Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση των πολιτικών Ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Διορθωτικός Προϋπολογισμός 01/2010: Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο - Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 6.Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) - Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (συζήτηση)
 7.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Αίτημα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Προς έναν ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια έως το 2020 (ψηφοφορία)
  8.2.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0118/2010, Jean Lambert) (ψηφοφορία)
  8.3.Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
  8.4.Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (ψηφοφορία)
  8.5.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  8.6.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  8.7.Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (A7-0131/2010, Rui Tavares) (ψηφοφορία)
  8.8.Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet) (ψηφοφορία)
  8.9.Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων (A7-0135/2010, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  8.10.Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση (A7-0113/2010, Γεώργιος Παπανικολάου) (ψηφοφορία)
  8.11.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (ψηφοφορία)
  8.12.Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (A7-0122/2010, Toine Manders) (ψηφοφορία)
  8.13.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία (A7-0058/2010, Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  8.14.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) (A7-0054/2010, Luis Paulo Alves) (ψηφοφορία)
  8.15.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (A7-0134/2010, Helga Trupel) (ψηφοφορία)
  8.16.Απλοποίηση της ΚΓΠ (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (ψηφοφορία)
  8.17.Νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (A7-0151/2010, Heide Ruhle) (ψηφοφορία)
  8.18.Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών της EE και «επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ”συν”» (A7-0140/2010, Franziska Keller) (ψηφοφορία)
  8.19.Κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών (A7-0130/2010, Hella Ranner) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015) (συζήτηση)
 13.Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών - Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα (συζήτηση)
 14.Πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης (συζήτηση)
 15.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Η αρχή της επικουρικότητας και η καθολικότητα των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 17.Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 18.Η κρίση της ηφαιστιακής τέφρας (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1979 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2024 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου