Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2005(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0134/2010

Разисквания :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0171

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

5. Коригиращ бюджет № 01/2010: Раздел I - Парламент - Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2011 г. - Раздел I - Парламент (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване относно:

- доклада на г-н Maňka, от името на комисията по бюджети, относно проекта на коригиращ бюджет № 01/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел I – Европейски парламент [2010/2045(BUD)] (A7-0158/2010);

- доклада на г-жа Trüpel, от името на комисията по бюджети, относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2011 година [2010/2005(BUD)] (A7-0134/2010).

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, докладчик. (SK) Много процедури сега са по-преки и по-прозрачни благодарение на факта, че Договорът от Лисабон влезе в сила. Правомощията са по ясно определени. Европейският парламент има повече правомощия, а Европейският съюз подобри позицията си както в международен, така и във вътрешен план. За първи път в историята на демокрацията гражданите на редица държави имат правото да оказват влияние върху събития на наднационално равнище.

С оглед на размера и разнообразието на Европа трябва да имаме предвид, че всички граждани, включително онези, които не са много заможни и не принадлежат към големи и добре установени организации, имат достъп до всички демократични средства. Използването на последните не трябва да зависи от притежанието на огромни финансови ресурси.

Влизането в сила на Договора от Лисабон има специфично финансово влияние върху някои европейски институции. По време на бюджетната процедура за 2010 г. постигнахме споразумение, че ще използваме с предимство наличния резерв във функция 5 за финансиране на допълнителните разходи, произтичащи пряко от влизането в сила на Договора от Лисабон.

Ето защо след приемане на първоначалния бюджет за 2010 г. се опитваме да покрием съответните допълнителни разходи чрез коригиращ бюджет. След подаване на заявленията за допълнителни средства положихме всички усилия да установим къде има резерви и да разпределим съществуващите средства, доколкото това е възможно.

Договорът от Лисабон оказва пряко и косвено влияние върху всички служби на Европейския парламент.

Коригиращият бюджет на Европейския парламент, който разискваме днес, ще осигури допълнителни финансови и човешки ресурси, за да се даде възможност на Парламента да изпълнява новата си роля при процедурата за съвместно вземане на решения на равно основание със Съвета.

В нетно изражение финансовото влияние на коригиращия бюджет на Европейския парламент е по-ниско от първоначалното търсене на бюджетни средства. При помирителните заседания с председателството на Европейския парламент успяхме да намерим 4 млн. евро. Търсенето на средства намаля допълнително, което се дължи на сроковете, тъй като одобрихме бюджета месец по-късно от първоначално очакваното.

Повечето дружества и институции не само в Европа, но и по света се възползват от световната икономическа криза, за да подобрят ефективността и конкурентоспособността си. Това е предизвикателството за нас – Европейския парламент – точно както и за всички останали европейски институции.

Генералният секретар на Европейския парламент сега разполага с възможности за допълнителни спестявания и повишаване на ефективността, при това не само за тази година. Подробният функционален одит, проведен в Генералната дирекция за инфраструктури и логистика и в службата за сигурност (INLO), за който постигнахме съгласие при одобряването на бюджета през декември, може да доведе до значителни и спестявания и за бъдещи бюджетни периоди.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, докладчик.(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, бюджетът на Парламента за финансовата 2011 година е първият реален бюджет за Парламента след влизането в сила на Договора от Лисабон. Това означава, че Парламентът има повече компетентности, ние имаме повече задължения, повече отговорности, повече законодателни отговорности – с други думи, нуждаем се от повече работен капацитет, а това означава, че се нуждаем и от по-голям бюджет.

В същото време – и това е много важно за мен – трябва да сме наясно, че се намираме в условия на икономическа и финансова криза и криза по отношение на стабилността на еврото. В Германия намалението на дълга ще продължи и през 2011 г., необходимо е да се направят сериозни съкращения и в Гърция, както и във всички публични бюджети с висока степен на задлъжнялост. Ето защо е необходимо да заемем много отговорна позиция за това как да подходим към повишаването на бюджета на Парламента в тези трудни икономически времена. Като докладчик за бюджета за 2011 г. ще се спра на позицията на мнозинството, макар че ще очертая и собствената си „зелена“ позиция.

Двадесет процента за бюджета на Парламента въз основа на административния бюджет беше горната граница, установена между институциите през 1988 г. Мнозинството в комисията по бюджети обаче счита, че тя не може да се прилага в същата степен за 2011 г., тъй като реалността се е променила. Имаме разширяване на Съюза, имаме повече компетентности и повече отговорности, следователно 20% не трябва да се разглеждат като фиксирана сума. Въпреки това стана ясно, че се стремим да се придържаме към размер около 20% с цел самодисциплина и отговорност.

Бюрото предложи 20,46% – с други думи, с 39 млн. евро над сумата за 2010 г. След известни разисквания – и предвид конфликта на целите – сега се споразумяхме да похарчим само 20,32% – т.е. с 20 млн. евро повече. Има съгласие за това, че се нуждаем от повече персонал поради разширяването и от повече персонал за библиотеката, информационните технологии и проучванията, че в Парламента се нуждаем от по-ясни приоритети за опазване на околната среда и че ще бъде много положително, ако и в Страсбург има на разположение повече велосипеди, за да се използват по-рядко транспортните услуги.

Къде е противоречието обаче? Такова съществува по въпроса за това дали следва да има повече средства през 2011 г. – 1 500 евро за асистентите. Повтарям, че става въпрос за асистентите, а не за членовете на ЕП. Това възлиза на общо 13,2 млн. евро. Мнозинството в комисията гласува за това въпросните увеличения за асистентите да бъдат поставени в резервите въз основа на аргумента, че следва да се изготви по-добра оценка и решението по този въпрос да се вземе по-късно през годината.

Бих искала да изясня позицията на Зелените по този въпрос, а именно необходимо е да сме съпричастни с проблемите, свързани със задлъжняването като цяло, и поради това моята група счита, че трябва да отложим увеличението с 1 500 евро за следващата година. Не следва да променяме статута на членовете на този етап. Вместо това трябва да предприемаме по-малко пътувания със самолет за командировки на кратки разстояния, за да прилагаме на практика принципа за опазване на околната среда, за което постоянно отправяме политически призиви, спрямо собственото си поведение и по отношение на нашия Парламент. Ето защо е удовлетворителен фактът, че успяхме да подобрим показателите си относно опазването на околната среда, като пример за това е намаляването на емисиите от въглероден диоксид с 12,9% през 2008 г. Намалихме и потреблението си на електроенергия с 0,8%. Бихме искали да има служебни карти за местния обществен транспорт. С други думи, искаме да докажем, че сме отговорни както от гледна точка на финансовата политика, така и на политиката по опазване на околната среда.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, от името на групата PPE.(PT) Г-жо председател, госпожи и господа, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) се обявява в защита на бюджетната строгост, прозрачност и устойчивост. Затова приветстваме работата на администрацията по определянето на фиксираните и променливи разходи, както и факта, че е внесена за разглеждане средносрочна стратегия за политиката по отношение на сградите. Въпреки това считаме, че тези документи могат да бъдат подобрени в бъдеще и ще ви припомним, че се обявяваме за дългосрочна стратегия за сградния фонд.

По отношение на бюджетната строгост, сме амбициозни и искаме да постигнем напредък при бюджетирането на нулева база, при което всеки разход се оправдава с документални доказателства. Във връзка с това също така предлагаме да се постигне напредък и по отношение на провеждането на анализ на приходите и разходите за променливите разходи. Можем да спорим за това, че има потенциал за реализиране на спестявания и следователно подкрепяме – всъщност самите ние предложихме това – намаляването на някои бюджетни позиции.

Основната цел на Парламента е отлична законодателна работа. Всички знаем, че липсата на подходящо законодателство или наличието на лошо такова води до високи разходи, които при окончателния анализ винаги се поемат от европейската общественост. За да постигнем целта си за високо качество на законодателството с оглед на новите компетентности, произтичащи от влизането в сила на Договора от Лисабон, подкрепяме възможността да се наемат нови човешки ресурси, като искаме, всъщност настояваме, те да бъдат високо квалифицирани.

Напомням ви също така, че ще имаме 18 нови члена на ЕП и те трябва да бъдат в позиция да упражняват мандата си правилно. Времената, в които живеем, са много взискателни и Европейските институции играят важна роля; тя е съществена и трябва да я изпълняват успешно, за което е необходимо да разполагат с достатъчно средства.

Всички добре знаем, че винаги може да има значителна доза популизъм и демагогия около въпросите, свързани с бюджета, които не приемаме. Има дори инсинуации, че надбавките за членовете на Европейския парламент се увеличават, което не е вярно. Това, към което се стремим, е Парламентът да разполага с достатъчно надбавки, за да има достойнството, което всички ние защитаваме, и да се постигне целта, която Европейската общественост очаква, т.е. изисква от нас, а именно високо качество на законодателството.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan, от името на групата S&D.(EN) Г-жо председател, обсъждането на собствения ни бюджет винаги е свързано с противоречия, което стана ясно при обсъжданията относно коригиращия бюджет и при собствения ни бюджет за 2011 г. Въпреки това се радвам, че повечето от проблемите за 2011 г. бяха решени в рамките на самата комисия по бюджетен контрол. Даже считам, че сега има много малко различия между комисията по бюджети и Бюрото, с изключение, може би, на три или четири въпроса. Един от тях, разбира се, е прагът от 20%. Другият е резервът за сградите, следващият засяга позициите, които сега са поставени в резерва, и последният е вторият транш от 1 500 евро за член на ЕП на месец надбавки за асистенти.

Тези два транша от по 1 500 евро за член на ЕП са противоречиви и по всяко време ще предизвикват затруднения, но при трудни икономически времена, разбира се, тези противоречия се задълбочават още повече. Това е така, макар всички ние да признаваме, че с Договора от Лисабон отговорностите ни се увеличават. Поради това беше постигнат компромис финансирането за втория транш от по 1 500 евро да бъде поставено в резерв и да остане там, докато се установи пълният размер на разходите, необходими за това предложение.

Считам, че другият противоречив въпрос, който все още не е решен, е за надбавките за служителите на ЕП. В това отношение, беше постигнат компромис да се намали размерът, разпределен за тях от 1,2 млн. евро на 400 000 евро и, разбира се, да бъдат представени документални доказателства за получените суми за направените вземания. Считам, че това е важен принцип, който всички ние бихме искали да подкрепим. Колегите сами ще решат дали тези два компромиса са приемливи за тях или не. Считам, че по-голямата част от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент (S&D) ще счете, че са приемливи за тях.

Едно нещо обаче е ясно в нашите разисквания относно бюджета за 2011 г. и това е, че ако трябва да финансираме допълнителни отговорности в бъдеще поради Договора от Лисабон, трябва също така да реализираме спестявания от ефективност в други области. За бюджета за 2011 г. бяха направени опити да се реализират подобни спестявания. Всъщност от 6,5% общото увеличение беше сведено до близо 5,8%. Това е добър резултат, но считам, че е необходимо да постигнем много повече в бъдеще.

Надявам се, че в бъдеще Бюрото ще излезе с препоръки и предложения не само за разходи, но и за начини, по които да реализираме икономии от ефективност в бъдеще. Надявам се икономиите да се дължат на промени в начина, по който осъществяваме дейността си, а не просто на съкращаване на средства.

Считам, че е важно, ако в бъдеще Бюрото действително представи предложения за икономии от ефективност, а се надявам да го направи, те да бъдат обсъдени с членовете на ЕП на един по-ранен етап. Това ще даде на Европейския парламент шанса да формира бюджет, но също така да формира и приоритетите ни и да ни даде възможност сами да установим икономиите, но междувременно следва да продължим да работим, за да гарантираме, че бюджетът ни за 2011 г. е приемлив за членовете на Парламента и, разбира се, за обществеността.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, от името на групата ALDE.(SV) Г-жо председател, имахме интересно разискване относно бюджета на Парламента за тази и следващата година.

Бих искал да започна, като изкажа специална благодарност на г-жа Trüpel, която свърши добра работа по подготовката на бюджета за следващата година. Той вероятно е по-балансиран от първоначално предвижданото.

Договорът от Лисабон носи със себе си нови изисквания за Европейския парламент и предвид това е логично Парламентът да очаква повишаване на някои разходи, тъй като дейностите ни се увеличават.

В същото време е удивително, че сме напълно неспособни да реорганизираме собствените си дейности, за да отговорим на новите изисквания. Това е област, в която трябва да постигнем напредък.

В Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа бяхме критични относно първоначално предложеното от Бюрото увеличение на разходите, което всъщност сега, както вече беше споменато, е частично намалено. Въпреки това бих искал да кажа, че групата ALDE не приема и няма да гласува в подкрепа на допълнително повишаване на надбавките за всеки член на ЕП с 1 500 евро на месец, за да могат да наемат още асистенти. Противопоставяме се също така на идеята председателите на комисиите да получават представителни надбавки.

Явно двете големи политически групи сега са открили допирна точка по този въпрос, но ние в групата ALDE ще отстояваме своите възгледи в Парламента. Важно е Европейският парламент да покаже, че наистина сме заинтересовани за равнището на разходите, които правим. Наистина не мога да разбера логиката, представена по-рано, според която не става въпрос за увеличаване на разходите, а по-скоро за възможност за нормално изпълнение на задълженията ни. Изобщо не става дума за това. В крайна сметка всъщност става въпрос само за увеличаване на разходите.

Разбира се, добре е да не забравяме, че колкото по-голям е броят на асистентите, наети в Парламента, толкова по-големи ще са и задълженията ни, свързани със сградите, и в дългосрочна перспектива всичко ще бъде много по-скъпо. Ние от групата ALDE сме изключително критични към някои от тези предложения и при гласуването в Парламента вотът ни ще бъде съобразен с тази позиция.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-жо председател, преди всичко, бих искала да започна с вълшебната думичка баланс, която г-н Haglund току-що спомена. Всъщност считам, че тъй като сега обсъждаме бюджета за 2011 г., трябва да възприемем като отправна точка въпросът за това как бихме могли да открием подходящ и надежден баланс.

Г-н Fernandes говори за популяризъм във връзка с обмисляната от Парламента идея да бъдем много отговорни и самодисциплинирани по отношение на бюджета за 2011 г. Изобщо не съм съгласна с него по този въпрос. Не считам, че става въпрос за популяризъм, когато заедно стигаме до добре обмисленото заключение, че на фона на редицата съкращения, които изискваме от другите държави, ние също трябва да обърнем сериозно внимание на самодисциплината в Парламента. Обратно, считам, че при сега съществуващите обстоятелства това е политическа отговорност на Европейския парламент. На фона на съкращенията, които се изискват от Гърция и в държавните-бюджети по принцип, трябва да имаме смелостта, от една страна, да регламентираме повишенията, от които наистина се нуждаем, за да вършим работата си отговорно, и в същото време да намерим границата, при която да кажем, че при сегашните условия ние също трябва да направим известни разграничения, тъй като това е просто част от политическия ландшафт. Този знак трябва да бъде даден в съответствие с максимата „Ние разбрахме!“ Това е важно от политическа гледна точка и поради това още веднъж призовавам всички групи да обмислят какъв сигнал ще подадем към обществеността с бюджета за финансовата 2011 г.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros, от името на групата ECR.(EN) Г-жо председател, в Румъния държавните служители търпят 25% намаление на заплатите си, в Испания служителите в публичния сектор ще станат свидетели на това как от 5% до 15% от заплатите им изчезват, а в Португалия – а да не споменавам Гърция – правителствата полагат огромни усилия да спестяват от човешки ресурси. В Обединеното кралство новото правителство вече посочи, че е необходимо да бъдат реализирани огромни финансови икономии през тази година.

Дали има някой в този Парламент, който мисли, че сега Европейският парламент трябва да харчи повече за каквото и да било, да увеличава разходите, да има повече персонал за групите, библиотеката, комисиите, персонал за ИТ и за още 1 500 евро за надбавки за асистенти. Разискваме втория транш от 1 500 евро, а бих казал, че дори първият е абсолютно ненужен. Не следва да става въпрос за поставянето на втория транш в резервите. Редно е да премахнем и двата, тъй като сега моментът не е подходящ за подобно нещо. Всички ние знаем, че компетентностите ни се увеличават, но това не означава непременно повишаване на разходите. Необходимо е последните да бъдат по-ефективни, както и повече отчетност и повече отговорност.

Напълно съм съгласен с г-жа Trüpel, която каза, че има начини да реализираме допълнителни икономии. Тук в Страсбург не ни е необходим автомобилен парк. Имаме възможност да ползваме безплатен обществен транспорт. Използвам трамвая всеки ден. Вместо да ползваме билети бизнес класа можем да ползваме икономическа класа, за да пестим средства. Аз например по принцип никога не съм летял в бизнес класа, когато идвам от Будапеща. В крайна сметка, макар обсъждането между Бюрото и комисията по бюджети да беше много полезно в това отношение, мисля, че съществуват множество допълнителни възможности за реализиране на икономии.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, от името на групата EFD.(EN) Г-жо председател, още веднъж бих искала да кажа, че съм възмутена от това, че виждам как членовете на Парламента продължават да искат повишаване на бюджета, докато хората в държавите-членки се борят, за да преодолеят настоящата криза. Днес обаче ще се позова на етиката на Парламента.

При сегашното положение приемливо ли е европейските институции да искат правомощия, за да контролират националните бюджети, като същевременно искат да повишат собствените си административни бюджети, какъвто е случаят с Парламента? Приемливо ли е институциите на ЕС да се обръщат към Съда във връзка с решението на Съвета да намали повишението на заплатите на държавните служители в ЕС? Според етиката приемливо ли е Парламентът да прибързва с одобряването на финансовите отчети на Съвета за 2008 г. в замяна на одобрение от страна на последния на увеличения в бюджета на Парламента?

Позволете ми да обясня. Комисията по бюджетен контрол гласува единодушно срещу одобряването на сметките на Съвета за 2008 г. поради липса на прозрачност. По някаква случайност Съветът отказа да одобри увеличенията в бюджета на Парламента. Предполагам, че ще станем свидетели на това как Парламентът гласува за одобряване на сметките на Съвета през тази седмица, а малко след това Съветът ще одобри допълнителния бюджет за Парламента. Тези гласувания, госпожи и господа европейци, т.е. за бюджета на Парламента и за освобождаването от отговорност на Съвета, са доказателство за етиката на институциите, чиято цел е да ни управляват.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, Договорът от Лисабон води до промени, които всъщност са свързани конкретно със значението на Европейския парламент. Вече посочих, че моето „да“ за коригирането на бюджета на Парламента е условно. Разбира се, Европейският парламент следва да се стреми към отлична законодателна работа.Укрепването на ролята на Парламента означава, че той има повече задължения, отговорности и работа. Предвид това във времена на криза каквито преживяваме в момента – най-сериозната икономическа криза от 60 години насам – бих искала да посоча, че като членове на Европейския парламент и ние, или даже конкретно ние следва да се отнасяме с особено внимание към поверените ни средства. Очаква се и е наложително Съветът и Европейският парламент да работят в по-тясно сътрудничество, а това от своя страна изисква готовност да действат като партньори.

 
  
MPphoto
 

  Ивайло Калфин (S&D). – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, позволете ми преди всичко да поздравя докладчиците г-жа Trüpel и г-н Maňka за отличната работа - подготовката на решенията, които обсъждаме днес. Трябва да признаем, че това съвсем не беше лека задача и дискусията днес го доказва.

От една страна ние трябва да дадем пример за икономичност и ефективност при изразходване на средствата на европейските данъкоплатци, а от друга да дадем възможност на Парламента да изпълни всички свои задължения и отговорности, които същите тези данъкоплатци са му възложили с Лисабонския договор.

Факт е, че с новия договор за Европейския съюз най-много промени и нови задължения се възлагат именно на нашата институция. Един от най-сериозните проблеми, който предизвика много дискусии беше доколко Европейският парламент отчита трудната икономическа ситуация в Европа и показва лидерство в ограничаване на разходите и повишаване на тяхната ефективност.

Парламентарните решения, които обсъждаме днес, са съобразени с икономическата ситуация. С минимално увеличаване на разходите от 5,5 процента ние даваме възможност за разширяване на състава на Европейския парламент с нови 18 члена, изискваме от администрацията да осигури експертна подкрепа за значително увеличените области, в които решенията на Европейския парламент са решаващи.

Даваме възможност на членовете на парламента да имат повече контакти с избирателите си, да осигуряват експертна подготовка в повече области и да изпълняват новите задължения, които им бяха възложени с Договора от Лисабон. Ние даваме пример за икономичност като вместваме всички нови функции в рамките на надвишаване само с 0,28% на постигнатото преди много години споразумение разходите в Европейския парламент да не надвишават 20% от разходите за администрация от Европейския бюджет.

Същевременно трябва много ясно да заявим, че старото споразумение трябва да се предоговори в бъдеше, като отрази значително променените функции на институциите и особено увеличаването на ролята и съответно очакванията към Европейския парламент.

Колеги, все още съществуват резерви. В бъдеще трябва да увеличим усилията си за повишаване на ефективността на работата на Парламента, като залагаме не на сградите, а на новите технологии, като дадем пример за институционални и екологични стандарти, като анализираме внимателно ефекта от всеки разход и не позволим обичайното за всяка бюрокрация автоматично разрастване на бюджета. Не трябва да забравяме, че с всяко свое действие ние носим отговорност към нашите избиратели, които днес живеят трудно.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Г-жо председател, във време на криза, по-конкретно, политиците трябва да могат да разграничават рационалната от емоционалната си гледна точка, особено когато става въпрос за бюджетни въпроси и за средства. Имам чувството, че Договорът от Лисабон и свързаните с него бюджетни въпроси наподобяват прогноза за времето – никога не знаете как точно ще изглеждат нещата на сутринта. Според прогнозата ще вали, така че си вземате чадъра, а в крайна сметка може да припръска, но със сигурност не вали истински дъжд.

Същото е и с Договора от Лисабон. Не знаем как ще се промени натоварването на Парламента в резултат от влизането в сила на Договора. Чудя се как е било възможно в миналото членовете на ЕП да са работили в комисиите и президиумите по такъв начин, че в резултат от Договора от Лисабон да не настъпи никаква промяна.

Разискването относно увеличението с 1500 евро на надбавките за асистенти е символичен израз на въпроса дали можем да намалим структурите си, да спестим средства и да направим работните ни процеси по-ефективни. Би имало много по-голяма полза да вземем тези три неща предвид, отколкото да продължаваме непрекъснато да говорим за финансиране. Преди всичко, въздействието от влизането в сила на Договора от Лисабон върху нашата работа реално ще се почувства едва през следващата година.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Няма съмнение, че Европейският парламент, който има повече отговорности и му е отредена по-голяма роля след ратифицирането на Договора от Лисабон, съвсем естествено трябва да има повече финансови ресурси, за да може да изпълнява своята роля. Преждеговорившият оратор е прав. Не знаем на практика точно с колко се увеличава тази роля, но знаем, че това е факт. В този смисъл е съвсем естествено очакванията на нашите гласоподаватели и данъкоплатци към нас също да са по-високи. И това е причина, поради която увеличаването на финансирането например за асистенти на членовете на ЕП безспорно е оправдано както от финансова, така и от политическа гледна точка.

Знаем, че в момента има огромна криза в Гърция и в държавите от Южна Европа, което очевидно е проблем от политическо естество, но при съкращаване на разходите, не е необходимо да ампутираме някои от функциите на Европейския парламент. Напълно съм убеден, че бюджетът на Европейския парламент следва да бъде съществено увеличен.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI).(NL) Г-жо председател, проектобюджетът на Парламента за финансовата 2011 г. е 1,7 млрд. евро. Това е равно на 2,3 млн. евро на член на Европейския парламент на година, 200 000 евро на месец и поразителните 6 400 евро на член на ЕП на ден, а в Парламента има 736 члена на ЕП.

Г-жо председател 6 400 евро е огромна сума. Мога да се сетя за стотици неща, за които тези пари могат да се похарчат по-добре, отколкото за това куклено представление. По-важното обаче е, че самите граждани трябва да могат да вземат подобни решения. Нека прекратим дейност в Брюксел, Люксембург и най-вече в Страсбург днес. Нека просто опразним сградите, заключим вратата, хвърлим ключа и върнем тези 1,7 млрд. евро обратно на гражданите, които са ги спечелили с кръв, пот и сълзи.

Всеки член на Парламента трябва да става и да си ляга с мисълта, че той или тя ще струва или е струвал на ден на данъкоплатеца 6 400 евро. Всеки член трябва да счита за свое задължение да намалява тази сума с всеки изминал ден, тъй като за всякакви безсмислени неща се харчат парите на данъкоплатците, изкарани с изключително тежък труд.

Това трябва да се случи, но не се случва. В Парламента важи максимата: „колкото повече, толкова по-добре“. Чрез ръкостискане, общи интереси и задкулисни тъмни сделки към бюджета се добавят десетки милиони евро. Елитът решава, а обществеността плаща. Всеки следва да помисли за това вечер, преди да си легне и ви призовавам да го направите още тази вечер, да се запитате дали сте стрували 6 400 евро. Ако не го направите, следва срамувате, тъй като не струвате нищо като членове на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE).(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, бих казала на г-н van der Stoep, че съм заслужила парите, които получавам, и заставам зад тази позиция. Ако Вие не сте заслужили Вашите, тогава бих Ви съчувствала. Всичко, което мога да каже, е, че не си правим услуги, ако си създаваме работни условия в Парламента, които правят работата ни невъзможна. Подкрепям повишаването на секретарските надбавки, всъщност и двете равнища, и считам, че те са напълно оправдани.

Всеки, който работи в Парламента, се нуждае от служители. Онези, които не искат да работят, не трябва да пречат на тези, които искат и трябва да работят. Никой няма да бъде принуждаван да използва повишаването на секретарските надбавки – можете, а не трябва да ги използвате. Ако членовете на Европейския парламент не използват надбавките, тогава още по-добре за данъкоплатците, които ще получат парите си обратно. Аз от своя страна мога да говоря само за себе си, когато казвам, че заслужавам средствата, които получавам, както и че същото важи и за моите служители. Въпреки това трябва да поставим под микроскоп дейностите, предприети в миналото на базата на излишъка в бюджета. Трябва да проучим дали можем и искаме да продължим да осъществяваме тези дейности. В този ред на мисли имам предвид преди всичко парламентарния телевизионен канал. Считам, че трябва да предприемем действия и че не можем да оставим нещата така.

Отделно предприехме много реформи в Бюрото и следва да позволим тези реформи да бъдат усетени. Комисията по бюджетен контрол ще направи всичко, което е в правомощията й, за да посочи къде нещата не работят.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR).(EN) Г-жо председател, в Европа правителствата и публичните институции са изправени пред необходимостта от съкращения, но Парламентът продължава да живее в свой приказен свят. Чувам добри думи за необходимостта от реализиране на икономии и ефективност, но бюджетът от над 1,7 млрд. евро за финансовата 2011 г. бележи увеличение с близо 6%. Това е напълно неприемливо. Трябва да говорим за огромни икономии, а не за увеличения. Има много начини, по които да направим това.

Като начало можем да намалим ненужните разходи. Парламентът следва да изиска от Съвета да сложи край на този цирк в Страсбург и да спести годишни разходи от над 200 млрд. евро. Ако се затворят офисите на Европейския парламент във всяка от нашите държави, ще се реализират допълнително спестявания от по 50 млн. евро годишно. Трябва да намалим бюрокрацията: броят на служителите, наети от Парламента, само през последните три години се е увеличил с 14% и достига 6 000. Всяка друга организация в тежки времена би посрещнала новите приоритети, като компенсира със съкращения навсякъде. Явно си мислим, че живеем в различен свят. Трябва да предприемем необходимите стъпки, за да осъществим истински промени и да направим действителни съкращения в бюджета на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE).(NL) Бих искал да се върна на идеята да се добавят на два пъти по 1 500 евро на месец за надбавки за секретарска помощ. Вярно е, че в резултат от Договора от Лисабон има много допълнителни задачи, така че предвид това със сигурност няма да се противопоставя на идеята за увеличаване на персонала за парламентарни комисии като комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Няма да се противопоставя и на увеличаването на броя на персонала за групите, което ще даде възможност да се подпомогне дейността им, но нека бъдем откровени, госпожи и господа: би било лудост, а също така и некоректно да дадем на всеки член на ЕП по 1 500 евро повече тази година, а освен това и по още 1 500 евро през следващата година.

Аз самият работих в комисията по по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в продължение на 10 години и продължавам да работя в нея. Тя има много законодателни задачи, които се изпълняват чрез процедура за съвместно вземане на решения или чрез обикновена законодателна процедура. Винаги съм се справял с трима асистенти и предполагам, че онези членове на ЕП, които в момента работят или ще работят в комисията по земеделие и развитие на селските райони и в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, също биха могли да се справят с трима асистенти. Вашето предложение, г-жо Gräßle, допълнителния персонал да се даде на онези, които искат да работят, а не на онези, които не искат, е популизъм от висша степен.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, докладчик. (SK) Бих желал да благодаря на всички, които изразиха становищата си. Радвам се, че всички вие искате да изпълнявате законодателната си работа възможно най-добре и да използвате ресурсите възможно най-рационално. Всеки един от нас има свое становище за това как и къде можем да подобрим нещата. Днешното разискване е свидетелство за това. Бих искал да кажа на г-н Bokros, че има начин да реализираме икономии чрез обективни методи. Този начин беше блокиран преди една година, като за това носят отговорност членове на Вашата политическа група, наред с други.

От януари оглавявам регионален орган на властта в моята страна. След като заех този пост, първата стъпка беше да възложа независимо външно проучване на процесите в моята институция. Одитът ще премахне дублирането и ще намали административните разходи с над 15%. Ако искаме да анализираме свободния капацитет и да реорганизираме съществуващите ресурси във възможно най-голяма степен, най-доброто решение е обективно и независимо външно проучване.

Онези, които имаха смелостта да предприемат тази стъпка, постигнаха най-ефективно усвояване на ресурсите и успяха да намалят значително административните разходи. През следващите дни ще обсъждане и ще гласуваме коригиращия бюджет за финансовата 2010 година на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

Тези институции със сигурност разширяват дейностите си, като получават повече правомощия и по-голям обем работа. Бих искал също да отправя искане към Съвета да ни се даде възможност да приведем в окончателен вид тези бюджети възможно най-скоро, за да могат двете институции да изпълняват отговорностите си ефективно в новите и разширени области на компетентност, въведени от Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, докладчик.(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, всички чухте колко противоречиво беше разискването относно бюджета за 2011 г. Това не е учудващо, предвид факта, че става дума за реално увеличаване и съкращаване на средства, но също така, както винаги в политиката, и за символични въпроси.

Като докладчик бих искала да отбележа следното: тук станахте свидетели на цяла палитра от гледни точки, като се започне от тази на г-жа Gräßle от Групата на Европейската народна партия (Християндемократи), която застава твърдо зад решението за повишаване на средствата, включително за въпросните 1 500 евро, за да се запази възможността за работа, и се стигне до тази на други членове, които заявиха, че е необходима по-прецизна оценка на това как тези разходи могат да бъдат оправдани, както и от това да се преразгледа дейността на отделните комисии и областите, в които работи Парламента.

Като докладчик бих искала да посоча, че мнозинството в комисията по бюджети взе решение да добавим допълнителните средства към резерва, което обаче все още не е одобрено от комисията по бюджети, както и да изискаме точна оценка. Всичко това предстои да се направи. Трябва да получим тази оценка и след това през есента отново ще трябва да се захванем сериозно с резултатите, за да можем да продължим преговорите със Съвета през октомври в рамките на новата бюджетна процедура и за да можем да постигнем обща позиция, подкрепена от мнозинство в Парламента. При сегашното състояние на нещата е важно да се посочи, че има противоречие, има много различни становища и има становище на мнозинството, според което е необходимо още веднъж много внимателно да разгледаме цифрите.

Благодаря ви за съветите и се надявам занапред всички да действаме разумно.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря ви, г-жо Trüpel. С това обаче общото разискване относно бюджета приключва. Благодаря ви за изказванията. Разискването приключи.

Гласуването на доклада на г-н Maňka ще се състои утре, а това на доклада на г-жа Trüpel ще се състои днес в 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D), в писмена форма. (EL) Коригиращият бюджет е резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон. Парламентът се изправя пред нови предизвикателства и ще се нуждае от ресурси, ако иска успешно да посрещне новите си отговорности и предизвикателствата. Бих искал да подчертая, че европейските граждани искат Парламентът да изпълнява функциите си безупречно и за да постигнем това, е важно членовете му, комисиите и политическите групи в него да разполагат с необходимите ресурси. Освен това считаме, че финансовата дисциплина и съкращаването на разходите сега са по-необходими от всякога, а европейските граждани много правилно очакват от нас, поради което изготвихме бюджет, който гарантира финансова дисциплина и прозрачност.

Настоявахме също така за дългосрочно планиране на политиката за сградния фонд на Европейския парламент с цел гарантиране на достатъчно финансова подкрепа както сега, така и през следващите години. Сигурни сме, че тези мерки ще ни помогнат да отговорим на безпокойството, очакванията и исканията на европейските граждани.

В заключение бих искал да поздравя Vladimir Maňka за отличния му доклад.

 
Правна информация - Политика за поверителност