Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 18. maj 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 5.Ændringsbudget 1/2010: Sektion I – Parlamentet – Overslag over indtægter og udgifter for 2011 – Sektion I – Parlamentet (forhandling)
 6.Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af Rådets beslutning nr. 573/2007/EF). Overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008) – Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af afgørelse 2008/839/RIA) – Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (forhandling)
 7.Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (ændring af forordning (EF) nr. 247/2006) (forhandling)
 8.Afstemningstid
  8.1.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – Et europæisk færdselssikkerhedsområde: strategiske retningslinjer for færdselssikkerhed frem til 2020 (afstemning)
  8.2.Oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (A7-0118/2010, Jean Lambert) (afstemning)
  8.3.Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana Ţicău) (afstemning)
  8.4.Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af Rådets beslutning nr. 573/2007/EF) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (afstemning)
  8.5.Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008) (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (afstemning)
  8.6.Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af afgørelse 2008/839/RIA) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (afstemning)
  8.7.Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (A7-0131/2010, Rui Tavares) (afstemning)
  8.8.Nøglekompetencer i en verden under forandring: gennemførelse af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet) (afstemning)
  8.9.Etiske spørgsmål i forbindelse med virksomhedsledelse (A7-0135/2010, Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  8.10.En EU-strategi for unge – investering og mobilisering (A7-0113/2010, Georgios Papanikolaou) (afstemning)
  8.11.Ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (afstemning)
  8.12.Betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf (A7-0122/2010, Toine Manders) (afstemning)
  8.13.Makrofinansiel bistand til Ukraine (A7-0058/2010, Vital Moreira) (afstemning)
  8.14.Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder (A7-0054/2010, Luís Paulo Alves) (afstemning)
  8.15.Overslag over indtægter og udgifter for 2011 – Sektion I – Parlamentet (A7-0134/2010, Helga Trüpel) (afstemning)
  8.16.Forenkling af den fælles landbrugspolitik (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (afstemning)
  8.17.Nye udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter (A7-0151/2010, Heide Rühle) (afstemning)
  8.18.Sammenhæng i EU's udviklingspolitik og "Statslig udviklingsbistand plus-konceptet" (A7-0140/2010, Franziska Keller) (afstemning)
  8.19.Sanktioner for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport (A7-0130/2010, Hella Ranner) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation – Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015) (forhandling)
 13.Institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder – Konference om revision af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Kampala, Uganda (forhandling)
 14.Stockholmhandlingsplan (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Nærhedsprincip og universalitet i forbindelse med sociale offentlige tjenesteydelser i EU (forhandling)
 17.Sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger på offshore olieboreplatforme i EU (forhandling)
 18.Askekrisen (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1120 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (2605 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik