Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 18. toukokuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

14. Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. - (IT) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Tukholman ohjelman toimintasuunnitelmasta.

Edellinen keskustelu oli erittäin kiinnostava, mutta olemme ylittäneet meille osoitetun ajan, joten pyydän kaikkia, jotka aikovat puhua, pysymään tiiviisti osoitetussa ajassa.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, neuvoston puheenjohtaja.(ES) Arvoisa puhemies, eurooppalainen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue on yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista. Se on yksi sen menestyksistä jäsenvaltioiden, siviiliyhteistyön, rikosasiayhteistyön ja sisäisen turvallisuuden välisessä yhteistyössä. Se on yksi tärkeimmistä eurooppalaisen hankkeen tuloksista ja yksi tuloksista, jossa on edetty lähimmäksi sen saavuttamista, minkä saavuttamisessa Euroopan unioni aina epäonnistuu, eli yhteyden luomisessa kansalaisiin.

Juuri tämä unionin politiikan näkökulma lisää kansalaisten mielestä eniten arvoa heidän jokapäiväisen elämänsä tärkeimmissä näkökulmissa, heidän nauttiessaan vapauksistaan, esimerkiksi turvallisuudesta. Se on epäilemättä yksi suurimmista saavutuksista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella.

Neuvosto teki tällä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella jopa ennen Lissabonin sopimusta − kun alue oli käytännössä hallitustenvälinen − joitakin päätöksiä, jotka koskivat aihetta, josta keskustelimme aiemmin: kansallisen tason tutkintaa joukkotuhontarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista.

Esimerkiksi neuvoston 13. kesäkuuta 2002 ja 8. toukokuuta 2003 tekemissä päätöksissä vahvistettiin jäsenvaltioiden valmiudet tehdä yhteistyötä kansallisella ja hallitustenvälisellä tasolla näistä rikoksista syyttämiseksi, mikä onneksi − ja muistamme kaikki kenraali Pinochetin tapauksen − on jopa osa joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Esimerkiksi Espanjalla, muista maista puhumattakaan, on yleismaailmalliseksi oikeudeksi kutsuttu asia, joka tarkoittaa, että rikoksista, jotka ovat niin vakavia, että vaikka ne olisi tehty maan ulkopuolella, voidaan syyttää maassa, jos se on mahdollista, vaikka se tarkoittaa rikosoikeuden pyhän alueperiaatteen ylittämistä. Tämä periaate on kumottu käytännössä joissakin valtioissa, joissa erityisen sietämättömistä ja itse ihmisarvolle erityisen haitallisista rikoksista voidaan syyttää jopa sen alueen ulkopuolella, joissa ne on tehty.

Yksi tämän vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen näkökulma on se, mitä on kutsuttu Tukholman ohjelmaksi, aikana, jolloin Lissabonin sopimus jo avaa tätä aluetta hallitustenvälisen alueen lisäksi tiukasti ja selkeästi EU:n alueelle. Se on selkeästi ominainen EU:n menetelmälle, ja siten se antaa parlamentille ja unionin tuomioistuimelle johtavat asemat, joita niillä ei ollut aiemmin.

Tukholman ohjelma on erittäin tärkeä, ja siksi pidämme myönteisenä, että se hyväksyttiin neuvostossa joulukuussa 2009 ja myöhemmin Eurooppa-neuvostossa. Se on ohjelma, jossa annetaan selkeä toimintaohjelma Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille ja jossa asetetaan ihmisten edut ja tarpeet sen ensisijaisten tavoitteiden ytimeen seuraavaksi muutamaksi vuodeksi.

Se on siten erittäin tärkeä ohjelma. Ohjelmassa vahvistetaan − ja haluaisin jälleen kerran viitata edelliseen keskusteluun − jäsenvaltioiden velvoite tehdä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa joukkotuhonnasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan esitetyissä syytteissä, jotta ne eivät jää rankaisematta. Se on osa Tukholman ohjelmaa, joka hyväksyttiin viime vuoden lopussa Ruotsin puheenjohtajakauden aikana.

Puhumme siten erittäin tärkeästä ohjelmasta, joka on pantava täytäntöön ja esitettävä yksityiskohtaisesti. Tässä suhteessa tunnustamme merkityksen, joka on komission tiedonannolla nimeltä "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi: Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi" ja jossa esitetään aloitteita tämän ohjelman täytäntöönpanon edistämiseksi.

Tukholman ohjelman avulla voimme kehittää aiempia saavutuksia ja kohdata uusia haasteita ja hyötyä siinä Lissabonin ohjelmassa esitetyistä uusista mahdollisuuksista. Se on uusi aikakausi. Toimielinten kannalta se on ehkä pikemminkin aito vallankumous − jos sallitte minun puhuvan niin painokkaasti − koska se on aito oikeudellinen ja institutionaalinen vallankumous vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, joka aiemmin oli täysin hallitustenvälistä aluetta ja joka nyt selkeästi siirtyy EU:n toimivaltaan. Tämä näkyy alustavasti tärkeässä Tukholman ohjelmassa. Neuvosto tunnustaa merkityksen, joka parlamentilla on toisena lainsäätäjänä, institutionaalisena kumppanina, suhteessa useimpiin toimenpiteisiin, jotka aiomme hyväksyä seuraavan viiden vuoden aikana.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding , komission varapuheenjohtaja.(EN) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, tunnette sen jo, mutta haluaisin esitellä teille lyhyesti komission toimintasuunnitelman nimeltä "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi: Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi" Tämä toimintasuunnitelma on opas hyvin konkreettisiin seuraavan viiden vuoden aikana toteutettaviin toimenpiteisiin.

Mutta haluaisin palata askelen taaksepäin: viime viikkojen ja kuukausien tapahtumat ovat osoittaneet, että on olemassa yhteinen kiireellisyyden tunne Euroopan taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen käsittelemiseksi sekä kansalaistemme hyvin selkeät odotukset siitä, että EU:n on toimittava nopeasti ja päättäväisesti. Muistatte komission toimintaohjelman hyväksymisen maaliskuun lopussa, ja sen sisältö osoitti, että komissiolla ei ole vain aikomuksia vaan se toimii jo. Siinä keskityttiin muun muassa siihen, että EU:n on kehitettävä kansalaisten toimintaohjelma, jossa asetetaan ihmiset EU:n toiminnan ytimeen. Toimintasuunnitelma oikeus- ja sisäasioiden alueella on uuden komission ensimmäinen strateginen aloite tämän toimintaohjelman panemiseksi täytäntöön; siinä noudatetaan hyvin tarkasti Tukholman ohjelman valtuuksia sekä laajempaa ajatusmaailmaa, ja siinä otetaan huomioon parlamentin ja neuvoston ehdotukset ja esitykset.

Haastetta perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen takaamiseksi sekä Euroopan turvallisuuden yhtenäistämiseksi ja takaamiseksi käsitellään tässä mielestämme kattavalla tavalla. Esitetyt aloitteet ovat etenemissuunnitelma − etenemissuunnitelma vapaaseen ja turvalliseen Eurooppaan. Meidän mielestämme vapautta ei voi erottaa turvallisuudesta: ne ovat saman kolikon kaksi puolta; ne kaikki liittyvät kansalaisiin, ja se on yksi tapa saada kansalaiset tutustumaan paremmin Eurooppaan.

Toimintasuunnitelma ohjaa meitä toteuttamaan kunnianhimoisia ja hyvin konkreettisia toimenpiteitä alalla, jolla EU:n lisäarvo näkyy kansalaisillemme erittäin hyvin. Se on myös voimakas viesti, jossa toistetaan se, mistä olemme keskustelleet aiemmin, se, että Lissabonin sopimus ja EU:n perusoikeuskirja ovat toimia kansalaisten puolesta. Koska kaikki nämä toimet liittyvät toisiinsa, koska ne ovat välttämättömiä ja johdonmukaisia sen kunnianhimon laajuudessa, joka on vahvistettu Lissabonin sopimuksessa ja perusoikeuskirjassa, olemme saaneet aikaan tämän kunnianhimoisen tuloksen mahdollisimman nopeasti kansalaisten odotusten mukaisesti.

Siksi myöskään parlamentti ei saisi pitää tätä toimintasuunnitelmaan kiveen hakattuna; saattaa tapahtua odottamattomia tapahtumia, ja kyseisten odottamattomien tapahtumien tapauksessa komissio käyttää ehdottomasti aloiteoikeuttaan auttaakseen ratkaisemaan ongelmat. Siksi aiomme − ja se on tärkeää parlamentille − esittää väliarvioinnin Tukholman ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2012 sen varmistamiseksi, että ohjelma on edelleen eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten kehitysvaiheiden mukainen.

Kuten neuvoston puheenjohtaja on jo aivan oikein sanonut, tässä toimintasuunnitelmassa ei ole kuitenkaan vain kyse siitä, mitä Euroopan komissio aikoo ehdottaa. Siinä on myös paljolti kyse siitä, mitä jäsenvaltiot aikovat tehdä: miten jäsenvaltiot aikovat toteuttaa aloitteensa, kun kyse on toissijaisuudesta; miten ne aikovat panna täytäntöön Euroopan unionin päätöksiä kansallisessa lainsäädännössään; ja miten ne aikovat tehdä yhteistyötä toisten jäsenvaltioiden kanssa.

Tämä toimintasuunnitelma on siksi menestystarina vain, jos kaikki toimielimet täyttävät loppujen lopuksi tehtävänsä, ja luotan lujasti siihen, että parlamentti auttaa meitä etenemään nopeasti oikealle tielle.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt, PPE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluaisin onnitella komissiota Euroopan kansalaisten mahdollisuuksien lisäämiseen tarkoitetun hyvin konkreettisen toimintasuunnitelman erittäin ajankohtaisesta esittämisestä. Olen ollut hyvin aktiivinen parlamentin keskusteluissa, koska uskon todella, että Tukholman ohjelma on paras tapa edetä kansalaisiin keskittyvää EU:ta kohti: EU kansalaisten puolesta ihmisten kanssa.

Siksi kehotan komissiota pitämään kiinni Tukholman ohjelman näkemyksestä, kun se esittää konkreettisia ehdotuksia seuraavalle viidelle vuodelle. Hyväksytyssä ohjelmassa turvallisuuden tarjoaminen kansalaisille ja heidän oikeuksiensa, vapauksiensa ja koskemattomuutensa ja heidän kansalaisuutensa vahvistaminen ovat todellisessa tasapainossa.

Toimintasuunnitelman osalta pidän erityisen myönteisenä äskettäin esitettyjä toimenpiteitä ihmiskaupan ja lasten hyväksikäytön torjumiseksi ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten suojan lisäämiseksi − mainitakseni vain muutaman asian. Pidän myös myönteisenä sitä, että toimintasuunnitelma sisältää strategian naisten sukuelinten silpomisen, perheväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Toivon kuitenkin, että tämä ehdotus olisi voitu esittää suunniteltua aiemmin, arvoisa komission jäsen.

Meidän on myös rohkaistava kansalaisten osallistumista prosessin aikana ja taattava päätöksenteon avoimuus ja asiakirjojen avoimuus. Toivon, että toimenpiteet esitetään käyttäjäystävällisemmällä tavalla.

Lopuksi, odotan yhteistyön jatkamista parlamentin kollegoideni kanssa ja komission ja neuvoston kanssa, jotta voimme todella saada aikaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ja tehdä siitä todellisuutta.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz, S&D-ryhmän puolesta.(HU) Haluaisin esittää muutaman yleisen ja muutaman erityisen huomautuksen suunnitelmasta. Tietysti katsomme, että Tukholman ohjelma on hyvin tärkeä. Juuri siitä syystä toimintasuunnitelma on ollut pienoinen pettymys, koska sen tavoitteissa ei todella näy se, miten merkittävänä parlamentti sitä pitää, tai sen enemmistön koko, joka äänesti monia kohtia koskevista tarkistuksista. Näemme, että tärkeimmät tai monet tärkeät kohdat suunnitelmassa on siirretty vuosiin 2013−2014, ja tämän vuoden osalta voimme jo nähdä jonkin verran luistamista. Se näyttää olevan yleinen ongelma kuin myös se, että kansainvälisiä sopimuksia koskevaa yhteistyötä komission ja parlamentin välillä ei ole vielä selkeytetty. Vaikka palaute on parantunut huomattavasti, kuten palaute SWIFT- ja TFTP-neuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa, edelleen on selkeytettävä muutamia seikkoja.

Haluan tehdä muutaman konkreettisen ehdotuksen: meistä on valitettavaa, että vihapuhe ei ole mukana lainsäädäntöluonnoksessa vaan ainoastaan täytäntöönpanoa koskevat mietinnöt ja puitepäätös näkyvät suunnitelmissa. Samoin ihmisoikeuksia koskevan tiedon tarjoamista koskeva säännös ei ole riittävän ehdoton. Tiedämme, että täytäntöönpano liittyy siihen, miten tietoisia ihmiset ovat oikeuksistaan. Maahanmuuton osalta haluaisin huomauttaa, että yhteistyö on alkanut, mutta tavoitetaso ei näytä olevan riittävä. Muita tärkeitä asioita on kaksi. Ensimmäinen koskee viisumien vastavuoroisuutta, jonka osalta tarvitaan uusia, tehokkaita ratkaisuja sekä viisumivaatimusten uudelleen käyttöön ottamisen että epätasa-arvoisuuden takia. Toinen koskee työvoiman vapaata liikkuvuutta, jonka osalta on tärkeää lopettaa syrjintä, jota edelleen harjoitetaan uusia jäsenvaltioita vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, Tukholman ohjelma on epäilemättä kunnianhimoinen, mutta meidän on edelleen hyväksyttävä toimintasuunnitelma, jolla se pantaisiin täytäntöön tehokkaimmalla tavalla. Tehokkuus ei tarkoita ainoastaan sopivaa aikataulua, vaan se koskee myös sen lainsäädännön sisältöä, jonka aiomme antaa tulevina vuosina, ja toimielimiä, joita kehitetään tulevaisuudessa.

Jos haluamme unionin olevan yhtenäisempi, meidän on tehtävä työtä saavuttaaksemme luottamuksen ja keskinäisen tunnustamisen tason oikeudellisella alalla tai poliisiyhteistyössä, samanlaisen kuin EU:n yhtenäismarkkinoita hallinnut periaate. Sen aikaansaamiseksi meidän on muutettava näkemyksiämme oikeudellisista perinteistämme, joita ei pitäisi enää käsitellä, käyttää tai käyttää väärin niin, että niillä estettäisiin meitä saamasta aikaan vähimmäisnormeja, erityisesti rikoslaissa.

Kansalaisemme vaativat ja he ansaitsevat parempaa suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä rajatylittävältä rikollisuudelta. Meidän velvollisuutemme on tarjota tämä suojelu, mutta meidän on tehtävä se kunnioittaen täysimääräisesti uhrien oikeuksien lisäksi myös puolustajien oikeuksia. Siksi menettelyä koskevia vähimmäisnormeja on sovellettava kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin, ja jos meidän on oltava niiden osalta jyrkkiä, niin on oltava. Olemme jyrkkiä, kun annamme Eurojustille enemmän valtuuksia tai kun meidän on suojeltava kansalaistemme tietoja tai kun meidän on säänneltävä turvapaikkapakettia.

Poliittinen ryhmäni on päättänyt työskennellä rakentavasti komission ja neuvoston kanssa ja samalla taistella sinnikkäästi ihmisoikeuksien suojaamisen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, komission jäsenen ja neuvoston edustajan puheenvuoroja kuunnellessa mieleeni tulee joitakin kysymyksiä.

Espanjan puheenjohtajakausi päättyy pian, vain viisi viikkoa on jäljellä. Alussa kuulimme puheenjohtajavaltio Espanjalta loistavia ajatuksia turvapaikoista, maahanmuutosta, syrjinnän vastaisesta direktiivistä ja naisten vapauttamisesta, mutta minun on sanottava, että kun viisi viikkoa on jäljellä, mietin, missä konkreettiset tulokset ja ehdotukset ovat.

Komissio ja parlamentti tekivät työnsä turvapaikan ja maahanmuuton osalta, ja odotamme todella neuvoston toimintaa. Kyse ei ole vain siitä − kuten komission jäsen Reding sanoi − että yksittäisten jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön nämä lait. Neuvoston on esitettävä ajatuksia Dublinista, vastaanottodirektiivistä, Eurodac-järjestelmästä ja pätevyysdirektiivistä. Me todella odotamme sitä.

Tämä parlamentti äänesti syrjinnän vastaisen direktiivin puolesta ja me vihreät todella odotamme sitä. Jos jatkan komissioon ja tähän asiaan, yhdenvertaisuus ja syrjinnänvastaisuus ovat tietysti Tukholman ohjelman perusasioita, mutta miksi komissio ei päättänyt tehdä samaa sukupuolta olevien liitoista tämän toimintasuunnitelman ensisijaista tavoitetta? Sanoitte, että ihmiset olisi asetettava ytimeen. Samaa sukupuolta olevien ihmisten liittojen järjestäminen olisi ihmisten asettamista ytimeen. Voisitteko selittää minulle, miksi?

Europolin osalta, Lissabonia edeltävällä aikakaudella Europoliin sovellettiin parlamentin vähimmäisvalvontaa, ja niin on edelleen, vaikka meillä on nyt Lissabonin sopimus. Esimerkiksi valtuudet käydä neuvotteluja yhteistyösopimuksista kolmansien maiden kanssa perustuvat neuvoston päätöksiin, jotka ovat peräisin muutaman vuoden takaa. Kerrotaan, että Europolissa keskustellaan nyt sopimuksesta Israelin kanssa, ja kuka tietää, mitä muita maita on lähestytty sopimusten osalta. Lissabonin sopimuksella annetaan parlamentille uusi asema, ja haluaisin, että komissio toimii sen mukaan.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, EFD-ryhmän puolesta.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, 170 toimenpidettä viidessä vuodessa, lukuja, jotka ovat liian kunnianhimoisia ohjelmalle, jossa ei ole mitään todellista sisältöä, erityisesti tiettyjen asioiden osalta.

Maahanmuuton osalta ohjelma on häkellyttävän heikko, kun sitä tarkastellaan virallisten asiakirjojen ulkopuolella: kannattaako luvata elinten ja virastojen vahvistamista, jos poliittista strategiaa ei ole? Todella hyödyllisen strategian on perustuttava joihinkin lujiin kohtiin: laittoman maahanmuuton torjuntaan etelärajalla, sen varmistamiseen, että laittoman maahanmuuton torjumista koskevat velvollisuudet jaetaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kesken, kolmansien maiden kanssa tehtäviä sopimuksia koskevaan politiikkaan, erityisesti sen tunnustamiseen, että maahanmuutto ei ole kriisin aikana resurssi.

Parlamentin kotisivulla kerrotaan, että yli 20 prosenttia eurooppalaisista nuorista on työttömiä. Maanosassa, jossa 25 miljoonaa ihmistä ei ole työssä, sisäasioista vastaava komission jäsen sanoo, että maahanmuuttoa koskevan kysymyksen on perustuttava yhteisvastuuseen. Sen sijaan tarvitaan todella yhteistä päättelyä ja realismia: tällä hetkellä ensisijainen tavoitteemme on työn tarjoaminen kansalaisillemme! Kaikki muu on hyvää tarkoittavaa retoriikkaa, jolla ei auteta maahanmuuttajia kotoutumaan, eikä sillä varmasti auteta omia kansalaisiamme.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, puhumme yli 360 toimesta viiden vuoden aikana. Minun näkökulmastani parlamentissa olisi pitänyt suoda enemmän aikaa toimintasuunnitelman esittämiselle, jotta jäsenillä olisi ollut mahdollisuus keskustella siitä ja mikä vielä tärkeämpää, muuttaa ehdotuksia.

Tarkastelkaamme joitakin esimerkkejä: radikalisoitumisen torjuminen, terroristien rahoituksen valvonta ja mahdollisuus luoda terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma (TFTP); yhteisen tilannekeskuksen (SitCent) valvonta, Europol ja Eurojust terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; Internetin käyttö terrorismitarkoituksia varten; Frontex-asetuksen tarkistaminen; ja eurooppalaisen rajavartiojärjestelmän luomisen toteuttamiskelpoisuus. Sen lisäksi, mitä olen maininnut, on sanottu vielä paljon. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, jotka olisivat ansainneet erillisen parlamentaarisen muodon.

Lisäksi on huomattava, että rikosten uhrien suojelun osalta suunnitelmassa ehdotetaan ainoastaan yhtä toimenpidettä: yleisen välineen luomista uhrien suojelemiseksi, mikä sisältää terrorismin uhrit. Minun mielestäni − ja tämä on tarkistus, jota en pystynyt esittämään sääntöjen takia − terrorismin uhrien suojelemisen erityisvälineen luomisen pitäisi olla Euroopan unionin luovuttamaton ensisijainen painopisteala. Haluaisin korostaa, että tämä on minun näkemykseni.

Lopuksi, arvoisa komission varapuheenjohtaja Reding, Europolin osalta haluaisin tietää, miksi komission päätös aiotaan korvata Europol-asetuksella vuoteen 2013 mennessä.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Tukholman ohjelmassa on monia aloja, joista haluaisin puhua, ja koska meidän on edettävä, nimeän nämä ongelma-alueet.

Katson ehdottomasti, että EU:n yhteinen turvapaikkapolitiikka on ongelma-alue, ja siitä olemme keskustelleet yhdessä hyvin monesti täällä, ja toisaalta on komission puheet siitä, että lailliset siirtolaiset tai maahanmuuttajat on kotoutettava menestyksekkäästi yhteiseen järjestelmään, mutta toisaalta toimintasuunnitelmassa esitetään hyvin vähän kunnianhimoa tähän suuntaan.

Samoin näyttää siltä, että emme odota ehdotusta turvapaikkahakemusten yhtenäisestä käsittelystä ennen vuotta 2014 ja siten emme myöskään pakolaisten oikeuksien vastavuoroista tunnustamista EU:n jäsenvaltioiden välillä. Suunnitelmanne ovat kuitenkin sangen konkreettisia siirtolaisten tai maahanmuuttajien, esimerkiksi kausityöläisten, virran tai liikkumisen rajoittamisen alalla.

Lyhyesti, odotettavissa ei siten ole mitään edistyksellistä tai oikeudenmukaista turvapaikkajärjestelmää, ja suunnitelmassa esitetään sangen rajoittuneita toimenpiteitä.

Haluaisin mainita ainakin kaksi muuta alaa. Ensimmäinen on se surullinen tosiasia, että jopa komission omien sanojen mukaan samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen kumppanuuksien vastavuoroista tunnustamista EU:n puitteissa koskeva vastavuoroinen tunnustaminen ei ole ensisijainen tavoite, ja tämän asian siirtäminen sivuraiteelle todella häiritsee minua.

Viimeinen alue, jonka haluaisin mainita, on yritysten oikeudet. Tukholman toimintasuunnitelmassa mainitaan usein kansalaiset ja heidän oikeutensa, mutta siinä korostetaan hyvin selkeästi yritysten vapautta ilman riittäviä asetuksia, mikä on vähintään yllättävää, erityisesti nykyisessä rahoitus- ja talouskriisissä.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, minulle toimintasuunnitelman paras osa on luettelo viidestä konkreettisesta toimenpiteestä, jotka koskevat yksityishenkiöiden oikeuksia rikosmenettelyissä ja jotka kuuluvat Tukholman ohjelmassa hyväksyttyyn etenemissuunnitelmaan.

Olen esittelijä ensimmäisessä näistä menettelyistä, jotka koskevat vastaajien tulkkausta ja kääntämistä koskevaa ensimmäistä toimenpidettä, ja sen osalta olen iloinen voidessani sanoa, että sain aikaan väliaikaisen sopimuksen puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa juuri tänä aamuna, ja toivon, että toimielimemme hyväksyvät tämän tuloksen.

Kiitän todella komission jäsentä Redingiä hänen vakaasta tuestaan, kun kehitimme vakaasti komission ehdotusta ja komission edustajat antoivat täysimääräisen panoksen, joten henkilökohtaiset kiitokseni hänelle.

Olemme lopulta, vuosikymmen myöhemmin, mutta kuitenkin, rakentamassa vastavuoroista luottamusta, jota tarvitaan vastavuoroiseen tunnustamiseen. Minun tukeani eurooppalaiselle pidätysmääräykselle määrittävät innostuksen menettäminen ja todellakin viha, joka kohdistuu tiettyihin vääriin tuomioihin ja tapaan, jolla oikeus tällä hetkellä toimii sellaisissa asioissa kuin Gary Mann ja Andrew Symeou, joihin olen osallistunut. Jos nämä toimenpiteet vain olisivat olleet käytössä vuosikymmen sitten, luulen, että noita väärinkäytöksiä ei olisi tapahtunut.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että yhteiset eurooppalaiset markkinat, yhtenäismarkkinat, ovat luultavasti suurin hanke, johon Euroopan unioni on ikinä ryhtynyt. Mielestäni tämä hanke, joka hyödyttää Euroopan kansalaisia, on Euroopan unionin seuraava suuri tehtävä. On kiinnostavaa, että yhtenäismarkkinat aloitettiin vuonna 1992, samana vuonna, jolloin hyväksyimme Maastrichtin sopimuksen, jolla otettiin käyttöön käsite EU:n kansalaisuudesta.

Tämän toimintasuunnitelman avulla olemme nyt luomassa Euroopan unioniin aluetta, jossa kansalaisuutta on mahdollista käyttää. Se voidaan tehdä monilla aloilla: ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet, oikeuden saatavuus ja oikeus liikkuvuuden vapauteen Euroopan unionissa. Euroopan unioni voi myös olla esimerkkinä monilla aloilla, esimerkiksi ihmiskaupan ja pedofilian torjuntaa, lasten oikeuksia, verkkorikollisuuden torjuntaa ja tietysti maahanmuuttoa ja turvapaikkaa koskevilla aloilla.

Minun mielestäni tämä hanke kuitenkin edellyttää kolmea asiaa: Ensinnäkin poliittinen hyväksyntä antaa sille merkityksen ja tarkoituksen kansalaistemme osalta. Toiseksi, toissijaisuusperiaatteen kunnioittaminen, koska on olemassa tiettyjä merkittäviä aloja, joita ei voida vapauttaa oikeudesta soveltaa toissijaisuutta. Kolmanneksi, määräajat: tässä toimintasuunnitelmassa on kunnioitettava niitä, muuten mistään ei tule mitään.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajana olin yhteisesittelijänä marraskuussa Tukholman ohjelmasta annetussa päätöslauselmassa yhdessä Carlo Casinin ja Luigi Berlinguerin kanssa. Haluaisin panna merkille, että sanoin tuolloin, että Tukholman ohjelmalla ei helpoteta parlamentin elämää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vaan päinvastoin tehdään siitä paljon entistä vaikeampaa.

Haluan sanoa nyt, että joitakin annetun päätöslauselman vaatimuksista ei ole otettu huomioon eikä niitä ole esitetty selkeästi komission ehdottamassa toimintasuunnitelmassa. Koska olen tietoinen parlamentin keskustelun rajoituksista ja parlamentin mahdollisuuksia osallistua toimintasuunnitelmasta käytävään keskusteluun koskevista rajoituksista, haluan siksi panna merkille, että parlamentin päätöslauselman 148−150 kohdissa oli joitakin tarkkoja viittauksia erittäin tärkeisiin asioihin.

Monet niistä on mainittu, uhrien suojelusta Schengeniin liittyviin elimiin ja virastoihin, kuten Europol, Eurojust ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, ja sen käsiteltävinä oleviin uusiin asetuksiin, mutta jotkin asetukset koskivat huomattavia ja perustavanlaatuisia ongelmia, kuten tietosuojaa ja lauseketta syrjinnän torjunnasta. Tietosuojan ja turvallisuuden keskinäisestä riippuvuudesta on varmasti keskusteltu parlamentissa, erityisesti terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskeneen keskustelun aikana, ja keskustelussa korostettiin, että EU:n on tehtävä oma sitoumuksensa turvallisuuden ja yksityisyyden väliseen asianmukaiseen tasapainoon.

Todella tärkeää on kuitenkin se, että komissiolla on nyt edessään viiden vuoden työ Tukholman ohjelman toimintasuunnitelman kaikkien yhteyksien panemiseksi täytäntöön askel askeleelta. Siksi kehotan sitä tekemään todella ankaraa työtä parlamentin kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki päätöslauselman 148−150 kohtiin liittyvät sitoumukset ja pitää mielessä, että jos komissio ei työskentele huolellisesti ja tiiviisti parlamentin kanssa, parlamentti on valppaana ja tekee ehdotuksia. Se tekee tietysti työtä myös neuvoston kanssa, ja se voi hyväksyä aloitteita, joita kannattaa harkita ja käsitellä parlamentin kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja López Garrido, minä haluan puolestani sanoa, miten tyytyväinen olen voidessani puhua tästä toimintasuunnitelmasta, etenemissuunnitelmasta, kuten komission jäsen Reding sitä kutsui, Tukholman ohjelman täytäntöönpanemiseksi. Siinä käsitellään monia peruskysymyksiä, ja sen sijaan, että laatisin summittaisen luettelon käytettävissäni olevana lyhyenä aikana, keskityn yksinkertaisesti niihin kohtiin, jotka aiheuttavat jonkin verran turhautumista − toinen muodosta ja toinen sisällöstä − tästä asiasta puhuessa.

Muodon osalta, kuten olemme sanoneet tässä keskustelussa, olemme asettaneet itsellemme joitakin hyvin täsmällisiä määräaikoja toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön, ja haluaisin, että tekisimme parhaamme ryhtyäksemme konkreettisiin toimiin, jotta emme vain antaisi tyhjiä lupauksia ihanteista.

Sitä varten, sisällön osalta, meidän on käsiteltävä kahta tärkeintä kohtaa tehdäksemme tästä täytäntöönpanosta menestyksekkään. Meidän on määritettävä joitakin ensisijaisia tavoitteita. Sisältöä koskevan kysymyksen osalta komission jäsen Reding puhui lisäarvosta. Ehdotan, että jatkamme eteenpäin niiden joidenkin kohtien osalta, jotka katsomme muita kiireellisemmiksi: ensiksi, oikeudellisesta yhteistyöstä, puhuaksemme oikeudellisesti samaa kieltä, tietysti eräänlaisesta Erasmus-ohjelmasta tuomareille, mutta miksi ei eräänlaisesta Erasmus-ohjelmasta kaikkia oikeudellisia ammatteja varten ja toisesta poliisialan ammatteja varten?

Sitten, toinen kohta sisällöstä, ja ensisijainen tavoite on se, että ryhdytään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin lasten oikeuksien takaamiseksi, heidän suojelemisekseen ja verkkorikollisuuden, lapsipornografian ja seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D).(EL) Tärkeä sana, joka puuttuu maahanmuutto-ohjelmista, on sana "yhteisvastuu". Äänestimme tänään kolmansista maista Eurooppaan tulevien turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamisesta, mutta komission ohjelmassa kieltäydytään edistämästä vastaavaa säännöstä niiden turvapaikanhakijoiden sijoittamiselle, jotka tulevat toisesta Euroopan maasta toiseen tai rahan takia. Mitä tapahtuikaan yhteisvastuulle?

Kreikkaan saapuu Turkista joka vuosi yli 100 000 laitonta maahanmuuttajaa. Mitä tapahtuikaan EU:n ja Turkin väliselle sopimukselle näiden laittomien maahanmuuttajien palauttamisesta? Se on siirretty sivuun ja sitä tuskin mainitaan ohjelmassamme. Mitä tapahtuikaan sopimukselle, josta Frontex neuvottelee tällä hetkellä Turkin kanssa? Voitteko vakuuttaa meille, että sillä ei suoraan tai välillisesti kyseenalaisteta Kreikan ja siten EU:n rajoja koskevia suvereeneja oikeuksia?

Lopuksi on tietysti valtava yhteisvastuun velvoite itse maahanmuuttajia kohtaan, ja sitä kutsutaan kotouttamiseksi. Ilman maahanmuuttajien kotouttamista 40 miljoonaa ihmistä, jotka ovat tulleet elämään kanssamme, eivät voi tehdä niin tasavertaisesti. Saatamme olla rakentamassa aikapommeja. Tarvitaan ohjelmia, tarvitaan rahaa, ja tällä hetkellä komissiolla ei ole niitä.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D).(ES) (Puheen alussa mikrofoni oli poissa päältä) Mielestäni EU:ssa, jossa rajat ovat kadonneet ja jossa ylikansallista rikollisuutta on entistä enemmän, tarvitaan enemmän kunnianhimoa vastatessa ylikansallista rikollisuutta koskevaan ongelmaan.

Mielestäni meillä on oltava enemmän kunnianhimoa poliisiyhteistyön osalta, toisin sanoen Europolin osalta, oikeudellisen yhteistyön osalta, toisin sanoen Eurojustin osalta, Euroopan syyttäjäviranomaisen osalta, rikostutkinnan teknisen standardoinnin osalta, rikosoikeudellisen lainsäädännön yhtenäistämisen osalta ja vastaavien rikosoikeudellisten järjestelmien yhteensaattamisen osalta.

Hyvät kollegat, mielestäni kunnianhimoa on liian vähän ja kansallista vastustusta liian paljon, ja kehotan teitä, erityisesti neuvostossa, voittamaan jäsenvaltioiden itsemääräämistä suosivan suuntauksen ja yhtenäistämään rikosoikeudelliset järjestelmämme, jotta turvattomuutta ja ylikansallista rikollisuutta voidaan torjua tehokkaasti.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Tukholman ohjelman tarjoama tilaisuus on ehdottomasti merkittävä: suuri määrä myönteisiä toimia, jotka komission on pantava täytäntöön luotaessa todellista vapauden, oikeuden ja turvallisuuden yhteistä aluetta.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin yhteistyömenetelmää EU:n toimielinten välillä ja kyseisten toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä, sillä ne ovat välttämätön väline todellisessa yhteistyössä. Kysymykset, jotka koskevat siirtolaisvirtojen sääntelyä oikeudenmukaisuutta koskevien puolueettomien kriteerien mukaan, ihmisarvoa nykyisissä ylikansoitetuissa vankiloissa, huumeriippuvuuden jälkeen kuntoutettujen hyvinvointia, virastojen elvyttämistä ja järjestäytyneen rikollisuuden vastustamista rajatylittävällä tasolla, tekevät tästä aidosta yhteistyöstä todella tarpeellista.

Parlamentin toiminnassa keskitytään selkeästi tähän haasteeseen, ja sillä myös annetaan vahva ja selkeä kannustin komissiolle ja muille yhteisön toimielimille sekä jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, Sarah Ludford sanoi, että hän on hieman huolissaan tuomiovirheistä eurooppalaisen pidätysmääräyksen osalta, Andrew Symeoun ja Gary Mannin tapauksissa. Se jos mikä on vähättelyä! Itse eurooppalainen pidätysmääräys on törkeä tuomiovirhe. Luovuttamisesta on tehty pelkkä byrokraattinen muodollisuus. Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimilta on riistetty niiden valtuudet puolustaa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia epäoikeudenmukaisilta pidätyksiltä ja vangitsemisilta, kun heidät luovutetaan vieraaseen maahan. Tiedän sen, koska istuin vetoomustuomioistuimessa Andrew Symeoun asiassa, kun kaksi korkeinta tuomaria ei voinut estää Andrew Symeoun luovuttamista, vaikka kaikille tuomioistuimessa oli selvää, että todisteita ei joko ollut tai poliisi oli tekaissut ne. Mutta juuri se on tietysti tärkein asia, koska tuomioistuin ei saa tutkia todisteita, sillä ei ole oikeutta siihen. Sarah Ludford ja liberaalidemokraatit voivat nyt vuodattaa krokotiilinkyyneleitä Andrew Symeoun kaltaisten tapausten takia, mutta heidän on kannettava vastuu aiheuttamastaan inhimillisestä kärsimyksestä.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Arvoisa puhemies, äänestimme Tukholman ohjelman osalta erittäin tyytyväisinä niiden säännösten puolesta, joissa viitataan yhteisvastuuseen maahanmuuttoasioissa ja laittoman maahanmuuton torjunnassa. Luin toimintasuunnitelmasta, että komissio perustaa vuonna 2011 välineen kansallisten turvapaikkajärjestelmien arvioimiseksi, jotta se voi antaa jäsenvaltioille parempaa tukea kunkin valmiuksien ja tarpeiden mukaan.

Olemme kuitenkin samaan aikaan antaneet tässä parlamentissa Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle luvan aloittaa toiminta Maltassa. Kysymys on tämä: onko Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolla mitään tekemistä tämän mekanismin kanssa ja tehdäänkö arviointi tämän mekanismin avulla? Onko pakolaisten sisäistä uudelleensijoittamista koskevasta ohjelmasta annettu säännöstä paineen tasapainottamiseksi jäsenvaltioiden välillä?

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin puhua mekanismista, jolla arvioidaan korruptiota jäsenvaltioissa − mekanismista, josta säädetään toimintasuunnitelmassa. Meillä on Tukholman ohjelmaa koskeva neuvoston päätös, jossa viitataan tähän asiaan, ja meillä on komission toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman täytäntöönpanemiseksi. Niissä molemmissa puhutaan jäsenvaltioiden korruption vastaisten toimien arvioinnista. Tarvitsemme siksi vahvaa poliittista tahtoa ja sitoutumista jäsenvaltioilta, jotta kyseinen mekanismi voidaan ottaa käyttöön. Sanon tämän siksi, että me kaikki tiedämme, että tähän mennessä kansalliset ponnistukset eivät ole olleet tehokkaita kaikissa jäsenvaltioissa, lievästi ilmaistuna.

Toiseksi, korruption vastaista unionin politiikkaa ja mekanismia koskevan toimintasuunnitelman tiedonannon määräaika on vuonna 2011. Haluaisin ehdottaa, että se tehdään ennen vuoden 2010 loppua. Siten vastattaisiin paremmin tarpeeseen torjua korruptiota unionissa, koska korruptiota pidetään myös talouskriisin syynä. Se olisi siksi toimenpide sen pysäyttämiseksi ja estämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, neuvoston puheenjohtaja.(ES) Arvoisa puhemies, tämän Euroopan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta käytävän keskustelun ytimessä on mielestäni todella se, minkä Simon Busuttil aivan oikein sanoi puhuessaan EU:n kansalaisuudesta.

Puhumme tässä EU:n kansalaisuuden koostumuksesta, jota on syvennettävä. Se on ehdottomasti yksi Lissabonin sopimuksen myötä EU:ssa alkaneen uuden poliittisen vaiheen painopistealoista, ja se on tietysti ollut yksi puheenjohtajavaltio Espanjan painopistealoista.

Judith Sargentini esitti tästä neuvostolle erittäin selkeän ja suoran kysymyksen siitä, mitä puheenjohtajavaltio Espanja on tehnyt tämän kauden aikana ja mitä aiotaan tehdä tulevaisuudessa.

Kiitän häntä tästä erittäin suorasta kysymyksestä ja yritän jäsentää vastaukseni tiettyjen sellaisten kohtien ympärille, jotka kaikki liittyvät EU:n kansalaisuuteen ja oikeuksien, vapauksien, turvallisuuden ja oikeuden sisältöön: lyhyesti, EU:n kansalaisten asemaan 2000-luvulla.

Vapauksien osalta puhuimme aiemmin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Se on yksi puheenjohtajavaltio Espanjan ensisijaisista tavoitteista. Viittaan aiemmin käymäämme kattavaan keskusteluun.

Katson myös, että vapauksien ja oikeuksien osalta meidän on puhuttava tulkkausta ja kääntämistä rikosoikeudenkäynneissä koskevasta direktiivistä. Kuten tiedätte, tätä direktiiviä ollaan laatimassa.

Odotamme, että Euroopan komissio antaa yleisen ehdotuksen Judith Sargentinin mainitsemasta erittäin konkreettisesta direktiivistä: syrjimättömyysdirektiivistä. Se on hyvin kunnianhimoinen ja hyvin tärkeä direktiivi. Neuvoston puheenjohtajavaltio tukee tietysti sitä, ja odotamme komission aloitetta.

Uhreja koskeva kysymys on ollut puheenjohtajavaltio Espanjan huolenaihe ja painopisteala, erityisesti sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit. Haluaisin sanoa teille, että tämän kauden aikana on edistytty ihmiskaupan torjuntaa koskevan direktiivin osalta. Seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa koskevan direktiivin osalta teemme työtä saadaksemme yhteisen kannan aikaan kesäkuussa. Sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumista koskevan lainsäädäntöaloitteen osalta tehdään myös työtä: eurooppalainen suojelumääräys, josta keskustellaan parhaillaan parlamentin eri valiokunnissa: kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa. Sukupuoleen perustuva väkivalta on epäilemättä suurin nykyinen vitsaus, koska sen uhreja on eurooppalaisissa yhteiskunnissa eniten. Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto myös hyväksyi naisiin kohdistuvan väkivallan eurooppalaisen seurantakeskuksen ja uhrien auttavan puhelimen viime kuussa.

Turvallisuusasioiden osalta marraskuussa Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin sisäisen turvallisuuden strategia. Sen osalta sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvälle komitealle hyväksyttiin perussääntö. Yhdysvaltojen kanssa on sopimuksia turvallisuusasioista, ja sopimukset etenevät: Toledon julistus turvallisuudesta ja siviili-ilmailusta; SWIFT-kysymys, jonka parlamentti tuntee hyvin ja josta on valtuudet neuvotella poliittinen sopimus Yhdysvaltojen kanssa mahdollisimman pian. Teemme myös työtä Yhdysvaltojen kanssa yhteisestä julkilausumasta terrorismin torjunnasta ja tietosuojasopimuksesta.

Siviiliyhteistyössä toivomme voivamme sopia Rooma III -asetuksesta, lainsäädännöstä, jota sovelletaan avioliittoihin.

Maahanmuutosta ja turvapaikoista, jotka on myös mainittu monissa puheenvuoroissa, olisi sanottava, että puheenjohtajavaltio Espanja vastaa Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen ensimmäisestä arvioinnista, ja sitä valmistellaan yhteistyössä komission kanssa. Samaan aikaan, myös yhteistyössä komission kanssa, valmistellaan palautusohjelmaa ilman huoltajaa oleville alaikäisille.

Turvapaikkojen osalta myös Frontexin toiminta säilytetään ja pakolaisia ja pakolaisten uudelleensijoittamista koskevan EU:n ohjelman osalta tehdään työtä ja myös joidenkin maiden kanssa palauttamisohjelmista.

Niiden lisäksi on Euroopan pakolaisrahasto, jonka pitäisi olla valmis vuoteen 2011 mennessä: Rui Tavaresin siitä parlamentin puolesta laatima mietintö pitäisi hyväksyä siihen mennessä. Maahanmuuton osalta on siis käynnissä erilaisia merkittäviä aloitteita.

Haluaisin lisätä tähän jotakin vastaukseksi keskusteluun, jonka komissio − erityisesti komission jäsen Reding − on aloittanut hyvin rakentavasti Euroopan syyttäjäviranomaisesta, josta säädetään Lissabonin sopimuksessa. Mielestäni meidän on käytävä tämä keskustelu. Olisi erittäin kiinnostavaa, ei vain, kuten Lissabonin sopimuksessa sanotaan, suojella unionin taloudellisia etuja, mikä on tietenkin hyvin ajankohtainen aihe. Olisi myös hyvin mielenkiintoista, jos myöhemmin olisi mahdollista esittää syyte kansainvälisistä rikoksista. Se on myös Euroopan unionin puheenjohtajavaltion Espanjan käynnistämä keskustelu.

Nämä ovat joitakin niistä erityisistä osista, jotka käynnistetään tai jotka on käynnistetty Espanjan puheenjohtajakauden aikana yhteistyössä komission ja parlamentin kanssa. Mielestämme on ehdottoman ensiarvoista, että rakennamme uskottavasti sellaista avointa ja turvallista EU:ta, joka suojelee kansaansa. Siinä hengessä puheenjohtajavaltio Espanja haluaa jatkaa kumppaneidemme, Belgian ja Unkarin, johtaman puheenjohtajavaltioiden troikan kanssa. Se on puheenjohtajavaltio Espanjan aikomus, ja luotamme tietysti Euroopan parlamentin kanssa tehtävään yhteistyöhön, jota jo teemme.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding , komission varapuheenjohtaja.(EN) Arvoisa puhemies, kaikki puhuvat Tukholman ohjelmasta. Se on joulukuusi, jonka alla toivotaan olevan monia satoja lahjoja. Haluaisin, että kaikki puhuvat todellisuudesta. Miten näihin joulukuusen lahjatoiveisiin suhtauduttiin ennen Lissabonin sopimusta? Suljettujen ovien takana, kiinnittämättä paljonkaan huomiota kansalaisiin ja siihen, mitä he haluavat, toivovat ja odottavat, kolmannessa pilarissa, jossa sisäasiainministerit eivät kysyneet Euroopan parlamentilta eivätkä komissiolta ja jossa Euroopan unionin tuomioistuimella ei ollut mahdollisuutta puuttua asiaan.

Siitä me aloitamme: mahdottomasta tilanteesta. Jossa de minimis -päätöksiä ei edes tehty kansallisella tasolla, jossa kansalaisilla ei ollut keinoja eikä välineitä mennä oikeuteen, vastustaa tai etsiä oikeutta.

Onneksi meillä on nyt Lissabonin sopimus. Kolmatta pilaria ei ole enää. Nyt on komission ehdotukset, yhteispäätösmenettely, täytäntöönpano jäsenvaltioiden tasolla, Euroopan unionin tuomioistuimen valvonta, mutta se myös tarkoittaa, että asioita ei voida enää tehdä välittömästi. Säännöissä ja ehdotuksissa on noudatettava tavanomaista tapaa, jonka nojalla te parlamentin jäsenet olette pyytäneet komissiota tekemään työnsä.

Ensinnäkin analyysi siitä, mikä on toteuttamiskelpoista, mikä on hyvää, millä on lisäarvoa. Toiseksi, julkinen kuuleminen, jotta saadaan selville, hyväksyvätkö kansalaisyhteiskunta, teollisuus, jäsenvaltiot, kansalliset parlamentit esittämämme ajatukset vai eivät, sillä ne ovat nyt toimijoita kaikissa näissä kysymyksissä, ja ne tekevät toissijaisuustestin. Ja sitten, vaikutustenarvioinnit, jotta saadaan selville, teemmekö työmme oikealla tavalla. Ja vasta sitten saamme selkeän ehdotuksen komissiolta.

Jos haluatte komission jatkavan työtään, kuten se on tehnyt monien edellisten vuosien ajan, sanokaa vain minulle, ja minä annan ehdotuksen joka viikko. Ja tiedättekö, mitä noille ehdotuksille tapahtuu? Ensin ne jäävät jumiin kansallisiin parlamentteihin, ja aivan oikein niin, koska meidän on esitettävä vakavasti otettavia ehdotuksia, jotka perustuvat laillisiin olettamuksiin siitä, että työmme on voimakasta, toteuttamiskelpoista ja että se voidaan panna täytäntöön jäsenvaltioissa.

En halua, että ensimmäinen esittämämme ehdotus kyseenalaistetaan unionin tuomioistuimessa ja ihmisoikeustuomioistuimessa. Haluaisin johtaa meidät kaikki tielle, jolla kansalaiset ymmärtävät, että täällä tekemämme työn lisäarvo tuo heille todellista käytännön hyötyä. Kyllä, naisia koskevista asioista vastaavana komission jäsenenä olen kuullut tämän parlamentin keskustelevan siitä, mitä meidän on tehtävä, ennen kaikkea antaaksemme oikeusvarmuuden naisille kaikissa jäsenvaltioissamme, jotta silloin, kun heillä on väkivaltaan liittyviä ongelmia, he saavat oikeutta eivätkä vain harhaa, että he toivovat saavansa oikeutta ja että sitten he eivät pääse minnekään ja päätyvät ei-mihinkään. Joten siinä meidän on todella tehtävä yhteistyötä.

Satoja toimenpiteitä on "lissabonisoitava", ne on otettava esiin ja tuotava päivänvaloon, ne on mukautettava todelliseen oikeusjärjestykseen − satoja toimenpiteitä, jotka eivät toimi.

Pidätysmääräys: Sarah Ludford puhui siitä juuri. Tietenkään sitä ei noudateta jäsenvaltioissa, koska vastavuoroista tunnustamista ja vastavuoroisen tunnustamisen perustana olevaa keskinäistä luottamusta koskevaa rakennelmaa ei ole saatu aikaan. Hyvät kollegat, ette voi tehdä kaikkea tätä ilman keskinäistä luottamusta. Olen pahoillani, mutta en voi saada asetuksella keskinäistä luottamusta tuomareiden päähän kaikkialla Euroopassa!

Meidän on rakennettava tätä keskinäistä luottamusta lainsäädännöllä ja toimenpiteillä, joilla edistetään kansalaisten oikeuksia kaikissa jäsenvaltioissamme, jotta tuomarit myös panevat täytäntöön sääntöjä, joihin olemme pyrkineet, ja kyllä, edistymme tässä hyvin nopeasti.

Toimintasuunnitelma, no, kollegani ei ole enää täällä, mutta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva toimintasuunnitelma. Vuonna 2011 on käsiteltävä kattavaa tekstiä, uhrien, kaikenlaisten uhrien − minulle ei ole olemassa uhria täällä, uhria siellä ja uhrien kolmatta luokkaa − kaikenlaisten uhrien suojelusta.

Kyllä, olemme tehneet työtä tietosuojan osalta; kun onneksi te, parlamentti, sanoitte ei tavalle, jolla asiat toimivat ennen kuin Lissabonin sopimus pantiin täytäntöön. Emme jatka sillä tavalla enää, ja kyllä, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, tiedätte, että valiokuntanne ja muut valiokunnat ovat täysimääräisesti mukana tavassa, jolla etenemme.

Meillä on monia asioita tehtävänä yhdessä: hyvin teknisiä kysymyksiä, joilla on erittäin merkittävä vaikutus yhteiskuntaamme. Meidän on tehtävä jotakin, meidän on selitettävä kansalaisille, mitä teemme. Koska se on myös osa koko kuviota, eikä se ole helpoin osa koko asiassa.

Kyllä, meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin esimerkiksi laittoman maahanmuuton ja turvapaikkojen osalta ja, kuten olette nähneet, kollegallani Cecilia Malmströmillä on hyvin konkreettisia ehdotuksia laittomasta maahanmuutosta, rajavalvonnasta ja laillisesta siirtolaisuudesta. Kyllä, olisi tärkeää, jos parlamentti voisi yhdessä neuvoston kanssa hyväksyä nykyiset ehdotukset, turvapaikkapaketin, yksinkertaisen lupaehdotuksen, yhteisen uudelleensijoitusohjelman, vastavuoroisen tunnustamisen ja ilman huoltajaa olevista alaikäisistä juuri annetun toimintasuunnitelman. Hirvittävän paljon on tekeillä.

Kyse ei ole siitä, kuka tekee mitä, koska tiettyjä asioita ei vain voida tehdä. Tässä on esimerkki: kysyitte syrjimättömyysdirektiivistä. Syrjimättömyysdirektiivi, olen pahoillani, että minun on sanottava se, on kysymys, joka on ratkaistava yksimielisesti, ja se on juuttunut neuvostoon. Mitä siis haluatte minun tekevän − ei minun, koska se oli ennen minun aikaani − koska komissio on esittänyt syrjimättömyyttä, mutta yksimielisyys on saanut sen juuttumaan neuvostoon. Puhukaa siis neuvostolle, puhukaa niille, jotka viivyttävät sitä.

Samaa sukupuolta olevat parit: no, tiedätte aivan hyvin, että kuuluu toissijaisuuden soveltamisalaan, jäsenvaltioiden toimivaltaan säännellä tapaa, jolla niissä kohdellaan samaa sukupuolta olevia pareja. Euroopan unioni tulee mukaan kuvioon näiden samaa sukupuolta olevien parien rajatylittävässä kohtelussa. En voi kuitenkaan tehdä työtä Ranskan, Italian, Puolan, Romanian, Kreikan tai Luxemburgin puolesta; se voidaan tehdä vain noissa jäsenvaltioissa. Voin varmistaa, että syrjintää ei ole, riippumatta siitä, mistä kyseiset ihmiset tulevat, jos he käyttävät oikeuttaan rajatylittävään liikkuvuuteen, ja sen aiomme tehdä.

Olemme jo alkaneet varmistaa sitä, liikkuvuuden osalta, kansalaisten oikeuksien osalta, oikeusjärjestelmien välisen yhteistyön osalta, yhtenäismarkkinoilla edelleen olevien rajojen poistamisen osalta, ja minun on valitettavasti sanottava, että ne eivät ole vielä yhtenäismarkkinat kansalaisten osalta. Siksi olen hyvin tyytyväinen; olen lukenut Mario Montin mietinnön. Tässä mietinnössä on monia osia, joissa kerrotaan, minne meidän on liikuttava. Tiedättekö, mikä on minun raamattuni? Mietintö, jonka yksi jäsenistänne laati, sisältää kaikki kansalaisten vapaata liikkumista koskevat osat ja kaikki ongelmat, jotka on ratkaistava.

Nyt ehdotan teille, että niihin tartutaan yksi kerrallaan ja ratkaistaan ne yksi kerrallaan täysimääräisessä yhteistyössä teidän kanssanne. Kun esitän ehdotuksen, ja olette nähneet, miten se tapahtuu, teillä on niin monia ehdotuksia, että teidän on tehtävä yötöitä − en tiedä, onko se sallittua työehtojen ja ihmisoikeuksien nojalla, mutta en välitä ihmisoikeuksistanne parlamentin jäseninä. Teemme työtä, kunnes olemme ratkaisseet nämä ongelmat − ratkaistavana on satoja ongelmia, enkä voi tehdä sitä yksin. Tarvitsen erittäin rakentavaa apuanne. Tiedän, että saan tämän avun, mutta auttakaa minua tekemään työtä osa osan jälkeen, vaikka kyseessä olisi vain yksi osa viikossa. Se tulee pöydällenne. Olen halukas tulemaan valiokuntiinne niin usein kuin te kutsutte minut, arvoisa puhemies, ja keskustelemme tästä, osa osalta. Viiden vuoden kuluttua olemme avullanne muuttaneet tämän maanosan.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (IT) Keskustelu on päättynyt.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö