Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 18 maj 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 5.Ändringsbudget nr 1/2010 – Avsnitt I – Parlamentet – Beräkning av inkomster och utgifter för år 2011 – Avsnitt I – Parlamentet (debatt)
 6.Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av rådets beslut nr 573/2007/EG) – Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008) – Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2008/839/RIF) – Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (debatt)
 7.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (ändring av förordning (EG) nr 247/2006) (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Mot ett europeiskt område för vägsäkerhet: strategiska riktlinjer för säkerhet på vägar fram till 2020 (omröstning)
  8.2.Inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor (A7-0118/2010, Jean Lambert) (omröstning)
  8.3.Byggnaders energiprestanda (omarbetning) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana Þicãu) (omröstning)
  8.4.Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av rådets beslut nr 573/2007/EG) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (omröstning)
  8.5.Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008) (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (omröstning)
  8.6.Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2008/839/RIF) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (omröstning)
  8.7.Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (A7-0131/2010, Rui Tavares) (omröstning)
  8.8.Kärnkompetenser för en värld i förändring: genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet) (omröstning)
  8.9.Etiska frågor i samband med företagens förvaltning (A7-0135/2010, Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  8.10.En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter (A7-0113/2010, Georgios Papanikolaou) (omröstning)
  8.11.Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (omröstning)
  8.12.Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter (A7-0122/2010, Toine Manders) (omröstning)
  8.13.Makroekonomiskt stöd till Ukraina (A7-0058/2010, Vital Moreira) (omröstning)
  8.14.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (ändring av förordning (EG) nr 247/2006) (A7-0054/2010, Luís Paulo Alves) (omröstning)
  8.15.Beräkning av inkomster och utgifter för år 2011 - Avsnitt I - Parlamentet (A7-0134/2010, Helga Trüpel) (omröstning)
  8.16.En förenklad gemensam jordbrukspolitik (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (omröstning)
  8.17.Nya utvecklingstendenser inom offentlig upphandling (A7-0151/2010, Heide Rühle) (omröstning)
  8.18.En konsekvent EU-politik för utveckling och en komplettering av det offentliga utvecklingsbiståndet med icke-offentligt bistånd (ODA+) (A7-0140/2010, Franziska Keller) (omröstning)
  8.19.Sanktionerna för allvarliga överträdelser av sociallagstiftningen inom vägtransportsektorn (A7-0130/2010, Hella Ranner) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation - Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015) (debatt)
 13.Institutionella aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - Konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda (debatt)
 14.Handlingsplan för genomförande av Stockholmsprogrammet * (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Principen om subsidiaritet och universalitet när det gäller offentlig social service i EU (debatt)
 17.Säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder på oljeplattformar till havs i EU * (debatt)
 18.Krisen orsakad av vulkanaska (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (1121 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (2632 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy