Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0138(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0054/2010

Predkladané texty :

A7-0054/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 7
CRE 18/05/2010 - 7

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0170

Rozpravy
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa pána Alvesa v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) (A7-0054/2010).

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves, spravodajca. (PT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, dovoľte mi zdôrazniť skutočnosť, že diskutujeme o prvej správe Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorá podlieha riadnemu legislatívnemu postupu stanovenému v Lisabonskej zmluve. Je to historický okamih, a ak bude tento Parlament hlasovať tak, ako to navrhujem, odštartuje toto nové obdobie spoločných právomocí v oblasti poľnohospodárstva v Európskej únii tým najlepším možným spôsobom.

Prispeje k tomu práve spolupráca s najvzdialenejšími regiónmi pri prijímaní právnych predpisov, čím sa prakticky ukáže vôľa budovať Úniu posilňovanú súdržnosťou, v duchu aktívnej solidarity, pri rešpektovaní špecifík a odlišností jej jednotlivých častí, čo je jediná schodná cesta k realizácii nášho spoločného európskeho projektu.

Prispeje k tomu aj zavedenie základných nariadení, ktoré zabezpečia vyššiu životaschopnosť odvetvia výroby cukru na Azorách – a ja to osobitne vítam, lebo je to môj domovský región –, keďže tam tento sektor funguje už stovky rokov. Navyše to pomôže zdravej diverzifikácii poľnohospodárstva v regióne, ktorý, ako vieme, má nenahraditeľný podiel na portugalskom odvetví mlieka. Musíme tento stav skonsolidovať a zabezpečiť jeho trvalú udržateľnosť.

Pani predsedajúca, chcel by som poďakovať pánovi komisárovi Cioloşovi a vysokým úradníkom Komisie, s ktorými sme pracovali a rokovali, za otvorenosť a flexibilitu, akú preukazovali. Španielske predsedníctvo urobilo všetko pre to, aby sa naša spoločná túžba dosiahnuť zhodu v prvom čítaní stala skutočnosťou. Samozrejme, svoje poďakovanie by som rozšíril na tieňových spravodajcov z ostatných politických skupín, ako aj na skvelých úradníkov sekretariátu parlamentného Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ich spolupráca nám umožnila dosiahnuť výsledok, ktorý považujem za veľmi pozitívny.

Zdôraznil by som tiež rozhodujúci príspevok Poľnohospodárskeho združenia Azor, ako aj regionálnej vlády a republikovej vlády, ktoré sa intenzívne zapájali a zohrali významnú úlohu pri hľadaní riešenia pre produkciu cukru na Azorách.

Návrh nariadenia Rady bol predložený vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2. októbra, v čase, keď nebola vyhliadka, že nadobudne platnosť Lisabonská zmluva, ktorá stále čakala na ratifikáciu členskými štátmi. V tomto kontexte bolo pôvodnou myšlienkou Komisie a Rady, že sa návrh prijme v rámci zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, aby nadobudol účinnosť 1. januára 2010.

Po tom, čo Lisabonská zmluva nadobudla platnosť, a napriek skutočnosti, že v ostatných politických skupinách a v Rade v tom čase prevládal názor, aby tento návrh aj naďalej podliehal zjednodušenému postupu – pretože sa domnievali, že návrh nepotrebuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a že by mal rýchlo vstúpiť do platnosti –, spolu so Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente chápem, že Parlament musel v súlade s Lisabonskou zmluvou vyjadriť svoj názor a prevziať svoju úlohu spoločného zákonodarcu.

Urobili sme to v správnom čase, pretože výsledkom je otvorenie nových možností, najskôr s prispením Výboru pre regionálny rozvoj a názoru pána Teixeiru – ktorému by som, mimochodom, chcel zablahoželať a poďakovať za pomoc, ktorú nám poskytoval počas celého procesu – a potom prostredníctvom mojej správy, ktorá predstavuje nové možnosti v otázke cukru na Azorách, ako aj príspevku a podpory mojich kolegov vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Napokon by som rád vo svojom prvom vystúpení povedal, že sa nám nepodarilo docieliť, aby záväzok dosiahnutý v trojstrannom rokovaní akceptoval pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Výborom pre regionálny rozvoj a Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktoré som aj ja podporoval. Bolo nevyhnutné dosiahnuť záväzok v prvom čítaní a tým zaistiť už dosiahnuté zlepšenia a potrebu rýchleho nadobudnutia účinnosti, aby sa neustupovalo v otázke spätnej účinnosti od januára tohto roka. Keďže však Komisia už pripravuje pre programy POSEI dokument o preskúmaní, budeme mať určite čoskoro ďalšiu príležitosť diskutovať o nich.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ako ste videli, zmenili sme meno na obrazovke. Bohužiaľ, príslušný pán komisár neprišiel medzi nás načas, čo považujem za poľutovaniahodné, pretože momentálne sa nevyskytuje žiaden oblak popola a je už 11.00 hod.

Komisia by možno mala niekedy prediskutovať skutočnosť, že príslušní komisári by tu mali byť prítomní. Toto je aj predmetom rámcovej dohody. Som si istá, že pani Malmströmová bude výbornou zástupkyňou.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za pochopenie. Chcela by som sa ospravedlniť v mene svojho kolegu pána Cioloşa, ktorý mešká a pokúša sa sem dostať čo najskôr, aby mohol s vami diskutovať. Požiadal ma, aby som poďakovala spravodajcovi pánovi Alvesovi a tieňovým spravodajcom Európskeho parlamentu za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali pri prijímaní tohto návrhu.

Jeho prijatie je dôležité, pretože je to prvý text v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka prijímaný riadnym legislatívnym postupom po tom, čo nadobudla platnosť Lisabonská zmluva. Medzi Parlamentom, Radou a Komisiou vznikla v uplynulých mesiacoch veľmi dobrá spolupráca a to vytvorilo podmienky na rýchle prijatie tohto návrhu v prvom čítaní.

V rámci tejto prvej skúsenosti s riadnym legislatívnym postupom sa môj kolega komisár Cioloş a jeho útvar veľa naučili a tým sa vytvoril výborný precedens do ďalšej práce. Prijatie tohto nariadenia je veľmi dôležité pre najvzdialenejšie regióny, keďže prináša technické zjednodušenia a tiež výnimky v prospech niektorých odvetví: odvetvia mlieka na Kanárskych ostrovoch, Madeire a Réunione, odvetvia výroby cukru na Azorách a odvetvia vína na Madeire a Azorách.

Pokiaľ ide o Azory, domnievam sa, že súčasná situácia je dôvodom na dodatočné a spoločné úsilie nás všetkých – verejnosti, regionálnych vlád, národných vlád a Európskej únie – o podporu diverzifikácie poľnohospodárskych činností v tomto regióne. Diverzifikácia musí skutočne byť jednou z hlavných priorít najvzdialenejších regiónov, ktorým zmluva priznala osobitný štatút v dôsledku ich špecifických znevýhodnení. Diverzifikácia musí umožniť domáci rozvoj, ktorý prinesie týmto regiónom stabilitu a blahobyt. Z tohto dôvodu po prijatí ubezpečenia portugalských orgánov, ktoré sa zaviazali podporovať odvetvie cukrovej repy na Azorách, môžem vyjadriť súhlas s rozšírením výnimky, ktorá už bola v minulosti udelená v prospech cukrovarníckeho priemyslu na Azorách.

Budem počúvať vaše pripomienky k tomuto textu a vynasnažím sa odpovedať v mene svojho kolegu na vaše otázky, ako budem najlepšie vedieť.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. (PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, v prvom rade by som chcel poblahoželať spravodajcovi, svojmu kolegovi poslancovi Alvesovi k jeho práci, predovšetkým k jeho preukázanej schopnosti zahrnúť rozličné príspevky, ktoré dostal a ktoré nie sú ničím iným, ako rešpektovaním záujmov rozličných začlenených najvzdialenejších regiónov.

Vo svojej funkcii spravodajcu Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko vítam skutočnosť, že pán spravodajca plne prijal všetky predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a že Výbor pre regionálny rozvoj za všetky z nich hlasoval. Objektívnym cieľom týchto návrhov je zlepšiť a opraviť tie aspekty platného nariadenia, ktoré sú neprimerané a zastarané. Z týchto aspektov by som zdôraznil skutočnosť, že maximálne množstvá vývozu a odosielania spracovaných produktov, ktoré sú zvýhodnené grantmi v rámci programov POSEI, sa v súčasnosti počítajú na základe priemerných hodnôt za roky 1989 až 1991.

Za predpokladu, že správa bude prijatá, dúfam, že Komisia a Rada budú schopné interpretovať stanovisko Parlamentu a nebudú využívať prípadné budúce prehodnocovanie nariadení o programe POSEI ako ospravedlnenie neprijatia stanovísk tohto Parlamentu a predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré majú mimoriadny význam pre dotknuté regióny.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves, v mene poslaneckého klubu PPE. (PT) Pre svoje trvalo znevýhodnené prírodné podmienky najvzdialenejšie regióny potrebujú, aby sa Európska únia osobitne pozrela na vytvorenie tých najlepších podmienok na realizáciu ich hospodárskych činností.

V prípade regiónov ako Azory, ktoré sú značne závislé od poľnohospodárstva, je potrebné tomuto odvetviu venovať mimoriadnu pozornosť. Práve v tejto súvislosti vítame správu o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch. Verzia, o ktorej hlasoval Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, bola vcelku uspokojivá. Verzia, ktorá vyplynula z trojstranných rokovaní neúprosne postihuje pracovné podmienky v odvetví výroby cukru, ktorého vývozná kvóta je takmer len symbolická.

V čase, keď sa diverzifikácia poľnohospodárstva akceptuje ako jeden zo spôsobov minimalizácie opakujúcej sa krízy tohto odvetvia, je poľutovaniahodné, že táto správa nevyjadruje dôveru a podporu, ktorú pestovanie cukrovej repy na ostrove San Miguel potrebuje.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă, v mene skupiny S&D. (RO) V prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi k uvedeným cieľom v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch. Režim podpory poľnohospodárstva pre najvzdialenejšie regióny poskytuje dôležitý mechanizmus na udržiavanie poľnohospodárstva a vidieckej krajiny.

Podporujem terajšie prehodnocovanie vymedzenia týchto oblastí, aby sa odstránili akékoľvek nezrovnalosti v ich vymedzení. Som presvedčená, že uplatňovaním jednotných kritérií sa zjednoduší realizácia režimu platieb najvzdialenejším regiónom na úrovni Európskej únie, dosiahne väčšia transparentnosť a zabezpečí jednotný prístup k príjemcom platieb v rámci týchto režimov pomoci. Všetci vieme, akú kľúčovú úlohu hrá poľnohospodárstvo v miestnom hospodárstve.

Z tohto hľadiska si myslím, že je vhodné prijať opatrenia v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie, ktorých cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a podpora diverzifikácie. Podporujem a úplne súhlasím so základnými cieľmi programu pre najvzdialenejšie regióny, ktoré považujem za relevantné a ktoré sa ukázali byť účinným nástrojom na udržiavanie poľnohospodárstva v týchto oblastiach.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner, v mene skupiny ALDE. (FI) Vážený pán predsedajúci, najprv chcem poďakovať a poblahoželať spravodajcovi pánovi Alvesovi k jeho vynikajúcej práci na tejto správe. Naša skupina plne podporuje tento kompromis, pretože je veľmi dôležité a zrejmé, že hospodársky a sociálny rozvoj najvzdialenejších regiónov EÚ je do veľkej miery ovplyvnený ich okrajovou polohou, zložitým podnebím a geografickými pomermi i hospodárskou závislosťou od úzkej škály tovarov a služieb. Najmä teraz v čase krízy je veľmi dôležité, aby sme upriamili pozornosť na vyvážený rozvoj regiónov Európy a na dosiahnutie regionálnej a sociálnej súdržnosti.

My a Európska únia musíme zabezpečiť, aby sme boli v poľnohospodárstve sebestační všade v Európe. Je to nevyhnutné pre našu bezpečnosť a biodiverzitu. Opatrenia navrhované v tejto správe by sa teraz mali uviesť do skutočnej praxe. Dosiahnu sa tým stále a najmä dlhodobé výsledky všade v Európe vrátane okrajových regiónov Európy.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som tiež chcel zablahoželať pánovi spravodajcovi k veľmi dobre vykonanej práci. Aj naša skupina bola schopná podporiť dohodu v rámci trojstranných rokovaní a myslím si, že našla dobrý kompromis.

Domnievam sa, že najvzdialenejšie regióny Európy by mali dostať požadovanú potrebnú podporu všade, kde je to možné, aby sa kompenzovala ich poloha a ťažkosti, ktoré to prináša. Tieto regióny sú trvalo znevýhodnené a my to musíme uznať. Hospodárska kríza a kríza v odvetví mlieka postihla tieto regióny viac v porovnaní s väčšinou zvyšku Európy, a preto si tieto regióny zaslúžia osobitnú pozornosť.

Mám pochopenie najmä pre situáciu na Azorách, kde je odvetvie mlieka veľmi dôležité a má vážne ťažkosti. Povoliť Azorám vývoz pomerne malých množstiev cukru do EÚ musí byť dobrým rozhodnutím pre hospodársku budúcnosť tohto regiónu.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, v mene skupiny GUE/NGL. (PT) Vážený pán predsedajúci, obhajovanie predĺženia opätovného vývozu cukru pomocou modelov, ktoré sa v súčasnosti navrhujú, s postupným rušením systému kvót na mlieko je nebezpečné a neprijateľné. Toto zrušenie kvót, proti ktorému sme bojovali a budeme naďalej bojovať a podporovať tak zápas producentov mlieka, bude mať veľmi vážne dôsledky pre výrobné odvetvie, ktoré tvorí základ hospodárstva Azor. V rozpore s tým, čo sa navrhuje, nebude možné zmierniť tieto dôsledky navrhovanými opatreniami zameranými na cukrovarnícky priemysel, najmä keď sa navrhuje aj jeho postupné zrušenie. Čo zostane po uplynutí týchto piatich rokov?

Na druhej strane je dôležité brať do úvahy, že proces obnovy vínnej révy výrazne zaostáva za harmonogramom, v neposlednom rade v prípade Madeiry, a ak nedôjde k posilneniu stimulov, môže byť dokonca ohrozený. Reštrikcie a obmedzenia, ktoré postihujú najvzdialenejšie regióny, sú trvalé. Z toho dôvodu musí byť praktickým výsledkom uznania špecifík týchto regiónov súbor opatrení trvalej pomoci a nie neprepojených a časovo obmedzených opatrení. Je dôležité zachovať pomoc Únie odvetviu poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch, navyše v súčasnej sociálno-hospodárskej klíme.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). (ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, zaoberáme sa reformou, ktorá je jednoduchá, ale mimoriadne dôležitá pre najvzdialenejšie regióny. To platí najmä v čase, keď kríza postihuje každého, ale tieto regióny postihuje zásadným spôsobom, keďže sú trvalo štrukturálne znevýhodnené, čo znamená, že potrebujú tieto zmeny.

Budem hovoriť o Kanárskych ostrovoch. V prípade Kanárskych ostrovov sa najdôležitejšia zmena týka zásobovania mliečnymi prípravkami určenými na priemyselné spracovanie. Hovoríme o sušenom odtučnenom mlieku s rastlinným tukom, ktoré je tradičným výrobkom pre miestnych spotrebiteľov a na Kanárskych ostrovoch sa predáva viac ako 40 rokov. Po vynaložení veľkého úsilia a napriek mnohým ťažkostiam vznikol miestny priemysel, ktorý vytvára zamestnanosť a očividnú pridanú hodnotu. Chcel by som to zdôrazniť, pretože v terajšej dobe, najmä na našich ostrovoch, ktoré majú mimoriadne vysokú nezamestnanosť, je podpora malého priemyslu, ktorý vytvára pracovné miesta, nielen potrebou, ale aj povinnosťou.

Návrh je zachovať zásobovanie týmto produktom, ktorý sa používa na miestnu spotrebu, v malých množstvách 800 ton ročne. To by odstránilo prechodný charakter opatrenia, ktoré má malý význam v globálnom kontexte, a tým prinieslo tomuto priemyslu stabilitu.

Ako som už povedal, najvzdialenejšie regióny sú výrazne znevýhodnené, ale treba ich považovať za príležitosť pre Európu. Rozličné dohody o pridružení, ktoré sa v súčasnosti pripravujú a o ktorých sa diskutuje, ako sú dohody o voľnom obchode s Kolumbiou a Peru, ako aj ďalšie, o ktorých sa rokovania začínajú, ako je dohoda so zoskupením Mercosur, sú jasnou hrozbou nášmu odvetviu poľnohospodárstva. Mám na mysli mnohé produkty: paradajky, banány a odvetvie chovu dobytka.

Povedal som to už mnohokrát: týmito dohodami sa musí dosiahnuť rovnováha. Keď každý trochu ustúpi, všetci zvíťazíme. V žiadnom prípade však nesmie byť jeden produkt alebo určitý sektor nútený znášať náklady týchto dohôd.

Na záver by som chcel zablahoželať spravodajcovi pánovi Alvesovi a poďakovať Komisii a Rade, ktorým sa spolu s Parlamentom podarilo dosiahnuť dohodu v týchto prvých trojstranných rokovaniach o poľnohospodárstve.

 
  
MPphoto
 

  Patrice Tirolien (S&D). (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, keď sa tento text dostal do Výboru pre regionálny rozvoj, podarilo sa mi nastoliť myšlienku rozšírenia výnimky povoľujúcej výrobu sušeného mlieka na ostrovoch Martinik a Guadeloupe podľa príkladu modelu trvalo udržateľného rastu, ktorý sa dobre osvedčil na Madeire.

Bohužiaľ, na ostatnom trojstrannom rokovaní táto pozícia nezískala jednoznačný súhlas. Je to poľutovaniahodné z dvoch dôvodov. Po prvé, pokiaľ ide o podstatu, produkcia mlieka vo francúzskych zámorských departementoch by poskytla viaceré nevšedné možnosti: posilnenie chovu hovädzieho dobytka, sebestačnosť v základných potravinách a vytváranie pracovných miest. Po druhé, pokiaľ ide o obsah, náš Parlament ako celok nebol schopný rozhodnúť o mojom návrhu, pretože chcel, aby tento text prešiel do prvého čítania neformálnym postupom, s čím nesúhlasím.

Tak či onak, naša práca na tomto nariadení o programe POSEI bude veľmi skoro pokračovať počas jeho hodnotenia v polovici obdobia. Potom opäť požiadam o výnimku pre ďalšie francúzske zámorské departementy.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, teší ma, že sa v tomto Parlamente toľko diskutuje o správe o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie.

Počas predchádzajúceho volebného obdobia som bol tieňovým spravodajcom pre reformu trhu s cukrom. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vtedy navštívil ostrov Réunion, kde som si bol pozrieť malý poľnohospodársky podnik, ktorý pestuje cukrovú trstinu. Bez našej podpory by tento malý poľnohospodársky podnik nemohol ďalej existovať. Ako človek z kontinentálneho vnútrozemia som si tiež všimol, že títo poľnohospodári v najvzdialenejších regiónoch Únie skutočne čelia osobitnému radu okolností.

Prostredníctvom určitých ustanovení o výnimkách musíme zabezpečiť, aby sme poľnohospodárom vo všetkých týchto regiónoch, ktoré ležia v Európskej únii, poskytli perspektívu do budúcnosti a umožnili im dosiahnuť v týchto oblastiach potravinovú bezpečnosť, aspoň do veľkej miery. Je na nás všetkých, aby sme aj týmito ustanoveniami o výnimkách pomohli zabezpečiť, že poľnohospodárstvo bude mať perspektívu do budúcnosti a že bude zaistená bezpečnosť zásobovania miestnych obyvateľov. Spôsob, akým bola teraz vypracovaná táto správa, vytvára dobré podmienky na dosiahnutie týchto cieľov. Moja srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najvzdialenejšie oblasti sa vyznačujú sociálno-ekonomickými a štrukturálnymi osobitosťami, ktoré sú dané ich vzdialenosťou od trhov, izoláciou, malou rozlohou, topografiou, zložitým podnebím a ich hospodárskou závislosťou od určitých výrobkov. Sú tam tri mimoriadne dôležité odvetvia poľnohospodárstva: pestovanie cukrovej repy, produkcia mliečnych výrobkov a vinárstvo.

Hospodársky systém týchto oblastí závisí od správneho fungovania výrobných systémov v každom z uvedených odvetví, ale veľa práce si vyžiada obnova rovnováhy, ktorá sa časom narušila, a zabezpečenie výnimiek potrebných na zavedenie vhodných trhových nástrojov.

Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, s veľkými obavami sa dozvedáme o prebiehajúcich rokovaniach s krajinami zoskupenia Mercosur. Ak nebudú sprevádzané primeranými kompenzačnými opatreniami, táto dohoda by mohla vážne ohroziť nielen najvzdialenejšie oblasti, ale aj mnoho odvetví európskeho poľnohospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL). (FR) Vážený pán predsedajúci, musím povedať, že kompromis o cukre, ako bol dohodnutý v trojstranných rokovaniach, nezodpovedá tomu, čo sme navrhovali vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a veľmi ma to mrzí.

Čo sa však týka ostrova Réunion, tento text je dôležitý pre poľnohospodárov, ktorí čakajú na rýchle uplatnenie výnimky udelenej na mlieko. Tá im zabezpečí trvalú udržateľnosť tohto odvetvia. Bol by som však uprednostnil zachovanie záruk odporúčaných vo výbore.

Ešte k otázke mlieka. Súhlasím s naším kolegom poslancom pánom Tirolienom. Boli by sme privítali vypracovanie štúdie pre ostrovy Martinik a Guadeloupe s cieľom zachovať produkciu v týchto regiónoch. Tieto otázky budú celkom určite znovu nastolené počas rokovaní o programe POSEI a my budeme mať opäť možnosť o nich hovoriť.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Vážený pán predsedajúci, už roky pozorujeme jav, ktorý zrejme spôsobí bezmocnosť Európskej únie, a to je obrovské množstvo zanikajúcich poľnohospodárskych podnikov, čo podkopáva sebestačnosť štátov EÚ. Je jasné, že najviac to postihuje poľnohospodárov v znevýhodnených oblastiach, akými sú najvzdialenejšie regióny, ale aj poľnohospodárov v horských regiónoch, aké máme v Rakúsku.

Žiaľ, je to dôsledok spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá je už mnoho rokov vystavená kritike, neustále sa reformuje, a aj tak stále nefunguje správne. Dosiahli sme však bod zlomu. V krízových situáciách – či už ich prinesie klesajúce euro alebo jednoducho skutočnosť, že sopka na Islande paralyzovala leteckú dopravu a tým aj zásobovanie rýchlo sa kaziacimi potravinami – sa členské štáty musia spoliehať samy na seba. Celkom nedávno sme to videli, keď naposledy Rusko odstavilo plyn.

Keď sa situácia skomplikuje, všetko závisí od sebestačnosti krajiny a tú treba v rámci EÚ zachovať, v tých krajinách a regiónoch, kde ležia znevýhodnené oblasti, a v najvzdialenejších regiónoch. Domnievam sa, že sa to dá dosiahnuť, iba ak sa poľnohospodárstvo do určitej miery vráti na vnútroštátnu úroveň.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE) . – (PT) Vážený pán predsedajúci, do tejto rozpravy o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch by som rád vstúpil vyjadrením pochvaly pánovi spravodajcovi a každému, kto pracoval na tejto problematike. Chcel by som tiež povedať, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú často technické a špecifické, nevedú k výrazným zmenám.

Upozorňovanie na problém cukru a výroby cukru na Azorách je však zároveň upozornením na hlbší problém. Najvzdialenejšie regióny ako Azory, ktoré som mal možnosť nedávno navštíviť, sú veľmi pevne naviazané na odvetvie poľnohospodárstva. Konkrétne na Azorách je veľmi dôležitá otázka kvót na mlieko. Výroba mlieka a spôsob jej regulácie sú mimoriadne dôležité otázky pre stovky výrobcov a mnoho obyvateľov Azor. Práve z tohto dôvodu chcem hneď teraz, tu v Parlamente, upozorniť, že je potrebné nájsť riešenia, ktoré budú pamätať na konkrétnu situáciu týchto regiónov.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, som šťastná, že vidím správu o pomoci poľnohospodárstvu v najvzdialenejších regiónoch Európy. Niet pochýb, že geografická poloha, vzdialenosť od trhov a ďalšie podobné faktory spôsobujú mnoho ťažkostí. Vplyv má aj hospodárska kríza. Nestabilita cien je veľmi výrazná a má škodlivý a skutočne destabilizujúci vplyv na poľnohospodárstvo, nielen v najvzdialenejších regiónoch, ale vo všetkých oblastiach Európy. Dnes sa však chcem na Komisiu obrátiť len s jednou veľmi konkrétnou vecou, a to, že Komisia musí byť vo svojom konaní veľmi opatrná, aby neznevýhodňovala európskeho poľnohospodára a európske poľnohospodárske odvetvie.

V Severnom Írsku dovoz výrazne ovplyvnil odvetvie mlieka a mäsa. Viedlo to k nestabilite cien a veľkým finančným stratám poľnohospodárov. Minulý týždeň som navštívila Kráľovskú poľnohospodársku výstavu v Severnom Írsku. Je to najväčšia výstava svojho druhu v tejto provincii a poľnohospodári jeden za druhým vyjadrovali veľmi vážne obavy z prístupu Komisie k obnoveniu obchodných rokovaní so zoskupením Mercosur. Komisia a aj my v tomto Parlamente musíme byť určite veľmi opatrní, aby sme neobetovali toto európske odvetvie v záujme takzvaných ziskov v iných oblastiach.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, vítam návrhy na pomoc najvzdialenejším regiónom. V prvom rade je poľnohospodárstvo predovšetkým odvetvie, ktoré prináša na stôl jedlo, bez ktorého by sme všetci zomreli. Ale tieto regióny by bez poľnohospodárstva tiež zahynuli, hospodársky a zrejme aj tým, že by prišli o obyvateľov. Takže vítam akékoľvek návrhy, ktoré im pomôžu.

Chcem tiež pripojiť svoj hlas k tým, ktorí vyjadrili znepokojenie nad návrhmi v súvislosti so zoskupením Mercosur. Tie by mohli napáchať obrovské škody v najvzdialenejších regiónoch, a vlastne v každom regióne.

Myslím si, že je čas, aby sa Európska únia postavila k svojim vlastným poľnohospodárom pevnejšie a férovejšie. Našou úlohou nikdy nebolo, aby sme robili policajta poľnohospodárom v rámci Únie a dobrú vílu poľnohospodárom vo zvyšku sveta. Práve toto sa tu deje: pre potraviny prichádzajúce do Európskej únie by platili menej prísne predpisy, nižšia transparentnosť a zodpovednosť ako pre potraviny vyrábané v rámci Únie, čo by bolo nespravodlivé voči najvzdialenejším regiónom a voči všetkým regiónom.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, člen Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, prosím, ospravedlňte ma za meškanie, ale veľmi som sa chcel zúčastniť tejto rozpravy, pretože je to moja prvá a týka sa prvého rozhodnutia prijatého v rámci spolurozhodovacieho postupu v oblasti poľnohospodárstva. Ešte raz by som chcel pozdraviť pána Alvesa a všetky útvary Parlamentu a poďakovať im za veľkú ochotu a efektívnosť pri spolupráci s Komisiou a Radou na príprave tohto rozhodnutia.

Chceli sme rýchle rozhodnutie práve preto, aby sa opatrenia, ktoré obsahuje táto správa, mohli rýchlo uplatňovať v príslušných regiónoch. Niektoré rozhodnutia sa dokonca budú uplatňovať so spätnou platnosťou. Preto – a týmto tiež odpovedám pánovi Tirolienovi – sme nezaviedli ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Skutočne, ako pri niektorých iných návrhoch, boli by sme potrebovali doplňujúce odôvodnenia a analýzy, aby sme našli spôsob, ako ich zaviesť. Dali sme prednosť rýchlemu napredovaniu a ja som o tejto otázke niekoľkokrát diskutoval s pánom Alvesom. Preto s potešením sledujem podporu, ktorú získava tento návrh a dúfam, že budeme môcť s Parlamentom takto spolupracovať aj v budúcnosti pri ďalších otázkach. Som si dokonca istý, že sa nám to podarí.

Ako komisár pre poľnohospodárstvo môžem tiež ubezpečiť všetkých rečníkov, že o rokovaniach so zoskupením Mercosur sa niekoľkokrát hovorilo. Môžem vás uistiť, ako som to urobil počas diskusií v orgánoch Komisie o obnovení týchto rokovaní, že budem veľmi dôsledne dbať na to, aby tieto rokovania prebiehali v záujme európskeho poľnohospodárstva. Tieto rokovania musíme, samozrejme, posudzovať komplexnejšie, neobmedzovať ich len na poľnohospodárstvo. Môžem vás však ubezpečiť, že počas nasledujúcich mesiacov a rokov týchto rokovaní zaistím, aby európsky model poľnohospodárstva, ktorý je založený na kvalite, rozmanitosti a využívaní pôdy, ochraňovali buď výsledky týchto rokovaní, alebo opatrenia, ktoré sa prijmú následne po týchto rokovaniach.

Odznela aj otázka, prečo by sme mali uplatňovať degresivitu, prečo si nevolíme množstvá, ako sa to doposiaľ uplatňovalo voči Azorám na cukor. V tom druhom prípade sme sa osobitne dohodli s portugalskými orgánmi a s miestnymi azorskými orgánmi na zavedení hospodárskeho nástroja, ktorý umožní príslušnému odvetviu vyrovnať sa s hospodárskou súťažou prostredníctvom hospodárskych investičných opatrení. Teší ma podpora, ktorú som pozoroval, a záväzky, ktoré prijala portugalská vláda na pomoc odvetviu v tomto procese, a dúfam, že takto budeme môcť ponúknuť alternatívu výrobcom na Azorách.

Pán Mölzer uviedol, že spoločná poľnohospodárska politika nebola dostatočne silná, že nefungovala dobre a že potrebujeme návrat na vnútroštátnu úroveň. Chcem vám predložiť jednoduchú požiadavku: pozrite sa, aký majú dnes poľnohospodári príjem, pozrite sa, akú časť tohto príjmu tvorí podpora zo spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a položte si otázku, ako by to dnes poľnohospodári zvládali, ak by sme nemali SPP. To neznamená, že by sa SPP nemala upravovať. Musí sa výrazne upraviť, aby brala do úvahy práve tie zmeny, ktoré stoja pred európskym poľnohospodárstvom. Môžem vás ubezpečiť, že vynaložíme maximálne úsilie pri reforme SPP v roku 2013, aby táto politika viac brala do úvahy súčasnú realitu. Bude to, samozrejme, obmedzené zdrojmi, ktoré Rada a Parlament dajú na túto politiku k dispozícii. Dúfam, že tieto zdroje budú priamo úmerné ambíciám, ktoré Európania a Európa majú v oblasti poľnohospodárstva. Nemyslím si, že riešením je návrat na vnútroštátnu úroveň, pretože podľa môjho názoru, ak by sme nemali spoločnú poľnohospodársku politiku a prístup Spoločenstva, členské štáty by nemali prostriedky na to, aby zabezpečili prijatie osobitných opatrení v týchto najvzdialenejších regiónoch.

Končím preto s nádejou, že keď dôjde k prepracovaniu nariadenia o programe POSEI, dokážeme pokročiť v niektorých bodoch, ktoré sme dnes otvorili, a že vo všeobecnosti budeme pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky schopní pracovať tak efektívne ako pri tomto nariadení.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves, spravodajca. (PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v tomto poslednom vystúpení by som zdôraznil význam aktualizácie nariadenia (ES) č. 247/2006. Zmeny, ktoré nastali od jeho prijatia v roku 2006 – ako v oblasti právnych predpisov a ich uplatňovania, tak aj v samotnej situácii – vyvolali potrebu prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov tak, aby aktualizovaná verzia mohla naďalej slúžiť ako významný nástroj pri úprave určitých poľnohospodárskych politík Únie týkajúcich sa osobitostí najvzdialenejších regiónov, ako je to stanovené v článkoch 349 a 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Dovoľte mi v krátkosti vymenovať dosiahnuté zlepšenia. Na Kanárskych ostrovoch sa dočasne predĺži platnosť výnimky umožňujúcej dodávanie prípravkov na báze mlieka, ktoré sa považujú za tradičné výrobky pre miestnych spotrebiteľov. Na Réunione bude teraz možné vyrábať mlieko UHT zo sušeného mlieka v rámci limitov stanovených Svetovou obchodnou organizáciou, pričom sa tiež ruší povinnosť určovať podiel použitého sušeného mlieka. Na Madeire sa s použitím týchto modelov obnovuje rovnaká výnimka a v tomto regióne sa môže konzumovať víno vyrobené z hybridných odrôd viniča. Na Azorách sa znovu zavádza a rozširuje výnimka na opätovný vývoz cukru a týka sa to množstva aj časového obmedzenia. Regiónu prinášajú osoh aj ustanovenia o víne, ktoré som už spomínal v súvislosti s Madeirou.

Tieto opatrenia sa budú zavádzať so spätnou platnosťou od 1. januára 2010, čo nepredstavuje žiadnu prekážku pre voľnú hospodársku súťaž na našom jednotnom trhu a je to významný príspevok hospodárstvam týchto regiónov, ktorých prirodzená slabosť je zdrojom väčšej zraniteľnosti v dobe hlbokej krízy. A na záver by som sa chcel zmieniť, že okrem vytvorenia príležitosti pre diverzifikáciu poľnohospodárstva znamená prijatie tejto správy aj zrušenie zákazu opätovného vývozu určitých výrobkov. Zároveň je dôležité si zapamätať, že vďaka jej prijatiu budeme rozhodujúcim spôsobom prispievať k reštrukturalizácii a udržaniu niekoľkých desiatok pracovných miest na Azorách, ako aj technického know-how spojeného s agropriemyselným odvetvím výroby cukru.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – S potešením informujem pána Alvesa a všetkých ostatných, že o 8 až 10 dní sa uskutoční veľká konferencia o najvzdialenejších regiónoch, ktorú sponzoruje španielske predsedníctvo. Predseda parlamentu ma poveril, aby som spolu s pánmi Durãom Barrosom a Rodríguezom Zapaterom a s predsedom vlády Kanárskych ostrovov vystúpil na otvorení konferencie.

Určite využijem výsledok tejto rozpravy a správu pána Alvesa ako hlavné zdroje inšpirácie pre prejav, ktorý tam musím predniesť.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) Ostrovné a najvzdialenejšie regióny v súčasnosti čelia mnohým problémom. Preto sú potrebné osobitné opatrenia na podporu ich budúceho sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Vítam dodatočné opatrenia navrhované Parlamentom a Komisiou, ktorých cieľom je zlepšiť stav poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch, najmä vzhľadom na problémy, ktorým čelia Azory a Madeira.

Mlieko je základným poľnohospodárskym produktom na Azorách. Keďže však mnohé členské štáty Európskej únie nedávno čelili kríze v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov, je potrebné zmeniť poľnohospodársky profil týchto ostrovov. V tomto bode súhlasím s pánom spravodajcom, ktorý vyjadril názor, že cukrová repa je najlepšou alternatívou produkcie mlieka, a to z hľadiska hospodárskej efektívnosti aj ochrany životného prostredia. Chcem zdôrazniť, že ešte treba podporiť vývoz čo najväčších objemov cukrovej repy do Európy.

Na záver chcem zdôrazniť, že za súčasnej hospodárskej krízy musí byť hlavným základom finančného rámca na obdobie po roku 2013 solidarita a jeho cieľom naďalej musí byť dosiahnutie vysokej úrovne územnej a sociálnej súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. (Rokovanie bolo prerušené o 11.35 hod. a pokračovalo o 12.05 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI WALLIS
podpredsedníčka

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia