Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2154(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0130/2010

Predkladané texty :

A7-0130/2010

Rozpravy :

PV 17/05/2010 - 20
CRE 17/05/2010 - 20

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0175

Rozpravy
Pondelok, 17. mája 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. Sankcie za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy pani Rannerovej v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o sankciách za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy (2009/2154(INI)) (A7-0130/2010).

 
  
MPphoto
 

  Hella Ranner, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v prvom rade by som chcela poďakovať všetkým členom výboru za konštruktívnu spoluprácu. Táto správa sa týka dôležitej záležitosti. Týka sa každého, kto cestuje po európskych cestách. Týka sa dodržiavania času jazdy a odpočinku v nákladnej doprave, ktoré treba výrazne zlepšiť.

Naše diskusie vo výbore – spolu s mnohými diskusiami so širokým spektrom zainteresovaných subjektov zo všetkých strán, ako aj diskusie so zástupcami členských štátov – ukázali, že je nevyhnutné bezodkladne zlepšiť uplatňovanie pravidiel o časoch jazdy a odpočinku.

Treba zlepšiť aj pravidlá pre tachometre. V máji 2009 Komisia predložila správu analyzujúcu uplatňovanie pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy v členských štátoch. Treba povedať, že výsledky boli na zamyslenie. Sankcie za rovnaké priestupky v jednotlivých členských štátoch boli v rozpätí od 500 EUR do 5 000 EUR. V dôsledku toho vodiči, pokiaľ je to možné – čo platí najmä pre pohraničné oblasti – uprednostňujú, samozrejme, štáty, kde sú sankcie nižšie. Táto situácia nemôže ďalej pokračovať. Rozdiely v častosti kontrol tiež spôsobujú veľkú neistotu medzi vodičmi a podnikmi.

Rozdiely sú nielen vo výške pokút, ale veľké rozdiely sú aj v typoch dostupných sankcií a v kategorizácii jednotlivých priestupkov. Táto situácia nemôže ďalej pokračovať, pretože cieľom týchto pravidiel je nielen bezpečnosť cestnej dopravy a ochrana zamestnancov, ale aj – a na to by sa nemalo zabúdať – spravodlivá súťaž. V časoch krízy sa podniky dostávajú pod čoraz väčší tlak. Vyvíja sa tlak na ceny. Preto sa musí bezpodmienečne zaručiť bezpečnosť všetkých na cestách a, samozrejme, v neposlednom rade vodičov, ktorí sú priamymi účastníkmi dopravy.

Ako si všetci uvedomujeme, možno to dosiahnuť iba pomocou účinného systému sankcií. Sankcie musia byť jednoznačné, transparentné a predovšetkým porovnateľné. Ak chceme, aby regulácia času jazdy a odpočinku bola úspešná, musia sa nariadenia rozumne transponovať do členských štátov – a to je najdôležitejší bod tejto správy. V každom prípade potrebujeme častejšie a lepšie kontroly, ako aj informácie o pravidlách nielen pre vodičov z našich členských štátov, ale aj pre vodičov z tretích krajín. Samozrejme, nie vždy poznajú naše systémy.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné dosiahnuť výmenu informácií a mala by prebiehať v Komisii. Mala by za to zodpovedať agentúra so všeobecnou kompetenciou pre cestnú dopravu. V tejto súvislosti považujem za nepodstatné, ktorý úrad sa bude zaoberať kontrolami a zhromažďovaním výsledkov. Jedno je však jasné: takýto úrad musí existovať. Článok 83 ods. 2 Lisabonskej zmluvy nám umožňuje zasahovať do pravidiel jednotlivých členských štátov a kontrolovať, či sa právne ustanovenia primerane harmonizujú. Vo výbore o tom nebolo pochýb – bolo úplne nesporné –, že je v záujme nás všetkých a v záujme našej bezpečnosti využiť túto možnosť.

Je ešte jeden dôležitý faktor, ktorý spomeniem pred tým, ako ukončím svoj komentár. Ak chceme, aby vodiči dodržiavali doby odpočinku, musíme im poskytnúť potrebnú infraštruktúru. V mnohých členských štátoch skutočne nie je dostatok bezpečných parkovacích plôch. Je na členských štátoch, aby ich zabezpečili, pretože iba potom môžu mať pravidlá skutočne požadovaný účinok.

Veľmi dúfam, že Komisia bude naďalej brať tento problém vážne, a som presvedčená o tom, že Parlament musí a naozaj bude s týmto súhlasiť. Táto správa nesmie znamenať koniec tejto práce. Možno je to iba začiatok. Je to otázka skutočného spojenia síl s cieľom dosiahnuť lepšiu kontrolu a harmonizáciu a očakávam, že Komisia v rámci nasledujúceho roka predloží správu o možných harmonizačných opatreniach vrátane opatrení podľa nového pravidla Lisabonskej zmluvy.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE). - (EL) Vážený pán predsedajúci, skutočne musím zablahoželať pani spravodajkyni k jej skvelej správe. Je fakt, že sankcie, typ sankcií, pokút a ich klasifikácia – a to by som chcel zdôrazniť – sa veľmi líšia medzi jednotlivými členskými štátmi. Práve z tohto dôvodu kladie správa veľký dôraz na to, ako plným právom konštatuje pani spravodajkyňa na záver správy, že potrebujeme konkrétne harmonizačné opatrenia od Komisie.

V Grécku je veľa nehôd a často dochádza k mnohým porušeniam pravidiel a, samozrejme, ak sa nám nepodarí skoordinovať právne predpisy na európskej úrovni, ak sa nám nepodarí zharmonizovať postupy a v konečnom dôsledku zabezpečiť vykonávanie kontrol konkrétnejším a koordinovanejším spôsobom na európskej úrovni, potom, žiaľ, nebudeme schopní odstrániť tento obrovský problém.

Najmä v Grécku ide o veľmi citlivú záležitosť, preto sa domnievame, že táto správa bude predstavovať vynikajúci východiskový bod pre ďalšie kroky.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som sa v prvom rade poďakovať – osobne aj v mene svojho kolegu pána Kallasa, ktorého zastupujem – pani Rannerovej za jej správu o mimoriadne dôležitom aspekte pravidiel v sociálnej oblasti v cestnej doprave.

Pôvodná správa Komisie zdôrazňovala veľmi výrazné rozdiely medzi sankciami platnými v členských štátoch za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy. Sankcie sa líšia podľa typu a kategórie závažnosti a podľa výšky pokút. Napríklad vodič, ktorý prekročí maximálny denný čas vedenia vozidla, riskuje pokutu, ktorá môže byť desaťkrát vyššia v Španielsku ako v Grécku.

Komisia víta rozhodnutie Parlamentu nadviazať na správu, ktorú navrhla. Parlament zdôrazňuje, aká je súčasná situácia neuspokojivá, ak sa vodiči a dopravcovia môžu nesprávne domnievať, že spáchanie priestupku je menej závažné v jednom členskom štáte ako v inom. Je to jednoznačne potenciálnou hrozbou pre bezpečnosť cestnej dopravy a pre hospodársku súťaž. Správa Parlamentu preto významným spôsobom prispieva k úsiliu Komisie o koordináciu harmonizovaného uplatňovania účinných pravidiel.

Správa Parlamentu okrem iného navrhuje stanovenie minimálnych a maximálnych sankcií pre každé porušenie pravidiel v sociálnej oblasti a zdôrazňuje, že článok 83 Lisabonskej zmluvy poskytuje možnosť stanoviť minimálne pravidlá v súvislosti so sankciami, ako uviedla pani spravodajkyňa. Komisia čoskoro preskúma rozsah a spôsob, akým možno použiť tieto nové ustanovenia na zlepšenie uplatňovania pravidiel v sociálnej oblasti v cestnej doprave.

Som vám vďačný za túto mimoriadne konštruktívnu správu a môžem vás uistiť, že vznesené otázky a návrhy Európskeho parlamentu Komisia preskúma.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (v utorok 18. mája 2010).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne.(PL) Dnešná rozprava nás upozornila na významné zmeny v sankciách za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, ako sú stanovené v právnych predpisoch 27 členských štátov EÚ. Z tohto dôvodu sa domnievam, že je mimoriadne cennou myšlienkou vypracovať viacjazyčnú brožúru, ktorá by vodičom a podnikom poskytla jednoznačné informácie o pravidlách v sociálnej oblasti v jednotlivých členských štátoch. Brožúra by mala obsahovať zoznam odhadovaných sankcií, ktoré možno uložiť vodičovi za porušenie daného pravidla. Ďalším zaujímavým bodom je použitie technológie RDS-TMC namiesto GPS, aby boli vodiči v reálnom čase informovaní o platných sankciách v krajine, kde sa vodič práve nachádza.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia