Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0127(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0125/2010

Разисквания :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0160

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

6. Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г. (изменение на решение № 573/2007/ЕО на Съвета). Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на регламент (ЕО) № 1104/2008) - Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на решение 2008/839/ПВР) - Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване по:

- доклада на г-н Tavares, от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)) (A7-0125/2010);

- доклада на г-н Coelho, от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE)) (A7-0126/2010);

- доклада на г-н Coelho, от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (COM(2010)0015 – 2010/0006(NLE)) (A7-0127/2010);

- доклада на г-н Tavares, от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване (2009/2240(INI)) (A7-0131/2010).

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, докладчик.(PT) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, първо искам да напомня, че Парламентът вече разкритикува огромните забавяния при въвеждането на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II). На 22 октомври 2009 г. приехме резолюция относно ШИС II и Визовата информационна система. Европейският парламент за пореден път изрази дълбока загриженост относно забавянето на преминаването в оперативен режим и поиска информация от Комисията и Съвета относно резултатите от техническите тестове, настоявайки за пълна прозрачност по отношение на процеса на прилагане на ШИС II.

ШИС II трябваше да започне да функционира през 2007 г. Вече е 2010 г., а никой не е в състояние да каже твърдо кога това ще е факт. По отношение на пакета от предложения, които обсъждаме, възникват четири основни въпроса. Първо, кога ще се осъществи миграцията? Преди ШИС II да започне да функционира, тя трябва да бъде персонално изпитана, за да се провери дали може да работи в съответствие с техническите и оперативни изисквания, заложени в съответните правни инструменти. Едва след успешното завършване на всички изпитвания може да се осъществи миграция от Шенгенската информационна система от първото поколение към ШИС II.

Второ, приключили ли са всички изпитвания? Не. Изправен пред огромни забавяния на проекта и заради всички проблеми и трудности, Съветът реши да проведе две така наречените изпитвания за ориентир: първото през четвъртото тримесечие на 2009 г., а второто през лятото на 2010 г. Първото изпитване обаче трябваше да бъде отложено за края на януари, тъй като предварителните условия не бяха изпълнени. Изпитването се проведе между 21 и 24 януари 2010 г.: очевидно системата работеше през първите 25 часа, но беше категорично нестабилна до края на изпитването. Изпитването беше повторено между 2 и 5 март, а крайната оценка и утвърждаването на втората поредица от изпитвания бяха осъществени на 6 април.

Въпреки че условията на изпитването не бяха напълно спазени от държавите-членки или договорната страна и въпреки факта, че ограничен брой трансфери не съответстваха на необходимото време за реакция, голямото мнозинство от държавите-членки стигнаха до заключението, че отклоненията са незначителни и че основните цели на изпитванията са постигнати. Новият общ график и бюджетен план ще бъдат приети на следващата среща на Съвета през юни или най-късно през октомври 2010 г.

Също така беше счетено за важно да бъдат изпълнени следните условия, преди системата да започне да функционира. Второто изпитване за ориентир трябва да бъде успешно проведено и трябва да има пълно изпълнение на работните условия. Цялостното изпитване, съгласно член 55 от Регламента, също трябва да бъде проведено успешно и да се гарантира напълно безопасността на мрежата.

Трети въпрос, защо инициативите трябва да бъдат приети толкова спешно? Въпреки че не всички условия, необходими да се започне миграцията, са изпълнени, нито можем да предвидим кога това ще се случи, мандатът, предоставен на Комисията за разработване на ШИС II, ще изтече отново на 30 юни 2010 г. Затова трябва да изменим клаузите за изтичане на срока на действие на инструментите за мигриране, приети през 2008 г., за да предотвратим изтичането на тяхното действие.

Четвърти и последен въпрос, кои аспекти на предложенията засягам с измененията? На първо място, въвеждането на клауза за изтичане на срока на действие, което Комисията не е предложила. Ние предлагаме срокът да бъде 31 декември 2013 г. Предвид сериозното забавяне е много важно също така правното основание да посочва, че решението, каквото и да е то, трябва да се основава на достъпната технология, да следва ясен график и да отговаря на критериите за рентабилност.

Също така трябва да се създаде Съвет за цялостно управление на програмата и официално да се интегрира в структурата за управление на ШИС II. Напълно убеден съм, че ако тази структура съществуваше от самото начало, щяхме да бъдем по-добре координирани, да знаем повече и да сме по-ефективни.

И накрая, считам за изключително важно процесът на миграция да подлежи на парламентарен контрол. Парламентът е отговорен не само за правното основание: като бюджетен орган той също така контролира дейностите, финансирани от бюджета на Съюза. Затова с колегата г-н Alvaro внесохме предложение за изменение за задържане на средствата в резерв. Също така, с колегите г-н Alvaro, г-жа Ludford, г-н Enciu и г-жа Hohlmeir внесохме предложение за изменение, с което приканваме Европейската сметна палата да извърши одит. Искам да благодаря на всички за изключителното сътрудничество.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – В момента не мога да дам думата на г-н Tavares, защото той има някои проблеми с транспорта заради определен вулкан. Ще му дам думата, веднага щом се присъедини към нас.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, докладчик по становището на комисията по бюджети.(DE) Г-жо председател, ШИС II е история за опити, неуспехи и нови опити, която продължава с години. Тези опити, неуспехи и нови опити досега са погълнали общо 90 млн. евро – 90 милиона, които в очите на много хора са напълно пропиляни.

От бюджетна гледна точка мога да подкрепя всяко изречение, всяка дума и всички усилия на г-н Coelho. Работим много внимателно и много добре заедно по въпроса. В интерес на всички нас е ШИС II да работи. Понякога обаче човек трябва да признае – както е с много неща в живота – когато нещата не работят и да помисли за алтернативи.

Ние, като Европейски парламент, все още не сме готови да се откажем от проекта и ще подкрепим членът на Комисията Малмстрьом, получила това тежко наследство, по всякакъв начин. Трябва да е ясно обаче, че – в комисията по бюджети сме съгласни, като го препоръчваме и в залата – средствата за ШИС II да се задържат в резерв, за да контролираме по-добре използването им. Лично аз очаквам да има план Б, в случай че един ден признаем, че не сме в състояние да постигнем това, което сме искали.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Поради отсъствието на г-н Tavares давам думата на члена на Комисията Малмстрьом.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, искам да благодаря на г-н Coelho и г-н Alvaro за техния принос и за конструктивното им сътрудничество по изключително сложното досие, което наследих. Много е сложно, но съм решена да работя с вас, за да се справим по прозрачен начин и да завършим проекта.

Утрешното гласуване е много навременно за проекта ШИС II. Съветът потвърди, че първото изпитване за ориентир е успешно и че разработването на ШИС II следва да продължи на основата на настоящите технически решения.

Законодателните предложения пред вас съдържаха три важни елемента: г-н Coelho ги посочи и това ще промени развитието на проекта. Първо, както каза г-н Coelho, първоначалната дата на изтичане на срока на действие на актовете – 30 юни тази година – се оказа нереалистична и затова ще бъде променена. Това ще позволи проектът ШИС II да продължи в светлината на технически изисквания и общ график, които в момента се преразглеждат с експерти от държавите-членки. Той ще бъде на разположение на Съвета на 3 и 4 юни.

Докладчикът призовава за определен краен срок за разработването на ШИС II. За съжаление, Комисията все още не е в състояние да приеме това предложение. Експертите на Комисията, заедно с всички държави-членки, са в процес на приключване на адаптирането на изискванията и новия общ график. След като това бъде направено, Комисията ще направи съответните предложения в контекста на новия общ график, който ще бъде представен на следващото заседание на Съвета по правосъдието и вътрешните работи след две седмици.

Второ, Съветът за цялостно управление на програмата (СЦУП) е група от технически експерти, които предоставят съвети относно разработването на ШИС II, и това следва да бъде формализирано. СЦУП вече доказа, че е много добър инструмент за сътрудничество и технически анализ между Комисията и експертите от държавите-членки. Предложението ще гарантира, че това ще продължи и същевременно ще рационализира ролята, състава и процедурите на СЦУП. Поради тази причина – структурата е с чисто технически характер – не е целесъобразно тя да бъде открита за членовете на Парламента и други парламентарни длъжностни лица. Ще продължим да развиваме ШИС II по прозрачен начин заедно с Европейския парламент, но трябва да отчитаме ясно разликата между техническата работа и политическата прозрачност. Но в този дух Комисията е готова да предостави пълна техническа информация на членовете на Парламента, като им предостави докладите на СЦУП в съответствие с предложението на г-н Coelho.

Трето, необходимата правна гъвкавост за разработване чрез алтернативен технически сценарий ще бъде предвидена и считам, че всички имаме съгласие относно свързаната с това обосновка.

По отношение на бюджетните аспекти на по-нататъшното разработване на ШИС II, Комисията споделя целта на докладчика за възможно най-ефективно използване на парите на данъкоплатците. В този смисъл докладът цели да запази правото на Парламента да задържи средствата за разработването на ШИС II за 2011 г. в бюджетния резерв. Това, разбира се, изцяло зависи от преценката на бюджетния орган. От гледна точка на изпълнението на бюджета само ще попитам г-н Alvaro дали може да има ясна и ефикасна процедура за размразяване на средствата в случай че се нуждаем от тях. Искам да благодаря на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, на г-н Coelho и на докладчика на комисията по бюджетен контрол, г-н Alvaro, за отличното им сътрудничество по досието.

Съжалявам, че г-н Tavares все още не е тук. Щяхме да имаме възможност да обсъдим програмата на ЕС за презаселване – един изключително важен въпрос – с него. Както знаете, по-голямата част от бежанците по света се приемат от държави в Азия, Африка и Близкия изток. Много от тях се оказват в ситуации от вида параграф 22: не могат да се завърнат в държавата си на произход, нито могат да се интегрират в държавата, която им е предоставила първо убежище, тъй като много от тези държави също са жертви на конфликти или бедност. За групите бежанци в случая презаселването може да бъде единственото решение.

Чрез програмата за презаселване държавите-членки на Европейския съюз могат да покажат осезаема солидарност с често свръх-обременените държави, които предоставят първо убежище, защитавайки в същото време някои от най-уязвимите бежанци при устойчиви и хуманни условия. Днес презаселването съществува, но няма структурна координация на равнище на ЕС. Комисията счита, че ЕС може да играе по-голяма роля и да бъде по-активен в областта на презаселването, като укрепи ролята на Съюза в световен мащаб и прояви солидарност с най-засегнатите региони. Предложението, внесено през септември 2009 г., има за цел да подобри положението. Много сме доволни от положителния отговор на предложението от страна на Парламента и Съвета. По-конкретно, искам да благодаря специално на г-н Tavares за пълноценната му работа и да приветствам твърдия политически консенсус между различните групи по този въпрос.

Идеята в предложението е, че ЕС, в сътрудничество с ВКБООН, ще допринесе за по-стратегическо приложение на презаселването на основата на годишно решение относно приоритетите за презаселване. Чрез обединяване на националните квоти ЕС може да помогне за облекчаване на някои от най-тежките конфликти в света и положението на бежанците. Програмата оставя на всяка държава-членка окончателния избор по отношение на броя на бежанците, които трябва да бъдат презаселени, но ще им даде възможност да координират и уеднаквят опита и най-добрите си практики. Чрез определянето на годишни приоритети ЕС ще може да реагира по-добре на променящите се предизвикателства и общите потребности на бежанците, за да направи така, че държавите-членки да използват по-ефективно Европейския фонд за бежанци. Програмата ще помогне и за по-целенасочено и практическо сътрудничество чрез Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, работейки както с националните администрации, така и с организации на гражданското общество. Напълно подкрепям идеята на докладчика за създаване на специализирано звено в службата, която ще бъде установена в Малта.

Съвместната програма на ЕС за презаселване се обсъжда в момент от решаващо значение: от 2007 г. пет държави-членки – в допълнение към тези, които вече имат програми – решиха да въведат национални програми за презаселване. Няколко други държави-членки презаселиха иракски бежанци миналата година в отговор на ангажимент, поет на равнище на ЕС през 2008 г. Съществено важно е да запазим положителната инерция и да не отлагаме приемането на предложението.

Изразяваме съжаление обаче, че някои различия и процедурни въпроси възпрепятстват бързото приемане на предложението. Предложението има голямо политическо значение. Решението на Комисията за определяне на годишни приоритети за презаселване е решение за изпълнение и част от финансовото управление на Европейския фонд за бежанци. Що се отнася до процедурите за „делегираните актове“, опасяваме се, че процедурата ще бъде значително забавена, което прави управлението на фонда много трудно.

Това е първата стъпка към изграждането на общ подход; ще има, разбира се, преглед на опита и планираме да представим по-амбициозни инициативи като част от Стокхолмската програма.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE.(EL) Благодаря, г-жо Малмстрьом, за актуалната информация. Макар г-н Tavares да не е тук, искам да му благодаря за сътрудничеството, на което се радвахме досега, и да изразя от името на нашата политическа група положителното ни становище относно програмата за презаселване.

Говорим за общо пространство в областта на убежището и за интегрираната политика за управление на бежанците, от която се нуждаем. Разбира се, финансовият инструмент в подкрепа на начинанието е Европейският фонд за бежанци, от който, наистина, не сме се възползвали достатъчно до момента и с който можем да направим по-големи и по-добри неща.

Европейският отговор на изискванията, свързани с презаселването, се оказа подходящ до момента. Ще ви напомня, че държавите-членки участват на доброволни начала и досега, заедно с двете държави, които взеха участие в конкретното презаселване, едва 12 от 27-те държави-членки участват в начинанието и до момента цифрите не са особено обнадеждаващи. През 2009 г. 6 896 бежанци са пристигнали в Европа в рамките на програмата за презаселване, което представлява едва 8,2% от общия им брой.

Следователно със сигурност се нуждаем от по-добра координация и това, което се опитваме да направим чрез доклада и проведените консултации, е да предоставим стимули, да обясним на държавите-членки, че имаме всички основания да пристъпим към прилагането и изпълнението на програмата.

Разбира се, защитата на правата на човека и нашата истинска солидарност с трети държави са цел с висок приоритет. Трябва да разберем обаче, че още една причина всички държави-членки да участват в програмата е, че чрез нея можем да изпратим на всички нуждаещи се посланието, че имат всички основания да се възползват от законните канали в усилията си да стигнат до Европа, до европейска територия, за по-добро бъдеще.

Нелегалната имиграция също може да се реши непряко чрез програмата за презаселване, тъй като ако има такива програми, бежанците няма да изберат незаконните канали и ще чакат да бъдат включени в програмите.

И накрая, искам да кажа, че внесохме изменение относно вътрешното презаселване на бежанци, което не беше прието. В даден момент, г-жо Малмстрьом, очакваме инициатива от страна на Комисията по въпроса. „Дъблин II“ е в тежест на някои държави и е много важно да придвижим напред програмата за презаселване с помощта на Европейския фонд за бежанци.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo, от името на групата S&D.(ES) Г-жо председател, искам да благодаря на г-жа Малмстрьом за присъствието й тук. Искам да изразя подкрепата си за доклада и за духа на работата на г-н Tavares, тъй като работата му с неправителствените организации, с Върховния комисариат за бежанците на ООН, както и спазването на сравнителното право извън Европейския съюз са много важни.

Опитът е от основно значение и като член на общински съвет също така считам, че всички съвети в Европа следва да се ангажират с въпроса.

Защото, макар да сме в криза, най-сериозната криза е кризата, свързана с бежанците, която е причинена от колективна амнезия. В Европа и в богатите държави сме забравили, че войните, които раждат бежанци, са войни, за които сме отговорни ние, за които са отговорни нашите държави и правителства. Трябва да преодолеем колективната амнезия.

Съгласен съм с думите на г-жа Малмстрьом относно поемането на ангажимент и, разбира се, трябва да поемем ангажимент. Парламентарна комисия посети иракските палестинци. Разбира се, че го направи: трябва да поемем ангажимент към тези бежанци.

С цялото ми уважение обаче ще кажа на г-жа Малмстрьом следното: трябва да бъдат преодолени различията между Парламента – самата тя беше член на ЕП – и Комисията по отношение на делегираните актове. Не бих искал докладът, който днес изглежда добре приет като цяло, накрая да бъде блокиран, тъй като Комисията и Парламентът не могат да постигнат съгласие относно делегираните актове.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch, от името на групата ALDE.(DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, това, което всички обсъждахме във връзка с темата, е, че просто трябва да убедим повече държави-членки да участват в програмата. Считам, че можем да постигнем много в това отношение, като обясним програмата и подчертаем ползите от нея, тъй като досегашните участници винаги са казвали, че ще продължат да участват и че приветстват програмата.

Много е важно да се изясни за кои хора става въпрос. Става въпрос за хора, които нямат възможността сами да дойдат в Европа. Това са жените, децата и болните, които се озовават в бежански лагери извън ЕС и се нуждаят от нашата помощ. Считам за много положително, че ще вземем решeнието да отпуснем по-голям дял от Европейския фонд за бежанци в бъдеще.

В същото време считам, че е много важно средствата, ако се предоставят на националните парламенти, с други думи, на държавите, да не изчезнат в бюджета, а наистина да бъдат използвани за изграждане на устойчива структура, а в действителност дори да бъдат предадени на местните органи, на градовете, където всъщност се осъществява интеграцията, където се осигуряват детски заведения и жилища. Много е важно градовете и местните органи, като наши съюзници, да участват в обсъждането.

Държавите-членки са може би по-склонни да го отхвърлят в краткосрочен план, отколкото местните органи на място. В тази предсказуемост виждам важен елемент, който свързва нас – ЕС – и отговорниците на място, които осъществяват интеграцията. Като цяло това със сигурност може да даде тласък на програмата за презаселване, което считам за много положително. Преди всичко, едно нещо трябва да бъде посочено много ясно – че гражданите не могат да бъдат изоставяни; трябва да бъдат намерени лица и организации, които да улеснят хората, желаещи да започнат нов живот на местна почва, и да им покажат новия им град и най-близкия басейн.

Нуждаем се от обществен консенсус, че искаме да участваме в програма за презаселване, че това е добро решение и че хората действително ще постигнат интеграция на местно равнище.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE.(FR) Г-жо председател, хубаво беше да чуем докладчика, г-н Tavares, но няма значение; той най-накрая се присъедини към разискването и това е важното. Мисля, че работата, която той успя да свърши, за да постигне съгласие относно използването на Европейския фонд за бежанци, чието предназначение е да финансира и насърчава държавите-членки да развият своя програма за презаселване на бежанците, е изключително положителна и членът на Комисията Малмстрьом категорично я насърчава, което това ме радва.

Все пак трябва да имаме предвид някои цифри, което ще ни позволи да очертаем обхвата на фонда в перспектива. Ако трябва да отпуснем всички средства от Европейския фонд за бежанци – нещо, което аз не искам, тъй като неминуемо ще навреди на финансирането на условията за прием на бежанци и лица, търсещи убежище, в Европа – ще можем да презаселим едва 20 000 бежанци в Европа, което е далеч по-малко от поисканото от ВКБООН, който е определил, че в света има повече от 470 000 бежанци, нуждаещи се от презаселване, тоест хора, които действително имат специални потребности, които са уязвими и слаби и които няма как да се завърнат в държавата си на произход. Следователно трябва да бъдем разумни.

Според мен втората предпазна мярка, която трябва да вземем – защото го изживяхме в моята страна, Франция – засяга медийното отразяване на презаселването на някои бежанци като дърво от благотворителност, прикриващо гора от злоупотреби, защото по същото време същата държава, Франция, е осъждана от Комитета на ООН срещу изтезанията, че връща лица, търсещи убежище, в трети държави, където те рискуват да се сблъскат с нехуманно или унизително отношение.

Считам – и с това приключвам – че това са предпазните мерки, които трябва да имаме предвид.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-жо председател, искам да обърна внимание на Шенгенската информационна система. Днес трябва да проучим правната рамка, в която може да се осъществи миграцията от ШИС I към ШИС II. Бих казала, че по този въпрос всички предупредителни светлини светят в червено. Г-жо член на Комисията, най-малкото, което можем да кажем, е, че изпитванията са неубедителни в това отношение.

Независимо от това, въпреки възражението на три от по-големите държави-членки – Франция, Германия и Австрия – Комисията настоява. Както знаете, ние от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица сме също толкова настоятелни, бих казала, когато става въпрос за резервите ни относно въпросите по съхранението и свързаните с него рискове по отношение на защитата на личните данни. Мисля, че живеем в твърде сюрреалистично време, в което злоупотребите и рисковете, свързани с всички аспекти на сигурността, все повече се осъждат от експерти, които знаят какво говорят. Трябва да вземем предпазни мерки в областта на защитата на данните на всички граждани, които и да са те. Трябва да сведем до минимум ангажимента ни относно рисковете, свързани с връзките между файловете. Във Франция сме добре запознати с нарушенията, които могат да произтекат в резултат от връзките между файловете.

Г-жо Малмстрьом, при сегашните обстоятелства Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица не може да подкрепи миграцията.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, от името на групата EFD.(EN) Г-жо председател, Великобритания не е част от Шенген, така че технически погледнато предложението не засяга Обединеното кралство. Предишното лейбъристко правителство не избра да се включи и новото правителство на коалицията между либералдемократите и консерваторите трябва да остане изключено. Подобна схема просто ще насърчи повече бежанци, истински или не, да дойдат в Европейския съюз.

Представете си, ако Турция се присъедини към Европейския съюз, можем да очакваме не само 72 милиона турци да имат автоматично правото да влизат в европейските държави и Великобритания, но и прилив от бежанци от места като Иран и Ирак, които могат да преминават границата с Турция и след това да търсят презаселване в Европа! Великобритания не е задължена да се присъединява към схемата, но ще е интересно да видим как новото правителство ще се бори с такива въпроси. Половината от него, консервативната партия, се преструват, че са евроскептици, каквото и да означава това, докато другата половина, либералдемократическата партия, са безрезервно еврофили. Нашият нов министър-председател обаче, г-н Камерън, може да реши проблемите наведнъж, както описах тук вчера.

Увеличението на броя на членовете на Парламента изисква пълно повторно ратифициране на Договора от Лисабон. Г-н Камерън може просто да реши да не го ратифицира или със закъснение да удържи на твърдото си обещание и да даде на британците референдума за Договора от Лисабон, който им беше отказан.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, докладчик.(PT) Госпожи и господа, в света има бежанци, които нито могат да се завърнат в своите страни, тъй като ситуацията е твърде нестабилна, нито да останат в транзитна държава, тъй като тя не е подписала Женевската конвенция, нито могат например да работят в тази държава.

Цифрите са сравнително ограничени: 200 000 годишно, а проблемът вече е решен за някои от бежанците – чиято единствена възможност е да получат нов живот в трета държава – от участници на международната сцена, които презаселват бежанци: 80 000 от САЩ и някои от Канада, Австралия, Бразилия и Чили. Кой липсва в списъка? Европа липсва.

По време на шведското председателство Съветът благоразумно призна, че е необходимо съществено повишаване на броя на бежанците, презаселвани в Европа, стигайки дори до 100 000. Комисията също така благоразумно преразгледа някои становища на Европейския фонд за бежанци, за да се постигне по-активна и стабилна политика за презаселване на бежанците.

Понастоящем разполагаме с два доклада от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: един съгласно процедурата по съвместно вземане на решение и един по собствена инициатива. Имаме четири нови допълнения за коригиране на действащите политики при съвместното вземане на решения; две от тях обаче са процедурни.

Първото ново допълнение е двоен подход. Предложението на Комисията, върху което основно работим, настоява за регионални приоритети и след това, в рамките на регионалните, за приоритети, които бих нарекъл „хуманитарни“. Счетохме за подходящо да ги запазим, но да им предоставим автономия. С други думи, смятаме, че Европа трябва да разполага с интервенционни стратегии по отношение на презаселването на бежанци, които са много важни от гледна точка на външната политика. Стратегиите понякога трябва да позволяват намеса в някои области в света, да отварят вратите за дадена държава или да създават доверие в отношенията в някои области по света. Те трябва обаче да предоставят свобода на държавите-членки да реагират на ситуации в останалата част от света, които имат приоритет от хуманитарна гледна точка.

Кои ситуации имат приоритет? Жертви на мъчения, жени и деца, жертви на сексуално насилие, или лица, които трябва да бъдат презаселени поради сериозни здравословни причини например.

Втората нова характеристика е модулация. Целта е да се надхвърлим броя от само 10 държави-членки, които понастоящем презаселват бежанци на европейско равнище, като се опитаме да гарантираме, че всички 27 държави-членки ще започнат да ги презаселват. За да го постигнем, предложихме сумата, която се отпуска на държавите-членки за отделен бежанец, да се увеличи за първата година, да се намали за втората и да се изравни със сумата, отпускана на държавите-членки, които презаселват бежанци, от третата година. Причината е увеличението в първите години, когато са необходими най-много средства за започване на нова програма за презаселване, за да се разработи устойчива програма за презаселване.

Другите две нови характеристики са процедурни. Едната предоставя възможност на Комисията да започне спешна процедура по презаселване на бежанци от определен регион в света – при хуманитарна катастрофа или кризисна ситуация – защото процедурата, с която разполагахме, се изпълняваше на годишна основа, а е ясно, че бедствията и хуманитарните кризи не следват разписание. Четвъртата нова характеристика са делегираните актове и трябва да Ви кажа много ясно, г-жо Малмстрьом, че Парламентът може да се справя със сроковете и процедурните въпроси много ефективно и обещаваме да реагираме без забавяне на делегираните актове. Обещаваме също, че предварителните консултации и разисквания, които предложихме например с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по външни работи и комисията по развитие, могат да предотвратят евентуални различия в становищата на Парламента и Комисията по отношение на регионите, които са приоритет на презаселването.

Това, което не можем да приемем, е Комисията, като пазителка на Договорите, да ни казва, че делегираните актове, срещу които тя няма правно възражение, не трябва да бъдат приети в рамките на настоящото решение, което е толкова важно от гледна точка на външната политика и от хуманитарна гледна точка, само защото Комисията ги счита за бюрократични, когато ние казваме, че не са.

От наша гледна точка и от гледна точка на правната служба решението е част от делегираните актове и следователно считаме, че Комисията трябва да се застъпи за приемането на делегираните актове като пазителка на Договорите, а не да повдига възражения, които са в момента само процедурни. Преди всичко, считаме, че нито един от тези въпроси не трябва да ни попречи да постигнем нашата обща цел: презаселване на повече бежанци в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). (MT) Г-жо председател, програмата за презаселване, която се създава, запълва значителна, дългогодишна празнина. Учудвам се всъщност как тази програма не е съществувала на европейско равнище досега. Някои държави като САЩ вече дадоха пример с много ефективни програми за презаселване, събрали значителен опит в тази област. Можем да научим много от тях.

Подобни програми са важни, защото демонстрират готовността на Европейския съюз да покаже човешката си страна на бежанците по света. Другата им важна цел обаче е да ограничат притока на нелегални имигранти към Европейския съюз, включително и тези, за които се изисква защита.

Затова ако програмата за презаселване, която трябва да се създаде днес, може да се използва за презаселване на търсещите закрила в Либия, то те безспорно няма да имат основание да пресичат Средиземно море и така да рискуват живота си. По този начин ще помогнем както на тях, така и на държавите от Европейския съюз, носещи прекомерно бреме.

От само себе си се разбира, че програмата трябва да се използва в комбинация с друга програма, предназначена да помогне на държавите от Европейския съюз, носещи прекомерно бреме в резултат на сегашния поток от имигранти. Трябва да докажем на тези държави, че имаме желание да създадем програма, която да позволи прехвърлянето на лицата, на които се предоставя международна закрила, към други европейски държави.

Засега това все още е пилотен проект, който засяга Малта. Искам да видя обаче, че той се прилага постоянно и че обхваща и други държави от Европейския съюз, в които е необходим.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Като докладчик от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент по отношение на ШИС, ще говоря точно по този въпрос. Първо, искам да поздравя г-н Coelho за големите усилия, вложени от него, и по-специално за постоянството, което демонстрира при окончателното изготвяне на двата доклада. Също така искам да благодаря на г-жа Малмстрьом, защото откакто тя пое поста си, Комисията започна да показва известна прозрачност.

Това, което ни притесняваше и продължава да ни притеснява, е неспазването на сроковете за въвеждане на ШИС II. Парламентът неколкократно изрази позицията си относно забавянията, особено по отношение на неспособността на Комисията да определи точна дата, когато да започне да функционира. Фактът, че не знаем със сигурност дори и сега дали проведените изпитвания са успешни или не, единствено поражда сериозни съмнения за това как проектът се управлява.

Като се има предвид, че е задължение на Европейския парламент да следи начина, по който се изразходват парите на Общността, предложението за задържане в резерв на средствата за разработването на ШИС II през 2011 бюджетна година е нормална предпазна мярка. Парламентът трябва да бъде непрекъснато консултиран и информиран за напредъка на проекта ШИС II, който не може да бъде компрометиран поради липса на политическа воля или способност за управление. Проектът трябва да отговаря на съвременните изисквания, да подкрепя защитата на личните данни и да спазва принципа на съотношението между разходи и ползи, а въвеждането му да се осъществи в точно определения срок.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE).(EN) Г-жо председател, аз също ще говоря за Шенгенската информационна система. Първо искам да благодаря на г-н Coelho за отличната работа и да подчертая, че моята група от самото начало беше доста предпазлива при одобряването на ШИС II поради многото последици, засягащи защитата на личните данни.

Изглежда, че дългата сага ШИС II съвсем не е приключила. Виждаме значителни закъснения и превишени разходи; не разполагаме с никакви положителни резултати. Дори няма консенсус относно оценката на резултатите от изпитванията – тъй като Австрия, Германия и Франция не ги считат за успешни. Според нас подходът, възприет от докладчика, е напълно правилен. Трябва да бъдем честни и да признаем, че настоящият проект може да се провали и трябва да обсъдим алтернативите. Също така, следва да разгледаме внимателно причините за неуспеха; ако трябва да инвестираме още 30 млн. евро, Парламентът следва да разполага с цялата информация, необходима за информирано съгласие.

Трябва също така да запазим клауза за изтичане на срока на действие. Не можем да продължаваме да инвестираме пари в доживотен проект. Разбира се, нужна е известна гъвкавост, но трябва да имаме ясни критерии за оценка и отново да реагираме бързо, ако нещо се обърка.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Г-жо председател, първо искам да кажа, че считам – говоря за Шенгенската информационна система – че ЕС не следва да има политика, основаваща се на желания, а политика, основана на реалността. По отношение на Шенгенската информационна система, това означава, че трябва да отчетем факта, че изпитванията – наречени от нас „първо изпитване за ориентир“ – не бяха успешни.

След осем години на опити, знаем, че целта на мярката, предложена от Комисията – миграцията от ШИС 1+ към ШИС II – не може да бъде постигната от държавите-членки както поради технически, така и поради правни причини. Това не е моя лична оценка, а оценката на Федерална република Германия. Това е мнението на моята родна страна, което, между другото, напълно споделям. Досега са пропилени 90 млн. евро за системата, а Комисията иска още. Искаме съвсем ясно да заявим, че не желаем удължаване на срока до 2013 г. Вместо това искаме да се откажем от системата и да започнем да търсим алтернатива.

Второ, германската Лява партия принципно е критично настроена към ШИС II – искам да го подчертая в този важен момент – тъй като значително се разширява достъпът до системата например за тайните служби. В Германия има изискване тайните служби и полицията да бъдат разделени. Следователно смесването на информацията на тайните служби и на полицията ще означава, че системата ще бъде изправена пред германския Федерален конституционен съд. Трябваше да го спомена най-малко от гледна точка на Германия. Против ШИС II сме и защото включва събирането на големи количества данни, както и събирането и записването на биометрични данни. Това не е нито целесъобразно, нито пропорционално.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, целта да се определи рамка от съгласувани стратегии с желание да се изрази действителна солидарност между държавите-членки представлява крачка напред в координацията на политиките на Общността по отношение на миграционните потоци. В същото време мярката е и част от по-голям процес, чиято цел е международната закрила на бежанците. Ако гражданското общество може успешно да се включи в процеса, мярката изглежда тясно свързана с предстоящото пускане в действие на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Незабавно трябва да изготвим списък с приоритетите и целите, с график и конкретни мерки за стимулиране. Tрябва също да отделим конкретни средства, за да увеличим броя на участващите в програмата, които понастоящем са едва десет. Не трябва да забравяме и необходимостта от здравеопазване в допълнение към социалната защита за хората, които често са омаломощени поради изключително лошото си състояние.

Компютъризираната база данни също така ще позволи проследяването на всеки процес, който се изпълнява, за да се защити единството на семейството, докато те са в процес на презаселване. Във връзка с това сътрудничеството с държавите-членки може да бъде решаващо при гарантирането на рационализирани и гъвкави процедури. Искаме по-справедлив и по-реалистичен Европейския съюз, който отчита усилията, по-конкретно, на южноевропейските държави-членки.

По отношение на трети държави, е от решаващо значение Европейският съюз да поеме отговорност за определяне на споразумения за сътрудничество, както Италия наскоро направи спрямо Либия и Нигер. Считаме, че това е начинът, единственият възможен начин, да се премине от досегашната форма на солидарност, която твърде често е просто фасада, към истинска солидарност между държавите-членки на Европейския съюз в цялостното управление на миграционните потоци.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Първо искам да благодаря на г-н Tavares за работата му в областта на политиката за убежище, както и да изразя разочарованието си, че по-малко от половината от държавите-членки на Европейския съюз разполагат с официални програми за презаселване на бежанци от трети държави.

Освен това, както многократно сме казвали тук, програмите не са достатъчно координирани и в резултат на слабата координация и слабото сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз разходите, свързани с презаселването, също са високи, което естествено прави идеята твърде непривлекателна.

Изразявам твърдо убеждение обаче, че при наличието на достатъчно политическа воля, ние, европейците, ще можем да създадем ефективна, справедлива и единна програма за презаселване. За тази цел ще бъде от съществено значение да създадем не само самата програма, но и специален фонд за презаселването на бежанците в Съюза. Този пакет ще финансира създаването на национални програми за презаселване, където все още няма такива, както и координацията на дейностите на централно равнище. По мое мнение, най-добрият координатор се явява Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE).(EN) Г-жо председател, искам да благодаря на всички, които работиха много усърдно по привидно безкрайната история, свързана с ШИС II: на г-н Coelho и останалите, работещи на място.

Постоянните забавяния и превишени разходи са много тревожни и ако не това, какво друго може да бъде по-показателно за управленските умения на г-н Барозу и първата ръководена от него Комисия? Считам, че трябва да си извадим поуките тук днес и въз основа на тях да създадем нова информационна агенция, която да е със седалище например в Талин. В тази ситуация никой не губи: френските колеги могат да запазят сървърите в Страсбург, а новата програмна работа ще се върши в Талин от компетентни специалисти при ниски разходи за управление, като така ще се избегне монопол, ще се възприеме идеята за интеграцията на ЕС и същевременно ще се гарантира защитата на личните данни.

И накрая, искам да изразя увереността си, че г-жа Малмстрьом е способна да реши тези сложни въпроси.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).(ES) Г-жо председател, ще обясня моята позиция накратко.

Първо, искам да поздравя г-н Coelho. Процесът трябваше да бъде завършен до 30 септември, така че регулаторните инструменти трябва да бъдат изменени преди изтичането на срока им.

Второ, няма предложение на Комисията за определяне на краен срок или за премахване на клаузите за изтичане на срока на действие от първоначалните предложения.

Трето, следва да се заложи предпазен срок за миграцията, който, ако е необходимо, да може да се удължи чрез комитология.

Четвърто, процесът не подлежи на контрол от Парламента, което за мен е много лошо.

Пето, не знаем резултатите от изпитванията на Шенгенската информационна система от второ поколение и Парламентът трябва да бъде информиран.

Шесто, въз основа на казаното подкрепям предложенията на докладчика и предупреждението, че Сметната палата ще се намеси, ако проектът не успее.

Във връзка с докладите относно Европейския фонд за бежанци и програмата за презаселване искам да поздравя и г-н Tavares. Основният проблем е липсата на солидарност в рамките на Съюза. Трябва да внимаваме с финансовата помощ за държавите-членки, приемащи бежанци за първи път, най-вече заради сравнителната несправедливост. Мерките, които подкрепям по принцип, г-н Tavares, изискват подробно предварително финансово проучване.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D).(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, в много отношения е от съществено значение утре да гласуваме в подкрепа на изменението на Европейския фонд за бежанци и точно това е темата, на която ще наблегна в изказването ми, като същевременно искам да поздравя г-н Coelho и г-н Tavares за разсъжденията и работата им.

Гласуването относно Европейския фонд за бежанци ще хвърли светлина върху необходимостта държавите-членки на Европейския съюз да изпълняват напълно своята роля в презаселването, за да запълнят празнината, която съществува както по отношение на броя на държавите, ангажирани с програмата, така и на капацитета за прием на всяка държава. Нека припомним, че говорим за бежанци, които често се сблъскват с нетърпимост в държавите, в които са приети и в които условията на живот понякога могат да станат трагични, ако не се намерят бързо решения.

Благодарение на новите мерки можем действително да гарантираме по-голяма сигурност на особено уязвимите хора, при положение че – подчертавам – всяка от държавите-членки, участващи в Европейския фонд за бежанци, използва въпросните средства правилно и прозрачно, за което знам, че сте много загрижена, г-жо Малмстрьом. Ще бъде трудно да се справим с предизвикателството предвид хладния прием на новата мярка от страна на държавите-членки и тук също, г-жо Малмстрьом, искам да подчертая Вашата решимост.

И накрая, искам да подчертая, че интеграцията на бежанците е един от ключовете за успеха на начинанието. Колкото повече се подготвяме и обясняваме пристигането на бежанците, толкова по-големи са шансовете презаселването да бъде прието и да се осъществява при най-добрите условия и повече държави-членки – надяваме се – да докажат ангажимента си във връзка с това. Ето защо Парламентът трябва да гласува категорично в подкрепа на измененията на Европейския фонд за бежанци.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-жо председател, в много държави-членки, включително в моята държава, Австрия, хората вече не знаят къде могат да отидат новите лица, търсещи убежище, и населението с основание се противопоставя на идеята за нови центрове за прием. Как е възможно при това положение да се насърчава презаселването на бежанци в ЕС? Планът в ЕС да се приемат лица, търсещи убежище, които вече са избягали в съседна трета държава като Украйна, защото стандартът на живот тук е по-висок, е напълно непонятен. Особено в настоящата икономическа криза, единствено можем да кажем не на подобни предложения.

Що се отнася до мен, цялостната концепция на ЕС относно убежището е катастрофа. Съгласно нея лице, търсещо убежище, което първо е взето от Румъния, може да бъде върнато там, докато молбата му за убежище се разглежда и тече процесът. Идеята за предоставяне на основните социални услуги на лицата, търсещи убежище, при същото високо равнище на социална сигурност като за гражданите на въпросната държава-членка, е нереалистична и недостижима. ЕС следва да предоставя убежище на всички, които действително се нуждаят от него, на тези, които наистина имат необходимост от него, но не трябва да отваря вратите за потоци от икономически мигранти.

Това, от което се нуждаем, е по-добра защита на външните граници, бързи, лишени от бюрокрация процедури и, разбира се, последователна стратегия за репатриране.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Основният принцип на Европейския съюз в областта на убежището е да се гарантира по-високо равнище на сътрудничество и солидарност между държавите-членки. Това не може да се постигне в рамките на отделните държави. Приемането на обща инициатива на Европейския съюз е продиктувано от нарасналата стратегическа полза от презаселването. Необходима е надеждна, целенасочена програма, която да е ефективна и висококачествена. Програмата ще осигури подходяща рамка, която да гарантира участието на държавите-членки в процеса на презаселване на бежанците.

Усилията на държавите-членки да приемат бежанци трябва да се подкрепят и насърчават с допълнителни финансови стимули. Мерките ще ни позволят в ЕС да покажем по-голяма солидарност във връзка с глобалния въпрос, свързан с бежанците. Също така ще насърчим участието на значителен брой държави-членки в процеса.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Искам, преди всичко, да започна с коментар към колегата от левицата. Считам, че обратният пример също важи: когато англичанин или ирландец извърши престъпление в моята страна, следва да е възможно да го изпратим обратно.

Процесът на въвеждане на Шенгенската информационна система от второ поколение се забави и изглежда, че няма да приключи преди края на 2011 г. В резултат от това искам да попитам Комисията какви ще са последиците за графика за държавите, които още не са, но предстои да се присъединят към Шенгенското пространство.

Недопустимо е, че в момента Комисията не може да даде точна дата кога ШИС II ще започне да функционира, което поражда сериозни съмнения относно управлението на проекта. Допълнителните разходи и необходимостта от нови инвестиции, ако миграцията към ШИС II не успее и бъде включена в плана за действие в извънредни ситуации ШИС 1+RE, означават, че е необходим много по-строг бюджетен контрол, особено за новата служба, отговорна за регулирането и координирането на изпълнението на ШИС, ВИС и Евродак.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Г-жо председател, преди година всички членове на Европейския парламент бяха в разгара на предизборната кампания и се опитваха да спечелят първи или следващ мандат и знам, че в много държави въпросът за Шенгенското пространство, по-конкретно, изигра невероятно важна роля в предизборната кампания. Нашите избиратели, гражданите на Европа, са до голяма степен недоволни от начина, по който ЕС подхожда към тези въпроси: липсата на контрол по вътрешните граници, силно недостатъчния контрол по външните граници, крайно недостатъчния контрол на имиграцията и неяснотата дали само след година Комисията ще даде одобрението си България и Румъния също да се включат в Шенген.

Казват, че трябва да покажем солидарност, но честно казано, с кого да покажем солидарност? Кой трябва да покаже солидарност? Когато виждаме сериозната експлоатация на системата, създадена от ЕС и нашите държави-членки, може би е време да покажем малко солидарност и с гражданите, които живеят с неуспешната политика, следвана от Комисията и държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, създаването на обща европейска политика за убежище и политика за презаселване означава гарантиране на правата на човека и същевременно ограничаване на нелегалната имиграция.

Затова благодаря на ораторите и на г-жа Малмстрьом, защото вече разполагаме с ценен инструмент, особено за държавите с излаз на Средиземно море: държави като Италия, които досега не можеха да разчитат нито на истинска солидарност между държавите-членки, нито на справедливо разпределение на отговорностите. Тези политики трябва да бъдат подкрепени с подходящ бюджет, но и с надеждни проверки на прилаганите програми, с подходящи последващи действия и с определянето на добри практики.

И накрая по въпроса за правата на човека: трябва да отдадем приоритет на най-уязвимите, непълнолетните, жените,които са жертви на трафик, на експлоатация и на насилие, включително и жертвите на генитално осакатяване, но знам, че г-жа Малмстрьом ще се справи добре.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-жо председател, понастоящем Европейският съюз изглежда разполага с невероятни финансови ресурси. След пакета от 750 млрд. евро сега отново трябва да похарчим огромни суми във връзка с въпроса за миграцията, но не например за мерки за репатриране, нито дори за обезопасяване на границите – предполагаемо сигурните граници на Шенген във всеки случай са като дупки в швейцарско сирене. Не, 6 000 евро на човек трябва да бъдат предоставени за доброволното приемане на бежанци от трети държави.

Ако ЕС наистина разполага с необходимите излишни пари, той следва, моля, да подкрепи европейските семейства – тогава може би ще имаме по-голяма раждаемост. Доводът, че се нуждаем от имиграция, за да противодействаме на липсата на деца, тогава най-накрая ще бъде безполезен. Вместо да отваря вратите за потоци от имигранти, Женевската конвенция за статута на бежанците трябва най-накрая да се прилага правилно и тя, разбира се, не се отнася за огромния брой икономически имигранти. Ако искаме да похарчим стотици милиони, тогава те могат да бъдат похарчени за агенцията за защита на границите Фронтекс, вместо да ги хвърляме в бездънната яма, каквато е Шенгенската информационна система.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Бих искал да говоря за Шенгенската информационна система. Знаем, че разработването й отне сравнително дълго време и много средства, освен това разходите по въвеждането й постоянно се повишават и резултатите от изпитванията не са известни.

Може би е уместно да направим одит на работата, извършена досега, за да проверим дали системата е жизнеспособна и дали знаем как да завършим проекта по такъв начин, че да е от полза за Европа и след това да решим как да продължим по-нататък.

По отношение на програмата за презаселване, съм съгласен, че е необходимо да се изготви законодателен стандарт, който да ограничи нелегалната имиграция в Европейския съюз и да определи условията за законна миграция.

Но може би трябва да почерпим от опита на нашите колеги от развиващите се страни, които казват, че не всички имигранти, не всички пътувания на техните сънародници до Европейския съюз са породени от ограниченията в сигурността, пред които са изправени тези хора, а от икономически причини.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Г-жо председател, искам само да споделя няколко свои забележки относно доклада Maňka. Съгласувах това по-рано с Вашия колега. Искам да кажа много ясно, че съм против увеличаването на надбавките за секретариата, особено до предвидената сума от 1 500 евро. Освен това съм против всяко увеличение на персонала на Парламента и ако бъде решено след допълнителна оценка, че трябва да се отпуснат още 1 500 евро на месец за надбавки за секретариата, това ще е подигравка с данъкоплатците.

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Ehrenhauser, изказването Ви не е по темата. Това е общото разискване относно Споразумението от Шенген. Съжалявам, че не успяхте да се изкажете по доклада Maňka, но се боя, че сега трябва да продължим нататък.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Преди всичко, искам да поздравя г-н Coelho за още два успешни доклада. Второ, вече няма връщане назад от ШИС II. Ако искаме да обмислим сигурна система, трябва да въведем ШИС II и затова според мен трябва да продължим с мерките и да подкрепим Комисията в това отношение. Напомням на всички, че новият Визов кодекс предвижда включването на биометричните данни в системата. ШИС 1+ не гарантира това. ШИС II ще позволи бърза проверка на данните в бъдеще. Така че в тази област на сигурността не трябва да спираме работата по ШИС II. Разбира се, искаме работата да бъде по-ефективна и по-успешна.

Напомням ви, че неотдавна приехме и мерки, които улесняват пътуванията в Шенгенското пространство с дългосрочна виза. Във връзка с това работата по ШИС II трябва да продължи. Искаме да подкрепим Комисията, с надеждата, че ще продължи да работи по-бързо и по-ефективно, и следва да й пожелаем успех. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията (EN) Г-жо председател, искам да благодаря на всички колеги за подкрепата и коментарите по двете различни, но много важни теми.

Първо, относно ШИС II: това наистина – признавам – беше дълга сага, както каза някой. Досието е сложно и много трудно. Вероятно някои неща са могли да бъдат направени по-добре преди, но откакто поех поста, наистина се опитвам да се справя по много прозрачен и цялостен начин. Комисията следи буква по буква пътната карта, очертана от Съвета, а Съветът излезе със заключенията на последното заседание. Някои държави-членки бяха скептични, но се съгласиха със заключението, че първото изпитване за ориентир е успешно. В момента работим с различните експерти, за да оценим и определим окончателните изисквания към държавите-членки във връзка със задоволяването на оперативните им потребности и за да определим, по-конкретно, сроковете и пътя напред. Ще го предложа за обсъждане на срещата на министрите на 3 и 4 юни и ще има по-нататъшна оценка след лятото. Разбира се, ще работим прозрачно с Европейския парламент и с докладчика през цялото време.

За да отговоря на въпроса за новите държави-членки, присъединяването на България и Румъния ще стане чрез ШИС I. Междувременно текат приготовленията за България и Румъния.

Подготвяме се за – надяваме се успешно – второ изпитване за ориентир на ШИС през есента. До успешното му приключване имаме отворени контакти и варианти, за да запазим резервния план. Надяваме се, че няма да е необходим, но сме се подготвили. Междувременно искам да благодаря на всички колеги, особено на г-н Coelho, за подкрепата ви и да ви обещая максимална прозрачност и ангажимент от страна на Комисията към Европейския парламент във връзка с досието.

По въпроса за презаселването, напълно съм съгласна с г-н Busuttil, който каза, че се учудва, че досега не е имало подобна програма. Разбира се, много добра инициатива е да се обединят ресурсите на държавите-членки и да се насърчи по-голямо участие на световната сцена, за да се облекчи напрежението в бежанските лагери след криза или много тежка ситуация. Можем да вдъхновим държавите-членки да използват по-разумно средствата и да координират действията си с ВКБООН. Това, разбира се, наистина може да утвърди ролята ни на световната сцена, но също така може да има решаващо значение за хората в много тежко положение. По оценка на ВКБООН само през миналата година 747 000 души са се нуждаели от презаселване. Както каза г-жа Flautre, това, което можем да направим, е да помогнем, но потребностите са огромни. Мисля, че има широко съгласие относно целта и смисъла на фонда и се надявам, че можем да намерим решение на процедурните въпроси много скоро, за да се приеме предложението без забавяне.

Няколко колеги споменаха вътрешната солидарност. Това, разбира се, е свързан, но малко по-различен въпрос. Признавам и необходимостта от солидарност. Комисията вече излезе с предложения в тази област. Предложихме временен механизъм за спиране в регламента от Дъблин и успяхме да изградим Европейската служба за подкрепа, която ще започне да работи в Малта по-късно тази година. Имаме пилотния проект в Малта и го оценяваме. Съгласна съм, че следва да се опитаме да намерим начини да го направим по-постоянен и да включим повече държави-членки. Това, разбира се, зависи от желанието на държавите-членки да допринесат, но Комисията ще се занимае с въпроса и също така ще проучим общ механизъм за солидарност в рамките на ЕС, който ще представим през следващата година. Така че можем да се върнем към това обсъждане, което е малко по-различно от програмата на ЕС за презаселване, но все пак е много важно.

Благодаря ви много, г-н Coelho, г-н Tavares и г-н Alvaro, за работата ви по двете много важни досиета. Очаквам с нетърпение да работим заедно, за да ги завършим възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, докладчик.(PT) Много благодарности за положителните коментари на колегите. Г-жо Малмстрьом, искам да знаете, че Парламентът е наясно, че Вие наследихте процеса и ние вярваме в способността и интелекта Ви да го доведете до възможно най-добрия завършек. Оценяваме и усилията Ви за прозрачност, както правилно подчерта колегата г-н Enciu.

Що се отнася до крайния срок, изпращаме погрешно послание, ако новите инструменти не разполагат с краен срок. След всички забавяния не е логично да се удължава мандатът на Комисията за неопределено време. Разбирам, че Комисията не е в състояние да се обвърже с целта, предложена от Парламента, но ние ще я заложим и ако по някаква причина процесът не е завършен дотогава, можете да се върнете в Парламента, да поискате удължаване и да обясните защо е необходимо. Удължаването на мандата на Комисията без краен срок е ужасно послание след забавянията както за европейските институции, така и за европейската общественост.

Съгласен съм с идеята ви, че Съветът за цялостно управление на програмата не трябва да бъде едно събрание. Затова разбирам защо Комисията желае да ограничи достъпа до работата му – напълно съм съгласен. Предложението на Парламента се дължи на по-неблагоприятно първоначално предложение на Комисията, защото Комисията ограничаваше състава на Съвета за цялостно управление на програмата, като същевременно позволяваше на всеки друг служител от Комисията, Съвета или държавите-членки да участва. Това повдига справедливия въпрос защо длъжностни лица от Комисията и държавите членки да участват, а от Парламента не. Ако ограничим структурата до функциите й, считам, че всички ще постигнем съгласие, особено с гаранциите на г-жа Малмстрьом за по-голяма прозрачност.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, докладчик. (PT) Г-жо председател, благодаря много на колегите, които участваха в разискването, и на г-жа члена на Комисията. Считам, че ако имаме съгласие за необходимото по отношение на презаселването на бежанците, то е, защото разбираме, че в разискването на въпросите, свързани с имиграцията – а всички знаем колко тежко е то в Европа, заедно с разискването на въпросите, свързани с убежището и бежанците – имаме проблем, който можем да решим. Можем да го решим за себе си и за бежанците, защото всеки, посетил бежански лагери, знае, че там има деца, които губят една, две, три години от обучението си, които биха могли да получат в Европа. Мисля, че това придава на обсъждането необходимата степен на неотложност.

Също така се надявам, че процедурните въпроси ще бъдат бързо преодолени в съответствие с Договорите, тъй като всички знаем, че това, с което разполагаме, не е достатъчно и че разпределянето на част от бюджета все още не е истинска програма за презаселване на бежанците. Всъщност именно такава е темата, която целяхме с доклада по собствена инициатива, който също обсъждаме днес и който засяга качеството: качеството е от жизненоважно значение за интеграцията на бежанците и изисква многостранен подход с участието на неправителствени организации, местни участници и местни органи. Този подход трябва също така да реши много от сегашните бюрократични проблеми по отношение на координацията.

Ако процесът за децата, които са в бежански лагери и още не учат и които имат правото да бъдат презаселени, е много бавен, граничните служби на няколко държави-членки ни казват, че е така, защото отнема много време на държавите-членки да координират проверката на транзитните документи например, която може да се извърши главно, като се използва инструмент, който в доклада по собствена инициатива предлагаме да се прилага от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). Службата има ограничен брой служители, но такива, които работят постоянно в областта на презаселването, които знаят как да обменят добри практики, които знаят как да въведат новите държави-членки в механизма за презаселване и които знаят как да се координират дори с Европейската служба за външна дейност, за да улеснят процесите на презаселване.

Когато вече сме решили, че хората ще бъдат презаселени, няма причина да се бавим с борбата с бюрокрацията, за да можем наистина да ги интегрираме на европейска територия.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Общото разискване приключи.

Гласуването ще се проведе днес от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (S&D), в писмена форма. (EL) Днес гласуваме приемането на съвместна програма на ЕС за презаселване на лица, търсещи убежище, от проблемни трети държави в ЕС. Но трябва да обсъдим и друг въпрос. Повече от десет години Европа е свидетел на наплив на голям брой бежанци и вълни от имигранти. Южна Европа беше оставена да поеме цялата тежест на европейската хуманност и преди време вече стигна своя предел. Докато Европа – с право – разполага с фонд за трети държави, няма подобен за държавите-членки.

Ако не друго, докладът признава проблема. Други доклади, като докладът относно създаването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, представляват – поне на хартия – задължение да се подкрепят държави, чиито системи за убежище и прием са под особено голям натиск заради географското им положение. Изрично заявена цел е да се подкрепи разработването на механизъм за солидарност, като например транспортирането на лица с право на международна закрила в рамките на ЕС.

Да се надяваме, че Европа постепенно ще открие солидарността. Трябва да имаме предвид, че всяко забавяне ще навреди на нашите невинни събратя.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), в писмена форма. (CS) По отношение на Шенгенската информационна система, искам отново да подчертая факта, че държавните органи в Чешката република, както и местните органи и отделни политици, включително членове на ЕП, постоянно получават жалби от чешки граждани за безпричинни и унизителни полицейски проверки, на каквито често са подложени, когато пътуват до Германия, както в близост до държавната граница, така и в по-широките германски гранични райони. Подходът на германската полиция и митнически власти, изпълняван много често и умело, има значително негативно влияние не само върху чешко-германските отношения, но най-вече върху отношението на чешките граждани към европейската интеграция. След присъединяването на Чешката република към Шенгенската информационна система на чешките граждани беше казано, че могат да се придвижват свободно и безпрепятствено на територията на ЕС, включително в Германия, както предвижда и гарантира Шенгенската система. По мое мнение, отношението на държавните органи към лицата, пътуващи от Чешката република, е неоснователно в мнозинството от случаите и противоречи на обявеното свободно движение на хора.

 
Правна информация - Политика за поверителност