Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2104(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0103/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 19/05/2010 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0183

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu – Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa (A7-0106/2010) pána Mikolášika v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu [KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD)] a

– správa pána Perella Rodrigueza v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o oznámení Komisie s názvom: Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015): posilnená spolupráca medzi členskými štátmi (2009/2104(INI)) (A7-0103/2010).

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik, spravodajca. (SK) Som veľmi potešený, že mám dnes tú jedinečnú príležitosť predstúpiť pred vás a hovoriť o pokroku, ktorý sme dosiahli v rokovaniach v Parlamente, ale i v následnom trialógu v tejto veľmi dôležitej téme, ktorou je darcovstvo a transplantácia orgánov.

Nielen ako hlavný spravodajca, ale aj ako lekár, považujem ja osobne tento legislatívny návrh za nesmierne dôležitý. Pevne verím, že táto nová smernica podstatne zohľadňuje najväčšiu výzvu, ktorej v súčasnosti v procese darcovstva a transplantácie čelíme, a tou je nedostatok orgánov pre pacientov, ktorí na ne čakajú.

V kontexte čo najvyššej ochrany zdravia občanov Európskej únie je naším cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a bezpečnosť ľudských orgánov určených na transplantáciu.

O návrhu správy sa vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín hlasovalo 16. marca, kde bola jednoznačne prijatá, a v kontexte odporúčaní spravodajcu. Následne sme absolvovali tri intenzívne medziinštituciálne trialógy Parlamentu, Komisie a Rady pod vedením španielskeho predsedníctva.

Dovoľte mi teraz zvlášť vyzdvihnúť nasledujúce body, ktoré boli pre našu diskusiu kľúčové.

Po prvé, zásady platné pre darcovstvo orgánov.

Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo je základným princípom, ktorý nemožno v žiadnom prípade a za žiadnych okolností spochybniť. Altruistická povaha darovania musí byť zachovaná, aby sme zabránili akejkoľvek komercializácii alebo finančnej motivácii darcu. Zároveň musí byť zabezpečená čo najväčšia ochrana žijúceho darcu. Tu by som sa rád zmienil o živej diskusii, ktorú vyvolalo darovanie orgánov živými darcami. Na jednej strane táto forma ostáva komplementárnou k orgánom, ktoré získavame z mŕtvych darcov, no na druhej strane je alternatívou s pozoruhodným potenciálom.

Pochopiteľne nie je naším úmyslom brániť pokroku v tejto oblasti, no musíme zabezpečiť, aby bolo darcovstvo orgánov zo žijúceho darcu, ktorý nemá genetickú či rodinnú väzbu s príjemcom, v každom prípade dobrovoľné a bezodplatné. Zásada bezodplatnosti sa nevzťahuje na prípady tzv. kompenzácie, kedy žijúci darca môže dostať príspevok súvisiaci s výdavkami súvisiacimi s darovaním. Členské štáty však musia presne definovať podmienky, za akých sa tento príspevok môže udeliť, aby sme sa vyhli akýmkoľvek finančným podnetom či ziskom pre potencionálneho darcu.

Ďalšími dôležitými otázkami v kontexte zásad sú alokačné kritériá – zabezpečenie, aby orgány neboli odobrané osobe skôr, než je podľa zákona uznaná za mŕtvu, plne informovaný súhlas darcu. Tieto sa nám podarilo obhájiť v časti úvodných ustanovení. tzv. recitales.

Druhý princíp – vysledovateľnosť, ochrana osobných údajov a dôveryhodnosť. Členské štáty musia zabezpečiť, aby všetky orgány, ktoré boli odobraté, alokované a transplantované na ich území, bolo možné vysledovať od darcu k príjemcovi a naopak. Tento koncept nahradil pôvodný návrh anonymity, ktorá je však v rozpore s bezpečnosťou tohto procesu. Osobné údaje musia zostať dôverné.

Tretie – Máme rámec pre kvalitu a bezpečnosť. Vyjadrili sme jednoznačný súhlas s tým, aby členské štáty ustanovili národný rámec, ktorý organizačne upraví všetky fázy procesu, od darovania až po transplantáciu. Štáty budú následne o aktivitách a výsledkoch uskutočnených v kontexte plnenia tohto nariadenia informovať Komisiu do troch rokov od vstupu do platnosti. Tu očakávame výrazný pokrok, najmä u krajín, kde systém nie je dostatočne dobre rozvinutý a ktoré prijatím vhodných systémových opatrení môžu významne zvýšiť počet transplantácií.

Zvlášť chcem podčiarknuť úlohu transplantačného koordinátora alebo koordinačného tímu, ktorého dôležitosť je nepopierateľná. Osvedčil sa v mnohých fungujúcich krajinách.

Rád by som sa záverom zmienil ešte o kritériách, ako je organizácia a vykonávanie odberu, určenie úloh pre kompetentné autority, angažovanosť tretích krajín, výmena orgánov s tretími krajinami a bezpečnosť procesu. V rámci ustanovení na základe Lisabonskej zmluvy sme schválili tzv. delegované akty (a už budem končiť).

Na záver by som chcel zdôrazniť, že zvýšenie informovanosti verejnosti je nesmierne dôležité, a preto vyzývam Komisiu, aby povzbudila členské štáty prostredníctvom špeciálnych programov k propagácii darcovstva orgánov. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu rokovaní, a zvlášť oceniť efektívny, konštruktívny prístup španielskeho predsedníctva.

 
  
MPphoto
 

  Andrés Perelló Rodríguez, spravodajca. – (ES) Vážená pani predsedajúca, pani Jimenézová Garcíová-Herrerová, pán komisár, uplynulo 43 rokov odvtedy, čo Dr. Christian Barnard vyslovil vetu: „Jesus, dit kan werk“, čo v afrikánčine znamená: „Ježiš, toto bude fungovať“, keď sa neveriacky pozeral, ako srdce, ktoré práve transplantoval, bilo. V tom čase sa stalo bežnou praxou transplantovať použiteľný orgán z osoby, ktorá ho už nepotrebuje, niekomu, kto ho potrebuje pre život.

Je však tiež pravda, že to nezabránilo tomu, že sa 56 000 Európanov ocitlo na poradovníku, a ani nezabránilo možnosti, že do konca tejto rozpravy 12 z týchto ľudí zomrie, pretože nemajú orgán, ktorý potrebujú. V tomto spočíva úloha pre Parlament, ktorý na tomto plenárnom zasadnutí musí prijať smernicu, ktorú tak dobre vysvetlil doktor Mikolášik, ako aj akčný plán.

Nemožno pochybovať o tom, že európskej verejnosti musíme ponúknuť jasné a účinné spôsoby podpory, aby žiadny Európan nezomrel pre nedostatok orgánov v dôsledku nedokonalostí v transplantačnom systéme.

Treba sa, samozrejme, tešiť z dlhšieho života Európanov, z poklesu počtu dopravných nehôd a z vedeckého pokroku, ale to tiež znamená, že musí byť k dispozícii viac orgánov, lebo je viac ľudí, ktorí ich potrebujú.

Ak sa opýtate Európanov, či sú ochotní darovať orgány, aby zachránili život spoluobčanov, dostaneme veľmi silnú a veľmi pozitívnu odpoveď. Dôvod, že sa to často priamo neodráža na počte transplantácií vykonaných v jednotlivých štátoch, je nepochybne preto, lebo musíme zlepšiť základné aspekty nášho transplantačného systému, ktorými sú koordinovanosť, informovanosť, odborné vzdelávanie a vzdelávanie verejnosti o tejto veci.

V niektorých štátoch máme príklady, ktoré ukazujú, že keď sú koordinovanosť a vzdelávanie na optimálnej úrovni, počet transplantácií na milión obyvateľov rastie. Ak dovolíte, spomeniem príklad Španielska, kde bol zavedený model, ktorý musí byť použitý ako orientačný bod.

Okrem záruk na kvalitu a bezpečnosť transplantácií a doplnkovú, slobodnú a dobrovoľnú povahu transplantácií od žijúcich darcov, ktoré boli upravené smernicou, existujú odporúčania upravené akčným plánom týkajúce sa potreby sústavného vzdelávania odborníkov a verejnosti, ktorej by mali byť poskytované informácie a vzdelanie o tejto veci, bez čoho je ťažké pracovať.

Všetko toto tvorí základ optimalizácie, ktorú by sme mohli nazvať harmonizovaným európskym transplantačným systémom, na ktorom by sa podieľali všetky členské štáty a ktorý by bol nástrojom na dosiahnutie cieľa, ktorý sme si určili. Naším cieľom jednoducho je dosiahnuť bod, keď už Európania nebudú zomierať pre nedostatok orgánov, ktoré potrebujú pre život, v dôsledku nedokonalosti systémov.

V Európe 21. storočia si nemôžeme dovoliť nedostatky v koordinácii alebo v optimalizovaných systémoch, ktoré by spôsobili stratu orgánu tak, že by iný Európan z neho nemohol mať prospech. Prijatie tejto smernice a akčného plánu toto dosahuje, čo je výsledkom tvrdej práce.

Chcel by som využiť túto príležitosť na zdôraznenie ochoty a spolupráce, ktorú preukázali obaja spravodajcovia – v tomto prípade pán Mikolášik – a tieňoví spravodajcovia. Chcel by som tiež zdôrazniť hlavný impulz, ktorý tejto smernici a tomuto akčnému plánu dalo španielske predsedníctvo – v zastúpení španielskeho ministerstva zdravotníctva a riaditeľa Španielskej národnej transplantačnej organizácie doktora Matesanza, lebo sme s nimi mohli vždy rátať.

Chcel by som zdôrazniť, že tí, ktorí tak tvrdo pracovali, si zaslúžia našu vďaku a žiadajú vás, aby ste sa im odmenili tým, že túto správu jednomyseľne schválite. Ako poslanec som vďačný za vykonanú prácu a ako Európan som vďačný za to, že sa robí tento krok na záchranu životov všetkých občanov Únie, ktorí to môžu kedykoľvek potrebovať.

 
  
MPphoto
 

  Trinidad Jiménez García-Herrera, úradujúca predsedníčka Rady. (ES) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, som rada, že môžem vystúpiť na plenárnom zasadnutí Parlamentu a zúčastniť sa spoločnej rozpravy o darcovstve a transplantácii orgánov.

Toto je určite dôležitá rozprava, v prvom rade preto, lebo má priamy vplyv na životy ľudí a zdravie tisícov Európanov. V tomto ohľade by som vám chcela pripomenúť, že napriek neustálemu rastu počtu darovaných orgánov a transplantácií v uplynulých rokoch sa odhaduje, že v Európskej únii čaká na vhodný orgán 56 000 pacientov a mnohí z nich zomrú skôr, než ho dostanú.

Po druhé, je to dôležitá rozprava, pretože nám umožňuje upevniť veľkodušnosť a solidárnosť našej spoločnosti. Dovoľte mi uviesť príklad. V súčasnosti pripadá v Európskej únii 18 darcov na každý milión obyvateľov. Ak by sme mohli toto číslo dostať na najvyššiu úroveň, akou je 34 darcov v Španielsku a vyše 30 darcov v Portugalsku, mohlo by sa v Európe zachrániť o 20 000 viac životov.

Podobne, podpora darcovstva orgánov od žijúcich darcov v Európskej únii na úrovne v škandinávskych krajinách, Spojeného kráľovstva a Holandska by každoročne oslobodila ďalších 2 000 ľudí od dialýzy. Nikdy by sme, dámy a páni, nemali zabúdať, že bez darcov sa transplantácie nedajú vykonávať.

Rozprava dnes popoludní nám umožní definitívne podporiť spustenie spoločnej stratégie Únie na dosiahnutie najlepšej štruktúry na svete v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov. Navyše, článok 168 nedávnej Lisabonskej zmluvy nám dáva príležitosť na vytvorenie tohto spoločného, kvalitného a bezpečného rámca pre proces darcovstva a transplantácie.

Teraz máme v tejto veci dve dôležité iniciatívy Komisie, ktoré boli predstavené v roku 2008 a na ktorých Rada spolu s Parlamentom v uplynulých mesiacoch veľmi tvrdo a veľmi veľkodušne pracovala.

Prvou je návrh smernice upravujúcej aspekty kvality a bezpečnosti orgánov určených na transplantáciu. Ako som už povedala, táto smernica zavádza spoločný právny rámec, ktorý nám musí umožniť obmedziť isté riziká na všetkých stupňoch procesu použitia orgánov na liečbu, od ich darovania až po transplantáciu. Zahŕňa to záruky na kvalitu a bezpečnosť orgánov, ale aj ochranu darcov a príjemcov poverením príslušných orgánov.

Po druhé, máme tiež akčný plán, ktorý napomáha posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, ktorého ciele sú trojaké: po prvé, zvýšiť dostupnosť orgánov, po druhé, zlepšiť účinnosť a prístupnosť transplantačného systému a po tretie, zvýšiť kvalitu a bezpečnosť.

Vážené dámy, vážení páni, tieto dve iniciatívy nám poskytujú spoločný rámec, ktorý je európskym rámcom, ktorý obsahuje nielen najlepšie spoločné prvky, ale aj to najlepšie z dobrej organizačnej a sociálnej praxe, ktorú jednotlivé členské štáty v tejto oblasti budujú. Inými slovami, je to rámec založený na kvalite, bezpečnosti a inováciách.

Robíme tak zavedením európskeho modelu pre darcovstvo a transplantáciu na základe hodnôt a zásad, ktoré máme spoločné: solidarity, spravodlivosti a súdržnosti, ktoré sú symbolmi identity Únie. Pomôže nám to dosiahnuť sebestačnosť v oblasti darcovstva orgánov, a tým aj bojovať proti transplantačnému turizmu.

Som presvedčená, že so mnou budete súhlasiť, že nadobudnutie účinnosti tejto smernice a podpora Parlamentu pre akčný plán povzbudí výmenu orgánov medzi členskými štátmi a podporí ich darcovstvo.

Po prvé, zavádzame rámec EÚ, aby sme Európanom zabezpečili rovnaký prístup k zdraviu vo všeobecnosti a predovšetkým k transplantácii. Po druhé, z tohto účinnejšieho rámca Únie budú mať priamy prospech pacienti, ktorí majú pre svoje charakteristiky menšiu šancu na nájdenie orgánu podľa svojich potrieb. Výsledkom bude zníženie počtu orgánov znehodnotených z dôvodu absencie vhodného príjemcu v konkrétnej geografickej oblasti.

Na záver mi, dámy a páni, v mene španielskeho predsedníctva dovoľte poďakovať českému a švédskemu predsedníctvu za prácu, ktorú odviedli na začiatku rokovaní v roku 2009, ktorou sa vytvorili podmienky pre významný pokrok vďaka spolupráci členských štátov a Komisie.

Španielske predsedníctvo by tiež chcelo poďakovať Parlamentu za jeho tvrdú prácu a hlavne spravodajcom pánovi Mikolášikovi a pánovi Perellovi za prácu, ktorú odviedli v prospech potrebnej dohody a konsenzu.

Prostredníctvom spoločnej práce všetkých inštitúcií Únie musíme dosiahnuť dohodu, ktorá nám umožní spustiť európsku službu, ktorá na jednej strane dá 500 miliónom ľudí najlepšie záruky kvality a bezpečnosti a na strane druhej podporí rovnaký prístup k lekárskemu zásahu, od ktorého každý rok závisia mnohé životy, a tiež solidaritu našej spoločnosti. Prehĺbme to, čo Európska únia dnes znamená.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, v Európe stále čaká 56 000 Európanov na transplantáciu orgánov; pre mnohých ľudí je úspešná transplantácia otázkou života a smrti. Z tohto dôvodu sme sa tu dnes zišli: aby sme zabezpečili vysoko kvalitnú a bezpečnú transplantáciu orgánov v Európe. Návrh smernice Komisie a akčný plán sa týkajú tejto záležitosti. Chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi doktorovi Mikolášikovi a tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu prácu na navrhnutej smernici o kvalite a bezpečnosti orgánov. Chcel by som tiež poďakovať pánovi Perellovi Rodriguezovi za jeho podpornú správu z vlastnej iniciatívy o akčnom pláne v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov.

Dovoľte mi pripomenúť, že hlavnými cieľmi týchto dvoch iniciatív je zlepšenie kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu, zvýšenie dostupnosti orgánov a vytvorenie účinnejších a prístupnejších systémov transplantácií. Návrh smernice stanovuje právny rámec pre požiadavky na kvalitu a bezpečnosť a akčný plán sa zameriava na zvýšenie dostupnosti orgánov a účinnosť systémov prepravy.

Šesťročný akčný plán stanovuje 10 prioritných opatrení na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom spoločných opatrení a výmeny najlepších postupov. Beriem na vedomie požiadavky Parlamentu zahrnúť do akčného plánu činnosti, ktoré by sa nemohli stať právnymi záväzkami v smernici na základe článku 168 zmluvy, najmä pokiaľ ide o kritériá prideľovania orgánov, o registráciu úmyslu potenciálnych darcov a o záležitosti týkajúce sa lekárskych praktík. Komisia ochotne podporí členské štáty pri predložení týchto dôležitých záležitostí Parlamentu.

Pokiaľ ide o smernicu, som rád, že sa po pohotovom a konštruktívnom dialógu medzi Parlamentom, Komisiou a Radou približujeme k dosiahnutiu dohody v prvom čítaní. Myslím si, že od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti to bude prvá dohoda, ktorá sa dosiahne v prvom čítaní.

Som presvedčený, že text s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi zahŕňa hlavné záujmy Parlamentu uvedené v správe pána doktora Mikolášika. Dovoľte mi niekoľko pripomienok k niektorým konkrétnym otázkam:

Intenzívne podporujem posilnenie zásad dobrovoľného a neplateného darcovstva, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kvality a bezpečnosti orgánov. Vítam tiež zásadu, že bezplatnosť nebude znamenať neposkytnutie náhrady žijúcim darcom, ktorá bude striktne obmedzená na úhradu výdavkov a stratu príjmu, ktoré vznikli v súvislosti s darovaním orgánu. V plnej miere sa stotožňujem so záujmom Parlamentu, ktorý sa týka boja proti obchodovaniu s orgánmi. Rozsah návrhu je však obmedzený na kvalitu a bezpečnosť, ako je stanovené v zmluve v článku o verejnom zdraví. V tejto súvislosti vítam text, ktorý uvádza, že smernica nepriamo prispeje k boju proti obchodovaniu s orgánmi, napríklad prostredníctvom autorizácie transplantačných centier, vytvorením podmienok pre odber orgánov a vytvorením systémov sledovateľnosti orgánov.

Uvedomujem si tiež, že Parlament má záujem o transparentné, nediskriminačné a odborné kritériá pre prideľovanie orgánov. Hoci táto záležitosť nespadá do rámca zodpovednosti EÚ, môžem prijať začlenenie tejto zásady do odôvodnenia. Vítam tiež skutočnosť, že navrhovaný text uznáva koexistenciu darovania orgánov od žijúcich darcov a darovania orgánov od mŕtvych darcov vo väčšine členských štátov. Darovanie orgánov od žijúcich darcov zvyšuje množstvo dostupných orgánov a vítam tento text, ktorý podporuje úsilie chrániť žijúcich darcov, čím sa zabezpečí kvalita a bezpečnosť orgánov určených na transplantáciu.

Ďalej, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa systémov získania súhlasu a potvrdenia úmrtia, tieto záležitosti sú riadené vnútroštátnym právom. V duchu kompromisu však môže Komisia prijať dodatočné navrhované spresnenia. Beriem tiež na vedomie požiadavku Parlamentu zahrnúť do akčného plánu činnosti, ktoré by nemohli byť začlenené do smernice, najmä pokiaľ ide o kritériá prideľovania orgánov, o registráciu úmyslu potenciálnych darcov a o záležitosti týkajúce sa lekárskych praktík. Komisia ochotne podporí členské štáty pri riešení týchto otázok.

Dovoľte mi zdôrazniť aj ďalšiu vec: prvým krokom je prijatie právnych predpisov. To, na čom naozaj záleží, je vykonávanie práva. Z tohto dôvodu Komisia trvá na tom, aby členské štáty podávali správy o tom, ako transponujú smernice do vnútroštátneho práva: „tabuľky zhody“. Parlament toto vždy podporil. Ľutujem, že po prvý raz Parlament nepodporuje začlenenie povinnosti členských štátov podávať správy o transpozícii do smernice.

Na záver, niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je v súlade s komitologickými návrhmi Lisabonskej zmluvy. Vítam možnosť, ktorá bola udelená Komisii, prijať v tejto súvislosti v jasne definovaných prípadoch delegované akty na základe naliehavého postupu. Vyhlasujem, že Európska komisia bude neustále v plnej miere informovať Európsky parlament a Radu o možnosti delegovaného aktu prijatého na základe naliehavého postupu. Keď útvary Komisie zistia, že sa delegovaný akt bude dať prijať na základe naliehavého postupu, neoficiálne upozornia sekretariáty Európskeho parlamentu a Rady.

V mene Komisie tiež vyhlasujem, že ustanoveniami tejto smernice nebudú dotknuté budúce pozície inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávanie článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo individuálne legislatívne akty obsahujúce takéto ustanovenia.

Na záver mi dovoľte poznamenať, že Komisia je pripravená podporiť kompromisný balík.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, spravodajkyňa Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. – (SV) Vážená pani predsedajúca, na úvod by som chcela poďakovať pánovi Mikolášikovi za vynikajúcu a veľmi konštruktívnu spoluprácu na tejto dôležitej správe.

V oblasti darcovstva a transplantácie ľudských orgánov existuje mnoho problémov. Musíme vziať na seba zodpovednosť a splniť očakávania veľkého množstva ľudí v poradovníkoch, ktorí žijú zo dňa na deň v neistote, lebo čakajú na nový život, ktorý im môže priniesť nový orgán. Čiara medzi životom a smrťou nebola nikdy taká zreteľná než v tomto prípade.

K úlohám Európskeho parlamentu patrí aj vedenie rozhodujúceho boja proti ohavnému obchodovaniu s ľudskými orgánmi. Toto aj robíme. Stanovením jasných etických a bezpečnostných pravidiel môžeme lepšie zabezpečiť prirodzené právo ľudí na svoje telo, svoju integritu a svoje sebaurčenie. Som rada, že sa vzali na vedomie názory, ktoré vyjadril Výbor pre právne veci.

Je ťažké namaľovať krajší obraz nášho spoločného cieľa než cieľa ochrániť životy ľudí v našich členských štátoch. Táto správa zachytáva tento obraz veľmi jasne.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, spravodajkyňa Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, áno, je to pravda, je to otázka života a smrti. Práve z tohto dôvodu má táto rozprava taký emocionálny náboj.

V rozličných krajinách Európy sú úplne odlišné systémy transplantácie orgánov a spôsobu, akým ľudia udelia súhlas alebo nesúhlas na využitie svojich orgánov, alebo možnosti udelenia súhlasu rodinnými príslušníkmi na transplantáciu. Na základe tejto správy by sa v budúcnosti mali krajiny s veľmi reštriktívnymi systémami oboznámiť s príkladmi ostatných krajín, aby spoznali aj kladné účinky. Skutočnosť, že také množstvo ľudí čaká na transplantácie, musí byť pre nás signálom, aby sme nevytvárali len viac príležitostí a väčšiu prístupnosť, ale aby sme aj zaručili kvalitu, bezpečnosť a prístupnosť. Poskytlo by to aj dôležitý nástroj na boj proti obchodovaniu s orgánmi, proti činnosti hodnej odsúdenia, a na možnosť lepšej regulácie transplantácie orgánov od žijúcich darcov, ktorá musí byť naozaj bezplatná.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese, v mene poslaneckého klubu PPE. (DE) Vážená pani predsedajúca, pani Jiménezová Garcíová-Herrerová, pán komisár, dámy a páni, Španielsko je majstrom Európy vo futbale, vie to mnoho ľudí a je to milé, ale nie je to také dôležité ako skutočnosť, že Španielsko je majstrom Európy, aj pokiaľ ide o transplantáciu orgánov.

Kľúčom španielskeho modelu, ktorý by sme mali jasne pochopiť, je organizácia v nemocniciach. Bohužiaľ, musím povedať, že v ostatných európskych krajinách je nedostatok orgánov nie preto, že rodinní príslušníci neboli ochotní dať súhlas, alebo preto, že obeť nemá kartu darcu alebo predtým vyhlásila, že nechce darovať svoje orgány, ale z jednoduchého dôvodu, že lekári nemajú čas riešiť tento problém.

Španielsko má oveľa lepšiu organizáciu prostredníctvom svojich transplantačných koordinátorov. Tam, kde sa tento systém prijme, bude sa dať zachrániť väčšie množstvo ľudí a viac ľudí bude mať možnosť viesť zdravý život bez absolvovania dialýzy a prekonávania ďalších trápení. Z tohto dôvodu by sme mali tento bod v správe pána Perella klásť členským štátom na srdce.

Smernica sa okrem kvality a bezpečnosti zaoberá aj následkami na ľudí, ktorí čakajú na orgány. Dôvodom je skutočnosť, že v súčasnosti sa orgán v jednom členskom štáte nedá použiť, lebo sa nenájde dosť rýchlo vhodný príjemca. Ak budeme mať spoločné kvalitatívne a bezpečnostné normy, budeme môcť zlepšiť cezhraničnú výmenu orgánov s cieľom pomôcť ľuďom. Aj z tohto dôvodu je to veľmi dôležitý bod.

Ďalším veľmi dôležitým prvkom v smernici je naša povinnosť bojovať proti obchodovaniu s orgánmi. Je to problém, ktorý jednoducho nesmieme ignorovať. Z tohto dôvodu som s niekoľkými poslancami pozval na zajtra odborníka, ktorý vyšetroval obchodovanie s orgánmi a zámerné zabíjanie ľudí v Číne pre orgány na transplantáciu, aby sa s nami porozprával. Chcel by som vyzvať všetkých kolegov poslancov, aby sa zaujímali aj o túto tému.

S touto smernicou a akčným plánom sme vyslali jasný signál. Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo je stanovené právne záväzným spôsobom a chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli dosiahnuť tieto ciele.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, v mene skupiny S&D. (DE) Vážená pani predsedajúca, pani Jiménezová Garcíová-Herrerová, pán komisár, dámy a páni, aj ja by som chcela vyjadriť súhlas s predchádzajúcimi rečníkmi a začať slovami „život je nádherný“. Túto vetu stále počujem od môjho bývalého kolegu viceguvernéra Ernsta Högera, ktorý utrpel vážnu srdcovú chorobu následkom uhryznutia kliešťom, ale mal šťastie a v decembri 2004 získal vhodné srdce. Ernst Höger je stále nažive a je stále aktívny, je medzi nami, plný života a energie, a hovorí nám, že „život je nádherný“.

Dnes sme počuli čísla: 55 000 až 60 000 Európanov stále čaká na príležitosť, aby nám v budúcnosti mohli ako Ernst Höger povedať, že „život je nádherný“. Dvanásť z nich nás každý deň opustí, lebo naše systémy sa jednoducho nedostali na úroveň, na ktorej môžeme včas poskytnúť orgány ľuďom, ktorí ich potrebujú, aj z iného miesta, kde sú dostupné. Z tohto dôvodu je našou úlohou zaviesť to do praxe. Myslím si, že tento akčný plán je skutočne dôležitý, že musíme zabezpečiť bezpečnosť darcovstva a transplantácie orgánov, že musíme poskytnúť žijúcim darcom, ktorých tiež veľmi potrebujeme – myslím teraz na mnohých pacientov na dialýze – istotu poskytnutia najlepšej lekárskej starostlivosti, a že musíme byť absolútne dôrazní v našom boji proti obchodovaniu s orgánmi, inými slovami, dobrovoľné a bezplatné darcovstvo je absolútne nevyhnutné.

Musíme zaručiť poskytnutie súhlasu od darcov. V Európe musíme vyvinúť systémy, aby sme mohli zaplniť veľkú medzeru medzi jednou možnosťou darovania orgánu na milión obyvateľov v mnohých členských štátoch a takmer 40 možnosťami darovania orgánov na milión obyvateľov v Španielsku, v krajine našich európskych majstrov. Spolu s našimi vnútroštátnymi systémami zdravotnej starostlivosti by sme sa mali snažiť vykonávať tieto akčné plány čo najskôr a zabezpečiť najvyšší štandard, aby 55 000 ľudí, ktorí v súčasnosti čakajú na orgán, mohli povedať, že „život je nádherný“.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, v mene skupiny ALDE. (FR) Vážená pani predsedajúca, zajtra očakávame prijatie tejto smernice o darcovstve a transplantácii orgánov, ktorá je nevyhnutná. Až 60 000 pacientov v Európe v poradovníku na srdce, pľúca, pečeň alebo obličku čaká na tento právny predpis roky. Dvanásť z nich každý deň umrie, lebo čakali príliš dlho.

Tak ako predchádzajúci rečníci, aj ja by som chcela zdôrazniť vynikajúci výsledok, ktorý sme dosiahli, čo by nebolo možné bez spolupráce medzi našimi spravodajcami pánom Perellom Rodriguezom a pánom Mikolášikom, tieňovými spravodajcami, ku ktorým patrím, a španielskym predsedníctvom. Chcela by som využiť túto príležitosť a pochváliť pána doktora Matesanza, ktorý bol vynikajúcim sprievodcom počas našej návštevy Madridu.

Nezamieňajme tu cieľ. Hlavnou prioritou je skutočne zvýšiť počet darcovstiev orgánov v Európe a z tohto dôvodu, samozrejme, súčasne informovať mužov a ženy v Európe o darcovstve, keďže rozdiely, ktoré hovoria samy za seba, sú naozaj očividné: v Španielsku je 34 mŕtvych darcov na milión obyvateľov, u nás v Belgicku 27 a len jeden darca v Rumunsku. Z tohto dôvodu musíme vzdelávať ľudí v otázke darcovstva; musíme umožniť potenciálnym darcom prístup k informáciám; musíme prelomiť administratívne bariéry, čo je nevyhnutné; v 27 členských štátoch musíme zriadiť vnútroštátny orgán vzhľadom na kontrolu kvality a bezpečnosti orgánov od odobratia orgánu darcovi až po transplantáciu; a potom sa tiež musíme inšpirovať, ako už bolo povedané, lepšími príkladmi organizácie, ktorá existuje v Španielsku, kde je postup spojený s určitým druhom systému včasného upozornenia, trvalého upozorňovania v rámci celého reťazca, od smrti darcu až po transplantáciu.

Náš kompromis smernice, náš slávny pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106, ktorý zahŕňa všetky naše snahy, vysiela správne posolstvo pacientom, posolstvo nádeje, povolením – a toto bolo skutočne vyvrcholením podrobných diskusií – použitia nie práve najvhodnejšieho orgánu v prípadoch mimoriadnej naliehavosti, najmä podporou darovania orgánov od živých darcov, pokiaľ je to, samozrejme, možné. V podstate tu hovorím o darcovstvách obličky alebo pečene, o darcovstvách, ktoré sú nevyhnutné, ktorých počet rýchlo narastá, ktoré podporujú praktickí lekári aj špecialisti, a ktoré v súčasnosti tvoria stále len v priemere 5 % darcovstiev orgánov.

Urobme viac a viac spolupracujme: toto je podstata akčného plánu, ktorý uviedol pán Perello Rodriguez. Jedným príkladom je môj návrh na online zápis do registra, do národného alebo európskeho registra darcov, spolu s pridaním údaju k preukazu totožnosti alebo k vodičskému preukazu, ktorý ho identifikuje ako darcu, čím sa umožní pohotovejší postup v prípade potreby.

Chcela by som po druhý raz zopakovať a povedať, že sme vykonali vynikajúcu prácu a že sme dali prednosť etike nádeje pred etikou zákazu.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, v mene skupiny Verts/ALE. (FI) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcem sa poďakovať pánovi Mikolášikovi a pánovi Perellovi Rodriguezovi za ich skutočne vynikajúcu prácu. Najťažšia otázka v tejto diskusii sa týka žijúcich darcov. Na jednej strane existujú dlhé poradovníky pacientov na transplantáciu obličky a na druhej strane je tu potreba chrániť žijúcich darcov a zabrániť nezákonnému obchodovaniu s orgánmi a extrémnemu zneužívaniu chudobných ľudí, ktoré je s ním spojené.

Nedosiahli sme taký dobrý výsledok, ako sme v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii očakávali. Najbezpečnejšie riešenie, pokiaľ ide o ľudské práva darcov, by bolo trvať na tom, aby členské štáty zaviedli prísny vnútroštátny systém na zabránenie nezákonného obchodovania s orgánmi v prípade darcovstva od žijúcich osôb, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi ani blízkymi príbuznými. Hoci prerokovaný legislatívny text nie je veľmi dôrazný vo svojich cieľoch, dúfam, že všetky krajiny EÚ prijmú striktné opatrenia na vyplienenie nezákonného obchodovania s orgánmi. Podľa Rady Európy 5 – 10 % transplantovaných obličiek pochádza z nezákonného obchodu s orgánmi, čo znamená tisíce obetí ročne. Dobrovoľné darcovstvá, ktoré sú bezplatné, sú tiež najbezpečnejšou alternatívou, dokonca aj pre príjemcov orgánov.

Zločiny spojené s obchodom s orgánmi nebudú existovať, ak nebudú existovať priekupníci a dopyt. Je strašné čítať správy o spôsobe, ako sa získavajú orgány v chudobných krajinách v regiónoch ako Afrika, Ázia a dokonca východná Európa. Najšokujúcejšie sú správy, ktoré opisujú skutočne zabitých ľudí. Napríklad austrálski transplantační chirurgovia odsúdili praktiky v Číne, kde sa väzni zabíjajú pre ich orgány. V Európe musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vzniku tohto druhu trestnej činnosti.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL. (PT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pani Jiménezová, hlavným problémom je nedostatok orgánov na transplantáciu. Už to bolo spomenuté viackrát, a je to hlavný problém, ktorý nám vyvoláva nové otázky o verejnom zdraví a súčasne o súvisiacich veciach, ako je napríklad posilňovanie šedej ekonomiky a obchodovania s orgánmi. Posledné spomenuté rozhodne neprospieva našim systémom zdravotníctva ani našim občanom. Musíme preto s týmto zločinom bojovať a jedným zo spôsobov, ktorý sa mi zdá viac než dôležitý a viac než významný, je cesta právnych predpisov a návrhov, ako napríklad tie, o ktorých dnes diskutujeme. Preto sa chcem sústrediť na najdôležitejšie otázky, ktoré vyplynuli z tejto dvojice návrhov.

Systém, ktorý sme mali a doposiaľ máme, obsahuje obrovské nerovnosti, pretože mu chýbajú uvedené dva návrhy. Nerovnosti medzi členskými štátmi, nerovnosti medzi existujúcimi systémami, nerovnosti v prístupe ku orgánom, nerovnosti medzi zástupcami verejnosti. Verím, že nemôžeme stavať na týchto nerovnostiach. Je preto dôležité ich ďalej obmedziť a tieto návrhy idú presne touto cestou. Napriek tomu si myslím, že európsky systém, ktorý udržiava niektoré vnútroštátne osobitosti, takže štáty nie sú povinné mať prísnejšie systémy, je odpoveďou na tento problém. Práca, ktorú odviedli spravodajcovia, pán Mikolášik a pán Perello Rodriguez je nesmierne dôležitá a prispieva k vyriešeniu problému, ktorému čelíme.

Ak hovoríme o návrhoch, ktoré sú založené na témach a sú podporené témami ako darcovstvo, dobrovoľníctvo, nezištnosť, dôvernosť, bezpečnosť údajov, vysledovateľnosť, spoľahlivosť – a tu si myslím, že je dôležitý záujem Parlamentu pomáhať pacientovi nielen pri darcovstve, ale až kým sa nevylieči – a na spolupráci medzi členskými štátmi, potom sme na správnej ceste.

V súvislosti s darcovstvom medzi žijúcimi ľuďmi však musím spomenúť, že som rada, že bolo zahrnuté toto rozšírenie práv. Zjavne zaručuje všetky práva a spĺňa všetky podmienky, ale je veľmi dôležité prekročiť obmedzený kruh tradičnej rodiny, pretože v opačnom prípade by to bol pre nás ďalší spôsob, ako ponechať iné formy nerovnosti. Podpora darcovstva ako hlavného zdroja transplantácie, rovnako ako ochrana údajov a bezpečnosti pacientov, sa mi preto zdá pre nás viac než dostatočným dôvodom na to, aby sme dnes ráno boli jednotní a hlasovali za tieto dva návrhy, ktoré sú nesmierne dôležité pre Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, v mene skupiny EFD. (DA) Vážená pani predsedajúca, dúfam, že nikto z tohto miesta nebude nikdy potrebovať túto smernicu. Dvadsaťsedem štátov EÚ znamená 27 rôznych sústav predpisov vrátane ľudí zo štátov mimo Únie, ktorí do nej boli nezákonne vpustení a ktorí sú vzhľadom na svoju chudobu ochotní darovať obličku za veľmi málo peňazí. V ostatných rokoch sme, nanešťastie, videli mnohé príklady zbabranej práce, ktorá zasiahla pacientov aj darcov. Potrebujeme preto koordináciu na úrovni EÚ a, samozrejme, musíme zabezpečiť, aby príjemca aj darca dostali najlepšiu možnú liečbu. V niektorých členských štátoch EÚ sa ako darca už narodíte, kým vo väčšine krajín môžete darovať len na základe aktívneho osobného rozhodnutia. Sme teda v situácii, keď máme 27 rôznych zákonných predpisov a systémov poistenia, čo nie celkom podporuje možnosti na spoluprácu.

Hovoríme o nesmierne zložitej problematike, pretože musíme tiež zabezpečiť, aby kvalita orgánov bola tou najvyššou prioritou. Už len zo zdravotných dôvodov je dôležité, aby sme sa zaoberali otázkou nezákonného darcovstva, pretože často nepoznáme darcu, takže ani jeho zdravotný stav. Bolo by veľmi nešťastné, ak by sme mali skončiť s obličkami, srdcami a ďalšími orgánmi pochádzajúcimi od darcov s prenosnými chorobami, infekciami, leukémiou alebo niečím horším. Pred ich použitím musíme preto uskutočňovať skríning daných orgánov. Musíme si byť istí, že zákroky sa vykonávajú bezpečne, inými slovami, že osoby zodpovedné za samotnú operáciu sú vo svojom odbore dobre vyškolené a že sa uskutočňuje najvyšší stupeň dohľadu.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). (ES) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pani Jiménezová Garcíová-Herrerová, v prvom rade by som chcela vyzdvihnúť prácu spravodajcov pána Mikolášika a pána Perella a všetku prácu, ktorú urobili, aby dosiahli čo najlepší kompromis v otázke transplantačnej politiky v Európskej únii.

Chcela by som tiež vyzdvihnúť prínos španielskeho predsedníctva a doktora Matesanza, riaditeľa Španielskej národnej transplantačnej organizácie, pretože Španielsko je v súčasnosti svetová jednotka v oblasti darcovstva s 34,4 darcami na milión obyvateľov. Je to tak len vďaka neustálemu zlepšovaniu organizácie a vďaka opatreniam, ktoré boli prijaté s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o darcovstve orgánov.

Toto musíme dosiahnuť v rámci celej Európskej únie: zvýšiť počet darovaní, zabezpečiť, aby boli všetky transplantácie uskutočnené rovnako kvalitne, a tiež podporovať spoluprácu medzi všetkými členskými štátmi.

Musíme tiež zabezpečiť, aby bolo každé darovanie dobrovoľné a bez odmeny, okrem výnimiek, ktoré uviedol pán komisár Dalli, s cieľom bojovať proti obchodovaniu s orgánmi, ktoré je plne spojené so vzácnosťou orgánov. Akčný plán k tomu môže prispieť pomocou pri riešení nedostatku orgánov a zlepšením prístupu verejnosti k transplantátom.

Riešenie, ktoré bolo dosiahnuté pre žijúcich darcov, je veľmi dôležité, pretože nemôžeme zabudnúť na to, že darcovstvo od žijúcich darcov je doplnkové a ukázalo sa ako efektívne aj v prípade, keď neexistuje genetický vzťah medzi darcom a príjemcom.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D). (FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, povzbudenie, koordinácia a dohľad nad darcovstvom orgánov: to sú naše ciele a preto je veľmi dôležité, že sme sa tu zišli, aby sme umožnili rozvoj darcovstva orgánov a transplantácií v Európe.

V súčasnosti čaká na transplantáciu v Európe 60 000 ľudí – Európanov a Európaniek – a podľa našich odhadov zomrie každý deň z dôvodu nedostatku orgánov 12 ľudí, pretože kým 81 % Európanov tvrdí, že sú zástancami preukazov darcu orgánov, len 12 % taký aj má. Je to predovšetkým otázka harmonizácie postupov po vzore Španielska, hviezdneho dieťaťa dvadsaťsedmičky. Miera darcovstva orgánov sa výrazne líši štát od štátu. Je to preto otázka harmonizácie.

Pán komisár, ako ste už naznačili, úlohou je tiež vytvoriť európsku sieť darcov orgánov, ktorá nám umožní lepšie uspokojiť potreby európskych občanov.

Je to súčasne otázka zlepšovania spolupráce medzi všetkými členskými štátmi. Musíme zabezpečiť, že dokážeme vytvoriť vnútroštátne orgány, ktoré budú zodpovedné za kontrolu kvality orgánov a bezpečnosť, od odberu od darcu po transplantáciu. Napríklad osoba čakajúca vo Francúzsku na transplantáciu pečene by tak mohla získať kompatibilný orgán z Nemecka alebo Talianska, s vedomím, že v celej Európe sa uplatňujú základné spoločné normy.

Ako bolo naznačené, je tiež na mieste potvrdenie slobodného a dobrovoľného charakteru darcovstva ako účinnejšieho spôsobu boja proti obchodu s orgánmi a transplantačnej turistiky a tým zastavenia bohatých pacientov, aby chodili do zahraničia, napríklad do Číny, aby získali transplantát.

Na záver vítam akčný plán zameraný na rozvoj transplantácií v Európe, o ktorom dnes budeme tiež hlasovať, a teší ma práca spravodajcov a predovšetkým správa pána Perella Rodrigueza.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký, v mene skupiny ECR. (CS) Dovoľte mi najprv, aby som vyjadril prekvapenie nad tým, že zástupca našej skupiny bol v úvodnej časti vystúpení v mene skupín preskočený. Zrejme došlo len k nejakému omylu.

Rád by som vo svojom príhovore ocenil prácu oboch spravodajcov, ktorú považujem za veľmi prínosnú. Ak existuje v zdravotníctve a v oblasti ochrany verejného zdravia téma, ktorá je skutočne európska, potom sú to istotne transplantácie. Táto norma je logickým a veľmi vítaným krokom. Veľmi tiež oceňujem, že spravodajcovia vynechali ten etický rozmer, ktorý bude, samozrejme, patriť do pôsobnosti členských štátov. Ako tu už zaznelo, existuje rozdielny prístup, napríklad v našej krajine uplatňujeme zmienený princíp predpokladaného súhlasu. Niektoré krajiny naopak vyžadujú výslovný súhlas.

Považujem to za základný stavebný kameň, ktorý môže zlepšiť a rozšíriť možnosti existujúceho systému Intertransplant. A ak tu bolo povedané, že ide zrejme o prvú normu od prijatia Lisabonskej zmluvy, ktorá môže byť prijatá v prvom čítaní, tak ma to teší. Ešte viac ma však teší, že ide o tému, ktorá je skutočne európska. Veľmi to oceňujem.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pokiaľ ide o zoznam rečníkov, dôvod zisťujeme.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, zvýšenie dostupnosti orgánov, zlepšenie ich kvality a prístupu k nim a rozšírenie povedomia verejnosti o týchto témach: to sú požiadavky Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín s cieľom skrátiť zoznamy čakateľov na transplantáciu.

Potrebujeme preto podporiť biotechnologický výskum a obeh orgánov v rámci Európskej únie, ale potrebujeme tiež zaviesť európsky preukaz darcu, zabrániť transplantačnej turistike a posilniť tlak proti nezákonnému obchodu s orgánmi zavedením prísnych trestov pre vinníkov. S cieľom zabrániť nezákonným postupom, darcovstvo žijúcich darcov sa musí považovať za posledné riešenie, v prípade, keď nie sú možné iné riešenia, ako napríklad darovanie post mortem. Žijúci darca nesmie dostať žiadnu formu odmeny okrem náhrady na pokrytie pooperačných ťažkostí, čo bude upravené vnútroštátnymi predpismi.

Členské štáty by tiež mali prijať alebo zachovať prísne právne predpisy týkajúce sa transplantácií a žijúcich darcov, ktorí nie sú pokrvnými príbuznými, s cieľom spriehľadniť systém a vylúčiť možnosť nezákonného predaja orgánov a nátlaku na darcov. Musia tiež zabezpečiť preplatenie sociálnych nákladov žijúcim darcom a chrániť ich pred diskrimináciou, najmä prostredníctvom poistných systémov.

Parlament však zdôrazňuje, že darcovstvo zo strany žijúcich darcov sa musí považovať za doplnkové k posmrtnému darcovstvu. Darcovstvo orgánov musí ostať prísne nekomerčné, pričom sa podporia opatrenia zamerané na ochranu darcov a zabezpečí sa, aby darovanie orgánov prebiehalo na princípe dobrovoľnosti, z nezištnosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vážený pán Ouzký, ešte raz vám ďakujem, že ste nás na to upozornili. Preverili sme to. Išlo o problém v pridelení, ktorý spôsobil počítačový systém. Budete teda v zápisnici uvedený ako hovorca vašej skupiny. Dúfam, že problém je tým vyriešený. Ďakujem za upozornenie.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, pán komisár, dnes hovoríme o transplantáciách orgánov, čo je bezpochyby jeden z najpozitívnejších aspektov vo vývoji v oblasti zdravia, ale čo súčasne otvára rad problémov týkajúcich sa práv darcu a pacienta, ktorými je potrebné sa zaoberať na etickej, právnej a ekonomickej úrovni.

Je to otázka vydania sa na bezúhonnú cestu, ktorá mieri na vážnu nerovnováhu medzi dopytom a množstvom dostupných orgánov, bez poškodenia princípov slobodného, dobrovoľného darcovstva. Cieľom musí byť zabránenie všetkým formám komercializácie a nezákonného obchodovania, zabezpečenie kvality a bezpečnosti orgánov určených na transplantáciu a zavedenie opatrení, ktoré spájajú dôvernosť s vysledovateľnosťou. Netreba dodávať, že so zreteľom na cezhraničný obchod a významné rozdiely medzi transplantačnými systémami v jednotlivých členských štátoch sa môžu tieto ciele dosiahnuť len podporou koordinácie a spolupráce.

V tomto ohľade si myslím, že je veľmi dôležité vytvoriť európsku databázu a prijať spoločné normy kvality a bezpečnosti. Musíme však byť opatrní, aby sme nezaviedli nezmyselne prísne pravidlá alebo nevytvorili ďalšie byrokratické prekážky, ktoré by poškodili proces, ktorý v súčasnosti prebieha správne a efektívne. To by nielenže protirečilo našim cieľom...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D). (BG) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, diskutujeme o téme, ktorá sa zo svojej podstaty priamo týka obmedzeného počtu ľudí v porovnaní s inými otázkami, ktoré sú závažné z pohľadu zdravotnej starostlivosti v Európskej únii. Na druhej strane je predmetom rastúceho záujmu z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé preto, že transplantácie sa považujú za vrcholné úspechy modernej medicíny. Po druhé preto, že prakticky každý občan je potenciálny darca, a to vyvoláva množstvo otázok odlišnej povahy.

Okrem toho chcem zdôrazniť, že ľudský život má nevyčísliteľnú cenu a na jeho záchranu je potrebné vynaložiť akékoľvek predstaviteľné úsilie. Štatistiky ukazujú, že situácia je veľmi odlišná v rôznych členských štátoch. Existujú krajiny, v ktorých bola zriadená dobrá štruktúra v rámci celého reťazca, kým v iných krajinách systémy zdravotnej starostlivosti čelia veľkým ťažkostiam a transplantácie sú vnímané skôr ako „lekárska exotika“. Pacienti, ktorí potrebujú transplantáciu, sú v týchto krajinách nútení uchýliť sa k transplantačnej turistike s jasným vedomím vysokého rizika a porušovania zákonov a etiky, keďže ich život je často zachránený za cenu iného života alebo za cenu násilím zničeného života.

Je dôležité zabrániť komercializácii darcovstva orgánov a zabezpečiť, aby darcovstvo orgánov od žijúcich darcov bolo úplne zadarmo, samozrejme, s podmienkou poskytnutia akejkoľvek potrebnej starostlivosti a náhrady za ušlý zisk. Zvlášť dôležité je vytvoriť transparentný systém monitorovania orgánov v rámci Európskej únie, a to aj po transplantácii.

Verím, že navrhovaná smernica zlepší prístup k orgánom pre tých európskych občanov, ktorí potrebujú transplantáciu, zvýši dôveru k systému darcovstva orgánov a podporí výmenu osvedčených postupov, ktoré je možné použiť na nadnárodnej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). – Vážená pani predsedajúca, všetci podporujeme smernice, ktoré pomáhajú zachraňovať životy, a rada by som zablahoželala spravodajcovi ku práci na správe, ktorá vyzerá v zásade jednoducho, no v skutočnosti je v podrobnostiach zložitá.

V problematike posmrtného darcovstva je potrebné riešiť chúlostivé otázky, akými sú etika, postavenie rodiny zosnulého, otázka, či by mali byť preukazy darcov orgánov povinné a, samozrejme, či by mal existovať európsky preukaz darcu. Všetkými týmito témami je potrebné sa zaoberať s úctou, pretože v tomto prípade neexistuje dobrý alebo zlý prístup.

Téma darcovstva žijúcich darcov bola a je najnáročnejšia. Tu existuje dôležitá červená čiara, ktorú nemožno prekročiť, a táto hranica zaisťuje, že darovanie zo strany žijúcich darcov sa môže uskutočniť slobodne a bez finančného zisku.

Smernica dosiahla rovnováhu medzi zabezpečením dobrej kvality posmrtného darcovstva orgánov a uznaním potreby darcovstva zo strany žijúcich darcov. Jej sila je v uznaní toho, že samotné posmrtné darcovstvo nemôže ponúknuť dostatok potrebných orgánov, a preto zriadila kontroly a usmernenia na zabezpečenie toho, že keď sa uskutoční darovanie zo strany žijúceho darcu, uskutoční sa správne, so zreteľom na ochranu darcu aj príjemcu a na slobodnom a dobrovoľnom základe.

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, ja sám mám pracovníka, ktorý bol odkázaný na transplantáciu orgánov. Videl som, aký bol rád, že mohol využiť túto príležitosť. Videl som však aj to, ako čakal a akým spôsobom bola jeho kvalita života obmedzená. Je preto dôležité, aby sme teraz prijali tento návrh. V Nemecku stále každoročne zomiera tisíc pacientov – a to je fakt –, pretože nie je dostupný žiadny orgán. Je preto dôležité, aby sme napravili tento nedostatok a zaručili kvalitu. Zo spoločenského hľadiska je to veľmi podstatné.

V Európe máme tie najlepšie podmienky na to, aby sme mohli dosiahnuť podstatné zlepšenie, a to vďaka existencii vnútorného trhu a európskych inštitúcií. Využime tieto podmienky. Som veľmi rád, že sme v smernici stanovili, že darcovstvo orgánov musí byť dobrovoľné a bezplatné, čím sme zaistili zachovanie ľudskej dôstojnosti.

Pokiaľ ide o pokles počtu darcov, chcel by som požiadať Komisiu – už to dokázala viackrát –, aby v Európe vytvorila kultúru diskusie a informovanosti s cieľom posilniť akceptáciu medzi občanmi. Naozaj si nemyslím, že musíme harmonizovať rozdielne systémy. Musíme ich len skoordinovať. Zároveň si myslím, že dôležitým krokom je vymenovať koordinátora transplantácie v nemocniciach.

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D). (PT) Vážená pani predsedajúca, pani Jiménezová, pán komisár, možnosť nahradiť poškodené ľudské orgány orgánmi inej osoby a zabrániť, aby bol orgán odmietnutý, je jedným z veľkých úspechov súčasnej medicíny. V európskom meradle sa ukazujú rozdiely. Toto meradlo naznačuje, že stredne veľkým krajinám, ako je Portugalsko, sa v takých porovnaniach darí veľmi dobre a že väčšie krajiny, ako je napríklad Španielsko, sa v súčasnosti považujú za lídrov z hľadiska organizácie a osvedčených postupov.

Existuje niekoľko zásad a postupov, ktoré treba zaistiť. Po prvé, posilnenie akýchkoľvek vedeckých poznatkov a informácií, ktoré vedú k zvýšeniu počtu darcov, ktorí darujú orgány počas života, a zabezpečenie toho, aby sa darcovstvo post mortem stalo bežným. Po druhé, zákaz komerčného darcovstva, a to nielen v členských štátoch, ale aj mimo nich, zákaz transplantačného turizmu a boj proti nezákonnému obchodovaniu s orgánmi. Po tretie, aktívna propagácia darcovstva v nemocniciach ako spôsob prekonania nedostatku orgánov.

Na záver, pani predsedajúca, je to zaručenie rovnakého prístupu k transplantáciám pre všetkých tých, ktorí podľa zosúladených klinických kritérií potrebujú transplantáciu a spĺňajú podmienky na jej vykonanie, a to na základe dodržiavania zásady všeobecného prístupu k zdravotnej starostlivosti: teda modelu sociálnej Európy, na ktorý sme hrdí. Blahoželám spravodajcom k ich práci.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). – Vážená pani predsedajúca, predovšetkým by som chcel poďakovať obidvom spravodajcom, ktorí veľmi usilovne pracovali na týchto správach a urobili medzi sebou vynikajúci kus práce, v rámci ktorej vytvorili skutočný plán darcovstva orgánov a transplantácií v celej Európe.

Všetci dobre poznáme čísla – každý rok potrebujú transplantáciu orgánov tisícky ľudí po celej Európe. Vzhľadom na to som rád, že sa chystáme vyvinúť spoločné úsilie s cieľom zvýšiť počty registrov darcov orgánov tým, že podporíme rôzne formy registračných systémov a posilníme našu cezhraničnú spoluprácu, aby sa mohli vytvoriť tie najlepšie zhody medzi darcami a príjemcami. Pre mňa je kľúčovou otázkou zvyšovanie informovanosti a myslím si, že tieto správy to pomôžu dosiahnuť.

Zároveň chcem povedať, že som rád, že sme v týchto správach vyzdvihli hlavné zásady, podľa ktorých by darcovstvo orgánov malo byť vždy nezištné, dobrovoľné a bezplatné. Je to dôležité, ak chceme ľudí povzbudiť, aby darovali orgány, a zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť systému ako celku. Zachránilo sa veľa životov. Možno ich zachrániť ešte oveľa viac. Chválim túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Theodoros Skylakakis (PPE). (EL) Vážená pani predsedajúca, smernica, o ktorej dnes vedieme rozpravu, sa v nasledujúcich rokoch bude týkať čoraz väčšieho počtu ľudí, keďže medicínska technológia a genetika napredujú. V súčasnosti skutočne nemôžeme predpovedať počet transplantácií, ktoré raz bude pokrývať táto smernica, ktorá sa môže stať oveľa dôležitejšou, ako si predstavujeme.

Je preto veľmi dobré, že text má pevné základy založené na nezištnosti a dobrovoľnom darcovstve a vyžaduje, aby členské štáty prijali veľmi prísne postupy v rámci celého úsilia. Nedostatkom kompromisu, o ktorom budeme vyzvaní hlasovať, však je, že oslabuje kontroly v porovnaní s textom, o ktorom sme hlasovali na začiatku. Súčasný kompromisný text uvádza, že bude existovať istá kontrola alebo takzvaný audit, zatiaľ čo pôvodný text stanovoval kontrolu aj hodnotenie organizácií, ktoré budú vykonávať transplantácie a zabezpečovať orgány. Je to nedostatok a ja dúfam a verím, že nie je závažný. Myslím si však, že je dôležité upozorniť naň, pretože transparentnosť je pre problematiku transplantácií kľúčová.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR). (PL) Vážená pani predsedajúca, transplantácia a transplantológia potrebujú našu silnú podporu a ako prioritná záležitosť potrebujú aj lepšiu organizáciu a koordináciu, keďže sú súčasťou služieb zdravotnej starostlivosti. Mimoriadne dôležité je však zároveň zvýšiť dôveru spoločnosti k tomuto odvetviu medicíny, a to najmä preto, lebo do pozornosti verejnej mienky v Európe sa často dostávajú správy o rôznych nezrovnalostiach vrátane nezákonného obchodovania s orgánmi z neznámych zdrojov.

Ako generálny prokurátor v Poľsku som dohliadal na vyšetrovanie, v ktorom sa zistil celý rad nezrovnalostí v rámci získavania orgánov vrátane nezákonných platieb lekárom, ktoré ich motivovali k tomu, aby hľadali informácie o darcoch, pri ktorých je podozrenie, že u nich nastala mozgová smrť. Za poskytnutie informácií o jednom jedinom darcovi si mohli lekári v Poľsku zarobiť viac ako jeden mesačný plat.

Pokiaľ ide o transplantáciu, spoločnosť si musí byť istá, že všetko sa robí v súlade so zákonom, transparentne a bez akýchkoľvek skrytých záujmov a že tento šľachetný lekársky postup sa nevyužíva na zakrytie iných úmyslov, ako je záchrana ľudského života. Dôvera je absolútne nevyhnutná.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). (FR) Vážená pani predsedajúca, pani ministerka, pán komisár, dnes vedieme rozpravu, ktorá jasne ukazuje, že dôkazy sú alarmujúce a že ak chceme čeliť tomuto problému, musíme posilniť cezhraničnú výmenu orgánov, aby sme vytvorili spojenie medzi darcami a príjemcami. Zároveň ukazuje, že vzhľadom na dĺžku poradovníkov bude absencia takýchto krokov znamenať, že pacienti majú veľmi malú šancu dostať orgány, ktoré potrebujú.

Rozhodne musíme prijať spoločné záväzné normy týkajúce sa kvality a bezpečnosti darcovstva orgánov v 27 členských štátoch, aby sme zlepšili cezhraničnú výmenu a zvýšili mieru darcovstva orgánov. Táto problematika preto potrebuje európsky rámec.

Samozrejme, musíme byť mimoriadne opatrní, pokiaľ ide o otázku nezákonného obchodovania s orgánmi. Treba zaviesť všetky možné opatrenia na boj proti sieťam mafiánskeho druhu a transplantačnému turizmu. Treba však dávať pozor na to, aby sme nebránili darcovstvu orgánov od žijúcich darcov, ktoré musí byť vecou slobodnej a informovanej voľby. Musíme zaručiť zásadu bezplatných transplantácií a zabrániť tomu, aby sa na potenciálnych darcov vyvíjal akýkoľvek nátlak.

Musíme preto povzbudiť tých pacientov, ktorí chcú slobodne poskytnúť svoje orgány na záchranu životov, pretože riziká odmietnutia počas týchto transplantácií sú podstatne nižšie ako v prípadoch, keď orgány pochádzajú od mŕtvych darcov.

Zároveň by som chcela varovať tých, ktorí by z etických dôvodov chceli obmedziť darcovstvo orgánov od žijúcich darcov v Európe, a to prostredníctvom argumentu, že je tu riziko nezákonného obchodovania s orgánmi. Darcovstvo orgánov od žijúcich darcov musí byť predovšetkým veľmi prísne regulované. To je jediné riešenie.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). (MT) Vážená pani predsedajúca, ako spomínal pán komisár, v rámci Európskej únie čaká na transplantáciu orgánov okolo 56 000 ľudí. Ako už bolo povedané, mnohé z týchto prípadov môžu znamenať rozdiel medzi životom a smrťou, a preto si myslím, že je to závažný vývoj udalostí, ktorý si zaslúži ďalšiu diskusiu. Opatrenia priamo neprispejú k počtu orgánov, ktoré sa majú transplantovať, no zavedenie spoločných postupov v rámci členských štátov by malo zvýšiť mieru dôvery a hodnovernosti medzi týmito krajinami, čo bude následne viesť k nárastu prípadov darcovstva orgánov v rámci aj medzi krajinami.

Niektoré problémy spomínané v správe, ako je napríklad nezákonné obchodovanie s orgánmi, sa nedajú riešiť priamo. Oceňujem však snahu pána spravodajcu zvýšiť informovanosť o tejto problematike a dúfam, že je pripojené ku konečnému dokumentu nezáväzným spôsobom. Na záver by som rád zablahoželal pánovi komisárovi Dallimu a pánom spravodajcom ku kvalitnej práci, ktorú urobili v súvislosti s touto citlivou témou.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). (RO) Transplantácie a darcovstvo orgánov každoročne zachraňujú a predlžujú životy tisícok európskych občanov. Nanešťastie, tisícky ďalších pacientov zomierajú počas čakania na transplantáciu, a to aj napriek tomu, že v Európskej únii sú k dispozícii kompatibilní darcovia. Je to zložitá a kontroverzná problematika, ktorá vyvoláva závažné otázky. Parlament prostredníctvom tejto správy potvrdzuje spoločné stanovisko, ktorým je, že akýkoľvek komerčný prvok v tomto procese, ktorý môže viesť k predaju alebo kúpe orgánov, je nezákonný.

Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme čo najrýchlejšie schválili a zaviedli efektívny systém, a to nielen preto, lebo zachránime životy pacientov, ale aj preto, lebo takýto systém zníži dopyt po orgánoch, ktoré by sa inak získavali nezákonne s cieľom profitovať a dokonca proti vôli darcov.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Vážená pani predsedajúca, rada by som všetkým zablahoželala k tejto iniciatíve, pretože to znamená, že sa predĺži priemerná dĺžka života mnohých ľudí a zo solidarity a bratstva sa stane niečo viac, než sú len slová.

Baskicko – teda Euskadi – je držiteľom svetového rekordu v darcovstve orgánov. V roku 2009 sme mali mieru 38,5 darcovstiev na každý milión obyvateľov. To znamená, že každý rok uskutočníme 60 transplantácií obličiek a 30 transplantácií pečene na každý milión obyvateľov. V Spojených štátoch sú to čísla 54,7 a 21,4; v Európe je to 35,1 a 13,4 a v Španielsku predstavujú 48,8 a 24,6.

Za týmto úspechom stojí protokol, ktorý sa používa v nemocniciach s cieľom zabezpečiť darcovstvo orgánov, a proces organizácie a zvyšovania informovanosti. Práve tieto dve myšlienky musíme podporiť. Vďačíme za to aj práci, ktorá sa začala v roku 1986, keď bol vytvorený regionálny systém koordinácie transplantácií: to je ďalší príklad toho, ako môžu regióny prispieť k Európe.

 
  
MPphoto
 

  Frieda Brepoels (Verts/ALE). (NL) Približne pred dvomi rokmi Európsky parlament prijal Adamouvovu správu drvivou väčšinou. Správa sa po prvýkrát zaoberala politikami na úrovni EÚ v oblasti darcovstva orgánov a transplantácie. Bola som veľmi rada, že som na tejto správe spolupracovala ako jedna z tieňových spravodajcov.

Dnes s veľkým uspokojením vidím, že pán spravodajca Mikolášik a jeho tieňoví spravodajcovia vykonali skvelú prácu a dokonca aj v takomto krátkom čase sa im podarilo dosiahnuť dohodu s Radou v prvom čítaní. Táto správa poväčšine zahŕňa kľúčové body zo správy spred dvoch rokov, na ktorých stavia. Dúfam preto, že táto smernica a akčný plán budú viesť k zvýšeniu počtu darcov orgánov v Európskej únii, aby viac pacienti nemuseli končiť v poradovníkoch.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Vážená pani predsedajúca, rada by som od pána spravodajcu dostala isté usmernenie v dvoch otázkach. Jednou z nich je takzvaný systém prezumpcie súhlasu a takzvaný systém prezumpcie neposkytnutého súhlasu. Chápem to tak, že tieto dva systémy v členských štátoch stále koexistujú. V prvom systéme sa predpokladá, že mŕtvy darca by súhlasil s transplantáciou. Je, zdá sa, celkom jasné, že toto je oveľa efektívnejší systém z hľadiska počtu transplantácií, ktoré by bolo možné vykonať. Nemalo by sa každému členskému štátu odporučiť, aby používal systém prezumpcie súhlasu?

Ďalšia vec je anonymita verzus vysledovateľnosť. Zdá sa, že medzi týmito dvomi pojmami je určitý rozpor. O aké záležitosti tu ide? Čo znamená anonymita a vysledovateľnosť?

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson (PPE). (SV) Vážená pani predsedajúca, okolo 95 % z nás vyhlasuje, že by sme chceli podstúpiť transplantáciu orgánu, keby nám to predĺžilo život. Nie viac ako zhruba polovica z nás je však pripravená orgány darovať. Musíme preto vplývať na verejnú mienku v tejto oblasti.

Dá sa zlepšiť koordinácia? Rozhodne áno. Srdce, ktoré bolo vybraté z tela človeka, ktorý zomrel, je životaschopné len štyri hodiny. Tak to bolo v minulosti. Dnes je však životaschopné o 24 hodín dlhšie, ak sa rozhodneme použiť modernú medicínsku technológiu, ktorá bola vyvinutá pre potreby transplantácie.

V súčasnosti máme tiež medicínske znalosti, ktoré nám umožňujú „prečistiť“ alebo zreparovať pľúca, jednoducho povedané – tak, aby sa mohli použiť na transplantáciu takými spôsobmi, ktoré boli pre nás v minulosti nepredstaviteľné. Je dobre známe, že pľúca prežijú dve hodiny po tom, ako človek zomrie.

Presaďme, aby sa faktické poznatky využívali v praxi. Myslím si, že je to základným predpokladom, ak sa má táto koordinácia stať skutočnosťou, a nie iba niečím, o čom hovoríme.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Veľmi pekne vám ďakujem, že ste mi dali príležitosť vystúpiť. Rád by som sa vrátil k tomu, čo je podľa môjho názoru zásadnou vecou.

V rôznych členských štátoch Európskej únie sa používajú veľmi odlišné spôsoby určovania potenciálnych darcov. V niektorých krajinách je potrebný písomný súhlas potenciálneho darcu, zatiaľ čo v iných krajinách sa predpokladá, že ak nie sú žiadne námietky, orgán sa darcovi môže odobrať. Samozrejme, tieto opatrenia majú zásadný vplyv na počet darcov. Vzhľadom na to by som sa rád opýtal predstaviteľa Európskej komisie, či by Komisia nemala aktívnejšie podporiť to druhé riešenie, keď nie je potrebný písomný súhlas. Situácia, keď orgány možno odobrať tým, ktorí nevyjadrili námietky proti takémuto postupu, by postačila na vytvorenie radikálneho nárastu počtu darcov.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v poradovníkoch na transplantáciu orgánov figuruje viac ako 55 000 pacientov. Počas tohto čakania zomrie takmer 10 ľudí denne.

Transplantácia orgánov – áno, samozrejme, ale skutočne len dobrovoľne, s vyhlásením o súhlase a bezplatne, aby sme mohli bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s orgánmi. Samozrejme, všetko by malo byť založené na čo najvyššej kvalite a bezpečnosti pre zainteresovaných.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). (PL) Som rada, že problematika darcovstva orgánov a transplantácií je prioritou španielskeho predsedníctva, pretože možno povedať, že je to otázka života a smrti. Napriek skutočnosti, že počet transplantácií každý rok stúpa, počet tých, ktorí čakajú na transplantáciu, sa neznižuje.

Napriek rastúcej spoločenskej informovanosti je medzi členskými štátmi stále badateľný obrovský nepomer z hľadiska darcovstva a transplantológie. Okrem vytvorenia európskeho modelu darcovstva a transplantácie, ktorý bude využívať tie najlepšie postupy a riešenia, je preto veľmi dôležité zlepšiť spoločenskú informovanosť a akceptáciu. Som preto rada, že modelom pre navrhnuté opatrenia je Španielsko, ktoré dosiahlo najlepšie výsledky nielen z hľadiska počtu darcov a počtu vykonaných transplantácií, ale aj z hľadiska získania obrovskej spoločenskej podpory pre myšlienku transplantácie a darcovstva orgánov.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D). (ES) Vážená pani predsedajúca, pani Jiménezová Garcíová-Herrerová, na úvod mi dovoľte povedať vám, že pochádzam z malého španielskeho regiónu Cantabria, kde na milión obyvateľov pripadá 61 prípadov darcovstva orgánov, čo je najviac v Španielsku a v Európe. Chcel by som zablahoželať pánovi Perellovi a pánovi Mikolášikovi k tejto správe a k podpore tohto návrhu smernice, ktorá vznikla ako odpoveď na nedostatok orgánov v Európskej únii.

Úspech prípadu Španielska je modelom, ktorý môže byť užitočný pre zvyšok Európskej únie, a to s prvkami, ako sú napríklad príslušné vnútroštátne orgány, vysledovateľnosť orgánov a žijúci darcovia.

Rád by som zablahoželal aj španielskemu predsedníctvu k silnej podpore tejto otázky ako jednej z jeho priorít.

Dámy a páni, ako viete, v súčasnosti je v poradovníkoch takmer 56 000 pacientov. Miera darcovstva a dostupnosť orgánov sa medzi európskymi krajinami značne líšia. Nedostatok orgánov je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje transplantačné programy. Osvedčený postup, ktorý možno dosiahnuť, prináša v niektorých členských štátov oveľa väčšie výhody ako v iných. Prijatie tejto správy – už končím – je preto nevyhnutné z dôvodu zlepšenia tejto situácie vo všetkých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). (IT) Vážená pani predsedajúca, pani Jiménezová Garcíová-Herrerová, pán komisár, dámy a páni, v súčasnosti sa ľuďom často odopiera právo na transplantáciu. Odopieranie tohto práva je možno najproblematickejšou záležitosťou, pokiaľ ide o systém sociálneho zabezpečenia, a to v neposlednom rade pre jeho psychologické dôsledky. Navyše tu ostáva ešte chronický nesúlad medzi počtom ľudí, ktorí sú v poradovníkoch, a počtom pacientov, ktorí dostanú transplantát. Okrem toho, postup darcovstva je veľmi citlivý, pokiaľ ide o zdravotné a právne otázky, a často sa oslabuje prostredníctvom postupov, ktoré sú spravidla zdĺhavé a pomalé, pričom namiesto toho by sme mali práve posilňovať sociálne zabezpečenie.

Európska únia sa preto musí zaviazať, že zaistí skutočnú solidaritu a dobrovoľné konanie, ktoré postupy nijako nezvoľní, a to prostredníctvom zdokonalenia profesionálneho charakteru a kultúry samotného darcovstva. Prijatie spoločných noriem kvality je preto jednoznačným krokom vpred, ktorý treba vnímať priaznivo ako súčasť cieľa, ku ktorému môže ešte viac prispieť Svetová zdravotnícka organizácia.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Vážená pani predsedajúca, túto rozpravu som sledovala veľmi pozorne. Slová načrtávajú v mysliach ľudí obrazy. Dnes sme viackrát počuli o nezákonnom obchodovaní s orgánmi – o nezákonnej činnosti a o obchode. Myslím si, že táto smernica celkom jasne stanovuje, že samotné obchodovanie s orgánmi je nezákonnou činnosťou. Nesmieme vysielať signál, že obchodovanie s orgánmi by mohlo byť za istých okolností zákonné.

Chcela by som poslancov požiadať, aby zdôraznili, a to aj v rámci diskusie s médiami, že nám ide o darcovstvo orgánov, inými slovami o činnosť, keď jedna strana chce niekomu pomôcť žiť dlhšie, ale nedostane za to žiadnu odmenu okrem vďačnosti. Nemôže tu teda dochádzať k žiadnemu nezákonnému obchodovaniu s orgánmi, pretože žiadne obchodovanie s orgánmi nie je povolené. Existuje len darcovstvo orgánov.

 
  
MPphoto
 

  Trinidad Jiménez García-Herrera, úradujúca predsedníčka Rady. (ES) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, chcela by som sa poďakovať všetkým politickým skupinám a každému, kto v rámci vystúpení vyjadril podporu a konštruktívny tón. Zároveň by som chcela vyjadriť spokojnosť, pretože prostredníctvom tejto dohody, ktorú tu v rámci dnešnej rozpravy dosahujeme, uzatvárame celý proces.

Okrem ťažkostí s tvorbou právnych predpisov týkajúcich sa odborných stránok, ktoré by sa mohli meniť, keďže veda napreduje, sme museli v tomto šesťmesačnom funkčnom období zápasiť aj s praktickými problémami uplatňovania Lisabonskej zmluvy. Španielske predsedníctvo by sa preto chcelo veľmi úprimne poďakovať všetkým európskym inštitúciám – Parlamentu, Komisii a Rade – a všetkým členským štátom za ich spoluprácu pri napĺňaní tejto úlohy. Tá zahŕňala predovšetkým flexibilitu a prispôsobenie sa a po druhé zodpovednosť a snahu o dosiahnutie konsenzu, ktorý bol vyjadrený dnes poobede.

Dámy a páni, podarilo sa nám zefektívniť Úniu a spraviť ju významnejšou v očiach verejnosti a to by nás malo tešiť. Ako však viete, prijatím tejto smernice sa práca nekončí. Práve naopak: musíme pokračovať v práci s cieľom zaistiť, aby sa duch ochrany verejného zdravia, o ktorú sa snažíme a ktorú dosahujeme, zachoval, keď sa transponuje.

Musíme pokračovať v práci, aby sme podnietili viac solidarity a zachovali spoločenskú hodnotu, po ktorej túži každý, kto bol zapojený do vytvorenia a spustenia tejto smernice. Veľký kus práce nás čaká aj v súvislosti s akčným plánom, ktorý nám ponúka jedinečnú príležitosť na neustále vzdelávanie, prispôsobovanie sa a zdokonaľovanie.

Ešte raz ďakujem všetkým parlamentným skupinám za ich podporu, tón a konštruktívny postoj. Spolu to dosiahneme. Už sme to dosiahli.

 
  
MPphoto
 
 

  John Dalli, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, vzhľadom na veľmi dobrú spoluprácu medzi Komisiou, Parlamentom a Radou som presvedčený, že sme teraz dosiahli dohodu vo všetkých kľúčových otázkach. Opäť by som chcel zablahoželať a poďakovať doktorovi Mikolášikovi a pánovi Perellovi Rodriguezovi za ich prínos.

Myslím si, že prostredníctvom zaručenia vysokých noriem kvality a bezpečnosti ľudských orgánov bude navrhovaná smernica veľkým prínosom pre európskych pacientov. Smernica zaistí porovnateľné bezpečnostné normy v celej Únii a zvýšenú dôveru k transplantačným systémom. Som presvedčený, že navrhovaná smernica nastoľuje správnu rovnováhu medzi ochranou údajov občanov a vysledovateľnosťou orgánov, pričom nepriamo prispieva k boju proti nezákonnému obchodovaniu s orgánmi.

Toto nie je riešením všetkých problémov v oblasti transplantácie orgánov. Táto smernica poskytuje rámec, objasňuje hranice zodpovednosti a stanovuje niekoľko noriem. Treba však urobiť viac v oblasti organizovania našich nemocníc, zbierania a rozširovania informácií, náležitej charakterizácie orgánov a krokov proti nezákonnému obchodovaniu s orgánmi. Pokiaľ ide o druhú uvedenú súvislosť, vysledovateľnosť ju istým spôsobom napraví, ale závisí to od toho, ako to presadia členské štáty.

Členským štátom sa poskytuje veľká flexibilita a my dúfame, že všetky členské štáty prisúdia tejto otázke takú dôležitosť, akú si zaslúži. Príslušné orgány, ktoré musia zriadiť, by mali byť primerane vybavené a mali by mať dostatočné prostriedky na to, aby zaistili náležitý zber a kontrolu údajov, vysledovateľnosť, normy, na ktoré sa bude dohliadať, charakterizáciu orgánov a transplantácie. Zároveň by mali konať účinne a obozretne, aby ohlásili nepriaznivé udalosti a reakcie, čo nám všetkým v budúcnosti pomôže minimalizovať riziko.

Pani predsedajúca, pani úradujúca predsedníčka Rady, vážení poslanci, na základe príspevkov poslancov Parlamentu počas tejto rozpravy je jasné, že kompromisný text, ktorý dnes máme pred sebou, je odpoveďou na záujmy všetkých. Ďakujem vám za váš prínos, vašu spoluprácu a podporu.

Analytický prehľad pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu

(KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

Spravodajca: pán Miroslav Mikolášik (PPE)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Priamo prijateľné: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106 (text ako celok, blok č. 1, kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh). Komisia je za prijatie kompromisného textu spoločnými zákonodarcami.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik, spravodajca. (SK) Ďakujem za vaše príspevky k tejto diskusii a vyslovujem hlboké presvedčenie, ktoré, si myslím, zdieľali sme spolu počas rokovaní všetci, že táto smernica presahuje politické kontroverzie, pretože je o ľuďoch, je o pacientoch a je v prospech záchrany života.

Verím, že viac orgánov a viac úspešne liečených pacientov pomôže vrátiť viac ľudí do plného života, pre ich rodiny, pre ich nové miesto alebo opätovné miesto v pracovnom procese a zmení ich kvalitu života rozhodujúcim spôsobom.

Otvorenosť, prístupnosť, bezpečnosť, kvalita, disponibilita, altruizmus, viac živých darcov, bezodplatnosť a dobrovoľnosť – to sú všetko princípy, ktoré sme v tejto direktíve zohľadnili všetci spoločne.

Verím, že táto direktíva poskytne viac orgánov aj vďaka posilnenej spolupráci a výmene medzi jednotlivými krajinami ponad hranice a že toto bude európske členské štáty opäť rozhodujúcim spôsobom spájať.

Verím, že vďaka tejto direktíve všetci prinesieme niečo, čo sme si predsavzali na začiatku, viac konsenzu, viac lásky, viac spolupráce a hlavne viac šťastných pacientov.

 
  
MPphoto
 

  Andrés Perelló Rodríguez, spravodajca. (ES) Vážená pani predsedajúca, skutočnosť, že počas ťažkého obdobia krízy, ktorým Európa a svet v súčasnosti prechádzajú, je Parlament schopný prijať prvú smernicu od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy v prvom čítaní, veľa vypovedá o citlivosti tohto Parlamentu. Zároveň to zvyšuje dôveru k demokratickým inštitúciám a ukazuje, že poslanci tohto Parlamentu sa chcú posunúť vpred a robiť pokroky rovnakým tempom, akým napreduje veda, a s rovnakou mierou ochoty a silnej solidarity, akú prejavuje európska spoločnosť.

Neviem, či sme urobili všetko stopercentne, alebo sme mohli urobiť ešte niečo viac, ale rozhodne chcem vyjasniť akékoľvek pochybnosti, ktoré sa mohli vynoriť. Som si však istý, že ak splníme všetko, čo sa chystáme prijať v tomto Parlamente, predĺžime ľuďom životy a zabránime tomu, aby v Únii dochádzalo k páchaniu akýchkoľvek zločinov nezákonného obchodovania s orgánmi. Tieto zločiny možno páchať kdekoľvek inde na svete, ale rozhodne sa to nebude diať v Európskej únii.

Ak teda následkom nejakého vystúpenia zostali v niečej mysli akékoľvek pochybnosti tohto druhu, ako sa vyjadrili kolegovia poslanci, chcem ich vyjasniť. To nebola naša úloha. Snažili sme sa rešpektovať presvedčenie každého človeka, opatrenia týkajúce sa etiky a morálky, pričom sme mali stále na zreteli hlavný cieľ: a to, že ani jediný Európan by nemal ostať bez transplantácie, ktorú potrebuje na prežitie, pretože môžeme dosiahnuť väčší počet transplantácií, a tým obmedzíme nezákonné obchodovanie s orgánmi.

Neviem teda – a teraz už končím –, či sa nám prostredníctvom práce, ktorú robíme, podarilo ochrániť morálne presvedčenie každého človeka, ale som úplne presvedčený, že zachránime veľa životov. To bola naša úloha a to aj robíme.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Spoločná rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 19. mája 2010.

(Rokovanie bolo prerušené o 16.25 hod. a pokračovalo o 16.30 hod.)

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), písomne. – Vítam nový právny predpis na reguláciu noriem kvality a bezpečnosti darcovstva orgánov v EÚ. Predovšetkým vítam zavedenie praktických opatrení, ktoré majú pomôcť zaistiť, aby sa život zachraňujúcimi orgánmi nemrhalo. Takýmto opatrením je napríklad vytvorenie celoeurópskej databázy orgánov. Tento nový právny predpis zachráni veľa životov a zoptimalizuje distribúciu darovaných orgánov tým, že členským štátom dovolí deliť sa o orgány. Pred týmto právnym predpisom bola situácia taká, že ak sa v konkrétnom členskom štáte nenašiel žiadny vhodný príjemca, orgán sa nevyužil. Teraz sa orgán môže poskytnúť jednému z 56 000 občanov EÚ, ktorí čakajú na transplantáciu. Toto nariadenie vytvára dôležitý rámec, ktorý musia príslušné členské štáty rozvinúť. Pokiaľ ide o Írsko, potrebujeme nezávislý orgán, ktorý by monitoroval transplantácie a zhromažďovanie darovaných orgánov. V súčasnosti sú Írsko a Malta jedinými dvomi krajinami v EÚ, ktoré nemajú vnútroštátny orgán zaoberajúci sa transplantáciami, ktorý by maximalizoval využitie orgánov. Ak chceme odstrániť poradovníky pacientov čakajúcich na transplantáciu, čo je jedným z prvoradých cieľov uznesenia, musíme pozdvihnúť profil darcovstva orgánov medzi občanmi EÚ. V Írsku by sa to mohlo urobiť prostredníctvom zavedenia vládou podporovaného informačného programu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ANGELILLI
podpredsedníčka

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia