Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2154(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0130/2010

Předložené texty :

A7-0130/2010

Rozpravy :

PV 17/05/2010 - 20
CRE 17/05/2010 - 20

Hlasování :

PV 18/05/2010 - 8.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0175

Rozpravy
Pondělí, 17. května 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

20. Sankce v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. - Dalším bodem je krátké přednesení zprávy, kterou předkládá Hella Rannerová jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch o sankcích v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě [2009/2154(INI)] (A7-0130/2010).

 
  
MPphoto
 

  Hella Ranner, zpravodajka. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, na úvod bych ráda poděkovala všem členům výboru za jejich konstruktivní spolupráci. Tato zpráva pojednává o velmi závažné otázce. Dotýká se každého, kdo cestuje po evropských silnicích. Zpráva se týká dodržování doby řízení a doby odpočinku v nákladní dopravě, což je oblast, kterou je třeba podstatně zlepšit.

Při diskusích ve výboru – a v mnoha diskusích s různými partnery ze všech zúčastněných stran a stejně tak v diskusích s představiteli členských států – se ukázalo, že je nezbytně nutné urychleně zlepšit dodržování pravidel pro uplatňování doby řízení a doby odpočinku.

Je také nutné vylepšit pravidla pro tachografy. V květnu 2009 předložila Komise zprávu, ve které analyzovala provádění sociálních předpisů v silniční dopravě v členských státech. Je zapotřebí říci, že výsledky byly smutné. Sankce za stejný přestupek se v různých členských státech liší, od 500 do 5 000 EUR. Proto řidiči v situacích, kdy to je možné – především v příhraničních oblastech – přirozeně utíkají do těch států, kde sankce jsou nižší. Tuto situaci musíme změnit. Velkou nejistotu mezi řidiči a dopravci způsobily i rozdíly v množství silničních kontrol.

Liší se nejen výše pokut, ale v širokém rozmezí se pohybují i druhy postihů a to, jak jsou jednotlivé přestupky kategorizovány. Tuto situaci musíme změnit, neboť cílem těchto pravidel není jen bezpečnost na silnicích a ochrana zaměstnanců, ale také spravedlivá soutěž – a na to by se nemělo zapomínat. V době krize se podnikatelé ocitají pod stále větším tlakem. Existuje tlak na ceny. Zaručit bezpečnost všech těchto účastníků provozu a samozřejmě nejen přímo zúčastněných řidičů je proto naprosto nezbytné.

Všichni si uvědomujeme, že toho lze dosáhnout jen s účinným trestním systémem. Sankce musí být jasné, transparentní a především srovnatelné. Pokud mají být předpisy o době řízení a době odpočinku úspěšné, je také třeba tyto předpisy citlivě provést v členských státech – a to je nejdůležitější poznámkou v této zprávě. V každém případě potřebujeme jak častější a kvalitnější kontroly, tak informovat o pravidlech – nejen řidiče z našich členských států, ale také řidiče ze třetích zemí. Ti pochopitelně vždy nejsou s našimi systémy dobře obeznámeni.

Je tedy nesmírně důležité zavést výměnu informací, a ta by samozřejmě měla vycházet z Komise. Odpovědnost za to by mohla spadat do působnosti agentury, která by převzala všeobecnou pravomoc. Z tohoto hlediska nepokládám za podstatné, který úřad se bude pokoušet svést dohromady opatření v oblasti prohlídek a jejich výsledky. Jedna věc je přesto jasná: takový úřad musí existovat. Čl. 83 odst. 2 Lisabonské smlouvy nám dovoluje zasahovat do pravidel jednotlivých členských států a kontrolovat, zda jsou právní předpisy dostatečně sladěny. Ve výboru neexistovaly pochybnosti ohledně toho, že je v našem celkovém zájmu a v zájmu naší bezpečnosti tuto příležitost využít – to bylo mimo veškerou debatu.

Než skončím, ráda bych zmínila ještě jeden významný aspekt. Pokud po řidičích chceme, aby dodržovali naše přestávky na odpočinek, musíme jim poskytnout nezbytnou infrastrukturu. V mnoha členských státech neexistují dostatečné parkovací plochy. Je na členských státech, aby je vytvořily, protože jedině tak mohou mít pravidla žádoucí efekt.

Velmi doufám, že Komise bude i nadále tomuto problému věnovat velkou pozornost, a jsem přesvědčena, že Parlament se spolu s ní musí k této snaze připojit. Naše práce nesmí touto zprávou skončit. Možná je to pouze začátek. Zlepšení kontrol a harmonizace systému jsou otázkou skutečného spojení sil a očekávám, že Komise předloží v následujícím roce zprávu ohledně možných opatření v oblasti harmonizace, včetně těch opatření, která budou probíhat podle nových pravidel v rámci Lisabonské smlouvy.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Pane předsedající, opravdu musím poblahopřát paní zpravodajce k její vynikající zprávě. Je fakt, že sankce, jejich druhy, výše a způsob jejich klasifikace – a právě to bych rád zdůraznil především – se stát od státu velice liší. Právě proto je tato zpráva tak důrazná a zpravodajka na konci své zprávy správně podotýká, že od Komise potřebujeme konkrétní harmonizační opatření.

V Řecku jsou nehody časté a početné, často se porušují předpisy a je jasné, že pokud nezvládneme sladit právní předpisy na evropské úrovni, pokud nedokážeme sjednotit postupy a konečně zajistit, aby byly prohlídky prováděny konkrétnějším a na evropské úrovni koordinovaným způsobem, pak bohužel nedokážeme řešit ani tento rozsáhlý problém.

Zvlášť pro Řecko je tato záležitost velice citlivým tématem a věřím tedy, že se tato zpráva stane dobrou platformou, která povede k dalším krokům.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani , místopředseda Komise.(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych na úvod poděkoval – jak osobně, tak jménem mého kolegy pana Kallase, kterého zde zastupuji – paní Rannerové za její zprávu o zvláště významných aspektech sociálních předpisů v silniční dopravě.

Úvodní zpráva Komise zdůraznila značné rozdíly mezi sankcemi, které členské státy uplatňují v případě vážných porušení sociálních předpisů v silniční dopravě. Tyto sankce se liší, pokud jde o jejich druh a kategorii závažnosti a také co se týče výše pokut. Například řidič, který překročí nejvyšší denní dobu řízení, riskuje udělení pokuty, která ve Španělsku může být desetkrát vyšší než v Řecku.

Komise vítá rozhodnutí Parlamentu navázat na návrh zprávy. Parlament zdůrazňuje, že stávající situace, za které mohou řidiči a dopravci dojít k chybnému přesvědčení, že porušení pravidel je v jednom členském státě méně závažné než v druhém, je neuspokojivá. Tento rozpor je samozřejmě zhoubný jak pro bezpečnost na silnicích, tak pro hospodářskou soutěž. Zpráva Parlamentu proto významně podporuje snahy Komise o koordinované a harmonizované provádění platných předpisů.

Zpráva Parlamentu mimo jiné doporučuje ustanovení nejnižší a nejvyšší hranice sankcí za jednotlivá porušení sociálních předpisů a zdůrazňuje, že článek 83 Lisabonské smlouvy dovoluje stanovit minimální pravidla pro vymezení sankcí v dané oblasti, jak zde již řekla paní zpravodajka. Komise v krátké době prověří, do jaké míry a jakým způsobem nová opatření smlouvy můžeme využít k lepšímu provádění sociálních předpisů v silniční dopravě.

Jsem vám vděčný za tuto obzvlášť přínosnou zprávu a ujišťuji vás, že Komise všechny tyto otázky a připomínky vzešlé z Evropského parlamentu prověří.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava skončila.

Hlasování se uskuteční zítra, v úterý 18. května 2010.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písemně.(PL) Díky dnešní rozpravě jsme si uvědomili značnou rozdílnost sankcí za závažná porušení sociálních pravidel v silniční dopravě tak, jak je ukládají právní předpisy 27 členských států EU. Proto myslím, že myšlenka vytvoření vícejazyčné příručky, která poskytne řidičům a přepravcům jasné informace o sociálních předpisech v různých členských státech, je mimořádně cenná. Příručka by měla obsahovat i seznam odhadů sankcí, které lze řidiči udělit za porušení toho kterého předpisu. Dalším zajímavým podnětem je informování řidičů o možných pokutách v zemi, v níž se právě nacházejí, pomocí technologie RDS-TMC namísto technologie GPS.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí