Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0127(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0125/2010

Συζήτηση :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0160

Συζητήσεις
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) - Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

- της έκθεσης (A7-0125/2010), του κ. Tavares, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και για την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)),

- της έκθεσης (A7-0126/2010), του κ. Coelho, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE)),

- της έκθεσης (A7-0127/2010) του κ. Coelho, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (COM(2010)0015 – 2010/0006(NLE)), και

- της έκθεσης (A7-0131/2010), του κ. Tavares, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (2009/2240(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, εισηγητής. (PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντάς σας ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασκήσει κριτική στις τεράστιες καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). Στις 22 Οκτωβρίου 2009 εγκρίναμε ψήφισμα σχετικά με το SIS II και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε για μια ακόμα φορά την έντονη ανησυχία του σχετικά με τις καθυστερήσεις κατά την έναρξη των επιχειρήσεων και ζήτησε πληροφορίες από την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των τεχνικών δοκιμών, απαιτώντας πλήρη διαφάνεια αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης του SIS II.

Το SIS II έπρεπε να είχε τεθεί σε λειτουργία το 2007. Βρισκόμαστε τώρα στο 2010 και κανείς δεν είναι σε θέση να παράσχει οριστική απάντηση σχετικά με το πότε θα ολοκληρωθεί. Όσον αφορά τη δέσμη των προτάσεων που εξετάζουμε, προκύπτουν τέσσερα θεμελιώδη ερωτήματα. Πρώτον, πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση; Προτού μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία το SIS II, πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμές για να ελεγχθεί ατομικά κατά πόσον το σύστημα είναι ικανό να λειτουργήσει σύμφωνα με τις τεχνικές και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που έχουν καθορισθεί από τα αντίστοιχα νομικά μέσα. Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων αυτών των δοκιμών μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν πρώτης γενιάς στο SIS II.

Δεύτερον, έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δοκιμές; Όχι. Αντιμέτωπο με τεράστιες καθυστερήσεις στο πλαίσιο του έργου, και εξαιτίας όλων των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετώπισε, το Συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή δύο δοκιμών «ορόσημου»: την πρώτη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2009 και τη δεύτερη το καλοκαίρι του 2010. Ωστόσο, η πρώτη δοκιμή έπρεπε να αναβληθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου καθώς δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21 και 24 Ιανουαρίου 2010: το σύστημα φαίνεται ότι λειτούργησε κατά τις πρώτες 25 ώρες, αλλά επέδειξε ιδιαίτερη αστάθεια κατά το υπόλοιπο της δοκιμής. Η δοκιμή αυτή πραγματοποιήθηκε ξανά μεταξύ 2 και 5 Μαρτίου, και η τελική αξιολόγηση και επαλήθευση της δεύτερης σειράς δοκιμών πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου.

Παρόλο που τα κράτη μέλη ή η συμβαλλόμενη εταιρεία δεν τήρησαν στο έπακρο τους όρους της δοκιμής, και παρά το γεγονός ότι ο περιορισμένος αριθμός διαβιβάσεων δεν συμμορφωνόταν προς τους απαιτούμενους χρόνους απόκρισης, η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αποκλίσεις ήταν αμελητέες και ότι είχαν εκπληρωθεί οι βασικοί στόχοι των δοκιμών. Το νέο γενικό χρονοδιάγραμμα και ο νέος δημοσιονομικός σχεδιασμός αναμένεται να εγκριθούν κατά την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο ή το αργότερο τον Οκτώβριο του 2010.

Κρίθηκε επίσης ουσιαστικής σημασίας να εκπληρωθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις προτού τεθεί σε λειτουργία το σύστημα. Η δοκιμή ορόσημο II πρέπει να εκτελεστεί με επιτυχία και να τηρηθούν πλήρως οι συνθήκες λειτουργίας. Η γενική δοκιμή που προβλέπεται στο άρθρο 55 του κανονισμού πρέπει να εκτελεσθεί επίσης με επιτυχία και να διασφαλισθεί πλήρως η ασφάλεια του δικτύου.

Τρίτο ερώτημα: γιατί είναι τόσο επείγουσα η έγκριση αυτών των πρωτοβουλιών; Αν και οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για να προχωρήσει η μετάβαση δεν έχουν εκπληρωθεί όλες, ούτε και προβλέπεται πότε θα γίνει αυτό, η εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή για την ανάπτυξη του SIS II θα εκπνεύσει και πάλι στις 30 Ιουνίου 2010. Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιήσουμε τις ρήτρες κατάργησης των μέσων μετάβασης που εγκρίθηκαν το 2008 προκειμένου να αποφύγουμε την εκπνοή της ισχύος τους.

Το τέταρτο και τελικό μου ερώτημα είναι: ποιες πτυχές των προτάσεων επεδίωξα να τροποποιήσω; Καταρχάς, όσον αφορά την εισαγωγή μιας ρήτρας κατάργησης που δεν είχε προτείνει η Επιτροπή. Προτείνουμε να ορισθεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Με δεδομένες τις σημαντικές καθυστερήσεις, είναι επίσης πολύ σημαντικό να οριστεί στη νομική βάση ότι η λύση που θα επιλεγεί, όποια και αν είναι αυτή, πρέπει να βασίζεται στη διαθέσιμη τεχνολογία, να ακολουθεί ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα και να είναι αποδεκτή από άποψη κόστους-αποτελεσματικότητας.

Πρέπει επίσης να συσταθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνολικού Προγράμματος και να ενταχθεί επίσημα στη διαχείριση του SIS II. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι εάν ο εν λόγω φορέας υπήρχε εξαρχής, θα είχαμε κατορθώσει να έχουμε καλύτερο συντονισμό, θα γνωρίζαμε περισσότερα και θα ήμασταν αποτελεσματικότεροι.

Τέλος, θεωρώ ζωτικής σημασίας να τεθεί η διαδικασία μετάβασης υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το Κοινοβούλιο δεν είναι υπεύθυνο μόνο για τη νομική βάση: ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, διασφαλίζει επίσης την εποπτεία των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, μαζί με τον συνάδελφο κ. Alvaro, υποβάλαμε τροπολογία για την τοποθέτηση πόρων σε αποθεματικό. Υπέβαλα επίσης τροπολογία από κοινού με τους συναδέλφους μου, τον κ. Alvaro, την κ. Ludford, τον κ. Enciu και την κ. Hohlmeir, ζητώντας διενέργεια ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετικά συνεργάσιμη στάση τους.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Δεν μπορώ να παραχωρήσω το βήμα στον κ. Tavares αυτήν τη στιγμή, καθώς αντιμετωπίζει κάποια μικρά προβλήματα μετακίνησης, εξαιτίας ενός συγκεκριμένου ηφαιστείου. Μόλις έρθει, θα του παραχωρήσω τον λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. (DE) Κυρία Πρόεδρε, το SIS II είναι μια ιστορία προσπαθειών, αποτυχιών και νέων προσπαθειών που διαρκούν πολλά χρόνια. Αυτές οι προσπάθειες, οι αποτυχίες και οι νέες προσπάθειες έχουν μέχρι στιγμής στοιχίσει συνολικά 90 εκατομμύρια ευρώ –90 εκατομμύρια που, στα μάτια πολλών ανθρώπων, φαίνεται να κατασπαταλήθηκαν.

Από δημοσιονομικής άποψης, προσυπογράφω κάθε πρόταση του κ. Coelho, κάθε του λέξη και κάθε του προσπάθεια. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και πολύ καλά ως προς αυτό. Είναι προς το κοινό συμφέρον όλων να λειτουργήσει το SIS II. Ωστόσο, ορισμένες φορές, πρέπει να παραδεχθεί κανείς –όπως ισχύει για πολλά πράγματα στη ζωή– ότι η κατάσταση δεν αποδίδει και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις.

Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε από τώρα αυτό το σχέδιο και θα στηρίξουμε την Επίτροπο Malmström, που αποδέχτηκε τη δύσκολη αυτή κληρονομιά, με όποιον τρόπο μπορούμε. Πρέπει, ωστόσο, να καταστεί σαφές –και αυτό το καθορίσαμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και το συνιστούμε και στην Ολομέλεια– ότι οι συνεισφορές για το SIS II πρέπει να τεθούν στο αποθεματικό, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω πόρων. Προσωπικά, περιμένω ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για την περίπτωση που θα παραδεχτούμε, κάποια ημέρα, ότι δεν είμαστε σε θέση να επιτύχουμε όσα θέλαμε να επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Απουσία του κ. Tavares, παραχωρώ τον λόγο στην Επίτροπο Malmström.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Coelho και τον κ. Alvaro για τη συνεισφορά τους, και σας ευχαριστώ για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε σχετικά με αυτόν τον εξαιρετικά πολύπλοκο φάκελο που κληρονόμησα. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος, αλλά είμαι αποφασισμένη να συνεργαστώ μαζί σας για να τον φέρουμε σε πέρας με διαφανή τρόπο και να δούμε το έργο να ολοκληρώνεται.

Η ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αύριο πραγματοποιείται σε πολύ κατάλληλη στιγμή για το έργο SIS II. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η δοκιμή ορόσημο I ήταν επιτυχής και ότι η ανάπτυξη του SIS II πρέπει να συνεχιστεί στη βάση σημερινών τεχνικών λύσεων.

Οι νομοθετικές προτάσεις ενώπιόν σας περιέχουν τρία ουσιαστικά στοιχεία: ο κ. Coelho αναφέρθηκε σε αυτά και αυτό θα αλλάξει την εξέλιξη του έργου. Καταρχάς, όπως είπε ο κ. Coelho, η αρχική ημερομηνία εκπνοής των πράξεων –στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους– κατέστη μη ρεαλιστική και για τον λόγο αυτόν θα αλλάξει. Αυτό θα επιτρέψει τη συνέχιση του έργου SIS II με δεδομένες τις τεχνικές απαιτήσεις και ένα συνολικό χρονοδιάγραμμα που βρίσκονται επί του παρόντος σε φάση επανακαθορισμού από τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Θα τεθεί στη διάθεση του Συμβουλίου στις 3 και 4 Ιουνίου.

Ο εισηγητής ζητεί να ορισθεί συγκεκριμένη προθεσμία για την ανάπτυξη του SIS II. Λυπούμαι που πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή δεν είναι ακόμα σε θέση να δεχτεί αυτήν την πρόταση. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, μαζί με όλα τα κράτη μέλη, βρίσκονται σε διαδικασία οριστικοποίησης της προσαρμογής των απαιτήσεων και του νέου συνολικού χρονοδιαγράμματος. Μόλις γίνει αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλει κατάλληλες προτάσεις σύμφωνα με το νέο συνολικό χρονοδιάγραμμα που θα παρουσιαστεί στο επόμενο Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» σε δύο εβδομάδες.

Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνολικού Προγράμματος είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα τεχνολογίας που παρέχουν συμβουλές για την ανάπτυξη του SIS II και πρέπει να επισημοποιηθεί. Το διοικητικό συμβούλιο του συνολικού προγράμματος έχει ήδη αποδειχθεί πολύ καλό μέσο συνεργασίας και τεχνικής ανάλυσης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η πρόταση θα διασφαλίσει ότι αυτό θα συνεχιστεί με παράλληλο εξορθολογισμό του ρόλου, της σύνθεσης και των διαδικασιών του συμβουλίου. Για τον λόγο αυτόν –ότι είναι ένας φορέας καθαρά τεχνικής φύσης– δεν θα ήταν συνετό να ανοίξει το συμβούλιο σε βουλευτές του ΕΚ και άλλους κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους. Θα εξακολουθήσουμε να σημειώνουμε πρόοδο όσον αφορά το SIS II με διαφανή τρόπο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ του τεχνικού έργου και της πολιτικής διαφάνειας. Ωστόσο, στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να παρέχει πλήρεις τεχνικές πληροφορίες στους βουλευτές του Κοινοβουλίου θέτοντας στη διάθεση του Κοινοβουλίου τις εκθέσεις του συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα προτείνει ο κ. Coelho.

Τρίτον, πρέπει να προβλεφθεί η αναγκαία νομική ευελιξία για την εκτέλεση της ανάπτυξης μέσω ενός εναλλακτικού τεχνικού σεναρίου και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς τη λογική αυτού.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές της συνέχισης της ανάπτυξης του SIS II, η Επιτροπή συμμερίζεται τον στόχο του εισηγητή για την πλέον αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση ζητεί τη διατήρηση του δικαιώματος του Κοινοβουλίου να τοποθετήσει πόρους για την ανάπτυξη του SIS II για το 2011 στο αποθεματικό του προϋπολογισμού. Αυτό επαφίεται βεβαίως απολύτως στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Από την άποψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, θα ήθελα απλώς να ρωτήσω τον κ. Alvaro εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιου είδους σαφής και αποδοτική διαδικασία αποδέσμευσης για την περίπτωση που χρειαστούμε τα χρήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, τον κ. Coelho και τον εισηγητή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κ. Alvaro, για την εξαιρετική συνεργασία τους σχετικά με τον παρόντα φάκελο.

Λυπούμαι που δεν είναι ακόμα εδώ ο κ. Tavares. Θα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του σχετικά με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ – ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Όπως γνωρίζετε, η μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο φιλοξενείται σε χώρες στην Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Πολλοί από αυτούς τους πρόσφυγες βρίσκονται σε καταστάσεις τύπου «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα»: δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, ούτε μπορούν να ενταχθούν σε τοπικό επίπεδο στη χώρα πρώτου ασύλου, καθώς πολλές από αυτές τις χώρες είναι οι ίδιες θύματα συγκρούσεων ή φτώχειας. Για αυτές τις ομάδες προσφύγων, η επανεγκατάσταση είναι η μόνη δυνατή λύση.

Μέσω της επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επιδείξουν απτή αλληλεγγύη απέναντι σε αυτές τις συχνά υπερβολικά επιβαρυμένες χώρες πρώτου ασύλου, προστατεύοντας ταυτόχρονα κάποιους από τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες υπό βιώσιμες και ανθρώπινες συνθήκες. Σήμερα, επανεγκατάσταση πραγματοποιείται, αλλά δεν υπάρχει διαρθρωτικός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο και να είναι περισσότερο ενεργή ως προς την επανεγκατάσταση, ενισχύοντας τον ρόλο της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και επιδεικνύοντας αλληλεγγύη έναντι των περιοχών που πλήττονται περισσότερο. Η πρόταση που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ιδιαίτερα θετική αντίδραση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έναντι της πρότασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδίως τον κ. Tavares για το λαμπρό έργο του για το ζήτημα αυτό, και επιδοκιμάζω την ισχυρή πολιτική συναίνεση που υπάρχει εν προκειμένω μεταξύ των διαφόρων ομάδων.

Η κεντρική ιδέα της πρότασης είναι ότι η ΕΕ, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), θα συμβάλει σε μια περισσότερο στρατηγική χρήση της επανεγκατάστασης βάσει ετήσιας απόφασης σχετικά με τις κοινές προτεραιότητες επανεγκατάστασης. Συγκεντρώνοντας τις εθνικές ποσοστώσεις, η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των πλέον δύσκολων συγκρούσεων στον κόσμο και καταστάσεων που αφορούν τους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα αφήνει σε κάθε κράτος μέλος την τελική επιλογή όσον αφορά τον αριθμό των προσφύγων που θα επανεγκατασταθούν, αν και θα καθιστά δυνατό τον συντονισμό και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Μέσω της ετήσιας απόφασης, η ΕΕ θα είναι σε θέση να αντιδρά καλύτερα στις εξελισσόμενες αλλαγές και τις γενικές ανάγκες των προσφύγων προκειμένου να καταστήσει περισσότερο αποτελεσματική τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων από τα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει επίσης στο πλαίσιο ενός περισσότερο στοχευμένου και πρακτικού σχεδίου συνεργασίας μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, συνεργαζόμενο τόσο με τις εθνικές διοικήσεις όσο και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στηρίζω στο έπακρο την ιδέα του εισηγητή σχετικά με τη δημιουργία μιας ειδικής μονάδας στην υπηρεσία που θα έχει έδρα στη Μάλτα.

Το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης συζητείται σε μια ζωτικής σημασίας στιγμή: από το 2007, πέντε κράτη μέλη –πέραν των όσων διέθεταν ήδη προγράμματα– αποφάσισαν να ξεκινήσουν εθνικά προγράμματα επανεγκατάστασης. Αρκετά άλλα κράτη μέλη προέβησαν το περασμένο έτος σε επανεγκατάσταση ιρακινών προσφύγων στο πλαίσιο δέσμευσης που ανελήφθη σε επίπεδο ΕΕ το 2008. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρηθεί αυτή η θετική ορμή και να μην καθυστερήσει η έγκριση της πρότασης.

Ωστόσο, λυπούμαστε διότι ορισμένες αποκλίσεις και διαδικαστικά ζητήματα εμποδίζουν την ταχεία έγκριση της εν λόγω πρότασης. Η πρόταση αυτή έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Η απόφαση της Επιτροπής για θέσπιση ετησίων προτεραιοτήτων όσον αφορά την επανεγκατάσταση συνιστά εκτελεστική απόφαση, και αποτελεί μέρος της δημοσιονομικής διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Όσον αφορά τις διαδικασίες των «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων», ανησυχούμε μήπως η διαδικασία καθυστερήσει σημαντικά, καθιστώντας τη διαχείριση του ταμείου πολύ δύσκολη.

Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς μια κοινή προσέγγιση. Θα υπάρξει, βεβαίως, ανασκόπηση της εμπειρίας, και υπάρχουν σχέδια για την προώθηση περισσότερο φιλόδοξων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωσή σας. Παρότι ο κύριος Tavares δεν είναι μαζί μας, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα και να εκφράσω από την πλευρά της πολιτικής μας Ομάδας και τη δική μας επίσης θετική τοποθέτηση σε σχέση με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης.

Αναφερόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα ενιαίο χώρο για το άσυλο και σε μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης προσφύγων την οποία πρέπει να έχουμε. Και, βεβαίως, το χρηματοδοτικό εργαλείο για να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων το οποίο είναι αλήθεια ότι μέχρι σήμερα, δεν έχουμε εξαντλήσει επαρκώς και υπάρχουν περιθώρια για να κάνουμε ακόμη πιο σημαντικά πράγματα.

Η ευρωπαϊκή ανταπόκριση στις παγκόσμιες ανάγκες για την επανεγκατάσταση μέχρι σήμερα είναι επαρκής. Υπενθυμίζω ότι η συμμετοχή των κρατών μελών είναι σε εθελοντική βάση και, μέχρι σήμερα, μαζί με τις δύο χώρες που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη επανεγκατάσταση, έχουμε μόνο 12 από τα 27 κράτη μέλη να συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια, τα δε αριθμητικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν δεν είναι μέχρι τώρα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: 6.896 πρόσφυγες το 2009 έφθασαν στην Ευρώπη με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει μόνο το 8,2% επί του συνόλου.

Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε σίγουρα καλύτερο συντονισμό και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, μέσα από αυτήν την έκθεση και τη διαβούλευση που είχαμε, ήταν να δώσουμε κίνητρα, να εξηγήσουμε στα κράτη μέλη ότι έχουμε κάθε λόγο να προχωρήσουμε στην εφαρμογή και υιοθέτηση αυτού του προγράμματος.

Βεβαίως, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έμπρακτη αλληλεγγύη μας προς τις τρίτες χώρες αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας, πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι ένα ακόμη επιχείρημα για το οποίο όλα τα κράτη μέλη έχουν λόγους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι γιατί, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, μπορούμε να δώσουμε, σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη, το μήνυμα ότι έχουν κάθε λόγο να επιλέγουν νόμιμες οδούς στην προσπάθειά τους να φθάσουν στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό έδαφος, για μια καλύτερη τύχη.

Θέλω να πω ότι η παράνομη μετανάστευση θα μπορούσε έμμεσα να αντιμετωπισθεί και μέσα από τα προγράμματα επανεγκατάστασης δεδομένου ότι, εφόσον υπάρχουν τέτοια προγράμματα, ο πρόσφυγας δεν θα επιλέξει παράνομες οδούς αλλά θα περιμένει να ενταχθεί στα προγράμματα αυτά.

Τέλος, θέλω να αναφέρω ότι καταθέσαμε μια τροπολογία σε σχέση με την εσωτερική επανεγκατάσταση προσφύγων, η οποία δεν προχώρησε. Κάποια στιγμή, κυρία Επίτροπε, αναμένουμε πρωτοβουλία της Επιτροπής σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Το Δουβλίνο ΙΙ έχει επιβαρύνει κάποιες χώρες και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Malmström που βρίσκεται εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για την έκθεση και για το πνεύμα του έργου που εκπόνησε ο κ. Tavares, διότι το έργο του όσον αφορά τη συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, και την τήρηση του συγκριτικού δικαίου από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό.

Αυτές οι εμπειρίες είναι θεμελιώδους σημασίας και έχοντας υπάρξει μέλος τοπικού συμβουλίου, πιστεύω επίσης ότι όλα τα συμβούλια της Ευρώπης πρέπει να αναλάβουν δέσμευση για το ζήτημα αυτό.

Αυτό οφείλεται στο ότι, αν και βρισκόμαστε στο μέσο κρίσης, η βαθύτερη κρίση ήταν η κρίση των προσφύγων, η οποία ήταν κρίση συλλογικής αμνησίας. Στην Ευρώπη και στις πλούσιες χώρες έχουμε ξεχάσει ότι οι πόλεμοι που δημιουργούν πρόσφυγες είναι πόλεμοι για τους οποίους υπεύθυνοι είμαστε εμείς, για τους οποίους υπεύθυνες είναι οι χώρες και οι κυβερνήσεις μας. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτήν τη συλλογική αμνησία.

Συμφωνώ με όσα είπε η κ. Malmström σχετικά με την ανάληψη δέσμευσης και, ασφαλώς, πρέπει να το κάνουμε. Επιτροπή του Κοινοβουλίου επισκέφθηκε τους Παλαιστινίους στο Ιράκ. Και βέβαια το έκαναν: πρέπει να αναλάβουμε δέσμευση έναντι αυτών των προσφύγων.

Θα ήθελα, ωστόσο, να πω το ακόλουθο στην κ.Malmström, με όλο τον σεβασμό: πρέπει να ξεπεραστούν οι διαφορές μεταξύ του Κοινοβουλίου –έχει και η ίδια υπάρξει βουλευτής του– και της Επιτροπής όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Δεν θα ήθελα η έκθεση αυτή, που φαίνεται σήμερα να έχει μια γενικά καλή υποδοχή, να καταλήξει να απορριφθεί επειδή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δεν συμφωνούν σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROTH-BEHRENDT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αυτό που είπαμε όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να πείσουμε περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Θεωρώ ότι μπορούν να επιτευχθούν πολλά εν προκειμένω εξηγώντας το πρόγραμμα και επισημαίνοντας τα οφέλη του, καθώς όσοι συμμετέχουν έχουν μέχρι στιγμής πει ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν και ότι επικροτούν το πρόγραμμα.

Είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ποιους αφορά. Αφορά τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν οι ίδιοι τη δυνατότητα να έρθουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για γυναίκες, παιδιά, αρρώστους, οι οποίοι βρίσκονται σε καταυλισμούς προσφύγων εκτός της ΕΕ και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Θεωρώ πολύ θετικό ότι θα αποφασίσουμε να διαθέσουμε μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στο μέλλον.

Ταυτόχρονα, πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό τα χρήματα αυτά, εάν διατεθούν στα εθνικά κοινοβούλια, στα εθνικά κράτη με άλλα λόγια, να μην εξαφανιστούν στον προϋπολογισμό, αλλά να χρησιμοποιηθούν πραγματικά για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής δομής, να δοθούν ουσιαστικά ακόμα και στις τοπικές αρχές και τους δήμους και τις κοινότητες όπου συντελείται στην πραγματικότητα η ένταξη, όπου παρέχονται βρεφικοί σταθμοί και στέγαση. Είναι πολύ σημαντικό οι δήμοι και οι κοινότητες, καθώς και οι τοπικές αρχές να συμμετάσχουν, ως σύμμαχοί μας, σε αυτήν τη συζήτηση.

Τα κράτη μέλη τείνουν ίσως περισσότερο από τις τοπικές αρχές να το απορρίψουν βραχυπρόθεσμα. Θεωρώ την προβλεψιμότητα που θα επιφέρει αυτό ένα σημαντικό στοιχείο που συνδέει εμάς –την ΕΕ– με εκείνους που υλοποιούν επί τόπου την ένταξη. Όλα αυτά μαζί μπορούν σίγουρα να δώσουν ώθηση στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης, κάτι που θεωρώ πολύ θετικό. Πάνω από όλα, υπάρχει κάτι που πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα, και αυτό είναι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να αγνοηθούν – πρέπει να βρεθούν άτομα και οργανώσεις που θα διευκολύνουν την πορεία των ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε τοπικό επίπεδο και που θα τους δείξουν πώς λειτουργεί η νέα τους κοινότητα ή πού βρίσκεται η πιο κοντινή πισίνα.

Χρειαζόμαστε τη συναίνεση ολόκληρης της κοινωνίας για το ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε σε πρόγραμμα επανεγκατάστασης, ότι αποτελεί καλή λύση, και ότι οι άνθρωποι θα επιτύχουν πράγματι την ένταξη σε τοπικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα προτιμούσα να είχα ακούσει την ομιλία του εισηγητή, κ. Tavares, αλλά τέλος πάντων· τώρα βρίσκεται επιτέλους μαζί μας και αυτό είναι το σημαντικότερο. Θεωρώ ότι το έργο που κατόρθωσε να εκτελέσει για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, αποστολή του οποίου είναι να χρηματοδοτεί και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν το δικό τους πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση των προσφύγων, αποτελεί εξαιρετικά θετικό έργο, το οποίο ενθαρρύνει σθεναρά η Επίτροπος Malmström, και χαίρομαι ιδιαίτερα που το βλέπω αυτό.

Πρέπει εντούτοις να λάβουμε υπόψη ορισμένα αριθμητικά στοιχεία, που θα μας επιτρέψουν να θέσουμε στη σωστή προοπτική το πεδίο εφαρμογής αυτού του ταμείου. Αν επρόκειτο να διαθέσουμε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων –κάτι που δεν επιθυμώ διότι θα ήταν αναπόφευκτα καταστροφικό για τη χρηματοδότηση των συνθηκών υποδοχής των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη– δεν θα κατορθώναμε να επανεγκαταστήσουμε περισσότερους από 20.000 πρόσφυγες στην Ευρώπη, αριθμό που απέχει πάρα πολύ από το αίτημα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η οποία έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν περισσότεροι από 470.000 πρόσφυγες σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίοι χρήζουν επανεγκατάστασης, δηλαδή άνθρωποι που διαθέτουν πραγματικές, συγκεκριμένες ανάγκες, τρωτά σημεία, αδυναμίες και που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε λογικοί.

Για εμένα, το δεύτερο μέτρο προστασίας που πρέπει να λάβουμε –επειδή το έχουμε βιώσει αυτό στη χώρα μου, τη Γαλλία– αφορά την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης της επανεγκατάστασης ορισμένων προσφύγων σαν δέντρο φιλανθρωπίας που κρύβει το δάσος των καταχρήσεων, διότι την ίδια στιγμή, η χώρα αυτή, η Γαλλία, καταδικάστηκε μόλις από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων για επιστροφή αιτούντων άσυλο σε τρίτες χώρες, όπου κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωποι με απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.

Πιστεύω –και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θα θίξω– ότι αυτά είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουμε υπόψη.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν. Σήμερα, πρέπει να εξετάσουμε το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από το SIS I στο SIS II. Θα έλεγα ότι εν προκειμένω όλα τα προειδοποιητικά φωτάκια αναβοσβήνουν. Κυρία Επίτροπε, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι δοκιμές δεν κατέληξαν σε οριστικό συμπέρασμα ως προς αυτό.

Εντούτοις, παρά την αντίδραση τριών από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη –της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας– η Επιτροπή επιμένει. Όπως γνωρίζετε, εμείς στη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών είμαστε εξίσου επίμονοι, θα έλεγα, όταν πρόκειται για τις επιφυλάξεις μας σχετικά με ζητήματα αποθήκευσης και τους κινδύνους που ενέχει αυτό όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Θεωρώ ότι ζούμε σε μια μάλλον σουρεαλιστική περίοδο, όπου οι καταχρήσεις και οι κίνδυνοι που συνδέονται με κάθε άποψη της ασφάλειας καταδικάζονται ολοένα συχνότερα από εμπειρογνώμονες, που γνωρίζουν τι λένε. Πρέπει να λάβουμε μέτρα προφύλαξης στον τομέα της προστασίας των δεδομένων για όλους τους πολίτες, όποιοι και αν είναι αυτοί. Πρέπει να αναλάβουμε μια ελάχιστη δέσμευση όσον αφορά τους κινδύνους σύνδεσης των αρχείων. Εμείς στη Γαλλία έχουμε πλήρη επίγνωση των καταχρήσεων που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της σύνδεσης των αρχείων.

Κυρία Επίτροπε, υπό τις ισχύουσες συνθήκες, η Ομάδα GUE/NGL δεν μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια μετάβαση.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Βρετανία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη Σένγκεν, επομένως από τεχνική άποψη η εν λόγω πρόταση δεν πρέπει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η παλιά κυβέρνηση των Εργατικών δεν επέλεξε να συμμετάσχει και η νέα κυβέρνηση συνασπισμού των Φιλελεύθερων Δημοκρατών/Συντηρητικών πρέπει να ακολουθήσει την ίδια γραμμή. Ένα τέτοιο σχέδιο θα ενθάρρυνε απλώς περισσότερους πρόσφυγες, γνήσιους ή όχι, να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φανταστείτε αν η Τουρκία γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μπορούμε να περιμένουμε όχι απλώς 72 εκατομμύρια Τούρκους να αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα εισόδου στις ευρωπαϊκές χώρες και τη Βρετανία, αλλά ορδές προσφύγων από μέρη όπως το Ιράν και το Ιράκ ενδέχεται να διασχίσουν τα σύνορα, να εισέλθουν στην Τουρκία και μετά να ζητήσουν επανεγκατάσταση στην Ευρώπη! Η Βρετανία δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο, αλλά το να παρακολουθήσουμε τη νέα μας κυβέρνηση να παλεύει με τέτοια ζητήματα θα έχει ενδιαφέρον. Το ήμισυ αυτής, το κόμμα των Συντηρητικών, προσποιείται ότι είναι ευρωσκεπτικιστές, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, ενώ το άλλο ήμισυ, το κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, είναι ανεπιφύλακτα φιλοευρωπαίοι. Ωστόσο, ο νέος μας πρωθυπουργός, ο κ. Cameron, μπορεί να επιλύσει τέτοιου είδους προβλήματα με μια κίνηση, όπως περιέγραψα εδώ χθες.

Η αύξηση του αριθμού των βουλευτών του Κοινοβουλίου απαιτεί μια πλήρη εκ νέου επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ο κ. Cameron μπορεί απλώς να επιλέξει να μην την επικυρώσει εκ νέου, ή μπορεί να επιλέξει να τηρήσει με καθυστέρηση την ακλόνητη διαβεβαίωσή του και να παράσχει στον βρετανικό λαό το δημοψήφισμα σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας που του αρνήθηκαν.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, εισηγητής. (PT) Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν στον κόσμο πρόσφυγες που δεν μπορούν ούτε να επιστρέψουν στις χώρες τους επειδή η κατάσταση εκεί είναι υπερβολικά ασταθής, ούτε να παραμείνουν σε μια χώρα διέλευσης διότι αυτή δεν έχει υπογράψει τις Συμβάσεις της Γενεύης και δεν μπορούν, για παράδειγμα, να εργαστούν στην εν λόγω χώρα.

Οι αριθμοί είναι σχετικά περιορισμένοι: 200.000 ετησίως, και το πρόβλημα έχει ήδη λυθεί για κάποιους από τους πρόσφυγες αυτούς –μοναδική επιλογή των οποίων είναι να τους δοθεί μια νέα ζωή σε μια τρίτη χώρα– μέσω παραγόντων της διεθνούς σκηνής που επανεγκαθιστούν πρόσφυγες: 80.000 από τις ΗΠΑ και κάποιοι από τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και τη Χιλή. Ποιος λείπει από αυτόν τον κατάλογο; Η Ευρώπη, αυτή λείπει.

Κατά τη σουηδική Προεδρία, το Συμβούλιο παραδέχτηκε επιδεικνύοντας σύνεση ότι ήταν αναγκαίο να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των προσφύγων που επανεγκαθίστανται στην Ευρώπη, φτάνοντας σε σημείο να κάνει λόγο για 100.000. Η Επιτροπή εξέτασε και αυτή με σύνεση ορισμένες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για να καταστήσει δυνατή μια συστηματικότερη και περισσότερο σθεναρή πολιτική επανεγκατάστασης των προσφύγων.

Αυτήν τη στιγμή έχω δύο εκθέσεις εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: μια έκθεση συναπόφασης και μια έκθεση πρωτοβουλίας. Στην έκθεση συναπόφασης έχουμε τέσσερις νέες προσθήκες για να διορθώσουμε τις πολιτικές που ισχύουν αυτήν τη στιγμή· δύο από αυτές, ωστόσο, έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Η πρώτη νέα προσθήκη είναι μια διμερής προσέγγιση. Η πρόταση της Επιτροπή πάνω στην οποία εργαζόμαστε υποστηρίζει κυρίως περιφερειακές προτεραιότητες και στη συνέχεια, στο πλαίσιο των περιφερειακών, προτεραιότητες τις οποίες θα αποκαλούσα «ανθρωπιστικού χαρακτήρα». Θεωρήσαμε σωστό να διατηρήσουμε τις προτεραιότητες αυτές, αλλά να τους παράσχουμε αυτονομία. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει στρατηγικές παρέμβασης όσον αφορά την επανεγκατάσταση των προσφύγων, που είναι πολύ σημαντικές από την άποψη της εξωτερικής πολιτικής. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει ορισμένες φορές να επιτρέπουν τις επεμβάσεις σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, να ανοίγουν πόρτες σε μια συγκεκριμένη χώρα ή να εδραιώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Πρέπει, ωστόσο, να παρέχουν στα κράτη μέλη την ελευθερία να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις στον υπόλοιπο κόσμο που αποτελούν προτεραιότητα από ανθρωπιστική άποψη.

Ποιες καταστάσεις αποτελούν προτεραιότητα; Για παράδειγμα, τα θύματα βασανιστηρίων, οι γυναίκες και τα παιδιά που αποτελούν θύματα σεξουαλικής βίας ή οι άνθρωποι που χρήζουν επανεγκατάστασης εξαιτίας σοβαρών λόγων υγείας.

Το δεύτερο νέο χαρακτηριστικό είναι η διαφοροποίηση. Αυτή στοχεύει στο να ξεφύγουμε από τα 10 μόλις κράτη μέλη που εφαρμόζουν σήμερα την επανεγκατάσταση προσφύγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη θα αρχίσουν να τους επανεγκαθιστούν. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείναμε να αυξηθεί το ποσό που θα διατίθεται σε κάθε πρόσφυγα στα νέα κράτη μέλη κατά το πρώτο έτος, μειώνοντάς το λίγο κατά το δεύτερο και φέροντάς το στο ίδιο επίπεδο με εκείνο στα άλλα κράτη μέλη που επανεγκαθιστούν πρόσφυγες από το τρίτο έτος και εφεξής· για να γίνει αυτό, έπρεπε να υπάρχει ένα αυξημένο ποσό για τα πρώτα έτη, που είναι τα έτη όπου κοστίζει περισσότερο η έναρξη ενός νέου προγράμματος επανεγκατάστασης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου προγράμματος επανεγκατάστασης.

Τα άλλα δύο νέα χαρακτηριστικά είναι διαδικαστικής φύσης. Το ένα παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ξεκινήσει διαδικασία έκτακτης ανάγκης για την επανεγκατάσταση προσφύγων από μια δεδομένη περιοχή του κόσμου –όπου υπήρξε ανθρωπιστική καταστροφή ή κατάσταση κρίσης– διότι η διαδικασία που διαθέταμε εκτελούνταν σε ετήσια βάση και είναι προφανές ότι οι καταστροφές και οι ανθρωπιστικές κρίσεις δεν ακολουθούν χρονοδιάγραμμα. Το τέταρτο νέο χαρακτηριστικό είναι εκείνο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και εδώ πρέπει να σας πω ξεκάθαρα, κυρία Malmström, ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να τακτοποιήσει πολύ αποτελεσματικά ζητήματα που αφορούν το χρονοδιάγραμμα και ζητήματα διαδικαστικού χαρακτήρα, και υποσχόμαστε να μην καθυστερούμε πολύ να απαντήσουμε σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Υποσχόμαστε επίσης ότι η προγενέστερη διαβούλευση και συζήτηση που προτείναμε, για παράδειγμα με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξης, θα μπορεί να αποτρέψει τυχόν διαφορές απόψεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αναφορικά με τις περιοχές που αποτελούν προτεραιότητες επανεγκατάστασης.

Εκείνο που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να μας λέει ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, επί των οποίων δεν έχει καμία νομική αντίρρηση, δεν πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, που είναι τόσο σημαντική από άποψη εξωτερικής πολιτικής και από ανθρωπιστική άποψη, απλά και μόνο επειδή οι πράξεις φαίνονται στην Επιτροπή γραφειοκρατικές, την στιγμή που εμείς λέμε ότι δεν είναι.

Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι, κατά τη δική μας άποψη και κατά την άποψη της νομικής υπηρεσίας, η παρούσα απόφαση αποτελεί τμήμα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και, ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής να υποστηρίξει εν προκειμένω την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, και να μην προβάλει αντιρρήσεις που έχουν, επί του παρόντος, απλώς διαδικαστικό χαρακτήρα. Πάνω από όλα, θεωρούμε ότι κανένα από τα ζητήματα αυτά δεν πρέπει να μας εμποδίσει να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο: την επανεγκατάσταση περισσότερων προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). (MT) Κυρία Πρόεδρε, αυτό το πρόγραμμα επανεγκατάστασης που συγκροτείται καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει εδώ και καιρό. Έχω εκπλαγεί πραγματικά που το πρόγραμμα αυτό δεν υπήρχε σε ευρωπαϊκό επίπεδο παλαιότερα. Υπάρχουν χώρες που έχουν δώσει ήδη το παράδειγμα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που εφαρμόζουν ήδη πολύ αποδοτικά προγράμματα επανεγκατάστασης, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον εν λόγω τομέα. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτούς.

Τέτοιου είδους προγράμματα είναι σημαντικά διότι φανερώνουν την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξει την ανθρώπινη πλευρά της έναντι των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ο άλλος σημαντικός στόχος τους είναι να μετριάσουν την εισροή παράνομων μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όσων χρήζουν προστασίας.

Ως εκ τούτου, εάν το πρόγραμμα επανεγκατάστασης που πρόκειται να συγκροτηθεί σήμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επανεγκατάσταση αιτούντων διεθνή προστασία στη Λιβύη, τότε οι άνθρωποι αυτοί αναμφίβολα δεν θα έχουν πολλούς λόγους να διασχίσουν τη Μεσόγειο και να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους κάνοντάς το. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθούμε τόσο αυτούς όσο και τις χώρες εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επωμίζονται δυσανάλογη επιβάρυνση.

Αναμφίβολα, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με ένα άλλο πρόγραμμα, που θα έχει ως στόχο να βοηθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επωμίζονται δυσανάλογη επιβάρυνση λόγω των τρεχουσών μεταναστευτικών ροών τους. Πρέπει να αποδείξουμε στις χώρες αυτές ότι είμαστε πρόθυμοι να θεσπίσουμε ένα πρόγραμμα που θα επιτρέπει τη μεταφορά ανθρώπων, στους οποίους παρέχεται διεθνής προστασία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέχρι στιγμής, πρόκειται απλώς για ένα σχέδιο σε πιλοτική μορφή, που αφορά τη Μάλτα. Ωστόσο, θα ήθελα να δω το σχέδιο αυτό να γίνεται μόνιμο, και να το δω να επεκτείνεται προς τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης που το χρειάζονται.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Ως εισηγητής της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ζήτημα του SIS, θα μιλήσω για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Coelho για την τεράστια προσπάθεια που επένδυσε σε αυτό και, ιδίως, για τη συνέπεια που επέδειξε κατά την ολοκλήρωση αυτών των δύο εκθέσεων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επίτροπο Malmström διότι, από τότε που ανέλαβε τη θέση της, η Επιτροπή έχει αρχίσει να επιδεικνύει μια κάποια διαφάνεια.

Εκείνο που μας έχει προκαλέσει και εξακολουθεί να μας προκαλεί ανησυχία είναι η αδυναμία τήρησης των προθεσμιών για την υλοποίηση του SIS II. Το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει σε αρκετές περιπτώσεις τη θέση του αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ιδίως όσον αφορά την αδυναμία της Επιτροπής να ορίσει μια ακριβή ημερομηνία για την έναρξη της λειτουργίας του. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ούτε καν τώρα με βεβαιότητα εάν οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν ήταν επιτυχείς ή όχι εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του έργου.

Με δεδομένο ότι αποτελεί καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κοινοτικά κονδύλια, η πρόταση διατήρησης σε αποθεματικό των πόρων που πρόκειται να διατεθούν στην ανάπτυξη του SIS II κατά το δημοσιονομικό έτος 2011 αποτελεί φυσιολογικό μέτρο προστασίας. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς και να ζητείται η γνώμη του σχετικά με την πρόοδο του έργου SIS II, το οποίο δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης ή ικανότητας διαχείρισης. Πρέπει να πληροί τις τρέχουσες απαιτήσεις, να στηρίζει την προστασία των δεδομένων και να συμμορφώνεται προς την αρχή κόστους/ωφελείας, με την ανάπτυξή του να πραγματοποιείται εντός των συγκεκριμένων χρονικών ορίων που έχουν τεθεί για την υλοποίησή του.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω και εγώ για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Coelho για το εξαιρετικό έργο του, και θα ήθελα να τονίσω ότι η Oμάδα μου είχε –ευθύς εξαρχής– μεγάλες επιφυλάξεις για την έγκριση του SIS II, εξαιτίας των πολλών επιπτώσεων για την προστασία των δεδομένων.

Τώρα φαίνεται ότι το μεγάλο έπος του SIS II απέχει πολύ από την ολοκλήρωσή του. Διαπιστώνουμε χρονικές καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους· δεν διαθέτουμε θετικά αποτελέσματα. Δεν διαθέτουμε καν συμφωνία σχετικά με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών – καθώς η Αυστρία, η Γερμανία και η Γαλλία δεν τα κρίνουν επιτυχή. Κατά την άποψή μας, η προσέγγιση του εισηγητή είναι απολύτως σωστή. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι το τρέχον έργο ενδέχεται να αποτύχει, και πρέπει να συζητήσουμε τις εναλλακτικές. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε με προσοχή τους λόγους της εν λόγω αποτυχίας· αν πρέπει να επενδύσουμε 30 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, το Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για συναίνεση μετά από ενημέρωση.

Πρέπει επίσης να διατηρήσουμε μια ρήτρα κατάργησης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε χρήματα σε ένα διά βίου έργο. Ασφαλώς, πρέπει να υπάρχει μια κάποια ευελιξία, αλλά πρέπει να διαθέτουμε σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση και για να αντιδράσουμε σύντομα εάν, και πάλι, κάτι πάει στραβά.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). (DE) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι θεωρώ –και εν προκειμένω αναφέρομαι στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν– ότι η ΕΕ δεν πρέπει να εφαρμόζει μια πολιτική που θα βασίζεται στις επιθυμίες, αλλά μια πολιτική που θα βασίζεται στην πραγματικότητα. Όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι δοκιμές –που αποκλήθηκαν «ορόσημο Ι»– απέτυχαν.

Μετά από οκτώ χρόνια πρόχειρων διορθώσεων, γνωρίζουμε ότι ο στόχος του μέτρου που προτείνεται από την Επιτροπή –η μετάβαση από το SIS 1+ στο SIS II– είναι ανέφικτος για τα κράτη μέλη, τόσο από τεχνικής όσο και από νομικής άποψης. Αυτή δεν είναι η δική μου αξιολόγηση –είναι η αξιολόγηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αυτή είναι η θέση που επικρατεί στην πατρίδα μου, και είναι μια θέση την οποία, παρεμπιπτόντως, συμμερίζομαι απόλυτα. 90 εκατομμύρια ευρώ έχουν σπαταληθεί μέχρι στιγμής για το σχέδιο αυτό, και η Επιτροπή θα ήθελε να δαπανήσει και άλλα. Δεν επιθυμούμε να παραταθεί η προθεσμία ως το 2013· θέλουμε να καταστεί αυτό πολύ ξεκάθαρο. Αντιθέτως, επιθυμούμε να εγκαταλείψουμε αυτό το σύστημα και να αρχίσουμε να αναζητούμε εναλλακτική λύση.

Δεύτερον, το γερμανικό κόμμα της Αριστεράς ασκεί ουσιαστική κριτική στο SIS II –θα ήθελα να το επισημάνω και αυτό στο σημείο αυτό– καθώς η πρόσβαση στο σύστημα διευρύνεται σε δραματικό βαθμό, για παράδειγμα και προς τις μυστικές υπηρεσίες. Στη Γερμανία υπάρχει απαίτηση για διαχωρισμό των μυστικών υπηρεσιών από την αστυνομία. Έτσι, οποιαδήποτε ανάμειξη των δεδομένων των μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας θα σημάνει ότι ολόκληρο το σύστημα θα προσαχθεί ενώπιον του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αυτό είναι κάτι που ήθελα να αναφέρω, τουλάχιστον από τη γερμανική οπτική. Είμαστε επίσης αντίθετοι προς το SIS II, διότι περιλαμβάνει τη συλλογή τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και τη συλλογή και καταγραφή βιομετρικών δεδομένων. Αυτό είναι και άσκοπο και δυσανάλογο.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο στόχος του καθορισμού ενός πλαισίου συνεκτικών στρατηγικών με σκοπό την έκφραση πραγματικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί ένα βήμα προς τον συντονισμό των κοινοτικών πολιτικών που αφορούν τις μεταναστευτικές ροές. Ωστόσο, το μέτρο αυτό αποτελεί επίσης τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας, σκοπός της οποίας είναι η διεθνής προστασία των προσφύγων. Εάν η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμμετάσχει με χρήσιμο τρόπο στη διαδικασία αυτή, τότε το εν λόγω μέτρο φαίνεται να συνδέεται στενά με την επικείμενη ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο.

Πρέπει να θεσπίσουμε άμεσα κατάλογο προτεραιοτήτων και στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, με χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα ενθάρρυνσης. Πρέπει επίσης να διαθέσουμε συγκεκριμένη χρηματοδότηση για την αύξηση του αριθμού των μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, που σήμερα ανέρχονται σε μόλις δέκα. Ούτε και πρέπει να ξεχνούμε την ανάγκη για υγειονομική προστασία, που θα συμπληρώσει την κοινωνική προστασία που παρέχεται σε άτομα συχνά εξαντλημένα από μια κατάσταση ακραίας αδυναμίας.

Μια μηχανογραφημένη βάση δεδομένων θα επιτρέψει επίσης την ανιχνευσιμότητα κάθε διαδικασίας που υλοποιείται με σκοπό την προστασία της οικογένειας όσο βρίσκεται σε διαδικασία επανεγκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με τα κράτη μέλη μπορεί να έχει αποφασιστική σημασία για τη διασφάλιση απλοποιημένων και ευέλικτων διαδικασιών. Επιθυμούμε μια δικαιότερη και πιο ρεαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες των κρατών μελών της νότιας, ιδίως, Ευρώπης.

Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευθύνη για τον καθορισμό των συμφωνιών συνεργασίας με τρίτες χώρες, όπως έκανε πρόσφατα η Ιταλία με τη Λιβύη και τον Νίγηρα. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος, ο μοναδικός τρόπος, για να μεταβούμε από μια μορφή αλληλεγγύης που μέχρι στιγμής δεν ήταν συχνά παρά ένα προκάλυμμα, σε ουσιαστική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Tavares για το έργο του στον τομέα της πολιτικής για τους πρόσφυγες, και στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να εκφράσω την απογοήτευσή μου διότι λιγότερα από τα μισά από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν επίσημα προγράμματα επανεγκατάστασης προσφύγων από τρίτες χώρες.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε εδώ πολλές φορές, τα προγράμματα αυτά δεν διαθέτουν επαρκή συντονισμό, και ως αποτέλεσμα του χαμηλού επιπέδου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, το κόστος που σχετίζεται με την επανεγκατάσταση είναι επίσης υψηλό, κάτι που φυσικά δεν κάνει αυτήν την ιδέα ιδιαίτερα θελκτική.

Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα ότι εάν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση, εμείς οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό, δίκαιο και ενοποιημένο πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτόν, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία η δημιουργία όχι μόνο του ιδίου του προγράμματος, αλλά και ενός ειδικού ταμείου για την επανεγκατάσταση των προσφύγων στην Ένωση. Το πακέτο αυτό θα χρηματοδοτούσε τη δημιουργία εθνικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης όπου δεν υπάρχουν ήδη, καθώς και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε κεντρικό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, ο ιδανικός συντονιστής φαίνεται να είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν πολύ σκληρά για την ιστορία του SIS II, που φαίνεται να μην έχει τέλος: τον κ. Coelho και τους υπολοίπους στον εν λόγω τομέα.

Το ζήτημα των επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων και υπερβάσεων του κόστους είναι πολύ ανησυχητικό και, αν όχι αυτό, τι άλλο θα μπορούσε να μαρτυρά περισσότερα για τις ικανότητες διαχείρισης του κ. Barroso κατά την πρώτη του Επιτροπή; Θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν εδώ και να τα συμπεριλάβουμε στη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας ΤΠ, που θα μπορούσε να έχει έδρα στο Ταλίν. Αυτό θα οδηγούσε σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους: ενώ οι γάλλοι συνάδελφοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν τα συστήματα εξυπηρέτησης στο Στρασβούργο, το νέο έργο προγραμματισμού θα γινόταν στο Ταλίν από ικανούς ειδικούς με χαμηλό κόστος διαχείρισης, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία μονοπωλίου και προωθώντας την ιδέα της ολοκλήρωσης της ΕΕ, αλλά και παρέχοντας μια εγγύηση της προστασίας των δεδομένων.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στην ικανότητα της Επιτρόπου Malmström να επιλύει τέτοιου είδους περίπλοκα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα εξηγήσω τη θέση μου εν συντομία.

Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Coelho. Η διαδικασία υποτίθεται ότι θα είχε ολοκληρωθεί πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου, επομένως οι ρυθμιστικές πράξεις πρέπει να τροποποιηθούν προτού εκπνεύσουν.

Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία πρόταση από την Επιτροπή για ορισμό προθεσμίας ή για αφαίρεση της ρήτρας κατάργησης από τις αρχικές προτάσεις.

Τρίτον, πρέπει να ορισθεί περίοδος προφύλαξης για τη μετάβαση που, αν καταστεί αναγκαίο, θα μπορεί να παραταθεί μέσω της επιτροπολογίας.

Τέταρτον, η διαδικασία δεν υπόκειται σε έλεγχο από το Κοινοβούλιο, κάτι που θεωρώ πολύ αρνητικό.

Πέμπτον, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των δοκιμών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, και το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερωθεί.

Έκτον, βάσει των όσων είπα, υποστηρίζω τις προτάσεις του εισηγητή και την προειδοποίηση για επέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε περίπτωση αποτυχίας του έργου.

Όσον αφορά τις εκθέσεις του κ. Tavares σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την επανεγκατάσταση, θα ήθελα να συγχαρώ και τον κ. Tavares. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη αλληλεγγύης στο εσωτερικό της Ένωσης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια για τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την είσοδο προσφύγων για πρώτη φορά, ιδίως λόγω των δυσμενών διακρίσεων. Τα μέτρα αυτά, τα οποία στηρίζω ως προς την αρχή τους, κύριε Tavares, απαιτούν λεπτομερή πρότερη χρηματοοικονομική μελέτη.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από πολλές απόψεις έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπερψηφίσουμε αύριο την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, και σε αυτό είναι που θέλω να επικεντρώσω την ομιλία μου, συγχαίροντας ταυτόχρονα τους κυρίους Coelho και Tavares για τις διαβουλεύσεις και το έργο τους.

Η ψηφοφορία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων θα ρίξει φως στην ανάγκη να διαδραματίσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έπακρο τον ρόλο τους όσον αφορά την επανεγκατάσταση, προκειμένου να καλύψουν το διπλό χάσμα που υπάρχει σε σχέση τόσο με τον αριθμό των χωρών που έχουν δεσμευτεί για το πρόγραμμα όσο και με την ικανότητα υποδοχής της κάθε χώρας. Ας υπενθυμίσουμε ότι εν προκειμένω μιλούμε για πρόσφυγες που συχνά γίνονται μόλις και μετά βίας ανεκτοί στις χώρες που τους υποδέχθηκαν και οι συνθήκες διαβίωσης των οποίων μπορεί ορισμένες φορές να λάβουν τραγική τροπή εάν δεν βρεθούν σύντομα λύσεις.

Χάρη σε αυτές τις νέες πράξεις, μπορούμε να παράσχουμε σε αυτούς τους ιδιαίτερα ευάλωτους ανθρώπους μεγαλύτερη ασφάλεια, στον βαθμό που –και το τονίζω– κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων χρησιμοποιεί τους εν λόγω πόρους σωστά και με διαφάνεια, πράγμα που γνωρίζω ότι σας απασχολεί ιδιαίτερα, κυρία Malmström. Θα είναι δύσκολο να ανταποκριθούμε στην πρόκληση όταν γνωρίζουμε τη χλιαρή υποδοχή που επιφυλάσσουν τα κράτη μέλη στο νέο αυτό μέτρο, και εδώ θα ήθελα και πάλι, κυρία Επίτροπε, να υπογραμμίσω την αποφασιστικότητά σας.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η ένταξη των προσφύγων αποτελεί ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας του εν λόγω εγχειρήματος. Όσο περισσότερο προετοιμαστούμε και εξηγήσουμε την άφιξη των προσφύγων, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να γίνει δεκτή και να πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, και τόσο περισσότερο θα αποδείξουν –ελπίζουμε– τα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους έναντι της επανεγκατάστασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο πρέπει να ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των τροπολογιών αυτών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας μου της Αυστρίας, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πλέον πού να βάλουν τους αιτούντες άσυλο, και ο πληθυσμός αντιτίθεται, και δικαίως, στην ιδέα νέων κέντρων υποδοχής. Πώς γίνεται, παρ’ όλα αυτά, να προωθείται η επανεγκατάσταση των προσφύγων στην ΕΕ; Επομένως, το σχέδιο να επιτραπεί στους αιτούντες άσυλο στην ΕΕ που έχουν ήδη φύγει σε γειτονική τρίτη χώρα, όπως η Ουκρανία, επειδή το επίπεδο διαβίωσης εδώ είναι υψηλότερο, είναι τελείως ακατανόητο. Ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές οικονομικής κρίσης, προτάσεις όπως αυτή μας κάνουν απλά να κουνάμε το κεφάλι.

Ολόκληρη η έννοια του ασύλου στην ΕΕ αποτελεί, για εμένα, καταστροφή. Σύμφωνα με την έννοια αυτή, ένας αιτών άσυλο που συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη Ρουμανία μπορεί στη συνέχεια να αποσταλεί εκ νέου εκεί για εκτίμηση και διαδικασία χορήγησης ασύλου. Η ιδέα της παροχής βασικής πρόνοιας σε αιτούντες άσυλο στο ίδιο επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας με αυτό που απολαμβάνουν οι υπήκοοι του εκάστοτε κράτους μέλους είναι μη ρεαλιστική και οικονομικά απρόσιτη. Η ΕΕ πρέπει να παράσχει την προστασία του ασύλου σε όλους όσοι την χρειάζονται πραγματικά, σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, αλλά δεν πρέπει να ανοίξει διάπλατα τις πύλες της στους οικονομικούς μετανάστες.

Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχείες μη γραφειοκρατικές διαδικασίες και, ασφαλώς, μια συνεκτική στρατηγική επαναπατρισμού.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). (RO) Η βασική αρχή που διέπει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασύλου είναι η διασφάλιση ενός υψηλότερου επιπέδου συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός μεμονωμένων χωρών. Η έγκριση μιας κοινής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγορεύεται από την αυξημένη στρατηγική χρήση της επανεγκατάστασης. Απαιτείται ένα υγιές, καλά στοχευμένο πρόγραμμα, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και καλής ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό θα παράσχει ένα κατάλληλο πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επανεγκατάστασης των προσφύγων.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη για την έγκριση εισόδου στους πρόσφυγες πρέπει να υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν με πρόσθετα χρηματοδοτικά κίνητρα. Τα μέτρα αυτά θα μας επιτρέψουν να επιδείξουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη ως ΕΕ σε σχέση με το παγκόσμιο ζήτημα των προσφύγων. Θα ενθαρρύνουμε επίσης τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού κρατών μελών στη διαδικασία αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). (RO) Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω με ένα σχόλιο για τον συνάδελφο από την αριστερά. Θεωρώ ότι και το αντίθετο παράδειγμα είναι επίσης ορθό: όταν ένας Άγγλος ή ένας Ιρλανδός διαπράττει έγκλημα στη χώρα μου, θα έπρεπε να είναι εφικτό να τον στείλουμε πίσω.

Η διαδικασία υλοποίησης του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς έχει καθυστερήσει και φαίνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από τα τέλη του 2011. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού στο χρονοδιάγραμμα που αφορά τις χώρες που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στον χώρο Σένγκεν, αλλά πρόκειται να το κάνουν.

Είναι απαράδεκτο ότι, αυτήν τη στιγμή, η Επιτροπή δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβή ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του SIS II, δημιουργώντας έτσι σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με τη διαχείριση του εν λόγω έργου. Το επιπλέον κόστος και η ανάγκη νέων επενδύσεων, σε περίπτωση που η μετάβαση στο SIS II αποτύχει και συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης SIS 1+RE, σημαίνουν ότι απαιτείται πολύ αυστηρότερος δημοσιονομικός έλεγχος, ιδίως όσον αφορά τη νέα υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση και τον συντονισμό της υλοποίησης των SIS, VIS και Eurodac.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD). (DA) Κυρία Πρόεδρε, πριν από έναν χρόνο, όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρισκόμασταν στη δίνη μιας προεκλογικής εκστρατείας προσπαθώντας είτε να λάβουμε είτε να ανανεώσουμε την εντολή μας, και γνωρίζω ότι σε πολλές χώρες, ιδίως το ζήτημα του χώρου Σένγκεν διαδραμάτισε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο κατά την προεκλογική εκστρατεία. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση μεταξύ του εκλογικού μας σώματος, των πολιτών της Ευρώπης, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η ΕΕ αυτά τα ζητήματα: η έλλειψη ελέγχων των εσωτερικών συνόρων, οι εξαιρετικά ελλιπείς έλεγχοι των εξωτερικών συνόρων, ο τελείως ανεπαρκής έλεγχος της μετανάστευσης και το φάσμα που μας περιμένει σε διάστημα ενός μόλις έτους αναφορικά με το αν η Επιτροπή θα εγκρίνει την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν.

Ακούω ανθρώπους να λένε ότι πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, σε ποιον να δείξουμε αλληλεγγύη; Ποιος πρέπει να δείξει αλληλεγγύη; Όταν διαπιστώνουμε την τεράστια εκμετάλλευση του συστήματος που έχει συγκροτηθεί τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, είναι ίσως καιρός να δείξουμε αλληλεγγύη απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι ζουν με την αποτυχημένη πολιτική που άσκησε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και πολιτικής επανεγκατάστασης σημαίνει διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ταυτόχρονα, περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης.

Ως εκ τούτου, ευχαριστώ τους ομιλητές και την Επίτροπο Malmström, καθώς διαθέτουμε πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο, ειδικά για χώρες με ακτές στη Μεσόγειο: χώρες όπως η Ιταλία που, μέχρι τώρα, δεν μπορούσαν να βασιστούν ούτε σε πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ούτε σε δίκαιο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο προϋπολογισμό, αλλά και από αξιόπιστους ελέγχους των προγραμμάτων που υλοποιούνται, με δέουσα μετέπειτα παρακολούθηση και εντοπισμό ορθών πρακτικών.

Τα τελευταία λόγια που θα ήθελα να πω όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους πλέον ευάλωτους, στους ανηλίκους, στις γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, εκμετάλλευσης και βίας, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, αλλά γνωρίζω ότι η Επίτροπος Malmström έχει την κατάσταση υπό έλεγχο.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει πρόσβαση σε απίστευτους χρηματοδοτικούς πόρους. Μετά το πακέτο στήριξης ύψους 750 δισ. ευρώ, τώρα, για μια ακόμα φορά, ξοδεύουμε τεράστια ποσά για το ζήτημα της μετανάστευσης, αλλά όχι, για παράδειγμα, για μέτρα επαναπατρισμού ή ακόμα και για την ασφάλεια των συνόρων – των, υποτίθεται, ασφαλών συνόρων του χώρου Σένγκεν, που σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι έχουν τόσες τρύπες όσες και ένα ελβετικό τυρί. Όχι, 6.000 ευρώ ανά άτομο πρόκειται να διατεθούν για την εθελοντική αποδοχή προσφύγων από τρίτες χώρες.

Εάν η ΕΕ διαθέτει πράγματι τα αναγκαία ψιλά εδώ και εκεί, την παρακαλώ να στηρίξει τις ευρωπαϊκές οικογένειες – ίσως τότε να αποκτήσουμε ανοδικό ποσοστό γεννήσεων. Τότε, το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε τη μετανάστευση για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη παιδιών θα αποδεικνυόταν επιτέλους περιττό. Αντί να ανοίξουμε απλώς διάπλατα τις πύλες στη μετανάστευση, πρέπει να εφαρμοσθεί επιτέλους με σωστό τρόπο η σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων, και αυτή, βεβαίως, δεν αφορά τις ορδές των οικονομικών μεταναστών. Εάν θέλουμε πράγματι να δαπανήσουμε πολλά εκατομμύρια, θα μπορούσαμε να τα δαπανήσουμε για τον οργανισμό προστασίας των συνόρων FRONTEX, αντί για την καταβόθρα χρημάτων που είναι το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν. Γνωρίζουμε ότι το εν λόγω σύστημα χρειάστηκε αρκετό καιρό για να αναπτυχθεί και κόστισε πολλά χρήματα, και ότι πέραν αυτού το κόστος υλοποίησής του αυξάνεται διαρκώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν είναι γνωστά.

Ίσως θα ήταν συνετό να διεξαχθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέχρι στιγμής σε σχέση με το εν λόγω σύστημα, για να εξετασθεί εάν αυτό είναι βιώσιμο και κατά πόσον γνωρίζουμε πώς να επιτύχουμε την ολοκλήρωσή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποβεί χρήσιμο για την Ευρώπη, και μετά να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε στη συνέχεια.

Όσον αφορά το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο να ορίσουμε ένα νομοθετικό πρότυπο που θα περιορίσει την παράνομη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καθορίσει τις προϋποθέσεις της νόμιμης μετανάστευσης.

Ωστόσο, ίσως πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία των συναδέλφων μας από τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι λένε ότι δεν οφείλεται το σύνολο της μετανάστευσης, δεν οφείλονται όλα τα ταξίδια των συμπατριωτών τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στους περιορισμούς ασφαλείας με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και σε οικονομικούς λόγους.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να βγάλω από μέσα μου ένα-δυο σχόλια σχετικά με την έκθεση Maňka. Το συμφώνησα νωρίτερα με τον συνάδελφό σας. Θα ήθελα να εκφράσω ξεκάθαρα την αντίθεσή μου στην αύξηση του επιδόματος γραμματειακής υποστήριξης, ιδιαίτερα το προβλεπόμενο ποσό των 1.500 ευρώ. Επιπλέον, θα ήθελα επίσης να αντιταχθώ σε οποιαδήποτε αύξηση του προσωπικού του Κοινοβουλίου. Σε περίπτωση που αποφασισθεί μετά από περαιτέρω αξιολόγηση να διατεθούν 1.500 ευρώ επιπλέον μηνιαίως για επίδομα γραμματειακής υποστήριξης, αυτό θα ήταν πολύ απλά κοροϊδία απέναντι στους φορολογούμενους.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Ehrenhauser, νομίζω ότι μιλάτε για λάθος θέμα. Αυτή είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με τη Συμφωνία Σένγκεν. Λυπάμαι που δεν είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε σχετικά με την έκθεση Maňka, αλλά φοβάμαι ότι πρέπει να προχωρήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Θα ήθελα πρωτίστως να συγχαρώ τον κ. Coelho για δύο ακόμα επιτυχημένες εκθέσεις. Δεύτερον, σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει πισωγύρισμα από το SIS II. Εάν θέλουμε να εξετάσουμε ένα ασφαλές σύστημα, τότε πρέπει να εισαχθεί το SIS II, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτά τα μέτρα και να στηρίξουμε την Επιτροπή ως προς αυτό. Θα υπενθυμίσω σε όλους ότι ο νέος κώδικας θεωρήσεων ορίζει ότι στο σύστημα πρέπει να εμφανίζονται βιομετρικά δεδομένα. Το SIS 1+ δεν παρέχει αυτήν την εγγύηση. Το SIS II θα επιτρέψει την ταχεία επιβεβαίωση των δεδομένων στο μέλλον. Επομένως, σε αυτόν τον τομέα της ασφάλειας, δεν πρέπει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε για το SIS II. Ασφαλώς, μπορεί να επιθυμούσαμε το έργο αυτό να ήταν πιο αποτελεσματικό και πιο επιτυχημένο.

Υπενθυμίζω σε όλους ότι πριν από λίγο καιρό εγκρίναμε επίσης μέτρα που διευκολύνουν τις μετακινήσεις σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν με θεώρηση μακράς διάρκειας. Σε συνάρτηση με αυτό, πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για το SIS II. Θέλουμε να στηρίξουμε την Επιτροπή σε αυτό, με την ελπίδα ότι το έργο της θα προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς και θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό, και ευχόμαστε στην Επιτροπή καλή επιτυχία γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για την υποστήριξη και τα σχόλιά τους σε σχέση με τα δύο αυτά διαφορετικά, αλλά πολύ σημαντικά, ζητήματα.

Ξεκινώντας με το SIS II, αυτό αποτέλεσε βεβαίως πολύ μεγάλη ιστορία, όπως είπε κάποιος – και είμαι η πρώτη που θα το αναγνωρίσει. Πρόκειται για έναν πολύπλοκο και πολύ δύσκολο φάκελο. Ενδεχομένως να υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα στο παρελθόν, αλλά από τότε που ανέλαβα εγώ αυτήν τη θέση, προσπάθησα πραγματικά να ασχοληθώ με αυτό με πολύ διαφανή και διεξοδικό τρόπο. Η Επιτροπή ακολούθησε κατά γράμμα τον οδικό χάρτη που χαράχθηκε από το Συμβούλιο, και το Συμβούλιο κατέληξε σε συμπεράσματα κατά την τελευταία συνεδρίαση. Ορισμένα κράτη μέλη είχαν αμφιβολίες, αλλά συμφώνησαν τελικά με το συμπέρασμα ότι η δοκιμή ορόσημο 1 ήταν επιτυχής. Αυτήν τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τους διάφορους εμπειρογνώμονες με σκοπό να αξιολογήσουμε και να καθορίσουμε τις τελικές προϋποθέσεις προκειμένου τα κράτη μέλη να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες τους και να καθορίσουμε ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μια πιο συγκεκριμένη πορεία. Θα υποβάλω αυτήν την πρόταση στις 3 και 4 Ιουνίου στους υπουργούς προς συζήτηση και θα υπάρξει μια ακόμα αξιολόγησή της μετά το καλοκαίρι. Θα επιδείξουμε, ασφαλώς, διαφάνεια, και θα συνεργαζόμαστε διαρκώς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον εισηγητή.

Για να απαντήσω στην ερώτηση σχετικά με τα νέα κράτη μέλη, η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα γίνει μέσω του SIS I για όλους. Στο μεταξύ, πραγματοποιούνται ρυθμίσεις που αφορούν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Προετοιμαζόμαστε για μια –επιτυχημένη, ελπίζουμε– δοκιμή ορόσημο 2 του SIS αργότερα φέτος το φθινόπωρο. Μέχρις ότου αυτή ολοκληρωθεί με επιτυχία, διατηρούμε επαφές και τρόπους για να διατηρηθεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το μέλλον. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί, αλλά έχουμε προετοιμαστεί και για αυτό. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη, ιδίως τον κ. Coelho, για την υποστήριξη και να σας διαβεβαιώσω για τη μέγιστη διαφάνεια και δέσμευση από την πλευρά της Επιτροπής έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον παρόντα φάκελο.

Όσον αφορά το ζήτημα της επανεγκατάστασης, συμφωνώ απολύτως με τον κ. Busuttil που είπε ότι εξεπλάγη που αυτό δεν υπήρχε προηγουμένως. Η συγκέντρωση των πόρων των κρατών μελών και η ενθάρρυνση περαιτέρω συμμετοχής στο παγκόσμιο σκηνικό αποτελεί ασφαλώς πολύ καλή πρωτοβουλία, προκειμένου να αρθεί η πίεση από τους καταυλισμούς προσφύγων μετά από μια κρίση ή μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Μπορούμε να εμπνεύσουμε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους με πιο έξυπνο τρόπο και να συντονίσουν τη χρήση αυτή με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Αυτό είναι, βεβαίως, κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να ενισχύσει τον ρόλο μας στο παγκόσμιο σκηνικό, αλλά και να αλλάξει ουσιαστικά την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εκτιμά ότι, μόνο πέρσι, υπήρξε ανάγκη επανεγκατάστασης 747.000 ανθρώπων. Όπως είπε η κ. Flautre, αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι μια βοήθεια, αλλά οι ανάγκες είναι τεράστιες. Θεωρώ ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία ως προς τον στόχο και τον σκοπό του ταμείου αυτού και ελπίζω ότι θα βρούμε πολύ σύντομα λύση για τα διαδικαστικά ζητήματα, ούτως ώστε η πρόταση να μπορέσει να εγκριθεί χωρίς καθυστέρηση.

Αρκετά μέλη αναφέρθηκαν στην εσωτερική αλληλεγγύη. Και αυτό έχει βεβαίως σχέση αλλά είναι ένα κάπως διαφορετικό ζήτημα. Αναγνωρίζω την ανάγκη και για αυτό. Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις εν προκειμένω. Προτείναμε μηχανισμό προσωρινής αναστολής στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου και θεσπίσαμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης που θα ανοίξει στη Μάλτα αργότερα εντός του έτους. Έχουμε το πιλοτικό σχέδιο της Μάλτας και το αξιολογούμε. Συμφωνώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους για να γίνει διαρκέστερο και να συμμετέχουν σε αυτό περισσότερα κράτη μέλη. Αυτό εξαρτάται, βεβαίως, από την προθυμία των κρατών μελών να συμβάλουν, αλλά η Επιτροπή θα το εξετάσει και θα εξετάσουμε επίσης έναν γενικό μηχανισμό αλληλεγγύης για ολόκληρη την ΕΕ που θα τον παρουσιάσουμε του χρόνου. Επομένως, μπορούμε να επανέλθουμε στη συζήτηση αυτή, που είναι λίγο διαφορετική από το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κ.κ. Coelho, Tavares και Alvaro για το έργο τους σε σχέση με αυτούς τους δύο πολύ σημαντικούς φακέλους. Αναμένω με ανυπομονησία να συνεργαστώ μαζί σας για την ολοκλήρωσή τους όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, εισηγητής.(PT) Ευχαριστώ θερμά για τα θετικά σχόλια των διαφόρων συναδέλφων. Κυρία Malmström, ήθελα να γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο έχει επίγνωση του ότι κληρονομήσατε αυτήν τη διαδικασία και έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητες και την ευφυία σας για να την φέρετε σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκτιμούμε επίσης τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει για την επίτευξη διαφάνειας, κάτι που ο συνάδελφος, κ. Enciu, επεσήμανε πράγματι πολύ σωστά.

Όσον αφορά την προθεσμία, δίνουμε λάθος μηνύματα εάν οι νέες πράξεις που αφορούν τη μετανάστευση δεν έχουν κάποια προθεσμία. Μετά από όλες τις καθυστερήσεις, η επ’ αόριστον παράταση της εντολής της Επιτροπής δεν έχει κανένα νόημα. Αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δεσμευθεί ως προς τον στόχο που πρότεινε το Κοινοβούλιο, αλλά εμείς θα τον θέσουμε και εάν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε, μπορείτε να επανέλθετε στο Κοινοβούλιο και να ζητήσετε παράταση και να εξηγήσετε τους λόγους για αυτήν. Η παράταση της εντολής της Επιτροπής χωρίς καμία προθεσμία αποτελεί πολύ κακό μήνυμα μετά από αυτές τις καθυστερήσεις, τόσο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσο και για το ευρωπαϊκό κοινό.

Συμφωνώ με την ιδέα σας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνολικού Προγράμματος δεν πρέπει να αποτελεί συνέλευση. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις της Επιτροπής σχετικά με τον περιορισμό της πρόσβασης στις εργασίες του: συμφωνώ απόλυτα. Η πρόταση του Κοινοβουλίου συνιστά αποτέλεσμα ενός λιγότερο ευνοϊκού σχεδίου της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, διότι η Επιτροπή παράλληλα με τον περιορισμό της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνολικού Προγράμματος, επέτρεπε τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε αξιωματούχο της Επιτροπής, του Συμβουλίου ή των κρατών μελών. Αυτό θέτει ένα εύλογο ερώτημα: γιατί να μπορούν να συμμετάσχουν αξιωματούχοι της Επιτροπής και των κρατών μελών και όχι του Κοινοβουλίου; Εάν περιορίσουμε τον εν λόγω φορέα στις λειτουργίες του, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, ιδίως με τις εγγυήσεις που έχει παράσχει η Επίτροπος αναφορικά με τη μεγαλύτερη διαφάνεια.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, εισηγητής. (PT) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη που συμμετείχαν στη συζήτηση, καθώς και την Επίτροπο. Θεωρώ ότι εάν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία για το τι επιθυμούμε σε σχέση με το ζήτημα της επανεγκατάστασης των προσφύγων, αυτό οφείλεται στο ότι αντιλαμβανόμαστε πως, κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τη μετανάστευση –και όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό στην Ευρώπη, παράλληλα με τη συζήτηση για το άσυλο και τους πρόσφυγες– αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που μπορούμε να επιλύσουμε. Μπορούμε να το επιλύσουμε τόσο για εμάς όσο και για τους πρόσφυγες, διότι όποιος έχει επισκεφτεί καταυλισμούς προσφύγων, γνωρίζει ότι εκεί υπάρχουν παιδιά που χάνουν ένα, δύο ή και τρία χρόνια των σπουδών που θα μπορούσαν να παρακολουθούν στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτό μας δείχνει τον σωστό βαθμό επείγοντος για την παρούσα συζήτηση.

Ελπίζω επίσης να ξεπεραστούν σύντομα τα διαδικαστικά ζητήματα, σύμφωνα με όσα είναι γραμμένα στις Συνθήκες, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά που διαθέτουμε δεν επαρκούν και όλοι γνωρίζουμε ότι η απλή μεταβίβαση μέρους του προϋπολογισμού εξακολουθεί να μην αποτελεί γνήσιο πρόγραμμα επανεγκατάστασης των προσφύγων. Πραγματικά, αυτό είναι το είδος των ζητημάτων στο οποίο στοχεύει η έκθεση πρωτοβουλίας που συζητούμε μεταξύ άλλων σήμερα και αφορά την ποιότητα: η ποιότητα έχει ζωτική σημασία για την ένταξη των προσφύγων και απαιτεί μια πολυμερή προσέγγιση που θα περιλαμβάνει μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς παράγοντες και τοπικές αρχές. Η προσέγγιση αυτή πρέπει επίσης να επιλύσει πολλά από τα γραφειοκρατικά προβλήματα συντονισμού που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Εάν η διαδικασία που αφορά αυτά τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε καταυλισμούς προσφύγων αντί να μελετούν και που θα είχαν το δικαίωμα σε επανεγκατάσταση, είναι πολύ χρονοβόρα, οι παράγοντες στις συνοριακές υπηρεσίες αρκετών κρατών μελών μάς λένε ότι αυτό οφείλεται στο ότι παίρνει πολύ χρόνο στα κράτη μέλη να συντονίσουν και να επικυρώσουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, για παράδειγμα, κάτι που μπορεί να γίνει κυρίως χρησιμοποιώντας μια μόνο πράξη, που στην έκθεση πρωτοβουλίας προτείναμε να υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης του Ασύλου (EASO). Η EASO αποτελεί μονάδα επανεγκατάστασης με περιορισμένο αριθμό αξιωματούχων, αλλά με άτομα που εργάζονται μόνιμα στον τομέα της επανεγκατάστασης και γνωρίζουν πώς να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, πώς να εισαγάγουν τα νέα κράτη μέλη στους μηχανισμούς επανεγκατάστασης και πώς να συντονίσουν τις ενέργειές τους ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να διευκολύνουν τις διαδικασίες επανεγκατάστασης.

Όταν έχουμε ήδη αποφασίσει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρόκειται να επανεγκατασταθούν, δεν έχουμε λόγο να καθυστερούμε αντιμετωπίζοντας θέματα γραφειοκρατίας, προτού μπορέσουμε να ασχοληθούμε με την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό έδαφος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (S&D). - γραπτώς. Ψηφίζουμε σήμερα για τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης δικαιούχων ασύλου από τρίτες χώρες με προβλήματα σε χώρες της ΕΕ. Υπάρχει όμως μια άλλη συζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί. Εδώ και πάνω από μια δεκαετία η ίδια η Ευρώπη γίνεται δέκτης μεγάλου αριθμού προσφύγων και κυμάτων μετανάστευσης. Ο ευρωπαϊκός Νότος έχει αφεθεί να σηκώσει μόνος του όλο το βάρος του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού και εδώ και καιρό έφτασε πια στα όριά του. Και ενώ η Ευρώπη έχει -και δικαίως- έτοιμο το ταμείο για τρίτες χώρες, για τα κράτη μέλη της δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.

Η έκθεση του εισηγητή αναγνωρίζει, αν μη τι άλλο, το πρόβλημα. Άλλες εκθέσεις, όπως η σχετική με την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθιστούν, τουλάχιστον στα λόγια, υποχρέωσή της τη στήριξη κρατών τα οποία, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, δέχονται ιδιαίτερη πίεση στα συστήματα χορήγησης ασύλου και υποδοχής. Ρητά αναφέρεται ως στόχος να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μηχανισμών αλληλεγγύης, όπως η μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσα στην Ε.Ε.

Ας ελπίσουμε ότι η Ευρώπη ανακαλύπτει σιγά-σιγά την αλληλεγγύη. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι και εδώ κάθε καθυστέρηση ζημιώνει τους πιο αθώους συνανθρώπους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Σε σχέση με το ζήτημα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, θα ήθελα να επισημάνω και πάλι το γεγονός ότι οι κρατικές αρχές στην Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και οι τοπικές αρχές και μεμονωμένοι πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του ΕΚ, έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με καταγγελίες από τσέχους πολίτες σχετικά με τους άσκοπους και εξευτελιστικούς ελέγχους της αστυνομίας στους οποίους υπόκεινται συχνά όταν ταξιδεύουν στη Γερμανία, τόσο στην περιοχή κοντά στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών όσο και στις ευρύτερες γερμανικές μεθοριακές περιοχές. Η προσέγγιση αυτήν της αστυνομίας και των τελωνειακών αρχών της Γερμανίας, που εφαρμόζεται με μεγάλη συχνότητα και επιδεξιότητα, έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ Τσεχίας και Γερμανίας, αλλά κυρίως στη στάση των τσέχων πολιτών έναντι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μετά την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, οι τσέχοι πολίτες πληροφορήθηκαν ότι είχαν δυνατότητα ελεύθερων και ανεμπόδιστων μετακινήσεων στην επικράτεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, όπως ακριβώς προβλέπει και εγγυάται το σύστημα Σένγκεν. Κατά την άποψή μου, η συμπεριφορά των γερμανικών κρατικών αρχών έναντι των ατόμων που ταξιδεύουν από την Τσεχική Δημοκρατία είναι αδικαιολόγητη στη σαφή πλειονότητα των περιπτώσεων και αντίθετη προς τις διακηρύξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου