Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2005(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0134/2010

Συζήτηση :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0171

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Διορθωτικός Προϋπολογισμός 01/2010: Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο - Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

- της έκθεσης (A7-0158/2010), του κ. Maňka, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2010/2045(BUD)], και

- της έκθεσης (A7-0134/2010), της κ. Trupel, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011 [2010/2005(BUD)].

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, εισηγητής. (SK) Πολλές διαδικασίες είναι πλέον περισσότερο άμεσες και διαφανείς, εξαιτίας του γεγονότος ότι τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Οι εξουσίες είναι σαφέστερα καθορισμένες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει μεγαλύτερη εξουσία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει τη θέση της τόσο σε εξωτερικό όσο και σε εσωτερικό επίπεδο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της δημοκρατίας, οι πολίτες αρκετών χωρών έχουν το δικαίωμα να επηρεάζουν γεγονότα σε υπερεθνικό επίπεδο.

Με δεδομένο το μέγεθος και την ποικιλομορφία της Ευρώπης, πρέπει να φροντίσουμε ώστε όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι ιδιαίτερα ευκατάστατοι και δεν ανήκουν σε μεγάλους ανεγνωρισμένους οργανισμούς, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δημοκρατικά μέσα. Η χρήση αυτών των δημοκρατικών μέσων δεν πρέπει να εξαρτάται από την κατοχή οικονομικών πόρων μεγάλου ύψους.

Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει συγκεκριμένο οικονομικό αντίκτυπο σε ορισμένα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2010 συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση διαθέσιμο αποθεματικό που περιλαμβάνεται στον τομέα 5 για τη χρηματοδότηση των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν άμεσα από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Ως εκ τούτου, σήμερα, μετά την έγκριση του αρχικού προϋπολογισμού για το 2010, αντιμετωπίζουμε τις αντίστοιχες πρόσθετες δαπάνες μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού. Κατόπιν υποβολής αιτήσεων για πρόσθετους πόρους, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εντοπίσουμε αποθέματα και να διαθέσουμε τους υπάρχοντες πόρους στο μέτρο του δυνατού.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο σε όλες τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο διορθωτικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον οποίο συζητούμε σήμερα, θα εξασφαλίσει τους πρόσθετους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να εκπληρώσει τον νέο του ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο.

Ο καθαρός δημοσιονομικός αντίκτυπος του διορθωτικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μικρότερος από το αρχικό αίτημα για δημοσιονομικούς πόρους. Κατά τις διαδικασίες συνδιαλλαγής με την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατορθώσαμε να βρούμε 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε μια περαιτέρω μείωση της ζήτησης πόρων εξαιτίας της χρονικής συγκυρίας, καθώς εγκρίναμε τον προϋπολογισμό έναν μήνα αργότερα από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Οι περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, εκμεταλλεύονται την παγκόσμια οικονομική κρίση προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό αποτελεί πρόκληση για εμάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ακριβώς και για άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πλέον στη διάθεσή του περισσότερες βελτιώσεις όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων και την αποδοτικότητα, και όχι μόνο για φέτος. Ο λεπτομερής λειτουργικός έλεγχος στη ΓΔ Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (INLO) και τη μονάδα υπηρεσιών ασφαλείας, σχετικά με τον οποίο συμφωνήσαμε κατά την έγκριση του προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο, ενδέχεται να επιφέρει σημαντική και βιώσιμη εξοικονόμηση πόρων και για μελλοντικές δημοσιονομικές περιόδους.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trupel, εισηγήτρια. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2011 είναι ο πρώτος πραγματικός προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου μας μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει περισσότερες αρμοδιότητες, εμείς έχουμε περισσότερα καθήκοντα, περισσότερες ευθύνες, περισσότερα νομοθετικά καθήκοντα –με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εργασιακή ικανότητα και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Ταυτόχρονα –και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα– πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στο μέσο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης σταθερότητας του ευρώ. Στη Γερμανία, οι περικοπές για τη μείωση του χρέους θα αρχίσουν το 2011, ενώ στην Ελλάδα και σε όλους τους δημόσιους προϋπολογισμούς με υψηλό επίπεδο χρέους απαιτούνται μεγάλες περικοπές. Επομένως, πρέπει να βρούμε μια πολύ υπεύθυνη θέση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε τις αυξήσεις στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς. Ως εισηγήτρια του προϋπολογισμού για το 2011, θα εκφράσω τη θέση της πλειοψηφίας, αν και θα διατυπώσω και τη δική μου πράσινη θέση.

Είκοσι τοις εκατό για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, βάσει του διοικητικού προϋπολογισμού, ήταν το ανώτατο όριο που καθορίσθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων το 1988. Ωστόσο, η πλειοψηφία της Επιτροπής Προϋπολογισμών πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει στον ίδιο βαθμό το 2011, καθώς η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Έχουμε τη διεύρυνση, διαθέτουμε περισσότερες αρμοδιότητες και έχουμε περισσότερα καθήκοντα, επομένως το ποσό του 20% δεν πρέπει να θεωρείται αναγκαστικά σταθερό. Παρ’ όλα αυτά, έχει καταστεί σαφές ότι στοχεύουμε να παραμείνουμε στα όρια γύρω από το 20% για λόγους αυτοπειθαρχίας και υπευθυνότητας.

Το Προεδρείο πρότεινε ποσοστό ύψους 20,46% –με άλλα λόγια, 39 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από το ποσό του 2010. Μετά από αρκετές συζητήσεις –και λαμβάνοντας υπόψη τους αντικρουόμενους στόχους– συμφωνήσαμε πλέον ότι θα δαπανήσουμε μόλις 20,32% –δηλαδή, 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Υπάρχει συναίνεση ως προς το ότι χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό για τη διεύρυνση, περισσότερο προσωπικό για τη βιβλιοθήκη, την ΤΠ και τις μελέτες, ότι πρέπει να δώσουμε σαφή προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος εδώ στο Κοινοβούλιο, και ότι θα ήταν πολύ θετικό εάν υπήρχαν διαθέσιμα περισσότερα ποδήλατα στο Στρασβούργο, ούτως ώστε να μη χρειάζεται να γίνεται τόσο μεγάλη χρήση των υπηρεσιών μεταφορών.

Ωστόσο, πού έγκειται η διαφωνία; Υπάρχει διαφωνία για το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα το 2011 –1.500 ευρώ– για βοηθούς. Επαναλαμβάνω ότι αυτό αφορά τους βοηθούς, όχι τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Το εν λόγω ποσό θα ανέλθει σε 13,2 εκατομμύρια ευρώ. Η πλειοψηφία της επιτροπής ψήφισε να τεθούν οι αυξήσεις αυτές για τους βοηθούς στο αποθεματικό με επιχείρημα ότι αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί καλύτερα και η σχετική απόφαση να ληφθεί αργότερα εντός του έτους.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφή την πράσινη θέση ως προς το εν λόγω ζήτημα, ότι δηλαδή πρέπει να δείξουμε ευαισθησία σε σχέση με τα γενικότερα προβλήματα που άπτονται του χρέους και, ως εκ τούτου, η Ομάδα μου θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθούμε από αυτήν την αύξηση ύψους 1.500 ευρώ για το επόμενο έτος. Δεν πρέπει να αλλάξουμε το καθεστώς των βουλευτών αυτήν τη στιγμή –αντίθετα, πρέπει να προσπαθήσουμε να πραγματοποιούμε λιγότερες επαγγελματικές πτήσεις για μικρές αποστάσεις, ώστε να εφαρμόσουμε όντως την περιβαλλοντική προστασία, την οποία επανειλημμένα έχουμε ζητήσει από το πολιτικό βήμα, στη δική μας συμπεριφορά και στο δικό μας Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν πολύ ευχάριστο το ότι κατορθώσαμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα μας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγμα τη μείωση κατά 12,9% των εκπομπών CO2 το 2008. Μειώσαμε την ενεργειακή κατανάλωση κατά 0,8%. Θα θέλαμε να δούμε τη δημιουργία μιας κάρτας προσωπικού για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες. Με άλλα λόγια, θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι τόσο από την άποψη της οικονομικής όσο και από εκείνη της περιβαλλοντικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) είναι υπέρ της δημοσιονομικής αυστηρότητας, διαφάνειας και βιωσιμότητας. Ως εκ τούτου, επικροτούμε το έργο της διοίκησης όσον αφορά τον εντοπισμό των σταθερών και των μεταβλητών δαπανών, καθώς και το γεγονός ότι παρουσιάστηκε μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική σχετικά με την πολιτική για τα κτίρια. Εντούτοις, θεωρούμε ότι τα έγγραφα αυτά μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον, και σας υπενθυμίζουμε ότι υποστηρίζουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια.

Είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά τη δημοσιονομική αυστηρότητα, και για τον λόγο αυτό επιθυμούμε να σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη προϋπολογισμού μηδενικής βάσης, όπου κάθε δαπάνη θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία. Για τον ίδιο σκοπό, προτείνουμε επίσης να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την εκπόνηση ανάλυσης κόστους-ωφελείας των μεταβλητών δαπανών. Υποστηρίζουμε ότι υπάρχει δυναμικό εξοικονόμησης πόρων και ως εκ τούτου στηρίζουμε –για την ακρίβεια, το προτείνουμε εμείς οι ίδιοι– μειώσεις σε ορισμένες θέσεις του προϋπολογισμού.

Η νομοθετική αριστεία αποτελεί τον βασικό στόχο του Κοινοβουλίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι η απουσία κατάλληλης νομοθεσίας ή η ύπαρξη κακής νομοθεσίας προκαλεί πάντα υψηλό κόστος· κόστος που, σε τελική ανάλυση, επιβαρύνει πάντα το ευρωπαϊκό κοινό. Για να επιτευχθεί αυτή η επιδίωξη νομοθετικής αριστείας, δεδομένων των νέων αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, στηρίζουμε τη δυνατότητα πρόσληψης νέων ανθρωπίνων πόρων· θέλουμε να είναι υψηλής ποιότητας· για την ακρίβεια το απαιτούμε.

Σας υπενθυμίζω επίσης ότι πρόκειται να έχουμε 18 νέα μέλη και ότι και αυτοί πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσουν την εντολή τους σωστά. Ζούμε σε πολύ απαιτητικούς καιρούς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο· πρόκειται για ρόλο ζωτικής σημασίας, στον οποίο δεν πρέπει να αποτύχουν, και χρειάζεται ως εκ τούτου να διαθέτουν επαρκή μέσα.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό μπορεί πάντα να περιβάλλονται από ισχυρές δόσεις λαϊκισμού και δημαγωγίας, κάτι που εμείς αποκηρύσσουμε. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να υπαινίσσονται ότι οι μισθοί των βουλευτών του ΕΚ αυξάνονται, πράγμα που δεν αληθεύει. Εκείνο που επιζητούμε είναι το Κοινοβούλιο να διαθέτει επαρκή επιδόματα ώστε να εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια που όλοι υποστηρίζουμε, και την επίτευξη του στόχου που το ευρωπαϊκό κοινό ζητεί, για την ακρίβεια απαιτεί, από εμάς: νομοθετική αριστεία.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (EN) Κυρία Πρόεδρε, το να συζητάς σχετικά με τον προϋπολογισμό σου αποτελεί πάντα αφορμή για διαμάχες, και αυτό το έχουμε διαπιστώσει τόσο στις συζητήσεις μας σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό όσο και στον δικό μας προϋπολογισμό για το 2011. Ωστόσο, χαίρομαι που τα περισσότερα από τα ζητήματα που αφορούσαν το 2011 επιλύθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Για την ακρίβεια, θεωρώ ότι τώρα υπάρχουν πολύ λίγες διαφορές μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου, πέρα ίσως από τρία ή τέσσερα ζητήματα. Το ένα από αυτά είναι, βεβαίως, το όριο του 20%. Ένα άλλο είναι το αποθεματικό για τα κτίρια, ένα τρίτο είναι οι θέσεις που τέθηκαν τώρα στο αποθεματικό και ένα ακόμα είναι η δεύτερη δόση των 1.500 ευρώ ανά βουλευτή σε μηνιαία βάση ως επίδομα επικουρικού προσωπικού.

Αυτές οι δύο δόσεις των 1.500 ευρώ ανά βουλευτή είναι αμφιλεγόμενες και θα αποτελούσαν δύσκολο ζήτημα σε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά καθίστανται, βεβαίως, ακόμα περισσότερο αμφιλεγόμενες σε οικονομικά δύσκολους καιρούς. Αυτό ισχύει μολονότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας μάς έχει αναθέσει περισσότερες ευθύνες. Για τον λόγο αυτόν, καταλήξαμε σε συμβιβασμό: να τεθεί η χρηματοδότηση για τη δεύτερη δόση των 1.500 ευρώ στο αποθεματικό και να παραμείνει εκεί μέχρις ότου καθορισθεί η πλήρης κοστολόγηση της εν λόγω πρότασης.

Θεωρώ ότι το άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα που παραμένει εκκρεμές είναι τα επιδόματα των αξιωματούχων. Ο συμβιβασμός που επετεύχθη εν προκειμένω αφορούσε τη μείωση του ποσού που διατίθεται σε αξιωματούχους από 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε 400.000 ευρώ και, ασφαλώς, πρέπει να παρέχονται τεκμηριωμένες αποδείξεις για κάθε αίτημα που θα υποβάλλεται. Θεωρώ ότι πρόκειται για σημαντική αρχή, την οποία θα θέλαμε όλοι να στηρίξουμε. Οι ίδιοι οι συνάδελφοι θα αποφασίσουν κατά πόσον αποδέχονται αυτούς τους δυο συμβιβασμούς. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία της Ομάδας S&D θα κρίνει τους συμβιβασμούς αυτούς αποδεκτούς.

Ωστόσο, κατά τις συζητήσεις μας σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2011 κατέστη σαφές και κάτι άλλο, και αυτό είναι ότι αν επιθυμούμε να χρηματοδοτήσουμε πρόσθετες ευθύνες στο μέλλον εξαιτίας της Συνθήκης της Λισαβόνας, πρέπει επίσης να εξοικονομήσουμε αποδοτικότητα από αλλού. Για τον προϋπολογισμό του 2011, έχουν γίνει ορισμένες απόπειρες εξοικονόμησης αυτού του είδους. Για την ακρίβεια, η συνολική αύξηση μειώθηκε από 6,5% σε περίπου 5,8%. Αυτό είναι ευχάριστο, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα στο μέλλον.

Ελπίζω ότι στο μέλλον το Προεδρείο θα υποβάλει συστάσεις και προτάσεις που δεν θα αφορούν μόνο δαπάνες, αλλά και τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να επιτύχουμε εξοικονόμηση ως προς την αποδοτικότητα στο μέλλον. Ελπίζω αυτού του είδους η εξοικονόμηση να περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, και όχι μόνο περικοπές.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, σε περίπτωση που το Προεδρείο υποβάλει στο μέλλον –και εύχομαι να το κάνει– προτάσεις εξοικονόμησης απόδοσης, να συζητηθούν αυτές νωρίς με τους βουλευτές. Αυτό θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να διαμορφώσει τον προϋπολογισμό, αλλά και τις προτεραιότητές μας, και να εντοπίσει το ίδιο τρόπους εξοικονόμησης, αλλά εν τω μεταξύ, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός μας για το 2011 θα γίνει αποδεκτός από τους βουλευτές, το Κοινοβούλιο και, ασφαλώς, και από το κοινό.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(SV) Κυρία Πρόεδρε, είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ιδιαίτερα την κ. Trupel, η οποία έκανε καλή δουλειά για την προετοιμασία του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Είναι πιθανότατα περισσότερο εξισορροπημένος από όσο προβλεπόταν αρχικά.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας συνοδεύεται από νέες απαιτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, έχοντας αυτό υπόψη, είναι λογικό το Κοινοβούλιο να αναμένει κάποιες αυξημένες δαπάνες, διότι θα υπάρξει αύξηση των δραστηριοτήτων μας.

Ταυτόχρονα, προκαλεί μεγάλη έκπληξη το ότι αποτύχαμε πλήρως να αναδιοργανώσουμε τις ίδιες μας τις δραστηριότητες προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις. Στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να βελτιωθούμε.

Στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ασκήσαμε κριτική στις αυξήσεις των δαπανών που προτάθηκαν αρχικά από το Προεδρείο και οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, έχουν πλέον περικοπεί εν μέρει. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι η Ομάδα ALDE δεν δέχεται, και δεν πρόκειται να υπερψηφίσει μια περαιτέρω αύξηση ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως για επιδόματα προς τους βουλευτές, ώστε να μπορούν να απασχολούν περισσότερους βοηθούς. Είμαστε επίσης αντίθετοι με την ιδέα παροχής εξόδων παραστάσεως στους προέδρους των επιτροπών.

Είναι φανερό ότι οι δύο μεγάλες πολιτικές Ομάδες έχουν πλέον βρει εν προκειμένω ένα κοινό σημείο, αλλά εμείς στην Ομάδα ALDE θα αγωνιστούμε για τις απόψεις μας στο Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να δείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ενδιαφερόμαστε πραγματικά για το επίπεδο των δαπανών που εμείς δημιουργούμε. Δεν μπορώ να κατανοήσω τη λογική που παρουσιάστηκε εδώ νωρίτερα, σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται για ζήτημα αύξησης των δαπανών, αλλά για τη δυνατότητα ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων μας. Δεν είναι καθόλου αυτό. Σε τελική ανάλυση, δεν πρόκειται παρά για αύξηση των δαπανών.

Κατ’ επέκταση, καλό θα ήταν επίσης να θυμόμαστε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός του επικουρικού προσωπικού που απασχολείται στο Κοινοβούλιο, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι απαιτήσεις μας σε σχέση με τα κτίριά μας, και όλο αυτό θα καταστεί πολύ ακριβό σε βάθος χρόνου. Εμείς στην Ομάδα ALDE ασκούμε έντονη κριτική σε ορισμένες από τις προτάσεις αυτές και θα ψηφίσουμε αναλόγως κατά τη σχετική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά τη μαγική λέξη «ισορροπία», την οποία ανέφερε μόλις ο κ. Haglund. Πιστεύω πραγματικά ότι, καθώς συζητούμε τώρα σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2011, πρέπει να λάβουμε ως σημείο εκκίνησης το ερώτημα: «Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια σωστή και υπεύθυνη ισορροπία;»

Ο κ. Fernandes μίλησε για λαϊκισμό σε σχέση με την άποψη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να επιδείξει εξαιρετικά υπεύθυνη και αυτοπειθαρχημένη συμπεριφορά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2011. Διαφωνώ κάθετα μαζί του ως προς το σημείο αυτό. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί λαϊκισμό να καταλήγουμε από κοινού κατόπιν σκέψης στο συμπέρασμα ότι, με δεδομένες τις πολλές περικοπές που ζητούμε από άλλες χώρες, πρέπει και εμείς να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει και εμείς στο Κοινοβούλιο να επιδείξουμε αυτοπειθαρχία. Αντιθέτως, πιστεύω ότι αυτή ακριβώς είναι η πολιτική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Με τις περικοπές που ζητούνται από την Ελλάδα και τους δημόσιους προϋπολογισμούς εν γένει, πρέπει να έχουμε το θάρρος, αφενός να νομιμοποιήσουμε τις αυξήσεις που χρειαζόμαστε προκειμένου να εκτελέσουμε το έργο μας με υπεύθυνο τρόπο και αφετέρου να θέσουμε ένα όριο και να πούμε: υπό τις παρούσες συνθήκες, ζητούμε επίσης να υπάρξει και ένας κάποιος περιορισμός, καθώς αυτό αποτελεί απλά ένα τμήμα του πολιτικού τοπίου. Αυτό πρέπει να σηματοδοτηθεί με το σύνθημα «Καταλάβαμε!» Αυτό είναι σημαντικό από πολιτική άποψη, και ως εκ τούτου καλώ για μια ακόμα φορά όλες τις Ομάδες να εξετάσουν τι μήνυμα θα στείλουμε στο κοινό με τον προϋπολογισμό για το 2011.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κυρία Πρόεδρε, στη Ρουμανία, οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν περικοπές του μισθού τους κατά 25%, στην Ισπανία, οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα θα δουν ποσοστό 5% ως 15% του μισθού τους να εξαφανίζεται, και στην Πορτογαλία –για να μην αναφερθώ στην Ελλάδα– η κυβέρνηση καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η νέα κυβέρνηση έχει ήδη αναφέρει ότι είναι αναγκαία μια μεγάλη δέσμη εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων κατά το τρέχον έτος.

Υπάρχει κάποιος σε αυτό το Κοινοβούλιο που να πιστεύει ότι τώρα είναι η στιγμή να προβεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεγαλύτερες δαπάνες για οτιδήποτε –σε αύξηση των δαπανών, αύξηση του προσωπικού των Ομάδων, της βιβλιοθήκης, των επιτροπών, του προσωπικού ΤΠ, και ένα πρόσθετο ποσό ύψους 1.500 ευρώ για επιδόματα επικουρικού προσωπικού; Συζητούμε για τη δεύτερη δόση των 1.500 ευρώ· εγώ λέω ότι ακόμα και η πρώτη είναι εντελώς περιττή. Το θέμα δεν θα έπρεπε να είναι η αποθεματοποίηση της δεύτερης· θα έπρεπε να εξαλειφθούν και οι δύο διότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα για αυτό. Όλοι έχουμε επίγνωση των αυξημένων αρμοδιοτήτων, αλλά οι περισσότερες αρμοδιότητες δεν απαιτούν απαραίτητα και περισσότερες δαπάνες. Απαιτούν αποδοτικότερες δαπάνες, μεγαλύτερη λογοδοσία και μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

Συμφωνώ απολύτως με την κ. Trupel, που είπε ότι υπάρχουν τρόποι για πρόσθετη εξοικονόμηση. Δεν χρειαζόμαστε έναν στόλο αυτοκινήτων εδώ στο Στρασβούργο. Διαθέτουμε δωρεάν μέσα μεταφοράς. Εγώ χρησιμοποιώ το τραμ καθημερινά. Αντί να χρησιμοποιούμε αεροπορικά εισιτήρια διακεκριμένης θέσης, μπορούμε να χρησιμοποιούμε οικονομική θέση για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Προσωπικά, δεν έχω ποτέ, ως θέμα αρχής, ταξιδέψει αεροπορικά σε διακεκριμένη θέση όταν έρχομαι εδώ από τη Βουδαπέστη. Σε γενικές γραμμές, αν και η συζήτηση μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπήρξε πολύ χρήσιμη εν προκειμένω, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστιος αριθμός περαιτέρω δυνατοτήτων για εξοικονόμηση.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κυρία Πρόεδρε, για μια ακόμα φορά φρίττω βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές του Κοινοβουλίου εξακολουθούν να ζητούν αυξήσεις του προϋπολογισμού, τη στιγμή που οι άνθρωποι στα κράτη μέλη αγωνίζονται να επιβιώσουν στην παρούσα κρίση. Ωστόσο, σήμερα θα αναφερθώ στην ηθική του Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης είναι αποδεκτό, τη στιγμή που απαιτούν να λάβουν την εξουσία ελέγχου των εθνικών προϋπολογισμών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιθυμούν να αυξήσουν τους δικούς τους διοικητικούς προϋπολογισμούς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Κοινοβουλίου; Είναι αποδεκτό να προσφεύγουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απόφαση του Συμβουλίου για περιορισμό της αύξησης του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων της ΕΕ; Είναι ηθικά αποδεκτό να σπεύδει το Κοινοβούλιο να εκφράσει την έγκρισή του σχετικά με τους λογαριασμούς του Συμβουλίου για το 2008 με αντάλλαγμα την έγκριση από το τελευταίο των αυξήσεων στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου;

Επιτρέψτε μου να εξηγήσω: η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ψήφισε ομόφωνα κατά της έγκρισης των λογαριασμών του Συμβουλίου για το 2008 λόγω έλλειψης διαφάνειας. Συμπτωματικά, το Συμβούλιο δεν ενέκρινε τις αυξήσεις στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Υποθέτω ότι θα δούμε το Κοινοβούλιο να ψηφίζει υπέρ της έγκρισης των λογαριασμών του Συμβουλίου αυτήν την εβδομάδα, και λίγο μετά το Συμβούλιο θα εγκρίνει πρόσθετο προϋπολογισμό για το Κοινοβούλιο. Αυτές οι ψηφοφορίες, κυρίες και κύριοι της Ευρώπης, αυτές που αφορούν τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και την απαλλαγή του Συμβουλίου, είναι ενδεικτικές της ηθικής των θεσμικών οργάνων που έχουν στόχο να μας κυβερνούν όλους.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Συνθήκη της Λισαβόνας συνοδεύτηκε από αλλαγές, μεταξύ άλλων και κάποιες που ουσιαστικά αφορούν ειδικά τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω ήδη επισημάνει μία φορά ότι το «ναι» μου στην τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου είναι υπό όρους. Ασφαλώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για νομοθετική αριστεία. Ασφαλώς, η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου σημαίνει ότι έχει περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότερες ευθύνες και περισσότερη δουλειά. Ωστόσο, σε καιρό κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα –η χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 60 ετών– θα ήθελα να επισημάνω ότι, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει και εμείς, για την ακρίβεια ιδίως εμείς, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα χρήματα που μας εμπιστεύονται. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποτίθεται ότι συνεργάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό και πρέπει να το κάνουν, και αυτή η συνεργασία απαιτεί την προθυμία να αναλάβουν δράση ως εταίροι.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D). (BG) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας τους εισηγητές, την κ. Trupel και τον κ. Maňka, για το εξαιρετικό έργο τους κατά την προετοιμασία των αποφάσεων που συζητούμε σήμερα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό μόνο εύκολο καθήκον δεν ήταν, όπως φάνηκε από τη σημερινή συζήτηση.

Αφενός πρέπει να αποτελέσουμε υποδείγματα φειδούς και απόδοσης όσον αφορά τη δαπάνη των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων. Αφετέρου, ωστόσο, πρέπει να δώσουμε στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να εκπληρώσει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που του έχουν αναθέσει οι ίδιοι φορολογούμενοι πολίτες μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Γεγονός είναι ότι η νέα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει τις περισσότερες αλλαγές και νέα καθήκοντα στο θεσμικό μας όργανο. Ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις είναι ο βαθμός στον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε σχέση με τον περιορισμό των δαπανών και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του.

Οι κοινοβουλευτικές αποφάσεις που συζητούμε σήμερα σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση. Μια ελάχιστη αύξηση ύψους 5,5% των δαπανών μάς επιτρέπει να αυξήσουμε το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσλαμβάνοντας 18 νέους υπαλλήλους. Χρειαζόμαστε να λάβουμε εξειδικευμένη υποστήριξη από τη διοίκηση σε τομείς που έχουν αυξηθεί σημαντικά, όπου οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ζωτική σημασία.

Παρέχουμε στους βουλευτές του ΕΚ τη δυνατότητα να έχουν περισσότερη επαφή με τους ψηφοφόρους τους, να περάσουν από εξειδικευμένη κατάρτιση σε περισσότερους τομείς και να εκπληρώσουν τα νέα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αποτελούμε υποδείγματα φειδούς, καθώς ανταποκρινόμαστε σε όλες τις νέες λειτουργίες με αύξηση των δαπανών μόλις κατά 0,28% σε σχέση με τη συμφωνία που συνήφθη πριν από πολλά χρόνια, ούτως ώστε οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην υπερβαίνουν το 20% των διοικητικών δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα, πρέπει να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι η παλιά συμφωνία χρήζει εκ νέου διαπραγμάτευσης στο μέλλον, ώστε να αντικατοπτρίζει, σε μεγάλο βαθμό, τις αλλαγές στις λειτουργίες των θεσμικών οργάνων και ιδίως την ενίσχυση του ρόλου και, κατά συνέπεια, των προσδοκιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συνάδελφοι, εξακολουθούμε να διαθέτουμε αποθεματικά. Στο μέλλον, πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για την αποδοτικότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, με το να μην βασιζόμαστε στα κτίρια αλλά στις νέες τεχνολογίες, δίνοντας το παράδειγμα όσον αφορά τα θεσμικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και αναλύοντας προσεκτικά τον αντίκτυπο κάθε δαπάνης αλλά και μην επιτρέποντας την αυτόματη αύξηση του προϋπολογισμού, όπως συνηθίζεται με κάθε μορφή γραφειοκρατίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είμαστε υπόλογοι για κάθε ενέργειά μας απέναντι στους ψηφοφόρους μας, οι οποίοι αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, ιδίως σε καιρούς κυρίως κρίσης, οι πολιτικοί πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζουν τη λογική από το συναίσθημα, ιδίως όταν πρόκειται για ζητήματα προϋπολογισμού και χρημάτων. Έχω την αίσθηση ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας και τα δημοσιονομικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν θυμίζουν λίγο την πρόβλεψη του καιρού –ποτέ δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα είναι τα πράγματα το πρωί. Το δελτίο προβλέπει βροχή, οπότε παίρνεις ομπρέλα, και στο τέλος μπορεί να ψιχαλίσει λίγο, αλλά σίγουρα δεν είναι πραγματική βροχή.

Το ίδιο ισχύει και με τη Συνθήκη της Λισαβόνας: δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο θα αλλάξει ο όγκος εργασίας του Κοινοβουλίου με τη Συνθήκη.

Αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο εργάζονταν στις επιτροπές και τα προεδρεία στο παρελθόν οι βουλευτές για τους οποίους δεν θα υπάρξει αλλαγή ως απόρροια της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η συζήτηση σχετικά με την αύξηση των 1.500 ευρώ για το επίδομα γραμματειακής υποστήριξης έχει συμβολική σημασία για το κατά πόσον θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τις δομές μας, να εξοικονομήσουμε πόρους και να καταστήσουμε τις διαδικασίες εργασίας μας περισσότερο αποδοτικές. Το να λάβουμε αυτά τα τρία στοιχεία υπόψη θα έχει μεγαλύτερο όφελος για εμάς από το να συζητούμε όλο και πιο πολύ σχετικά με τον τομέα της χρηματοδότησης. Πρώτα από όλα, ο πραγματικός αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας στο έργο μας θα γίνει αισθητός μόλις το ερχόμενο έτος.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο διαθέτει περισσότερες ευθύνες και θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, πρέπει, όπως είναι πολύ φυσικό, να διαθέτει μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει τον ρόλο αυτόν. Ο προηγούμενος ομιλητής έχει δίκιο. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα αυξηθεί ο ρόλος αυτός στην πράξη, αλλά γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί. Σε συνάρτηση με αυτό, είναι απόλυτα φυσικό να είναι μεγαλύτερες και οι προσδοκίες των πολιτών και των ψηφοφόρων μας από εμάς. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησης, για παράδειγμα, για τους βοηθούς των βουλευτών, είναι αδιαμφισβήτητα δικαιολογημένο τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Γνωρίζουμε ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει τεράστια κρίση στην Ελλάδα και γενικότερα στις χώρες της νοτίου Ευρώπης, κάτι που συνιστά προφανώς πρόβλημα πολιτικής φύσης, αλλά όταν περιορίζουμε το κόστος, δεν πρέπει να ακρωτηριάζουμε ορισμένες λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αυξηθεί σημαντικά.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). (NL) Κυρία Πρόεδρε, το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2011 είναι 1,7 δισ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε 2,3 εκατομμύρια ευρώ ανά βουλευτή του ΕΚ ετησίως, 200.000 ευρώ μηνιαίως και στο συγκλονιστικό ποσό των 6.400 ευρώ ανά βουλευτή του ΕΚ καθημερινώς· και υπάρχουν 736 βουλευτές στο παρόν Κοινοβούλιο.

Κυρία Πρόεδρε, τα 6.400 ευρώ είναι τεράστιο χρηματικό ποσό. Μπορώ να σκεφτώ εκατοντάδες πράγματα για τα οποία θα ήταν καλύτερο να διατεθεί από ό,τι σε αυτό το κουκλοθέατρο. Κυρίως, ωστόσο, οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Ας σταματήσουμε σήμερα τις εργασίες στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και, κυρίως, το Στρασβούργο. Ας τους βγάλουμε όλους απλώς από τα κτίρια, ας κλειδώσουμε τις πόρτες και ας πετάξουμε τα κλειδιά και ας δώσουμε αυτά τα 1,7 δισ. ευρώ πίσω στους πολίτες που τα κέρδισαν με το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά τους.

Κάθε μέλος του παρόντος Κοινοβουλίου πρέπει να ξυπνά και να κοιμάται κάθε μέρα με τη σκέψη ότι θα στοιχίσει ή στοίχισε στον φορολογούμενο πολίτη 6.400 ευρώ εκείνη τη μέρα. Κάθε βουλευτής πρέπει επίσης να δει ως καθήκον του την καθημερινή μείωση αυτού του ποσού, καθώς όλα όσα δαπανώνται εδώ για ανοησίες είναι χρήματα των φορολογούμενων που παράχθηκαν από πολίτες μέσω τρομερά σκληρής δουλειάς.

Αυτό είναι εκείνο που θα έπρεπε να συμβεί, αλλά δεν συμβαίνει. Στο παρόν Κοινοβούλιο, το περισσότερο είναι πάντα καλύτερο. Μέσα από χειραψίες, γνωριμίες, σκιώδεις συμφωνίες στο παρασκήνιο, δεκάδες εκατομμύρια προστίθενται στον προϋπολογισμό. Η ελίτ αποφασίζει και το κοινό τα δίνει. Όλοι πρέπει να το σκέφτονται αυτό τη νύχτα προτού κοιμηθούν, και θα ήθελα να ζητήσω από όλους να το κάνουν απόψε: να αναρωτηθούν «Κόστισα 6.400 ευρώ;» Εάν δεν το κάνουν, θα πρέπει να ντρέπονται, διότι δεν θα αξίζουν τίποτα ως βουλευτές του ΕΚ.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω το εξής στον κ. van der Stoep: Εγώ τα αξίζω τα χρήματά μου, και θα στηρίξω αυτή μου τη θέση. Αν εσείς δεν αξίζετε τα δικά σας, τότε λυπάμαι για σας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα ωφεληθούμε καθόλου εάν δημιουργήσουμε συνθήκες εργασίας στο Κοινοβούλιο που θα καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών μας. Υποστηρίζω την αύξηση του επιδόματος γραμματειακής υποστήριξης –και μάλιστα και στα δύο επίπεδα– και το θεωρώ απολύτως δικαιολογημένο.

Όποιος εργάζεται στο παρόν Κοινοβούλιο χρειάζεται προσωπικό. Όσοι δεν επιθυμούν να εργασθούν δεν πρέπει να εμποδίζουν όσους το επιθυμούν και πρέπει να εργαστούν. Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει την αύξηση του επιδόματος γραμματειακής υποστήριξης – μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Αν οι βουλευτές του ΕΚ δεν χρησιμοποιήσουν το επίδομα, τόσο το καλύτερο για τους φορολογουμένους, που θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Προσωπικά, μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου όταν λέω ότι αξίζω τα χρήματα και το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό μου. Ωστόσο, πρέπει να θέσουμε κάτω από το μικροσκόπιο δραστηριότητες που εκτελούνταν στο παρελθόν μέσω του πλεονάσματος αυτού του προϋπολογισμού. Πρέπει επομένως να εξετάσουμε εάν επιθυμούμε και εάν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Εν προκειμένω, σκέφτομαι κυρίως την υπηρεσία διαδικτυακής τηλεόρασης. Θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα ως έχουν.

Πέραν αυτού, έχουμε πραγματοποιήσει πολλές μεταρρυθμίσεις από κοινού με το Προεδρείο και πρέπει να τους επιτρέψουμε να καρποφορήσουν. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επισημάνει τα σημεία όπου υπάρχουν προβλήματα.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυβερνήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη για περικοπές, αλλά το παρόν Κοινοβούλιο εξακολουθεί να ζει σε έναν κόσμο παραμυθιού. Ακούω ωραία λόγια σχετικά με την ανάγκη εξοικονόμησης και απόδοσης, αλλά ο προϋπολογισμός για το 2011 που ανέρχεται σε περισσότερα από 1,7 δισ. ευρώ συνιστά αύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό σχεδόν 6%. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Θα έπρεπε να μιλούμε για τεράστια εξοικονόμηση, όχι για αυξήσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό.

Καταρχάς, θα έπρεπε να μειώσουμε τις άσκοπες σπατάλες και δαπάνες. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να απαιτήσει από το Συμβούλιο να βάλει τέλος στο τσίρκο του Στρασβούργου και να εξοικονομήσει πόρους που ανέρχονται σε ύψος άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομούνταν σε ετήσια βάση κλείνοντας τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε καθεμία από τις χώρες μας. Πρέπει να εξορθολογίσουμε τη γραφειοκρατία: ο αριθμός των αξιωματούχων που απασχολούνται στο Κοινοβούλιο αυξήθηκε κατά 14% φτάνοντας τους 6.000 σε τρία μόλις χρόνια. Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός θα ανταποκρινόταν σε δύσκολες εποχές αντισταθμίζοντας τις νέες προτεραιότητες με μειώσεις σε άλλους τομείς. Φαίνεται να θεωρούμε ότι ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Πρέπει να προβούμε στις αναγκαίες ενέργειες για να επιτύχουμε πραγματικές αλλαγές και περικοπές στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE). (NL) Θα ήθελα να επανέλθω στην ιδέα της εις διπλούν πρόσθεσης 1.500 ευρώ μηνιαίως για το επίδομα γραμματειακής υποστήριξης. Είναι αλήθεια ότι η Λισαβόνα μάς αναθέτει πολλά πρόσθετα καθήκοντα, επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα αντιταχθώ στην ιδέα του περισσότερου προσωπικού για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες ανατίθενται πρόσθετα καθήκοντα από τη Λισαβόνα, όπως η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ούτε θα αντιταχθώ στην ύπαρξη μεγαλύτερου προσωπικού για τις Ομάδες, που θα τους επιτρέψει να υποστηρίξουν καλύτερα αυτό το είδος των καθηκόντων, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι: είναι τρελό και λάθος να δώσουμε σε κάθε βουλευτή του ΕΚ επιπλέον 1.500 ευρώ φέτος και άλλα τόσα του χρόνου.

Εγώ ο ίδιος εργάζομαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων εδώ και δέκα χρόνια. Η επιτροπή αυτή διαθέτει πολλά νομοθετικά καθήκοντα στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης ή της απλής νομοθετικής διαδικασίας. Εκπλήρωνα πάντα τα καθήκοντά μου με τρεις βοηθούς, και υποθέτω ότι και οι βουλευτές εκείνοι του ΕΚ που εργάζονται σήμερα ή πρόκειται να εργαστούν στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων μπορούν και αυτοί να εκτελέσουν τα δικά τους καθήκοντα με τρεις βοηθούς. Η πρότασή σας, κυρία Gräßle –να δοθεί πρόσθετο προσωπικό σε όσους επιθυμούν να εργαστούν αλλά όχι σε όσους δεν το επιθυμούν– είναι λαϊκισμός στην ύψιστη μορφή του.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, εισηγητής. (SK) Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εξέφρασαν την άποψή τους. Χαίρομαι που επιθυμείτε όλοι να εκτελέσετε το νομοθετικό σας έργο όσο το δυνατόν καλύτερα, και να χρησιμοποιήσετε τους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καθένας από εμάς έχει τη δική του άποψη σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Η σημερινή συζήτηση το αποδεικνύει. Θα ήθελα να πω στον κ. Bokros ότι υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί εξοικονόμηση μέσω αντικειμενικών μεθόδων. Ο τρόπος αυτός αποκλείσθηκε πέρσι, μεταξύ άλλων και από μέλη της δικής σας πολιτικής Ομάδας.

Από τον Ιανουάριο, είμαι επικεφαλής ενός περιφερειακού φορέα στη χώρα μου. Μετά την ανάληψη αυτής της θέσης, το πρώτο μου βήμα ήταν η διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής μελέτης όλων των διαδικασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο του φορέα μου. Αυτός ο έλεγχος θα εξαλείψει την επικάλυψη των καθηκόντων και θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά περισσότερο από 15%. Εάν επιθυμούμε να αναλύσουμε τη δυνατότητα εξοικονόμησης και να αναδιοργανώσουμε τους υπάρχοντες πόρους στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μια αντικειμενική και ανεξάρτητη εξωτερική μελέτη αποτελεί την καλύτερη λύση.

Εκείνοι που είχαν το θάρρος να κάνουν αυτό το βήμα κατόρθωσαν να αξιοποιήσουν με βέλτιστο τρόπο τους πόρους και να μειώσουν σημαντικά τα διοικητικά τους έξοδα. Κατά τις επόμενες ημέρες θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών για το 2010.

Τα εν λόγω θεσμικά όργανα διευρύνουν εμφανώς τις δραστηριότητές τους, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερες εξουσίες και μεγαλύτερο όγκο εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από το Συμβούλιο να οριστικοποιήσουμε αυτούς τους προϋπολογισμούς όσο το δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε αμφότερα τα θεσμικά όργανα να μπορέσουν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με υπεύθυνο και αποδοτικό τρόπο στους νέους ή τους διευρυμένους τομείς που καθιερώθηκαν μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trupel, εισηγήτρια. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ακούσατε όλοι πόσες διαφωνίες εκφράστηκαν στη συζήτηση σχετικά με τον παρόντα προϋπολογισμό για το 2011. Και δεν είναι άξιον απορίας, δεδομένου ότι, ουσιαστικά, αφορά μεν πραγματικές αυξήσεις και περικοπές, αλλά επίσης –όπως συμβαίνει πάντα στην πολιτική– και συμβολικού χαρακτήρα ζητήματα.

Ως εισηγήτρια, θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα. Είδατε εδώ το πλήρες φάσμα των απόψεων, από την κ. Gräßle της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), που ευνοεί σαφώς αυτές τις αυξήσεις –συμπεριλαμβανομένων των 1.500 ευρώ– προκειμένου να διασφαλισθεί η ικανότητά του να εργάζεται, ως τα άλλα μέλη που είπαν: «Δεν το χρειαζόμαστε αυτό» ή «Πρέπει να αξιολογήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αιτιολογηθούν οι αυξήσεις και να έχουμε μια επισκόπηση, που θα περιλαμβάνει και κάθε επιτροπή και τομέα εργασίας του παρόντος Κοινοβουλίου».

Ως εισηγήτρια, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πλειοψηφία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να θέσει τα πρόσθετα χρήματα στο αποθεματικό –δεν έχει επομένως συμφωνηθεί ακόμα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών– και να ζητήσει μια ακριβή αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, μένει να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας την εν λόγω αξιολόγηση, και στη συνέχεια, το φθινόπωρο πρέπει να εξετάσουμε για μια ακόμα φορά με σοβαρότητα τα αποτελέσματα αυτά ώστε να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο τον Οκτώβριο στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας προϋπολογισμού, και ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θέση της πλειοψηφίας στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Στην παρούσα φάση, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις και ότι υπάρχει η άποψη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξετάσουμε για μια ακόμα φορά πολύ προσεκτικά τα αριθμητικά στοιχεία.

Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας, και εύχομαι να επιδείξουμε όλοι σύνεση καθώς θα προχωρούμε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κυρία Trupel. Ωστόσο, εδώ τελειώνει η κοινή συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Maňka θα διεξαχθεί αύριο, και η ψηφοφορία επί της έκθεσης της κ. Trupel θα διεξαχθεί σήμερα στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D). - γραπτώς. O διορθωτικός προϋπολογισμός είναι αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Το Κοινοβούλιο έχει έρθει αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις και έτσι πρέπει να έχει τα μέσα για να ανταποκριθεί με επιτυχία σε αυτές τις νέες ευθύνες και προκλήσεις. Θα επιθυμούσα να υπογραμμίσω ότι οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν από το Κοινοβούλιο να ασκεί άριστα τα καθήκοντά του και, για να εξασφαλιστεί αυτό, είναι σημαντικό να παρέχονται στα μέλη, τις επιτροπές και τις πολιτικές Ομάδες του τα απαραίτητα μέσα. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία και η αναζήτηση της περικοπής δαπανών είναι απαραίτητες την περίοδο αυτή περισσότερο από κάθε άλλη φορά - και πολύ σωστά οι ευρωπαίοι πολίτες το περιμένουν από εμάς– και, για τον λόγο αυτόν, καταρτίσαμε ένα προϋπολογισμό που εγγυάται δημοσιονομική αυστηρότητα και διαφάνεια.

Επιμένουμε επίσης στην ανάγκη για μακροπρόθεσμο προγραμματισμό στην πολιτική των κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό την εξασφάλιση μιας ικανής δημοσιονομικής υποστήριξης τόσο τώρα όσο και στα επόμενα χρόνια. Είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα μέτρα θα μας βοηθήσουν να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες, τις προσδοκίες και τα αιτήματα των πολιτών της Ευρώπης.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Vladimir Manka για την εξαιρετική δουλειά του στην έκθεση αυτή.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου