Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 2474k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4. Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 5. Opravný rozpočet č. 1/2010: Oddiel I – Parlament – Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – Oddiel I – Parlament (rozprava)
 6. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia č. 573/2007/ES). Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1104/2008) – Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady 2008/839/SVV) – Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)
 7. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) (rozprava)
 8. Hlasovanie
  8.1. Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: strategické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2020 (hlasovanie)
  8.2. Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0118/2010, Jean Lambert) (hlasovanie)
  8.3. Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana Ţicău) (hlasovanie)
  8.4. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (hlasovanie)
  8.5. Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1104/2008] (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (hlasovanie)
  8.6. Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (hlasovanie)
  8.7. Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (A7-0131/2010, Rui Tavares) (hlasovanie)
  8.8. Kľúčové kompetencie pre meniaci sa svet: realizácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet) (hlasovanie)
  8.9. Deontologické otázky týkajúce sa riadenia spoločností (A7-0135/2010, Klaus-Heiner Lehne) (hlasovanie)
  8.10. Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže (A7-0113/2010, Georgios Papanikolaou) (hlasovanie)
  8.11. Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (hlasovanie)
  8.12. Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami (A7-0122/2010, Toine Manders) (hlasovanie)
  8.13. Makrofinančná pomoc Ukrajine (A7-0058/2010, Vital Moreira) (hlasovanie)
  8.14. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) (A7-0054/2010, Luís Paulo Alves) (hlasovanie)
  8.15. Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – oddiel I – Európsky parlament (A7-0134/2010, Helga Trüpel) (hlasovanie)
  8.16. Zjednodušenie SPP (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (hlasovanie)
  8.17. Nový vývoj v oblasti verejného obstarávania (A7-0151/2010, Heide Rühle) (hlasovanie)
  8.18. Súdržnosť politík EÚ v záujme rozvoja a koncepcia Oficiálna rozvojová pomoc plus (A7-0140/2010, Franziska Keller) (hlasovanie)
  8.19. Sankcie za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy (A7-0130/2010, Hella Ranner) (hlasovanie)
 9. Vysvetlenia hlasovania
 10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12. Normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu – Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015) (rozprava)
 13. Inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – Konferencia o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale (Uganda) (rozprava)
 14. Štokholmský akčný plán (rozprava)
 15. Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 16. Zásada subsidiarity a všeobecnosti sociálnych služieb vo verejnom záujme v EÚ (rozprava)
 17. Bezpečnostné a preventívne opatrenia na morských ropných plošinách v EÚ (rozprava)
 18. Kríza vyvolaná sopečným popolom (rozprava)
 19. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20. Skončenie rokovania


  

PREDSEDÁ: PANI DURANT
podpredsedníčka

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
  

(Rokovanie sa začalo o 9.05 hod.)

 

2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu

3. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

4. Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

5. Opravný rozpočet č. 1/2010: Oddiel I – Parlament – Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – Oddiel I – Parlament (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa pána Maňku v mene Výboru pre rozpočet o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament [2010/2045(BUD)] (A7-0158/2010) a

– správa pani Trüpelovej v mene Výboru pre rozpočet o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2011 [2010/2005(BUD)] (A7-0134/2010).

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, spravodajca. (SK) Vďaka tomu, že Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť, sú dnes mnohé postupy priamejšie a transparentnejšie. Právomoci sú vymedzené jasnejšie. Európsky parlament má väčšie právomoci a Európska únia posilnila svoje vystupovanie navonok i smerom dovnútra. Po prvýkrát v dejinách demokracie majú občania viacerých krajín právo ovplyvňovať dianie nadnárodne.

Práve vzhľadom na veľkosť a rozmanitosť Európy musíme dbať na to, aby všetci občania, aj tí, ktorí nemajú veľa prostriedkov a nepatria k veľkým etablovaným organizáciám, mali možnosť využívať všetky demokratické prostriedky. Využívanie týchto demokratických prostriedkov nesmie byť spojené s existenciou veľkých finančných zdrojov.

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy má určitý finančný vplyv na niektoré európske inštitúcie. V priebehu rozpočtového postupu na rok 2010 sa dohodlo, že dostupnú rezervu v rámci okruhu 5 prednostne použijeme na financovanie dodatočných nákladov, ktoré vyplynú priamo z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.

Preto dnes po prijatí pôvodného rozpočtu na rok 2010 riešime zodpovedajúce dodatočné výdavky cestou opravného rozpočtu. Po predložení žiadosti o dodatočné zdroje sme urobili všetko preto, aby sme v maximálnej možnej miere hľadali rezervy a prerozdelili existujúce zdroje.

Lisabonská zmluva má priamy alebo nepriamy vplyv na všetky útvary Európskeho parlamentu.

Opravný rozpočet Európskeho parlamentu, o ktorom dnes rokujeme, zabezpečí dodatočné finančné a ľudské zdroje na to, aby Parlament mohol plniť svoju novú úlohu spolurozhodovania na rovnakom základe ako Rada.

Čistý finančný vplyv opravného rozpočtu Európskeho parlamentu je nižší, ako pôvodne vyplýval z potreby rozpočtových prostriedkov. Pri zmierovacích konaniach s Predsedníctvom Európskeho parlamentu sa nám podarilo nájsť 4 milióny EUR. Ďalšie zníženie potreby zdrojov vyplýva z aspektu termínu, keď rozpočet schvaľujeme o mesiac neskôr, ako sme pôvodne očakávali.

Väčšina podnikov a inštitúcií nielen v Európe, ale na celom svete, využíva svetovú hospodársku krízu, aby zlepšila svoju efektívnosť a konkurencieschopnosť. Je to výzva aj pre nás, Európsky parlament, rovnako ako pre ostatné európske inštitúcie.

Ďalšie úspory a vyššiu efektívnosť, nielen pre tento rok, má teraz v rukách generálny tajomník Európskeho parlamentu. Dôsledný funkčný audit v generálnom riaditeľstve INLO a v útvare bezpečnostnej služby, na ktorom sme sa dohodli pri schvaľovaní rozpočtu v decembri, môže priniesť významné a udržateľné úspory aj pre ďalšie rozpočtové obdobia.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, spravodajkyňa. (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rozpočet Parlamentu na rok 2011 je prvým skutočným rozpočtom tohto Parlamentu, odkedy Lisabonská zmluva nadobudla platnosť. To znamená, že Parlament má viac kompetencií, máme viac povinností, väčšiu zodpovednosť, viac legislatívnych povinností – inými slovami, potrebujeme väčšiu pracovnú kapacitu, čo znamená, že potrebujeme väčší rozpočet.

Zároveň – a toto je podľa mňa veľmi dôležité – si musíme uvedomiť, že sme uprostred hospodárskej a finančnej krízy a krízy stability eura. V Nemecku sa dlh začne znižovať v roku 2011 a grécky rozpočet, ako aj všetky ostatné ťažko zadlžené verejné rozpočty treba do veľkej miery zoškrtať. V týchto ťažkých hospodárskych časoch musíme preto pristupovať k zvyšovaniu rozpočtu Parlamentu veľmi zodpovedne. Ako spravodajkyňa pre rozpočet na rok 2011 vyjadrím stanovisko väčšiny, hoci uvediem aj svoje vlastné stanovisko.

Dvadsať percent pre rozpočet Parlamentu na základe administratívneho rozpočtového riadku bolo hornou hranicou, ktorú určili inštitúcie v roku 1988. Väčšina členov Výboru pre rozpočet sa však domnieva, že sa to nemôže do rovnakej miery uplatňovať aj na rozpočet na rok 2011, keďže skutočnosť sa zmenila. Rozšírili sme sa, máme viac kompetencií a povinností, takže hranica 20 % sa nemusí považovať za pevne stanovenú. Aj napriek tomu sa stalo zrejmým, že naším cieľom je držať sa hranice okolo 20 % z dôvodu sebadisciplíny a zodpovednosti.

Predsedníctvo navrhlo 20,46 % – inými slovami, o 39 miliónov EUR viac ako na rok 2010. Po diskusiách – a po zohľadnení konfliktu záujmov – sme sa dohodli, že minieme len 20,32 % – inými slovami, o 20 miliónov EUR viac. Dospeli sme ku konsenzu, že pre rozšírenie, knižnicu, IT a štúdie potrebujeme viac zamestnancov, že tu v Parlamente musíme jednoznačnejšie uprednostniť ochranu životného prostredia a že by bolo veľmi pozitívne, ak by v Štrasburgu bolo k dispozícii viac bicyklov, aby sa dopravná služba menej využívala.

V čom však dochádza k sporu? Sporná je otázka, či by mali asistenti dostávať v roku 2011 viac peňazí – 1 500 EUR. Opakujem, že sa to týka asistentov, nie poslancov Parlamentu. Dohromady to predstavuje 13,2 milióna EUR. Väčšina členov výboru hlasovala za to, aby sa tieto zvýšené prostriedky pre asistentov umiestnili do rezervy, a to na základe argumentu, že zvýšenie by sa malo lepšie posúdiť a rozhodnúť by sa o ňom malo neskôr v priebehu roka.

Rada by som v tomto smere objasnila stanovisko našej skupiny, konkrétne to, že musíme citlivejšie pristupovať k problémom všeobecného dlhu, a naša skupina sa preto domnieva, že tohto zvýšenia o 1 500 EUR by sme sa mali na ďalší rok vzdať. Teraz by sme nemali meniť štatút poslancov – namiesto toho by sme sa mali zaviazať, že na krátke služobné cesty nebudeme toľko využívať leteckú dopravu, aby sme ochranu životného prostredia – ktorú opakovane presadzujeme politicky – uplatňovali aj v praxi v našom správaní a našom Parlamente. Z toho dôvodu je veľmi potešujúce, že sme boli úspešní a zlepšili sme vlastné údaje týkajúce sa ochrany životného prostredia, čoho príkladom je 12,9 % pokles emisií CO2 v roku 2008. Spotrebu energie sme znížili o 0,8 %. Chceli by sme pracovné preukážky na miestnu hromadnú dopravu, inými slovami, chceme dokázať, že sme zodpovední z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska politiky životného prostredia.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, v mene poslaneckého klubu PPE. (PT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) zastáva nekompromisnosť, transparentnosť a udržateľnosť rozpočtu. Z toho dôvodu nás teší práca administratívy, pokiaľ ide o určenie fixných a variabilných výdavkov, ako aj to, že bola predložená strednodobá stratégia týkajúca sa politiky v oblasti budov. Aj tak sa však nazdávame, že tieto dokumenty by sa mohli v budúcnosti vylepšiť, a chceme vám pripomenúť, že zastávame dlhodobú stratégiu v oblasti budov.

Pokiaľ ide o nekompromisnosť rozpočtu, sme veľmi nároční – chceme, aby došlo k pokroku smerom k rozpočtu s nulovým základom, v rámci ktorého sa každá výdavková položka musí doložiť listinným dôkazom. S rovnakým cieľom ďalej navrhujeme, aby došlo k pokroku, pokiaľ ide o vykonávanie analýzy nákladov a prínosov variabilných výdavkov. Tu by sme chceli argumentovať tým, že môže dôjsť k úsporám, a preto podporujeme – veď my sami to navrhujeme – zníženie niektorých rozpočtových položiek.

Hlavným cieľom Parlamentu je dokonalosť pri tvorbe právnych predpisov. Všetci vieme, že keď nemáme primerané právne predpisy alebo máme zlé právne predpisy, vždy to vedie k vysokým nákladom, ktoré v konečnom dôsledku vždy znáša európska verejnosť. S cieľom dosiahnuť dokonalé právne predpisy s ohľadom na nové kompetencie, ktoré nám vyplývajú z už platnej Lisabonskej zmluvy, podporujeme možnosť náboru nových ľudských zdrojov; chceme, aby boli na vysokej úrovni, vlastne to vyžadujeme.

Ešte by som vám chcel pripomenúť, že budeme mať 18 nových poslancov a že aj oni musia mať možnosť riadne vykonávať svoj mandát. Doba, v ktorej žijeme, je veľmi náročná a európske inštitúcie majú zásadnú úlohu; ide o rozhodujúcu úlohu, v ktorej nesmú zlyhať, a preto musia mať k dispozícii dostatočné prostriedky.

Všetci dobre vieme, že rozpočtové otázky môžu vždy sprevádzať veľké dávky populizmu a demagógie, a tie zavrhujeme. Niektorí dokonca naznačujú, že príspevky pre poslancov Európskeho parlamentu sa zvyšujú, čo nie je pravda. Chceme, aby mal Parlament dostatočné príspevky na to, aby mal vážnosť, ktorú všetci zastávame, a aby dosiahol cieľ, ktorý európska verejnosť očakáva, vlastne vyžaduje, a tým je dokonalosť, pokiaľ ide o tvorbu právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan, v mene skupiny S&D. – Vážená pani predsedajúca, pri diskusiách o vlastnom rozpočte sa vždy vynoria sporné otázky, čo sme videli aj pri našich diskusiách o opravnom rozpočte a pri našom vlastnom rozpočte na rok 2011. Teší ma však, že v rámci samotného Výboru pre rozpočet sa väčšina otázok týkajúcich sa rozpočtu na rok 2011 už vyriešila. Nazdávam sa, že medzi Výborom pre rozpočet a predsedníctvom je teraz už len veľmi málo sporných otázok, možno tri či štyri. Jednou z nich je, samozrejme, dvadsaťpercentná hranica. Ďalšou je rezerva v oblasti budov, ďalšou sú pozície, ktoré sme dali do rezervy, a ďalšou je druhá tranža 1 500 EUR na poslanca na mesiac za príspevok pre asistentov.

Tieto dve tranže vo výške 1 500 EUR na poslanca sú vždy kontroverzné a zložité, ale v ťažkých hospodárskych časoch sú, samozrejme, ešte kontroverznejšie. Sú také aj teraz, keď všetci uznávame, že Lisabonská zmluva nám dáva viac záväzkov. Preto sme dosiahli kompromis v tom, že financovanie druhej tranže vo výške 1 500 EUR dáme do rezervy, v ktorej zostane až do výpočtu všetkých nákladov vyplývajúcich z tohto návrhu.

Myslím si, že ďalšou nevyriešenou spornou otázkou je príspevok pre poslancov zastávajúcich funkciu. Kompromisom, ktorý sme v tomto smere dosiahli, bolo znížiť príspevok pre poslancov zastávajúcich funkciu z 1,2 milióna EUR na 400 000 EUR a, samozrejme, pri uplatňovaní akýchkoľvek nárokov treba poskytnúť zdokumentované potvrdenie o prevzatí. Myslím si, že ide o dôležitú zásadu, ktorú by sme všetci mali podporiť. Kolegovia sa sami rozhodnú, či sú tieto dva kompromisy pre nich prijateľné alebo nie. Nazdávam sa, že väčšina poslancov zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov bude tieto kompromisy považovať sa prijateľné.

V priebehu našich diskusií o rozpočte na rok 2011 sa však jedna vec tiež stala zrejmou, a to, že ak máme v budúcnosti financovať mimoriadne záväzky z dôvodu Lisabonskej zmluvy, musíme ušetriť inde. V rámci rozpočtu na rok 2011 došlo k niekoľkým pokusom o úspory. Celkový nárast klesol zo 6,5 % na približne 5,8 %. To je potešujúce, ale domnievam sa, že v budúcnosti budeme musieť urobiť omnoho viac.

Dúfam, že predsedníctvo v budúcnosti príde s odporúčaniami a návrhmi, a to nielen pokiaľ ide o vynakladanie prostriedkov, ale aj o spôsoby, akými môžeme v budúcnosti ušetriť. Dúfam, že takéto úspory budú skôr počítať so zmenou spôsobu, akým pracujeme, než len so škrtmi.

Domnievam sa, že v budúcnosti bude dôležité, že ak predsedníctvo príde – a dúfam, že príde – s návrhmi týkajúcimi sa úspor, od začiatku bude o nich diskutovať s poslancami. Nám v Európskom parlamente to umožní sformovať nielen rozpočet, ale aj naše priority a tiež zistiť, kde môžeme ušetriť, ale zatiaľ by sme mali pracovať na tom, aby bol náš rozpočet na rok 2011 prijateľný pre poslancov, pre tento Parlament a, samozrejme, aj pre verejnosť.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, v mene skupiny ALDE. (SV) Vážená pani predsedajúca, vedieme zaujímavú rozpravu o rozpočte Parlamentu na tento a ďalší rok.

Na úvod by som rád poďakoval najmä pani Trüpelovej, ktorá urobila dobrú prácu, pokiaľ ide o prípravu rozpočtu na ďalší rok. Je asi ešte vyváženejšia, než aký bol pôvodný zámer.

Lisabonská zmluva prináša nové požiadavky na Európsky parlament a v tomto smere je logické, že Parlament musí očakávať zvýšenie nákladov, lebo aj našich činností bude viac.

Zároveň je však nesmierne udivujúce, že vôbec nie sme schopní reorganizovať naše vlastné činnosti, aby sme splnili tieto nové požiadavky. V tejto oblasti sa musíme zlepšiť.

Naša Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu kritizuje zvýšené náklady, ktoré pôvodne navrhlo predsedníctvo a ktoré sa teraz v skutočnosti čiastočne zoškrtali, ako už bolo povedané. Napriek tomu by som rád povedal, že skupina ALDE nesúhlasí s ďalším zvýšením príspevkov o 1 500 EUR na mesiac pre každého poslanca, aby mohol zamestnať ďalších asistentov, a nebude zaň hlasovať. Tiež odmietame myšlienku, že predsedovia výborov by mali dostávať príspevok na pohostenie.

Dve veľké politické skupiny zjavne našli v tejto veci kontaktný bod, ale naša skupina ALDE bude za svoje názory v tomto Parlamente bojovať. Je dôležité, aby Európsky parlament ukázal, že nás naozaj zaujíma úroveň nákladov, ktoré sami vytvárame. Naozaj nechápem logiku, ktorá tu odznela a podľa ktorej to nie je vec nárastu nákladov, ale skôr našej schopnosti riadne si plniť povinnosti. O to tu vôbec nejde. V konečnom dôsledku ide len o zvýšené náklady.

V širšom zmysle je dobré mať na pamäti, že čím viac asistentov Parlament zamestnáva, tým väčšie budú naše požiadavky z hľadiska našich budov a z dlhodobého hľadiska sa to stane veľmi drahé. Naša skupina ALDE ostro kritizuje niektoré z týchto návrhov a podľa toho bude aj v Parlamente hlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážená pani predsedajúca, rada by som začala čarovným slovkom „vyváženosť“, ktoré pán Haglund práve spomenul. Naozaj sa domnievam, že teraz, keď diskutujeme o rozpočte na rok 2011, by naším východiskovým bodom mala byť otázka, ako dosiahnuť riadnu a zodpovednú vyváženosť.

Pán Fernandes hovoril o populizme vo vzťahu k myšlienke byť veľmi zodpovední a disciplinovaní, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011, ktorú Parlament zvažuje. V tomto ohľade s ním vôbec nesúhlasím. Nemyslím si, že je populistické, ak všetci spoločne dôjdeme k uváženému záveru, že na základe mnohých škrtov, ktoré vyžadujeme od ostatných krajín, aj my musíme veľmi podrobne preskúmať, ako v Parlamente konať disciplinovane. Naopak, domnievam sa, že presne toto je politická zodpovednosť Európskeho parlamentu za aktuálnych okolností. Vo vzťahu k škrtom, ktoré sa vyžadujú od Grécka a verejných rozpočtov vo všeobecnosti, musíme mať odvahu a na jednej strane legitimizovať zvýšenie nákladov, ktoré potrebujeme, aby sme si mohli robiť prácu zodpovedne, a na druhej strane nájsť hranicu, pri ktorej povieme: za týchto okolností požadujeme aj určité vymedzenie, lebo je to jednoducho súčasťou politického priestoru. Toto treba signalizovať podľa zásady: „Pochopili sme.“ Je to dôležité z politického hľadiska, a preto znova vyzývam všetky skupiny, aby zvážili, aký signál vyšleme verejnosti v rámci rozpočtu na rok 2011.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros, v mene skupiny ECR. – Vážená pani predsedajúca, štátni zamestnanci v Rumunsku sa musia vyrovnať so znížením platu o 25 %, zamestnancom verejného sektora v Španielsku ubudne zo mzdy 5 % až 15 % a v Portugalsku – nehovoriac o Grécku – vlády vynakladajú veľké úsilie, aby ušetrili na ľudských zdrojoch. Nová vláda Spojeného kráľovstva už naznačila, že tento rok treba veľký balík finančných úspor.

Myslí si niekto v tomto Parlamente, že teraz je čas na to, aby Európsky parlament míňal viac na čokoľvek – aby vynakladal viac prostriedkov, aby mal viac zamestnancov pre skupiny, knižnice, výbory, IT personálu a ďalších 1 500 EUR vo forme príspevkov pre asistentov? Diskutujeme o druhej tranži vo výške 1 500 EUR. Ja vravím, že ani prvá tranža nebola vôbec potrebná. Nemala by to byť otázka toho, či druhú umiestniť do rezervy. Obidve by sme mali zlikvidovať, lebo teraz nie je pre ne príhodný čas. Všetci sme si vedomí väčších kompetencií, ale väčšie kompetencie si automaticky nevyžadujú väčšie míňanie. Vyžadujú si efektívnejšie vynakladanie prostriedkov a väčšiu zodpovednosť.

Úplne súhlasím s pani Trüpelovou, ktorá povedala, že sú spôsoby, ako ešte viac ušetriť. Tu v Štrasburgu nepotrebujeme vozový park. Verejnú dopravu máme zadarmo. Električkou jazdím každý deň. Namiesto prvej triedy môžeme cestovať v ekonomickej triede, a tak ušetriť. Napríklad ja zo zásady nikdy nelietam prvou triedou, keď sem cestujem z Budapešti. Celkovo vzaté, diskusie medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet boli v tomto ohľade veľmi užitočné a myslím si, že stále máme obrovské množstvo iných príležitostí na šetrenie.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, v mene skupiny EFD. – Vážená pani predsedajúca, znova som zdesená z toho, ako poslanci tohto Parlamentu stále vyžadujú vyšší rozpočet, kým obyvatelia členských štátov bojujú, aby prežili súčasnú krízu. Ale dnes budem hovoriť o etike tohto Parlamentu.

Je v súčasnej situácii prijateľné, že kým európske inštitúcie žiadajú o právomoc kontrolovať vnútroštátne rozpočty, zároveň chcú zvýšiť svoje vlastné administratívne rozpočtové riadky, čo je aj prípad tohto Parlamentu? Je v poriadku, že inštitúcie EÚ sa obracajú na Súdny dvor pre rozhodnutie Rady zmierniť nárast platov štátnych zamestnancov EÚ? Je z etického hľadiska pre Parlament prijateľné, aby narýchlo schválil účtovnú závierku Rady za rok 2008 výmenou za to, že Rada schváli vyšší rozpočet Parlamentu?

Dovoľte mi to vysvetliť. Výbor pre kontrolu rozpočtu jednomyseľne hlasoval proti schváleniu účtovnej závierky Rady za rok 2008 z dôvodu nedostatočnej transparentnosti. Rada zhodou okolností neschválila vyšší rozpočet Parlamentu. Predpokladám, že Parlament bude tento týždeň hlasovať za schválenie účtovnej závierky Rady a Rada krátko nato schváli mimoriadny rozpočet pre Parlament. Tieto hlasy, dámy a páni Európy, hlasy za rozpočet Parlamentu a absolutórium Rady predstavujú etiku inštitúcií, ktoré sa usilujú nám všetkým vládnuť.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Lisabonská zmluva priniesla zmeny vrátane tých, ktoré sa vzťahujú konkrétne na význam Európskeho parlamentu. Už som zdôraznila, že moje „áno“ pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu rozpočtu Parlamentu je podmienečné. Európsky parlament by sa mal, samozrejme, usilovať o prvotriedne vykonávanie legislatívnej funkcie. Posilnenie úlohy Parlamentu, samozrejme, znamená, že Parlament má viac povinností, väčšiu zodpovednosť a viac práce. Aj v tomto ohľade by som chcela zdôrazniť, že v krízových časoch, aké zažívame v súčasnosti, v najhoršej hospodárskej kríze za posledných 60 rokov, by sme aj my ako poslanci Európskeho parlamentu mali mimoriadne opatrne narábať s peniazmi, ktoré nám boli zverené. Rada a Európsky parlament by mali a aj musia spolupracovať v ešte väčšom rozsahu a táto spolupráca si vyžaduje ochotu konať ako partneri.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D). (BG) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, na úvod mi dovoľte zablahoželať spravodajcom pani Trüpelovej a pánovi Maňkovi k výbornej práci pri príprave rozhodnutí, o ktorých dnes vedieme rozpravu. Musíme uznať, že to ani zďaleka nebola ľahká úloha, čomu nasvedčuje aj dnešná rozprava.

Na jednej strane musíme byť príkladom šetrnosti a efektívnosti, pokiaľ ide o míňanie peňazí európskych daňových poplatníkov. Na druhej strane však musíme Parlamentu dať príležitosť splniť si všetky povinnosti a záväzky, ktoré mu tí istí daňoví poplatníci zverili prostredníctvom Lisabonskej zmluvy.

Faktom je, že nová Európska únia v skutočnosti ukladá väčšinu zmien a povinností našej inštitúcii. Jednou z najzávažnejších otázok, ktoré vyvolávajú diskusie, bola miera, do akej Európsky parlament zohľadňuje zložitú hospodársku situáciu v Európe a prejavuje vedúce postavenie z hľadiska obmedzovania výdavkov a zvyšovania ich efektívnosti.

Parlamentné rozhodnutia, o ktorých dnes vedieme rozpravu, sú relevantné pre hospodársku situáciu. Minimálne zvýšenie výdavkov o 5,5 % nám umožní zvýšiť počet zamestnancov Európskeho parlamentu, a to prijatím 18 nových zamestnancov. Potrebujeme, aby administratíva poskytla odbornú podporu pre oblasti, v ktorých došlo k výraznému nárastu a v ktorých sú rozhodnutia Európskeho parlamentu rozhodujúce.

Poslancom Európskeho parlamentu ponúkame príležitosť byť v užšom kontakte s voličmi, prejsť odbornou prípravou vo viacerých oblastiach a plniť si nové povinnosti, ktoré im boli zverené Lisabonskou zmluvou. Sme príkladom, pokiaľ ide o úspory, lebo vykonávame všetky nové funkcie, pričom dohodu dosiahnutú pred mnohými rokmi sme prekročili len o 0,28 % tak, aby výdavky Európskeho parlamentu neprevýšili 20 % administratívnych nákladov európskeho rozpočtu.

Zároveň musíme veľmi jasne skonštatovať, že starú dohodu treba v budúcnosti prerokovať, aby do veľkej miery odzrkadľovala zmeny vo funkciách inštitúcií a najmä širší záber úloh, a tým aj očakávaní Európskeho parlamentu.

Kolegovia poslanci, stále máme k dispozícii rezervy. V budúcnosti budeme musieť vynaložiť väčšie úsilie, aby bola práca Parlamentu efektívnejšia, napríklad tak, že sa nebudeme spoliehať na budovy, ale na nové technológie, ďalej tak, že pôjdeme príkladom z hľadiska inštitucionálnych a environmentálnych noriem a že podrobne zanalyzujeme vplyv každého jedného výdavku a neumožníme, aby rozpočet automaticky rástol, čo je väčšinou prípad každej byrokracie. Nesmieme zabúdať, že za všetky naše činy sa zodpovedáme našim voličom, ktorí v súčasnosti prežívajú ťažké časy.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). (DE) Vážená pani predsedajúca, v čase krízy musia byť najmä politici schopní oddeliť svoju racionálnu stránku od emocionálnej, hlavne pokiaľ ide o rozpočtové záležitosti a peniaze. Mám pocit, že Lisabonská zmluva a súvisiace rozpočtové otázky sú trochu ako predpoveď počasia – nikdy presne neviete, ako budú veci ráno vyzerať. Predpoveď hovorí, že bude pršať, a tak si zoberiete dáždnik, a nakoniec možno trochu spŕchne, ale vlastne neprší naozaj.

S Lisabonskou zmluvou je to takisto: nevieme, ako Lisabonská zmluva zmení pracovné zaťaženie Parlamentu. Lámem si hlavu nad tým, ako mohli v minulosti poslanci pracovať vo výboroch a predsedníctvach tak, že v dôsledku Lisabonskej zmluvy nedôjde k žiadnej zmene.

Diskusia o zvýšení asistentského príspevku o 1 500 EUR má symbolický význam pre otázku, či dokážeme zoštíhliť naše štruktúry, šetriť prostriedky a zefektívniť naše pracovné procesy. Zohľadnenie týchto troch bodov by nám prinieslo väčší osoh než len čoraz častejšie diskusie o oblasti financovania. Napokon to, aký bude ozajstný vplyv Lisabonskej zmluvy na našu prácu, sa dozvieme až v priebehu budúceho roka.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) Európsky parlament, ktorý má po ratifikácii Lisabonskej zmluvy viac záväzkov a väčšiu úlohu, musí mať nepochybne väčšie finančné zdroje, aby si mohol plniť túto úlohu. Predchádzajúci rečník má pravdu. Nevieme, o koľko sa v praxi táto úloha zväčší, ale vieme, že sa zväčší. Vo vzťahu k tomu aj naši voliči a daňoví poplatníci od nás, celkom prirodzene, očakávajú viac. Aj preto je žiadosť o viac finančných prostriedkov, napríklad na asistentov poslancov, nespochybniteľne oprávnená z finančného i politického hľadiska.

Uvedomujeme si, že v Grécku a všeobecne v krajinách južnej Európy je v súčasnosti obrovská kríza, ktorá je tiež očividne politickým problémom, ale pri škrtaní nákladov nesmieme odobrať Európskemu parlamentu niektoré funkcie. Som hlboko presvedčený, že rozpočet Európskeho parlamentu by sa mal výrazne zvýšiť.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). (NL) Vážená pani predsedajúca, návrh rozpočtu Parlamentu na rok 2011 je 1,7 miliardy EUR. To sa rovná 2,3 miliónu EUR na poslanca Európskeho parlamentu na rok, 200 000 EUR na mesiac a závratným 6 400 EUR na poslanca na deň; a v tomto Parlamente je 736 poslancov.

Vážená pani predsedajúca, 6 400 EUR je obrovské množstvo peňazí. Napadá mi sto vecí, na ktoré by sa tieto peniaze vynaložili lepšie než na toto bábkové divadlo. Najdôležitejšie však je, že samotní občania musia vedieť prijímať také rozhodnutia. Zatvorme dnes prevádzkarne v Bruseli, Luxemburgu a najmä v Štrasburgu. Jednoducho vyveďme všetkých z budov, zamknime dvere, odhoďme kľúče a dajme tých 1,7 miliardy EUR naspäť občanom, ktorí ich zarobili v pote tváre.

Každý poslanec tohto Parlamentu by sa mal zobúdzať a líhať si do postele s myšlienkou, že daňových poplatníkov v ten deň bude stáť alebo stál 6 400 EUR. Každý poslanec si musí ďalej vziať za povinnosť túto sumu každý deň znižovať, keďže všetko, čo tu minieme na nezmysly, sú peniaze daňových poplatníkov, ktoré občania zarobili vlastnou, nesmierne tvrdou prácou.

Malo by to tak byť, ale nedeje sa to. V tomto Parlamente viac vždy znamená lepšie. Rozpočet sa zvyšuje o desiatky miliónov podaním ruky, tajomnými dohodami v zákulisí, kde rovný rovného si hľadá. Elita rozhoduje a verejnosť vysolí peniaze. Každý by sa mal nad tým zamyslieť, než zaspí, a vyzývam každého, aby to urobil dnes v noci: aby sa sám seba spýtal: „Stál som za 6 400 EUR?“ Ak to neurobí, mal by sa hanbiť, keďže ako poslanec Európskeho parlamentu nestojí za nič.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, pánovi van der Stoepovi chcem povedať: som hodná svojich peňazí a za tým si stojím. Ak vy nie ste hodný svojich, potom mi je vás ľúto. Môžem povedať len toľko, že si neprejavujeme žiadne láskavosti, keď si pre seba vytvárame pracovné podmienky v tomto Parlamente, ktorý nám účinne znemožňuje robiť si našu prácu. Podporujem zvýšenie asistentského príspevku – a to pre obidve úrovne – a domnievam sa, že je to úplne oprávnené.

Každý, kto pracuje v tomto Parlamente, potrebuje personál. Tí, ktorí nechcú pracovať, by nemali brániť tým, ktorí chcú a musia pracovať. Nikoho nebudeme nútiť využiť zvýšenie asistentského príspevku – môžete ho využiť, ale nemusíte. Ak poslanci Európskeho parlamentu tento príspevok nevyužijú, bude to len lepšie pre daňových poplatníkov, ktorí potom dostanú svoje peniaze späť. Ja môžem hovoriť len za seba, keď poviem, že som svojich peňazí hodná, a to isté sa týka aj mojich zamestnancov. Musíme však podrobne preskúmať činnosti, ktoré sa vykonali v minulosti na základe nadbytku v tomto rozpočte. Musíme preskúmať, či chceme a dokážeme pokračovať v týchto činnostiach. V tomto ohľade mám na mysli predovšetkým internetovú televíznu službu. Myslím si, že musíme konať, že nemôžeme všetko nechať tak, ako to je.

Okrem toho sme v spolupráci s predsedníctvom uskutočnili veľa reforiem a mali by sme umožniť, aby sa tieto reformy začali prejavovať. Výbor pre kontrolu rozpočtu urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zistil, čo nefunguje.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR). – Vážená pani predsedajúca, vlády a verejné inštitúcie v celej Európe pochopili, že treba šetriť, ale tento Parlament naďalej zostáva vo svojom rozprávkovom svete. Počuli sme pekné reči o potrebe šetriť a o efektívnosti, ale rozpočet vo výške 1,7 miliardy EUR na rok 2011 predstavuje nárast o takmer 6 %. To je absolútne neprijateľné. Mali by sme hovoriť o obrovských úsporách, nie o nárastoch. Je veľa spôsobov, ako to urobiť.

Na začiatok by sme mali škrtnúť nepotrebné plytvanie a výdavky. Tento Parlament by mal Radu požiadať, aby ukončila štrasburský cirkus a ročne ušetrila náklady vo výške viac ako 200 miliónov EUR. Ďalších 50 miliónov EUR by sa každoročne ušetrilo, ak by sme zatvorili kancelárie Európskeho parlamentu vo všetkých našich krajinách. Musíme zregulovať byrokraciu: počet úradníkov, ktorých Parlament zamestnáva, sa len za tri roky zvýšil o 14 % na 6 000. V ťažkých finančných časoch by akákoľvek iná organizácia naplnila svoje priority škrtmi v inej oblasti. Zrejme si myslíme, že žijeme v inom svete. Musíme podniknúť potrebné kroky, aby sme uskutočnili skutočné zmeny a skutočné škrty v rozpočte Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE). (NL) Rád by som sa vrátil k myšlienke dvakrát pridať 1 500 EUR mesačne na asistentský príspevok. Lisabonská zmluva nám naozaj dáva veľa nových úloh, takže určite nebudem namietať proti tomu, aby viac zamestnancov mali tie parlamentné výbory, ktorým Lisabonská zmluva dala viac úloh, napríklad Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Nebudem namietať ani proti tomu, aby skupiny mali viac zamestnancov, ktorí im umožnia lepšie zvládnuť úlohy, ale buďme úprimní, dámy a páni: je šialené a takisto nesprávne, aby sme každému jednému poslancovi Európskeho parlamentu dali tento rok o 1 500 EUR viac a nasledujúci rok ešte ďalších 1 500 EUR navyše.

Vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín pracujem už 10 rokov. Tento výbor má veľa legislatívnych úloh v rámci spolurozhodovacieho či riadneho legislatívneho postupu. Vždy mi stačili traja asistenti a predpokladám, že poslancom Európskeho parlamentu, ktorí pracujú alebo čoskoro začnú pracovať vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, budú takisto stačiť traja asistenti. Váš návrh, pani Gräßleová – že ďalších zamestnancov by mali dostať tí, ktorí chcú pracovať, ale nie tí, ktorí pracovať nechcú – je populizmus najhrubšieho zrna.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, spravodajca. (SK) Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili so svojím názorom. Som rád, že si všetci želáte, aby ste svoju legislatívnu prácu vykonávali čo najlepšie a zdroje využívali čo najúčinnejšie. Každý z nás má svoj vlastný názor, kde a akým spôsobom by sme mohli veci zlepšiť. Svedčí o tom aj dnešná diskusia. Pánovi Boklešovi by som chcel povedať, že existuje cesta ako dosiahnuť objektívnym spôsobom úspory. Cesta, ktorej sa ešte pred rokom aj poslanci Vašej politickej skupiny bránili.

Od januára som predsedom regionálnej samosprávy v mojej krajine. Po nástupe do funkcie prvým krokom bol nezávislý pohľad zvonka na všetky procesy v mojej inštitúcii. Tento audit odstraňuje duplicity a znižuje administratívne náklady o viac ako 15 %. Ak aj my chceme v čo najširšom rozsahu preskúmať rezervy a reorganizovať existujúce zdroje, najlepším riešením je objektívny a nezávislý pohľad zvonka.

Tí, ktorí sa k takémuto kroku odvážili, dosiahli najlepšie využitie zdrojov a dokázali výrazne znížiť svoje administratívne náklady. V najbližších dňoch nás čaká rokovanie a hlasovanie o opravnom rozpočte Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov na rok 2010.

Tieto inštitúcie evidentne rozširujú svoju činnosť, majú vyššie právomoci a vyššie pracovné zaťaženie. Chcel by som aj touto cestou požiada Radu, aby sme mohli čo najskôr uzatvoriť tieto rozpočty, aby obidve inštitúcie mohli zodpovedne a efektívne vykonávať svoju zodpovednosť v nových alebo rozšírených oblastiach, ktoré priniesla Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, spravodajkyňa. (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, všetci ste počuli, aká sporná je táto rozprava o rozpočte na rok 2011. Niet divu, veď sa týka skutočného zvýšenia a škrtov, ale aj – ako to už v politike chodí – symbolických otázok.

Ako spravodajkyňa by som preto chcela verejne upozorniť na tieto aspekty. Počuli ste celú škálu rôznych názorov, od pani Gräßleovej z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktorá veľmi podporuje tento nárast – vrátane zvýšenia o 1 500 EUR –, aby si zabezpečila schopnosť pracovať, až po ostatných poslancov, ktorí povedali, že to nepotrebujú alebo že musíme omnoho presnejšie zhodnotiť, či je tento nárast oprávnený, a získať prehľad, a to aj čo sa týka jednotlivých výborov a pracovných oblastí tohto Parlamentu.

Ako spravodajkyňa by som chcela zdôrazniť, že väčšina členov Výboru pre rozpočet sa rozhodla umiestniť tieto dodatočné peniaze do rezervy – Výbor pre rozpočet to teda ešte neschválil – a požiadať o presné hodnotenie. To všetko musíme preto ešte urobiť. Musíme predložiť toto hodnotenie a potom v jeseni sa znova veľmi vážne zaoberať výsledkami, aby sme v októbri mohli pokračovať v rokovaní s Radou v rámci nového rozpočtového postupu a aby sme tu v Parlamente aj interne zaujali väčšinové stanovisko. Za súčasných okolností treba zdôrazniť, že je tu rozpor, máme veľmi rôzne názory, ale aj väčšinový názor, podľa ktorého musíme tie výpočty znova podrobne preskúmať.

Ďakujem vám za odporúčania a dúfam, že budeme postupovať obozretne.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďakujem, pani Trüpelová. Týmto sa však končí spoločná rozprava o rozpočte. Ďakujem vám za vystúpenia. Rozprava sa skončila.

Hlasovanie o správe pána Maňku sa uskutoční zajtra a hlasovanie o správe pani Trüpelovej sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D), písomne. (EL) Opravný rozpočet je výsledkom nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Parlament čakajú nové úlohy a bude potrebovať zdroje, ak si má úspešne plniť nové záväzky a úlohy. Chcel by som zdôrazniť, že európski občania žiadajú od Parlamentu, aby si bezchybne plnil svoje povinnosti, a preto je dôležité, aby jeho poslanci, výbory a politické skupiny dostali potrebné prostriedky. Okrem toho sa domnievame, že finančnú disciplínu a škrty výdavkov teraz treba viac ako kedykoľvek predtým, a európski občania ich od nás právom očakávajú, a preto sme pripravili rozpočet, ktorý zaručuje úsporné opatrenia a transparentnosť.

Trváme aj na potrebe plánovania dlhodobej politiky pre budovy Európskeho parlamentu, aby sme zabezpečili uspokojivú finančnú podporu teraz aj v nadchádzajúcich rokoch. Sme si istí, že tieto opatrenia nám pomôžu, aby sme sa mohli zaoberať obavami, očakávaniami a požiadavkami európskych občanov.

Na záver by som rád zablahoželal Vladimírovi Maňkovi k vynikajúcej správe.

 

6. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia č. 573/2007/ES). Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1104/2008) – Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady 2008/839/SVV) – Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa pána Tavaresa v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)) (A7-0125/2010),

– správa pána Coelha v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE)) (A7-0126/2010),

– správa pána Coelha v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (KOM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE)) (A7-0127/2010), a

– správa pána Tavaresa v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie (2009/2240(INI)) (A7-0131/2010).

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, spravodajca. (PT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, na úvod by som vám chcel pripomenúť, že Parlament už kritizoval obrovské oneskorenie pri realizácii Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II). Dňa 22. októbra 2009 sme prijali uznesenie o SIS II a vízovom informačnom systéme. Európsky parlament znovu vyjadril hlboké znepokojenie nad oneskorením začiatku prevádzky a požiadal Komisiu a Radu o informácie o výsledkoch technických testov, pričom žiada úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o proces realizácie SIS II.

Systém SIS II mal byť sprevádzkovaný v roku 2007. Dnes máme rok 2010 a nikto nedokáže dať definitívnu odpoveď na otázku, kedy bude dokončený. Pokiaľ ide o balík návrhov, ktoré zvažujeme, vynorili sa štyri zásadné otázky. Po prvé, kedy sa tento prechod uskutoční? Predtým, ako možno systém SIS II sprevádzkovať, je nutné ho osobne otestovať, aby sa overilo, či systém dokáže fungovať v súlade s technickými a prevádzkovými požiadavkami stanovenými v príslušných právnych nástrojoch. Až po úspešnom dokončení všetkých týchto testov sa môže uskutočniť prechod zo Schengenského informačného systému prvej generácie na SIS II.

Po druhé, boli tieto testy ukončené? Vzhľadom na obrovské oneskorenie projektu a pre všetky problémy a komplikácie sa Rada rozhodla vykonať dva takzvané medzníkové testy: prvý test v štvrtom štvrťroku 2009 a druhý test v lete 2010. Prvý test sa však musel odložiť až na koniec januára, pretože neboli splnené nevyhnutné predpoklady. Test sa uskutočnil od 21. do 24. januára 2010: systém zjavne fungoval prvých 25 hodín, ale, ako je známe, v priebehu zvyšku testu bol nestabilný. Test sa opätovne uskutočnil od 2. do 5. marca a konečné vyhodnotenie a kontrola platnosti druhej skupiny testov sa uskutočnili 6. apríla.

Napriek tomu, že členské štáty alebo zmluvná spoločnosť nedodržali v plnej miere podmienky testov, a napriek skutočnosti, že obmedzený počet presunov nezodpovedal požadovaným časom reakcie, prevažná väčšina členských štátov dospela k záveru, že odchýlky boli nepodstatné a hlavné ciele testov boli splnené. Nový všeobecný harmonogram a rozpočtový plán by mali byť prijaté na nasledujúcom júnovom zasadnutí Rady alebo najneskôr v októbri 2010.

Pred sprevádzkovaním systému sa tiež považovalo za nevyhnutné splnenie nasledovných podmienok. Musí byť úspešne vykonaný druhý medzníkový test a musia byť úplne splnené prevádzkové podmienky. Musí byť úspešne vykonaný aj celkový test, ktorého sa týka ustanovenie v článku 55 nariadenia, a musí byť úplne zabezpečená bezpečnosť siete.

Tretia otázka: prečo je prijatie týchto iniciatív také naliehavé? Napriek tomu, že ešte neboli splnené všetky podmienky potrebné na uskutočnenie prechodu a ich splnenie je v nedohľadne, účinnosť mandátu, ktorý bol Komisii udelený na vývoj SIS II, sa znova skončí 30. júna 2010. Musíme preto zmeniť a doplniť doložky o skončení účinnosti v nástrojoch prechodu prijatých v roku 2008, aby sme predišli tomu, že sa skončí ich účinnosť.

A moja štvrtá a posledná otázka: aké stránky návrhov som sa usiloval zmeniť a doplniť? Po prvé, začlenenie doložky o skončení účinnosti, ktoré Komisia nenavrhla. Navrhujeme, aby bola stanovená na 31. decembra 2013. Vzhľadom na značné omeškanie je tiež nevyhnutné, aby bolo v právnom základe stanovené, že použité riešenie, nech už bude akékoľvek, musí byť založené na dostupných technológiách, musí dodržiavať primeraný harmonogram a musí byť prijateľné z hľadiska efektívnosti nákladov.

Je nutné zriadiť Radu pre globálne riadenie programu a oficiálne začleniť do jej štruktúry riadenie SIS II. Som absolútne presvedčený, že ak by tento orgán existoval od začiatku, dokázali by sme dosiahnuť lepšiu koordináciu, mali by sme viac informácií a boli by sme efektívnejší.

A napokon, považujem za rozhodujúce, aby bol proces prechodu podrobený parlamentnej kontrole. Parlament je zodpovedný nielen za právny základ: ako rozpočtový orgán zabezpečuje aj dohľad nad činnosťami financovanými z rozpočtu Únie. Z tohto dôvodu sme spolu s kolegom poslancom Alvarom predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zadržanie finančných prostriedkov ako rezervy. Spolu s kolegami poslancami pánom Alvarom, pani Ludfordovou, pánom Enciom a pani Hohlmeirovou som predložil aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh s požiadavkou na vykonanie auditu Európskym dvorom audítorov. Chcel by som všetkým poďakovať za mimoriadne dobrú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Nemôžem hneď teraz dať slovo pánovi Tavaresovi, pretože vďaka istej sopke mal malé problémy s dopravou. Hneď, ako sa k nám pridá, mu dám priestor.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, spravodajca stanoviska Výboru pre rozpočet. (DE) Vážená pani predsedajúca, SIS II je príbeh plný pokusov, neúspechov a nových pokusov, ktorý trvá roky. Tieto pokusy, neúspechy a nové pokusy doteraz zhltli celkovo 90 miliónov EUR – 90 miliónov, ktoré boli podľa názoru mnohých ľudí úplne premrhané.

Z rozpočtového hľadiska súhlasím s každou vetou, s každým slovom a so všetkým úsilím pána Coelha. Veľmi úzko spolupracujeme a naša spolupráca je veľmi dobrá. Všetci máme spoločný záujem na tom, aby SIS II fungoval. Niekedy si však musíte priznať – tak je to s mnohými vecami v živote –, že veci nefungujú, a musíte zvážiť alternatívy.

Ako Európsky parlament ešte nie sme ochotní vzdať sa tohto projektu a pani komisárku Malmströmovú, ktorá toto zložité dedičstvo prijala, budeme podporovať všetkými možnými spôsobmi. Musí byť ale jasné – a ustanovili sme to vo Výbore pre rozpočet a odporúčame to aj plénu –, že príspevky na SIS II treba zadržať ako rezervu, aby sme mali väčšiu kontrolu nad využívaním týchto prostriedkov. Osobne očakávam, že bude existovať plán B pre prípad, že jedného dňa uznáme, že nedokážeme dosiahnuť to, čo sme chceli.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Za neprítomnosti pána Tavaresa odovzdávam slovo pani komisárke Malmströmovej.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, chcela by som poďakovať pánovi Coelhovi a pánovi Alvarovi za ich príspevky a poďakovať vám za mimoriadne konštruktívnu spoluprácu na tomto extrémne komplikovanom dokumente, ktorý som prevzala. Tento dokument je veľmi komplikovaný, som však odhodlaná s vami spolupracovať s cieľom zvládnuť to transparentným spôsobom a projekt ukončiť.

Zajtrajšie hlasovanie prichádza pre projekt SIS II v správny čas. Rada potvrdila, že prvý medzníkový test bol úspešný a že vývoj SIS II by mal pokračovať na základe aktuálnych technických riešení.

Predložené legislatívne návrhy zahŕňajú tri dôležité zložky; pán Coelho sa o nich zmienil. Spôsobí to zmeny vo vývoji projektu. Po prvé, ako uviedol pán Coelho, pôvodný termín skončenia účinnosti nástrojov – 30. júna tohto roku – sa stal nereálny, a bude preto zmenený. Umožní to pokračovať v projekte SIS II, pokiaľ ide o technické požiadavky a globálny plán, ktoré sa momentálne nanovo určujú za prítomnosti expertov členských štátov. Rada bude mať tieto informácie k dispozícii 3. a 4. júna.

Spravodajca vyzýva na stanovenie konkrétnej lehoty pre vývoj SIS II. S ľútosťou vám oznamujem, že Komisia sa týmto návrhom ešte nemôže zaoberať. Experti Komisie pracujú spolu so všetkými členskými štátmi na dokončení prispôsobenia požiadaviek a nového globálneho plánu. Komisia následne predloží príslušné návrhy týkajúce sa nového globálneho plánu, ktorý bude predložený o dva týždne na nasledujúcom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci.

Po druhé, Rada pre globálne riadenie programu je skupinou technických expertov, ktorí poskytujú poradenstvo k vývoju SIS II, čo by sa malo formálne ustanoviť. Rada pre globálne riadenie sa už osvedčila ako veľmi dobrý nástroj spolupráce a technickej analýzy medzi expertmi Komisie a členských štátov. Návrh zabezpečí, že spolupráca a analýza budú pokračovať za súčasného zefektívňovania úlohy, zloženia a postupov rady. Z tohto dôvodu – ide o výhradne technický orgán – nie je vhodné, aby sa táto rada sprístupnila poslancom Európskeho parlamentu a iným parlamentným úradníkom. Za spolupráce s Európskym parlamentom budeme s projektom SIS II naďalej napredovať transparentným spôsobom. Musíme však jasne rozlišovať medzi odbornou prácou a politickou transparentnosťou. V tomto duchu je však Komisia ochotná poskytovať poslancom tohto Parlamentu kompletné technické informácie prostredníctvom sprístupnenia správ tejto rady Parlamentu v súlade s návrhom pána Coelha.

Po tretie, predpokladá sa nevyhnutná právna flexibilita na realizáciu vývoja prostredníctvom alternatívneho technického scenára. Verím, že sa všetci zhodujeme na jej logickej odôvodnenosti.

Pokiaľ ide o rozpočtové hľadiská pokračovania vývoja SIS II, Komisia sa stotožňuje so spravodajcovým zámerom maximálne účinne vynaložiť peniaze daňových poplatníkov. Správa v tejto súvislosti požaduje, aby sa Parlamentu vyhradilo právo zadržať prostriedky na vývoj SIS II na rok 2011 ako rozpočtovú rezervu. Samozrejme, je to úplne v právomoci rozpočtového orgánu. Z hľadiska plnenia rozpočtu by som sa pána Alvara chcela iba spýtať, či by mohol existovať určitý jasný a účinný deblokačný postup pre prípad, že by sme tieto prostriedky potrebovali. Chcela by som sa poďakovať Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pánovi Coelhovi a spravodajcovi Výboru pre kontrolu rozpočtu, pánovi Alvarovi, za ich vynikajúcu spoluprácu na tomto dokumente.

Mrzí ma, že pán Tavares tu ešte stále nie je. Mali by sme príležitosť prediskutovať s ním mimoriadne dôležitú tému – program EÚ pre presídľovanie. Ako viete, v celosvetovom meradle veľkú väčšinu utečencov prijímajú krajiny v Ázii, Afrike a na Blízkom východe. Mnohí z týchto utečencov sa nachádzajú v situáciách ako z Hlavy 22: nemôžu sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu a nemôžu sa ani lokálne začleniť do krajiny prvého azylu, pretože mnohé tieto krajiny sú samy obeťou konfliktu alebo chudoby. Pre tieto skupiny utečencov môže byť presídlenie jediným riešením.

Prostredníctvom presídľovania môžu členské štáty Európskej únie prejaviť skutočnú solidaritu s týmito neraz preťaženými krajinami prvého azylu a zároveň poskytnúť ochranu niektorým z najohrozenejších utečencov za udržateľných a humánnych podmienok. Presídľovanie sa v súčasnosti uskutočňuje, neexistuje však štrukturálna koordinácia na úrovni EÚ. Komisia sa domnieva, že globálnym posilnením úlohy Únie a preukázaním solidarity s najpostihnutejšími regiónmi môže EÚ zohrávať významnejšiu úlohu a byť aktívnejšia v oblasti presídľovania. Návrh predložený v septembri 2009 má za cieľ zlepšiť situáciu. Sme veľmi spokojní s mimoriadne pozitívnou reakciou Parlamentu a Rady na tento návrh. Zvlášť by som sa chcela poďakovať pánovi Tavaresovi za jeho vynikajúcu prácu. Oceňujem jasný politický konsenzus medzi rozličnými skupinami v tejto otázke.

Podľa myšlienky obsiahnutej v návrhu prispeje EÚ v partnerstve s UNHCR k strategickejšiemu využívaniu presídľovania na základe každoročného rozhodnutia o spoločných prioritách pre presídľovanie. EÚ môže zlúčením vnútroštátnych kvót pomôcť zmierniť niektoré z najťažších situácií utečencov a najzložitejších konfliktov na svete. Program ponecháva každému členskému štátu konečnú voľbu, pokiaľ ide o počet utečencov, ktorých je potrebné presídliť, i keď členským štátom umožní, aby koordinovali a vzájomne si vymieňali skúsenosti a osvedčené postupy. Prostredníctvom každoročného cvičenia bude EÚ schopná lepšie reagovať na vznikajúce problémy a globálne potreby utečencov tak, aby sa zabezpečilo účinnejšie využívanie Európskeho fondu pre utečencov zo strany členských štátov. Program bude užitočný aj pri presnejšie cielenom a praktickejšom projekte spolupráce prostredníctvom Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý bude spolupracovať s vnútroštátnymi správnymi orgánmi aj organizáciami občianskej spoločnosti. Plne podporujem spravodajcov úmysel vytvoriť špecializované oddelenie v rámci úradu, ktorý sa má zriadiť na Malte.

O spoločnom programe EÚ pre presídľovanie sa diskutuje v kritickom čase: od roku 2007 sa päť členských štátov – okrem tých, ktoré už programy mali – rozhodlo spustiť vnútroštátne programy pre presídľovanie. Niektoré ďalšie členské štáty v priebehu minulého roka presídlili irackých utečencov v reakcii na záväzok, ktorý bol v roku 2008 schválený na úrovni EÚ. Je nevyhnutné, aby sme túto pozitívnu dynamiku zachovali a aby nedošlo k odkladu prijatia tohto návrhu.

Je nám však ľúto, že určité odchýlky a procedurálne otázky brzdia rýchle prijatie tohto návrhu. Tento návrh má veľký politický význam. Rozhodnutie Komisie stanoviť ročné priority pre presídľovanie je vykonávacím rozhodnutím a tvorí časť finančného hospodárenia Európskeho fondu pre utečencov. Pokiaľ ide o postupy delegovaných aktov, máme obavy, že by došlo k značnému oneskoreniu postupu, čím by sa mimoriadne skomplikovalo riadenie fondu.

Ide o prvý krok smerom k spoločnému prístupu. Samozrejme, uskutoční sa vyhodnotenie praxe a existujú plány predložiť ambicióznejšie iniciatívy ako súčasť Štokholmského programu.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou, v mene poslaneckého klubu PPE. (EL) Ďakujem vám za doplnenie aktuálnych informácií, pani komisárka. Hoci pán Tavares s nami nie je, chcem sa mu poďakovať za doterajšiu spoluprácu a v mene našej politickej skupiny vyjadriť pozitívny postoj voči programu pre presídľovanie.

Hovoríme o jednotnom azylovom priestore a o integrovanej politike riadenia pohybu utečencov, ktorú potrebujeme. Nástrojom financovania na podporu tohto úsilia je, pochopiteľne, Európsky fond pre utečencov, pri ktorom je pravda, že sme ho doteraz dostatočne nevyužívali. Máme ešte rezervy, môžeme vykonať väčšie a lepšie veci.

Európska odpoveď na globálne potreby presídľovania bola doteraz primeraná. Chcel by som vám pripomenúť, že účasť členských štátov je dobrovoľná a doteraz sa spolu s dvoma krajinami, ktoré sa zúčastnili na tomto konkrétnom presídľovaní, iba 12 z 27 členských štátov podieľa na tomto úsilí, pričom doterajšie údaje neboli zvlášť povzbudivé. V roku 2009 pricestovalo do Európy 6 896 utečencov v rámci programu pre presídľovanie, čo zodpovedá 8,2 % z celkového počtu.

Rozhodne preto potrebujeme lepšiu koordináciu a prostredníctvom tejto správy a uskutočnených konzultácií sa snažíme poskytnúť motiváciu, vysvetliť členským štátom, že máme všetky dôvody na to, aby sme pokračovali s uplatňovaním a vykonávaním tohto programu.

Samozrejme, ochrana ľudských práv a naša skutočná solidarita s tretími krajinami sú cieľmi s najvyššou prioritou. Musíme však chápať, že ďalším argumentom, prečo majú všetky členské štáty dôvod podieľať sa na tomto programe, je skutočnosť, že prostredníctvom tohto programu môžeme všetkým, čo to potrebujú, vyslať signál, že majú všetky dôvody na to, aby sa rozhodli pre zákonné postupy pri svojom úsilí dostať sa do Európy, na európske územie, pri svojom úsilí o lepšiu budúcnosť.

Prostredníctvom programu pre presídľovanie by bolo možné nepriamo riešiť aj nezákonné prisťahovalectvo. Za predpokladu, že takéto programy existujú, prisťahovalci si nezvolia nezákonné postupy a počkajú na svoje začlenenie do takýchto programov.

Nakoniec by som chcel uviesť, že sme predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh o vnútornom presídľovaní utečencov, ktorý nebol prijatý. Niekedy v budúcnosti, pani komisárka, očakávame v tejto záležitosti iniciatívu zo strany Komisie. Nariadenie Dublin II predstavuje pre určité krajiny záťaž a je veľmi dôležité, aby sme s pomocou Európskeho fondu pre utečencov presadzovali program pre presídľovanie.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo, v mene skupiny S&D. (ES) Vážená pani predsedajúca, chcel by som pani Malmströmovej poďakovať za jej prítomnosť. Chcel by som vyjadriť svoju podporu pre správu a povahu práce, ktorú vykonal pán Tavares, pretože jeho práca s mimovládnymi organizáciami, s Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a prihliadanie na komparatívne právo pri systémoch mimo Európskej únie majú mimoriadny význam.

Tieto skúsenosti sú zásadné a ako bývalý člen miestnej samosprávy sa tiež domnievam, že všetky samosprávy v Európe by v tejto otázke mali prijať záväzok.

A to preto, že hoci prechádzame krízou, najhlbšou krízou je kríza týkajúca sa utečencov, ktorá je krízou spojenou s kolektívnou stratou pamäti. V Európe a v bohatých krajinách sme zabudli, že vojny, ktoré z ľudí robia utečencov, sú vojny, za ktoré sme zodpovední, za ktoré sú zodpovedné naše krajiny a vlády. Túto kolektívnu stratu pamäti musíme prekonať.

Súhlasím s tým, čo povedala pani Malmströmová o prijatí záväzku. Samozrejme, záväzok musíme prijať. Parlamentná komisia navštívila irackých Palestínčanov. Je prirodzené, že sa táto návšteva uskutočnila: musíme prijať záväzok voči týmto utečencom.

Pri všetkej úcte by som však pani Malmströmovej chcel povedať toto: treba prekonať názorové rozdiely medzi Parlamentom – ona sama bola jeho poslankyňou – a Komisiou, ktoré sa týkajú delegovaných aktov. Nebol by som rád, keby táto správa, ktorá, ako sa dnes zdá, je celkovo dobre prijímaná, skončila zablokovaná, pretože Komisia a Parlament sa nedokázali dohodnúť na delegovaných aktoch.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch, v mene skupiny ALDE.(DE) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, všetci sme v tejto súvislosti diskutovali o tom, že jednoducho musíme presvedčiť viac členských štátov, aby sa zúčastnili na tomto programe. Verím, že v tomto smere môžeme veľa dosiahnuť, ak budeme program vysvetľovať a zdôrazňovať jeho výhody. Tí, čo sa na ňom zúčastňujú, totiž stále tvrdia, že ich účasť bude pokračovať a že program vítajú.

Je veľmi dôležité objasniť, na koho sa program vzťahuje. Vzťahuje sa na osoby, ktoré samy nemajú silu prísť do Európy. Ide o ženy, deti a chorých ľudí, ktorí sa ocitli v utečeneckých táboroch mimo EÚ a potrebujú našu pomoc. Považujem za veľmi pozitívne, že budeme rozhodovať o sprístupnení väčšieho podielu Európskeho fondu pre utečencov v budúcnosti.

Zároveň som tiež presvedčená, že je veľmi dôležité, aby tieto peniaze, ak sa vyplatia národným parlamentom, inými slovami jednotlivým štátom, nezmizli v rozpočte, ale aby sa skutočne použili na budovanie trvalej štruktúry. Ide teda o to, aby tieto peniaze dostali miestne orgány, mestá a obce, v ktorých sa integrácia reálne uskutočňuje, ktoré poskytujú miesta v škôlkach a ubytovanie. Je veľmi dôležité, aby sa na tejto diskusii zúčastnili mestá a obce a miestne orgány ako naši spojenci.

Členské štáty sú možno z krátkodobého hľadiska viac naklonené odmietnutiu než miestne orgány v teréne. Predvídateľnosť, ktorá je s tým spojená, považujem za dôležitý prvok, aby sme sa my – EÚ – spojili s ľuďmi v teréne, ktorí zabezpečujú integráciu. Toto všetko spolu by určite mohlo podporiť program pre presídľovanie, čo je podľa mňa veľmi pozitívne. Predovšetkým je potrebné veľmi jasne povedať jednu vec: občania nemôžu zostať bokom. Musíme nájsť ľudí a združenia, ktoré uľahčia cestu tým, ktorí tam chcú začať nový život, a ukážu im, ako funguje ich nové mesto alebo kde je najbližšia plaváreň.

Potrebujeme celospoločenský konsenzus, že sa chceme zúčastňovať na programe pre presídľovanie, že je to dobré riešenie a že ľudia v teréne naozaj zabezpečia integráciu.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Vážená pani predsedajúca, radšej by som si bola vypočula pána spravodajcu Tavaresa, ale nič to, teraz sa už konečne zapojil do našej rozpravy a to je najdôležitejšie. Myslím si, že práca, ktorú sa mu podarilo urobiť s cieľom dosiahnuť konsenzus v oblasti využívania Európskeho fondu pre utečencov, ktorého úlohou je financovať a podporovať členské štáty, aby rozvíjali program pre presídľovanie utečencov, je mimoriadne pozitívna. Pani komisárka Malmströmová ju veľmi podporuje, čo ma teší.

Nesmieme však zabudnúť na niekoľko čísel, vďaka ktorým sa môžeme na pôsobnosť tohto fondu pozrieť z istej perspektívy. Keby sme aj prerozdelili celý Európsky fond pre utečencov – čo nechcem, pretože by to nevyhnutne poškodilo financovanie podmienok prijímania utečencov a žiadateľov o azyl v Európe –, mohli by sme do Európy presídliť sotva 20 000 utečencov. Toto číslo je veľmi vzdialené požiadavke úradu UNHCR, ktorý uvádza, že na celom svete je potrebné presídlenie viac než 470 000 utečencov. Ide o ľudí so skutočne osobitnými potrebami, zraniteľnosťou a slabosťami, ktorí sa možno nemôžu vrátiť do krajiny pôvodu. Preto musíme byť rozumní.

Druhé opatrenie, ktoré podľa mňa musíme prijať – pretože v našej krajine Francúzsku sme to zažili –, sa týka mediálneho pokrytia presídľovania niektorých utečencov, ktoré slúži ako strom charity, pre ktorý nie je vidieť les nesprávnych praktík. Táto krajina – Francúzsko – bola totiž zároveň nedávno Výborom OSN proti mučeniu odsúdená za vracanie žiadateľov o azyl do tretích krajín, kde im hrozí neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie.

Som presvedčená – a tým už končím –, že na tieto opatrenia nesmieme zabúdať.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL. – (FR) Vážená pani predsedajúca, rada by som sa vyjadrila k Schengenskému informačnému systému (SIS). Dnes máme preskúmať právny rámec, v ktorom sa môže uskutočniť prechod zo systému SIS I na systém SIS II. Povedala by som, že všetky výstražné svetlá blikajú v tejto oblasti na červeno. Pani komisárka, musíme konštatovať prinajmenšom to, že testy boli v tomto smere nejednoznačné.

Komisia však napriek nesúhlasu troch väčších členských štátov – Francúzka, Nemecka a Rakúska – trvá na svojom. Ako viete, v Konfederatívnej skupine Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavici sme, povedala by som, rovnako vytrvalí, pokiaľ ide o naše výhrady k otázkam uchovávania a riziká, ktoré z toho vyplývajú v oblasti ochrany údajov. Myslím si, že žijeme v trochu surrealistickom období, v ktorom odborníci, ktorí vedia, o čom hovoria, stále viac informujú o zneužívaní a o rizikách spojených s jednotlivými bezpečnostnými aspektmi. Musíme prijať opatrenia v oblasti ochrany údajov pre všetkých občanov bez ohľadu na to, o koho ide. Musíme prijať minimálny záväzok, čo sa týka rizík spojených s pripájaním sa na súbory. Vo Francúzsku sme si veľmi dobre vedomí zneužívania, ktoré môže vyplynúť z pripájania sa na súbory.

Vážená pani komisárka, za týchto okolností skupina GUE/NGL nemôže takýto prechod podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, v mene skupiny EFD. – Vážená pani predsedajúca, Veľká Británia Schengen nepodpísala, takže z technického hľadiska by sa tento návrh nemal vzťahovať na Spojené kráľovstvo. Bývalá labouristická vláda využila právo na výnimku typu „opt-out“ a nová koaličná vláda liberálnych demokratov a konzervatívcov v tom musí pokračovať. Takýto systém by len podporil väčší počet utečencov – či už skutočných, alebo nie – v príchode do Európskej únie.

Predstavte si, čo sa stane, ak Turecko vstúpi do Európskej únie: môžeme očakávať nielen 72 miliónov Turkov, ktorí budú mať automaticky právo vstupu do európskych krajín a Veľkej Británie, ale aj záplavu utečencov z krajín ako Irán a Irak, ktorí budú môcť prekročiť hranice Turecka a žiadať o presídlenie do Európy. Veľká Británia do tohto systému nemusí vstúpiť, no bude zaujímavé pozorovať našu novú vládu pri zápase s touto problematikou. Jedna polovica vlády, Konzervatívna strana, sa vyhlasuje za euroskeptickú, nech to už znamená čokoľvek, zatiaľ čo druhá polovica, Liberálnodemokratická strana, je bezvýhradne proeurópska. Náš premiér pán Cameron však takéto problémy dokáže vyriešiť šmahom ruky, ako som tu včera popísal.

Nárast počtu poslancov tohto Parlamentu si vyžaduje úplnú opätovnú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Pán Cameron sa môže jednoducho rozhodnúť, že ju opätovne neratifikuje, alebo môže s oneskorením presadiť svoju železnú záruku a vyhlásiť pre Britov referendum o Lisabonskej zmluve, ktoré im bolo odoprené.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, spravodajca.(PT) Dámy a páni, vo svete existujú utečenci, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich krajín, pretože situácia je príliš nestabilná, ani zostať v tranzitnej krajine, pretože nepodpísala Ženevské dohovory a v takej krajine napríklad nemôžu pracovať.

Počty sú pomerne obmedzené: 200 000 ročne. Pre niektorých z týchto utečencov, ktorých jedinou možnosťou je získať nový život v tretej krajine, už problém vyriešili medzinárodní aktéri, ktorí presídľujú utečencov: 80 000 bolo presídlených do USA a niekoľkí do Kanady, Austrálie, Brazílie a Čile. Kto v tomto zozname chýba? Chýba v ňom Európa.

Počas švédskeho predsedníctva Rada uvážlivo pripustila, že je potrebné omnoho zvýšiť počet utečencov presídlených do Európy. Dokonca hovorila až o 100 000 utečencoch. Komisia tiež rozumne prehodnotila niektoré vyhlásenia Európskeho fondu pre utečencov s cieľom umožniť prísnejšiu a masívnejšiu politiku presídľovania utečencov.

Momentálne mám dve správy v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci: jednu na základe spolurozhodovacieho postupu a druhú z vlastnej iniciatívy. Máme štyri nové dodatky na úpravu politiky, ktoré v súčasnosti platia v spolurozhodovacom postupe. Dva z nich sú však procesného charakteru.

Prvým novým dodatkom je dvojaký prístup. Návrh Komisie, na ktorom pracujeme, prináša najmä argumenty v prospech regionálnych priorít a v rámci nich priorít, ktoré by som nazval humanitárnymi. Považujeme za správne zachovať tieto priority, no dať im autonómiu. Inými slovami, myslíme si, že Európa potrebuje stratégie zásahu v oblasti presídľovania utečencov, ktoré sú veľmi dôležité z pohľadu zahraničnej politiky. Tieto stratégie niekedy musia umožňovať zásah v istých oblastiach sveta, otvorenie dverí danej krajine alebo obnovenie vzťahu dôvery v niektorých oblastiach sveta. Musia však členským štátom poskytovať slobodu reagovať na situácie vo zvyšku sveta, ktoré sú prioritné z humanitárneho hľadiska.

Aké situácie sú prioritné? Napríklad obete mučenia, ženy a deti, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia, alebo osoby, ktoré potrebujú byť presídlené z vážnych zdravotných dôvodov.

Druhým novým prvkom je modulácia. Cieľom je posunúť sa zo situácie, keď na európskej úrovni momentálne presídľuje utečencov len 10 členských štátov, a pokúsiť sa zabezpečiť, aby s presídľovaním začali aj ostatné z 27 členských štátov. Aby sme to dosiahli, navrhli sme zvýšenie sumy pridelenej novým členským štátom na každého utečenca v prvom roku a jej mierne zníženie v druhom roku. Od tretieho roka by mala byť rovnaká ako v ostatných členských štátoch, ktoré presídľujú utečencov. Podmienkou bolo, že zvýšená suma v prvých rokoch, počas ktorých je spustenie nového programu pre presídľovanie najnákladnejšie, bude použitá na rozvoj trvalo udržateľného programu pre presídľovanie.

Ďalšie dva nové prvky sú procesného charakteru. Jeden dáva Komisii možnosť začať naliehavý postup na presídlenie utečencov z určitej oblasti sveta, kde došlo k humanitárnej katastrofe alebo krízovej situácii. Predchádzajúci postup sa totiž uskutočňoval na ročnej báze a je jasné, že katastrofy a humanitárne krízy nedodržiavajú časový harmonogram. Štvrtý nový prvok sa týka delegovaných aktov a tu vám musím veľmi jasne povedať, pani Malmströmová, že Parlament sa môže veľmi účinne postarať o argumenty týkajúce sa harmonogramu a procesné argumenty. Sľubujeme tiež, že na delegované akty nebudeme reagovať s oneskorením. Sľubujeme aj to, že predchádzajúce konzultácie a rozprava, ktoré sme navrhli napríklad s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výborom pre zahraničné veci a Výborom pre rozvoj, môžu zabrániť rozdielnosti názorov medzi Parlamentom a Komisiou, pokiaľ ide o regióny a priority presídľovania.

Nemôžeme však akceptovať, aby nám Komisia ako strážkyňa zmlúv hovorila, že delegované akty, ku ktorým nemá právne námietky, nesmú byť prijaté v rámci tohto rozhodnutia, ktoré je také dôležité zo zahraničnopolitického a humanitárneho hľadiska, len z toho dôvodu, že Komisii sa akty zdajú byť byrokratické, hoci my tvrdíme, že nie sú.

Z nášho pohľadu a pohľadu právnych služieb ide o to, že toto rozhodnutie je súčasťou delegovaných aktov. Z toho dôvodu sme presvedčení, že Komisii ako strážkyni zmlúv tu prislúcha argumentovať za prijatie delegovaných aktov a nie predkladať námietky, ktoré majú momentálne čisto procesnú povahu. Predovšetkým sme presvedčení, že žiadna z týchto záležitostí nám nesmie zabrániť dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je presídliť do Európskej únie viac utečencov.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). (MT) Vážená pani predsedajúca, tento program pre presídľovanie, ktorý vytvárame, zapĺňa významnú dlhodobú medzeru. Žasnem totiž nad tým, ako je možné, že tento program na európskej únii ešte neexistuje. Niektoré krajiny už ukázali príklad, napríklad Spojené štáty, v ktorých fungujú veľmi účinné programy pre presídľovanie a ktoré v tomto smere nadobudli značné skúsenosti. Môžeme sa od nich veľa naučiť.

Takéto programy sú dôležité, pretože sú dôkazom ochoty Európskej únie ukázať utečencom na celom svete svoju ľudskú tvár. Ďalší ich významný cieľ spočíva v znížení prílevu nezákonných prisťahovalcov do Európskej únie vrátane tých, ktorí potrebujú ochranu.

Preto ak bude možné použiť program pre presídľovanie, ktorý dnes zriadime, na presídlenie žiadateľov o medzinárodnú ochranu v Líbyi, títo ľudia bezpochyby nebudú mať veľa dôvodov na to, aby s ohrozením života preplávali Stredozemné more. Takýmto spôsobom by sme pomohli im i tým krajinám Európskej únie, ktoré znášajú nadmerné zaťaženie.

Je samozrejmé, že tento program je potrebné využívať v spojitosti s ďalším programom, ktorý je zameraný na pomoc európskym krajinám nadmerne zaťaženým súčasným tokom prisťahovalcov. Musíme týmto krajinám dokázať, že sme ochotní vytvoriť program, ktorý umožní presun osôb, ktoré získali medzinárodnú ochranu, do ďalších európskych krajín.

Zatiaľ ide len o pilotný projekt, ktorý sa týka Malty. Bol by som však rád, keby bol tento projekt neustále viditeľný a keby sa rozšíril na ďalšie krajiny Európskej únie, ktoré to potrebujú.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Ako spravodajca Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente pre otázky týkajúce sa systému SIS budem hovoriť práve o tejto záležitosti. V prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Coelhovi k veľkému úsiliu, ktoré v tomto smere vynaložil, a najmä k dôslednosti, ktorú pri dokončovaní týchto dvoch správ preukázal. Rád by som poďakoval aj pani komisárke Malmströmovej, pretože odkedy nastúpila do funkcie, Komisia začala prejavovať istú transparentnosť.

Čo nás však znepokojilo a stále znepokojuje, je nedodržiavanie termínov na zavedenie systému SIS II. Parlament opakovane vyjadril svoje stanovisko ku sklzom, predovšetkým čo sa týka neschopnosti Komisie stanoviť presný dátum spustenia jeho prevádzky. Skutočnosť, že ani teraz s istotou nevieme, či boli vykonané testy úspešné alebo nie, vyvoláva vážne pochybnosti o spôsobe riadenia projektu.

Keďže povinnosťou Európskeho parlamentu je monitorovať spôsob, akým sa míňajú peniaze Spoločenstva, návrh ponechať v zálohe finančné prostriedky, ktoré majú byť vyčlenené na rozvoj systému SIS II v rozpočtovom roku 2011, je normálnym bezpečnostným opatrením, ktoré je potrebné prijať. Je potrebné neustále sa radiť s Parlamentom a informovať ho o pokroku projektu SIS II, ktorý nemôže byť ohrozený v dôsledku nedostatku politickej vôle alebo riadiacich schopností. Musí spĺňať súčasné požiadavky, podporovať ochranu údajov a byť v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti. Spúšťanie projektu musí prebiehať podľa presných časových rámcov stanovených na jeho zavádzanie.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). – Vážená pani predsedajúca, aj ja budem hovoriť o Schengenskom informačnom systéme. V prvom rade by som chcela pánovi Coelhovi poďakovať za vynikajúcu prácu. Rada by som tiež zdôraznila, že naša skupina mala k prijatiu systému SIS II od samého začiatku pomerne opatrný postoj vzhľadom na mnohé dôsledky v oblasti ochrany údajov.

Teraz sa zdá, že dlhá sága systému SIS II sa ešte zďaleka neskončila. Dochádza k časovým sklzom a prekračovaniu nákladov. Nemáme žiadne pozitívne výsledky. Nedosiahli sme ani konsenzus, pokiaľ ide o hodnotenie výsledkov testov: Rakúsko, Nemecko a Francúzsko ich totiž nepovažujú za úspešné. Prístup pána spravodajcu je podľa nášho názoru absolútne správny. Musíme byť čestní a pripustiť, že súčasný projekt môže zlyhať. Zároveň musíme diskutovať o alternatívach. Mali by sme tiež starostlivo prehodnotiť dôvody, ktoré za týmto zlyhaním stoja. Ak potrebujeme investovať ďalších 30 miliónov EUR, Parlament by mal dostať všetky informácie potrebné na informovaný súhlas.

Musíme zachovať aj doložku o skončení účinnosti. Nemôžeme pokračovať v investovaní peňazí do celoživotného projektu. Samozrejme, je potrebná istá flexibilita, no musíme mať jasné kritériá hodnotenia a rýchlo reagovať, ak opäť nastane nejaký problém.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som rada uviedla, že podľa mňa – a mám tu na mysli Schengenský informačný systém – by EÚ nemala uplatňovať politiku založenú na želaniach, ale politiku založenú na realite. Čo sa týka Schengenského informačného systému, znamená to, že musíme vziať do úvahy skutočnosť, že testy – takzvaný prvý medzníkový test – boli neúspešné.

Po ôsmich rokoch zaoberania sa nepodstatnými vecami vieme, že cieľ opatrenia navrhnutého Komisiou – prechod zo systému SIS 1+ na systém SIS II – členské štáty nedokážu z technických a právnych dôvodov dosiahnuť. To nie je moje hodnotenie – je to hodnotenie Nemeckej spolkovej republiky. Je to postoj našej domovskej krajiny, s ktorým, mimochodom, úplne súhlasím. Na tento systém sa doposiaľ premrhalo 90 miliónov EUR a Komisia by chcela minúť ešte viac. Nechceme predĺženie termínu do roku 2013, to musí byť úplne jasné. Namiesto toho chceme, aby sa od tohto systému upustilo a začala sa hľadať nová alternatíva.

Po druhé chcem pri tejto príležitosti zdôrazniť aj to, že nemecká strana Ľavica má k systému SIS II od základu kritický postoj. Prístup do systému sa totiž prudko rozširuje – napríklad pre tajné služby. V Nemecku platí požiadavka, že tajné služby a polícia musia byť oddelené. Miešanie údajov tajných služieb a polície teda spôsobí, že celým systémom sa bude zaoberať nemecký Spolkový ústavný súd. To som musela uviesť prinajmenšom z nemeckého uhla pohľadu. Proti systému SIS II sme aj preto, že je s ním spojené zbieranie veľkého počtu údajov a zber a zaznamenávanie biometrických údajov. Nie je to účelné ani primerané.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, dámy a páni, cieľ definovať rámec súdržných stratégií s vôľou prejaviť skutočnú solidaritu medzi členskými štátmi predstavuje krok vpred pri koordinácii politík Spoločenstva v oblasti migračných tokov. Toto opatrenie je však aj súčasťou širšieho procesu zameraného na medzinárodnú ochranu utečencov. Zdá sa, že ak sa občianska spoločnosť dokáže do tohto procesu užitočne zapojiť, toto opatrenie bude úzko prepojené s blížiacim sa začiatkom činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl.

Musíme okamžite zostaviť zoznam priorít a cieľov, ktoré je potrebné dosiahnuť, spolu s časovým harmonogramom a konkrétnymi stimulačnými opatreniami. Musíme vyčleniť aj osobitné finančné prostriedky na zvýšenie počtu členov zúčastňujúcich sa na programe, ktorých je momentálne len desať. Nesmieme zabudnúť ani na potrebu ochrany zdravia, ktorá by doplnila sociálnu ochranu poskytovanú ľuďom, ktorí sú často vyčerpaní stavom krajnej slabosti.

Počítačová databáza tiež umožní sledovať všetky procesy uskutočnené s cieľom chrániť rodinu, ktorá sa nachádza v procese presídľovania. Spolupráca s členskými štátmi môže byť v tej súvislosti rozhodujúca pri zabezpečovaní efektívnosti a pružnosti postupov. Chceme spravodlivejšiu a realistickejšiu Európsku úniu, ktorá zohľadňuje úsilie vynaložené predovšetkým juhoeurópskymi členskými štátmi.

Čo sa týka tretích krajín, je mimoriadne dôležité, aby Európska únia prijala zodpovednosť za definovanie zmlúv o spolupráci, ako to nedávno urobilo Taliansko vo vzťahu k Líbyi a Nigeru. Veríme, že toto je spôsob – jediný možný spôsob –, ako sa posunúť od istej podoby solidarity, ktorá bola doposiaľ pričasto len fasádou, k ozajstnej solidarite medzi členskými štátmi Európskej únie pri celkovom riadení migračných tokov.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) V prvom rade by som sa chcela poďakovať kolegovi Tavaresovi za jeho prácu v oblasti utečeneckej politiky a na tomto mieste by som tiež rada vyjadrila svoju ľútosť nad tým, že len necelá polovica členských štátov Európskej únie má oficiálne programy presídľovania pre utečencov z tretích krajín.

Navyše, ako tu už mnohokrát zaznelo, tieto programy nie sú dostatočne koordinované a v dôsledku nízkej úrovne koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi Únie sú vysoké aj náklady spojené s presídľovaním, čo, samozrejme, môže spôsobovať istú neatraktívnosť pre túto myšlienku.

Som ale presvedčená, že pri dostatočnej politickej vôli, my, Európania, budeme schopní vytvoriť efektívny, spravodlivý a solidárny program pre presídľovanie. Za týmto účelom bude nevyhnutné vytvorenie nielen samotného programu, ale aj osobitného fondu pre presídľovanie utečencov do Únie. Z toho balíka by sa financovalo vytvorenie národných programov presídľovania tam, kde ešte neexistujú, ale aj koordinačné aktivity na centrálnej úrovni. Z môjho pohľadu ideálnom koordinátorom sa javí byť Európsky podporný úrad pre azyl.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). – Vážená pani predsedajúca, chcem sa poďakovať všetkým, čo veľmi tvrdo pracovali na zdanlivo nekonečnom príbehu systému SIS II: pánovi Coelhovi a odborníkom z tejto oblasti.

Problematika opakujúcich sa sklzov a prekračovania nákladov je veľmi znepokojivá a čo by malo vypovedať viac o riadiacich schopnostiach pána Barrosa v jeho prvej Komisii, ak nie toto? Som presvedčený, že by sme si mali vziať k srdcu ponaučenia, ktoré sa tu dnes dajú vyvodiť, a použiť ich pri vytváraní novej IT agentúry, ktorá by sa mohla nachádzať v Tallinne. Táto situácia by bola prínosom pre všetkých: francúzski kolegovia by si mohli ponechať servery v Štrasburgu a nové programovacie činnosti by vykonávali kompetentní odborníci v Tallinne pri nižších nákladoch na riadenie. Predišlo by sa tým monopolu, realizovala by sa myšlienka európskej integrácie a zároveň by bola zaručená aj ochrana údajov.

Na záver by som rád vyjadril svoju dôveru v schopnosť pani komisárky Malmströmovej vyriešiť tieto zložité otázky.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).(ES) Vážená pani predsedajúca, svoje stanovisko vysvetlím stručne.

V prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Coelhovi. Proces sa mal ukončiť do 30. septembra, takže regulačné nástroje je potrebné upraviť skôr, než uplynie ich platnosť.

Po druhé Komisia nepredložila návrh, ktorý by stanovoval termín alebo odstraňoval ustanovenia o uplynutí platnosti z pôvodných návrhov.

Po tretie je na prechod potrebné stanoviť skúšobnú dobu, ktorá by sa v prípade potreby mohla komitologickým postupom predĺžiť.

Po štvrté proces nepodlieha kontrole Parlamentu, čo je podľa mňa veľmi negatívne.

Po piate nepoznáme výsledky testovania druhej generácie Schengenského informačného systému a Parlament musí byť informovaný.

Po šieste na základe toho, čo som uviedol, podporujem návrhy pána spravodajcu a upozornenie, že ak projekt zlyhá, zasiahne Dvor audítorov.

Čo sa týka správ pána Tavaresa o Európskom fonde pre utečencov a o presídľovaní, chcel by som aj jemu zablahoželať. Hlavným problémom je nedostatočná solidarita v rámci Únie. Musíme byť obozretní, pokiaľ ide o finančnú pomoc pre členské štáty, ktoré utečencov prijímajú po prvý raz, a to najmä z dôvodu komparatívnej nespravodlivosti. Tieto opatrenia, ktoré v zásade podporujem, pán Tavares, si najprv vyžadujú podrobnú finančnú štúdiu.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D).(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v mnohých ohľadoch je potrebné, aby sme zajtra hlasovali za úpravu Európskeho fondu pre utečencov. Svoj prejav zameriam na túto tému. Zároveň by som chcela zablahoželať pánovi Coelhovi a pánovi Tavaresovi k myšlienkam a k práci.

Hlasovanie o Európskom fonde pre utečencov objasní potrebu členských štátov Európskej únie hrať pri presídľovaní plnoprávnu úlohu s cieľom zaplniť dvojakú medzeru, ktorá existuje, pokiaľ ide o počet krajín zapojených do programu a prijímaciu kapacitu jednotlivých krajín. Pripomeňme, že tu hovoríme o utečencoch, ktorí sú často sotva tolerovaní v krajinách, ktoré ich prijali, a ktorých životné podmienky sa niekedy môžu stať tragickými, ak sa rýchlo nenájde riešenie.

Vďaka týmto novým prostriedkom môžeme týmto zvlášť zraniteľným osobám skutočne poskytnúť väčšiu bezpečnosť za predpokladu, že – a to zdôrazňujem – každý členský štát zapojený do Európskeho fondu pre utečencov použije zodpovedajúce finančné prostriedky správne a transparentne. Viem, že na tom vám veľmi záleží, pani komisárka Malmströmová. Bude ťažké splniť túto úlohu, keď poznáme vlažné prijatie, ktorého sa v členských štátoch dostalo tomuto novému opatreniu. Aj tu by som chcela zdôrazniť vaše odhodlanie, pani komisárka.

Na záver by som chcela podčiarknuť skutočnosť, že integrácia utečencov je jedným z kľúčov k úspechu tohto podniku. Čím lepšie pripravíme a vysvetlíme príchod utečencov, tým vyššie budú šance, že ho ľudia prijmú a prebehne v tých najlepších podmienkach. Aj členské štáty takto väčšmi – ako dúfame – dokážu, že im na presídľovaní záleží. Preto je potrebné, aby drvivá väčšina Európskeho parlamentu hlasovala za tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa Európskeho fondu pre utečencov.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, v mnohých členských štátoch vrátane nášho domovského štátu Rakúska už ľudia nevedia, kam majú umiestniť žiadateľov o azyl, a obyvateľstvo celkom správne odoláva myšlienke nových prijímacích stredísk. Ako je teda možné, že napriek tomu sa presadzuje presídľovanie utečencov do EÚ? Plán pustiť do EÚ žiadateľov o azyl, ktorí už utiekli do susednej tretej krajiny, ako je napríklad Ukrajina, pretože životná úroveň je tu vyššia, je preto absolútne nepochopiteľný. Najmä v týchto časoch hospodárskej krízy jediné, čo môžete spraviť, keď príde na takéto návrhy, je pokrútiť hlavou.

Čo sa mňa týka, celá azylová koncepcia EÚ je katastrofou. Podľa tejto koncepcie je možné žiadateľa o azyl, ktorý je prvýkrát zadržaný v Rumunsku, poslať neskôr naspäť na posúdenie a azylové konanie. Myšlienka poskytnúť žiadateľom o azyl rovnakú úroveň základnej sociálnej starostlivosti ako občanom členského štátu je nerealistická a nemôžeme si to dovoliť. EÚ by mala poskytnúť azylovú ochranu každému, kto to naozaj potrebuje, osobám, ktoré sú skutočne v ťažkostiach. Nemala by však otvárať brány hospodárskym migrantom.

Potrebujeme vyššiu ochranu vonkajších hraníc, rýchle a nebyrokratické konania a, samozrejme, súdržnú repatriačnú stratégiu.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Základná zásada, ktorá stojí za aktivitami Európskej únie v azylovej oblasti, je zabezpečenie vyššej úrovne spolupráce a solidarity medzi členskými štátmi. Nedá sa to dosiahnuť v rámci jednotlivých krajín. Prijatie spoločnej iniciatívy Európskej únie je nevyhnutné z dôvodu rastúceho strategického využívania presídľovania. Je potrebný rozumný a dobre cielený program, ktorý bude účinný a kvalitný. Tento program bude predstavovať vhodný rámec na zabezpečenie účasti členských štátov na procese presídľovania utečencov.

Úsilie členských štátov vynaložené na prijímanie utečencov je potrebné podporovať a povzbudzovať ďalšími finančnými stimulmi. Tieto opatrenia nám umožnia preukázať vyššiu solidaritu EÚ vo vzťahu k celosvetovej utečeneckej problematike. Podporíme aj účasť významného počtu členských štátov na tomto procese.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Na úvod by som chcel začať poznámkou pre ľavicového kolegu. Verím, že platí aj opačný príklad: keď v našej krajine spácha trestný čin Angličan alebo Ír, malo by byť možné poslať ho naspäť.

Proces zavádzania Schengenského informačného systému druhej generácie sa oneskoril a zdá sa, že k nemu nedôjde skôr než koncom roku 2011. V dôsledku toho by som sa chcel opýtať Komisie, aký vplyv to bude mať na časový harmonogram krajín, ktoré ešte nie sú súčasťou schengenského priestoru, ale ktoré by doň mali vstúpiť.

Je neprijateľné, že Komisia v tejto chvíli nedokáže uviesť presný dátum spustenia prevádzky systému SIS II, čo vyvoláva významné pochybnosti o riadení tohto projektu. Ak sa prechod na systém SIS II skončí neúspechom a bude zahrnutý do núdzového plánu systému SIS 1+RE, dodatočné náklady a potreba nových investícií budú znamenať, že je potrebná omnoho prísnejšia rozpočtová kontrola, najmä v prípade novej agentúry zodpovednej za reguláciu a koordináciu zavádzania systémov SIS, VIS a Eurodac.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Vážená pani predsedajúca, pred rokom sa všetci poslanci Európskeho parlamentu nachádzali uprostred volebnej kampane a usilovali sa získať alebo opätovne získať svoje mandáty. Viem, že v mnohých krajinách zohrala vo volebnej kampani predovšetkým otázka schengenského priestoru neuveriteľne dôležitú úlohu. Naši voliči, európski občania, sú do veľkej miery nespokojní s tým, ako EÚ rieši tieto problémy: absencia kontrol na vnútorných hraniciach, veľmi nedostatočné kontroly na vonkajších hraniciach, absolútne neprimeraná kontrola prisťahovalectva a strašiak, ktorý na nás čaká už o menej ako rok, pokiaľ ide o súhlas alebo nesúhlas Komisie s členstvom Bulharska a Rumunska v Schengene.

Počúvam, ako ľudia hovoria, že musíme prejaviť solidaritu. Buďme však úprimní: komu ju máme prejaviť? Kto potrebuje prejaviť solidaritu? Keď sa pozrieme na masové využívanie systému, ktorý vytvorila EÚ a členské štáty, možno je čas prejaviť trocha solidarity aj občanom, ktorí žijú s neúspešnou politikou, ktorú uplatňuje Komisia spolu s členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vytvorenie spoločnej európskej azylovej politiky a politiky presídľovania znamená zabezpečenie ľudských práv a zároveň obmedzenie nezákonného prisťahovalectva.

Ďakujem preto rečníkom a pani komisárke Malmströmovej, lebo teraz máme cenný nástroj najmä pre krajiny ležiace na brehoch Stredozemného mora. Ide o krajiny ako Taliansko, ktoré sa doposiaľ nemohli spoľahnúť na skutočnú solidaritu medzi členskými štátmi ani na spravodlivé rozdelenie zodpovednosti. Túto politiku musí podporiť primeraný rozpočet, ale aj spoľahlivé kontroly uplatňovaných programov, vhodné pokračovanie a identifikácia osvedčených postupov.

Na záver sa chcem vyjadriť k téme ľudských práv: musíme uprednostniť tých, ktorí sú najzraniteľnejší – maloletých, ženy, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, zneužívania a násilia vrátane obetí zmrzačovania pohlavných orgánov. Viem však, že pani komisárka Malmströmová to má pevne v rukách.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, zdá sa, že Európska únia má v súčasnosti prístup k neuveriteľným finančným prostriedkom. Po podpornom balíku vo výške 750 miliárd EUR ideme teraz opäť minúť obrovské sumy na problematiku migrácie. Nejde však napríklad o repatriačné opatrenia a dokonca ani o zabezpečenie hraníc – údajne bezpečných schengenských hraníc, ktoré sú v každom prípade deravé ako rešeto. Nie, ideme poskytnúť 6 000 EUR na osobu za dobrovoľné prijatie utečencov z tretích krajín.

Ak má EÚ naozaj potrebné drobné rozsypané naokolo, mala by, prosím, podporiť európske rodiny – potom by sme možno mali vyššiu mieru pôrodnosti. Argument, že potrebujeme prisťahovalectvo ako protiváhu nedostatku detí, by bol napokon zbytočný. Namiesto toho, aby sme len otvárali brány prisťahovalectvu, mali by sme konečne riadne uplatňovať Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov. Ten sa, samozrejme, nevzťahuje na armádu hospodárskych migrantov. Ak naozaj chceme minúť veľa miliónov, mali by sme ich minúť na agentúru FRONTEX, ktorá ochraňuje hranice, a nie na čiernu dieru na peniaze, ktorú predstavuje Schengenský informačný systém.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Chcel by som hovoriť o schengenskom informačnom systéme. Vieme, že tento systém sa pripravuje pomerne dlho, stál veľa peňazí, stále stúpajú náklady na jeho realizáciu a výsledky testov nie sú známe.

Asi by bolo namieste spraviť audit doteraz vykonaných prác na tomto systéme, zvážiť či tento systém je životaschopný, či vieme dokončiť prácu na tomto systéme tak, aby bol užitočný pre Európu, a potom sa rozhodnúť ako ďalej.

Čo sa týka presídľovacieho programu, súhlasím s tým, že je treba pripraviť legislatívnu normu, ktorá by obmedzila nelegálnu migráciu do Európskej únie a ktorá by vytvorila podmienky pre legitímny presun.

Asi by bolo ale treba využiť skúsenosti našich kolegov z rozvojových krajín, ktoré hovoria o tom, že nie všetka migrácia, nie všetky cesty krajín do Európskej únie sú charakteru obmedzenia bezpečnosti týchto ľudí, ale sú z hospodárskych dôvodov.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). (DE) Vážená pani predsedajúca, chcel by som vlastne len uviesť zopár poznámok k správe pána Maňku, ktoré mám na srdci. S vaším kolegom som sa na tom už skôr dohodol. Chcem veľmi jasne vyjadriť svoj nesúhlas so zvýšením asistentského príspevku, najmä čo sa týka navrhovanej sumy 1 500 EUR. Som aj proti každému zvyšovaniu počtu pracovníkov tohto Parlamentu, a ak sa po ďalšom hodnotení rozhodne o poskytnutí dodatočných 1 500 EUR na asistentský príspevok každý mesiac, bude to skrátka výsmech daňovníkov.

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vážený pán Ehrenhauser, myslím, že sa vyjadrujete k nesprávnej téme. Toto je spoločná rozprava o Schengenskej dohode. Je mi ľúto, že ste sa nemohli vyjadriť k správe pána Maňku, ale obávam sa, že musíme ísť ďalej.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) V prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Coelhovi k dvom úspešnejším správam. Po druhé chcem uviesť, že zo systému SIS II dnes niet návratu. Ak chceme rozmýšľať o bezpečnom systéme, je potrebné zaviesť systém SIS II. Preto si myslím, že v týchto opatreniach musíme pokračovať a podporiť v tomto smere Komisiu. Všetkým pripomínam, že podľa nového vízového kódexu musia byť v systéme zobrazené biometrické údaje. Systém SIS 1+ túto záruku neposkytuje. Systém SIS II v budúcnosti umožní rýchle overovanie údajov. V tejto oblasti bezpečnosti teda nemôžeme zastaviť prácu na systéme SIS II. Samozrejme, mohli by sme si želať, aby bola táto práca účinnejšia a úspešnejšia.

Všetkým by som chcel pripomenúť, že nie tak dávno sme tiež prijali opatrenia, ktoré zjednodušili cestovanie v schengenskom priestore s dlhodobými vízami. V súvislosti s tým je potrebné pokračovať v práci na systéme SIS II. Chceme v tomto smere podporovať Komisiu v nádeji, že táto práca bude napredovať rýchlejšie a bude účinnejšia. Komisii v tejto oblasti želáme úspech. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, chcela by som poďakovať všetkým poslancom za podporu a pripomienky k týmto dvom rozličným, ale veľmi dôležitým témam.

Začnem systémom SIS II. Samozrejme, bola to dlhá sága, ako niekto uviedol – a ja to prvá priznávam. Ide o veľmi zložitú a ťažkú problematiku. V minulosti sa pravdepodobne niektoré veci mohli urobiť lepšie, ale odkedy som nastúpila do funkcie, naozaj sa usilujem riešiť to veľmi transparentne a dôkladne. Komisia do písmena dodržala strategický plán stanovený Radou a Rada sa na svojom poslednom zasadnutí dohodla na záveroch. Niektoré členské štáty boli skeptické, no súhlasili so záverom, že prvý medzníkový test bol úspešný. Práve teraz s rozličnými odborníkmi pracujeme na hodnotení a definovaní záverečných požiadaviek členských štátov, aby sme uspokojili ich prevádzkové potreby a stanovili konkrétnejší časový rozvrh a cestu vpred. Tento návrh predložím ministrom na diskusiu 3. a 4. júna a na jeseň sa bude ďalej hodnotiť. Samozrejme, budeme postupovať transparentne a celý čas spolupracovať s Európskym parlamentom a pánom spravodajcom.

Ak mám zodpovedať otázku týkajúcu sa nových členských štátov, prístup Bulharska a Rumunska sa pre všetkých zabezpečí cez systém SIS I. Medzičasom sa v tomto smere prijímajú opatrenia v súvislosti s Bulharskom a Rumunskom.

Na jeseň pripravujeme – dúfam, že úspešný – druhý medzníkový test systému SIS. Kým nebude úspešne zavŕšený, máme kontakty a otvorené cesty, pomocou ktorých si pre budúcnosť zachováme náhradný plán. Dúfame, že ho nebudeme potrebovať, ale aj na túto možnosť sme sa pripravili. Zatiaľ mi dovoľte poďakovať všetkým poslancom, predovšetkým pánovi Coelhovi, za podporu a ubezpečiť vás o maximálnej transparentnosti a angažovanosti Komisie vo vzťahu k Európskemu parlamentu v tejto oblasti.

Pokiaľ ide o presídľovanie, úplne súhlasím s pánom Busuttilom, ktorý vyjadril svoje prekvapenie nad tým, že to doposiaľ neexistovalo. Samozrejme, spájanie zdrojov členských štátov a podpora ďalšej angažovanosti na celosvetovej scéne s cieľom znížiť tlak na utečenecké tábory po kríze alebo zložitej situácii je veľmi dobrou iniciatívou. Môžeme inšpirovať členské štáty, aby rozumnejšie využívali finančné prostriedky a spolupracovali s úradom UNHCR. Samozrejme, mohlo by to skutočne posilniť našu úlohu na celosvetovej scéne, no zároveň by sa tým naozaj zmenila situácia týchto ľudí, ktorí uviazli vo veľmi zložitej situácii. Podľa odhadov úradu UNHCR bolo len v minulom roku potrebné presídlenie 747 000 osôb. Ako uviedla pani Flautrová, môžeme síce pomôcť, no potreby sú obrovské. Myslím si, že existuje široká zhoda, pokiaľ ide o cieľ a účel tohto fondu, a dúfam, že čoskoro nájdeme riešenie týchto procesných otázok, aby sme mohli bezodkladne prijať návrh.

Viacerí poslanci spomenuli vnútornú solidaritu. Samozrejme, súvisí to s touto problematikou, no ide o trochu inú tému. Uznávam aj túto potrebu. Komisia už v tomto smere predložila návrhy. V dublinskom nariadení sme navrhli mechanizmus dočasného pozastavenia a zriadili sme Európsky podporný úrad pre azyl, ktorý bude koncom tohto roka otvorený na Malte. Máme pilotný projekt na Malte, ktorý hodnotíme. Súhlasím s tým, že by sme sa mali pokúsiť nájsť spôsob, ako zabezpečiť jeho dlhšie trvanie a zapojiť doň viac členských štátov. Samozrejme, závisí to od ochoty členských štátov prispieť. Komisia sa však na to pozrie a pozrieme sa aj na všeobecný mechanizmus solidarity v rámci EÚ, ktorý predstavíme na budúci rok. Môžeme sa teda vrátiť k tejto diskusii, ktorá sa trocha odlišuje od programu EÚ pre presídľovanie, no napriek tomu je veľmi dôležitá.

Veľmi pekne ďakujem pánovi Coelhovi, pánovi Tavaresovi a pánovi Alvarovi za prácu na týchto dvoch veľmi významných dokumentoch. Teším sa na spoluprácu, aby sme ich čo najskôr mohli dokončiť.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, spravodajca.(PT) Veľmi ďakujem jednotlivým kolegom poslancom za pozitívne pripomienky. Vážená pani Malmströmová, chcel by som, aby ste vedeli, že Parlament si uvedomuje, že ste tento proces zdedili, a že máme dôveru vo vaše schopnosti a inteligenciu, pomocou ktorých dospejete k najlepšiemu možnému záveru. Oceňujeme aj úsilie, ktoré ste vynaložili v súvislosti s transparentnosťou a ktoré vlastne pán kolega Enciu veľmi správne zdôraznil.

Pokiaľ ide o termín, vyšleme nesprávne signály, ak nové nástroje v oblasti prisťahovalectva nebudú mať stanovený termín. Po všetkých tých sklzoch nemá zmysel donekonečna predlžovať mandát Komisie. Chápem, že Komisia nie je v pozícii, že by sa mohla zaviazať k uskutočneniu cieľa navrhnutého Parlamentom. Napriek tomu ho navrhneme, a ak sa z nejakého dôvodu proces do tohto termínu nezavŕši, môžete Parlament požiadať o predĺženie a vysvetliť, aké sú potreby. Predĺženie mandátu Komisie bez stanovenia termínu je po týchto sklzoch strašný signál pre európske inštitúcie i európsku verejnosť.

Súhlasím s vašou myšlienkou, že Rada pre globálne riadenie programu nemôže byť zhromaždením. Chápem preto výhrady Komisie týkajúce sa obmedzenia prístupu k jej práci. S tým absolútne súhlasím. Návrh Parlamentu bol výsledkom menej priaznivej verzie pôvodného návrhu Komisie. Komisia totiž zároveň s obmedzením zloženia Rady pre globálne riadenie programu umožnila účasť každému ďalšiemu úradníkovi z Komisie, Rady alebo členských štátov. Vyvoláva to oprávnenú otázku: prečo je možná účasť úradníkov z Komisie a členských štátov, ale nie z Parlamentu? Som presvedčený, že ak obmedzíme funkcie tohto orgánu, všetci s tým budú súhlasiť najmä vzhľadom na záruky, ktoré pani komisárka dala vo vzťahu k zvýšeniu transparentnosti.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, spravodajca. (PT) Vážená pani predsedajúca, ďakujem poslankyniam a poslancom, ktorí vystúpili v rozprave, ako aj pani komisárke. Som presvedčený, že ak existuje zhoda v tom, čo chceme vo vzťahu k problematike presídľovania utečencov, je to z toho dôvodu, že chápeme, že v tomto prípade je predmetom rozpravy o prisťahovalectve – a všetci vieme, aká je v Európe zložitá spolu s rozpravou o azyle a utečencoch – problém, ktorý dokážeme riešiť. Dokážeme ho vyriešiť pre seba i pre utečencov, pretože každý, kto navštívil utečenecké tábory, vie, že sú tam deti, ktoré strácajú jeden, dva, tri roky štúdia, ktoré by v Európe mohli absolvovať. Myslím si, že z tohto dôvodu má táto rozprava správny stupeň naliehavosti.

Dúfam tiež, že procesné otázky rýchlo prekonáme v súlade s tým, čo je napísané v zmluvách. Všetci totiž vieme, že to, čo máme, nestačí. Vieme aj to, že obyčajné vyčlenenie časti rozpočtu ešte nie je skutočným programom pre presídľovanie utečencov. Na takúto tému je totiž zameraná správa z vlastnej iniciatívy, o ktorej tu dnes tiež diskutujeme a ktorá sa týka kvality. Kvalita je pri integrácii utečencov životne dôležitá a vyžaduje si mnohostranný prístup, na ktorom sa zúčastnia mimovládne organizácie, miestni aktéri a miestne orgány. Tento prístup musí vyriešiť aj mnohé byrokratické záležitosti týkajúce sa koordinácie, ktorými sa dnes zaoberáme.

Ak pre tieto deti, ktoré sa nachádzajú v utečeneckých táboroch, ešte nechodia do školy a mali by právo na presídlenie, trvá tento proces dlho, pracovníci pohraničných orgánov viacerých členských štátov nám hovoria, že je to z toho dôvodu, že členským štátom trvá dlho napríklad koordinácia schvaľovania tranzitných dokladov, ktorú by bolo možné uskutočniť pomocou nástroja, ktorý by mal uplatňovať Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), ako sme navrhli v správe z vlastnej iniciatívy. EASO je oddelenie pre presídľovanie so zníženým počtom úradníkov, v ktorom pracujú ľudia, ktorí neustále pôsobia v oblasti presídľovania, ktorí vedia, ako uskutočňovať výmenu osvedčených postupov, ako uviesť nové členské štáty do mechanizmov presídľovania a ako s cieľom zjednodušiť proces presídľovania koordinovať dokonca aj vzťahy s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť.

Ak sme už rozhodli, že títo ľudia budú presídlení, nie je dôvod naťahovať byrokratické postupy a tým odkladať ich skutočnú integráciu na európskej pôde.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Spoločná rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (S&D) , písomne. (EL) Dnes hlasujeme o prijatí spoločného programu EÚ pre presídľovanie žiadateľov o azyl z problematických tretích krajín do EÚ. Je však potrebné viesť aj ďalšiu diskusiu. Viac ako desať rokov je Európa svedkom prílevu veľkého počtu utečencov a vĺn prisťahovalectva. Celá záťaž európskeho humanizmu bola ponechaná na pleciach juhu Európy a už pred istým časom dosiahla svoje hranice. Zatiaľ čo Európa má celkom správne pripravený fond pre tretie krajiny, žiadne takéto opatrenie neexistuje pre členské štáty.

Ak nič iné, správa pána spravodajcu aspoň pripúšťa tento problém. Ďalšie správy, ako je správa o vytvorení Európskeho podporného úradu pre azyl, aspoň na papieri stanovujú povinnosť pomáhať štátom, ktorých azylový systém a systém prijímania migrantov je v dôsledku ich zemepisnej polohy pod osobitným tlakom. Výslovne uvedeným cieľom je podporiť vytvorenie mechanizmu solidarity, akým je preprava osôb, ktoré majú právo na medzinárodnú ochranu v rámci EÚ.

Dúfajme, že Európa postupne objaví solidaritu. Musíme mať na pamäti, že akékoľvek zdržanie v tejto veci uškodí našim nevinným blížnym.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne. (CS) Pokiaľ ide o problematiku Schengenského informačného systému, chcem opätovne upozorniť na skutočnosť, že štátne orgány Českej republiky, orgány jej územnej samosprávy i jednotliví politici vrátane poslancov Európskeho parlamentu sa neustále stretávajú so sťažnosťami českých občanov, ktorí sú pri cestách do Nemeckej spolkovej republiky často vystavovaní bezdôvodným a ponižujúcim policajným kontrolám a prehliadkam, a to ako v blízkosti štátnej hranice, tak aj v širšom nemeckom pohraničnom území. Tento postup nemeckých policajných a colných orgánov vykonávaný s vysokou frekvenciou a agilnosťou má značne negatívny vplyv nielen na česko-nemecké vzťahy, ale predovšetkým na postoj českých občanov k európskej integrácii. Po pristúpení Českej republiky k Schengenskému informačnému systému bol českým občanom deklarovaný voľný a nerušený pohyb na území EÚ vrátane Nemecka, ako to predpokladá a zaručuje Schengenský systém. Domnievam sa, že postup nemeckých štátnych orgánov voči osobám cestujúcim z Českej republiky je v úplnej väčšine prípadov neodôvodnený a je v rozpore s deklarovaným voľným pohybom osôb.

 

7. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa pána Alvesa v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) (A7-0054/2010).

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves, spravodajca. (PT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, dovoľte mi zdôrazniť skutočnosť, že diskutujeme o prvej správe Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorá podlieha riadnemu legislatívnemu postupu stanovenému v Lisabonskej zmluve. Je to historický okamih, a ak bude tento Parlament hlasovať tak, ako to navrhujem, odštartuje toto nové obdobie spoločných právomocí v oblasti poľnohospodárstva v Európskej únii tým najlepším možným spôsobom.

Prispeje k tomu práve spolupráca s najvzdialenejšími regiónmi pri prijímaní právnych predpisov, čím sa prakticky ukáže vôľa budovať Úniu posilňovanú súdržnosťou, v duchu aktívnej solidarity, pri rešpektovaní špecifík a odlišností jej jednotlivých častí, čo je jediná schodná cesta k realizácii nášho spoločného európskeho projektu.

Prispeje k tomu aj zavedenie základných nariadení, ktoré zabezpečia vyššiu životaschopnosť odvetvia výroby cukru na Azorách – a ja to osobitne vítam, lebo je to môj domovský región –, keďže tam tento sektor funguje už stovky rokov. Navyše to pomôže zdravej diverzifikácii poľnohospodárstva v regióne, ktorý, ako vieme, má nenahraditeľný podiel na portugalskom odvetví mlieka. Musíme tento stav skonsolidovať a zabezpečiť jeho trvalú udržateľnosť.

Pani predsedajúca, chcel by som poďakovať pánovi komisárovi Cioloşovi a vysokým úradníkom Komisie, s ktorými sme pracovali a rokovali, za otvorenosť a flexibilitu, akú preukazovali. Španielske predsedníctvo urobilo všetko pre to, aby sa naša spoločná túžba dosiahnuť zhodu v prvom čítaní stala skutočnosťou. Samozrejme, svoje poďakovanie by som rozšíril na tieňových spravodajcov z ostatných politických skupín, ako aj na skvelých úradníkov sekretariátu parlamentného Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ich spolupráca nám umožnila dosiahnuť výsledok, ktorý považujem za veľmi pozitívny.

Zdôraznil by som tiež rozhodujúci príspevok Poľnohospodárskeho združenia Azor, ako aj regionálnej vlády a republikovej vlády, ktoré sa intenzívne zapájali a zohrali významnú úlohu pri hľadaní riešenia pre produkciu cukru na Azorách.

Návrh nariadenia Rady bol predložený vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2. októbra, v čase, keď nebola vyhliadka, že nadobudne platnosť Lisabonská zmluva, ktorá stále čakala na ratifikáciu členskými štátmi. V tomto kontexte bolo pôvodnou myšlienkou Komisie a Rady, že sa návrh prijme v rámci zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, aby nadobudol účinnosť 1. januára 2010.

Po tom, čo Lisabonská zmluva nadobudla platnosť, a napriek skutočnosti, že v ostatných politických skupinách a v Rade v tom čase prevládal názor, aby tento návrh aj naďalej podliehal zjednodušenému postupu – pretože sa domnievali, že návrh nepotrebuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a že by mal rýchlo vstúpiť do platnosti –, spolu so Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente chápem, že Parlament musel v súlade s Lisabonskou zmluvou vyjadriť svoj názor a prevziať svoju úlohu spoločného zákonodarcu.

Urobili sme to v správnom čase, pretože výsledkom je otvorenie nových možností, najskôr s prispením Výboru pre regionálny rozvoj a názoru pána Teixeiru – ktorému by som, mimochodom, chcel zablahoželať a poďakovať za pomoc, ktorú nám poskytoval počas celého procesu – a potom prostredníctvom mojej správy, ktorá predstavuje nové možnosti v otázke cukru na Azorách, ako aj príspevku a podpory mojich kolegov vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Napokon by som rád vo svojom prvom vystúpení povedal, že sa nám nepodarilo docieliť, aby záväzok dosiahnutý v trojstrannom rokovaní akceptoval pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Výborom pre regionálny rozvoj a Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktoré som aj ja podporoval. Bolo nevyhnutné dosiahnuť záväzok v prvom čítaní a tým zaistiť už dosiahnuté zlepšenia a potrebu rýchleho nadobudnutia účinnosti, aby sa neustupovalo v otázke spätnej účinnosti od januára tohto roka. Keďže však Komisia už pripravuje pre programy POSEI dokument o preskúmaní, budeme mať určite čoskoro ďalšiu príležitosť diskutovať o nich.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ako ste videli, zmenili sme meno na obrazovke. Bohužiaľ, príslušný pán komisár neprišiel medzi nás načas, čo považujem za poľutovaniahodné, pretože momentálne sa nevyskytuje žiaden oblak popola a je už 11.00 hod.

Komisia by možno mala niekedy prediskutovať skutočnosť, že príslušní komisári by tu mali byť prítomní. Toto je aj predmetom rámcovej dohody. Som si istá, že pani Malmströmová bude výbornou zástupkyňou.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za pochopenie. Chcela by som sa ospravedlniť v mene svojho kolegu pána Cioloşa, ktorý mešká a pokúša sa sem dostať čo najskôr, aby mohol s vami diskutovať. Požiadal ma, aby som poďakovala spravodajcovi pánovi Alvesovi a tieňovým spravodajcom Európskeho parlamentu za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali pri prijímaní tohto návrhu.

Jeho prijatie je dôležité, pretože je to prvý text v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka prijímaný riadnym legislatívnym postupom po tom, čo nadobudla platnosť Lisabonská zmluva. Medzi Parlamentom, Radou a Komisiou vznikla v uplynulých mesiacoch veľmi dobrá spolupráca a to vytvorilo podmienky na rýchle prijatie tohto návrhu v prvom čítaní.

V rámci tejto prvej skúsenosti s riadnym legislatívnym postupom sa môj kolega komisár Cioloş a jeho útvar veľa naučili a tým sa vytvoril výborný precedens do ďalšej práce. Prijatie tohto nariadenia je veľmi dôležité pre najvzdialenejšie regióny, keďže prináša technické zjednodušenia a tiež výnimky v prospech niektorých odvetví: odvetvia mlieka na Kanárskych ostrovoch, Madeire a Réunione, odvetvia výroby cukru na Azorách a odvetvia vína na Madeire a Azorách.

Pokiaľ ide o Azory, domnievam sa, že súčasná situácia je dôvodom na dodatočné a spoločné úsilie nás všetkých – verejnosti, regionálnych vlád, národných vlád a Európskej únie – o podporu diverzifikácie poľnohospodárskych činností v tomto regióne. Diverzifikácia musí skutočne byť jednou z hlavných priorít najvzdialenejších regiónov, ktorým zmluva priznala osobitný štatút v dôsledku ich špecifických znevýhodnení. Diverzifikácia musí umožniť domáci rozvoj, ktorý prinesie týmto regiónom stabilitu a blahobyt. Z tohto dôvodu po prijatí ubezpečenia portugalských orgánov, ktoré sa zaviazali podporovať odvetvie cukrovej repy na Azorách, môžem vyjadriť súhlas s rozšírením výnimky, ktorá už bola v minulosti udelená v prospech cukrovarníckeho priemyslu na Azorách.

Budem počúvať vaše pripomienky k tomuto textu a vynasnažím sa odpovedať v mene svojho kolegu na vaše otázky, ako budem najlepšie vedieť.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. (PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, v prvom rade by som chcel poblahoželať spravodajcovi, svojmu kolegovi poslancovi Alvesovi k jeho práci, predovšetkým k jeho preukázanej schopnosti zahrnúť rozličné príspevky, ktoré dostal a ktoré nie sú ničím iným, ako rešpektovaním záujmov rozličných začlenených najvzdialenejších regiónov.

Vo svojej funkcii spravodajcu Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko vítam skutočnosť, že pán spravodajca plne prijal všetky predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a že Výbor pre regionálny rozvoj za všetky z nich hlasoval. Objektívnym cieľom týchto návrhov je zlepšiť a opraviť tie aspekty platného nariadenia, ktoré sú neprimerané a zastarané. Z týchto aspektov by som zdôraznil skutočnosť, že maximálne množstvá vývozu a odosielania spracovaných produktov, ktoré sú zvýhodnené grantmi v rámci programov POSEI, sa v súčasnosti počítajú na základe priemerných hodnôt za roky 1989 až 1991.

Za predpokladu, že správa bude prijatá, dúfam, že Komisia a Rada budú schopné interpretovať stanovisko Parlamentu a nebudú využívať prípadné budúce prehodnocovanie nariadení o programe POSEI ako ospravedlnenie neprijatia stanovísk tohto Parlamentu a predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré majú mimoriadny význam pre dotknuté regióny.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves, v mene poslaneckého klubu PPE. (PT) Pre svoje trvalo znevýhodnené prírodné podmienky najvzdialenejšie regióny potrebujú, aby sa Európska únia osobitne pozrela na vytvorenie tých najlepších podmienok na realizáciu ich hospodárskych činností.

V prípade regiónov ako Azory, ktoré sú značne závislé od poľnohospodárstva, je potrebné tomuto odvetviu venovať mimoriadnu pozornosť. Práve v tejto súvislosti vítame správu o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch. Verzia, o ktorej hlasoval Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, bola vcelku uspokojivá. Verzia, ktorá vyplynula z trojstranných rokovaní neúprosne postihuje pracovné podmienky v odvetví výroby cukru, ktorého vývozná kvóta je takmer len symbolická.

V čase, keď sa diverzifikácia poľnohospodárstva akceptuje ako jeden zo spôsobov minimalizácie opakujúcej sa krízy tohto odvetvia, je poľutovaniahodné, že táto správa nevyjadruje dôveru a podporu, ktorú pestovanie cukrovej repy na ostrove San Miguel potrebuje.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă, v mene skupiny S&D. (RO) V prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi k uvedeným cieľom v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch. Režim podpory poľnohospodárstva pre najvzdialenejšie regióny poskytuje dôležitý mechanizmus na udržiavanie poľnohospodárstva a vidieckej krajiny.

Podporujem terajšie prehodnocovanie vymedzenia týchto oblastí, aby sa odstránili akékoľvek nezrovnalosti v ich vymedzení. Som presvedčená, že uplatňovaním jednotných kritérií sa zjednoduší realizácia režimu platieb najvzdialenejším regiónom na úrovni Európskej únie, dosiahne väčšia transparentnosť a zabezpečí jednotný prístup k príjemcom platieb v rámci týchto režimov pomoci. Všetci vieme, akú kľúčovú úlohu hrá poľnohospodárstvo v miestnom hospodárstve.

Z tohto hľadiska si myslím, že je vhodné prijať opatrenia v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie, ktorých cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a podpora diverzifikácie. Podporujem a úplne súhlasím so základnými cieľmi programu pre najvzdialenejšie regióny, ktoré považujem za relevantné a ktoré sa ukázali byť účinným nástrojom na udržiavanie poľnohospodárstva v týchto oblastiach.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner, v mene skupiny ALDE. (FI) Vážený pán predsedajúci, najprv chcem poďakovať a poblahoželať spravodajcovi pánovi Alvesovi k jeho vynikajúcej práci na tejto správe. Naša skupina plne podporuje tento kompromis, pretože je veľmi dôležité a zrejmé, že hospodársky a sociálny rozvoj najvzdialenejších regiónov EÚ je do veľkej miery ovplyvnený ich okrajovou polohou, zložitým podnebím a geografickými pomermi i hospodárskou závislosťou od úzkej škály tovarov a služieb. Najmä teraz v čase krízy je veľmi dôležité, aby sme upriamili pozornosť na vyvážený rozvoj regiónov Európy a na dosiahnutie regionálnej a sociálnej súdržnosti.

My a Európska únia musíme zabezpečiť, aby sme boli v poľnohospodárstve sebestační všade v Európe. Je to nevyhnutné pre našu bezpečnosť a biodiverzitu. Opatrenia navrhované v tejto správe by sa teraz mali uviesť do skutočnej praxe. Dosiahnu sa tým stále a najmä dlhodobé výsledky všade v Európe vrátane okrajových regiónov Európy.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som tiež chcel zablahoželať pánovi spravodajcovi k veľmi dobre vykonanej práci. Aj naša skupina bola schopná podporiť dohodu v rámci trojstranných rokovaní a myslím si, že našla dobrý kompromis.

Domnievam sa, že najvzdialenejšie regióny Európy by mali dostať požadovanú potrebnú podporu všade, kde je to možné, aby sa kompenzovala ich poloha a ťažkosti, ktoré to prináša. Tieto regióny sú trvalo znevýhodnené a my to musíme uznať. Hospodárska kríza a kríza v odvetví mlieka postihla tieto regióny viac v porovnaní s väčšinou zvyšku Európy, a preto si tieto regióny zaslúžia osobitnú pozornosť.

Mám pochopenie najmä pre situáciu na Azorách, kde je odvetvie mlieka veľmi dôležité a má vážne ťažkosti. Povoliť Azorám vývoz pomerne malých množstiev cukru do EÚ musí byť dobrým rozhodnutím pre hospodársku budúcnosť tohto regiónu.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, v mene skupiny GUE/NGL. (PT) Vážený pán predsedajúci, obhajovanie predĺženia opätovného vývozu cukru pomocou modelov, ktoré sa v súčasnosti navrhujú, s postupným rušením systému kvót na mlieko je nebezpečné a neprijateľné. Toto zrušenie kvót, proti ktorému sme bojovali a budeme naďalej bojovať a podporovať tak zápas producentov mlieka, bude mať veľmi vážne dôsledky pre výrobné odvetvie, ktoré tvorí základ hospodárstva Azor. V rozpore s tým, čo sa navrhuje, nebude možné zmierniť tieto dôsledky navrhovanými opatreniami zameranými na cukrovarnícky priemysel, najmä keď sa navrhuje aj jeho postupné zrušenie. Čo zostane po uplynutí týchto piatich rokov?

Na druhej strane je dôležité brať do úvahy, že proces obnovy vínnej révy výrazne zaostáva za harmonogramom, v neposlednom rade v prípade Madeiry, a ak nedôjde k posilneniu stimulov, môže byť dokonca ohrozený. Reštrikcie a obmedzenia, ktoré postihujú najvzdialenejšie regióny, sú trvalé. Z toho dôvodu musí byť praktickým výsledkom uznania špecifík týchto regiónov súbor opatrení trvalej pomoci a nie neprepojených a časovo obmedzených opatrení. Je dôležité zachovať pomoc Únie odvetviu poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch, navyše v súčasnej sociálno-hospodárskej klíme.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). (ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, zaoberáme sa reformou, ktorá je jednoduchá, ale mimoriadne dôležitá pre najvzdialenejšie regióny. To platí najmä v čase, keď kríza postihuje každého, ale tieto regióny postihuje zásadným spôsobom, keďže sú trvalo štrukturálne znevýhodnené, čo znamená, že potrebujú tieto zmeny.

Budem hovoriť o Kanárskych ostrovoch. V prípade Kanárskych ostrovov sa najdôležitejšia zmena týka zásobovania mliečnymi prípravkami určenými na priemyselné spracovanie. Hovoríme o sušenom odtučnenom mlieku s rastlinným tukom, ktoré je tradičným výrobkom pre miestnych spotrebiteľov a na Kanárskych ostrovoch sa predáva viac ako 40 rokov. Po vynaložení veľkého úsilia a napriek mnohým ťažkostiam vznikol miestny priemysel, ktorý vytvára zamestnanosť a očividnú pridanú hodnotu. Chcel by som to zdôrazniť, pretože v terajšej dobe, najmä na našich ostrovoch, ktoré majú mimoriadne vysokú nezamestnanosť, je podpora malého priemyslu, ktorý vytvára pracovné miesta, nielen potrebou, ale aj povinnosťou.

Návrh je zachovať zásobovanie týmto produktom, ktorý sa používa na miestnu spotrebu, v malých množstvách 800 ton ročne. To by odstránilo prechodný charakter opatrenia, ktoré má malý význam v globálnom kontexte, a tým prinieslo tomuto priemyslu stabilitu.

Ako som už povedal, najvzdialenejšie regióny sú výrazne znevýhodnené, ale treba ich považovať za príležitosť pre Európu. Rozličné dohody o pridružení, ktoré sa v súčasnosti pripravujú a o ktorých sa diskutuje, ako sú dohody o voľnom obchode s Kolumbiou a Peru, ako aj ďalšie, o ktorých sa rokovania začínajú, ako je dohoda so zoskupením Mercosur, sú jasnou hrozbou nášmu odvetviu poľnohospodárstva. Mám na mysli mnohé produkty: paradajky, banány a odvetvie chovu dobytka.

Povedal som to už mnohokrát: týmito dohodami sa musí dosiahnuť rovnováha. Keď každý trochu ustúpi, všetci zvíťazíme. V žiadnom prípade však nesmie byť jeden produkt alebo určitý sektor nútený znášať náklady týchto dohôd.

Na záver by som chcel zablahoželať spravodajcovi pánovi Alvesovi a poďakovať Komisii a Rade, ktorým sa spolu s Parlamentom podarilo dosiahnuť dohodu v týchto prvých trojstranných rokovaniach o poľnohospodárstve.

 
  
MPphoto
 

  Patrice Tirolien (S&D). (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, keď sa tento text dostal do Výboru pre regionálny rozvoj, podarilo sa mi nastoliť myšlienku rozšírenia výnimky povoľujúcej výrobu sušeného mlieka na ostrovoch Martinik a Guadeloupe podľa príkladu modelu trvalo udržateľného rastu, ktorý sa dobre osvedčil na Madeire.

Bohužiaľ, na ostatnom trojstrannom rokovaní táto pozícia nezískala jednoznačný súhlas. Je to poľutovaniahodné z dvoch dôvodov. Po prvé, pokiaľ ide o podstatu, produkcia mlieka vo francúzskych zámorských departementoch by poskytla viaceré nevšedné možnosti: posilnenie chovu hovädzieho dobytka, sebestačnosť v základných potravinách a vytváranie pracovných miest. Po druhé, pokiaľ ide o obsah, náš Parlament ako celok nebol schopný rozhodnúť o mojom návrhu, pretože chcel, aby tento text prešiel do prvého čítania neformálnym postupom, s čím nesúhlasím.

Tak či onak, naša práca na tomto nariadení o programe POSEI bude veľmi skoro pokračovať počas jeho hodnotenia v polovici obdobia. Potom opäť požiadam o výnimku pre ďalšie francúzske zámorské departementy.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, teší ma, že sa v tomto Parlamente toľko diskutuje o správe o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie.

Počas predchádzajúceho volebného obdobia som bol tieňovým spravodajcom pre reformu trhu s cukrom. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vtedy navštívil ostrov Réunion, kde som si bol pozrieť malý poľnohospodársky podnik, ktorý pestuje cukrovú trstinu. Bez našej podpory by tento malý poľnohospodársky podnik nemohol ďalej existovať. Ako človek z kontinentálneho vnútrozemia som si tiež všimol, že títo poľnohospodári v najvzdialenejších regiónoch Únie skutočne čelia osobitnému radu okolností.

Prostredníctvom určitých ustanovení o výnimkách musíme zabezpečiť, aby sme poľnohospodárom vo všetkých týchto regiónoch, ktoré ležia v Európskej únii, poskytli perspektívu do budúcnosti a umožnili im dosiahnuť v týchto oblastiach potravinovú bezpečnosť, aspoň do veľkej miery. Je na nás všetkých, aby sme aj týmito ustanoveniami o výnimkách pomohli zabezpečiť, že poľnohospodárstvo bude mať perspektívu do budúcnosti a že bude zaistená bezpečnosť zásobovania miestnych obyvateľov. Spôsob, akým bola teraz vypracovaná táto správa, vytvára dobré podmienky na dosiahnutie týchto cieľov. Moja srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najvzdialenejšie oblasti sa vyznačujú sociálno-ekonomickými a štrukturálnymi osobitosťami, ktoré sú dané ich vzdialenosťou od trhov, izoláciou, malou rozlohou, topografiou, zložitým podnebím a ich hospodárskou závislosťou od určitých výrobkov. Sú tam tri mimoriadne dôležité odvetvia poľnohospodárstva: pestovanie cukrovej repy, produkcia mliečnych výrobkov a vinárstvo.

Hospodársky systém týchto oblastí závisí od správneho fungovania výrobných systémov v každom z uvedených odvetví, ale veľa práce si vyžiada obnova rovnováhy, ktorá sa časom narušila, a zabezpečenie výnimiek potrebných na zavedenie vhodných trhových nástrojov.

Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, s veľkými obavami sa dozvedáme o prebiehajúcich rokovaniach s krajinami zoskupenia Mercosur. Ak nebudú sprevádzané primeranými kompenzačnými opatreniami, táto dohoda by mohla vážne ohroziť nielen najvzdialenejšie oblasti, ale aj mnoho odvetví európskeho poľnohospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL). (FR) Vážený pán predsedajúci, musím povedať, že kompromis o cukre, ako bol dohodnutý v trojstranných rokovaniach, nezodpovedá tomu, čo sme navrhovali vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a veľmi ma to mrzí.

Čo sa však týka ostrova Réunion, tento text je dôležitý pre poľnohospodárov, ktorí čakajú na rýchle uplatnenie výnimky udelenej na mlieko. Tá im zabezpečí trvalú udržateľnosť tohto odvetvia. Bol by som však uprednostnil zachovanie záruk odporúčaných vo výbore.

Ešte k otázke mlieka. Súhlasím s naším kolegom poslancom pánom Tirolienom. Boli by sme privítali vypracovanie štúdie pre ostrovy Martinik a Guadeloupe s cieľom zachovať produkciu v týchto regiónoch. Tieto otázky budú celkom určite znovu nastolené počas rokovaní o programe POSEI a my budeme mať opäť možnosť o nich hovoriť.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Vážený pán predsedajúci, už roky pozorujeme jav, ktorý zrejme spôsobí bezmocnosť Európskej únie, a to je obrovské množstvo zanikajúcich poľnohospodárskych podnikov, čo podkopáva sebestačnosť štátov EÚ. Je jasné, že najviac to postihuje poľnohospodárov v znevýhodnených oblastiach, akými sú najvzdialenejšie regióny, ale aj poľnohospodárov v horských regiónoch, aké máme v Rakúsku.

Žiaľ, je to dôsledok spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá je už mnoho rokov vystavená kritike, neustále sa reformuje, a aj tak stále nefunguje správne. Dosiahli sme však bod zlomu. V krízových situáciách – či už ich prinesie klesajúce euro alebo jednoducho skutočnosť, že sopka na Islande paralyzovala leteckú dopravu a tým aj zásobovanie rýchlo sa kaziacimi potravinami – sa členské štáty musia spoliehať samy na seba. Celkom nedávno sme to videli, keď naposledy Rusko odstavilo plyn.

Keď sa situácia skomplikuje, všetko závisí od sebestačnosti krajiny a tú treba v rámci EÚ zachovať, v tých krajinách a regiónoch, kde ležia znevýhodnené oblasti, a v najvzdialenejších regiónoch. Domnievam sa, že sa to dá dosiahnuť, iba ak sa poľnohospodárstvo do určitej miery vráti na vnútroštátnu úroveň.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE) . – (PT) Vážený pán predsedajúci, do tejto rozpravy o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch by som rád vstúpil vyjadrením pochvaly pánovi spravodajcovi a každému, kto pracoval na tejto problematike. Chcel by som tiež povedať, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú často technické a špecifické, nevedú k výrazným zmenám.

Upozorňovanie na problém cukru a výroby cukru na Azorách je však zároveň upozornením na hlbší problém. Najvzdialenejšie regióny ako Azory, ktoré som mal možnosť nedávno navštíviť, sú veľmi pevne naviazané na odvetvie poľnohospodárstva. Konkrétne na Azorách je veľmi dôležitá otázka kvót na mlieko. Výroba mlieka a spôsob jej regulácie sú mimoriadne dôležité otázky pre stovky výrobcov a mnoho obyvateľov Azor. Práve z tohto dôvodu chcem hneď teraz, tu v Parlamente, upozorniť, že je potrebné nájsť riešenia, ktoré budú pamätať na konkrétnu situáciu týchto regiónov.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, som šťastná, že vidím správu o pomoci poľnohospodárstvu v najvzdialenejších regiónoch Európy. Niet pochýb, že geografická poloha, vzdialenosť od trhov a ďalšie podobné faktory spôsobujú mnoho ťažkostí. Vplyv má aj hospodárska kríza. Nestabilita cien je veľmi výrazná a má škodlivý a skutočne destabilizujúci vplyv na poľnohospodárstvo, nielen v najvzdialenejších regiónoch, ale vo všetkých oblastiach Európy. Dnes sa však chcem na Komisiu obrátiť len s jednou veľmi konkrétnou vecou, a to, že Komisia musí byť vo svojom konaní veľmi opatrná, aby neznevýhodňovala európskeho poľnohospodára a európske poľnohospodárske odvetvie.

V Severnom Írsku dovoz výrazne ovplyvnil odvetvie mlieka a mäsa. Viedlo to k nestabilite cien a veľkým finančným stratám poľnohospodárov. Minulý týždeň som navštívila Kráľovskú poľnohospodársku výstavu v Severnom Írsku. Je to najväčšia výstava svojho druhu v tejto provincii a poľnohospodári jeden za druhým vyjadrovali veľmi vážne obavy z prístupu Komisie k obnoveniu obchodných rokovaní so zoskupením Mercosur. Komisia a aj my v tomto Parlamente musíme byť určite veľmi opatrní, aby sme neobetovali toto európske odvetvie v záujme takzvaných ziskov v iných oblastiach.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, vítam návrhy na pomoc najvzdialenejším regiónom. V prvom rade je poľnohospodárstvo predovšetkým odvetvie, ktoré prináša na stôl jedlo, bez ktorého by sme všetci zomreli. Ale tieto regióny by bez poľnohospodárstva tiež zahynuli, hospodársky a zrejme aj tým, že by prišli o obyvateľov. Takže vítam akékoľvek návrhy, ktoré im pomôžu.

Chcem tiež pripojiť svoj hlas k tým, ktorí vyjadrili znepokojenie nad návrhmi v súvislosti so zoskupením Mercosur. Tie by mohli napáchať obrovské škody v najvzdialenejších regiónoch, a vlastne v každom regióne.

Myslím si, že je čas, aby sa Európska únia postavila k svojim vlastným poľnohospodárom pevnejšie a férovejšie. Našou úlohou nikdy nebolo, aby sme robili policajta poľnohospodárom v rámci Únie a dobrú vílu poľnohospodárom vo zvyšku sveta. Práve toto sa tu deje: pre potraviny prichádzajúce do Európskej únie by platili menej prísne predpisy, nižšia transparentnosť a zodpovednosť ako pre potraviny vyrábané v rámci Únie, čo by bolo nespravodlivé voči najvzdialenejším regiónom a voči všetkým regiónom.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, člen Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, prosím, ospravedlňte ma za meškanie, ale veľmi som sa chcel zúčastniť tejto rozpravy, pretože je to moja prvá a týka sa prvého rozhodnutia prijatého v rámci spolurozhodovacieho postupu v oblasti poľnohospodárstva. Ešte raz by som chcel pozdraviť pána Alvesa a všetky útvary Parlamentu a poďakovať im za veľkú ochotu a efektívnosť pri spolupráci s Komisiou a Radou na príprave tohto rozhodnutia.

Chceli sme rýchle rozhodnutie práve preto, aby sa opatrenia, ktoré obsahuje táto správa, mohli rýchlo uplatňovať v príslušných regiónoch. Niektoré rozhodnutia sa dokonca budú uplatňovať so spätnou platnosťou. Preto – a týmto tiež odpovedám pánovi Tirolienovi – sme nezaviedli ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Skutočne, ako pri niektorých iných návrhoch, boli by sme potrebovali doplňujúce odôvodnenia a analýzy, aby sme našli spôsob, ako ich zaviesť. Dali sme prednosť rýchlemu napredovaniu a ja som o tejto otázke niekoľkokrát diskutoval s pánom Alvesom. Preto s potešením sledujem podporu, ktorú získava tento návrh a dúfam, že budeme môcť s Parlamentom takto spolupracovať aj v budúcnosti pri ďalších otázkach. Som si dokonca istý, že sa nám to podarí.

Ako komisár pre poľnohospodárstvo môžem tiež ubezpečiť všetkých rečníkov, že o rokovaniach so zoskupením Mercosur sa niekoľkokrát hovorilo. Môžem vás uistiť, ako som to urobil počas diskusií v orgánoch Komisie o obnovení týchto rokovaní, že budem veľmi dôsledne dbať na to, aby tieto rokovania prebiehali v záujme európskeho poľnohospodárstva. Tieto rokovania musíme, samozrejme, posudzovať komplexnejšie, neobmedzovať ich len na poľnohospodárstvo. Môžem vás však ubezpečiť, že počas nasledujúcich mesiacov a rokov týchto rokovaní zaistím, aby európsky model poľnohospodárstva, ktorý je založený na kvalite, rozmanitosti a využívaní pôdy, ochraňovali buď výsledky týchto rokovaní, alebo opatrenia, ktoré sa prijmú následne po týchto rokovaniach.

Odznela aj otázka, prečo by sme mali uplatňovať degresivitu, prečo si nevolíme množstvá, ako sa to doposiaľ uplatňovalo voči Azorám na cukor. V tom druhom prípade sme sa osobitne dohodli s portugalskými orgánmi a s miestnymi azorskými orgánmi na zavedení hospodárskeho nástroja, ktorý umožní príslušnému odvetviu vyrovnať sa s hospodárskou súťažou prostredníctvom hospodárskych investičných opatrení. Teší ma podpora, ktorú som pozoroval, a záväzky, ktoré prijala portugalská vláda na pomoc odvetviu v tomto procese, a dúfam, že takto budeme môcť ponúknuť alternatívu výrobcom na Azorách.

Pán Mölzer uviedol, že spoločná poľnohospodárska politika nebola dostatočne silná, že nefungovala dobre a že potrebujeme návrat na vnútroštátnu úroveň. Chcem vám predložiť jednoduchú požiadavku: pozrite sa, aký majú dnes poľnohospodári príjem, pozrite sa, akú časť tohto príjmu tvorí podpora zo spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a položte si otázku, ako by to dnes poľnohospodári zvládali, ak by sme nemali SPP. To neznamená, že by sa SPP nemala upravovať. Musí sa výrazne upraviť, aby brala do úvahy práve tie zmeny, ktoré stoja pred európskym poľnohospodárstvom. Môžem vás ubezpečiť, že vynaložíme maximálne úsilie pri reforme SPP v roku 2013, aby táto politika viac brala do úvahy súčasnú realitu. Bude to, samozrejme, obmedzené zdrojmi, ktoré Rada a Parlament dajú na túto politiku k dispozícii. Dúfam, že tieto zdroje budú priamo úmerné ambíciám, ktoré Európania a Európa majú v oblasti poľnohospodárstva. Nemyslím si, že riešením je návrat na vnútroštátnu úroveň, pretože podľa môjho názoru, ak by sme nemali spoločnú poľnohospodársku politiku a prístup Spoločenstva, členské štáty by nemali prostriedky na to, aby zabezpečili prijatie osobitných opatrení v týchto najvzdialenejších regiónoch.

Končím preto s nádejou, že keď dôjde k prepracovaniu nariadenia o programe POSEI, dokážeme pokročiť v niektorých bodoch, ktoré sme dnes otvorili, a že vo všeobecnosti budeme pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky schopní pracovať tak efektívne ako pri tomto nariadení.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves, spravodajca. (PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v tomto poslednom vystúpení by som zdôraznil význam aktualizácie nariadenia (ES) č. 247/2006. Zmeny, ktoré nastali od jeho prijatia v roku 2006 – ako v oblasti právnych predpisov a ich uplatňovania, tak aj v samotnej situácii – vyvolali potrebu prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov tak, aby aktualizovaná verzia mohla naďalej slúžiť ako významný nástroj pri úprave určitých poľnohospodárskych politík Únie týkajúcich sa osobitostí najvzdialenejších regiónov, ako je to stanovené v článkoch 349 a 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Dovoľte mi v krátkosti vymenovať dosiahnuté zlepšenia. Na Kanárskych ostrovoch sa dočasne predĺži platnosť výnimky umožňujúcej dodávanie prípravkov na báze mlieka, ktoré sa považujú za tradičné výrobky pre miestnych spotrebiteľov. Na Réunione bude teraz možné vyrábať mlieko UHT zo sušeného mlieka v rámci limitov stanovených Svetovou obchodnou organizáciou, pričom sa tiež ruší povinnosť určovať podiel použitého sušeného mlieka. Na Madeire sa s použitím týchto modelov obnovuje rovnaká výnimka a v tomto regióne sa môže konzumovať víno vyrobené z hybridných odrôd viniča. Na Azorách sa znovu zavádza a rozširuje výnimka na opätovný vývoz cukru a týka sa to množstva aj časového obmedzenia. Regiónu prinášajú osoh aj ustanovenia o víne, ktoré som už spomínal v súvislosti s Madeirou.

Tieto opatrenia sa budú zavádzať so spätnou platnosťou od 1. januára 2010, čo nepredstavuje žiadnu prekážku pre voľnú hospodársku súťaž na našom jednotnom trhu a je to významný príspevok hospodárstvam týchto regiónov, ktorých prirodzená slabosť je zdrojom väčšej zraniteľnosti v dobe hlbokej krízy. A na záver by som sa chcel zmieniť, že okrem vytvorenia príležitosti pre diverzifikáciu poľnohospodárstva znamená prijatie tejto správy aj zrušenie zákazu opätovného vývozu určitých výrobkov. Zároveň je dôležité si zapamätať, že vďaka jej prijatiu budeme rozhodujúcim spôsobom prispievať k reštrukturalizácii a udržaniu niekoľkých desiatok pracovných miest na Azorách, ako aj technického know-how spojeného s agropriemyselným odvetvím výroby cukru.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – S potešením informujem pána Alvesa a všetkých ostatných, že o 8 až 10 dní sa uskutoční veľká konferencia o najvzdialenejších regiónoch, ktorú sponzoruje španielske predsedníctvo. Predseda parlamentu ma poveril, aby som spolu s pánmi Durãom Barrosom a Rodríguezom Zapaterom a s predsedom vlády Kanárskych ostrovov vystúpil na otvorení konferencie.

Určite využijem výsledok tejto rozpravy a správu pána Alvesa ako hlavné zdroje inšpirácie pre prejav, ktorý tam musím predniesť.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) Ostrovné a najvzdialenejšie regióny v súčasnosti čelia mnohým problémom. Preto sú potrebné osobitné opatrenia na podporu ich budúceho sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Vítam dodatočné opatrenia navrhované Parlamentom a Komisiou, ktorých cieľom je zlepšiť stav poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch, najmä vzhľadom na problémy, ktorým čelia Azory a Madeira.

Mlieko je základným poľnohospodárskym produktom na Azorách. Keďže však mnohé členské štáty Európskej únie nedávno čelili kríze v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov, je potrebné zmeniť poľnohospodársky profil týchto ostrovov. V tomto bode súhlasím s pánom spravodajcom, ktorý vyjadril názor, že cukrová repa je najlepšou alternatívou produkcie mlieka, a to z hľadiska hospodárskej efektívnosti aj ochrany životného prostredia. Chcem zdôrazniť, že ešte treba podporiť vývoz čo najväčších objemov cukrovej repy do Európy.

Na záver chcem zdôrazniť, že za súčasnej hospodárskej krízy musí byť hlavným základom finančného rámca na obdobie po roku 2013 solidarita a jeho cieľom naďalej musí byť dosiahnutie vysokej úrovne územnej a sociálnej súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. (Rokovanie bolo prerušené o 11.35 hod. a pokračovalo o 12.05 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI WALLIS
podpredsedníčka

 

8. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledku a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 

8.1. Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: strategické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2020 (hlasovanie)

8.2. Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0118/2010, Jean Lambert) (hlasovanie)

8.3. Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana Ţicău) (hlasovanie)

8.4. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (hlasovanie)

8.5. Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1104/2008] (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (hlasovanie)

8.6. Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (hlasovanie)

8.7. Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (A7-0131/2010, Rui Tavares) (hlasovanie)

8.8. Kľúčové kompetencie pre meniaci sa svet: realizácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet) (hlasovanie)

8.9. Deontologické otázky týkajúce sa riadenia spoločností (A7-0135/2010, Klaus-Heiner Lehne) (hlasovanie)
  

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark (EFD). – Vážená pani predsedajúca, v súvislosti s vašou výzvou na ďalšie hlasovanie o správe pána Lehneho o deontologických otázkach by som sa vás rád opýtal, prečo toto hlasovanie prebieha. O uvedenom bode sa včera večer v rámci postupu „catch the eye“ mala uskutočniť rozprava. Bola zrušená, takže hlasujeme o otázke, ktorá nebola predmetom rozpravy, aj keď sa to neuvádza. Vážená pani predsedajúca, chcem vám len pripomenúť, že keď sme uvedenú otázku nedávno predložili vo Výbore pre zamestnanosť, nikto v tomto výbore nevedel, čo deontológia znamená, až pokiaľ som sa im to nepokúsil vysvetliť. Nevedela to ani predsedníčka! Domnievam sa preto, že je veľmi nesprávne hlasovať o tomto neznámom a neprerokovanom návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Môžem vám potvrdiť, že o tejto otázke sa rokovalo vo Výbore pre právne veci, ktorý návrh predložil. Prešiel tiež všetkými riadnymi postupmi, takže budem pokračovať v hlasovaní.

 

8.10. Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže (A7-0113/2010, Georgios Papanikolaou) (hlasovanie)
  

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, toto obdobie je kritické pre celú Európu. Budúcnosť pre Európu, o ktorej chcem rozprávať, znamená predovšetkým budúce generácie. Optimizmus v súvislosti s budúcnosťou Európy znamená mladých ľudí s príležitosťami, zručnosťami a kvalifikáciou.

Táto správa a každá ďalšia iniciatíva v súvislosti s touto otázkou nebude mať v budúcnosti žiadnu hodnotu, pokiaľ každý z nás, najmä tí, ktorých priamo volia občania Európy, neupozornia v každej politike, v každom pilieri našej činnosti na prioritu a dôraz, ktorý musíme venovať mladým ľuďom. V tomto zložitom období, ktoré prebieha v Grécku a v iných krajinách, sme presvedčení, že to môžeme dosiahnuť. Môžeme to dosiahnuť, ak vynaložíme skutočné úsilie spolu s mladými ľuďmi, ktorí, ak budú mať finančné prostriedky a príležitosť, vezmú budúcnosť do vlastných rúk a povedú nás k lepšiemu zajtrajšku.

Ďakujem tieňovým spravodajcom zo všetkých skupín za spoluprácu a jednomyseľný postoj, ktorý sme dosiahli.

(potlesk)

 

8.11. Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (hlasovanie)

8.12. Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami (A7-0122/2010, Toine Manders) (hlasovanie)

8.13. Makrofinančná pomoc Ukrajine (A7-0058/2010, Vital Moreira) (hlasovanie)
  

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, toto je len stručné vysvetlenie problematiky, o ktorej sa chystáme hlasovať.

V novembri minulého roka sme tu v Štrasburgu rokovali o schválení štyroch predchádzajúcich návrhov makrofinančnej pomoci, ktoré sa týkali iných krajín. Komisia nám vtedy sľúbila, že na základe Lisabonskej zmluvy a až do prijatia rámcového nariadenia o makrofinančnej pomoci budú všetky ďalšie jednotlivé návrhy takejto pomoci podliehať spolurozhodovaciemu postupu Parlamentu a Rady. Teraz, iba o šesť mesiacov neskôr, nemáte pred sebou len návrh, ktorý bol predmetom spolurozhodovacieho postupu, ale aj dohodu s Radou v prvom čítaní. Pri pokuse o dosiahnutie tejto dohody sme mali veľmi prísny časový harmonogram. Chcel by som preto vyjadriť svoje uznanie a poďakovať španielskemu predsedníctvu, Rade a Komisii, ako aj tieňovým spravodajcom vo Výbore pre medzinárodný obchod a všetkým, ktorí sa zapojili do tejto činnosti, za ich pozitívny a konštruktívny prístup.

Na základe navrhnutého rozhodnutia mohla Ukrajina dostať pôžičku do výšky 500 miliónov EUR na financovanie svojho deficitu platobnej bilancie a splniť vonkajšie finančné potreby. Uvedená pôžička by dopĺňala podporu zo strany MMF a pomoc EÚ vo výške 110 miliónov EUR, ktorá bola schválená v roku 2002, ale ešte nebola vyplatená.

Počas našich neformálnych trojstranných rokovaní trval Parlament na zachovaní odkazov na niektoré podmienky na vyplatenie, ktoré pre nás boli dôležité, ako napríklad účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť pomoci. Trvali sme tiež na tom, že je dôležité, aby bol Parlament nepretržite náležite informovaný o skutočnom čerpaní pomoci.

(potlesk)

Pri ochrane našich inštitucionálnych právomocí sme tiež odmietali požiadavky na zavedenie postupu riadiaceho výboru pre vykonávacie opatrenia, aby nakoniec poradný výbor…

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 

8.14. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) (A7-0054/2010, Luís Paulo Alves) (hlasovanie)

8.15. Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – oddiel I – Európsky parlament (A7-0134/2010, Helga Trüpel) (hlasovanie)
  

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug (S&D).(DE) Vážená pani predsedajúca, je to trocha nezvyčajné, ale musím informovať našu skupinu o tom, že náš hlasovací zoznam v súvislosti so správou pani Trüpelovej sme predložili v nesprávnej forme. Došlo k nedorozumeniu. Zamietame všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy okrem nášho.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pani Haugová, ďakujem vám za pripomienku. Zdá sa, že vedenie vašej skupiny si dobre uvedomuje túto situáciu.

 

8.16. Zjednodušenie SPP (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (hlasovanie)

8.17. Nový vývoj v oblasti verejného obstarávania (A7-0151/2010, Heide Rühle) (hlasovanie)

8.18. Súdržnosť politík EÚ v záujme rozvoja a koncepcia Oficiálna rozvojová pomoc plus (A7-0140/2010, Franziska Keller) (hlasovanie)
  

Pred hlasovaním o odseku 34:

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, v mene poslaneckého klubu PPE.(PL) Vážená pani predsedajúca, navrhujem, aby sme po formulácii „zavedenie dane z medzinárodných finančných transakcií“ doplnili výraz „na celosvetovej úrovni“. Zdá sa mi, že to dáva väčší zmysel. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.)

 

8.19. Sankcie za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy (A7-0130/2010, Hella Ranner) (hlasovanie)

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Rui Tavares (A7-0125/2010)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Hlasoval som proti správe pána Tavaresa, keďže zavedenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie predstavuje ďalší krok smerom k úplne jednotnej európskej azylovej politike.

Nemusíme byť jasnovidcami, aby sme aj v súčasnosti mohli predpokladať, že jednotná politika ako táto, bude viesť k veľkému zvýšeniu počtu žiadateľov o azyl v členských štátoch. Neprijateľné je najmä konštatovanie v odôvodnení správy, že zavedenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie by znížilo príťažlivosť nezákonného prisťahovalectva. Tento pokrytecký a falošný argument sa objavuje vždy v čase, keď sa v tomto Parlamente hlasuje o textoch týkajúcich sa otázok prisťahovalectva alebo azylu. Vodíme ľudí za nos. V krajinách ako Belgicko dochádza k nezákonnému prisťahovalectvu zvyčajne vtedy, keď sa ľudia po neúspešnom azylovom konaní vytratia a následne sa ich pobyt legalizuje.

Musíme bojovať proti tomuto druhu postupu a spoločný program EÚ pre presídľovanie v žiadnom prípade neponúka riešenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Prijali sme smernicu, ktorá nepochybne ponúkne ďalšie príležitosti na výskum energetickej účinnosti budov a prispeje k úsporám v súvislosti s ich vykurovaním. Samozrejme, že ťažkosti spôsobujú najmä staré budovy a nielen bytové domy. Môj kolega Marian-Jean Marinescu včera spomenul osobitný fond. Poskytnutie dodatočných zdrojov v období krízy je otázne. Je preto potrebné lepšie využívať súčasné zdroje. Tie dosahujú výšku 4 % na obdobie 2010 až 2014.

 
  
  

Správa: Carlos Coelho (A7-0126/2010).

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Chcela som sa ešte vyjadriť o správe o európskom fonde pre utečencov, a preto som sa hlásila. Rada by som uviedla, že podľa hlasovacieho zariadenia som sa zdržala hlasovania. Chcem však vyhlásiť, že podporujem spoločnú zodpovednosť za dôstojnejšie podmienky pre legitímnych žiadateľov o azyl a že som hlasovala za správu. Na druhej strane musíme účinnejšie bojovať proti nezákonnému prisťahovalectvu.

Rada by som sa teraz vyjadrila aj o problematike Schengenského informačného systému. Dnes sme schválili ďalšie kroky v súvislosti s prechodom na Schengenský informačný systém druhej generácie, ktorý posilňuje bezpečnostné záruky pre všetkých Európanov žijúcich v zjednotenom priestore bez bariér.

Postup nemeckej a rakúskej polície však vrhá tmavý tieň na myšlienku schengenského priestoru a európskej solidarity, keďže mnohí českí občania sú nútení absolvovať nepotrebné, podrobné a ponižujúce kontroly na vnútorných hraniciach. Na uvedený problém a iné otázky som upozornila pred dvoma rokmi v otázke pre Európsku komisiu. Situácia však nebola dodnes uspokojivo vyriešená. Dochádza k jasnému porušovaniu pravidiel a v prípade českých občanov vrátane podnikateľov a pracovníkov ide o obmedzovanie slobody pohybu, jednej zo základných slobôd, ktoré zaručuje Charta základných práv Európskej únie.

 
  
  

Správa: Rui Tavares (A7-0131/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, spravodlivá a realistická migračná politika si nevyhnutne vyžaduje prijatie spoločných európskych nariadení v oblasti azylu a musí tiež umožniť vytvorenie účinného, stabilného a udržateľného programu EÚ pre presídľovanie. Domnievam sa, že v tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že program pre presídľovanie nemá len humanitárny, ale aj politický a hospodársky cieľ. Ten sa týka odstránenia záťaže pre tretie krajiny, ktoré prijímajú veľký počet utečencov, a rovnako veľkej záťaže rozdelenia nákladov a finančnej zodpovednosti.

Sme však presvedčení, že jeden rozpočtový riadok a jedna forma finančnej podpory nepostačujú. Vyzývame preto členské štáty, aby podporili vytvorenie ďalších súkromných finančných mechanizmov, podnietili vznik verejno-súkromných partnerstiev s mimovládnymi organizáciami a inými sociálnymi partnermi, ako sú napríklad náboženské a etnické organizácie, s cieľom pomôcť podporiť dobrovoľníctvo v tomto odvetví. V súvislosti s novými finančnými perspektívami považujeme za dobrý nápad napríklad umožniť špecifické prideľovanie rozpočtových prostriedkov ad hoc, možno prostredníctvom nového fondu vytvoreného na tento účel.

Na záver, navrhujeme prijať pevný záväzok všetkých zainteresovaných strán ponúknuť utečencom, najmä tým najzraniteľnejším, prístup k primeranému bývaniu, vzdelaniu a jazykovým kurzom, zdravotnej starostlivosti, psychologickej pomoci, ako aj prístup na pracovný trh a tak zabezpečiť ich úspešnú integráciu.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Som rada, že správa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť dostala v dnešnom hlasovaní takú širokú podporu. Uvedomujem si, že zabezpečenie sociálnych podmienok na podnikanie žien, ktoré sú rovnaké ako podmienky zamestnankýň, je predovšetkým zodpovednosťou členských štátov. Táto správa však poskytuje jasne vymedzené hranice, ktoré by mali štáty dodržiavať. Nepovažujem to za porušenie zásady subsidiarity, ale ak má niekto pochybnosti, môže iniciovať preskúmanie. Vďaka Lisabonskej zmluve tak môžu urobiť dokonca aj národné parlamenty. Zaujíma ma, či využijú túto kritiku alebo jednoducho začnú nekonečné prázdne rokovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(LT) Hlasovala som za túto správu a považujem za dôležité zdôrazniť, že ženy v Európskej únii sú stále platené v priemere o 17,4 % menej za každú odpracovanú hodinu než muži. Uvedený nepomer sa v posledných 15 rokoch znížil len mierne a v niektorých krajinách sa dokonca zvýšil. Súhlasím s výzvou Parlamentu na prípravu pravidelných správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v Európskej únii a podporujem všetky opatrenia s cieľom pomôcť znížiť diskrimináciu žien v Európskej únii.

 
  
  

Správa: Toine Manders (A7-0122/2010).

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Schválili sme kontroverzný návrh, pretože náš Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) ho rozšíril a vylepšil zavedením označovania krajiny pôvodu aj pre Európsku úniu. Talianski poslanci predložili na dnešnom plenárnom zasadnutí ďalšie návrhy vrátane rozšírenia nariadenia s cieľom zahrnúť aj obuv. Túto myšlienku som dlho dôrazne podporovala, ale ako veľmi kvalitný návrh ju musí predložiť Európska komisia. Ide o vyriešenie technických vymedzení, ktoré Parlament nedokáže sám veľmi dobre vypracovať. Preto som nehlasovala za tento návrh, ale zároveň by som chcela požiadať Komisiu, aby začala okamžite pracovať a návrh predložila.

 
  
MPphoto
 
 

  Morten Løkkegaard (ALDE).(DA) Vážená pani predsedajúca, chcel by som len uviesť, že som hlasoval proti tým častiam správy, ktoré sa týkajú označovania „vyrobené v“, pretože si nemyslím, že existuje nejaký dôkaz o väčšom počte výhod než nevýhod. Som presvedčený, že tento krok smeruje k protekcionizmu. Domnievam sa, že je zložité zaň hlasovať. Preto som hlasoval proti spomínaným častiam.

 
  
  

Správa: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR).(PL) Vážená pani predsedajúca, rozhodol som sa podporiť túto iniciatívu, ktorá poskytuje určitým regiónom Európy príležitosť na rozvoj. Mali by sme venovať pozornosť tomu, že z hospodárskeho hľadiska sa aj z určitých oblastí v samotnej Európe stávajú najvzdialenejšie regióny. Z tohto dôvodu je cieľom takýchto programov okrem iného rozvoj oblastí v Európe. Dúfam, že budú stimulovať rozvoj prostredníctvom poľnohospodárstva a aj rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážená pani predsedajúca, chcela by som vyjadriť svoju obavu v súvislosti so situáciou pestovateľov banánov na Kanárskych ostrovoch, na ostrove Martinik a na súostroviach Guadeloupe a Madeira, ktoré sú v zmluve zahrnuté medzi najvzdialenejšie regióny.

Ich situácia je zložitejšia najmä odvtedy, ako EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie uzavrela dohodu s krajinami Latinskej Ameriky o znížení taríf na dovoz banánov z tejto oblasti. Chcela by som upozorniť na skutočnosť, že v roku 2006 EÚ uskutočnila reformu svojej jednotnej organizácie spoločného trhu banánov. Vyčlenila rozpočtové prostriedky na pomoc pestovateľom banánov v týchto regiónoch. Od tejto reformy EÚ každoročne vyčlenila 208 miliónov EUR na podporu pestovateľov banánov na Kanárskych ostrovoch, Francúzskych Antilách a Madeire a v menšej miere aj na Azorách.

Aj napriek tomu, že by sme takúto podporu mali uvítať, pre mnohých pestovateľov banánov nebude dostatočná. Rada by som preto naliehavo vyzvala príslušné inštitúcie, aby prijali potrebné opatrenia a zabezpečili tak, aby sa v prípade tradičných odvetví hospodárstva v EÚ nerobili ústupky pre strategickejšie obchodné ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážená pani predsedajúca, podporujem túto správu, pretože sa venuje otázke diverzity a našej poľnohospodárskej politiky medzi regiónmi. Chcem však reagovať na záverečné poznámky pána komisára Cioloşa. Reagoval na obavy vyjadrené v súvislosti s opätovným otvorením rozhovorov s krajinami zoskupenia Mercosur. Kým jeho slová priniesli poslucháčom isté uvoľnenie, pretože povedal, že zabezpečí ochranu záujmov poľnohospodárstva EÚ a európskeho modelu poľnohospodárstva, obávam sa, že mňa nepresvedčil.

Z vlastných dokumentov Komisie veľmi jasne vyplýva, že dosiahnutie dohody nepriaznivo postihne výrobcov hovädzieho mäsa, mäsa z hydiny a bravčového mäsa. Opäť začíname tieto rozhovory v období reformy poľnohospodárskej politiky. Rozpočet je ohrozený. Možno nebudeme mať dostatočné množstvo rozpočtových prostriedkov a okrem toho čelíme ďalším výkyvom výstupných cien a príjmov poľnohospodárov. Nedáva to zmysel a dúfam, že komisár venuje týmto stanoviskám pozornosť.

 
  
  

Správa: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Podporujem túto správu, pretože zjednodušuje obrovskú administratívnu a byrokratickú záťaž, ktorú v súčasnosti nesú poľnohospodári. Som pevne presvedčená, že na základe tejto správy sa vytvorí nový druh vzťahu medzi úradníkmi zodpovednými za zavádzanie spoločnej poľnohospodárskej politiky v členských štátoch, najmä v postkomunistických štátoch ako Maďarsko, a poľnohospodármi. Ukončí sa tak dodnes využívaný postup, na základe ktorého boli poľnohospodári systematicky postihovaní, trestaní a terorizovaní. Dúfam tiež, že sa konečne rozvinie nová forma spolupráce medzi úradníkmi a zákazníkmi. Považujem za veľmi dôležité, aby zodpovednosť neniesli len poľnohospodári, ktorí dodnes museli platiť pokuty za každú drobnú nezrovnalosť, ale aj štát, napríklad v prípade neskorej platby sumy dlžnej poľnohospodárom zo strany úradu. Nároky na takéto platby by mali byť vymožiteľné na súde zo strany poľnohospodárov aj zákazníkov.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Hlasoval som za správu pána Ashwortha, pretože som presvedčený, že zjednodušenie a obmedzenie byrokratických postupov v súvislosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) je nielen žiaduce, ale aj nevyhnutné na to, aby európski poľnohospodári mohli v plnej miere využívať jej výhody a aby sa nestretávali s administratívnymi ťažkosťami a presúvaním termínov, k čomu tak často dochádza.

Som tiež presvedčený, že mnohí si budú želať zaručenie prijatia jasnejších a zrozumiteľnejších právnych predpisov pre zodpovedné orgány aj pre poľnohospodárov s cieľom odstrániť všetky zbytočné nariadenia a podporiť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi a miestnymi orgánmi.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, spoločnú poľnohospodársku politiku je potrebné neustále kontrolovať z hľadiska jej vhodnosti, keďže nepotrebná byrokracia stojí nás a predovšetkým našich poľnohospodárov veľké množstvo času a peňazí. Nezmyselné a nevhodné prvky sa musia preskúmať a zjednodušiť. Týka sa to najmä často veľmi zložitých a sporných pravidiel krížového plnenia.

Naším stanoveným cieľom je vytvoriť jednoduchšiu a transparentnejšiu poľnohospodársku politiku. Poľnohospodári v Európskej únii by mali byť opäť schopní tráviť viac času na poli, nie za pracovným stolom. Naozaj verím, že Komisia vezme do úvahy toto dôležité posolstvo našej správy a prijme opatrenia, aby ho naplnila.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za túto správu tak ako mnohí iní, ktorí sú v aktívnom kontakte s poľnohospodármi vo svojom regióne. Jedna zo zásadných tém, o ktorej neustále počúvame, je otázka byrokracie v tomto odvetví. Kľúčovým aspektom novej SPP musí teda byť zníženie rozsahu byrokracie. Právne predpisy musia mať pre poľnohospodárov význam a nesmieme im brániť pri výrobe potravín. Dôležité však nie je len zefektívnenie právnych predpisov, ale aj flexibilita členských štátov a najmä Komisie a Európskeho dvora audítorov.

Európsky dvor audítorov preukázal pri uplatňovaní pokút malú alebo žiadnu flexibilitu či skutočný zdravý úsudok. Uvedené právne predpisy potrebujú okamžitú pozornosť a skutočne rozumnejší prístup. Musí sa vykonať aj finančné preskúmanie s cieľom posúdiť náklady na kontroly v poľnohospodárskych podnikoch a sumu finančných prostriedkov získaných z pokút a zistiť tak, či je to pre daňového poplatníka skutočne efektívne.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážená pani predsedajúca, myslím si, že keď sme zaviedli oddelený systém podpory príjmov, len málo z nás si uvedomovalo dôsledky zahrnutia krížového plnenia v rámci balíka, ktorý musia poľnohospodári v súčasnosti dodržiavať. Domnievam sa, že ide o 17 rôznych smerníc. Možno by sme sa mali sami seba v tomto Parlamente spýtať, ako dôsledne prijímame právne predpisy zamerané na zjednodušenie.

Chcem sa však vyjadriť o jednej konkrétnej oblasti. Ide o oblasť kontrol. Príslušné orgány vykonávajú komplexnú kontrolu v prípade krížového plnenia, ale poľnohospodári sa čoraz viac stretávajú s ďalšími úrovňami a rozmermi kontrol zo strany spracovávateľov, maloobchodníkov a rôznych druhov skupín. Musíme zaviesť istú koordináciu, nie zdvojovanie kontrol. Kontroly vôbec nezvyšujú hodnotu a úroveň bezpečnosti alebo spoľahlivosti konečného výrobku, ale pridávajú obrovské množstvo byrokracie a frustrácie výrobcom, od ktorých sa vyžaduje, aby sa stretávali so všetkými týmito kontrolórmi. Túto správu vítam.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážená pani predsedajúca, najprv by som chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Ashworthovi za vynikajúcu správu. Podľa môjho názoru v súčasnosti máme veľmi dobrý dôvod na to, aby sme sa sústredili na svoju schopnosť zjednodušovať procesy, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva v Európskej únii. Mohli by ste tvrdiť, že neprehľadnosť platieb je taká veľká, že obyčajný poľnohospodár zo severu alebo východu Fínska alebo z akejkoľvek inej časti Európy nie je ochotný sa im venovať. Potrebujeme preto jasné, fungujúce a zrozumiteľné modely. Musíme tiež vzbudiť dôveru medzi poľnohospodárskym obyvateľstvom a vládou, aby sme mohli dosiahnuť pokrok.

V súčasnosti predstavuje poľnohospodárska politika Európskej únie s jej 27 rôznymi krajinami a 27 rôznymi kultúrami taký zmätok, že je zložité vidieť akúkoľvek jasnú budúcnosť inak než v zjednodušení a vysvetlení systémov. Táto správa pána Ashwortha predstavuje vynikajúci krok týmto smerom a dúfam, že v tom budeme môcť pokračovať. Ide o jasné, jednoduché pokyny a usmernenia o poľnohospodárstve v súčasnosti a budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážená pani predsedajúca, myslím, že správa, ktorá dnes bola predložená Parlamentu, s úvodným slovom „zjednodušovanie“ pôsobí osviežujúco. Samozrejme, že ako taká by nemala byť potrebná, ale naznačuje, že dodnes bola situácia príliš zložitá.

Akýkoľvek návrh so vzdelávacím prístupom ku konkrétnej téme by nemal obsahovať komplikácie, ale zjednodušenie. Každý, kto navštívil stretnutia poľnohospodárov, potvrdí, že doteraz sa vyskytovalo príliš veľa zložitých prístupov. Množstvo formulárov, ktoré musia vyplniť, a arogantný prístup pri kontrolách, ktorý musia zniesť, privádzajú poľnohospodárov do šialenstva.

Takže vítam tento návrh. Musíme, samozrejme, povedať aj to, že zvládanie formulárov v skutočnosti nerozhoduje o spôsobe obrábania pôdy. Sledovateľnosť, zodpovednosť, potravinovú bezpečnosť a kvalitu, ktorú potrebujeme, nám poskytne spôsob, akým poľnohospodári zaobchádzajú so zvieratami, a to, ako hospodária so svojou pôdou.

Je to teda krok správnym smerom. Dúfam, že budú nasledovať ďalšie a v blízkom čase vylúčime potrebu zaviesť slovo „zjednodušovanie“, pretože jeho význam by mal byť naplnený automaticky.

 
  
  

Správa: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za správu, ale hlasovala som nesprávne v prípade najdôležitejšieho článku 34 v rámci pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 5. Je veľmi dôležité, aby sme vysvetlili veľkosť tejto uhlíkovej stopy a okrem toho zistili náklady na ňu. Je najvyšší čas, aby Európsky parlament zasadal iba na jednom mieste, a som veľmi rada, že nová vláda v Spojenom kráľovstve rozhodla o zahrnutí tejto otázky do svojho programu. Dúfam, že tejto otázke sa budú venovať aj ostatné členské štáty. Je to otázka životného prostredia a záležitosť nákladov. Pokiaľ bude Európsky parlament môcť míňať také finančné prostriedky na zhromaždenia tohto druhu ako v súčasnosti, budeme naďalej ignorovať hospodársku krízu.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Pokiaľ ide o správu pani Ţicăovej, hlasovala som za spoločnú pozíciu v súvislosti s aktualizáciou smernice o energetickej hospodárnosti budov, pretože cieľ spočíva v tom, aby mali všetky nové budovy postavené od konca roku 2020 nulovú energetickú bilanciu. Európske inštitúcie musia vynaložiť všetko úsilie na jeho dosiahnutie. Európa prijala spoločný záväzok a je pevne presvedčená, že v blízkej budúcnosti nebude potrebné vyrábať viac energie, ale lepšie využívať už vyrobenú energiu.

Úspora energie a energetická účinnosť efektívne zastupuje zdroje výroby energie. Nemusíme čakať desať rokov, aby sme vykročili týmto smerom. Namiesto toho sa musia členské štáty odteraz zaviazať k dosiahnutiu cieľov energetickej účinnosti a využívať pritom finančné zdroje, ktoré boli doteraz vyčlenené na výrobu väčších množstiev energie.

Pripomínam vám najmä nehanebné začatie jadrového programu v Taliansku, ktorý zničil a ohrozil zdravie občanov a životné prostredie. Na začatie tohto programu sa minulo obrovské množstvo verejných zdrojov, aby sa za takmer dvadsať rokov vyrobilo rovnaké množstvo energie, bez ktorého by sme sa zaobišli, keby sme tie isté zdroje mohli investovať práve teraz do energetickej účinnosti. Zelené investície pre naše deti a nie rádioaktívny odpad!

Teraz prejdem k vysvetleniu hlasovania za správu pani Rühleovej.

 
  
  

Správa: Heide Rühle (A7-0151/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Hlasovala som za správu, pretože považujem za dôležité, aby Parlament podporil zjednodušenie a racionalizáciu práva v oblasti verejného obstarávania. Zjednoduší to činnosť správnych orgánov a podnikov, najmä malých a stredných podnikov, pre ktoré bude jednoduchšie zúčastňovať sa na verejných súťažiach.

Považujem za zásadné odkazovať na využívanie verejného obstarávania ako prostriedku podpory spôsobov udržateľného rozvoja zavedením environmentálnych a sociálnych kritérií v rámci výziev na predkladanie ponúk. Myslím si tiež, že je povinnosťou tohto Parlamentu a európskych inštitúcií, aby pokračovali v presadzovaní všeobecnej transparentnosti, ktorá sa týka využívania verejných financií, predovšetkým v súvislosti s verejným obstarávaním, a to využitím všetkých možných prostriedkov, najmä internetu.

Kontrola zo strany občanov je zásadným prínosom k tomu, aby sa verejné prostriedky využívali spôsobom, ktorý je skutočne v spoločnom záujme, a ako nám pripomína Výbor pre regionálny rozvoj, prínosom v boji proti korupcii, ktorá prevláda v miestnych a regionálnych orgánoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Verejné obstarávanie je, nanešťastie, oblasť s jednou z najvyšších úrovní korupcie. Veľmi rada som podporila správu pani Heide Rühleovej, v ktorej vyzýva na zjednodušenie verejného obstarávania. Zároveň by som však chcela upozorniť na to, že kým Komisia nevytvorí verejný portál s informáciami o okolnostiach podozrivých zmlúv financovaných z Únie, veľa sa nezmení. Hospodárska súťaž nebude účinná, spravodlivá a dostupná pre malé a stredné podniky. Mám na mysli monitorovanie a analýzu, napríklad v súvislosti s referenčnou cenou za jeden kilometer diaľnice, zverejnením mien skutočných vlastníkov víťazných firiem vrátane pobočiek materských spoločností a aj názvov firiem, ktoré opakovane víťazia, aby ich mohli média a verejnosť preveriť.

 
  
  

Správa: Franziska Keller (A7-0140/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážená pani predsedajúca, chcela som sa vyjadriť aj o energetickej účinnosti, ale pravidlo je zjavne také, že ak nie sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, nie je možné vystúpiť s ústnym vysvetlením, takže ho predložím písomne.

V prípade správy pani Kellerovej chcem veľmi jasne uviesť, že ju odmietam na základe odsekov 44, 45 a odôvodnenia I. Odsek 44 považujem za mimoriadne znepokojujúci.

Okrem toho, aké je stanovisko tohto Parlamentu? Minulý rok a rok predtým sme vyzývali Komisiu, aby prijala opatrenie a pomohla výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov v celej Európskej únii, ktorí boli v zúfalej situácii. Komisia reagovala zavedením vývozných náhrad ako núdzového opatrenia. Sťažovali sa mi iba obyvatelia Nového Zélandu, ktorý nie je rozvojovou krajinou. Myslím, že uvedenie týchto odsekov v tejto inak kvalitnej správe škodí tomuto Parlamentu a našim výrobcom v Európskej únii, ktorí bojujú so súčasnou situáciou. Znižujeme výrobu v Európe. To má dôsledky pre rozvojový svet. Musíme venovať pozornosť tejto otázke.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pani McGuinnessová, v súvislosti s rokovacím poriadkom ste mali úplnú pravdu. Myslela som si, že pani Alfanová bude pokračovať podobným spôsobom ako pani Jäätteenmäkiová, ale po tejto správe by nemali nasledovať žiadne vysvetlenia hlasovania. Máte pravdu.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). Vážená pani predsedajúca, chcem iba uviesť, že súhlasím so svojou kolegyňou pani McGuinnessovou. Vyskytli sa ťažkosti s niektorými návrhmi a z tohto dôvodu sme nepostupovali v súlade so smerovaním Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), čo by sme za bežných okolností radi spravili. Myslím, že pani McGuinnessová vysvetlila dôvody. Úplne tomu rozumiem a súhlasím aj s jej vyjadreniami, takže dúfam, že poslanecký klub PPE to pochopí tiež.

 
  
  

Správa: Hella Ranner (A7-0130/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu pani Rannerovej na základe toho, že ponúka kvalitné riešenie problému doby vedenia vozidla a doby odpočinku v oblasti cestnej dopravy. Uvedené riešenie spočíva v harmonizácii uplatňovania právnych predpisov. Uvádza sa to v odseku 17 v znení zmien a doplnení.

Európska komisia v spolupráci s organizáciami CORTE a Euro Côntrole Route a sieťou európskej dopravnej polície Tispol musí ďalej pokračovať v presadzovaní právnych predpisov v jednotlivých článkoch. Okrem toho musí byť tento výklad jasný a známy všetkým, ktorí sú zapojení do uplatňovania právnych predpisov na európskych cestách.

Vítam tiež zmenený a doplnený odsek 27 a vyzývam všetkých vodičov, aby využili Kanceláriu pre sťažnosti za neprimerané pokuty, ktorú zriadila Euro Contrôle Route. Vodiči, situácia v súvislosti s dobou vedenia vozidla a dobou odpočinku sa musí v Európe zmeniť. Na to potrebujeme dôkaz. Preto vás vyzývam, aby ste predložili svoje sťažnosti v uvedenej kancelárii, ktorú zriadila Euro Contrôle Route.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, moja kolegyňa vo svojej správe dôrazne upozorňuje na značné rozdiely v spôsoboch riešenia závažných dopravných priestupkov v jednotlivých členských štátoch. Preto súhlasím s navrhovanými opatreniami na harmonizáciu a zosúladenie dopravných priestupkov a s tým súvisiacich európskych sankcií a s možným vytvorením koordinačného nástroja na úrovni Európskej únie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: strategické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2020

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Na európskych cestách stále dochádza k príliš veľkému počtu nehôd. Súvisí to s rastúcim objemom dopravy, ale aj nadmernými požiadavkami na účastníkov cestnej premávky z dôvodu pracovného stresu alebo stresu súvisiaceho so súkromným životom, ďalej z dôvodu nadmernej únavy, ako aj mätúceho množstva dopravných značiek a veľkých reklamných plôch atď. Nesmieme tiež zabúdať, že najmä v prípade nehôd so stratami na životoch alebo vážnymi zraneniami zohráva negatívnu úlohu hustá premávka.

V záujme životného prostredia musíme v konečnom dôsledku uskutočniť návrhy, ktoré sú iba prázdnymi sľubmi, ako napríklad presun nákladnej dopravy na železničné trate. Musíme však tiež zaviesť inteligentné opatrenia v rámci dopravy, ako napríklad časovanie semaforov. Oblasti s obmedzenou dopravou, zákazy vjazdu do centier miest a podobné opatrenia ešte neboli uspokojivo preskúmané, a preto by sa nemali zavádzať vo veľkom rozsahu. Je niekoľko problematických oblastí, ktorým sa táto správa jednoducho nevenuje v dostatočnej miere, a preto som hlasoval proti.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Jean Lambert (A7-0118/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Tento návrh je súčasťou legislatívneho úsilia Únie zameraného na zriadenie európskeho azylového systému. Tento Európsky podporný úrad pre azyl musí preto členským štátom poskytovať odbornú pomoc a prispievať k uplatňovaniu jednotnej a kvalitnej spoločnej európskej azylovej politiky.

Vytvorenie tohto nového úradu bude nepochybne znamenať pridanú hodnotu v súvislosti s posilnením vzájomnej dôvery a spoločnou zodpovednosťou členských štátov. Musí uľahčovať výmenu informácií, analýz a skúseností medzi členskými štátmi, organizovať odborné vzdelávanie a rozvíjať konkrétnu spoluprácu medzi orgánmi, ktorých úlohou je analýza žiadostí o azyl. Je dôležité zaoberať sa závažnými rozdielmi v rozhodovacích procesoch 27 členských štátov v súvislosti so žiadosťami o medzinárodnú ochranu a úspešne dosiahnuť určitý stupeň konvergencie v tom, ako členské štáty analyzujú tieto žiadosti a reagujú na ne.

Podporujem návrh spravodajkyne na zahrnutie ponuky podpory pri presídľovaní. Súhlasím s tým, že nevyhnutné rozpočtové zmeny týkajúce sa Európskeho fondu pre utečencov umožnia adekvátne finančné zabezpečenie pre novú agentúru v jej počiatočnej fáze.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Otázky týkajúce sa prisťahovalectva a najmä práva na azyl sú zvlášť citlivé. Či toto právo je alebo nie je poskytnuté osobám, ktoré nie sú občanmi EÚ, má dramatický vplyv na ich životy, takže k rozhodnutiu musíme pristupovať s vážnosťou, dôsledne a ľudsky. Myslím, že je každému zrejmé, že politika otvorených dverí bez kritérií na obmedzenie vstupu na územie Únie je neprijateľná. Politika úplného zákazu vstupu je však neprípustná. Musíme vytvoriť spravodlivú rovnováhu, ktorej cieľom je zosúladiť legitímne záujmy a obavy občanov členských štátov s potrebami tých, ktorí sa ich snažia dosiahnuť.

Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl by mohlo znamenať dôležitý krok smerom k prijatiu osvedčených postupov v tejto oblasti a zároveň poskytnúť členským štátom väčšiu vzájomnú dôveru a následne kvalitnejšiu výmenu informácií.

Musím však zdôrazniť, že členské štáty musia naďalej zachovať slobodu pohybu v súvislosti s tým, či prijímať alebo neprijímať žiadateľov o azyl na svojom území. Chcel by som tiež zdôrazniť, že EÚ nesmie skrývať to, že záujmy jej členských štátov nie sú v tejto oblasti úplne zosúladené.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Cieľom Európskeho podporného úradu pre azyl je poskytovať odbornú pomoc, ktorá prispieva k uplatňovaniu jendotnej a kvalitnej spoločnej európskej azylovej politiky. Tento úrad umožňuje budovanie vzájomnej dôvery a spoločnej zodpovednosti a bude zodpovedný za koordináciu výmeny informácií a ostatné činnosti týkajúce sa presídlenia, ktoré prijali členské štáty. Ako podporovateľ hodnôt ľudskej dôstojnosti, ktoré v kontexte súčasného globálneho prostredia predstavujú základný prvok slobody, demokracie a spoločensko-hospodárskeho rozvoja, musí byť Európska únia v otázke azylu priekopníkom a príkladom pre iných. Vytvorenie európskeho úradu s cieľom podporiť členské štáty v tejto oblasti zásahov v súvislosti s občanmi z tretích krajín bude rozhodujúcim faktorom pri uplatňovaní spoločného európskeho azylového systému a solidarity členských štátov v rámci zosúladenej činnosti, ktorá zodpovedá hodnotám a zásadám projektu budovania Európy. Vyzývam na uplatňovanie mechanizmov a využívanie zdrojov, ktoré sú potrebné na rýchle zabezpečenie zriadenia Európskeho podporného úradu pre azyl.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za vytvorenie Európskeho podporného úradu pre azyl v nádeji, že to bude znamenať určitú pridanú hodnotu pre európsky azylový systém, ktorý v súčasnosti očividne nefunguje správne. Samozrejme, bola by som radšej, keby bol mandát tohto úradu ambicióznejší a keby bol nástrojom, prostredníctvom ktorého by sa konečne dosiahla povinná solidarita medzi členskými štátmi s cieľom ukončiť lotériu práva na azyl. Toto zostane zbožnou nádejou až do prijatia spoločných azylových konaní. Dúfam, že tento úrad bude prinajmenšom znamenať prínos k zlepšeniu zisťovania otázok a ťažkostí v oblasti azylu s cieľom zabezpečiť najlepšiu možnú ochranu pre ľudí, ktorí sú obeťami prenasledovania a hľadajú útočisko v našej krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl, keďže v prípade členských štátov, ktorých vnútroštátny azylový systém je pod tlakom, môže úrad podporiť zavádzanie mechanizmov solidarity zameraných na podporu lepšieho rozdelenia osôb pod medzinárodnou ochranou v týchto členských štátoch do iných štátov a zároveň zabezpečí, aby nedochádzalo k zneužívaniu azylových systémov. Vítam skutočnosť, že Európsky podporný úrad pre azyl bude koordinovať opatrenia v rámci spoločnej pomoci členských štátov, ktoré sú v špecifickej situácii, akou je napríklad to, že majú veľký prílev občanov tretích krajín, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu.

Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme harmonizovali naše právne predpisy a postupy týkajúce sa azylu. Európsky podporný úrad pre azyl stanoví osvedčené postupy, bude organizovať kurzy odbornej prípravy na európskej úrovni a zlepší prístup k presným informáciám o krajinách pôvodu. Okrem toho som presvedčený, že činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl by mali zahŕňať aj vypracovanie usmernení zameraných na zjednodušenie spravodlivejšieho posúdenia žiadostí o azyl, ako aj na monitorovanie súladu s vykonávaním príslušných právnych predpisov Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Sme presvedčení o pridanej hodnote, ktorú Európsky podporný úrad pre azyl prinesie v súvislosti s budovaním vzájomnej dôvery a s rozdelením politickej a finančnej zodpovednosti. Členské štáty EÚ musia ešte dosiahnuť konečnú dohodu o zaobchádzaní s utečencami, profile jednotlivcov, ktorým by mal byť poskytnutý štatút utečenca, a predovšetkým musia prekonať výhrady niektorých vlád v súvislosti s možnými nákladmi.

Tento úrad bude zodpovedný za poskytovanie odbornej pomoci. Jeho úlohou bude koordinácia, výmena informácií a vykonávanie činností súvisiacich s presídľovaním utečencov. Bude organizovať programy odbornej prípravy pre osoby, ktoré zodpovedajú za túto oblasť v každej krajine, a zároveň prispievať k väčšej harmonizácii rôznych postupov. My poslanci Európskeho parlamentu si vyhradzujeme základné právo na vymenovanie jeho výkonného riaditeľa.

Považujem za svoju povinnosť zdôrazniť našu výzvu na vykonanie nevyhnutných zmien v rámci Európskeho fondu pre utečencov s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie novej agentúry. Najdôležitejšou politickou otázkou je naďalej vzťah medzi ľudskou solidaritou a rozdelením finančnej záťaže. Vyzývame EÚ, aby ponúkla účinnú podporu štátom, ktoré sú najviac postihnuté migračnými tokmi a vysokým počtom žiadateľov o azyl a ktoré sú pod osobitným a často nerovnomerným tlakom z dôvodu svojej pomerne malej rozlohy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) V takejto citlivej otázke, ktorá sa týka ľudských práv, predstavuje vytvorenie Európskeho podporného úradu pre azyl dôležitý krok pri sprístupňovaní odbornej pomoci na úrovni EÚ s cieľom vymedziť jednotnú a kvalitnú spoločnú európsku azylovú politiku. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Európsky podporný úrad pre azyl by mohol byť veľmi prínosným orgánom, najmä ak by prevzal úlohu koordinátora v súvislosti s repatriáciou a zrýchlil tak uplatňovanie repatriačných opatrení. V dôsledku toho by podpora bola prínosná aj v prípade presídľovania. Táto správa sa zaoberá uvedenou otázkou, ktorú považujem za veľmi dôležitú, iba okrajovo. Namiesto toho obsahuje mnoho byrokratických návrhov, ktorých výsledkom bude nafúknutý aparát a pomalé zavádzanie opatrení. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vyjadrujem svoju podporu návrhu na vytvorenie Európskeho podporného úradu pre azyl. Úlohou tohto úradu, zo začiatku financovaného z Európskeho fondu pre utečencov, bude poskytovať odbornú pomoc potrebnú na začatie spoločnej azylovej politiky a koordinovať výmenu informácií a činnosti súvisiace s presídľovaním utečencov. Európsky parlament vymenuje jeho výkonného riaditeľa a zároveň zavedie zásady transparentnosti a demokratickej kontroly. Solidarita sa v rámci Spoločenstva zabezpečí dohodou medzi členskými štátmi so súhlasom zúčastnených strán. Podporujem aj zriadenie poradného fóra v dôsledku tlaku zo strany poslancov Európskeho parlamentu, ktorým sa zabezpečí dôverný dialóg medzi Európskym podporným úradom pre azyl a rôznymi zúčastnenými stranami.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Dnes schvaľujeme zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl. Tento krok prinesie mnohé výhody. Európsky podporný úrad pre azyl bude rozhodujúcim prínosom pre integráciu jednotného európskeho azylového priestoru. Rýchlym spôsobom začne fungovať organizácia, ktorá bude koordinovať a posilní spoluprácu medzi členskými štátmi v otázkach azylu prostredníctvom podpory zblíženia rôznych vnútroštátnych postupov. Úrad tiež podporí zosúladenie právnych režimov, ktoré platia v EÚ v oblasti práva na azyl. Vzhľadom na všetky uvedené výhody a súhlasný postoj členských štátov a európskych inštitúcií v súvislosti so zriadením Európskeho podporného úradu pre azyl som s potešením hlasoval za jeho zriadenie.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Hoci priaznivé hlasovanie o tejto správe je iba formalitou a keďže zavedenie Lisabonskej zmluvy si vyžadovalo určité prispôsobenie právneho základu a delegovaných aktov, by som chcel zdôrazniť význam energetickej hospodárnosti v odvetví stavebníctva, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľa EÚ v súvislosti so znížením spotreby energie a emisií CO2 o 20 % a o zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov o 20 % do roku 2020. Ako vieme, dosiahnutie energetickej hospodárnosti a cieľov v súvislosti so znížením emisií v mestských oblastiach závisí najmä od zlepšenia energetickej hospodárnosti existujúcich budov a budov vo výstavbe.

Napriek tomu som však presvedčený, že v smernici sú stanovené veľmi ambiciózne ciele, ktoré miestne samosprávy len ťažko splnia bez finančnej pomoci vrátane pomoci EÚ. Mám na mysli predovšetkým obrovské množstvo práce v súvislosti s energetickou obnovou, ktorá je potrebná v prípade existujúcich budov, ako napríklad sociálneho bývania, keď si energetická obnova (ktorá by pomohla rodinám znížiť ich poplatky za služby) bude vyžadovať značný finančný záväzok zo strany miestnych samospráv.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Cieľom tohto ambiciózneho textu je podpora výstavby a obnovy budov podľa noriem, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, keďže sú energeticky hospodárnejšie. Hlasovala som rozhodne za jeho prijatie. Týmto druhom iniciatívy Európska únia preukazuje svoju vedúcu úlohu v oblasti udržateľného rozvoja. Táto smernica predstavuje dobrý kompromis medzi podporou a obmedzovaním v súvislosti s výstavbou, ktorá je šetrná k životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Odvetvie stavebníctva zodpovedá za 40 % spotreby energie EÚ a za 35 % jej emisií. Tento právny predpis stanovuje, že do roku 2020 musia mať nové budovy takmer nulovú spotrebu energie a že obnovené existujúce budovy musia spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Tento právny predpis preto prispeje k zníženiu energetickej závislosti v Európe a emisií CO2 a k zvýšeniu kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia a blahobytu v mestách. Podnet na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov je tiež príležitosťou na reklasifikáciu miest, podporu cestovného ruchu, vytváranie pracovných miest a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ. Takáto reklasifikácia si však vyžaduje zvýšené verejné a súkromné investície. Rozmýšľame nad priamymi verejnými investíciami s bezprostredným vplyvom na vytváranie pracovných miest a účasť malých a stredných podnikov. Program obnovy miest bude vhodný pre hospodársku obnovu. Vyzývam preto Komisiu a členské štáty, aby využili štrukturálne fondy na reklasifikáciu budov z environmentálneho a energetického hľadiska, pričom toto financovanie by sa malo využiť ako katalyzátor financovania zo súkromných zdrojov. Rovnako ich vyzývam, aby vytvorili vhodný model financovania na obnovu existujúcich budov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Vo svojich domovoch trávime polovicu svojho života. V súčasnosti je 30 % existujúcich domov v Európe nezdravých, aj keď medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely. Je preto dôležité nielen podporovať nové udržateľné budovy, ale aj uskutočňovať udržateľnú obnovu. Vítam tento nový právny predpis, ktorý pomôže spotrebiteľom znížiť poplatky za energiu a celej EÚ pomôže dosiahnuť klimatický cieľ zníženia spotreby energie o 20 % v priebehu desiatich rokov. Členské štáty budú musieť prispôsobiť svoje stavebné predpisy tak, aby boli všetky budovy postavené od konca roku 2020 v súlade s prísnymi energetickými normami. Ak to bude možné, existujúce budovy sa budú musieť zlepšiť. Podľa Demokratického hnutia súvisí problematika bývania aj s problematikou urbanizmu a otázkou kvality výstavby. Na prvom mieste musí byť spôsob navrhovania našich domov. Musíme preto podporovať obnovu nášho bytového fondu napríklad prostredníctvom úpravy daní z nehnuteľností v závislosti od energetickej hospodárnosti budov. Vyzývame preto členské štáty, aby zaviedli daňový systém, ktorý bude zameraný na podporu toho, aby sa všetky zúčastnené strany správali šetrnejšie k životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Myslím si, že táto správa je prínosom pre budúcnosť sektoru energetiky Európskej únie, pretože ciele, ktoré sa v nej uvádzajú, sú uskutočniteľné a sú v súlade s finančnou situáciou všetkých členských štátov. Vítam ciele, ktoré prijala Rada 14. apríla 2010 v súvislosti s potrebou zmenšiť hlavné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o tepelnú účinnosť v budovách, ako aj navrhovaný cieľ, aby všetky budovy dosiahli do 31. decembra 2020 nulovú spotrebu energie na základe postupných krokov, ktoré členské štáty prijmú v rokoch 2015 a 2018. Komisia a Rada však nesmú zabúdať na to, že v mnohých členských štátoch je stále hospodárska recesia a na dosiahnutie navrhovaných cieľov si budú vyžadovať finančnú a logistickú podporu. Komisia musí vziať do úvahy budúce vypracovanie plánu finančného zásahu založeného na prideľovaní rozvojových finančných prostriedkov, ktoré podporia členské štáty neschopné vyčleniť potrebné finančné prostriedky najmä na činnosť obnovy. Uvedené opatrenie sa musí považovať za prínos pre bežných občanov, keďže práve oni platia za časť nákladov na obnovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za odporúčanie o energetickej hospodárnosti budov, pretože obsahuje ambiciózne a uskutočniteľné návrhy na dvadsaťpercentné zníženie spotreby energie a emisií CO2 v sektoroch, ktoré nie sú zahrnuté v systéme obchodovania s emisiami do roku 2020. Táto smernica bude mať priamy vplyv na život európskej verejnosti, keďže pomôže spotrebiteľom znížiť ich výdavky na energiu a zároveň môže prispieť k vytvoreniu miliónov pracovných miest v celej EÚ prostredníctvom plánovaných investícií do zlepšenej energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V roku 2008 sa EÚ zaviazala k zníženiu spotreby energie o 20 % do roku 2020 a k tomu, že 20 % spotrebovanej energie bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Zlepšenie energetickej účinnosti budov predstavuje najúčinnejší spôsob zníženia spotreby energie a emisií o 20 % v sektoroch, ktoré nie sú zahrnuté v systéme obchodovania s emisiami. Úspory energie v energeticky účinných budovách sú porovnaní s bežnými budovami v priemere o 30 % vyššie.

Komisia predložila 13. novembra 2008 svoj návrh na zmenu a doplnenie smernice 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov. Uvedené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výrazne ovplyvnia život európskej verejnosti. Budú mať totiž okamžité dôsledky na budovy, v ktorých žije, a vytvoria potrebu výskumu a vývoja účinnejších technológií v odvetví stavebníctva. Táto stratégia navyše prinesie vytváranie pracovných miest a prispeje k udržateľnému rozvoju. Vzhľadom na to, že predložený návrh je založený na dohode, ktorú Parlament a Rada dosiahli v novembri 2009, podporujem návrh spravodajkyne.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Prijatie tejto smernice o energetickej hospodárnosti budov je dôležitým krokom smerom k zníženiu emisií CO2 a energetickej závislosti v Európe. Uvedené faktory majú čoraz rozhodujúcejší význam pre kvalitu života európskej verejnosti a konkurencieschopnosť nášho hospodárstva a spoločenského usporiadania. Vzhľadom na to, že odvetvie stavebníctva zodpovedá za 40 % spotreby energie a 35 % celkových emisií CO2, sebestačnosť a lepšia energetická hospodárnosť obnovených budov nadobúdajú rozhodujúci význam pre schopnosť Európskej únie dosiahnuť do roku 2020 cieľ dvadsaťpercentného zníženia spotreby energie a dvadsaťpercentného zvýšenia vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti. Dúfame, že uplatňovanie tohto nového právneho predpisu nepomôže len znižovať náklady na energiu súkromným spotrebiteľom a verejným službám, ale že pomôže v boji proti kríze v štátnom odvetví verejnej výstavby a prispeje k rozvoju programov mestskej obnovy, čo bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie kvality života a blahobytu verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov je mimoriadne dôležité pri zvyšovaní všeobecnej energetickej účinnosti EÚ a znižovaní emisií skleníkových plynov. Ak chce Európska únia dosiahnuť ciele, ktoré navrhuje, to znamená znížiť spotrebu energie o 20 %, zabezpečiť to, aby 20 % spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 % do roku 2020, bude musieť prijať dôležitý záväzok v súvislosti s energetickou hospodárnosťou budov.

Politická dohoda, ktorú dosiahli Parlament a Rada, mala za následok objasnenie technických aspektov, stanovenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť v závislosti od veku budovy a toho, či bola obnovená, hodnotenie úlohy miestnych a regionálnych úradov a podporu verejných úradov pri uplatňovaní odporúčaní.

Stále však máme určité obavy v súvislosti s významnejšou úlohou Komisie pri hodnotení národných plánov a správ o kontrole, ako aj s úpravami, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, ktorá poskytuje väčšiu moc Komisii prostredníctvom takzvaných delegovaných aktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), písomne.(PL) Základné faktory, ktoré ovplyvňujú energetickú hospodárnosť, sú tieto: 1. Premena jednej formy energie na inú, aby sa mohla využívať na osobitné účely. Čím dlhší reťazec premien, tým väčšie straty. V praxi sa to týka najmä toku tepelnej energie uvoľnenej z primárnych energetických zdrojov. Jej veľká časť sa dostáva do okolitého prostredia. Tento účinok je možné znížiť pomocou kogeneračných procesov, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť hodnotu energetickej účinnosti až na úrovni 90 %. 2. Elektrický odpor alebo Ohmov zákon, ktorý je dôležitý pri prenose elektrickej energie. 3. Tepelný odpor. Nízky odpor je dôležitý vo výmenníkoch tepla, kým vysoký odpor je dôležitý z dôvodu nízkej tepelnej vodivosti izolačných materiálov. Využitie týchto izolačných materiálov, ako napríklad polystyrénu, minerálnej vlny, pórobetónu, vo významnej miere znižuje požiadavky na tepelnú energiu obytných nehnuteľností. V súčasnosti sú pomerne vysoké, dosahujú približne 40 % celkovej využívanej energie. 4. Trenie v antifrikčných procesoch, ako napríklad v ložiskách, a trecích procesoch, ako napríklad v brzdách. Týka sa to najmä áut a turbulencie v prípade lietadiel. Straty trením dosahujú takmer 30 % celkovej energie.

Hlasoval som za prijatie nariadenia bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, pretože straty energie v obytných nehnuteľnostiach sú spolu so stratami vznikajúcimi pri premene najväčšie, kým úspory energie pomôžu chudobným ľuďom. V prípade Poľska môže tepelná modernizácia spolu s kogeneráciou znamenať hospodárske, sociálne a ekologické výhody. V tejto oblasti by sa mali stanoviť určité priority pri realizácii, pretože nové nariadenia často spomalia zavádzanie predchádzajúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za návrh revidovaných smerníc o energetickej hospodárnosti budov, pretože som presvedčená, že nové budovy by mali spĺňať zásadu úspory energie a že v tejto oblasti by sa mali uplatňovať záväzné normy, aby sa všade účinne dodržiavali. Verejné budovy budú od roku 2018 určovať smer a poskytnú verejným orgánom väčšiu vážnosť a legitímnosť v rámci ich informačných kampaní pre občanov. V uvedených dokumentoch sa tiež uvádza, že úspora energie musí byť základným prvkom pri obnove budov. Bola by som preto rada, keby tieto opatrenia poskytli malým a stredným podnikom nový podnet a aby členské štáty posilnili programy odbornej prípravy pre pracovníkov, ktorí sú zodpovední za energetickú účinnosť budov. Podobne v súvislosti s energetickým označovaním výrobkov využívajúcich energiu sa domnievam, že spotrebitelia by mali byť informovaní o energetických vlastnostiach výrobkov, ktoré kupujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Otázka energetickej účinnosti má zásadný význam pre stratégiu EÚ do roku 2020. Prijatím tohto odporúčania sa uskutočnil dôležitý krok smerom k zníženiu spotreby energie v nadchádzajúcich rokoch. Jeho cieľom je do roku 2020 stavať budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Úsilie musíme vynaložiť nielen pri výstavbe nových budov, ale aj pri veľkých projektoch na obnovu, ktoré sa týkajú už existujúcich budov. Zásadný význam bude mať tiež to, aby sa stanovil dobrý príklad v rámci verejných stavebných projektov. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Ľahko uskutočniteľné opatrenia na úsporu energie sa v minulosti zavádzali čoraz častejšie a je zložité odhadnúť rozsah ľahko dosiahnuteľného potenciálu úspory energie (čo znamená, že je možné ho dosiahnuť bez mimoriadne rozsiahlej obnovy). V každom prípade sa nám celé toto úsilie nesmie vymknúť z rúk v tom zmysle, že budovy, ktoré boli obnovené z hľadiska energetickej účinnosti na vynikajúcej úrovni, zostanú prázdne z dôvodu prehnaného zvyšovania nájmu. Vo všeobecnosti nesmieme dokonca ani v záujme ochrany klímy neprijateľne zasahovať do vlastníckych práv občanov, pokiaľ ide o realizáciu obnovy.

Opatrenia na úsporu energie sú na jednej strane veľmi nákladné a nie vždy zahŕňajú najvyspelejšiu technológiu. V tejto súvislosti teda nesmieme jednoducho ustanoviť nejaké opatrenia, ale musíme vytvoriť podnety prostredníctvom dotácií. Vzhľadom na súčasné zníženie miezd a sociálneho zabezpečenia musíme zdvojnásobiť a strojnásobiť kontrolu zameranú na to, aby nové nariadenia neviedli ku skaze a zničeniu drobných staviteľov alebo obyvateľov. Dôsledok dopytu po energii nie je možné zreteľne odhadnúť a z uvedeného dôvodu som hlasoval proti odporúčaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Odvetvie stavebníctva EÚ určila ako jedno z trhových odvetví s najvyšším potenciálom úspory energie. Úspory energie v energeticky účinných budovách sú porovnaní s bežnými budovami v priemere o 30 % vyššie. V nových členských štátoch vrátane Litvy sa v mnohých bytových domoch plytvá približne 60 % tepelnej energie. Len v Litve je viac ako 35 000 bytových domov. Ich obyvatelia platia nielen obrovské sumy za vykurovanie, ale sú zodpovední aj za tony emisií CO2. Konzervatívna vláda v Litve nie je schopná začať zatepľovať budovy. Takmer po dvoch rokoch sľubov o okamžitom začiatku obnovy nebola obnovená ani jedna budova.

Hlasoval som za toto odporúčanie o energetickej hospodárnosti budov, keďže znamená podporu cieľa zameraného na dosiahnutie budov s takmer nulovou spotrebou energie. Zabezpečí sa tým, že časom sa budovy v EÚ stanú z energetického hľadiska udržateľné. Zavedením tejto smernice začneme proces znižovania spotreby energie v EÚ o jednu pätinu do roku 2020. Vďaka investíciám na zvýšenie energetickej účinnosti sa vytvoria milióny pracovných miest a prispeje sa k rastu hospodárstva EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vyjadrujem svoju podporu odporúčaniu zameranému na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Energetická účinnosť neznamená len úsporu energie, ale aj zníženie emisií CO2 a skleníkových plynov. Aby sme dosiahli tento cieľ, mali by sme obmedziť energetické straty domácností zvyšujúce sa z dôvodu technológie, v dôsledku ktorej sa presunuli náklady na energiu z výstavby na údržbu. Výskum v odvetví stavebníctva smeruje k ekologickejšiemu prístupu v stavebníctve.

V súčasnosti sa najväčšie projekty sústreďujú v krajinách s miernym pásmom, v ktorých sa tento druh technológie rozširuje tempom, ktoré naznačuje, že onedlho budeme mať udržateľné mestá. V stredozemských krajinách sa tieto nové technológie nerozširujú rovnakým tempom. Aj keď je problém úniku tepla v týchto oblastiach menej závažný, budovy už nie sú environmentálne udržateľné.

Rastúce využívanie klimatizačných systémov, ktoré sa v domácnostiach vyskytujú čoraz častejšie, si v skutočnosti vyžaduje veľké množstvo energie. Európska únia preto musí uskutočniť informačné kampane a prijať opatrenia za pomoci rozpočtových prostriedkov Spoločenstva, podnetov a informačných kampaní a na základe uplatňovania a výskumu nových výrobných technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Dosiahnutie cieľa 20-20-20 do roku 2020, inými slovami dvadsaťpercentné zníženie spotreby energie, zvýšenie pomeru energie z obnoviteľných zdrojov k celkovej spotrebe energie na 20 % a dvadsaťpercentný nárast energetickej účinnosti si vyžaduje koordinované a cielené oparenia zo strany EÚ aj členských štátov. Dôležitejšie je, že zlepšenie energetickej účinnosti budov predstavuje najefektívnejší spôsob zníženia spotreby energie a emisií v rámci odvetví, na ktoré sa nevzťahuje systém obchodovania s emisiami, o 20 %. Aby som bol presný, úspory energie v energeticky účinných budovách sú porovnaní s bežnými budovami v priemere o 30 % vyššie. Okrem toho majú energeticky účinné budovy menšiu spotrebu vody a vykazujú nižšie náklady na údržbu a poplatky za služby. Hlasoval som preto za prijatie smernice o energetickej hospodárnosti budov, pretože sa očakáva, že tento krok bude mať rozhodujúci vplyv na život európskych občanov vzhľadom na to, že priamo ovplyvňuje budovy, v ktorých žijú a ktoré využívajú. Investície na zlepšenie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie navyše vytvoria milióny pracovných miest a prispejú k rastu v EÚ. Pomôžu zároveň znížiť finančné prostriedky, ktoré sa v súčasnosti vynakladajú na údržbu energeticky náročných budov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Budovy zodpovedajú takmer za polovicu emisií CO2, ktoré nie sú zahrnuté v systéme obchodovania s emisnými certifikátmi, a ponúkajú veľký potenciál na zníženie týchto emisií so zápornými alebo nízkymi nákladmi. Nová smernica o energetickej hospodárnosti budov stanovuje súbor minimálnych ukazovateľov, respektíve požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov, aby mohli do roku 2020 dosiahnuť takmer nulovú spotrebu energie pričom veľká časť energie bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Uplatňovanie uvedených požiadaviek sa týka aj existujúcich budov.

Je veľmi dôležité informovať občanov o týchto požiadavkách a povzbudiť ich aj počas obnovy budov, aby zavádzali inteligentné meracie systémy (a nahradili tak systémy na výrobu teplej vody a klimatizačné systémy energeticky účinnými alternatívami, akými sú napríklad reverzibilné tepelné čerpadlá). Čiastočné financovanie bude poskytnuté z rozpočtu EÚ s cieľom podporiť energeticky účinné opatrenia. Členské štáty musia prijať vhodné opatrenia na rýchle zavedenie tejto smernice. Hlasovala som za túto správu, pretože nový právny predpis pomôže spotrebiteľom znížiť ich náklady na energiu a tým umožní EÚ splniť cieľ dosiahnuť dvadsaťpercentné zníženie spotreby energie do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne. (ES) Hlasovala som za túto dôležitú smernicu z dôvodu potreby zlepšenia energetickej účinnosti budov, ktorá predstavuje jednu z oblastí s najväčším potenciálom prispieť k splneniu všeobecných cieľov EÚ zameraných na zvýšenie energetickej účinnosti o 20 % do roku 2020. Podľa textu dokumentu, na ktorom sa dohodli Parlament a Rada, musia mať všetky nové budovy pred koncom roku 2020 nulovú spotrebu energie a vyrábať toľko energie, koľko spotrebujú. Verejné budovy musia ísť príkladom tým, že budú v súlade s uvedeným právnym predpisom do 31. decembra 2013. Z rozpočtu EÚ bude financovaná časť nákladov na reformy. Existujúce budovy budú musieť okrem toho spĺňať veľmi prísne normy energetickej účinnosti stanovené členskými štátmi na základe spoločného rámca vytvoreného touto smernicou. Ukazovateľ merania energetickej účinnosti budov musí byť zahrnutý do reklám na predaj alebo prenájom, ktoré budú zverejnené v médiách. Ďalším dôležitým novým prvkom je zahrnutie inteligentných meracích prístrojov a kontrolných a riadiacich systémov zameraných na úsporu energie. Smernica bude revidovaná do roku 2017.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (FR) Dnešné hlasovanie o predpisoch EÚ o energetickej hospodárnosti budov predstavuje zásadný pokrok v oblasti energetickej účinnosti. Zásadne však neschvaľujeme to, že v právnom predpise sa nezohľadňujú požiadavky na obnovu existujúcich budov, ktoré zodpovedajú za 40 % spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov v Európe. Namiesto vytvorenia ambicióznej politiky energetickej účinnosti prostredníctvom vysokých investícií do obnovy budov sa EÚ sústreďuje výlučne na nové budovy. Oberá sa tak o príležitosť vytvoriť milióny pracovných miest, znížiť energetickú závislosť od našich susedných krajín a výrazne bojovať proti zmene klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Odvetvie stavebníctva predstavuje odvetvie s obrovským potenciálom na úsporu energie. Zodpovedá za 40 % spotreby energie a 35 % celkových emisií skleníkových plynov.

Zlepšenie energetickej účinnosti budov je najefektívnejší spôsob zníženia spotreby energie a emisií.

Táto dohoda si zaslúži našu plnú podporu. Najneskôr do 31. decembra 2020 musia mať všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie. Všetky budovy vo verejnom sektore to musia dosiahnuť o dva roky skôr. Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa budú dokonca odteraz uplatňovať pri obnove starších budov. Budovy s takmer nulovou spotrebou energie sú budovy s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Okrem toho by zanedbateľné alebo veľmi malé množstvo energie, ktoré spotrebujú, malo pochádzať vo veľmi veľkej miere z obnoviteľných zdrojov energie.

Musíme uvítať, že v smernici sa venuje pozornosť poskytovaniu finančných nástrojov na umožnenie tohto prechodu. Členské štáty musia vypracovať zoznam opatrení na dosiahnutie cieľov tejto smernice najneskôr do 30. júna 2011. Na záver chcem uviesť, že Komisia musí posúdiť fungovanie smernice v dohľadnom čase, to znamená najneskôr do 1. januára 2017. Táto smernica predstavuje dôležitý prínos v boji proti zmene klímy.

 
  
  

Správa: Rui Tavares (A7-0125/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Štokholmský program ustanovuje vytvorenie spoľahlivej a udržateľnej spoločnej azylovej politiky v Európskej únii. Na zavedenie a zabezpečenie splnenia cieľov azylovej politiky je však potrebné podporiť členské štáty v tom, aby sa dobrovoľne zúčastnili na spoločnom programe EÚ pre presídľovanie. Cieľom Európskeho parlamentu je preto poskytnúť čo najväčšiemu počtu členských štátov príležitosť na to, aby sa zúčastňovali na programoch EÚ pre presídľovanie. Európsky parlament podporuje návrh Komisie a zastáva názor, že presídľovanie by malo vo vonkajších azylových politikách EÚ zohrávať prvoradú úlohu. EÚ by ho mala ďalej rozvíjať a rozširovať, aby sa z neho stal efektívny nástroj ochrany.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Hlasovaním za túto správu uskutočnila Európa krok smerom k dosiahnutiu spoločnej azylovej politiky. Umožní to účinnejšie chrániť ľudské práva a zároveň obmedziť nezákonné prisťahovalectvo.

EÚ musí v súvislosti s migráciou a integráciou vyjadriť svoj názor. Musí prevziať zodpovednosť za vymedzenie európskych predpisov a za príspevok k výdavkom krajín EÚ, ktoré zasahujú migračné toky. Otázka presídľovania však nesmie a nemôže byť oddelená od spoločných ďalších opatrení proti nezákonnému prisťahovalectvu. Takéto opatrenia si nevyžadujú len dohodu s okolitými krajinami, ale aj s krajinami, z ktorých budúci nezákonní prisťahovalci odídu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Presídľovanie utečencov je proces, v ktorom je možné presídlenie týchto jednotlivcov na základe žiadosti zo strany UNHCR. V tejto žiadosti sa uvádza, že takíto jednotlivci potrebujú medzinárodnú ochranu. Toto je jedno z kritérií oprávnenosti v rámci Európskeho fondu pre utečencov. Tento proces môže byť ideálnym riešením pre osoby, ktorých bezpečnosť nemožno náležite zaručiť v krajinách prvého azylu.

Súhlasím so závermi spravodajcu, a preto som sa rozhodol hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Primeranú politiku v oblasti ľudských práv v EÚ môžeme presadzovať iba prostredníctvom spoločnej azylovej politiky a spoločného programu pre presídľovanie. Presídlenie je, nepochybne, jedno z trvácich riešení pre utečencov, ktorých ochranu nie je možné zabezpečiť v krajinách prvého azylu. Je dôležité mať k dispozícii primerané finančné prostriedky, hoci len pridelenie časti rozpočtu nemožno považovať za skutočný program presídľovania.

Nepochybujeme o dôležitosti tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v súvislosti s Európskym fondom pre utečencov. Umožní odstrániť medzeru, ktorá vznikla v niektorých členských štátoch, a zvýši ich kapacitu pre presídľovanie. S radosťou si všímam, že počet členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na tomto programe, sa v posledných rokoch zvýšil. Je dôležité, aby sme k účasti dokázali povzbudiť aj iné štáty. Rozvoj a rozširovanie tohto nástroja pre presídľovanie zo strany EÚ musí pokračovať s cieľom dosiahnuť čo najúčinnejšiu možnú ochranu.

Komisia preto bude môcť stanoviť spoločné priority EÚ v súvislosti s každoročným presídľovaním utečencov. Tieto priority môžu súvisieť so špecifickými geografickými regiónmi, štátnymi príslušnosťami alebo kategóriami utečencov, ktorých je potrebné presídliť, hoci súhlasím, že je nevyhnutné zabezpečiť pružnosť s cieľom reagovať na núdzové situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Tlak migračných tokov sa zintenzívňuje a je niekoľko cieľových krajín prisťahovalectva, ktorých obavy z tohto javu musíme chápať. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby program presídľovania fungoval. Zjednodušil by totiž spravodlivé rozdelenie zodpovednosti za plnenie medzinárodných povinností v súvislosti s ochranou utečencov a rovnako by znížil záťaž krajín s veľkým počtom prijímaných utečencov.

Jeden pozitívny krok by spočíval v tom, keby tento rok začal fungovať Európsky podporný úrad pre azyl, ktorý môže členským štátom poskytovať podporu pri uplatňovaní iniciatív v súvislosti s presídľovaním. Bez ohľadu na to, do ktorej krajiny budú utečenci presídlení, je prvoradým cieľom poskytnúť im okamžitý prístup k jazykovým kurzom a kurzom zameraným na kultúru príslušnej krajiny, ako aj k iným zariadeniam náboženského charakteru a v prípade potreby aj k psychologickému poradenstvu.

Som presvedčená, že základnou črtou takéhoto programu musí byť otázka udržateľnosti, ktorá v dôsledku tohto rozhodnutia zaručuje dlhodobý rozpočtový výhľad. Príjemcov už traumatizovalo odlúčenie od kultúry a tradícií krajiny ich pôvodu. Musia si vytvoriť novú identitu, čo je traumatizujúci proces, ktorý netreba zhoršovať neistým a nespoľahlivým výhľadom do budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Potreba presídľovať utečencov je čoraz dôležitejšia v Európe, ktorá sa nechce uzatvárať pred vonkajším svetom alebo byť slepá k situácii v ňom. Prívetivý postoj a solidarita s tými, ktorí trpia, predstavujú dve základné charakteristické črty inšpirované kresťanstvom, ktoré by bolo správne začať znova uplatňovať v plnej miere. Tento cieľ musíme dosiahnuť bez toho, aby sme zanedbávali legitímne obmedzenia stanovené členskými štátmi. Spoločné ročné priority EÚ v súvislosti s geografickými regiónmi a špecifickými kategóriami utečencov, ktorých treba presídliť, musia naozaj zohľadňovať potreby jednotlivých členských štátov a ich situáciu. Je nevyhnutné podporiť účasť členských štátov na programe presídľovania.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Jednou z „oprávnených akcií“ Európskeho fondu pre utečencov je presídľovanie. V Štokholmskom programe sa uvádza, že EÚ musí konať v partnerstve a spolupráci s tretími krajinami, ktoré prijímajú veľké množstvo utečencov. Komisia každoročne vymedzuje spoločné priority EÚ pre osoby, ktoré je potrebné presídliť, a toto vymedzenie musí byť dostatočne pružné, aby bolo možné reagovať na núdzové prípady. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať obetiam najrepresívnejších kultúrnych, sociálnych a politických systémov. Počet členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na programoch EÚ pre presídľovanie, sa zvyšuje a musí sa rozšíriť na ich najväčší možný počet. Chcel by som zdôrazniť pozitívny vplyv zavedenia fondov na pomoc s presídľovaním, v ktorých sú vyčlenené väčšie sumy na prvý a druhý rok procesu. Uvedené fondy sú reakciou na zvýšené náklady, ktoré prirodzene vznikli vytvorením mechanizmov a štruktúr, ako aj na význam zabezpečenia podmienok na zaručenie čo najväčšej udržateľnosti a kvality procesu presídľovania utečencov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Vzhľadom na neuspokojivý stav musí Európa viac prispieť k úsiliu zameranému na presídľovanie utečencov s ohrozenou existenciou v krajinách, ktoré ich prijali. Za túto správu som hlasovala s cieľom povzbudiť členské štáty, aby sa pripojili k tomuto hnutiu kolektívnej solidarity, ktoré je zamerané na podporu prijímania a presídľovania utečencov v Európe. Dobré zámery už nestačia. Slová musíme zmeniť na činy a najmä uprednostniť ženy a deti, ktoré sú obeťami násilia alebo vykorisťovania, maloleté osoby bez sprievodu, ľudí, ktorí boli obeťami mučenia, a ľudí s vážnym zdravotným stavom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Iba 10 členských štátov EÚ vrátane Portugalska prijíma utečencov na presídlenie. Presídlenie utečencov je proces, ktorým sa na základe žiadosti Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov vychádzajúcej z potreby danej osoby podliehať medzinárodnej ochrane presunú štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti z tretej krajiny do niektorého členského štátu. Cieľom prijatia tohto odporúčania je zvýšenie počtu členských štátov, ktoré presídľujú utečencov. V súvislosti s tým bude tým štátom, ktoré uskutočňujú tento proces prvýkrát, prvé dva roky poskytovaná zvýšená finančná pomoc. Bez ohľadu na akékoľvek geografické priority, ktoré môže mať EÚ stanovené na dané obdobie, sa musí uprednostniť presídlenie týchto osôb: detí a žien, ktorým hrozí násilie alebo psychologické, alebo sexuálne vykorisťovanie, ďalej maloletých osôb bez sprievodu, osôb, ktorých vážny zdravotný stav si vyžaduje osobitnú liečbu, a obetí násilia a mučenia a osôb, ktoré treba núdzovo alebo bezodkladne presídliť z právnych dôvodov a z dôvodov ochrany.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Oprávnené opatrenia zamerané na podporu v rámci Európskeho fondu pre utečencov zahŕňajú presídlenie utečencov z tretích krajín. Presídlenie je proces, ktorým sa na základe žiadosti Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) vychádzajúcej z potreby danej osoby podliehať medzinárodnej ochrane presunú štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti z tretej krajiny do niektorého členského štátu, v ktorom sa im povolí a) pobyt v postavení utečenca alebo b) získať postavenie, ktoré podľa vnútroštátneho práva a práva Spoločenstva zabezpečuje rovnaké práva a výhody ako postavenie utečenca.

Opatrenia navrhované v správe budú viesť k tomu, že EÚ, ktorá už musí riešiť problém masového prisťahovalectva, sa stane pre migrantov ešte príťažlivejšou. Potvrdzujú to číselné údaje UNHCR. Kým v roku 2008 bolo v celej EÚ presídlených približne 5 000 ľudí, v súčasnosti potrebuje presídlenie 750 000 ľudí na celom svete. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) V mnohých členských štátoch vrátane našej krajiny, Rakúska, je už kapacita na príjem utečencov vyčerpaná a obyvatelia celkom oprávnene vystupujú proti novým prijímacím centrám a podobným zariadeniam. Správa o Európskom fonde pre utečencov, ktorá je skutočne výzvou na presídlenie utečencov v EÚ, je tak o to menej pochopiteľná. Preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Problém utečencov je európsky problém a jeho riešenie nemožno ponechať na členské štáty najmä vzhľadom na ich geografické a hospodárske rozdiely. Preto podporujem vytvorenie fondu na európskej úrovni.

Vytvorenie takéhoto fondu musí spĺňať dva ciele. Musí podporovať utečencov, ktorí prichádzajú do našich krajín, často na naše pobrežie a hľadajú pomoc, a aj tie štáty, ktoré prijímajú najväčší počet týchto zúfalých ľudí z dôvodu svojej geografickej polohy. Uvedený problém je a musí zostať európskym problémom a my nemôžeme nechať niektoré štáty, aby ho riešili samy. Dúfam, že tento fond bude iba začiatkom cesty smerom k rozvoju európskejšieho a jednotnejšieho prístupu k celej otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Vzhľadom na potrebu pomoci utečencom v Európe sa domnievam, že rozhodnutie Európskeho parlamentu o tejto otázke je mimoriadne dôležité. Hlavným cieľom fondu je podporovať opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré veľmi často zahŕňajú dodatočné výdavky. Takéto opatrenia sú zamerané na zabezpečenie slušných životných podmienok pre utečencov a tiež sa týkajú právnych predpisov v súvislosti s ich pobytom v krajinách Únie. Myslím si, že je nevyhnutné zvýšiť finančnú pomoc pre krajiny, ktoré sú zapojené do pomoci utečencom.

Nesmieme poskytnúť žiadny dôvod na kritiku v súvislosti s tým, že ako rozvinuté krajiny sa utečencom snažíme zabrániť vstúpiť na naše územie namiesto toho, aby sme ich za každých okolností chránili. Utečencom, ktorí prichádzajú do Európy z rozvojových krajín a ktorí musia často riešiť obrovské problémy, ako napríklad násilie, nedostatok prostriedkov na živobytie a nedostatočný prístup k lekárskej starostlivosti, by mali členské štáty EÚ poskytnúť starostlivosť organizovanú najlepším možným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) Vážené kolegyne a kolegovia, vo výbore bolo predložených na hlasovanie viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré chceli upozorniť na význam cirkví a spoločenstiev veriacich pri riešení problematiky utečencov. Všetky tieto pozmeňovacie návrhy boli zamietnuté. Keď liberálni a ľavicoví politici tvrdia, že každodenná práca s utečencami je dostatočne zabezpečená mimovládnymi organizáciami a prostriedkami zo štátneho rozpočtu, svedčí to o ich krátkozrakom cynizme a pokrytectve. V reálnom živote platí pravý opak. Nie je snáď pravda, že štáty sa často dostávajú pod paľbu kritiky za to, že v utečeneckých táboroch vládnu nedôstojné podmienky? Nebolo by namieste otvorene pomenovať pokrytectvo štátov ako Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko alebo Malta? Pri prijímaní utečencov a starostlivosti o nich vlády zlyhávajú. Vraciame ich naspäť, pretože bieda tých najchudobnejších sa bohatej Európe protiví. Kvôli politickej korektnosti ignorujeme, že v najväčšej biede prijímacích táborov, tam, kde politicky korektné mimovládne organizácie svoj boj už vzdali, so zanietením pracuje už len nenápadná katolícka rádová sestra. Vďaka Maltézskemu rádu, Jesuit Refugee Service a mnohým kresťanským organizáciám uznávajú vlády svoj záväzok riešiť osud utečencov. Kresťanské organizácie sú tŕňom v oku v našom svedomí. Za to im patrí naša vďaka – a to aj vtedy, keď je ich financovanie z rozpočtu EU len veľmi obmedzené a nemôžu byť ani len spomenuté v iniciatívnej správe k tejto téme.

 
  
  

Správa: Carlos Coelho (A7-0126/2010).

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Správa o Schengenskom informačnom systéme a jeho modernizácii prispieva k tomuto pozoruhodnému pokroku v súvislosti so voľným pohybom v rámci Európy. Vzhľadom na rastúci pohyb ľudí medzi členskými štátmi v schengenskom priestore, ako aj vzhľadom na jeho rozšírenie musíme zlepšiť zaobchádzanie s údajmi s cieľom zabezpečiť úplne bezpečné uplatňovanie tejto slobody. Správa pána Coelha prispieva k úsiliu o dosiahnutie väčšej účinnosti obehu informácií, ako aj k potrebnému dodržiavaniu osobných slobôd, ktoré Európska únia zaručuje. Z logických dôvodov som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť prechod zo Schengenského informačného systému, ktorého súčasná forma je SIS 1+, na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II). Je naozaj poľutovaniahodné, že spustenie tohto systému sa oneskorilo. Európsky parlament vykonal všetko, čo bolo v jeho silách, aby zabezpečil čo najskoršie zavedenie tohto systému do prevádzky a úplnú transparentnosť realizačného procesu systému SIS II. Je však nevyhnutné dosiahnuť schválenie všetkých inštitúcií. Je dôležité zdôrazniť, že v prípade neúspechu systému SIS II by Komisia musela uplatňovať alternatívny program a že Parlament by sa mal zapojiť do rozhodovacieho procesu v súvislosti s prechodom. Pred prechodom na nový systém SIS II by Komisia mala v plnej miere oboznámiť Parlament s výsledkami testovania a Parlament by mal dostať príležitosť zverejniť stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Pred prechodom na nový systém SIS je nevyhnutné vykonať vhodné testy a zaviesť potrebné záruky. Som presvedčený, že uvedené činnosti by sa mali vykonať profesionálnym a dôsledným spôsobom, súhlasím však aj so sklamaním spravodajcu v súvislosti so závažnými omeškaniami, ktoré bránia prechodu na nový systém.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za všetky predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto nariadeniu. Fáza prevodu údajov predstavuje poslednú úlohu v rámci mandátu na vývoj Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II). Potreba poskytnúť Komisii mandát na vývoj s platnosťou počas vývoja systému až do jeho sprevádzkovania je preto odôvodnená. Vzhľadom na značné oneskorenia, ktoré sa už potvrdili, a vzhľadom na zvýšené náklady na projekt SIS II rozumiem nevyhnutnosti dodržať doložku o skončení účinnosti. Nový mandát poskytnutý Komisii sa musí vymedziť v súlade s plánovaným dátumom sprevádzkovania systému SIS II, to znamená s koncom roka 2011.

Komisia však musí mať istú pružnosť, aby mohla presunúť dátumy v rámci komitologického postupu a mohla tak prispôsobiť právny rámec alternatívnemu scenáru v prípade neúspechu projektu SIS II. Neschopnosť Komisie stanoviť pravdepodobný dátum sprevádzkovania systému SIS II je neprijateľná, keďže od toho závisia lepšie záruky bezpečnosti, slobody a spravodlivosti v európskom priestore. Na základe toho tiež vznikajú obavy v súvislosti s nedostatkom transparentnosti, pokiaľ ide o spôsob riadenia projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Mimoriadna citlivosť tejto otázky odôvodňuje prisúdenie správy jednému z poslancov tohto Parlamentu, ktorý jej zasvätil svoje úsilie v najväčšej miere. Ide o môjho kolegu pána Coelha. Chcel by som mu zablahoželať k jeho práci. Oneskorenia, ktoré sprevádzajú tento proces, sú poľutovaniahodné, ale súhlasím s jeho opatrnosťou v súvislosti s úspechom procesu prechodu a jeho obavou v súvislosti s právom Parlamentu byť oboznámený s vývojom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Sága prechodu zo systému SIS I na systém SIS II jednoducho trvá príliš dlho. Za túto správu som hlasovala preto, aby som upozornila na potrebu dodržiavania stanovených konečných termínov a ukončila to, čo možno na základe mnohých neúspešných výsledkov a vzhľadom na množstvo zdrojov vynaložených na dosiahnutie cieľa takzvaného prechodu, ktorý sa doteraz nesplnil, považovať za zlé riadenie. Ďalší krok je na strane Komisie, ale Európsky parlament musí ako rozpočtový orgán uplatniť svoje právomoci a vyhradiť si svoje právo na požiadanie Európskeho dvora audítorov o to, aby pokračoval v podrobnom audite riadenia projektu a finančných dôsledkov, ktoré by mal neúspech na rozpočet EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci obsiahnutých v tejto správe vnímam mierny pokrok. Výbor v skutočnosti vyžaduje to, aby sa Európsky parlament zapojil do rozhodovacieho procesu. Ďalej naznačuje, že pred možnosťou akéhokoľvek prechodu na Schengenský informačný systém druhej generácie je potrebné jeho priaznivé stanovisko. Táto správa je však stále neprijateľná. Nemôžeme beztrestne podporiť možnosť prechodu na systém SIS II, ktorý predstavuje nový nástroj na dosiahnutie „úplnej bezpečnosti“.

S týmto systémom je možné zhromažďovať čoraz viac osobných údajov a z toho dôvodu jeho oprávnenosť podlieha možnosti rôzneho výkladu. Ako možno podozrenie na rozhodnutie spáchať teroristický čin posúdiť za oprávnené? Najhoršie zo všetkého je to, že prístup k týmto údajom je možné poskytnúť Spojeným štátom. V tomto období krízy nám vládnuca eurokracia naďalej buduje Európu, ktorá sa vyznačuje hospodárskou súťažou a prehnaným dôrazom na právo a poriadok. Dnes však viac než kedykoľvek predtým nastal čas budovať Európu solidarity a spolupráce, ktorú potrebujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Máme Schengenský informačný systém, ktorý funguje a môže sa rozširovať, a máme prestížny projekt, ktorý stojí milióny, a zdá sa, že prestáva fungovať. Nastal čas prestať liať peniaze do bezodnej diery a zachrániť to, čo ešte zachrániť možno. Ak EÚ chce naozaj vynaložiť ďalšie milióny, mali by sa investovať do ochrany hraníc alebo do podpory rodín pôvodných obyvateľov. Namiesto toho, aby sme len vyplácali „prémie“ za prijatie utečencov, mali by sme konečne riadne uplatňovať Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov. Ten sa, samozrejme, nevzťahuje na celú armádu hospodárskych migrantov.

Na záver chcem uviesť, že nepotrebujeme nový podporný úrad pre azyl s cieľom ďalej rozširovať azylový chaos a zmätok agentúr EÚ, ktoré spotrebujú milióny. Schengenský priestor sa nesmie rozširovať, kým nevytvoríme fungujúci Schengenský informačný systém,. Nové návrhy nie sú iba zle premyslené, ale sú jednoducho kontraproduktívne. Z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vyjadrujem svoju plnú podporu správe pána Coelha. Schengenský informačný systém sa ukázal byť vynikajúcim a účinným nástrojom na riadenie a kontrolu v Európskej únii. V priebehu svojho vývoja a aj vzhľadom na ďalšie požiadavky, ktoré sa vyskytli, si však vyžadoval úpravu a prispôsobenie.

Návrh spravodajcu je v plnom súlade s názorom, že prechod na informačný systém druhej generácie už nemožno ďalej odkladať či presúvať. Potrebujeme efektívne a účinné nástroje na koordináciu informácií o osobách, ktoré vstupujú do schengenského priestoru a cestujú v ňom, a na ich kontrolu. Z uvedeného dôvodu sa pripájam k pánovi Coelhovi v zdôrazňovaní potreby toho, aby Komisia čo najskôr zaviedla nový systém druhej generácie SIS.

 
  
  

Správa: Carlos Coelho (A7-0127/2010).

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Pred prechodom na nový systém SIS je nevyhnutné vykonať vhodné testy a zaviesť potrebné záruky. Som presvedčený, že uvedené činnosti by sa mali vykonať profesionálnym a dôsledným spôsobom, rovnako však súhlasím so sklamaním spravodajcu v súvislosti so závažnými omeškaniami, ktoré bránia prechodu na nový systém.

Okrem toho sa domnievam, že je potrebné požiadať Dvor audítorov o dôkladné preskúmanie riadenia tohto systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Väčší počet členských štátov vážne skomplikoval proces prechodu zo Schengenského informačného systému na Schengenský informačný systém druhej generácie. Parlament požaduje presné a aktuálne informácie o vývoji situácie v súvislosti s touto správou a má na to plné právo. Dúfam, že prechod sa uskutoční čo najúčinnejším spôsobom, aby táto zmena v žiadnom prípade neuškodila bezpečnosti Európy a aby mala uspokojivý výsledok.

 
  
  

Správa: Rui Tavares (A7-0131/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože otázka utečencov je v Spoločenstve naďalej veľmi závažná. Otázka presídľovania utečencov nie je v súčasnosti v Európskej únii náležite koordinovaná a iba 10 členských štátov každoročne presídľuje utečencov, čo neumožňuje EÚ využívať presídľovanie ako strategický nástroj vonkajšej politiky. Vítam rozhodnutie Komisie zriadiť Európsky podporný úrad pre azyl, ktorý bude môcť podporovať členské štáty pri vykonávaní iniciatív zameraných na presídľovanie a zároveň zabezpečí koordináciu politík v rámci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) EÚ sa na príjme a presídľovaní utečencov z tretích krajín podieľa oveľa menej ako Spojené štáty americké a Kanada. Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie. Správa požaduje vytvorenie ambiciózneho a udržateľného programu pre presídľovanie v rámci EÚ a navrhuje finančnú podporu pre členské štáty, ktoré budú ochotné sa na programe zúčastniť.

Táto správa vyjadruje aj náš nesúhlas s predstavou Rady. Rada chce za základ rozhodovania, kto má byť skôr presídlený, brať štátnu príslušnosť utečencov. Okrem prihliadania na geografický pôvod utečencov by sme chceli vytvoriť kategóriu „zraniteľných utečencov“ (ženy a deti vystavené násiliu a vykorisťovaniu, maloleté osoby bez sprievodu, ľudia odkázaní na lekársku starostlivosť, obete mučenia atď.). Tieto osoby by mali mať za každých okolností prioritné postavenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Je nevyhnutné, aby Európska únia mala spravodlivú a realistickú migračnú politiku. Preto vítam tento účinný, kvalitný a udržateľný program presídľovania poskytujúci trvalé riešenie pre utečencov, ktorí sa nemôžu vrátiť do krajiny pôvodu. Program presídľovania môže prispieť k tomu, aby sa nelegálne prisťahovalectvo stalo menej príťažlivým pre utečencov, ktorí sa snažia o vstup na územie Európskej únie. Úspech účinného programu presídľovania si vyžaduje zabezpečenie pracovných príležitostí pre dospelé osoby a bezprostrednú integráciu maloletých osôb v školách. Z tohto dôvodu je nevyhnutný prístup k vzdelávacím a odborným kurzom. Nadväzné opatrenia musia vykonávať rozličné subjekty verejného sektora (napríklad samosprávy) a občianskej spoločnosti, ako aj mimovládne organizácie, charitatívne organizácie, školy alebo sociálne služby. Nevyhnutná je podpora spolupráce medzi týmito subjektmi. Vyzývam členské štáty, aby podporili vytvorenie súkromných finančných mechanizmov a rozsiahlejšie verejno-súkromné iniciatívy s cieľom podporiť program Európskej únie pre presídľovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Je pozitívne, že počet členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na týchto programoch pre presídľovanie, v posledných rokoch rastie. Ale každoročné presídľovanie utečencov prebieha len v 10 členských štátoch bez toho, aby existovala akákoľvek ich vzájomná koordinácia alebo spoločný program EÚ pre presídľovanie. Je dôležité, aby členské štáty prejavili vzájomnú solidaritu a aby si spravodlivo rozdelili zodpovednosť za dodržiavanie medzinárodných záväzkov.

Účinný a udržateľný európsky program pre presídľovanie bude prínosom pre presídľovaných utečencov, pre členské štáty a pre samotnú EÚ vďaka tomu, že EÚ získa vedúcu úlohu v medzinárodnej humanitárnej oblasti. Žiaduci je viacstranný prístup, ktorý zahŕňa všetkých relevantných aktérov na miestnej úrovni pri zohľadnení zásadnej úlohy, ktorú zohráva Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov.

Účinný program EÚ pre presídľovanie musí poskytovať trvalú ochranu a riešenia a musí zabezpečiť aj vytvorenie mechanizmov na spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi. Takýto program musí umožňovať výmenu osvedčených postupov, vytvoriť spoločnú stratégiu a znížiť náklady na operácie spojené s presídľovaním. Podporujem návrh spravodajcu – pána Tavaresa, ktorému blahoželám k vynikajúcej správe – na vytvorenie oddelenia pre presídľovanie, ktoré umožní koordináciu postupov pri presídľovaní a zjednoduší ich.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne. (CS) Návrh nariadenia týkajúci sa programu EÚ pre riadenie a reguláciu presídľovania bude prioritne riešiť usídľovanie a adaptáciu utečencov v novom prostredí. Humanitárne katastrofy či iné nepredvídateľné udalosti môžu vyvolať príliv utečencov, na ktorý musíme vedieť v rámci EÚ spoločne reagovať. Úplne však odmietam utečencov, ktorí v rámci EÚ žiadajú o azyl z politických dôvodov. Nedokážem si predstaviť, že by bolo v niektorom členskom štáte právne možné prenasledovať občana z politických dôvodov. Účasť miestnych orgánov na programe presídľovania by mala byť za každých okolností založená na dobrovoľnej báze, rovnako ako je to v prípade účasti členských štátov.

V niektorých krajinách je vyšší počet cudzincov v miestnom obyvateľstve už tradíciou, ale pre iné krajiny je to, prirodzene, niečo nové. Aby sme predišli fóbiám a obavám z cudzincov v niektorých krajinách alebo regiónoch, mali by sme ich záujem alebo nezáujem o účasť rešpektovať. Ďalej by bolo v záujme zhody a vzájomného doplnenia programu EÚ pre presídľovanie s ďalšími politikami EÚ v oblasti azylu koordinovať navrhnutý program v rámci EASO. Napriek uvedeným výhradám správu ako celok podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Presídľovanie utečencov sa ukázalo ako nevyhnutné v prípadoch, keď prijímajúce tretie krajiny nedokážu utečencom zaistiť bezpečnosť a živobytie, aby sa na ich území mohli usadiť. Z tohto dôvodu rozličné subjekty pôsobiace priamo na mieste pociťujú potrebu, aby sa proti tomuto problému bojovalo na európskej úrovni. Spoločný program EÚ pre presídľovanie navrhovaný Komisiou by mohol byť vhodným prostriedkom na riešenie tohto problému. Bez ohľadu na to, ktorý model sa napokon presadí, je evidentne naliehavé a nutné, aby členské štáty viac spolupracovali navzájom a s krajinami prvého azylu a tak zabezpečili trvalé, udržateľné a vnútorne prepojené riešenie tohto závažného humanitárneho problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Európski občania by sa nemali nechať zmiasť názvom tejto správy: presídľovaním. Nehovoríme o nejakom balíku pomoci na repatriáciu prisťahovalcov, ale o prijímaní osôb na území EÚ na odporúčanie Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, pričom tieto osoby už požiadali o azyl v tretej krajine – v krajine prvého azylu alebo útočiska, ktorá im z rôznych dôvodov nevyhovuje alebo nevyhovuje Organizácii Spojených národov. Ide o neuveriteľný nový podnet pre sociálno-ekonomické prisťahovalectvo, ktoré sa skrýva pod rúškom uplatňovania medzinárodnej ochrany, zatiaľ čo Európsky podporný úrad pre azyl bude niesť čoraz väčšiu zodpovednosť za prideľovanie žiadateľov po celej EÚ, či už sa nám to bude páčiť, alebo nie. Ako môžeme OSN a krajinám prvého azylu veriť, že vykonajú takúto kontrolu? Ako môžeme tolerovať skutočnosť, že európsky úrad hovorí členským štátom, koho a s akým postavením musia prijať na svoje územie? Podľa UNHCR je na svete 750 000 ľudí, ktorí by mohli žiadať o azyl. Sme povinní ich na príkaz tejto organizácie vo svojich krajinách prijať všetkých? Toto je absolútne nezodpovedné.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Iba 10 členských štátov EÚ vrátane Portugalska prijíma utečencov na presídlenie. Táto situácia sa musí zmeniť a musia sa nájsť riešenia a stimuly, aby väčšina členských štátov začala akceptovať presídľovanie utečencov. Vytvorenie tohto programu predstavuje dôležitý krok týmto smerom. Prispeje aj k väčšiemu zapojeniu EÚ do presídľovania na globálnej úrovni a bude mať dosah aj na ambíciu EÚ zohrávať vedúcu úlohu v celosvetových humanitárnych otázkach a na medzinárodnej scéne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Dovoľte mi vysloviť podporu správe pána Tavaresa. Ako som zdôraznil v súvislosti so zriadením Európskeho fondu pre utečencov, tento problém si vyžaduje pôsobenie a prístup na európskej úrovni.

Domnievam sa, že na to, aby sa dosiahol tento cieľ, by sa mali harmonizovať postupy pri udeľovaní postavenia utečenca. Pokiaľ ide o túto definíciu, na európskej úrovni si nemôžeme dovoliť nesúlad. Spoločná koncepcia by zabránila migrácii utečencov v rámci európskych štátov a súčasne by umožnila primeranejšie riadenie. Preto sa mi zdá, že spoločný program by nás naviedol správnym smerom. Na záver, účinný program EÚ pre presídľovanie by mal poskytovať ochranu a trvalé riešenia nielen pre dlhodobé utečenecké situácie, ale aj pre potreby pohotových a primeraných reakcií v mimoriadnych situáciách alebo situáciách náhlej núdze.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Schválenie programu Európskej únie pre presídľovanie utečencov z tretích krajín v členských štátoch EÚ je krok správnym smerom a ja som, samozrejme, hlasoval za správu, pri ktorej som pôsobil ako spravodajca za Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). V otázkach utečencov je vskutku mimoriadne dôležité budovať súdržnosť medzi EÚ a tretími krajinami. Čoskoro však budeme musieť preukázať odvahu a takú istú súdržnosť v rámci EÚ tým, že vytvoríme vnútorný program pre nútené vrátenie, aby sme zmiernili tlak na určité členské štáty, ktorý je neprimeraný v porovnaní s inými štátmi. Pilotný program na Malte je v tomto smere veľmi dobrým príkladom.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne. (PL) Je dobré, že bol vytvorený spoločný program EÚ pre presídľovanie. Počet utečencov, ktorých je potrebné presídliť, rastie na rozdiel od počtu miest, kde ich môžu prijať. Ale členské štáty, ktoré prijímajú utečencov, neraz patria k tým najchudobnejším a ich zdroje im neumožňujú prijímať veľký počet osôb. Presídľovanie by sa malo považovať za krajné riešenie – jediné riešenie, keď sa utečenci nemôžu vrátiť do vlastnej krajiny a nemôžu nájsť bezpečné útočisko v tretej krajine. Členské štáty by mali prijať ambicióznejší program, ktorý zabezpečí kvalitu a účinnosť presídľovania.

Musíme podporiť vytvorenie mechanizmov súkromného financovania a prijatie častejších verejných a právnych iniciatív na posilnenie programu EÚ pre presídľovanie. Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať ľudským zdrojom potrebným v programe EÚ pre presídľovanie v súčasnosti a v budúcnosti, aby bolo možné zaviesť postup, ktorý umožní uplatňovanie osvedčených postupov týkajúcich sa adaptácie a integrácie utečencov do prijímajúcej spoločnosti.

Cieľom je vytvoriť spoločný program EÚ pre presídľovanie tak, aby bolo vďaka užšej spolupráci vlád členských štátov EÚ možné zvýšiť počet presídľovaných osôb a zlepšiť ich situáciu v EÚ. Treba vyvinúť maximálne úsilie, aby sa do programu EÚ pre presídľovanie, ktorý uvedie do pohybu politickú a praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v záujme trvalej ochrany cudzincov, zapojilo viac členských štátov EÚ.

 
  
  

Správy: Rui Tavares (A7-0125/2010A7-0131/2010), Carlos Coelho (A7-0126/2010A7-0127/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Ako sa dohodlo aj so spravodajcami počas našich rokovaní vo Výbore pre občianske slobody, hlasoval som za tieto správy.

 
  
  

Správa: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (S&D). písomne. (ES) Správa, za ktorú, ako dúfam, bude hlasovať prevažná väčšina z vás, je vyhodnotením pokroku dosiahnutého v oblasti politík vzdelávania a odbornej prípravy v Európe v období rokov 2007 – 2009. Správa rozoberá aj úlohy, ktoré určila iniciatíva Nové zručnosti pre nové pracovné miesta. Výsledky ukazujú, že v oblasti odbornej prípravy mladých ľudí existuje ešte stále príliš veľa nedostatkov: rovnako z hľadiska prípravy pre nové odvetvia hospodárstva, ako aj z hľadiska odovzdávania zručností mladým ľuďom, ktoré by rozvíjali v prostredí, v ktorom sú Európa a svet čoraz otvorenejšie a čoraz väčšou mierou navzájom závislé. Stratégia EÚ do roku 2020 vyjadruje význam odbornej prípravy a vzdelávania pre úspešné zvládanie náročných spoločenských a hospodárskych problémov, ktorým budeme čeliť v ďalšom desaťročí. V súvislosti s hospodárskou krízou v EÚ chcem preto zdôrazniť význam zachovania rozpočtov na vzdelávanie a odbornú prípravu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Túto správu som podporil, pretože si myslím, že musíme zlepšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ. Bohužiaľ, usmernenia stanovené v lisabonskej stratégii sa nebudú realizovať do konca roku 2010. Napriek pokroku v posledných rokoch veľké množstvo európskych občanov ešte stále nemá dostatočnú kvalifikáciu a tretina obyvateľstva Európy má veľmi nízku úroveň kvalifikácie súvisiacej so vzdelaním. Dôvodom na obavy je aj skutočnosť, že zo školy odchádza pred jej ukončením čoraz vyšší počet mladých ľudí, ktorí ani neskôr nezískajú žiadnu kvalifikáciu. Myslím si, že je veľmi dôležité začať čo najskôr vykonávať politiku zameranú na zvýšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch. Európska komisia, členské štáty a zamestnávatelia by mali úzko spolupracovať s poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa v záujme splnenia požiadaviek odborných sektorov a trhu práce zabezpečila vyššia úroveň vzdelania a širší rozsah pôsobnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Hlasovala som za správu o realizácii pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, pretože správa obsahuje niekoľko veľmi dôležitých pasáží, ktoré, ako dúfam, nájdu konkrétne uplatnenie vo sfére politík EÚ a ktoré následne budú v plnom rozsahu realizovať členské štáty.

Narážam predovšetkým na body o odbornej príprave a prepojení medzi postupmi odbornej prípravy a potrebami trhu práce. Z tohto hľadiska pre budúcnosť nášho vzdelávacieho systému i hospodárskeho systému, ktorý tvoria takmer výhradne malé a stredné podniky, dúfame, že bude uznaná potreba posilniť prepojenie medzi inštitúciami, predovšetkým inštitúciami odbornej prípravy, a podnikateľskou sférou.

Myšlienka podpory vytvárania rôznych foriem partnerstiev medzi národnými a miestnymi výrobnými podnikmi na jednej strane a sférou odbornej prípravy na strane druhej je nepochybne správna. Školám by to umožnilo dosahovať väčšie úspechy pri koordinácii programov odbornej prípravy so skutočnými miestnymi potrebami a svetom hospodárstva, ktorý tieto potreby odráža, nehovoriac o tom, že táto myšlienka by školám pomohla prekonať aj večný problém so získavaním vhodných zdrojov na to, aby mohli mladým ľuďom poskytovať kvalitnú odbornú prípravu, ktorú by títo mladí ľudia mohli okamžite využiť v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože teraz je ten správny čas preskúmať ciele v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré boli stanovené v lisabonskej stratégii, a vyhodnotiť neúspechy v tejto oblasti. Som rada, že jedným z najdôležitejších cieľov v novej stratégii EÚ do roku 2020 je zlepšiť úroveň vzdelávania, znížiť počet osôb, ktoré zo školy odchádzajú bez kvalifikácie, a zvýšiť počet osôb s vysokoškolským (alebo obdobným) vzdelaním. Po prvé, chcela by som upozorniť na skutočnosť, že vďaka rýchlemu rozvoju informačných a nových technológií sa vzdelávacie prostredie stáva čoraz komplikovanejším a rôznorodejším a že je nevyhnutné prispôsobiť sa novým potrebám v meniacom sa svete. Z tohto dôvodu je potrebné pri zohľadnení potrieb meniaceho sa trhu zreformovať a zlepšiť učebné osnovy škôl a univerzít. Po druhé, vyzývam na väčšie úsilie s cieľom zvýšiť gramotnosť a podporovať rozširovanie zručností pre ľudí pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia. Jedných z najvýznamnejších cieľov tohto programu je modernizácia odborného vzdelávania a odbornej prípravy (OVP) a vysokoškolského vzdelávania. Inak povedané, užšie vzťahy s podnikateľskou sférou sú čoraz potrebnejšie a pre študentov odborného vzdelávania a odbornej prípravy je nanajvýš dôležité rozvinúť nové, príťažlivejšie perspektívy kvalifikácie a príležitosti na mobilitu. Teším sa, že Európsky parlament venuje značnú pozornosť skutočnosti, že musíme zjednodušiť začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Súhlasím aj s tým, že na to, aby sme zaistili začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím v oblasti odbornej prípravy, musíme vyčleniť primerané finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava sú nevyhnutnosťou pre osobný rozvoj jednotlivca, rovnosť, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, pre aktívne občianstvo a sociálnu súdržnosť. Prioritou je zlepšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých študentov s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky a kompetencie. To je jediný spôsob, ako realizovať obnovený sociálny program pre možnosti, prístup a solidaritu a ako pomôcť vytvoriť viac lepších pracovných miest. V záujme podpory výučby zameranej na študentov a získavanie kompetencií, ako je napríklad podnikateľský duch, medzikultúrne porozumenie, kritické myslenie či tvorivosť, je nutné podporovať mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, podnikateľskou sférou a inštitúciami odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Tiež vyzývam členské štáty na modernizáciu programu vysokých škôl a zvlášť na koordináciu učebných osnov s požiadavkami trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Od zavedenia lisabonskej stratégie nadobúdajú politiky vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Európskej únie čoraz väčší význam. Z tohto dôvodu túto správu vítam vo všeobecnosti a zvlášť oceňujem oznámenie Komisie Kľúčové kompetencie pre meniaci sa svet. Znepokojuje ma však nesúlad medzi úrovňami kvalifikácie nadobudnutými v škole a požiadavkami trhu práce v Európskej únii.

Jasný záväzok v súvislosti s profesionálnou prípravou a celoživotným vzdelávaním značne prispeje k úspechu iniciatívy Nové zručnosti pre nové pracovné miesta, rovnako ako rozvoj kľúčových zručností všeobecného významu, ako je digitálna kompetencia, schopnosť naučiť sa vzdelávať sa, spoločenské, občianske, športové a umelecké kompetencie, podnikavosť a kultúrne povedomie.

Ak majú byť budúce generácie schopné preklenúť súčasnú priepasť medzi nadobudnutými zručnosťami a potrebami trhu, bude preto podľa mňa nevyhnutné, aby mala predškolská výchova ako nástroj včasného získavania hlavných zručností vysokú kvalitu. Za nevyhnutné považujem vzdelávanie na základnej škole a stredoškolské vzdelávanie zamerané na rozvoj špecifickejších zručností, napríklad osvojenie si cudzích jazykov a prispôsobenie sa potrebám komunít, v ktorých sa jednotlivé školy nachádzajú. Rozhodujúcu úlohu má aj vysokoškolské vzdelávanie, ktoré je koordinované s potrebami trhu práce, podnikov a spoločnosti vo všeobecnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o kľúčových kompetenciách pre meniaci sa svet: realizácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010. Napriek určitým zlepšeniam nás ešte stále čaká dlhá cesta k dosiahnutiu cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy stanovených v lisabonskej stratégii. Táto správa analyzuje príčiny neúspechu a vytyčuje problémy, ktoré ešte treba vyriešiť, ako je napríklad lepšie prepojenie medzi systémami výučby, profesionálnej prípravy a celoživotného vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Keďže som v našej krajine pôsobil vo vláde v oblasti vzdelávania, považujem za mimoriadne poľutovaniahodné, že sa táto oblasť neustále nesprávne klasifikuje takmer vo všetkých indikátoroch týkajúcich sa tejto problematiky. Obávam sa, že tieto nepriaznivé výsledky sú do veľkej miery dôsledkom filozofie vzdelávania, ktorá, ako sa zdá, v oznámení Komisie a uznesení Parlamentu úplne chýba: v týchto dokumentoch sa ani raz nevyskytujú pojmy ako „zásluha“, „prísnosť“, „úsilie“, „koncentrácia“ a „disciplína“ a pojmy „odovzdávanie vedomostí“ a „memorovanie“ sa považujú za menej dôležité ako otázka „schopností“ a „postojov“ vychádzajúcich z „nevyhnutných kompetencií“.

Bolo by užitočné, keby sa vlády prestali trápiť nad štatistikami a namiesto toho sa zaoberali podstatou problému, pričom by sa vzdali metód, pri ktorých sa používa veľa prázdnych slov, a odobrali zodpovednosť všetkým ľuďom zapojeným do vzdelávacieho procesu a štatistickej kamufláže. Namiesto toho si musia osvojiť metódy zamerané predovšetkým na vedecký obsah a kognitívne procesy, na účinné vzdelávanie a výučbu. Treba sa menej orientovať na vyhlasovanie spoločných stanovísk, ktoré sú rovnako prázdne ako sú dobre myslené. Vzhľadom na celkovo pozitívny obsah uznesenia zaň budem hlasovať, ale musím prejaviť svoj hlboký nesúhlas s interpretáciou toho, ako má vzdelávací systém vyzerať.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Problematika vzdelávania a odbornej prípravy má jednoznačne najvyšší význam vzhľadom na nekonečný pokrok vedy a technológií a čoraz rozsiahlejšie začleňovanie vedeckých a technických vedomostí do výrobných postupov. Správa, o ktorej diskutujeme, v tejto súvislosti považuje za „nevyhnutné zaviesť politiky, ktorých cieľom je zlepšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy“; s týmto záujmom sa, pochopiteľne, stotožňujeme.

Vo vyjadrení tohto záujmu sa však správa vôbec nezmieňuje o význame štátnych škôl pri presadzovaní tohto cieľa, ako by to bolo potrebné, a neobsahuje ani zmienku o dôsledkoch nedostatočných investícií do verejného školstva alebo o tom, že mnoho mladých ľudí nemá prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave. Namiesto toho mylne a nejednoznačne odkazuje na posilnenie „spolupráce verejnej a súkromnej sféry“. Pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, bolonský proces nepredkladá žiadne riešenie pre potrebné zlepšenia vzdelávania. Naopak, v krajinách ako Portugalsko bolonský proces vzdelávanie – a v neposlednom rade štátny systém – zhoršil.

Musíme upozorniť na obhajobu „flexibility“, ktorá mladých ľudí núti, aby prijímali neistú, príležitostnú a slabo platenú prácu bez zabezpečenia, a odsúdiť ju. Tiež nesúhlasíme s koncepciou dobrovoľníckej práce ako náhrady za pracovné miesta, ktorá zhoršuje vykorisťovanie mladých ľudí usilujúcich sa o vstup do sveta práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Emma McClarkin (ECR), písomne. – Spolu so svojimi kolegami britskými konzervatívcami môžem súhlasiť s veľkou časťou tejto správy. Naďalej podporujeme pokusy o rozvoj stratégií celoživotného vzdelávania a podporujeme odborné vzdelávanie a odbornú prípravu (OVP) a lepšiu integráciu kľúčových kompetencií, ako sú osvojovanie si cudzích jazykov, matematika a prírodné vedy. A sme presvedčení, že najdôležitejšie je zabezpečiť, aby boli trhy práce dostatočne flexibilné na to, aby mladí ľudia mohli získať zamestnanie.

Nemôžeme však podporiť zmienku v tejto správe, podľa ktorej všetky deti migrantov majú výučbu absolvovať vo svojom rodnom jazyku. Sme presvedčení, že to bude neuskutočniteľné, veľmi nákladné a neúčinné, predovšetkým v školách, ktoré navštevujú deti z mnohých rozličných jazykových zázemí, a malo by to iba malý prínos k integrácii migrantov do miestnych komunít. Okrem toho, politika vzdelávania je – a mala by zostať – doménou jednotlivých štátov. Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Po lisabonskej stratégii z roku 2000 bol realizovaný rad iniciatív zameraných na dosiahnutie strategického cieľa stanoveného Európskou radou, aby sa Európa „do roku 2010 stala najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete“. Záväzok v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy má zásadný význam a musí zahŕňať zlepšovanie kvality a účinnosti vzdelávacích systémov v Európe. Je nutné prijať záväzok týkajúci sa odbornej prípravy učiteľov a pedagógov, poskytovania prístupu k systémom vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých, zvýšenia príťažlivosti procesu výučby, otvorenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy zvyšku sveta a podpory pevnejšieho prepojenia so svetom práce. Štandardizácia cieľov v rámci kľúčových kompetencií bola dôležitým krokom k dosiahnutiu cieľov navrhnutých na rok 2010, ktoré sa však úplne nedosiahli. Z hľadiska preskúmania a vyhodnotenia doteraz vykonanej práce je tento dokument ešte dôležitejší, ak naň nazeráme z pohľadu prípravy stratégií obnovy s cieľom dosiahnuť zámery pôvodne navrhnuté pre sektor vzdelávania a s cieľom súčasne zohľadniť nový návrh pre strategické vytýčenie rámca pre európsku spoluprácu v tomto sektore: Vzdelávanie a odborná príprava 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Vzdelávanie je dôležité, ale skutočnosť je taká, že dobré vzdelanie a odborná príprava už dlho nedávajú záruku zamestnania, nehovoriac už o dobrom pracovnom mieste. Namiesto investovania finančných prostriedkov do príslušných programov týkajúcich sa kvalifikácie má plán s použitím všetkých možných typov „kartových riešení“ do EÚ dopraviť pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, pričom prechodné lehoty na trhu práce majú byť zamietnuté ako nepotrebné. V súvislosti s uvádzanými základnými podmienkami je program odbornej prípravy nedostatočný. Z tohto dôvodu som hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Uznanie skutočnosti, že vzdelávanie a odborná príprava sú nevyhnutné pre znalostnú spoločnosť a pre budúce hospodárstvo, už nie je klamnou vierou. Tieto veci predstavujú základ našej spoločnosti a základy pre našu vlastnú budúcnosť a budúcnosť ďalších generácií.

Vzdelávanie (predškolská výchova, vzdelávanie na základnej škole, stredoškolské vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie) a kvalitná profesionálna príprava sú nevyhnutné, ak máme byť schopní reagovať na náročné problémy, ktorým Európa musí čeliť, vrátane tých, ktoré uvádza stratégia EÚ do roku 2020. Podporujem systém uvedený v oznámení, ktorý sa zmieňuje o rozličných stratégiách s možnosťou realizácie, ako je podpora rozvoja kompetencií vyučujúcich, zmena spôsobov hodnotenia a zavádzanie nových metód organizácie nadobúdania vedomostí. Vyjadrujem podporu a blahoželám spravodajkyni k citlivosti, ktorú preukázala pri vypracúvaní tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Hlasoval som za správu o kľúčových kompetenciách pre meniaci sa svet: realizácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010. Text predkladá globálny prístup k modernizácii a adaptácii vzdelávania na moderné požiadavky. Kľúčové body pre budúci vzdelávací systém budú nasledovné: určenie príčin, pre ktoré bolonský proces nesplnil svoj cieľ týkajúci sa konvergencie vysokoškolského vzdelávania medzi členskými štátmi, význam adaptácie vzdelávacích systémov s cieľom pripraviť európske spoločnosti na to, aby sa mohli dostať z hospodárskej krízy a obnoviť udržateľný rast, a význam prieniku nových technológií na všetkých úrovniach vzdelávania. Preto som v tomto zmysle predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prijal Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Som veľmi rád, že sme dnes prijali správu o veľmi dôležitej otázke vnímania vzdelávania a odbornej prípravy ako kľúčových kompetencií pre meniaci sa svet, správu, za ktorú zodpovedala moja katalánska kolegyňa zo Skupiny socialistov Maria Badiová i Cutchetová.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu a chcela by som pripomenúť význam základných zručností, ktoré musí získať každý európsky občan. Počet mladých ľudí, ktorí vo veku 15 rokov nevedia poriadne čítať, sa stále zvyšuje (21,3 % v roku 2000 a 24,1 % v roku 2006). Táto vedomostná priepasť bude pri európskej stratégii zameranej na kvalitné pracovné miesta a znalostné hospodárstvo odsúvať čoraz väčšiu časť obyvateľstva na okraj spoločnosti. Túto prioritu týkajúcu sa nadobúdania základných zručností (čítania, písania, aritmetiky) musia členské štáty začleniť do svojich vzdelávacích programov, ktoré sa vzťahujú na obdobie pred špecializáciou žiakov. Rozhodujúci význam má aj výučba cudzích jazykov. Ako učiteľka angličtiny si to mimoriadne dobre uvedomujem. Skutočnosť, že niektoré európske krajiny zaostávajú vo výučbe cudzích jazykov, zatvára študentom mnohé dvere v čase, keď pracovné miesta nadobúdajú čoraz medzinárodnejší rozsah. Na záver, adaptácia vzdelávacích modelov na nové profesie ekologického alebo digitálneho hospodárstva predstavuje veľkú výzvu pre vzdelávanie v Európe. Z tohto dôvodu je pomoc pri celoživotnom vzdelávaní kľúčom k profesionálnej dráhe, ktorá je flexibilná a prispôsobená pracovným miestam budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne. (PL) Správu o programe Vzdelávanie a odborná príprava 2010 som podporila s radosťou a nádejou na rýchlu realizáciu myšlienok programu. Ako vysokoškolská učiteľka a profesorka s dlhoročnými skúsenosťami venujem mimoriadnu pozornosť potrebe vytvárania väčšej mobility medzi inštitúciami terciárneho vzdelávania, podnikateľskou sférou a odborným vzdelávaním a odbornou prípravou.

Moderné vysokoškolské vzdelávanie by malo študentom poskytnúť dôkladnú prípravu s ohľadom na vstup na trh práce. Rovnako ako náležité vedomosti, aj kompetencie, ako sú podnikateľský duch, medzikultúrne porozumenie a tvorivosť, nadobúdajú čoraz väčší význam a pri dosahovaní profesionálneho úspechu zohrávajú spolu s formálnou prípravou rozhodujúcu úlohu.

Z tohto hľadiska je preto vzdelávanie mimoriadne dôležité. Tiež je nevyhnutné prijať účinné opatrenia na zvýšenie zastúpenia žien vo vede a vo vedeckom výskume. V tejto záležitosti som už Európsku komisiu požiadala o stanovisko a zváženie možnosti vytvorenia špeciálnych programov na vytváranie rovnakých príležitostí pre ženy pôsobiace vo vede.

Keď vezmem do úvahy znepokojivé štatistiky o kvalifikácií Európanov – okrem iného aj skutočnosť, že 77 miliónov ľudí alebo takmer tretina európskeho obyvateľstva vo veku od 25 do 64 rokov nemá buď žiadnu formálnu kvalifikáciu, alebo veľmi nízku kvalifikáciu – túto správu považujem za mimoriadne významnú pre podporu vedy a zvyšovanie odbornej kvalifikácie. V súvislostí s tým vyzývam členské štáty EÚ a Komisiu na účinné napĺňanie myšlienok tohto programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne. (PL) Vzdelávanie má dôležité sociálne funkcie, otvára dvere a ponúka perspektívu lepšej budúcnosti. Z tohto dôvodu musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme poskytovali pomoc pri vzdelávaní mladých ľudí prostredníctvom programov a grantov EÚ a tiež prostredníctvom vnútroštátnych opatrení. V ére globalizácie, vyššej konkurencie a rýchlych zmien je dôležité zapojiť sa do celoživotného vzdelávania.

Vďaka výmenám študentov, ako je napríklad program Erasmus, môžu naši mladí ľudia rozšíriť nielen svoje vedomosti v konkrétnych oblastiach, ale aj svoje horizonty. Stretnutia s novými kultúrami a jazykmi a nadväzovanie medzinárodných kontaktov vedú k vytváraniu pevnejších väzieb v rámci Európy a sú užitočné pri vytváraní európskej identity. Ambíciou Európy je stáť na čele, pokiaľ ide o výskum a vývoj, inovácie a nové technologické riešenia, ktoré umožnia lepšie hospodárenie so zdrojmi energie.

Nádej vkladáme do mladých ľudí, takže s touto skupinou musíme zaobchádzať ako s prioritou. Mladí ľudia, ktorí ukončili univerzitné vzdelanie, pokladajú vstup na trh práce za ťažký, pretože zamestnávatelia veľmi často kladú dôraz na profesionálne skúsenosti, ktoré mladí ľudia v tejto fáze života nemajú. Z tohto dôvodu musíme podporovať dialóg medzi univerzitami a podnikmi, prispôsobiť študijné programy potrebám trhu práce a klásť dôraz na stáže a praxe, ktoré uľahčia hľadanie práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, uťahovanie opaskov v celej Európe – čo je bolestivé a tvrdé opatrenie – začína prinášať výsledky. Obete a kompromisy sa už stali súčasťou každodenného života v mnohých sektoroch EÚ, je však dôležité (predovšetkým počas hospodárskej recesie), aby sme nezanedbali svoje záväzky v takých zásadných oblastiach politiky, ako je vzdelávanie. Ako ukázali dejiny, vzdelávanie je vec, za ktorú sa oplatí bojovať – či už v ilegálnych (tajných) vzdelávacích inštitúciách v častiach Európy okupovanej nacistami alebo na „lietajúcej univerzite“ disidentov v ére stalinizmu. Globálna hospodárska kríza znamená, že sme nútení, aby sme sa znova prispôsobili. Odborné vzdelávanie a odborná príprava sa musia prispôsobiť potrebám trhu práce. Je nutné zvýšiť mieru gramotnosti v Európe, pretože v tejto oblasti Európa značne zaostáva za Spojenými štátmi americkými a Japonskom. Tento priepastný rozdiel musíme preklenúť. Dôležité je zvýšiť úroveň gramotnosti, znalostí základných aritmetických úkonov a počítačovej gramotnosti nielen medzi mladými ľuďmi, ale aj u nezamestnaných dospelých osôb patriacich k nižšej sociálno-ekonomickej vrstve. Celoživotné vzdelávanie od kolísky až po hrob, ako aj takzvané programy druhej šance pre dospelé osoby s obmedzenými schopnosťami nie sú dôležité len pre stimuláciu hospodárstva a trhu práce, ale aj pre sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. Je našou povinnosťou zvýšiť úroveň kvality odbornej prípravy v rámci celej Európy a zvýšiť príťažlivosť vzdelávania. Ide o dlhodobé snaženie, ale oplatí sa zaň bojovať.

 
  
  

Správa: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Správa a riadenie obchodných spoločností je oblasťou, ktorá napriek tomu, že podlieha neustálej regulácii, vyvoláva nové obavy, a to najmä počas súčasnej krízy. V tejto súvislosti, keď máme v úmysle znižovať systémové riziká, je absolútnou nevyhnutnosťou brať manažérov na zodpovednosť. A nehovorím len o konateľoch. V prípade veľkých spoločností pôsobiacich v strategických odvetviach, ktoré majú buď veľký obrat, alebo významný podiel na trhu, finančné problémy, ktoré môžu takéto spoločnosti postihnúť, evidentne presahujú obyčajný záujem akcionárov a prenikajú do sféry zainteresovaných strán, inak povedané, veriteľov, zamestnancov, spotrebiteľov, príslušného odvetvia priemyslu alebo štátu.

Za takejto situácie mnou predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, podľa ktorého by členovia predstavenstva niesli zodpovednosť prostredníctvom toho, že určité percento tohto orgánu by museli tvoriť odborníci, podporuje znižovanie systémových rizík, pretože teraz už nestačí, aby členovia zastupovali akcionárov, pokiaľ, ako som práve ukázal, prínos pre finančné zdravie a stabilitu určitých spoločností je vyšší než presný investičný prínos vo forme vlastníctva akciového kapitálu. Okrem toho, aby sa v takýchto spoločnostiach podnecovala angažovanosť akcionárov, ktorí sú v mnohých prípadoch pasívni, ak je ich kapitálový podiel príliš malý, bolo by potrebné uskutočniť reguláciu elektronického hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Riadenie spoločností a ich etické zásady sú kritickou otázkou, predovšetkým v súčasnej situácii, keď mnohí akcionári trpia stratami investícií z dôvodu porušenia niektorých z týchto zásad. Dobrí manažéri, ktorí sú zodpovední a ktorých správanie usmerňujú etické zásady, majú hlavný význam pre vyvážený proces rozhodovania, ktorý spoločnosti vedie ku konkurencieschopnosti. Keď hovoríme o regulácii určitých etických postupov, nemôžeme vynechať zásadu osobnej autonómie a zabúdať na to, že musí existovať nejaká hranica, pri ktorej je nutné určité postupy regulovať.

Tiež považujem za dôležité, aby sa akcionári väčšou mierou angažovali a prevzali väčšiu zodpovednosť za to, aby sa zabezpečilo, že trh odmení dobrých konateľov a manažéri s menej etickým správaním budú potrestaní tak, aby ich postupy neohrozili práva akcionárov alebo nemali negatívny dosah na celý trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nedávna finančná kríza posilnila našu potrebu zaoberať sa deontologickými otázkami súvisiacimi s riadením spoločností zodpovednejším spôsobom. Otázky týkajúce sa systémov odmeňovania a systémov riadenia, pokiaľ ide o odmeňovanie riaditeľov a manažérov kótovaných spoločností, sa musia riadiť etickými a deontologickými zásadami, ktoré neumožnia vznik situácií, ktoré sme nedávno videli, keď sa riadiacim pracovníkom udeľovali odmeny v spoločnostiach, ktoré okamžite potom ohlásili konkurz alebo čelili závažným problémom. EÚ musí disponovať produktívnym, sociálnym a ekologickým modelom s dlhodobou perspektívou, ktorá berie ohľad na záujmy všetkých: spoločností, akcionárov a pracovníkov. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vyjadrujem podporu správe pána Lehneho. Nedávna finančná kríza poukázala na potrebu analyzovať otázky súvisiace s politikami odmeňovania riaditeľov spoločností. Súhlasím so spravodajcom, keď navrhuje metódu vychádzajúcu zo záväzných opatrení, zameranú na predchádzanie situáciám, keď premenlivé zložky odmeňovania (prémie, podiely na zisku atď.) vedú k investičným politikám, ktoré sú príliš riskantné a príliš vzdialené od stavu reálneho hospodárstva.

Zdá sa, že v tejto súvislosti existuje potreba legislatívnych opatrení, ktoré nám umožnia vyriešiť problém rozdielov medzi jednotlivými vnútroštátnymi nariadeniami týkajúcimi sa odmeňovania pre spoločnosti, a to najmä v prípadoch cezhraničných fúzií. Najmä pokiaľ ide o finančný sektor, je nutné, aby sa do centra záujmu dostali etické otázky; nielen z morálneho hľadiska, ale aj, a to predovšetkým, z hľadiska sociálneho. Aby sme to dosiahli, musíme zaviesť jednotné a globálne usmernenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za správu z vlastnej iniciatívy o deontologických otázkach súvisiacich s riadením spoločností, pretože v prvom rade podporujem žiadosť Európskeho parlamentu o podporu pre menovanie väčšieho počtu žien do riadiacich funkcií a podporujem požiadavku voči Európskej komisii, aby predložila návrh na zavedenie systému pre obsadzovanie miest v rozhodovacích orgánoch spoločností, ako aj miest v iných orgánoch a pracovných miest všeobecne. Zároveň ma však mrzí, že môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by z toho urobil povinnosť, sa do konečnej verzie uznesenia nedostal.

Privítala by som, keby Európsky parlament kládol ambicióznejšie požiadavky. V súvislosti s mzdovou politikou by som chcela poukázať aj na závažné rozdiely, ktoré v skutočnosti prevládajú, a zdôrazniť, že sa musia dodržiavať a rozvíjať zásady stanovené v európskych smerniciach týkajúce sa platovej parity a rovnosti v zaobchádzaní so ženami a mužmi. Podporujem, aby sa tieto základné zásady zaviedli v každom členskom štáte ako povinné, a domnievam sa, že pre prípady ich nedodržiavania by mal byť zavedený systém sankcií.

 
  
  

Správa: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Správu pána Papanikolaoua som podporil, pretože si uvedomujem, že dôsledky hospodárskej a finančnej krízy sa už dostali k štruktúram spoločnosti, predovšetkým k mladým Európanom, postihli ich a vystavili znepokojivej miere nezamestnanosti.

Preto verím, že je povinnosťou európskych inštitúcií vypracovať kvalitne naformulovanú stratégiu, ktorá dokáže vyťažiť maximum z existujúcich programov odbornej prípravy a mobility (napr. Comenius, Erasmus a Leonardo da Vinci) a súčasne rozvinúť vzájomný vzťah medzi poskytovaním odbornej prípravy, kompetenciami a požiadavkami a potrebami trhu práce tak, aby bol nevyhnutný prechod medzi odbornou a profesionálnou prípravou hladší a bezpečnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Súhlasím s týmto uznesením, pretože pri tvorbe dnešných politík nesieme veľkú zodpovednosť voči mladým ľuďom a budúcim generáciám. Európska únia disponuje dôležitými nástrojmi vzťahujúcimi sa na politiky pre mládež, ale tieto nástroje treba plne využívať, sprostredkúvať o nich informácie a integrovať ich. Znepokojuje ma rastúci počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní, nedostatočne zamestnaní alebo nemajú istotu v zamestnaní, najmä v období súčasnej hospodárskej krízy. Je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby lisabonská stratégia na obdobie po roku 2010 a stratégia EÚ do roku 2020 zohľadňovali otázky mládeže. Podporujem aj návrh na rozvíjanie vhodných opatrení zameraných na mladých ľudí v plánoch na obnovu vypracovaných v rámci plánov na riešenie hospodárskej a finančnej krízy a návrh na zabezpečenie lepšej integrácie mladých ľudí do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Táto správa, za ktorú som hlasovala, obsahuje zaujímavé úvahy a návrhy na vypracovanie konštruktívnych politík, ktorých cieľom bude budovanie pocitu zodpovednosti u mladých ľudí v dnešnej spoločnosti.

Mladí ľudia dnes pri svojom začleňovaní do trhu práce a do spoločnosti čelia mnohým náročným problémom. Súhlasím so základným predpokladom správy: Parlament by mohol byť užitočným nástrojom na vykonávanie politík pre mládež vzhľadom na jeho demokratickú podstatu a z toho vyplývajúcu schopnosť zhromažďovať požiadavky mladých ľudí priamo na mieste a v rámci členských štátov a vzhľadom na jeho schopnosť upriamiť na tieto požiadavky pozornosť Európy.

Rovnako ako moji predrečníci zdôrazňujem význam zabezpečenia modelov odbornej prípravy, ktoré sú odrazom podnikateľských modelov: iba týmto spôsobom môžeme dnes a v budúcnosti mladým ľuďom pomôcť, aby jednoduchšie a s väčšou spokojnosťou vstúpili na trh práce. Pracovné miesta v súčasnosti zostávajú hlavným problémom pre milióny mladých ľudí v Európe, najmä počas súčasnej hospodárskej krízy, ktorá zvýšila mieru nezamestnanosti mladých ľudí na viac ako 20 %.

Tiež úplne súhlasím s tým, že správa kladie dôraz na spoločenský a ľudský význam dobrovoľníckej práce pre mladých ľudí, čo im môže pomôcť pri dosahovaní osobnostného a kolektívneho rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože vypracovanie a vykonávanie stratégie EÚ pre mládež je mimoriadne dôležité, predovšetkým v tomto období, keď má hospodárska a finančná kríza negatívny vplyv na zamestnanosť mládeže a ešte stále ohrozuje budúci úspech mladých ľudí. Vzhľadom na to, že mladí ľudia sú budúcnosťou Európy, je našou povinnosťou pomôcť im uplatňovaním dobre pripravenej stratégie pre mládež. Z tohto dôvodu musia členské štáty v prvom rade zabezpečiť právo všetkých detí a mladých ľudí na štátne vzdelanie a musia všetkým poskytnúť rovnaké príležitosti na vzdelávanie bez ohľadu na ich sociálne prostredie a finančnú situáciu. Pozornosť by som chcela upriamiť na skutočnosť, že je potrebné čo najskôr podniknúť opatrenia na zníženie počtu študentov, ktorí zo školy odchádzajú bez kvalifikácie, ako je to ustanovené v stratégii EÚ do roku 2020. Len vytvorením flexibilnejších podmienok vzdelávania pre všetkých mladých ľudí a zabezpečením práva na vzdelávanie a štúdium pre všetkých môžeme mladým ľuďom poskytnúť príležitosť, aby získali oporný bod na trhu práce. Tiež by som chcela zdôrazniť, že je potrebné vypracovať konkrétne usmernenia politiky na vykonávanie politiky zamestnanosti a na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Je mimoriadne dôležité podnecovať podnikanie mládeže a mladým ľuďom zabezpečiť flexibilnejšie podmienky, aby mohli využívať mikroúvery a nástroje mikrofinancovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Finančná kríza závažne ovplyvňuje životy mladých ľudí. Z tohto dôvodu vítam obnovenú stratégiu pre mládež, ktorá blaho budúcich generácií zaraďuje do politického programu. Vzhľadom na to, že znalostný trojuholník je kľúčový prvok rastu a vytvárania pracovných miest, chcela by som zdôrazniť význam vytvárania väčšieho počtu príležitostí pre mládež v oblasti vzdelávania a zamestnanosti prostredníctvom intenzívnejšej interakcie medzi vzdelávaním, výskumom a inováciou. Poslanci Európskeho parlamentu zohrávajú kľúčovú úlohu pri propagácii politík EÚ pre mládež v jednotlivých členských štátoch. Vašu pozornosť by som chcela upriamiť na problém predčasného ukončenia školskej dochádzky a na potrebu zabezpečiť, aby vyšší percentuálny podiel mladých ľudí dokončil povinnú školskú dochádzku.

Európsky parlament zohráva významnú úlohu aj pri formulácii, vykonávaní, monitorovaní a vyhodnocovaní stratégie pre mládež. Je nevyhnutné, aby programy a fondy Únie vyjadrovali ambície Európy v oblasti mládeže a aby boli politiky, programy a kroky EÚ koordinované vzhľadom na stratégiu EÚ pre mládež.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Hlasovala som za správu, pretože hoci je stratégia EÚ pre mládež vo svojej podstate rozsiahlym a všeobecným dokumentom, je veľmi dôležité znovu zopakovať, že každá nová stratégia musí vzdelávanie považovať za prioritu svojich ambícií a politiky. V minulosti by takáto politika v oblasti vzdelávania správne kládla dôraz na potrebu, aby všetci študenti v EÚ dokončili vzdelanie na základnej a strednej škole. Teraz sme, našťastie, dospeli do bodu, keď si môžeme dovoliť venovať pozornosť ambicióznejším cieľom. Približne v dvoch uplynulých desaťročiach boli vyskúšané mnohé iniciatívy, ktoré boli zamerané na to, aby sa do inštitúcií terciárneho vzdelávania dostali ľudia z demografických skupín, ktoré tradične nemajú záujem o univerzitné vzdelávanie. Niektoré z týchto iniciatív boli úspešnejšie ako iné, ale vo všeobecnosti sa sociálne skupiny, ktoré tvoria prevažnú väčšinu študentov na inštitúciách terciárneho vzdelávania, nemenia. Nesmieme dopustiť, aby to tak zostalo. Ak chceme skutočne riešiť chudobu, ktorá v EÚ pretrváva, no často zostáva nepovšimnutá, je nutné dosiahnuť účinný systém, vďaka ktorému budú v terciárnom vzdelávaní skutočne zastúpené aj oblasti spoločnosti menej naklonené vysokoškolskému vzdelávaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem správu pána Papanikolaoua o stratégii EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže. Súhlasím s jeho výzvou, aby členské štáty plne vykonávali ustanovenia Lisabonskej zmluvy v oblasti politiky pre mládež, ako je podpora účasti mladých ľudí na demokratickom živote, venovanie osobitnej pozornosti mladým športovcom a športovkyniam a právne presadzovanie Charty základných práv.

Chcel by som poukázať na významnú úlohu programov Comenius, Erasmus a Leonardo da Vinci pri rozvoji európskych politík vzdelávania a odbornej prípravy. Vyzývam Komisiu, aby dala prioritu nástrojom, ktoré zlepšujú kvalifikáciu mladých ľudí a zvyšujú ich šance na získanie práce, a najmä aby rozvinula program Erasmus – prvé zamestnanie. Podporujem boj proti užívaniu drog, alkoholu a tabaku a iným formám závislosti vrátane hazardných hier.

Chcel by som zdôrazniť úlohu informovania mladých ľudí o otázkach sexuálnej výchovy pri ochrane ich zdravia. Chcel by som poukázať na význam dobrovoľníckych činností a, ako to vždy tvrdilo portugalské Hnutie sociálnodemokratickej mládeže (JSD), na význam ústrednej úlohy mladých ľudí pri formulovaní a vykonávaní politík pre mládež na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Investície do politík pre mládež majú zásadný význam pre budúcnosť európskych spoločností, najmä v období, keď naďalej klesá počet mladých ľudí v celkovej populácii. Uvítal som prijatie stratégie EÚ pre mládež, ktorá je prvým súhrnom informácií o situácii mladých ľudí v Európe, ako aj prijatie troch priorít pre mládež stanovených Komisiou.

Vytváranie väčšieho počtu príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a zamestnaní, zlepšovanie prístupu a plné zapojenie všetkých mladých ľudí do spoločnosti a podpora sociálneho začlenenia a solidarity medzi spoločnosťou a mladými ľuďmi sú základnými cieľmi pre dosiahnutie účinnej európskej politiky pre mládež, ktorá dokáže prispieť k rozvoju európskej mentality. Ale existencia rozličných definícií pojmu mládež v rôznych členských štátoch, ako aj skutočnosť, že v politike pre mládež platí zásada subsidiarity, poukazujú na problémy súvisiace s účinným vykonávaním nástrojov politiky pre mládež. Silná túžba a záväzok vlád členských štátov, ako aj bezodkladné posilnenie otvorenej metódy koordinácie sú podmienkou obnovenej európskej spolupráce v oblasti mládeže, ak sa majú dosiahnuť konkrétne výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o stratégii EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže. Finančná kríza prinajmenšom z krátkodobého hľadiska vystavuje riziku profesionálnu budúcnosť miliónov mladých ľudí v celej Európskej únii, hlavne preto, že je ťažšie vstúpiť na trh práce. Musíme bezodkladne zabezpečiť opatrenia v oblasti odbornej prípravy, ktoré zaistia lepšiu zhodu medzi zručnosťami a požiadavkami trhu práce, a tak podporiť autonómiu a ekonomickú nezávislosť mladých ľudí. V opačnom prípade nám hrozí nebezpečenstvo, že premrháme nadanie mladých ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V čase, keď Európa bojuje s najväčšou a najzávažnejšou hospodárskou a finančnou krízou za posledné desaťročia, je nevyhnutné, aby sa európska stratégia pre mládež, o ktorej práve diskutujeme, zameriavala na problémy, ktoré kríza vyvolala a ktoré postihujú zvlášť mladých ľudí. Z týchto problémov by sme chceli poukázať na vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí, problémy so vstupom na trh práce, na nízke mzdy, neprimeranosť formálnej prípravy získanej v škole a na univerzitách voči požiadavkám pracovného života a na problém zosúladenia začiatku pracovného života, ktorý je náročný za každých okolností, so životom rodinným.

Tieto záležitosti musia byť súčasťou každej európskej stratégie pre mládež. Je nutné hľadať politiky a stratégie, ktoré Európanom umožnia, aby sa lepšie a rýchlejšie prispôsobili problémom dvadsiateho prvého storočia – najmä v krízovej situácii. Osobitne by som chcel upozorniť na význam opatrení, ktoré vzdelávaniu dodávajú jeho patričný význam, opatrení, ktorých cieľom je nadobúdanie nových zručností, a opatrení, ktoré podporujú tvorivosť a podnikanie. Na záver, som presvedčený, že ak sa majú úspešne dosiahnuť navrhované ciele, je potrebné posilniť koordináciu medzi rozličnými aktérmi zapojenými do napĺňania stratégie pre mládež.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Dávame záväzok mladým ľuďom prostredníctvom dobrého vzdelávacieho systému, ktorý pripisuje absolútnu prioritu problému študentov, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, a negramotnosti a ktorý podporuje rovnaký prístup pre všetkých mladých ľudí ku kvalitnému vzdelávaniu a k odbornej príprave na všetkých úrovniach. Takisto sme presadzovali podporu príležitostí pre celoživotné vzdelávanie. Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí v Európe a keďže vyššie predpoklady na nezamestnanosť majú najmä mladí ľudia s nedostatočnou kvalifikáciou, je dôležité zabezpečiť mladým ľuďom čo najlepšiu odbornú prípravu, ktorá im zaručí rýchly prístup na trh práce a dlhodobé zotrvanie na ňom. Prvé zamestnanie je veľmi dôležité. Preto sme navrhli program Erasmus – prvé zamestnanie, ktorý bol prijatý. Očakávame, že Komisia nadviaže na tento návrh. EÚ by mala lepšie informovať, rozvíjať a uplatňovať nástroje, ktoré už má k dispozícii. Mladých ľudí musíme vyzývať na väčšiu účasť, hlavne aby sa zúčastňovali na budovaní spoločnosti, ktorá recykluje, a na dosiahnutí cieľa boja proti zmene klímy, ku ktorému už skutočne štedro prispievajú.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Domnievame sa, že táto správa zaujíma správny postoj v pristupovaní k problémom mladých ľudí ako k niečomu, čo sa týka viacerých sektorov spoločnosti. Vďaka tomu identifikuje konkrétne problémy vo viacerých oblastiach: v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnanosti, zdravia, dobrých životných podmienok a životného prostredia, kultúry a v ďalších oblastiach. K týmto problémom okrem iného patrí problém študentov, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, problém neistých a nestabilných pracovných miest, neplatených pracovných stáží, úniku mozgov, zhoršovania životného prostredia, drogovej závislosti a sociálneho vylúčenia.

Hoci pán spravodajca predstavuje niekoľko návrhov na riešenie týchto problémov, ktoré sa nám zdajú primerané a hodné našej podpory, obsahuje aj návrhy, ktoré sú jednoznačne neprimerané, niektoré dokonca viacznačné a iné dokonca vzájomne si odporujúce. Napríklad nemôžeme akceptovať, že stratégia EÚ do roku 2020, ktorá je „viac zameraná na mladých ľudí“, môže prijať neisté alebo príležitostné pracovné miesta ako „strategické“ riešenia pre mladých ľudí. Obidva koncepty sa nachádzajú v spomenutej stratégii, ktorá tiež obhajuje konkurencieschopnosť ako možné východisko z krízy.

Podobne ako v iných oblastiach, aj tu sa vyžaduje harmonizácia prostredníctvom sociálneho pokroku a nie to, aby každý skončil s rovnako nízkou životnou úrovňou. Niektoré krajiny vrátane Portugalska začlenili do svojich ústav širokú škálu práv mladých ľudí a je dôležité, aby sa tieto práva uplatňovali, nie obmedzovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne.(IT) Nezamestnanosť, dočasná práca, stáže. Aká budúcnosť čaká na generáciu mladých ľudí? Aký život ich čaká? Ako sa musia cítiť, keď sú nútení ostať doma a nechať sa živiť rodičmi a vôbec nemôžu pomýšľať na založenie vlastnej rodiny? Pracujú občasne, často za nízku mzdu a robia práce hlboko pod úrovňou ich vzdelania. Bez šance na dôchodok. Čo ich čaká v budúcnosti?

Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, sú to mladí ľudia, ktorí nesú bremeno tejto krízy.

Sú rozčarovaní a znepokojení možnosťou, že budú odrezaní od trhu práce. Nemá zmysel ukrývať sa za dobré úmysly a sľuby. Mladí ľudia žiadajú fakty. Je našou povinnosťou dať im riadne odpovede.

Musíme investovať, musíme poskytnúť istoty, ponúknuť príležitosti. Svet práce sa mení a my musíme vytvoriť podmienky, aby boli mladí ľudia prvými, ktorí sa prispôsobia týmto zmenám, a to s čo najväčším využitím nových technológií a v súlade so spôsobmi vzdelávania, ktoré sú vhodné pre nové potreby.

Musíme zdvojnásobiť naše úsilie, musíme európske politiky zamerať na mladých ľudí. Ak nebude budúcnosť pre mladých ľudí, nebude budúcnosť ani pre celú spoločnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Hlasoval som za správu o novej stratégii pre mládež, pretože sa domnievam, že budúcnosťou Európy sú dnešní mladí ľudia. Musíme konať teraz, ak chceme zabezpečiť, aby boli mladí ľudia čo najlepšie pripravení na život a aby čo najlepšie vedeli čeliť problémom.

Vyzývam členské štáty, aby brali vážne novú stratégiu pre mládež a aby rázne uplatňovali navrhované opatrenia. Stratégia pre mládež sa musí začleniť do osobného a profesionálneho rozvoja každého mladého človeka v Európe tým, že všetkým poskytne možnosť učiť sa doma a v zahraničí prostredníctvom formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania. Táto stratégia by mala slúžiť aj na posilnenie postavenia mladých ľudí a zvýšenie ich zapojenia sa do spoločnosti.

Okrem toho žiadna politika nemôže skutočne fungovať bez medziodvetvovej realizácie. Všetky zainteresované subjekty naprieč odvetviami musia spolupracovať, ak má byť stratégia úspešná. Hoci sa politika v oblasti mládeže v Európe vykonáva na vnútroštátnej úrovni, musíme sa učiť jeden od druhého a ísť si príkladom. Zverejnenie vnútroštátnych správ je zásadným krokom, ak sa chceme priblížiť k našim mladým občanom, ale aj ak sa chceme učiť jeden od druhého prostredníctvom osvedčených postupov a z možných problémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne.(RO) Celosvetová hospodárka kríza je iba jedným z faktorov, ktoré prispievajú k zmene v správaní a životných podmienkach mladých ľudí v Európe. Je to alarmujúce nielen pre členské štáty, ale aj pre celú Európsku úniu.

Istý čas sme v Európe svedkami poklesu počtu obyvateľstva s dramatickými dôsledkami, ktoré to prináša pre naše hospodárstva a systémy sociálneho zabezpečenia. Je dôvodom na znepokojenie, že mladí ľudia vstupujú do manželstva čoraz neskôr a majú čoraz menej detí v čoraz vyššom veku. Zároveň nemajú primerané podmienky na rozvoj zručností a na aktívne zapojenie sa do spoločnosti.

Vzdelanie, zamestnanie, sociálne začlenenie a zdravie sú hlavné záujmy mladej generácie, ale tieto záujmy predstavujú výzvu pre členské štáty. Práve z tohto dôvodu som hlasoval za návrh správy pána Papanikolaoua. Som pevne presvedčený o tom, že naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výrazne prispejú k navrhnutiu politiky zameranej na mladých ľudí, ktorá im umožní nezávisle sa rozhodovať a ktorá podporí ich osobné iniciatívy a poskytne rovnaký prístup k vzdelávaniu pre znevýhodnených mladých ľudí a ich neskoršie začlenenie na trhu práce.

Domnievam sa, že partnerstvo s masmédiami zamerané na zvýšenie profilu európskych programov a projektov pre mladých ľudí je kľúčovým faktorom, ktorý nám pomôže dosiahnuť naše ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Stratégia EÚ pre mládež sa stáva čoraz dôležitejšou a musí sa teraz vnímať ako jedna z politických priorít Únie vzhľadom na to, že mladí ľudia predstavujú 20 % celkovej populácie. Ciele sú jasné a definované a súvisia s takými dôležitými oblasťami, ako je napríklad vytvoriť viac pracovných príležitostí alebo podporiť mladých ľudí, aby sa aktívnejšie zapojili do spoločnosti. V súčasnej hospodárskej a finančnej kríze, ktorú zažívame, a v súvislosti s problémom starnutia sú mladí ľudia jednou z najzraniteľnejších skupín. Preto presadzujem čoraz väčšie záväzky k politikám pre mládež na úrovni EÚ. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Súčasná kríza mimoriadne tvrdo zasiahla mladých ľudí. Vzhľadom na zvyšujúcu sa nezamestnanosť mladých ľudí je dôležité zlepšovať možnosti vzdelávania. Hoci na úrovni EÚ ešte stále hovoríme o podpore, členské štáty už robia škrty finančných prostriedkov pre univerzity.

Ak skutočne chceme pomôcť mladým ľuďom, musíme držať na uzde fenomén „večných stážistov“. Tieto opatrenia sú prinajlepšom vyjadrením úmyslu, ale vzhľadom na podmienky v dnešných časoch krízy sotva postačia na to, aby sa nimi niečo skutočne dosiahlo. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE) , písomne.(LT) Hlasovala som za tento dokument, pretože ja sama patrím k mladšej generácii, ktorá formuje budúcnosť EÚ, a znepokojuje ma tá budúcnosť, ktorá čaká mňa a ľudí z mojej generácie. V súčasnosti je nezamestnanosť jedným z hlavných problémov mladých ľudí v mojej krajine, v Litve, a v ostatných členských štátoch EÚ a už začíname hovoriť o dnešných mladých ľuďoch ako o stratenej generácii tejto doby. Ďalším problémom je nezlučiteľnosť systému vzdelávania s potrebami trhu práce. Hoci súhlasíme s oznámením Komisie o stratégii EÚ pre mládež, znepokojuje ma, že tak ako v prípade mnohých iných stratégií, ktoré sme prijali, nikdy z nej nebude nič viac ako kopa pekných vyhlásení na papieri. My v Európskom parlamente, ostatné inštitúcie EÚ a členské štáty musíme pochopiť, že ak sa dnes nebudeme zaujímať o mladých ľudí, môže sa stať, že žiadne z našich ďalších stratégií, vrátane stratégie EÚ do roku 2020, sa nezrealizujú, keďže neostane nikto, kto by ich zrealizoval. Preto vyzývam Komisiu, ostatné kompetentné inštitúcie a členské štáty, aby čo najskôr uskutočnili konkrétne kroky, aby sa táto stratégia stala realitou.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu A7-0113/2010 v súvislosti so správou o stratégii EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže (2009/2159(INI)), pretože definovať stratégiu pre mladých ľudí je dnes mimoriadne dôležité. Mladá časť európskej spoločnosti čelí mnohým problémom, ktoré sa budú musieť riešiť v blízkej budúcnosti. Hospodárska kríza a starnutie spoločnosti sú nepochybne dôležitými a naliehavými otázkami a týkajú sa najmä tých, ktorí budú vytvárať budúcnosť. Čo by sme mali urobiť a čo v skutočnosti musíme urobiť, je vytvoriť rovnaké príležitosti a rovnaký prístup pre všetkých, ktorí o pár rokov začnú žiť dospelý život, a tiež pre tých, ktorí ho práve začínajú žiť. Nanešťastie, je veľa mladých a talentovaných ľudí, ktorí z rôznych dôvodov ostali pozadu. Mali by sme im dať druhú šancu. Opatrenia ako finančná podpora pre ľudí, ktorí absolvovali vysokoškolské vzdelanie, sú nevyhnutné pre ich hladký prechod na trh práce. Miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi je, žiaľ, vysoká a nerovnosti na trhu práce pretrvávajú. Určite existuje viac problémov ako tie, ktoré som vymenoval. Z tohto dôvodu plne súhlasím s pánom spravodajcom v tom, že „táto správa predstavuje ďalší krok v rámci nepretržitého úsilia, ktoré je našou nekončiacou povinnosťou voči budúcim generáciám“. Toto sa od nás teraz očakáva a toto by sme mali urobiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Súhlasím s názorom, ktorý vyjadril pán Papanikolaou. Vytvorenie novej stratégie EÚ pre mládež je nesmierne dôležité. Hlavným cieľom novej stratégie pre mládež by malo byť účinnejšie využívať existujúce nástroje a podporovať vedomosti. Pokrok možno dosiahnuť, ak budeme naliehať na vlády, aby viac spolupracovali v tejto otázke bez ohľadu na existujúce rozdiely medzi vnútroštátnymi politikami týkajúcimi sa mladých ľudí.

Tento faktor je rozhodujúci, pokiaľ ide o to ponúknuť budúcim generáciám európskych občanov sľubnú budúcnosť. Hospodárska kríza má silný vplyv na mladých ľudí a predstavuje hrozbu pre ich budúcu prosperitu. Starnúce obyvateľstvo tiež bude mať silný vplyv na ich budúcnosť. Vzhľadom na množstvo tlakov, ktorým sú vystavení mladí ľudia, vzhľadom na z toho vyplývajúcu povinnosť podporovať ich prostredníctvom účinnej stratégie pre mládež a na skutočnosť, že politiky uprednostňujúce mladých ľudí podliehajú zásade subsidiarity a že spolupráca členských štátov v tejto oblasti je dobrovoľná, je mimoriadne dôležité, aby nová stratégia prekonala slabé miesta predošlej stratégie a priniesla konkrétne výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), písomne. – Vzdelávanie mladých ľudí je kľúčovou úlohou, pretože ak sa urobia chyby a nenapravia sa včas, majú tendenciu mať generačné dôsledky a opakovať sa, čím spôsobujú ďalšie zhoršovanie. Problém s našimi „stratégiami“ je, že keď ich vypracujeme, sme posadnutí ich realizáciou a zanedbávame potrebu pravidelne ich prehodnocovať a prispôsobovať.

Súčasná stratégia pre mládež, ktorá bola v zásade vypracovaná pred súčasnou krízou, už teraz čelí mnohým problémom: ako ochrániť mladých ľudí pred negatívnym psychologickým vplyvom súčasnej krízy, ako ich pripraviť na svet zajtrajška, nie dneška, ako zabezpečiť rovnaké príležitosti na vzdelávanie bez ohľadu na príjem, ako odlíšiť „mobilitu“ od „úniku mozgov“ a ako udržať rovnováhu medzi „virtuálnym zbližovaním“ cez internet a skutočným zbližovaním a tímovým duchom prostredníctvom spoločnej práce.

Toto sú „strategické“ otázky, ktoré si vyžadujú „strategickú“ pozornosť od subjektov s rozhodovacou právomocou vo všetkých krajinách EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za túto správu, pretože jej cieľom je podporiť aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a solidaritu všetkých mladých ľudí. Pokiaľ ide o politiku pre mládež, kde platí zásada subsidiarity, musíme podporiť členské štáty, aby definovali spoločné ciele a programy a aby zlepšili vzájomnú spoluprácu a výmenu osvedčených postupov. Ide o naliehavú záležitosť, pretože vieme, že v Európe jeden zo štyroch 15-ročných mladých ľudí nevie poriadne čítať. Zatiaľ čo diskutujeme o rozpočte na rok 2011, znepokojuje ma rozpor medzi ambíciami správy, o ktorej sme práve hlasovali, a znížením rozpočtu programu Mládež v akcii o 3,4 %. Prečo robíme škrty v programe, ktorého cieľom je práve rozvoj zmyslu pre občianstvo, solidaritu a toleranciu medzi mladými Európanmi? Z tohto dôvodu dúfam, že stratégia do roku 2020, ktorá je založená na inteligentnom, trvalo udržateľnom a začleňujúcom hospodárstve, prinesie ambiciózne finančné záväzky pre vzdelávanie a odbornú prípravu mládeže, pretože v týchto časoch systémovej krízy závisí strednodobé prežitie EÚ od mladých ľudí, ktorí sú vzdelaní a mobilizovaní prostredníctvom európskeho projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som stratégiu EÚ pre mládež s úplným presvedčením a s istotou o jej úspechu. Je to jedna z kľúčových oblastí práce Výboru pre kultúru a vzdelávanie, pre ktorý pracujem. Je nevyhnutné zlepšiť situáciu mladých ľudí a ich príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu. V tejto súvislosti sú kľúčové tri veci.

1. Mladí ľudia v EÚ a tiež v Poľsku dobre využívajú programy EÚ ako napríklad Comenius, Erasmus a Leonardo da Vinci. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité zvýšiť finančné prostriedky pre tieto programy a uznať ich ako základ pre prípravu viacročnej stratégie EÚ pre mládež. V budúcnosti by tieto programy mali dostať väčšiu finančnú podporu. Investície do vzdelávania mladých ľudí sú najlepším možným využitím rozpočtu EÚ. Žiadam aj o zlepšenie a úplnú realizáciu programu Erasmus Mundus.

2. Ako socialistka zdôrazňujem aj potrebu vytvoriť rovnaké príležitosti pre mladých ľudí v ich prístupe k vzdelávaniu. Je nevyhnutné poskytnúť finančnú pomoc tým, ktorí si nemôžu dovoliť úplné vysokoškolské vzdelanie. Je rovnako dôležité pomáhať mladým ľuďom uľahčením ich prístupu na trh práce.

3. Vzhľadom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy by som chcela upriamiť pozornosť na povinnosti členských štátov súvisiace s realizáciou tejto stratégie, ku ktorým patrí podpora mladých ľudí, aby sa zapájali do demokratického života, pričom treba venovať mimoriadnu pozornosť mladým športovcom a športovkyniam a právnemu presadzovaniu Charty základných práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Správa prijatá Európskym parlamentom je dôkladnou analýzou viacrozmernej otázky mládeže – otázky, o ktorej sa podľa všetkého niekedy málo diskutuje alebo ktorá sa odsúva do úzadia. Dnešní mladí ľudia budú formovať Európu budúcnosti, preto musíme zabezpečiť ich primeraný rozvoj a musíme im pomôcť čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré ponúka Únia. Mladí ľudia sú špeciálnym druhom pridanej hodnoty – prinášajú sviežosť a inovácie a môžu premeniť sociálnu víziu Európy založenú na tolerancii, rozmanitosti a rovnosti na realitu. Otázka mladých ľudí si vyžaduje čoraz väčšiu pozornosť v kontexte súčasnej situácie – s hospodárskou krízou a demografickými faktormi v Európe.

Mladí ľudia sú zraniteľnejší vo vzťahu k nepriaznivým dôsledkom súčasnej hospodárskej situácie. Nezamestnanosť v tejto skupine je takmer dvakrát vyššia ako celková miera nezamestnanosti a finančná situácia mladých ľudí často núti vzdať sa vzdelávania, čo môže mať za následok chudobu a vylúčenie.

V súvislosti so starnúcim obyvateľstvom treba nájsť nástroje, ktoré podporia mladých ľudí založiť si rodinu. Často toto rozhodnutie odkladajú pre nepriaznivú finančnú situáciu, problémy pri hľadaní práce alebo pre potrebu skĺbiť pracovný a rodinný život. Pokiaľ ide o otázku organizácie a štruktúr spolupráce v oblasti mladých ľudí, mali by sme byť jednoznačnejší a konkrétnejší. Otázka mladých ľudí je komplexná a vyžaduje si zapojenie mnohých oblastí politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), písomne.(PL) Uznesenie, ktoré bolo dnes prijaté v súvislosti s oznámením Komisie o stratégii EÚ pre mládež, nám ukazuje správny smer na základe integrovaného prístupu k problémom a potrebám mladých ľudí. Očakávame, že zohľadnenie záujmov mladých ľudí a budúcich generácií pri formulovaní politických stratégií na všetkých úrovniach politiky zaručí účinné a efektívne uznesenia v najnaliehavejších otázkach. Napríklad pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti v tejto sociálnej skupine dokazuje absenciu štrukturálnych riešení, ako napríklad chyby vo vzdelávacích systémoch, ktoré vzdelávajú mladých ľudí v izolácii od potrieb pracovného trhu.

Musíme povzbudiť mladých ľudí, aby boli aktívni v občianskej spoločnosti, aby boli politicky aktívni, a stimulovať ich k podnikaniu. Musíme pre nich vytvoriť podmienky, aby boli aktívni v oblasti kultúry, a prebudiť v nich záujem o umenie, vedu a nové technológie. Na druhej strane by sme mali zabezpečiť mladým ľuďom ochranu pred diskrimináciou a rozbehnúť kampane na podporu myšlienok na ochranu životného prostredia, pričom by sme nemali zabúdať na boj proti drogovej závislosti a iným závislostiam, vo vzťahu ku ktorým sú mladí ľudia zvlášť zraniteľní. Práve z tohto dôvodu som dnes s radosťou podporila uznesenie, ktoré vypracoval pán Papanikolaou.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) 96 miliónov mladých Európanov vo veku od 15 do 29 rokov predstavuje približne 20 % obyvateľstva Európskej únie. Miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi dosiahla 20 % na začiatku roka v dôsledku hospodárskej krízy, zatiaľ čo miera predčasného ukončenia školskej dochádzky dosiahla 17 %, pričom to ovplyvnilo najmä mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. Okrem toho mladým ľuďom čoraz viac ponúkajú dočasné pracovné zmluvy, čím znižujú ich šancu dosiahnuť finančnú stabilitu a zabezpečiť si bývanie. Mladí ľudia sú našou budúcnosťou a mali by sme ich viac zapájať do rozhodovacieho procesu na európskej úrovni. Sú tými, ktorí by mali plánovať a konať spolu s nami a tým prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijeme. Vyzývam Komisiu a členské štáty, aby naliehavo prijali konkrétnu stratégiu a opatrenia, ktoré by pomohli mladým ľuďom viac sa zapojiť do spoločnosti. Tieto opatrenia by mali mať za cieľ zabezpečiť nediskriminačný prístup k vzdelávaniu, ktorý mladým ľuďom umožní získať zručnosti potrebné na to, aby si našli prácu, ktorá im zabezpečí dôstojné živobytie, ponúknuť dostupné služby starostlivosti o deti s cieľom napomôcť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, podporiť uľahčenie prístupu pre mladých ľudí na trh práce a poskytnúť sociálne bývanie pre mladých ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne.(LT) Celosvetová hospodárska kríza nás všetkých bolestivo zasiahla. Najsmutnejšia vec je skutočnosť, že najsilnejší úder dostali tí, od ktorých závisí naša budúcnosť. Finančné cunami za posledných niekoľko rokov spôsobilo, že väčšina mladých ľudí je nezamestnaných alebo slabo zamestnaných. Z tejto správy vyplýva, že miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi sa vo väčšine členských štátov EÚ takmer zdvojnásobila v porovnaní s pracujúcim obyvateľstvom. Teraz máme šancu zmeniť krízu na príležitosť. Dlhujeme to budúcim generáciám Európanov.

Je to dôležité pre moju krajinu, Litvu, spolu s väčšinou susediacich krajín, zastaviť čoraz väčší únik mozgov kvalifikovaných pracovníkov. Názov správy naznačuje, že to možno dosiahnuť investíciami a poskytnutím príležitostí. Vzdelávanie a zamestnanosť sú hlavnými oblasťami z hľadiska investícií. Musíme umožniť hladší prechod medzi vzdelávaním a trhom práce. Vplyv tejto zásadnej investície však bude obmedzený, pokiaľ našim mladým ľuďom neposkytneme príležitosti. Musíme našich mladých ľudí povzbudzovať, aby sa stali aktívnejšími občanmi zo sociálneho a politického hľadiska. Volebná účasť mladých ľuďí je vo východnej Európe veľmi nízka. Musíme preto oživiť ich záujem o politické dianie.

Organizácie občianskej spoločnosti a príslušné mimovládne organizácie môžu podporiť záujmy EÚ. Napríklad projekt Môj hlas, ktorý využíval inovačné internetové technológie, zvýšil politickú informovanosť mladých ľudí. Okrem toho musíme začať konštruktívny dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami v Európe bez spletitej byrokracie a technického žargónu.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Podporil som správu o európskej stratégii pre mládež, keďže sa domnievam, že sa ukáže ako rozhodujúca pri zabezpečení hlavného pracovného pomeru pre mladých ľudí v nasledujúcich rokoch. Pri počte 5,5 miliónov nezamestnaných Európanov mladších ako 25 rokov je jasné, že je potrebná efektívna stratégia v boji proti tomuto problému.

Problém nezamestnanosti mladých ľudí nie je iba pre hospodársku krízu, zamestnávatelia hľadajú ľudí s profesionálnymi skúsenosťami. Úplne súhlasím s návrhom, že vysoké školstvo by malo byť účinnejšie spojené s trhom práce. Spolupráca medzi členskými štátmi je kľúčom k riešeniu problémov nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá môže znamenať veľmi veľké sociálne a hospodárske náklady.

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Bolo dôležité posilniť ochranu samostatne zárobkovo činných žien. Správa pani Lullingovej o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby je krokom týmto smerom. Poskytuje 14-týždennú materskú dovolenku a sociálne zabezpečenie pre vypomáhajúcich manželov a manželky, čo predtým neplatilo. Európsky parlament opäť zaručuje ochranu žien v pracovnom živote. Keďže sa stotožňujem s touto víziou, hlasovala som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Majúc na pamäti potrebu zrušiť smernicu 86/613/EHS o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby, tento navrhovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje výrazný krok vpred aj pre manželov alebo manželky samostatne zárobkovo činných osôb.

Pokiaľ ide o sociálnu ochranu, navrhuje sa, že tam, kde existuje systém sociálnej ochrany pre samostatne zárobkovo činné osoby, členský štát uskutoční potrebné opatrenia, aby manželia alebo manželky mohli využiť sociálnu ochranu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Hoci sociálna ochrana manželov alebo manželiek nie je povinná, tento návrh predstavuje dôležitý krok, keďže v mnohých členských štátoch manželia alebo manželky nemajú žiadnu formu sociálnej ochrany, či už povinnú, alebo dobrovoľnú.

Na záver, v tomto návrhu existuje ustanovenie na ochranu materstva, hoci neposkytuje vypomáhajúcim manželom alebo manželkám samostatne zárobkovo činných osôb materskú dovolenku v rovnakom trvaní ako zamestnaným pracovníkom. Budú však mať právo na primerané finančné platby, ktoré im umožnia prerušiť činnosť prinajmenšom na 14 týždňov alebo požiadať o dočasnú náhradnú službu. Z hore uvedených dôvodov som hlasovala za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Aby sme prekonali hospodársku recesiu, je veľmi dôležité investovať do ľudského kapitálu a do sociálnej infraštruktúry, čím sa vytvoria podmienky pre mužov a ženy, aby mohli využiť všetky svoje možnosti. Európska únia sa teraz priblížila k cieľu lisabonskej stratégie dosiahnuť 60 % miery zamestnanosti žien do roku 2010, ale zamestnanosť žien v členských štátoch je veľmi nerovnomerná. Z tohto dôvodu musia Komisia a členské štáty prijať účinné opatrenia s cieľom uplatniť pri prvej možnej príležitosti smernicu o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby. Otázka ochrany materstva pre samostatne zárobkovo činné ženy a vypomáhajúcich manželov alebo uznaných partnerov je veľmi dôležitá. Musí sa uznať, že je potrebné priznať im dávky, ktoré by im umožnili prerušiť prácu na dostatočne dlhú dobu, aby bolo možné zabezpečiť bezproblémový priebeh tehotenstva a fyzické zotavenie po normálnom pôrode, a že tieto dávky v materstve poskytnuté ženám by mali byť primerané. Z tohto dôvodu súhlasím najmä so stanoviskom pani spravodajkyne o návrhoch do druhého čítania tejto smernice. Okrem toho sa v konzultáciách Komisie o novej stratégii do roku 2020 venuje nedostatočná pozornosť otázke rodovej rovnosti. Musíme posilniť a začleniť otázky súvisiace s rozmerom rodovej rovnosti do novej stratégie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam prijatie tejto smernice, ktorá stanovuje rámec pre uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkové osoby v členských štátoch alebo s tými, ktorí prispievajú k vykonávaniu takejto činnosti. Nižší počet žien vykonávajúcich samostatne zárobkovú činnosť predstavuje nerovnosť, keďže sa zdá, že rodinné povinnosti majú negatívny vplyv na podnikanie žien v porovnaní s mužmi. Pokiaľ ide o vypomáhajúcich manželov alebo manželky, nedostatočné sociálne zabezpečenie a neuznanie ich príspevku do rodinných podnikov poskytuje nespravodlivú konkurenčnú výhodu niektorým spoločnostiam, preto by táto iniciatíva zaručila rovnaké podmienky v Európe. Je nevyhnutné prijať opatrenia na riešenie rodových nerovností v podnikaní s cieľom lepšie zosúladiť súkromný a pracovný život. Vyzývam členské štáty, aby zaručili úplnú rovnosť v praxi medzi mužmi a ženami v pracovnom živote s cieľom podporiť podnikateľské iniciatívy žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Smernica z decembra 1986 sa ukázala ako neúčinná, keďže mala dosť neuspokojivé výsledky podľa správ o jej vykonávaní. Z tohto dôvodu je naliehavo potrebné postupovať smerom k presadeniu ochrany materstva pre samostatne zárobkovo činné ženy a zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre ženy, ktoré pracujú samy na seba, ako aj pre ich vypomáhajúcich manželov.

V Európe tvoria 16 % aktívneho obyvateľstva samostatne zárobkovo činné osoby, z čoho len tretinu predstavujú ženy. Toto číslo je nepochybne dôsledkom nespočetných prekážok, s ktorými sa stretávajú ženy podnikateľky hlavne vzhľadom na zosúlaďovanie ich rodinného a pracovného života. Ak však smernica z roku 1986 nedosiahla svoje ciele, súčasnému návrhu tiež chýba ambicióznosť.

Je poľutovaniahodné, že potenciál tejto smernice bol zredukovaný s cieľom dosiahnuť politický kompromis v Rade. Napriek tomu to možno považovať za prvý krok smerom k zlepšeniu súčasnej situácie v súvislosti so sociálnou ochranou poskytovanou samostatne zárobkovo činným osobám a vypomáhajúcim manželom alebo manželkám. Boli vytvorené minimálne pravidlá, na základe ktorých bude po prvýkrát uznaný nárok na dávky v materstve na úrovni Únie, ktoré umožnia prerušiť prácu na minimálne 14 týždňov.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic a Alf Svensson (PPE), písomne. (SV) Švédska delegácia v rámci Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) včera (18. mája 2010) hlasovala proti odporúčaniu do druhého čítania o spoločnej pozícii Rady v prvom čítaní vzhľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS (A7-0146/2010). Najdôležitejšie je, aby členské štáty spolupracovali s cieľom zaručiť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, aby mohlo viac žien vykonávať samostatne zárobkovú činnosť. Na druhej strane sa nedomnievame, že je úlohou EÚ prijímať rozhodnutia o politike rovnosti, ktoré majú ďalekosiahly vplyv na verejné financie členských štátov. O tomto musia jednotlivé členské štáty rozhodnúť sami za seba. Navyše sa nedomnievame, že ženy a muži majú rovnaké zaobchádzanie, ak iba samostatne zárobkovo činné ženy (a nie muži) majú mať zaručené výhody a rodičovskú dovolenku, keď sa stanú rodičmi. Na záver by sme chceli zdôrazniť skutočnosť, že väčšia rovnosť je jednou z hlavných úloh EÚ, kde by Švédsko mohlo byť inšpiráciou pre ostatné členské štáty Únie. V súčasnej hospodárskej kríze je najdôležitejšie podporovať a povzbudzovať samostatne zárobkovo činné osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Pred viac ako dvoma rokmi sme viedli rozpravu o správe o situácii žien vo vidieckych oblastiach, keď sme naliehali, že je potrebné aktualizovať právne predpisy v oblasti sociálnej ochrany. Rada nám teraz predkladá nový druh smernice, ktorej rozsah pôsobnosti je však obmedzený iba na poľnohospodárstvo. Nemyslím si, že existuje nejaký dôvod na takéto obmedzenie. Situácia žien vo vidieckych oblastiach je mimoriadne ťažká najmä v nových členských štátoch a musíme sa ňou sústavne a aktívne zaoberať. Keď však hovoríme o samostatne zárobkovej činnosti, nesmieme prehliadať tých, ktorí pracujú v remeselníctve, obchode, malých a stredných podnikoch a slobodných povolaniach.

Okrem toho sa domnievam, že týmto ustanoveniam navrhovaným Radou, ktoré by mohli umožniť členským štátom obmedziť prístup k systému sociálneho zabezpečenia, treba zabrániť. V súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity poskytuje smernica v pozmenenej a doplnenej podobe navrhovanej Parlamentom potrebný rámec, ktorý pomáha zmenšiť rozdiely medzi ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby. V tejto súvislosti sa domnievam, že na jednej strane je ochrana materstva nevyhnutná na základe práva na minimálne 14-týždennú materskú dovolenku a na dávky v materstve. Na druhej strane je rovnako dôležité právo pre manželov alebo manželky a životných partnerov alebo životné partnerky legálne založiť spoločnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Ako oddaný zástanca ľudských práv a zásady rovnosti by som nešiel proti iniciatívam, ktorých cieľom je ochrana práv žien na trhu práce, ako je to v prípade tejto správy mojej drahej kolegyne pani Lullingovej. Ako som už povedal: „S mužmi a ženami sa musí zaobchádzať spravodlivo, musia sa im poskytnúť rovnaké práva, ale musí sa prihliadať aj na ich vlastné potreby. V prípade žien sa to týka najmä takých oblastí, ako sú podpora v materstve, zosúladenie pracovného a rodinného života...“.

Z tohto dôvodu vítam skutočnosť, že okrem iných vecí tu nachádzam záujem o ochranu materstva pre samostatne zárobkovo činné osoby. Napriek tomu som aj vytrvalým obhajcom zásady subsidiarity a domnievam sa, že mnohé otázky, o ktorých sa vedie rozprava, musia ostať v kompetencii členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vítam úsilie Európskeho parlamentu s cieľom posilniť mechanizmy sociálnej spravodlivosti a rodovej rovnosti v Európskej únii. Nielenže je to nepopierateľná zásada civilizovaného sveta, a to najmä v neposlednom rade v Európe, ktorá považuje samú seba za kultúrne a sociálne rozvinutú, zaručenie rovnakého zaobchádzania so samostatne zárobkovo činnými mužmi a ženami – najmä pokiaľ ide o prístup k mechanizmom sociálnej ochrany, predovšetkým k tým, ktoré súvisia s materstvom – sa stáva čoraz naliehavejšie a očividnejšie počas tohto dlhého obdobia závažnej hospodárskej a sociálnej krízy. Chcel by som zdôrazniť náš záujem na tom, aby sa rozdielne zaobchádzanie medzi jednotlivými oblasťami činností odstránilo vzhľadom na dobre známy vývoj na úrovni organizácie aj na úrovni nástrojov a mechanizmov práce alebo výroby. Pracovníci musia mať rovnaké kritériá pre prístup k verejným systémom sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide o príspevky a privilégiá. Chcel by som tiež zdôrazniť, že toto odporúčanie určite posilní stimuly pre podnikanie žien. Európske hospodárstvo ešte musí veľa dosiahnuť a prejsť mnohými zmenami v dôsledku väčšej účasti žien s väčším začlenením.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Ako niekto, kto je mimoriadne citlivý na otázky rodovej rovnosti a rovnosti vo všeobecnosti vrátane rovnosti sociálnych práv, vítam prijatie tejto správy. V skutočnosti sa mi zdá najdôležitejšie, aby členské štáty zaručili sociálnu ochranu pre samostatne zárobkovo činné ženy a ich vypomáhajúcich manželov a aby táto ochrana bola rovnaká ako ochrana zamestnaných žien. Toto opatrenie je o podpore podnikateľských aktivít európskych žien, ktoré sú ešte stále príliš váhavé, a predovšetkým o tom, aby sa týmto ženám umožnilo využívať materskú dovolenku rovnakým spôsobom ako v prípade žien, ktoré majú iný typ zamestnania. Materská dovolenka musí byť zaručená vo všetkých členských štátoch a pre všetky ženy bez ohľadu na ich zamestnanie. Keďže toto opatrenie podlieha zásade subsidiarity, dúfajme, že členské štáty urobia, čo treba, aby zaručili, že títo muži a ženy si budú môcť zosúladiť svoj rodinný a pracovný život čo najrýchlejšie a čo najjednoduchšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písomne. (HU) Chcela by som zablahoželať svojej kolegyni pani Astrid Lullingovej k prijatiu jej správy, ktorá predstavuje dôležitý krok smerom k riešeniu mimoriadne dlhotrvajúceho problému. Situácia manželov alebo manželiek a životných partnerov alebo životných partneriek samostatne zárobkovo činných osôb – ktoré prispievajú k činnostiam a príjmom podniku bez toho, aby mali status zamestnanca alebo obchodného partnera – sa nemohla dostatočne riešiť v rámci smernice Rady z roku 1986. Preto nastal čas zrušiť spomenutý právny predpis a vypracovať novú smernicu, ktorá uzná prácu vypomáhajúcich manželov alebo manželiek a postaví ich na rovnakú úroveň v súvislosti so sociálnou ochranou, akú majú samostatne zárobkovo činné osoby.

Ďalším dôležitým úspechom pani spravodajkyne a Európskeho parlamentu je, že v porovnaní s pôvodným odporúčaním Rady rozsah pôsobnosti už nie je obmedzený výlučne na činnosť vykonávanú samostatne zárobkovo činnými osobami v odvetví poľnohospodárstva, keďže táto cieľová skupina tiež pracuje v malých a stredných podnikoch, napríklad v maloobchode, kde tvorí väčšinu. Hoci Rada neprijala viaceré dôležité odporúčania pani spravodajkyne a Parlamentu – pričom ponechala ustanovenie rovnakej sociálnej ochrany pre manželov alebo manželky a životných partnerov alebo životné partnerky na členských štátoch a umožnila členským štátom zachovať reštriktívne ustanovenia súvisiace s určitými systémami alebo úrovňami sociálneho zabezpečenia –, návrh smernice ako celok predstavuje významný krok.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písomne. (IT) Schvaľujem prijatie návrhu smernice o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so samostatne zárobkovo činnými mužmi a ženami. Konečne Európsky parlament vyjadruje názor na uplatňovanie tejto zásady, ktorá symbolizuje sociálny a hospodársky pokrok.

Hoci rešpektujem výsady jednotlivých štátov, domnievam sa, že existuje potreba nielen sformulovať minimálne štandardy ochrany pre samostatne zárobkovo činné ženy-matky, ako aj pre vypomáhajúcich manželov alebo manželky a uznaných životných partnerov alebo životné partnerky, ale aj postaviť ochranu samostatne zárobkovo činných žien-matiek na rovnakú úroveň, akú majú ženy-matky, ktoré sú zamestnané.

Dúfajme, že vyjadrenie týchto práv bude nasledovať ich uznanie de facto a že členské štáty sa zaviažu zaviesť primerané opatrenia, najmä na ochranu samostatne zárobkovo činných žien a vypomáhajúcich manželov alebo manželiek počas tehotenstva a materstva. Musíme bojovať proti diskriminácii na pracovisku vo všetkých jej podobách s cieľom podporiť emancipáciu žien, ako aj mužov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Návrh Komisie žiada zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre samostatne zárobkovo činných mužov a ženy. Z tohto dôvodu vnímam prijatie tohto znenia ako dôležitý a veľmi pozitívny krok smerom bližšie k súčasným európskym právnym predpisom o zamestnancoch, keďže základné práva na rovnosť a sociálnu ochranu už sú chránené a navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pôvodného znenia sa posúvajú smerom k všeobecnému zlepšeniu, pokiaľ ide o ochranu manželov a manželiek samostatne zárobkovo činných osôb, najmä vzhľadom na dávky v materstve pridelené samostatne zárobkovo činným ženám a manželkám alebo manželom alebo uznaným partnerkám alebo partnerom samostatne zárobkovo činných osôb. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu nie iba preto, že je dôležitá a že podľa môjho názoru ovplyvní milióny občanov EÚ. Poznám veľa umelcov, právnikov a iných ľudí, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami, a viem, že veľmi často im vypomáhajú rodinní príslušníci, zvyčajne manželka alebo deti. Skutočnosť, že teraz budú mať právo na sociálnu ochranu nepochybne zlepší ich materiálne postavenie, morálku a chuť pracovať. Je to mimoriadne dôležité pre Litvu, pretože teraz v čase, keď kríza ťažko zasiahla pobaltské štáty, materiálne postavenie mnohých rodín hraničí s chudobou.

Už sa viac nemôžeme pozerať z ústrania, ako samostatne zárobkovo činné ženy alebo muži s rodinami čelia sociálnej nespravodlivosti. Prijatie tejto správy je jednoznačným signálom pre vlády členských štátov EÚ, aby podporili manželov alebo manželky samostatne zárobkovo činných osôb, aby im zaručili právo na dôchodok, platenú dovolenku, materskú alebo otcovskú dovolenku a aby im pomohli opäť sa začleniť na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Rád by som vyjadril svoju podporu správe pani Lullingovej. Návrh je potrebný pre obrovské rodové rozdiely, ktoré stále existujú v odvetví samostatne zárobkovo činných osôb, a hrozí, že sa ešte zvýraznia. Tento návrh tiež zvažuje, že sociálna ochrana by sa mala poskytnúť vypomáhajúcim manželom alebo manželkám, ktorí často výrazne prispievajú k podnikaniu samostatne zárobkovo činných osôb, ale ktorým úplne chýba akákoľvek ochrana v mnohých členských štátoch.

Návrh, ktorého cieľom je poskytnúť stimuly pre ženy, aby získali prístup na trh práce, a pomôcť v boji proti nezákonnému zamestnávaniu, prináša tri hlavné zmeny súčasných právnych predpisov Spoločenstva: definícia vypomáhajúceho manžela alebo manželky sa mení a obohacuje o páry, ktoré nie sú zosobášené, tam, kde sú uznávané vnútroštátnymi právnymi predpismi. Samostatne zárobkovo činným ženám a vypomáhajúcim manželom alebo manželkám sa udeľuje právo požiadať o platenú materskú dovolenku v trvaní najmenej 14 týždňov. Vypomáhajúci manžel alebo manželka má takisto právo požiadať o sociálnu ochranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že prijatie tejto smernice je najdôležitejšie na úrovni Európskej únie vzhľadom na súčasnú hospodársku a finančnú krízu, ktorú zažívame. Ak zvážime skutočnosť, že vo väčšine členských štátov vypomáhajúci manželia alebo manželky nemajú výhody sociálneho zabezpečenia ako ich manželky alebo manželia, domnievala som sa, že ak je v členskom štáte povinné, aby sa samostatne zárobkovo činné osoby prihlásili do systému sociálneho zabezpečenia, malo by to byť povinné aj pre ich vypomáhajúcich manželov alebo manželky a životných partnerov alebo životné partnerky.

Pozícia Rady je poľutovaniahodná v tom zmysle, že neakceptuje skutočnosť, že by malo byť povinné pre manželov alebo manželky a životných partnerov alebo životné partnerky samostatne zárobkovo činných osôb, aby vstúpili do systému sociálneho zabezpečenia v tých krajinách, kde je ich status uznaný v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že veľká väčšina nevstúpila do týchto systémov, nevedia o výhodách, ktoré poskytuje systém sociálneho zabezpečenia, ktorý sa vzťahuje na chorobu, zdravotné postihnutie a starobu.

Ako tieňová spravodajkyňa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente som podporila stanovisko, že samostatne zárobkovo činné ženy, manželky a životné partnerky, ktoré sa rozhodnú mať deti, by mali mať sociálnu ochranu a platenú rodičovskú dovolenku a nemali by sa im vziať prídavky na deti ako v prípade rumunskej vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Som veľmi spokojný so skutočnosťou, že Európsky parlament prijal pozíciu v druhom čítaní o smernici Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS.

Ženy hrajú zásadnú úlohu v trvalom udržaní podnikania samostatne zárobkovo činných osôb ako majiteľky a vypomáhajúce manželky alebo životné partnerky. Vítam rozhodnutie Parlamentu o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi pre samostatne zárobkovo činné osoby a ich manželov alebo manželky ako dôležitú súčasť právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), písomne. – Skupina ECR je silným zástancom prekonania rodových rozdielov pre samostatne zárobkovo činné osoby a ich partnerov alebo partnerky. Podporujeme cieľ správy v tom zmysle, že by sme radi videli, keby všetky krajiny EÚ ponúkali podporu a sociálnu ochranu samostatne zárobkovo činným osobám. Sme však proti tomu, aby sa tieto právne predpisy prijímali na úrovni EÚ. Skupina ECR vždy obraňovala zásadu subsidiarity a je pevne presvedčená o tom, že členské štáty by mali zohrať poprednú úlohu pri vytváraní a presadzovaní právnych predpisov v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky. Z týchto dôvodov sa skupina ECR zdržala hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 1 – 17.

 
  
  

Správa: Toine Manders (A7-0122/2010).

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Parlament dnes zdôraznil, že je potrebné dosiahnuť vysokú mieru ochrany spotrebiteľa v celej EÚ a dôležité zosúladiť nariadenia týkajúce sa označovania textilných výrobkov etiketami tak, aby bolo označovanie povinné pre všetky odevy na európskom trhu. Zavedenie budúceho nariadenia o názvoch textilných výrobkov, ako aj informácie o materiáloch na etiketách zjednodušia súčasný regulačný rámec, urobia ho transparentným, zrozumiteľným a výhodným pre spotrebiteľov aj malé a stredné podniky.

Spotrebitelia budú môcť etikety využiť na to, aby mohli prijať informované rozhodnutia o kúpe výrobkov a zohľadniť pritom aj etické hľadisko, ako je zdravotný stav, a hľadisko environmentálneho vplyvu, ľudských práv a platových podmienok pracovníkov zamestnaných vo výrobe textilných výrobkov. Malé a stredné podniky a textilný priemysel ako taký budú môcť zároveň chrániť kvalitu, dizajn a inováciu svojich výrobkov, čo posilní ich konkurencieschopnosť, a to nielen na európskom trhu, ale aj na celom svete. Označovanie spojením „vyrobené v“ (made in) nielenže spotrebiteľom umožní získať ďalšie informácie o vlastnostiach výrobku, ale pomôže tiež posilniť hospodárstvo, a to prostredníctvom vývoja nových výrobkov v mnohých sektoroch, podpory zamestnanosti a boja proti falšovaniu v súvislosti s výrobkami z tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) V tomto veku globalizácie, keď sú výrobky čoraz častejšie výsledkom cesty po medzinárodnej montážnej linke, je ťažké určiť ich „národnosť“. Súbežne s týmto javom chcú mať spotrebitelia možnosť nakupovať plne oboznámení s faktami, pričom niekedy uprednostnia položky z krajín, ktoré majú vyššie normy kvality alebo sociálne či environmentálne normy. V tejto súvislosti som sa rozhodla hlasovať za túto správu, keďže navrhuje, aby bolo označovanie krajiny pôvodu etiketami povinné. Podľa môjho názoru ide o základné informácie, ktoré musí spotrebiteľ dostať zakaždým. Podporujem tiež myšlienku, aby Európska komisia o dva roky pripravila správu alebo dokonca legislatívny návrh zameraný na harmonizáciu etikiet textílií. Keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že už desiatky rokov máme spoločný trh, prečo sa systém udávania veľkostí a mnohé iné, rovnako dôležité informácie stále v jednotlivých členských štátoch líšia?

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto nariadenie, lebo si myslím, že výrobcom textílií aj spotrebiteľom prinesie väčšiu jednoznačnosť. Vítam zvolenú podobu nariadenia, ktoré spája samostatné smernice platné v súčasnosti a tým znižuje administratívnu záťaž, ktorú členským štátom spôsobuje transpozícia technických úprav do vnútroštátnych právnych predpisov, ktorá je potrebná vždy, keď sa názov nového vlákna pridá do zoznamu harmonizovaných názvov. Bez ohľadu na to si myslím, že nastal čas, aby sme začali hovoriť o revízii systému označovania textílií etiketami, ktorá by pre výrobcov nepredstavovala ďalšiu záťaž a ktorá by bola jasne zrozumiteľná a prijatá spotrebiteľmi. Podporujem preto návrhy prijaté v rámci nariadenia, aby sa správa Európskej komisie dotýkala takých otázok, ako sú systém jednotného označovania veľkostí pre odevy a obuv v celej EÚ, uvádzanie akýchkoľvek potenciálne alergénnych či nebezpečných látok a otázky ekologického a sociálneho označovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Možno sa to zdá prekvapujúce, no spojenie „vyrobené v“ (made in), ktoré nachádzame na mnohých etiketách odevov, dnes nie je povinné a jeho použitie sa výrazne líši od jedného členského štátu k druhému. Zvážili sme návrh nariadenia Komisie o preniknutí nového vlákna na trh a použili sme ho ako riešenie problému označovania etiketami. V prípade chýbajúcich európskych právnych predpisov v skutočnosti vzniká riziko, že sa objavia výrobky vyrobené v tretích krajinách označené ako vyrobené v Európe. Správa tiež Komisiu vyzýva, aby zvážila také označovanie etiketami, ktoré by spotrebiteľom umožnilo prístup k informáciám o sociálnych a environmentálnych výrobných podmienkach kupovaných výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Ďakujem pánovi spravodajcovi Mandersovi za úsilie, ktoré vyvinul, aby spojil tri komplexné smernice. Táto správa zjednodušuje súčasný regulačný rámec tým, že napríklad zabezpečuje rýchle uvedenie nového vlákna na trh. Pre naše malé a stredné podniky to znamená úsporu administratívnych výdavkov a rýchlejšie nadobudnutie zisku z predaja nových vlákien. Tieto opatrenia podporujú inováciu, prvok, ktorý je podľa mňa pre európske spoločnosti nevyhnutný. Len s inovačnými a vysoko kvalitnými výrobkami môžeme obstáť v neľútostnej celosvetovej hospodárskej súťaži a dostať sa z týchto ťažkých časov krízy.

Tento text tiež chráni spotrebiteľov, ktorých záujmy – a to zdôrazňujem – sú jadrom našich politík. Prijaté pravidlá zabezpečia, že európski občania budú mať jasnejšie a transparentnejšie nariadenia a že budú môcť rýchlejšie využívať výhody inovačných výrobkov. A na záver, dosiahne sa lepšia ochrana verejného zdravia: podrobnejšie označovanie etiketami poskytne občanom informácie o pôvode nití a súvisiacich výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam tento návrh nariadenia, ktorý sa snaží zjednodušiť a zlepšiť legislatívny rámec platný v súčasnosti s cieľom podporiť inováciu v textilnom a odevnom sektore a zároveň umožniť používateľom vlákien a spotrebiteľom rýchlejšie využívať výhody inovačných výrobkov. Otázka zjednodušovania je pre podporu inovácie v európskom priemysle a zvyšovania množstva informácií poskytovaných spotrebiteľom nevyhnutná. Tiež je dôležité nájsť alternatívne právne predpisy, ktoré z hľadiska postupov a nákladov pri transpozícii smerníc predstavujú menšiu záťaž. Priemyslu prospeje, keď medzi podaním prihlášky a možnosťou umiestniť výrobok na trhu uplynie kratší čas. Bude to znamenať úsporu administratívnych nákladov a možnosť dostať sa na trh skôr, čím sa zvýšia zisky z predaja.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Konečne sme prijali nariadenia v súvislosti s označením „vyrobené v“ (made in) v textilnom sektore. Parlament už v roku 2005 hlasoval za návrh nariadenia Rady o uvádzaní krajiny pôvodu niektorých výrobkov dovážaných z tretích krajín, no Rada ho zablokovala. Keďže však nešlo o spolurozhodovací postup, veľa sme proti niektorým národným vládam, ktoré boli proti tomu, nezmohli.

Dnešné hlasovanie však predstavuje silný politický signál zo strany zhromaždenia zastupujúceho európskych občanov, ktoré teraz rozhodne Radu vyzýva, aby tieto nariadenia prijala. Tento cieľ sa dnes priblížil a je tiež v súlade s cieľmi Lisabonskej zmluvy.

Aj keď ide len o hlasovanie v prvom čítaní, je to dôležitý záver, výsledok množstva práce vykonanej počas uplynulých mesiacov v spolupráci s kolegami z iných národných delegácií a iných politických skupín. Toto nové nariadenie chráni európskych spotrebiteľov, ktorí chcú poznať pôvod textilných výrobkov, ako aj malé a stredné podniky, ktoré ich vyrábajú v členských štátoch. To napríklad znamená, že už nebudeme môcť uviesť, že výrobok je vyrobený v členskom štáte, keď sa tam v skutočnosti vyrobí len 25 % z neho. Dnes musí byť aspoň 50 % výrobku vyrobených v krajine uvedenej spojením „vyrobené v“.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. – (SV) V širokom zmysle slova podporujeme správu nášho kolegu pána Mandersa o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami. Následne chceme povedať, že sa veľmi kriticky pozeráme na povinné označovanie pôvodu, lebo sme presvedčení, že by viedlo k vyšším cenám pre európskych spotrebiteľov a tiež k zhoršeniu podmienok a k vyšším nákladom, a to najmä v malých a stredných podnikoch. Veríme vo voľný obchod a preto si myslíme, že je dôležité, aby sme prostredníctvom nepotrebnej regulácie nevytvárali väčšie technické zábrany vo vzťahu k obchodu. Namiesto toho podporujeme dobrovoľný systém označovania založený na dopyte spotrebiteľov po označovaní pôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Dňa 30. januára 2009 prijala Komisia návrh nového nariadenia o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami. Návrh spája všetky súčasné právne predpisy týkajúce sa názvov textílií a súvisiaceho označovania textilných výrobkov etiketami do jediného nariadenia. Slovami spravodajcu, revízia je v zásade technickým cvičením bez väčších politických dosahov.

A predsa vieme, že hospodárska súťaž, ktorej čelí európsky textil – najmä zo strany čínskych výrobkov –, si bude v budúcnosti vyžadovať zásadnejšie opatrenia v oblasti označovania a to musí byť odteraz úloha Komisie. Úlohy, ktorým dnes Európska únia navyše čelí, si vyžadujú zlepšenie a posilnenie trhu. Preto je potrebné vyvinúť úsilie, aby sme odstránili to, čo bráni v plnej realizácii tejto veci. Harmonizácia a zjednodušenie noriem týkajúcich sa názvov textílií tento cieľ spĺňajú, pretože ujasňujú informácie poskytované spotrebiteľovi a tým prispievajú k väčšej konkurencieschopnosti sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Schopnosť náležite určiť, kde a ako bol výrobok vyrobený a z čoho je v zásade vyrobený, sú základnou výsadou spotrebiteľov, ktorá zaisťuje ich dôveru a ochranu ich práv. Predstavuje to tiež dôležitý faktor pri podpore spravodlivej hospodárskej súťaže na celosvetovom trhu s textíliami. Vzhľadom na to prospeje štandardizácia označovania textilných produktov etiketami konkurencieschopnosti európskeho textilného a odevného priemyslu, a to najmä toho v Portugalsku. Chcem zdôrazniť, že potrebujeme harmonizované pravidlá uvádzania pôvodu textilných výrobkov dovážaných z krajín mimo EÚ a presné kritériá využívania označovania pôvodu slovami „vyrobené v“ v prípade výrobkov vyrobených v Únii, ako aj sociálne označovanie, ktoré spotrebiteľom poskytne informácie o dodržiavaní noriem na ochranu zdravia a bezpečnosti a o dodržiavaní ľudských práv. Za dôležité považujem aj ekologické označovanie v súvislosti s environmentálnym vplyvom textilných výrobkov. Zavedenie týchto jasnejších a transparentnejších pravidiel označovania etiketami, ktoré zahŕňajú aj informácie o netextilných zložkách živočíšneho pôvodu, zvýši aj schopnosť spotrebiteľov rozlišovať výrobky a ich kvalitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Za túto správu sme hlasovali pre jej hlavný zámer, ktorým je podporiť označovanie pôvodu, a preto, že v ňom ide o ochranu práv spotrebiteľov, pracovníkov a o výrobu v textilnom a odevnom priemysle v našich krajinách. Nesúhlasíme však s niektorými podrobnosťami v súvislosti s označovaním, konkrétne s príliš podrobnými informáciami o vláknach, a to najmä v prípade malých a stredných podnikov (MSP), keďže to môže znamenať ďalšie náklady.

A preto, hoci sme vo všeobecnosti hlasovali za, sú tam navrhované podrobnosti, s ktorými nesúhlasíme. Dovolíme si povedať, že je potrebné revidovať tento dokument alebo aspoň zabezpečiť opatrenia pomoci, ktoré zabránia problémom MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Označenie pôvodu výrobku je dôležité, aby spotrebitelia poznali presný zdroj výrobku, ktorý kupujú. Nie je správne označiť daný výrobok ako taký, ktorý má pôvod v EÚ, ak bol v krajine EÚ len balený, no ostatné fázy jeho výroby prebiehali v krajinách, ktoré nepatria do EÚ. Nové prijaté pravidlá prispejú k väčšej transparentnosti v medzinárodnom obchode a k sprehľadneniu vecí vo vzťahu k spotrebiteľom. Z toho dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Označenie „bio“ znovu sľubuje niečo úplne iné než to, čo v skutočnosti ponúka – stačí si spomenúť na škandál s biobavlnou alebo nedávne fiasko s biochemikáliami. Po prvé vyvoláva ďalší zmätok v označeniach a značkách na biotrhu, ktoré by EÚ mohla raz a navždy rozumne štandardizovať, čo zvyčajne robí veľmi rada, a po druhé je najvyšší čas, aby EÚ prijala geneticky upravenú bavlnu. Ak čakáme na štúdie o možných účinkoch škodlivých látok, tak dovtedy by označenia mali uvádzať aspoň to, že výrobky obsahujú geneticky upravenú bavlnu.

Okrem toho je najvyšší čas, aby EÚ venovala pozornosť aj rádiofrekvenčnej identifikácii (RFID). Textílie nemôžeme elektronicky označovať bez toho, aby sme poznali tých, ktorých sa to týka. Ešte stále nemáme primerané pravidlá označovania. Ak majú byť chodci viditeľní pomocou odevov s technológiou RFID, bude možné sledovať každý ich krok. Keďže to poznamenáva aj správa, v hlasovaní som jej vyjadril svoju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písomne. – (IT) Som za správu pána Mandersa o označovaní pôvodu textilných výrobkov etiketami, pretože rieši problém, ktorý už dlho ohrozuje slobodu voľby spotrebiteľov. Označenia pôvodu sú potrebné na zabezpečenie transparentnosti, bezpečnosti a informácií pre európskych občanov a zároveň na to, aby našim podnikom dali jasné, spoločné pravidlá.

Problém však ostáva otvorený v súvislosti s textilnými výrobkami pochádzajúcimi z tretích krajín, od našich obchodných partnerov. Pozývam preto svojich kolegov poslancov, aby v rámci diskusie vo Výbore pre medzinárodný obchod potvrdili svoju podporu tohto nariadenia o označovaní pôvodu. Ochráni to našich spotrebiteľov a podniky nielen v súvislosti s textilnými a odevnými výrobkami, ale aj v súvislosti so sektormi, ktoré sú citlivé z hľadiska európskeho hospodárskeho rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Európsky textilný priemysel zareagoval na veľké hospodárske problémy uplynulých rokov tak, že sa vydal na ťažkú cestu reštrukturalizácie, modernizácie a technologickej inovácie. Európske podniky zlepšili svoje postavenie na celosvetovom trhu, pričom sa sústredili na konkurenčné výhody, ako sú kvalita, dizajn a technologická inovácia výrobkov s najvyššou pridanou hodnotou. Európsky priemysel zohráva v celosvetovom meradle kľúčovú úlohu vo vývoji nových výrobkov, špičkových a netkaných textílií na nové uplatnenia a výrobkov na čistenie pre automobilový priemysel alebo sektor zdravotníctva.

Vítam návrh nariadenia Komisie, lebo si myslím, že zjednodušuje súčasný regulačný rámec pre vývoj a pestovanie nových vlákien a má potenciál podporiť inováciu v textilnom a odevnom sektore a zároveň umožniť používateľom vlákien a spotrebiteľom, aby mohli rýchlejšie využívať výhody inovačných výrobkov.

Na záver chcem vyjadriť svoju plnú podporu nariadeniu o označení „vyrobené v“ (made in), lebo si myslím, že je nevyhnutné na zabezpečenie poskytovania primeraných informácií o zložení a pôvode výrobkov, ktoré spotrebitelia kupujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – My sme sa tak ako zelení zdržali záverečného hlasovania o tejto správe najmä preto, že boli prijaté niektoré kľúčové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložili PPE, Skupina Aliancie a liberálov a demokratov za Európu a Skupina Európa slobody a demokracie. Zhrnieme, že všetky tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy smerujú k rozšíreniu ustanovení o označení „vyrobené v“ (made in).

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), písomne. (FR) Nepodporila som pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo správy pána Mandersa o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami týkajúce sa označenia „vyrobené v“ (made in) (47/49, 48, 12 a 67). Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa snažia nastoliť označovanie pôvodu textilných výrobkov dovezených z tretích krajín (s výnimkou Turecka a členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru), či presne regulovať podmienky dobrovoľného označovania pôvodu textilných výrobkov vyrobených v Európe prostredníctvom tohto nariadenia, by ohrozili prijatie tohto dôležitého právneho predpisu v rozumnom čase. O návrhu nariadenia o označovaní pôvodu, ktorý predložila Európska komisia, sa ďalej diskutuje s Radou a je predmetom správy Výboru pre medzinárodný obchod.

Nie som proti transparentnosti a sledovateľnosti výrobkov v záujme spotrebiteľa. Napriek tomu máme ako poslanci Európskeho parlamentu zodpovednosť dodržiavať určitý regulačný rámec. Podľa mňa by sme mali pred prijatím povinného uvádzania slov „vyrobené v“ (made in) na etiketách odevov predávaných v Európe zabezpečiť, aby návrh nariadenia o označovaní slovami „vyrobené v“ zahŕňal všetky potrebné záruky, najmä čo sa týka metód realizácie.

 
  
  

Správa: Vital Moreira (A7-0058/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Podporil som tento dokument. Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou boli vždy veľmi blízke a založené na konštruktívnom dialógu. Ukrajinské hospodárstvo, tak ako hospodárstva členských štátov EÚ, zasiahla medzinárodná finančná kríza, ktorá priniesla dramatický pokles výstupov, zhoršujúce sa fiškálne postavenie a zvýšenú potrebu externého financovania. Makrofinančná pomoc Únie vo výške 500 miliónov EUR by nemala len nahradiť programy a prostriedky z Medzinárodného menového fondu (MMF) a zo Svetovej banky, ale mala by zabezpečovať aj pridanú hodnotu vyplývajúcu zo zapojenia EÚ. Táto pomoc však môže prispieť k hospodárskej stabilizácii na Ukrajine len vtedy, ak hlavné politické sily zabezpečia politickú stabilitu v krajine a dosiahnu široký konsenzus v oblasti dôkladného vykonávania nevyhnutných štrukturálnych reforiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Makrofinančná pomoc Ukrajine je v tomto čase zvlášť dôležitá. Táto pomoc môže zvýšiť vplyv EÚ na tvorbu ukrajinskej politiky a pomôcť Ukrajine prekonať súčasnú hlbokú hospodársku krízu. Finančná pomoc Spoločenstva poukazuje na strategický význam Ukrajiny ako potenciálnej kandidátskej krajiny na vstup do EÚ. Makrofinančná pomoc sa poskytuje v čase, keď EÚ pomáha zmobilizovať aj finančné zdroje na podporu reformy ukrajinského odvetvia energetiky. Komisia a ďalšie príslušné inštitúcie pracujú spoločne na balíku podpory pre ukrajinské orgány, ktorého cieľom je pomôcť nájsť udržateľné riešenie problému strednodobých platobných záväzkov Ukrajiny, ktoré sa týkajú platieb za tranzit plynu a za plyn. Hoci navrhovaná makrofinančná pomoc nesúvisí priamo s týmto balíkom, podporila by hospodársku stabilizáciu Ukrajiny a jej reformy. Súhlasím s týmto rozhodnutím poskytnúť Ukrajine mimoriadnu makrofinančnú pomoc. Bez tejto pomoci by Ukrajina nebola schopná ďalej sa plne integrovať do mnohých oblastí hospodárstva a plniť svoje ďalšie ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Ukrajina teraz dopláca na vážnu hospodársku krízu, ako aj na dlhotrvajúcu politickú nestabilitu, ktorá kyjevským orgánom umožňuje zaostávať v plnení záväzkov voči medzinárodným finančným inštitúciám. V čase, keď sa na pozadí nedostatočných peňažných tokov, ktoré sú potrebné na chod štátu, zhoršuje sociálna situácia, je dôležité, aby sa Európska únia zapojila do poskytnutia pomoci svojim susedom na východnej hranici.

Ukrajina potrebuje stabilitu. Pôžička, ktorú poskytla Európska komisia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, tiež potvrdzuje, že Kyjev je možné považovať za kandidáta na vstup. Európska komisia však musí odteraz veľkú pozornosť venovať mechanizmu monitorovania toho, kam pôžička poskytnutá Kyjevu smeruje.

Okrem toho má Európska únia právo žiadať Ukrajinu, aby sa rozhodnejšie púšťala do dôležitých reforiem, ktoré pomôžu skonsolidovať zásady právneho štátu. Prechod Ukrajiny zo štátom plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo je ťažký a bolestivý proces, a to najmä pre jej obyvateľstvo. Tento prechod v oblasti hospodárstva je potrebné podporiť úsilím zameraným na inštitucionálnu reformu. Ukrajina musí chytiť do rúk opraty v obdivoch oblastiach bez ohľadu na to, ako ťažko to môže v súčasnosti vyzerať.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Som rada, že bolo prijaté legislatívne uznesenie o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine, pretože to krajine umožní riešiť dôsledky globálnej finančnej krízy, a to prostredníctvom zabezpečenia udržateľnosti jej fiškálnych a vonkajších účtov. Táto odpoveď na žiadosť Ukrajiny má spolu so súčasným programom Medzinárodného menového fondu zásadný význam pre hospodársku stabilizáciu. Ukrajina však musí podniknúť primerané opatrenia na predchádzanie a boj proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou a zároveň na zabezpečenie kontroly zo strany Komisie a auditov zo strany Dvora audítorov. Hovorím tu o memorande o porozumení a dohode o poskytnutí pôžičky, ktoré sa uzavrú s ukrajinskými orgánmi. Tie zabezpečia zavedenie konkrétnych opatrení v krajine na predchádzanie a boj proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) S potešením som hlasoval za návrh Parlamentu o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine. Ukrajina je ako potenciálny kandidát na vstup do Európskej únie privilegovaným partnerom a musí byť cieľom konkrétnych politík zameraných na riešenie jej špecifických problémov. Makrofinančná pomoc Európskej únie Ukrajine však prispeje k hospodárskej stabilizácii krajiny len vtedy, ak sa stabilizuje stranícko-politická scéna a dominantné politické sily, ktoré počas uplynulých rokov až príliš pohltili ich malé vnútorné boje o moc a vplyv, dosiahnu široký konsenzus o dôkladnom vykonávaní štrukturálnych reforiem, ktoré si vyžaduje budúcnosť krajiny.

Jednoznačne nevyhnutné je aj to, aby ukrajinská vláda podnikla kroky na ukončenie nedostatočnej nezávislosti súdnych orgánov, ktoré podliehajú príliš veľkému vplyvu, a to nielen zo strany politickej moci, ale aj hospodárskych aktérov. Bez slobodného a nezávislého justičného systému nemôžu existovať zásady právneho štátu, nie sú zaručené ľudské práva a neexistujú ani zahraničné investície či pokrok. Akýkoľvek mechanizmus ustanovený v dohode o poskytnutí pôžičky musí zohľadniť tieto faktory a umožniť inštitúciám EÚ, aby prísne monitorovali, ako sa im ho darí zavádzať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Ukrajina, ktorá je bezprostredným susedom Európskej únie, patrí aj medzi európske krajiny, ktoré vážne zasiahla globálna hospodárska kríza. Ničivý vplyv krízy na ukrajinské hospodárstvo ohrozuje nielen vnútornú stabilitu, ale aj stabilitu celého regiónu. Hlasoval som za poskytnutie makrofinančnej pomoci Ukrajine, ktorá bude zvlášť dôležitým prínosom k dosiahnutiu stability a k pokračovaniu v hospodárskych reformách v tejto krajine.

Je potrebné, aby Komisia a tiež iné príslušné inštitúcie – Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj a Európska investičná banka – urýchlili tento proces tým, že vytvoria balík podpory pre Ukrajinu, ktorý umožní nájsť a zaviesť udržateľné riešenie týkajúce sa reformy jej hospodárstva a najmä jej odvetvia energetiky.

Strategický význam má riešenie problémov v súvislosti s tranzitom zemného plynu cez ukrajinské územie. Myslím si, že zahrnutie otázky tranzitu plynu do programu pridruženia EÚ – Ukrajina bolo vítané. Som pevne presvedčený, že táto spolupráca sa musí konsolidovať, čo tiež znamená, že musíme nájsť nové formy spolupráce. Musíme Ukrajinu podporiť v tom, aby pokračovala v reformách, a tým jej pomôcť napredovať po ceste k európskej integrácii, ktorá je v súlade s cieľmi Európskej únie uvádzanými v rámci európskej susedskej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Nedávne správy o násilnostiach medzi poslancami ukrajinského parlamentu vyvolali znepokojenie v celej Európe a jasne poukázali na rozdelenie v ukrajinskej spoločnosti, na križovatku, na ktorej sa dnes krajina nachádza, a na nepopierateľnú úlohu, ktorú hrá v regióne Rusko. Myslím si, že Európska únia nesmie prestať Ukrajine zdôrazňovať európsku cestu. Preto musí byť makrofinančná pomoc, ktorú v súčasnosti poskytujeme, ďalším znakom približovania sa k Ukrajine a solidarity s touto krajinou, a to v čase mimoriadneho sociálneho, hospodárskeho a finančného oslabenia.

Dúfam, že Ukrajina bez výhrad podstúpi proces konvergencie s Európskou úniou, že navrhovaná dohoda o pridružení vstúpi do platnosti a posilní dvojstranné vzťahy a výmenu a že na konci tejto cesty bude vstup Ukrajiny do nášho spoločného priestoru. Dúfam tiež, že potreba pomoci tohto typu bude čoraz menšia, že Ukrajina obnoví svoju politickú stabilitu, že krajine sa podarí znovu nadobudnúť rovnováhu v sociálnej oblasti a obnoviť jej komerčnú štruktúru a že si bude naďalej voliť demokraciu, ľudské práva a zásady právneho štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Na ukrajinské hospodárstvo čoraz viac dolieha medzinárodná finančná kríza, ktorá priniesla dramatický pokles produkcie, zhoršovanie fiškálnej pozície a rastúce potreby vonkajšieho financovania. Finančná pomoc EÚ poukazuje na strategický význam Ukrajiny ako potenciálnej kandidátskej krajiny na vstup do EÚ. Hlasoval som preto za poskytnutie makrofinančnej pomoci Ukrajine vo forme pôžičky v maximálnej počiatočnej výške 500 miliónov EUR, ktorá má podporiť hospodársku stabilizáciu krajiny a zmierniť jej potreby v oblasti platobnej bilancie a rozpočtu určené súčasným programom Medzinárodného menového fondu. Považujem za dôležité, aby sme Ukrajine pomohli vrátiť sa na minimálnu potrebnú sociálno-hospodársku úroveň a umožnili jej stabilizovať verejné účty, čím vzniknú vyhliadky na rast a politickú istotu. Súhlasím tiež s tým, že je potrebné zabezpečiť monitorovacie mechanizmy na zlepšenie jednoznačnosti, transparentnosti a zodpovednosti. Európsky parlament by mal pravidelne dostávať aktuálne informácie o práci Hospodárskeho a finančného výboru.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Makrofinančná pomoc Ukrajine navrhovaná v súčasnosti nepredstavuje skutočnú, nezaujatú pomoc. Práve naopak. Podmieňovanie tejto pomoci požiadavkami Medzinárodného menového fondu a základnými zásadami a cieľmi hospodárskej reformy uvedenými v programe pridruženia EÚ – Ukrajina znamená okrem iného nasledovné: zriadenie komplexnej zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou, poslušnosť cieľom Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, užšiu spoluprácu prostredníctvom vojenských kontaktov pri riešení záležitostí spoločného záujmu, možnú účasť Ukrajiny na námornej operácii EÚ Atalanta, ustanovenie dokonale a plne funkčného trhového hospodárstva na Ukrajine a zásad makroekonomickej stability stanovených EÚ a výmenu osvedčených postupov medzi EÚ a Ukrajinou v oblasti reformovania sociálneho štátu s cieľom vytvoriť na Ukrajine udržateľnejší dôchodkový systém. V dôsledku toho, čo je uvedené jasne, aj toho, čo je možné vyčítať medzi riadkami, a vzhľadom na dobre známy význam veľkej časti použitej hantírky EÚ, jednoznačne hlasujeme proti tomuto návrhu. Svojím hlasovaním zároveň vyjadrujeme svoju solidaritu ukrajinskému ľudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), písomne.(PL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, schvaľujem správu o makrofinančnej pomoci Ukrajine. Je to dôležité rozhodnutie, ktoré znamená, že pomôžeme veľmi dôležitému susedovi Európskej únie a Poľska.

Pôžička vo výške 500 miliónov EUR pomôže Ukrajine dostať sa z finančnej krízy. Nemyslím si, že musím kohokoľvek presviedčať, že hospodárska stabilizácia Ukrajiny a reforma ukrajinského odvetvia energetiky sú v záujme Únie. Či bude tieto ciele možné dosiahnuť, závisí od samotných Ukrajincov. Som rád, že sme dnes ukázali, že s nimi chceme pracovať a pomôcť im.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za finančnú pomoc poskytovanú Európskou úniou Ukrajine, lebo si myslím, že je potrebné zachovať sa solidárne, čo zároveň znamená pomôcť pri obnove po súčasnej hospodárskej kríze. Ako susediaca európska krajina, ktorá chce v nasledujúcom období vstúpiť do EÚ, musí Ukrajina dostať jasný politický signál, ktorý orgány podporí v zavádzaní reformných opatrení, na ktorých sa dohodli s EÚ.

Zároveň je dôležité, aby sme my Európania mali prosperujúcich susedov, ktorí majú stabilnú vnútornú politickú situáciu a dodržiavajú európske normy a hodnoty. V tejto súvislosti dúfame, že pôžička, ktorú poskytuje EÚ tejto susediacej krajine, sa použije na pomoc celej ukrajinskej spoločnosti. Tá zahŕňa viac ako pol milióna Rumunov, ktorí žijú v severnej Bukovine, severnom Maramureši a južnej Besarábii. Európska komisia musí, samozrejme, urobiť všetko preto, aby zaistila, že táto mimoriadna finančná pomoc sa použije obozretne a na miestach, kde je potrebná, tak, aby sa podarilo dosiahnuť očakávané účinky. Podmienky udelenia tejto pomoci musia byť v súlade s hlavnými cieľmi programu pridruženia EÚ – Ukrajina, proces využitia týchto prostriedkov musí podliehať prísnej európskej kontrole a Európsky parlament musí byť pravidelne informovaný.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Je neúnosné, aby európske pôžičky a dotácie podliehali obmedzeniam zo strany MMF. Je neprijateľné, aby si Európska komisia zobrala za úlohu overovať vykonávanie politík Svetovej banky a MMF členskými štátmi, ktoré sú ich príjemcami, bez ohľadu na suverenitu ukrajinského obyvateľstva.

Hlasujem proti makrofinančnej pomoci, ktorá bola dnes Európskemu parlamentu predložená. Nejde o to, že by som nepodporoval obyvateľov Ukrajiny. Práve naopak. Nechcem, aby ešte viac ako doteraz doplácali na zastaraný a nebezpečný neoliberálny systém, ktorý nastoľujú MMF, Svetová banka a Európska komisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Proces hospodárskej stabilizácie a obnovy na Ukrajine je finančne podporovaný z Medzinárodného menového fondu. Vzhľadom na svoje zhoršujúce sa hospodárske vyhliadky požiadala Ukrajina Úniu o makrofinančnú pomoc. Program makrofinančnej pomoci je nevyhnutný pre zlepšenie finančnej stability európskych národov, ktoré zasiahla nedávna globálna kríza a ktoré pocítili jej následky vo vzťahoch so svojimi hlavnými obchodnými partnermi. Finančná nerovnováha sa týka rozpočtu a platobnej bilancie. Ak má Ukrajina riešiť túto krízu čo najsúdržnejšie, táto pomoc je pre ňu dôležitá. EÚ preto musí byť priestorom solidarity. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Ukrajinu, hlavného a dôležitého partnera EÚ spomedzi jej východných susedov, vážne zasiahla globálna hospodárska kríza. Z tohto dôvodu by sme mali na základe návrhu Komisie schváliť poskytnutie makrofinančnej pomoci v maximálnej výške 500 miliónov EUR vo forme pôžičky. Na základe rozhodnutia Medzinárodného menového fondu by tieto finančné prostriedky mali pokryť požiadavku všeobecnej platobnej bilancie krajiny a jej medzery vo vonkajšom financovaní.

Ukrajinu je potrebné podporiť v posilňovaní jej dlhodobej makroekonomickej stability aj preto, že je dôležitým obchodným partnerom EÚ. Pre mňa však bolo dôležité aj to, že pomoc vyčlenená z rozpočtu EÚ je nielen v súlade s programom MMF, ale aj s najdôležitejšími zásadami a cieľmi politiky EÚ vo vzťahu k Ukrajine. Vďaka pomoci EÚ sa v Ukrajine podarilo začať ďalšie nevyhnutné štrukturálne reformy založené na pozitívnej podmienenosti. Hlasoval som preto za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Moreiru. Navrhovaná makrofinančná pomoc má doplniť podporu z MMF poskytnutú v rámci rámcovej dohody o pohotovostnom úvere, ako aj podporu Svetovej banky, ktorá sa má poskytnúť vo forme pôžičiek na podporu rozpočtu.

Program makrofinančnej pomoci má slúžiť ako doplnok iného financovania z Únie. Finančná pomoc Únie pomáha poukázať na strategický význam Ukrajiny ako potenciálneho kandidáta na členstvo v EÚ. Makrofinančná pomoc sa poskytne v čase, keď sa EÚ podieľa aj na mobilizácii financií na reformu ukrajinského odvetvia energetiky. Súhlasím s cieľom spravodajcu, ktorým je zlepšiť jasnosť, transparentnosť a zdokumentovateľnosť navrhovaného projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), písomne. – Nikto nespochybňuje, že Ukrajina je náš strategický partner a že jej situácia je v našom veľkom záujme. Ukrajina dnes stojí na križovatke z hľadiska hospodárskeho – vzhľadom na jej ťažkú situáciu – aj politického – má novú vládu, ktorá je naklonená užším vzťahom s Ruskom. Pomoc Ukrajine vo forme sprístupnenia 500 miliónov EUR je preto zo strategického hľadiska správne rozhodnutie, ktoré podporíme. Nie je tam však z taktického hľadiska nesúlad medzi mierou finančnej pomoci – len pol miliardy v porovnaní s inými programami, ktoré zahŕňajú desiatky miliárd EUR finančnej pomoci – a kontrolou nad ukrajinskou hospodárskou politikou, ktorú chceme na oplátku získať? EÚ má, samozrejme, prísne pravidlá, ktoré musia príjemcovia jej finančnej pomoci dodržiavať bez ohľadu na sumu finančných prostriedkov, ktorá sa im poskytne, no niekedy, a to najmä vtedy, keď je miera tejto podpory relatívne nízka, odráža zachovávanie rovnako vysokej podmienenosti politickú nepružnosť, ktorá len znižuje účinnosť tohto nástroja, a to najmä v čase, keď sú iní vo svojej podpore oveľa flexibilnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), písomne. – V rámci svojej pôsobnosti podpredsedu zhromaždenia EURONEST som hlasoval za makrofinančnú pomoc Ukrajine. Dúfam, že sa urýchlene poskytne v súlade s podmienkami tohto ustanovenia. Vítam najmä účasť Európskeho parlamentu v tomto rozhodovacom procese, ktorá je výsledkom prijatia ustanovení Lisabonskej zmluvy. Makrofinančná pomoc Ukrajine predstavuje prvý prípad, o ktorom sa rozhodne v rámci tohto nového postupu. Ľutujeme však omeškanie, ktoré v dôsledku tohto nového postupu zaznamenávame v rozhodovacom procese.

Vyzývam inštitúcie EÚ, aby nadviazali na skúsenosti z udeľovania makrofinančnej pomoci Ukrajine a vyhýbali sa ďalšiemu omeškaniu. Mali by sme svojich východných partnerov ušetriť zbytočného omeškania. Hovorím predovšetkým o prípade Moldavskej republiky a jej proeurópskej vlády, ktorá ešte stále čaká na poskytnutie makrofinančnej pomoci z EÚ. Keďže Moldavská republika potrebuje súrnu pomoc, návrh Európskej komisie už teraz neprijateľne mešká. Európskemu parlamentu sa predloží až tento týždeň. Vyzývam všetky inštitúcie EÚ, aby sa vyhli ďalšiemu omeškaniu v rozhodovaní o makrofinančnej pomoci pre Moldavskú republiku.

 
  
  

Správa: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Deväť z našich najvzdialenejších regiónov (Azory, Kanárske ostrovy, Guadeloupe, Francúzska Guyana, Madeira, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin) sú pre Európsku úniu skutočným prínosom. Keďže ich v rozvoji brzdí ich odľahlosť, Európska únia musí prijať konkrétne kompenzačné opatrenia. Napríklad Réunionu sa musí umožniť vyrábať mlieko UHT obnovené zo sušeného mlieka na ľudskú spotrebu. Je potrebné, aby sa cenná výnimka udelená Madeire rozšírila aj na Réunion, ktorý sa takisto vyznačuje veľkou zemepisnou odľahlosťou. Hlasovala som preto za túto správu, ktorej cieľom je zaviesť, rozšíriť alebo prispôsobiť existujúce výnimky pre Azory, Kanárske ostrovy, Réunion a Madeiru v odvetviach výroby cukru, mlieka a vína.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Najvzdialenejšie regióny čelia v dôsledku zemepisnej polohy väčším problémom, ktoré ich kladú na okraj Únie. Vítam preto prijatie konkrétnych opatrení v oblasti poľnohospodárstva, ktoré týmto regiónom pomôžu v súčasnej hospodárskej kríze. Chcem predovšetkým zdôrazniť osobitnú povahu regiónov Azory a Madeira a vítam hlavné prijaté opatrenia. Tieto opatrenia súvisia so zavedením, rozšírením či prispôsobením určitých výnimiek v odvetviach výroby cukru, mlieka a vína. Dôležité je zdôrazniť, že v prípade najvzdialenejších regiónov je nevyhnutné mať integrovanú stratégiu a nezabúdať pritom na to, že každý z nich má vlastné špecifiká: pre každý osobitý región je dôležité nájsť tie najlepšie riešenia. Je potrebné zdôrazniť niekoľko existujúcich nástrojov EÚ, ako sú regionálne stratégie a Európska susedská politika, ako aj význam ďalšej diskusie o strategických usmerneniach pre najvzdialenejšie regióny, aby sme zvýšili informovanosť medzi tými, čo rozhodujú o špecifikách a potenciáli týchto regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Existuje viac ako len jeden najvzdialenejší región. Každý ostrov, každé územie má svoj osobitý charakter, identitu a problémy. Správa, ktorú sme práve prijali, umožní zavedenie určitých výnimiek v oblasti poľnohospodárstva, ktoré majú pomôcť najvzdialenejším regiónom. Napríklad obyvatelia Réunionu budú môcť teraz vyrábať mlieko UHT obnovené zo sušeného mlieka pôvodom z EÚ, čím sa bude kompenzovať nepostačujúca výroba čerstvého mlieka. Azory budú zatiaľ čerpať výhody z výnimky z pravidiel obmedzujúcich vývoz cukru do EÚ, keďže pestovanie cukrovej repy predstavuje pre ostrov po zrušení kvót na mlieko najživotaschopnejšiu alternatívu – tak pre jeho hospodárstvo, ako aj pre jeho životné prostredie. Tieto výnimky pomôžu najvzdialenejším regiónom. Je to dobrá vec a preto by sme chceli, aby boli zaručené na dlhé obdobie. To očakávame od Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o návrhu nariadenia, ktoré ustanovuje osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie. Okrem vytvorenia príležitosti pre diverzifikáciu poľnohospodárstva znamená prijatie tejto správy aj zrušenie zákazu opätovného vývozu určitých výrobkov. V čase hospodárskej krízy je to rozhodným prínosom pre reštrukturalizáciu a zachovanie nielen niekoľkých desiatok pracovných miest na Azorách, ale aj činnosti v regionálnom cukrovarníckom priemysle.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Návrh Komisie uvažuje o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k nariadeniu (ES) č. 247/2006 a ustanovuje osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie. Zmeny sa týkajú odvetví výroby cukru, mlieka a vína. Spravodajcom, ktorí sa na tom podieľali, blahoželám ku kvalitnej práci. Jednou zo základných zásad súčasného viacročného finančného rámca a ďalších finančných perspektív musí byť zásada solidarity. Týmto je potrebné zabezpečiť sociálnu a územnú súdržnosť. Všetci vieme o prírodných ťažkostiach, s ktorými zápasia najvzdialenejšie regióny Európskej únie v súvislosti so svojou zemepisnou polohou, a o podmienkach, ktoré majú negatívny dosah na ich hospodársku činnosť a výrobnú kapacitu. Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú v súlade s touto zásadou solidarity, preto im vyjadrujem podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Rozpočet, ktorý je základom tejto správy – zrejmý z prvej položky predhovoru ku kompromisnému návrhu, ktorý prijíma zrušenie kvót na mlieko – je pre nás neprijateľný, a preto sme hlasovali proti. Zrušenie kvót na mlieko bude mať, ako pripúšťa prijatá správa, ktorá to prezentuje ako hotovú vec, mimoriadne vážny dosah na sektor mlieka na Azorách a na celý sektor mliečnych výrobkov v regióne.

Následky, ktoré zrušenie kvót na mlieko prinesie hospodárstvu v regióne – proti ktorým sme bojovali a budeme bojovať –, nezmiernia momentálne navrhované opatrenia zamerané na priemysel na spracovanie cukru zvažujúce predĺženie opätovného vývozu cukru. Toto je spravodlivý cieľ. Od začiatku ho však oslabuje skutočnosť, že aj toto opatrenie bude v priebehu piatich rokov postupne zrušené.

Čo sa týka Madeiry, proces obnovy vínnej révy výrazne zaostáva za harmonogramom a v prípade, že nedôjde k posilneniu stimulov, môže byť dokonca ohrozený. Bez povšimnutia zostávajú aj negatívne dôsledky v oblasti obchodovania s banánmi v regióne takzvanej ženevskej dohody. Ďalšia vec, ktorú je dôležité zvážiť, je možnosť pomoci na podnietenie medziostrovného trhu v oblasti predaja miestnych poľnohospodárskych výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasoval som za naliehavo presadzovaný konečný text, lebo uplatnenie týchto rôznych výnimiek pre Réunion, Azory, Kanárske ostrovy a Madeiru malo zásadný význam pre zaistenie ochrany pracovných miest a pokračovanie poľnohospodárskych činností, najmä výroby mlieka na Réunione. Hlasoval som však proti kompromisu, ktorý navrhli Európska komisia a Rada, keďže Rada predložila návrhy, ktoré ani zďaleka nedosahovali úroveň opatrení prijatých Výborom pre regionálny rozvoj a Výborom pre poľnohospodárstvo.

Je poľutovaniahodné, že kvóty na vývoz cukru pre Azory nezostali na úrovni 3 000 ton, že o výnimke udelenej Réunionu v oblasti výroby mlieka sa neuvažuje aj v prípade iných francúzskych zámorských departementov a že Komisia nezachovala ochranné opatrenia týkajúce sa udržateľnosti výsledkov dosiahnutých výrobcami mlieka na Réunione. Všetky tieto otázky by som znovu nastolil počas rokovaní o reforme programu POSEI.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Najvzdialenejšie regióny zvyčajne charakterizujú malý počet obyvateľov, malá rozloha, stagnácia a ťažké hospodárske podmienky. Sú to regióny, ktoré sú do veľkej miery závislé od klimatických a zemepisných podmienok a ktorých prístup k výrobkom a službám je založený na spolupráci s pevninou Únie. Tieto regióny potrebujú záruky neprestajnej pomoci, keďže neprestajne pretrvávajú aj ťažkosti obyvateľstva v najvzdialenejších oblastiach, ktoré musia prekonávať. Aby sme mohli zaručiť rozvoj podnikania v týchto regiónoch, podnietenie profesionálnej činnosti a rovnakú úroveň v odvetví poľnohospodárstva, aká je v celej Európe, musíme zaviesť nové legislatívne ústupky prispôsobené potrebám osobitých regiónov a pokračovať v tých súčasných.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Hospodársky a sociálny rozvoj najodľahlejších regiónov Európskej únie je podmienený ich mimoriadnou odľahlosťou a ostrovným charakterom, ich malou rozlohou, ťažkým terénom a klímou a ich hospodárskou závislosťou od malého počtu výrobkov. Keďže tieto faktory spoločne vážne obmedzujú ich rozvoj, v článku 349 Lisabonskej zmluvy je ustanovenie o osobitných opatreniach v prospech najvzdialenejších regiónov. Tie je potrebné uplatniť prostredníctvom vhodných iniciatív, ktoré sa snažia reagovať na ich osobitné potreby, v neposlednom rade v odvetví poľnohospodárstva a rybárstva. Hlavné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy súvisia so zavedením, rozšírením či prispôsobením určitých výnimiek v odvetviach výroby cukru, mlieka a vína. Vzhľadom na všetky tieto obmedzenia a medzinárodnú krízu, ktorá nás ničí, hlasujeme za tieto opatrenia. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu (A7-0056/2010), pretože druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), teda rozvoj vidieka, je mimoriadne dôležitý z hľadiska zlepšenia účinnosti samotnej SPP, ale aj z hľadiska uľahčenia obhospodarovania pôdy v znevýhodnených prírodných podmienkach. Dokument vypracovaný pánom spravodajcom je veľmi potrebný nielen pre nás, ale aj pre celú Európsku úniu. Musíme mať informácie o pôde, ktorá sa z dôvodov nezávisiacich od vlastníkov nemôže účinne alebo dobre využívať. Súhlasím s pánom spravodajcom, pokiaľ ide o jeho hodnotenie revízie kritérií vymedzovania znevýhodnených oblastí, ktorá sa začala v roku 2005. Doterajšie kritériá podpory týchto oblastí je potrebné upraviť tak, aby odrážali skutočne existujúce znevýhodnenia. Treba pamätať aj na to, že existujú oblasti, na ktoré sa vzťahujú osobitné kritériá, kde však už boli znevýhodnenia odstránené vďaka uplatneniu účinných opatrení. Za vymedzenie znevýhodnených oblastí a vypracovanie programov pomoci a rozvoja by mali byť zodpovedné členské štáty. Všetky opatrenia musia, samozrejme, vychádzať z rámca Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Návrh Komisie, ktorý spravodajca vylepšil, zavádza niektoré zmeny predchádzajúcich právnych predpisov Spoločenstva, konkrétne zmeny nariadenia č. 247/2006. Hlavné zmeny sa týkajú zavedenia, rozšírenia a prispôsobenia niektorých výnimiek v odvetviach výroby cukru, mlieka a vína. Myslím si, že navrhované zmeny sú pre najvzdialenejšie oblasti dobré.

Situácia je veľmi ťažká najmä v niektorých oblastiach, ktorých hlavné hospodárske sektory zasiahli nedávne krízy (sektor mliečnych výrobkov na Azorách, cukrová repa a pod.). Bolo by preto rozumné podporiť diverzifikáciu hospodárskych činností. V záujme podpory takejto diverzifikácie však musia byť výrobcom a prepravcom poskytnuté dlhodobé vyhliadky a hospodárske subjekty musia mať možnosť dosiahnuť primeranú mieru priemyselnej a obchodnej činnosti. Vzhľadom na systém, ktorý načrtol spravodajca, a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predniesli moji kolegovia z príslušného výboru, vyjadrujem správe svoju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Ako spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko k správe pána Alvesa som spokojný s cestou, po ktorej sme sa vybrali v záujme rýchlejšieho a účinnejšieho prispôsobenia maximálnych vývozných množstiev v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou dohôd o dodávke z najvzdialenejších regiónov. Rámec tejto správy tvorí článok 349 Lisabonskej zmluvy, ktorý obsahuje ustanovenie o pomoci najvzdialenejším regiónom. Táto pomoc im má pomôcť prekonať neustále ťažkosti vyplývajúce z ich zemepisnej polohy, topografie a klímy.

Ustanovenia tohto nariadenia sa musia týkať konkrétnych potrieb týchto regiónov a reálnej situácie na miestnom trhu. Tento cieľ som mal na mysli pri príprave svojich návrhov, ku ktorým sa Európska komisia zaviazala vrátiť počas všeobecnej revízie tohto nariadenia, ktorá sa má uskutočniť v roku 2010.

Išlo mi tiež o ochranu príjmov výrobcov vína z hybridných odrôd na Madeire a Azorách, ktorú zakázala spoločná organizácia trhu s vínom, aby mali možnosť ďalej tieto odrody pestovať pre rodinnú spotrebu, čo znamená, že ich nebudú musieť vyklčovať. Ako som dúfal, kompromis vyplývajúci z trialógu medzi Parlamentom, Komisiou a Radou dnes potvrdila veľká väčšina Parlamentu.

 
  
  

Správa: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Správa pani Trüpelovej o rozpočte na rok 2011 predstavuje novú fázu v postupe prijatia rozpočtu v Európskom parlamente. Parlament prijal v marci usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2011. Cieľom je prijať návrhy odhadov vyplývajúcich z rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi Výborom pre rozpočet a predsedníctvom Európskeho parlamentu, orgánom zodpovedným za túto otázku. Podporila som túto správu, ktorá zabezpečuje najmä prijatie zvýšenia druhej splátky vo výške 1 500 EUR mesačne na príspevok na parlamentnú asistentskú výpomoc, financovanie 18 nových poslancov, keď sa ujmú mandátu, zlepšenie podporných služieb poskytovaných poslancom (tematické sekcie, knižničné služby) a zvýšenie počtu návštevníkov, ktorý môže každý poslanec financovať, zo 100 na 110 ročne. Tieto rozličné ustanovenia sú v súlade s novými právomocami Európskeho parlamentu, ktoré ustanovuje Lisabonská zmluva. Poslanci ako spoluzákonodarcovia spolu s ministrami členských štátov s takmer všetkými európskymi právomocami musia naďalej ťažiť z hĺbkového technického odborného poradenstva v legislatívnych otázkach, ale aj informovať občanov o svojej práci predovšetkým tak, že ich prijmú v Parlamente v Štrasburgu alebo v Bruseli.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Ehrenhauser (NI), písomne. (DE) Ja som hlasoval proti správe pani Trüpelovej. Týmto chcem veľmi jasne vyjadriť, že som proti zvýšeniu sekretárskeho príspevku a akémukoľvek zvýšeniu počtu úradníkov tu v Európskom parlamente. Najprv sa musí overiť argument, že Lisabonská zmluva prinesie poslancom viac práce.

Ak sa tak stane, riešením v tomto období explodujúcich štátnych dlhov môže byť len zvýšená efektívnosť a nie zvýšená byrokracia. V tomto Parlamente je obrovský potenciál na vyššiu efektívnosť a bolo by jednoduché takisto zvýšiť výkon s menším počtom zamestnancov a za menej peňazí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som už povedal predtým, na základe Lisabonskej zmluvy sa zvýši množstvo otázok, ktorými sa Parlament bude musieť zaoberať v rámci bežného legislatívneho postupu. Na to, aby sa pracovalo rýchlo a efektívne, sú potrebné vhodné technické a logistické prostriedky.

Vzhľadom na budúce rozšírenie Európskej únie a potrebu lepšieho informovania verejnosti o práci tohto Parlamentu je preto potrebné vymedziť prostriedky, ktoré umožnia efektívnu prácu v roku 2011, aby sa tak nespomalil celý legislatívny proces Únie z dôvodu nedostatočného financovania Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) V súlade s politikami, ktoré som podporoval, považujem za dôležité prijatie politiky zostavovania rozpočtu s nulovým základom na začiatku každého volebného obdobia. Bude to mať za následok, že rozpočet Parlamentu odzrkadlí skutočné potreby a zvýši transparentnosť, rozpočtovú disciplínu a efektívnosť. Podporujem tiež rozlíšenie medzi fixnými a variabilnými nákladmi, pričom na odôvodnenie variabilných nákladov sa použije analýza nákladov a výnosov. Táto analýza nákladov a výnosov má veľký význam na zabezpečenie lepších výsledkov a riadenia zdrojov. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy boli pridelené nové právomoci a kvôli začleneniu 18 nových poslancov je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia náležite a účinne vykonávať svoj mandát. Chcel by som zdôrazniť, že hlavnou prioritou Parlamentu musí byť maximálna kvalita pri tvorbe právnych predpisov. Tento Parlament musí byť vybavený prostriedkami potrebnými na jeho riadne fungovanie, najmä v tomto veľmi náročnom období, ktoré prežívame a v ktorom zohrávajú inštitúcie EÚ kľúčovú úlohu pre Európanov a spoločnosť vo všeobecnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – My zelení sme hlasovali za správu našej kolegyne pani Helgy Trüpelovej. Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené k správe boli zamietnuté. Odhady Európskeho parlamentu na rok 2011 sa teda postupujú Komisii, aby boli zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2011. Čo sa týka zvýšenia druhej tranže príspevku na asistentskú výpomoc na rok 2011, znamená to, že finančné prostriedky sú momentálne zaznamenané ako rezerva až do vypracovania podrobného finančného výkazu všetkých príslušných nákladov. Parlament sa k tejto otázke môže vrátiť v prvom čítaní rozpočtu na rok 2011 v septembri, respektíve v októbri. Čo sa týka prvej tranže zvýšenia sekretárskeho príspevku v roku 2010, bude sa o tom hlasovať zajtra v rámci správy pána Maňku o zmene a doplnení rozpočtu č. 1/2010. Tu už ide o rozpočtový postup v užšom zmysle a hlasovaním sa ustanoví konečný výsledok.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne. (PL) Už sme si zvykli na skutočnosť, že rozpočet Európskeho parlamentu odzrkadľuje komplikované kompromisy medzi Európskym parlamentom a inými inštitúciami EÚ a nepriamo aj medzi Európskou úniou a členskými štátmi.

Nasledujúci rok sa možno ukáže ako mimoriadne náročný v tomto ohľade, ak vezmeme do úvahy význam a rozsah práce, ktorú má Parlament pred sebou. Pretože na jednej strane sa Parlament musí prispôsobiť novým podmienkam, ktoré vyplývajú z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a z rozšírenia EÚ o Chorvátsko – spomeniem len 18 nových poslancov, ďalších 68 pracovných pozícií a 62 pracovných pozícií súvisiacich s pristúpením Chorvátska. Na druhej strane, rozpočet Parlamentu sa v porovnaní s rokom 2010 výrazne nezvýši (5,5 %), čo vyvoláva otázku, ako sa s touto sumou vyrovnať v novej realite. V tomto kontexte vítam návrh, ktorý sa opakuje v celej správe, aby sa výdavky plánovali opatrne.

Rovnako ako autorka dokumentu považujem za potrebné preskúmať úroveň dotácií vyplácaných rodinám zamestnancov, zvýšiť zamestnanosť v knižnici až po dôkladnej analýze potrieb poslancov a zaistiť bezpečnosť zamestnancov Parlamentu za rozumnú cenu a vychádzať pritom zo zásady otvorenosti voči bežnému občanovi. Parlament ako inštitúcia ostáva stále príliš uzatvorený a mali by sme čo najviac zvýšiť financovanie projektov, akými sú Dom európskej histórie a prehliadky Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy znamená zvýšenie právomocí Európskeho parlamentu, z čoho, prirodzene, vyplýva, že na pokrytie zvýšených potrieb je potrebných viac finančných prostriedkov. V takomto prípade predstavuje odhad rozpočtu na rok 2011 zvýšenie o 5,8 % v porovnaní s rozpočtovým rokom 2010, ak sa pokúsime zabezpečiť vykonávanie právomocí Parlamentu v plnej miere.

Rozpočet na rok 2011 sa zvýši na 1 710 574 354 EUR, z toho 20,32 % patrí do okruhu 5 (administratíva), čo umožňuje zosúladenie politických cieľov s príslušnými finančnými prostriedkami. Tento návrh rozpočtu zahŕňa ustanovenia, ktoré sa týkajú zastúpenia Chorvátska, mimoriadnych finančných prostriedkov na služby sekretariátu pre poslancov, dodatočných pracovných miest, zvýšenia počtu návštevníkov, ktorých môžu poslanci každý rok pozvať, zníženia uhlíkovej stopy Parlamentu a financovania Domu európskej histórie a návštevníckeho centra.

Táto správa naznačuje rozumný rozpočet zameraný na politiku udržateľnosti Parlamentu. Nechýba jej však ani tvrdý prístup k účinnému využívaniu dostupných zdrojov.

 
  
  

Správa: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Hlasovali sme proti tejto správe v súlade so zásadami Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a na základe našej podpory právnych predpisov len v tom prípade, keď obmedzujú moc EÚ alebo ju vrátia národným štátom. Nepodporili sme žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podľa nás zbytočne poškodzovali britských poľnohospodárov, ako ani tie, ktoré zvyšovali kontrolu zo strany EÚ v tejto oblasti. Strana UKIP bude aj naďalej chrániť záujmy britských poľnohospodárov proti zásahom EÚ, pretože si myslíme, že britské odvetvie poľnohospodárstva je nepochybne schopné riadiť svoje záležitosti a dosahuje už vysokú úroveň kvality a bezpečnosti. Strana UKIP je proti tomu, aby bol britský daňový poplatník nútený dotovať farmy v ostatných oblastiach Európy, ktoré predstavujú konkurenciu pre našich poľnohospodárov. Naša strana sa zaväzuje k obchodovaniu s poľnohospodárskymi výrobkami podľa pravidiel WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Je potrebné zredukovať administratívnu záťaž uvalenú na poľnohospodárov, ako aj nadmernú byrokraciu, ktorá sa často vyskytuje v poľnohospodárskych záležitostiach. Poľnohospodári by sa mali sústrediť na svoju hlavnú zodpovednosť: produkciu výrobkov vysokej kvality.

Hlasoval som v prospech ustanovení tejto správy, ktoré sa týkajú odstránenia súčasnej duplicity a zlepšovania flexibility. Tiež súhlasím s vyhláseniami v správe, ktoré sa týkajú právnych predpisov v tomto odvetví. Ide o to, že tieto právne predpisy by mali byť primerané cieľu a nemali by byť zavedené dovtedy, kým sa neposúdi ich vplyv týkajúci sa ich potenciálnej finančnej záťaže. Ak chceme v Európe vytvoriť efektívne a konkurencieschopné odvetvie poľnohospodárstva, musíme zredukovať nadmernú byrokraciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, lebo si myslím, že je potrebné pokračovať v zjednodušovaní nariadenia a ustanovení o spoločnej poľnohospodárskej politike z roku 2005. Poľnohospodári a ostatné hospodárske subjekty v odvetví poľnohospodárstva by mali byť oslobodení od byrokracie a požiadaviek, ktoré nie sú potrebné na splnenie politických cieľov a zabezpečenie riadneho hospodárenia s peniazmi daňových poplatníkov. Zjednodušenie SPP je nevyhnutné na to, aby sa naše poľnohospodárstvo stalo konkurencieschopnejším, ako aj na zachovanie a vytváranie pracovných miest a podporu zdravého rozvoja našich vidieckych oblastí. V prípade niektorých členských štátov bola zaznamenaná vysoká miera chýb v žiadostiach, čo poľnohospodárom znemožňuje, aby pomoc dostali včas. Členské štáty by mali potenciálnym príjemcom poskytnúť systémy, ktoré sú jednoduché, zrozumiteľné a transparentné. Vyzývam preto Komisiu, aby zahrnula túto otázku do dvojstranných rokovaní s členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Od reformy SPP uplynuli tri roky a my teraz rozmýšľame o tom, ako by naša poľnohospodárska politika mala reagovať na súčasné problémy. Správa z vlastnej iniciatívy ponúka užitočné a všeobecne akceptované návrhy na dosiahnutie cieľa odvetvia poľnohospodárstva, ktorý spája kvalitu a konkurencieschopnosť. Musíme pozitívne privítať podstatu tejto správy, pretože v nej Parlament žiada zavedenie novej SPP v roku 2013, ktorá zredukuje byrokraciu pre poľnohospodárov. Akékoľvek opatrenie schopné zredukovať administratívne postupy a záťaže, ktoré trápia poľnohospodárov – nehovoriac o príslušných miestnych orgánoch – a ktoré neohrozuje normy kvality, si určite zaslúži našu podporu. Takáto správa, ktorá si všíma potreby poľnohospodárov vrátane potreby zabezpečiť, aby neboli obmedzovaní nadmernou administratívnou záťažou, je užitočná a určite prispeje k procesu reformovania spoločnej poľnohospodárskej politiky, čo bude zo zrejmých dôvodov komplikovaný a veľmi citlivý proces pre budúcnosť európskeho hospodárstva a pre ochranu nespočetných druhov tradičnej miestnej výroby. Hlasovala som preto za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Poľnohospodárstvo bolo Poslaneckému klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) vždy blízke a považujeme ho za základné odvetvie európskeho hospodárstva. Našich poľnohospodárov už príliš dlho ťažilo byrokratické a administratívne bremeno: je načase odľahčiť ich záťaž.

Som vlastne presvedčený, že zjednodušenie byrokratických postupov, ktoré bude prijaté spolu s reformou SPP od roku 2013, je nielen žiaduce, ale aj nevyhnutné. Preto si myslím, že je správne zjednodušiť pravidlá elektronickej identifikácie zvierat a vytvoriť telefonickú linku pomoci v každom členskom štáte EÚ s cieľom zabezpečiť lepší prístup k informáciám. Okrem toho je dôležité obnoviť dôveru medzi úradmi a poľnohospodármi.

Navyše poľnohospodári už nebudú musieť tráviť dni vypĺňaním formulárov a vyhlásení, ale budú môcť obrábať svoje polia a dodávať tak lepšie poľnohospodárske výrobky, ktoré spĺňajú vyššie normy. Hlasoval som preto za tieto opatrenia, ktoré sú súčasťou procesu zjednodušovania byrokracie, a to za plnej podpory nášho poslaneckého klubu, ktorý ponúka v období krízy zásadnú odpoveď.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman (EFD), písomne. – Hlasovali sme proti tejto správe v súlade so zásadami Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a na základe našej podpory právnych predpisov len v tom prípade, keď obmedzujú moc EÚ alebo ju vrátia národným štátom. Nepodporili sme žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podľa nášho názoru zbytočne poškodzovali britských poľnohospodárov, ako ani tie, ktoré zvyšovali kontrolu zo strany EÚ v tejto oblasti. Strana UKIP bude aj naďalej chrániť záujmy britských poľnohospodárov proti zásahom EÚ, pretože si myslíme, že britské odvetvie poľnohospodárstva je nepochybne schopné riadiť svoje záležitosti a dosahuje už vysokú úroveň kvality a bezpečnosti. Strana UKIP je proti skorumpovanému spôsobu, akým bola v minulosti využívaná SPP (napr. fantómové vinice), alebo tomu, ako sa používa na zvýšenie príjmu niektorých politikov v krajinách EÚ, ktorí vlastnia „farmy“. Strana UKIP je tiež proti vynútenému dotovaniu fariem v ostatných oblastiach Európy, ktoré predstavujú konkurenciu pre našich poľnohospodárov. Naša strana presadzuje obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami podľa pravidiel WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), písomne. – Strana UKIP hlasovala proti správe o zjednodušení SPP, pretože napriek tomu, že uplatnenie správy by malo za následok zrozumiteľnejšiu, transparentnejšiu a uskutočniteľnú politiku, zjednodušilo by inšpekcie fariem, pričom by sa zvýšila flexibilita platobných opatrení a vychádzalo by sa v ústrety poľnohospodárom, no tým by sa zachovala SPP a potenciálne by to pomohlo aj jej rozšíreniu pre ďalšiu generáciu. Strana UKIP preto hlasovala proti uzneseniu ako celku predovšetkým preto, lebo nemá legislatívny vplyv.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. – (IT) Hlasovala som za správu o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky a blahoželám pánovi Ashworthovi a tieňovým spravodajcom k vynikajúcej práci, ktorú vykonali. Musíme konať s cieľom zjednodušiť byrokratické postupy a požiadavky uvalené na farmy, aby sme znížili ich náklady a zároveň zvýšili ich konkurencieschopnosť a právnu istotu. Často zabúdame na to, že hoci farmy produkujú základné potraviny, sú to tiež podniky, ktorých konkurencieschopnosť je poškodená nadmernou byrokraciou.

Z tohto dôvodu si myslím, že takéto správy sú dôležité, lebo poukazujú na problémy, ktoré vznikajú v dôsledku podmienenosti alebo príliš komplikovaných postupov, zatiaľ čo zároveň ponúkajú riešenia, ako zjednodušiť a zlepšiť program EÚ, ktorý je ešte stále najdôležitejší, prinajmenšom z finančného hľadiska. Myslím si, že hlasovaním za túto správu spravil Parlament ďalší krok smerom k aktuálnejšej, efektívnejšej a úspornejšej SPP, ktorá je navyše schopná zaistiť plnenie potravinových požiadaviek Európy nielen dnes, ale aj v nasledujúcich rokoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Poľnohospodári vždy nadšene a vytrvalo podporovali európsku integráciu. Pevne veria, že SPP je stále spoločná politika v pravom zmysle slova. Európska únia spolu s trhom Spoločenstva musia v globalizovanom svete spoločne konať s cieľom zaručiť bezpečnosť dodávok potravín a podporiť obnoviteľné zdroje. Musí tiež bojovať so zmenou klímy a zvýšiť svoje úsilie v oblasti výskumu, aby čo najlepšie využila príležitosti, ktoré výskum ponúka.

Potenciálne zníženie rozpočtu SPP by spôsobilo značný spoločenský a hospodársky rozvrat, čím by zabránilo poľnohospodárstvu vyrovnať sa s budúcimi problémami. Je pre nás dôležité, aby sme pochopili, že príjmy poľnohospodárov sú závislé od priamych platieb, aj keď tieto neposkytujú poľnohospodárom slušný životný štandard. Priemerný príjem v poľnohospodárstve v rámci EÚ vrátane všetkých priamych platieb dosahuje výšku len polovice platu v ostatných hospodárskych odvetviach.

Myslím si, že zníženie priamych platieb ako súčasti prvého piliera SPP by malo ničivé následky nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre vidiecke oblasti, ako aj pre verejné služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou, pre spotrebiteľov a pre spoločnosť ako celok, ktorá má osoh z týchto platieb. Priame platby sú preto dôležité a musíme ich zachovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Vo všeobecnosti som hlasoval za správu o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Toto zjednodušenie by malo prospieť poľnohospodárom, umožniť im, aby sa sústredili na produkciu bezpečných a kvalitných potravín, ako aj vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ tým, že zníži byrokratickú záťaž súvisiacu so zavedením SPP.

SPP má pre EÚ dôležitý význam, pretože zaisťuje produkciu bezpečných potravín a pretože jej ide o zachovanie životného prostredia alebo vidieckych oblastí v súvislosti s riadne udržateľným rozvojom. Zjednodušenie musí so sebou prinášať väčšiu zodpovednosť všetkých zúčastnených strán.

Chcel by som preto zdôrazniť potrebu transformácie SPP na jednoduchší, spravodlivejší a transparentnejší nástroj. Najprv by som chcel vyzdvihnúť návrh na vytvorenie jednotného systému identifikácie zvierat. Tento systém musí zahŕňať aj možnosť vydávania vlastných osvedčení, zníženie kvót inšpekcií na nižšiu hranicu, než je tá, ktorá sa momentálne používa, a otázku sledovateľnosti mäsa z oviec a kôz. Mám na mysli najmä návrh na identifikáciu stád pre dobytok. Napokon, potrebná reforma SPP bude musieť odlíšiť podporovanie jednotlivých poľnohospodárov a družstiev takýchto jednotlivcov a ponechať veľké agropotravinárske spoločnosti napospas trhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne. (CS) Návrh správy o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky je ďalším krokom k zjednodušeniu a zefektívneniu SPP. Musíme, samozrejme, urobiť viac pre posilnenie konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva, zachovanie a vytvorenie ďalších pracovných miest a podporu prirodzeného rozvoja vidieckych oblastí. V tejto súvislosti by som chcel spomenúť problematiku priamych platieb v pohraničných regiónoch, kde dochádza k nespravodlivej hospodárskej súťaži a diskriminácii na základe miesta registrácie poľnohospodárskych subjektov.

V regiónoch susediacich členských štátov s rôznou výškou platieb sa začína výrazne objavovať ekonomický kalkul vyplývajúci z rôznej výšky týchto platieb zo strany niektorých poľnohospodárskych subjektov. Poľnohospodársky subjekt, ktorý poberá vyššie platby v krajine svojho pôvodu, obchoduje v inej krajine (s nižšími priamymi platbami) za nižšie výrobné náklady, zatiaľ čo tržby zaznamenáva na druhej strane hranice. Týmto spôsobom sú poľnohospodárske subjekty v krajine s nižšími priamymi platbami diskriminované a hospodársky znevýhodňované na miestnom trhu, zatiaľ čo poľnohospodárske subjekty v členských štátoch s vyššími priamymi platbami majú vďaka politike EÚ na trhu zabezpečenú hospodársku výhodu. Z týchto dôvodov je potrebné v rámci reformy SPP zohľadniť dôsledky pre platby, t. j. porovnať miesto výroby s miestom, kde sa zaznamenávajú priame platby. Týmto nariadením tiež prispejeme k vytvoreniu nového a spravodlivého trhu v poľnohospodárstve. Hlasujem za predloženú správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky je podľa mňa kľúčové pre konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ, zachovanie pracovných miest a udržateľný rozvoj európskych vidieckych oblastí. Je potrebné zjednodušiť pravidlá kontrol a prostredníctvom pomoci a rady zo strany vnútroštátnych orgánov ich sprístupniť poľnohospodárom, aby sme zaistili, že kvalita európskych poľnohospodárskych výrobkov nevyvolá zbytočné bremená a dodatočné komplikácie pre subjekty činné v poľnohospodárstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Zjednodušenie právnych predpisov je cieľ, ktorý je zásadný pre priblíženie Európy k verejnosti. Potrebujeme jednoduché a citlivé politiky pre tých, ktorí neovládajú kódex Únie a nehovoria po „európsky“. Takej základnej a trvalej politike, akou je SPP, musia jej hlavní príjemcovia rozumieť. V tomto prípade hovoríme o európskych poľnohospodároch.

Chcel by som preto potvrdiť správnosť slov spravodajcu, podľa ktorého by „nová SPP mala poľnohospodárom umožniť, aby sa sústredili na hlavný cieľ poskytovať bezpečné, kvalitné a sledovateľné potraviny, a súčasne ich podporovať v tom, aby produkovali neobchodovateľné verejné statky“. Dúfam, že nová SPP bude jednoduchšia, transparentnejšia a spravodlivejšia, že bude lepšie zameraná na potreby poľnohospodárov a trhu a že bude využívať rýchlejšie a menej byrokratické postupy, ktoré budú bezpečné a účinné. Právna istota nevyžaduje komplikovanosť alebo zdĺhavé postupy, ale skôr jednoduchosť a účinnosť. Presne to chceme od novej SPP.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) musí na jednej strane zaručiť primerané dodávky bezpečných potravín, na druhej strane sa musí vyrovnať s problémami, akými sú zachovanie vidieckych, horských a znevýhodnených oblastí, ako aj s multifunkčnosťou európskeho poľnohospodárstva. Harmonizáciu právnych predpisov musí sprevádzať odstránenie nadbytočných predpisov. Ostáva nám dúfať, že zníženie administratívnej záťaže o 25 % dosiahneme do roku 2012. Je potrebné zjednodušiť SPP, aby sme tak dosiahli konkurencieschopnejšie poľnohospodárstvo a zachovali a vytvorili pracovné miesta, ako aj prispeli k udržateľnému rozvoju našich vidieckych oblastí. Zjednodušenie SPP by malo v prvom rade priniesť úžitok poľnohospodárom, a nie iba vnútroštátnym orgánom a platobným agentúram členských štátov. Poľnohospodári musia mať prístup k funkčným systémom, ktoré by im umožnili predkladať žiadosti o priame platby jednoduchým spôsobom a bez zbytočných administratívnych požiadaviek v mieste ich bydliska. Toto zjednodušenie musí byť sprevádzané jeho zjednodušeným vykonávaním a členské štáty musia znížiť administratívne požiadavky na potenciálnych príjemcov na minimum, najmä v oblasti rozvoja vidieka. Potrebujeme väčšiu flexibilitu, preto podporujeme prijatie pružnejších podmienok vyplácania ešte pred definitívnym ukončením kontrol.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa má pozitívne aspekty, z ktorých by sme chceli poukázať na tieto: zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) nesmie znamenať menej pomoci pre poľnohospodárov a odstránenie tradičných nástrojov určených na riadenie trhov; potreba zmeniť postihy, v neposlednom rade tie, ktoré sa týkajú priestupkov, za ktoré výrobcovia nie sú zodpovední; zjednodušenie procesu podávania žiadostí; a veľmi pozitívne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa identifikácie zvierat, najmä oviec a kôz.

Spravodajca však navrhuje prístup, ktorý je prevažne zameraný na trh, konkurencieschopnosť, zníženie nadmerného protekcionizmu a na väčšiu liberalizáciu s katastrofálnymi následkami, ktoré sú dobre známe. Správa tiež pokračuje v podporovaní súčasného modelu rozdeľovania pomoci. Tvrdí, že „rozdeľovanie jednotnej platby pre poľnohospodárske podniky by malo zabezpečiť spravodlivosť“, no nenavrhuje žiadne konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.

Vyjadruje svoje presvedčenie, že by sa malo zrevidovať súčasné vymedzenie poľnohospodárskej činnosti na účely jednotnej platby, no nenavrhuje nič, čo by zmenilo súčasný model, v ktorom sú ľudia platení, aby nevyrábali. Aby som to zhrnul, správe chýbajú návrhy a opatrenia na zmenu platného modelu SPP, v prvom rade ide o rozdelenie pomoci (ale nielen to).

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. – Plne súhlasím s tým, že zjednodušenie SPP by nemalo mať za následok menej podpory pre poľnohospodárov a nemalo by viesť k odstráneniu tradičných nástrojov riadenia trhu. Okrem toho súhlasím s odkladom povinnosti elektronického označovania oviec.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne. (PL) Zjednodušenie zásad, ktoré definujú fungovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, je nesmierne dôležité. SPP by nemala byť obmedzená len na rozdeľovanie peňazí. Osobne by som bol rád, keby sa viac zdrojov venovalo jednotlivým poľnohospodárskym investorom, ktorí by mohli účinnejšie zmodernizovať farmy a rozšíriť produkciu. Zvyšovanie financovania priamych platieb je však podľa mňa spôsob, ako udržať chudobu v najzaostalejších regiónoch, čo podporuje ľudí, ktorí v skutočnosti nemajú nič spoločné s poľnohospodárstvom, a bráni reštrukturalizácii poľnohospodárstva. Jedine dotovanie skutočných poľnohospodárov – výrobcov zdravých potravín a výrobkov vysokej kvality – môže zaručiť bezpečnosť v tejto oblasti pre Európu a celý svet.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Hlasovali sme proti správe pána Ashwortha o zjednodušení SPP (A7-0051/2010) a dôvodom je odsek 12. Poľnohospodári nepotrebujú viac priamej podpory EÚ, potrebujú spravodlivejšie ceny pre ich výrobky.

Súhlasíme však s podstatou správy. SPP je príliš komplikovaná a zbytočne zaťažuje poľnohospodárov, členské štáty, ako aj decentralizované vlády a orgány. Naliehavo potrebujeme odľahčiť túto administratívnu záťaž a znížiť byrokraciu najmä v tomto období krízy.

Ďalej by mala existovať možnosť opravy chýb pre poľnohospodárov, ktorí neúmyselne alebo v dôsledku faktorov, ktoré nemohli ovplyvniť, porušili zákon a boli následne potrestaní, ako aj vyššia transparentnosť týchto postihov.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Spoločná poľnohospodárska politika je základným prvkom Európskej únie, či už hovoríme o zásobovaní občanov potravinami alebo o zachovaní a ochrane horských a vidieckych oblastí, ako aj najvzdialenejších a znevýhodnených regiónov. Hlasoval som za túto správu, pretože podporujem potrebu zjednodušenia SPP. Musí byť zameraná na výsledky a ponúkať väčší priestor na reakciu. Tiež si myslím, že je potrebná užšia spolupráca medzi členskými štátmi a miestnymi orgánmi, pokiaľ ide o výmenu osvedčených postupov. Poľnohospodári musia byť súčasne dobre informovaní a orgány im musia viac pomáhať.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), písomne. – (IT) Poľnohospodárstvo je jedným z hlavných zdrojov v Európe, zároveň je však jedným z odvetví, ktoré je v celej EÚ najviac zaťažené byrokraciou. Nesmieme podceňovať ani vplyv klimatických a environmentálnych faktorov, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu ťažko predvídateľné a v dôsledku prebiehajúcich globálnych zmien nútia svet poľnohospodárstva čeliť novým a zložitým problémom.

Vzhľadom na túto situáciu považuje Európsky parlament za nevyhnutné mať na pamäti, že cieľ znížiť administratívnu záťaž o 25 %, vytýčený v programe na rok 2003, nestačí, a keďže ho pravdepodobne splníme ešte pred konečným termínom v roku 2012, nie je ani dosť ambiciózny. Parlament si tiež myslí, že musí Komisii a Rade navrhnúť naliehavé stratégie na ďalšie znižovanie záťaže, ktorá trápi našich poľnohospodárov.

Návrhy obsiahnuté v tomto parlamentnom uznesení sú tiež zamerané spôsobom, ktorý očakáva prepracovanie SPP v zmysle stratégie EÚ 2020. Tento krok je nevyhnutný na zabezpečenie rastu v tomto odvetví a na zabezpečenie toho, aby sa vzhľadom na obmedzenie zdrojov EÚ očakávané v roku 2013 pokračovalo v prideľovaní finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Prednosťou tejto správy je poukazovanie na to, že verejná služba sama osebe zaručuje nezávislosť a nestrannosť inšpekcií, pričom zdôrazňuje predstavu poľnohospodárstva ako verejného statku. Je takisto potrebné trvať na sledovateľnosti potravín, aj keď zrozumiteľné označovanie ich vplyvu na životné prostredie pravdepodobne zvýši informovanosť občanov (výrobcov a spotrebiteľov) o význame premiestňovania a ekologickej kvality výroby.

Rovnako dôležité je odhodlanie zjednodušiť administratívne pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky uvedené v správe. Skutočnosť, že SPP je skúmaná len z hľadiska konkurencieschopnosti a neoliberalizmu, jednoznačne v duchu politík uplatňovaných Európskou úniou za posledné roky, mi však bráni hlasovať za ňu. Zdržiavam sa preto hlasovania o tomto texte na znak dobrej vôle voči pokroku dosiahnutom v uvedených zámeroch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Je nevyhnutné zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku, ak chceme 25 % zníženie administratívnej záťaže v odvetví poľnohospodárstva dosiahnuť do roku 2010. Byrokracia predstavuje vážnu prekážku pre poľnohospodárov, ktorí zanedbávajú svoju každodennú činnosť na poli, pretože pre byrokraciu premárnia veľa času. Vďaka novým zmenám bude navyše administratívna záťaž uvalená na poľnohospodárov o stovky miliónov eur nižšia, čo prinesie hmatateľné výhody, najmä ak zohľadníme komplikovanú hospodársku situáciu, ktorú zažívame. Zjednodušenie noriem a kontrolných mechanizmov je nevyhnutné pre poľnohospodárov, ktorý musia zabezpečiť dodávky potravín pre 500 miliónov ľudí za rozumnú cenu. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, ktorá obsahuje dôležité ustanovenia zamerané na odstránenie byrokracie, ktorá ovplyvňuje európskych poľnohospodárov najmä v čase, keď je poľnohospodárstvo silne zasiahnuté finančnou krízou. Chcel by som poďakovať kolegom, ktorí hlasovali za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré som predložil, a zachovali tak text, ktorý už bol schválený vo výbore.

Narážam najmä na pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49 týkajúci sa vysokej miery chýb v žiadostiach o priame platby zaznamenanej v niektorých členských štátoch, ktorý tiež poukazuje na to, že tieto chyby sa dajú v prvom rade pripísať skôr ortofotografickým prístrojom, než samotným poľnohospodárom. Tiež narážam na pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65 týkajúci sa odkladu povinnosti elektronického označovania oviec a kôz, ktorá mala začať v roku 2010, pre neúmerné náklady vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Návrh na zjednodušenie SPP je súčasťou rozsiahlejšieho procesu znižovania byrokratických postupov. Ide o proces, ktorý dávnejšie spustili rôzne členské štáty EÚ, aby zabezpečili efektívnejšie a prístupnejšie služby pre občanov.

Táto reforma je potrebná aj pre odvetvie poľnohospodárstva, aby umožnila poľnohospodárom ušetriť čas a peniaze, aby mali prístup k dávkam na základe systému podmienenosti a priamych platieb, ako aj v súvislosti s niektorými aspektmi rozvoja vidieka a postupmi na identifikáciu chovných zvierat.

V súčasnosti, keď už prebieha diskusia o smerovaní SPP po roku 2013, predstavuje tento návrh na zjednodušenie testovací priestor, ktorý sa dá využiť na vyzdvihnutie príležitostí a hrozieb a vytvorenie základu návrhu pre európske poľnohospodárstvo v budúcnosti. Z dôvodov uvedených vyššie som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Správa o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) skúma problém, ktorým sa vážne zaoberajú poľnohospodári, ktorí sú hlavnými príjemcami SPP, ako aj európska verejnosť vo všeobecnosti, ktorá SPP kvôli komplikovanosti jej mechanizmu len ťažko rozumie. Opatrenia zamerané na zjednodušenie preto všetci považujú za potrebné a naliehavé. Je nevyhnutné, aby tieto opatrenia mali priamy vplyv na poľnohospodárov a nielen na jednotlivé úrady členských štátov, ako to bolo doteraz. Odstránenie nástrojov na riadenie trhu nesmie byť predložené ako jeden z prostriedkov na zjednodušenie.

Jedna z vecí, ktoré musí zjednodušenie riešiť, je potreba odstrániť diskrimináciu v systéme priamych platieb v rôznych členských štátoch, pričom ide o problémy, ktoré sú dôsledkom neefektívnosti vnútroštátnych úradov, t. j. kontroly, konečné termíny, platby atď. Odstránením týchto diskriminácií predídeme mnohorýchlostnej SPP, ktorá podporuje rozdiely medzi poľnohospodármi z rôznych členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za správu pána Ashwortha o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá je tiež zrozumiteľnejšia pre poľnohospodárov. Správa spoločnej poľnohospodárskej politiky býva často nesmierne komplikovaná. Z tohto dôvodu má zjednodušenie SPP a uľahčenie života poľnohospodárov prvoradý význam pre celé odvetvie poľnohospodárstva. Pravidlá navrhované Európskou komisiou sú veľakrát ťažko realizovateľné a v členských štátoch je veľmi vysoká miera byrokracie v súvislosti s právnymi predpismi týkajúcimi sa poľnohospodárstva. Preskúmať sa musia najmä právne predpisy týkajúce sa identifikácie zvierat, aby boli flexibilnejšie a menej byrokratické. Súčasné legislatívne ustanovenia v tejto oblasti sú v mnohých prípadoch príliš prísne a kontraproduktívne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je nevyhnutné na to, aby sa európske poľnohospodárstvo stalo konkurencieschopnejším, ako aj na zachovanie pracovných miest a podporu ich vytvárania a na prispievanie k rozvoju vidieckych oblastí. Podľa mňa je dôležité, aby sa Komisia usilovala o odstránenie zbytočných byrokratických prekážok a zároveň navrhla nové právne predpisy v tejto oblasti.

Čím jednoduchšie sú právne predpisy, tým ľahšie im zúčastnené strany porozumejú, či už ide o poľnohospodárov, vnútroštátne a regionálne orgány, alebo úrady určené na monitorovanie a využívanie finančných prostriedkov. Takisto, čím menej času budú tieto subjekty potrebovať na prípravu žiadostí, tým menej chýb spravia. Náklady na monitorovanie financovania budú tiež nižšie.

Je tiež potrebné zjednodušiť monitorovanie spôsobu, akým sa využívajú finančné prostriedky. Externé audity sú podľa mňa v tomto prípade najefektívnejším riešením. Pokuty je potrebné uplatňovať transparentne a primerane, pričom musíme brať do úvahy veľkosť farmy a miestnu situáciu, v neposlednom rade aj v najvzdialenejších regiónoch, akým je Madeira. Hlasoval som dnes v Parlamente za túto správu, pretože sa snaží riešiť tieto problémy. Teraz musíme v rámci všeobecnej revízie SPP zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi poľnohospodárskou a kohéznou politikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne. (PL) Podporou tohto dokumentu sme vyjadrili naše odhodlanie zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku. Tento proces je nevyhnutný na zabezpečenie primeranej úrovne konkurencieschopnosti v európskom odvetví poľnohospodárstva. Je zrejmé, že prostredníctvom harmonizácie právnych predpisov, zníženia administratívnej záťaže a obmedzenia nákladov máme možnosť vytvoriť jednoduchšiu, spravodlivejšiu a zrozumiteľnejšiu spoločnú poľnohospodársku politiku. Mali by sme však mať na pamäti, že príjemcovia týchto zjednodušení by nemali byť len úrady a vnútroštátne orgány, ktoré riadia odvetvie poľnohospodárstva, ale v prvom rade poľnohospodári, ktorí sú zbytočne zaťažení právnymi predpismi.

 
  
  

Správa: Heide Rühle (A7-0151/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Správa, ktorú predložila pani Rühleová, je správa z vlastnej iniciatívy zameraná na skúmanie spôsobov, akými sa dajú zlepšiť postupy verejného obstarávania v Európe s cieľom dosiahnuť stabilnejší a transparentnejší právny rámec. Nesprávne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania je v skutočnosti jednou z najčastejších príčin chýb v platbách z európskych štrukturálnych fondov. Súhlasím s hlavnými bodmi tejto správy z vlastnej iniciatívy: výzva na lepšiu koordináciu postupov verejného obstarávania v rámci rôznych riaditeľstiev Európskej komisie, vyhlásenie, že ciele stanovené v revízii smerníc o verejnom obstarávaní z roku 2004 (objasnenie pravidiel a väčšia právna istota) ešte neboli celkom dosiahnuté. Tiež súhlasím so stanoviskom správy, podľa ktorého najmä malé a stredné podniky doplácajú na komplikovanosť týchto postupov, čo im niekedy môže brániť v účasti na výzve na predloženie ponuky, pretože im chýbajú zdroje právnej pomoci. Hlasovala som preto za túto správu a budem dôkladne sledovať riadne uplatňovanie platných smerníc o verejnom obstarávaní v našich členských štátov a najmä vo Francúzsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože správne fungujúci a transparentný systém verejného obstarávania je dôležitý pre vnútorný trh z pohľadu podpory cezhraničnej hospodárskej súťaže a inovácie a na dosiahnutie optimálnych výhod pre vládne inštitúcie. Ciele revízie smerníc o verejnom obstarávaní z roku 2004 neboli dosiahnuté, najmä pokiaľ ide o zjednodušenie pravidiel verejného obstarávania a vytvorenie väčšej právnej istoty. Na Súdnom dvore Európskej únie bol posudzovaný neúmerne vysoký počet prípadov porušovania predpisov v oblasti verejného obstarávania, čo naznačuje, že mnohé členské štáty majú problém postupovať v súlade so smernicami o verejnom obstarávaní. Na základe Lisabonskej zmluvy sa v primárnom práve Európskej únie po prvý raz uznáva právo regionálnych a miestnych samospráv a posilňuje sa subsidiarita. Keďže úlohou práva v oblasti verejného obstarávania je zaistiť náležité a hospodárne využívanie verejných prostriedkov a umožniť podnikom, ktoré sa o to zaujímajú, získavať verejné zákazky v prostredí spravodlivej hospodárskej súťaže, vyzývam Komisiu, aby zjednodušila postupy verejného obstarávania v záujme odbremenenia miestnych samospráv a spoločností od obrovskej časovej a finančnej záťaže súvisiacej len s administratívnymi záležitosťami a uľahčila malým a stredným podnikom prístup k takýmto zákazkám a poskytla im možnosť zapojiť sa rovnocennejším a spravodlivejším spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Značná časť prostriedkov z rozpočtov členských štátov sa vynakladá na verejné obstarávanie. Súhlasím preto so stanoviskom spravodajcu, podľa ktorého by verejné finančné zdroje mali byť transparentné a verejne kontrolovateľné. Zadávanie verejných zákaziek sa musí uskutočňovať v podmienkach transparentnosti, ktoré zaručujú rovnaké zaobchádzanie so všetkými zainteresovanými stranami a hlavným kritériom je pomer ceny a výkonu projektu, aby zvíťazila najlepšia, a nie len najlacnejšia ponuka. Na zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania je potrebné zjednodušiť postupy verejného obstarávania a odbremeniť tak miestne samosprávy a spoločnosti od obrovskej časovej a finančnej záťaže súvisiacej len s administratívnymi záležitosťami. Zjednodušenie postupov tiež uľahčí malým a stredným podnikom prístup k takýmto zákazkám a poskytne im možnosť zapojiť sa rovnocennejším a spravodlivejším spôsobom. Z dôvodu globalizačného procesu je veľmi dôležité, aby sa Komisia zamerala na postupy uplatňovania sociálnych kritérií. Preto je nevyhnutné vypracovať usmernenia alebo inú praktickú podporu verejných orgánov a iných verejných inštitúcií v súvislosti s trvalo udržateľným obstarávaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam toto uznesenie, ktorého zámerom je zjednodušiť pravidlá verejného obstarávania a zároveň prispieva k vytvoreniu väčšej právnej istoty. Európske iniciatívy v oblasti verejného obstarávania si vyžadujú koordináciu na európskej úrovni, aby sa tak predišlo nezrovnalostiam a právnym problémom. Rovnako dôležité je právne objasnenie podmienok, na základe ktorých sa uplatňuje právo obstarávania v prípade inštitucionalizovaných verejno-súkromných partnerstiev. Vyzývam Komisiu, aby zjednodušila postupy a odbremenila tak miestne samosprávy a spoločnosti od obrovskej časovej a finančnej záťaže súvisiacej len s administratívnymi záležitosťami. Zjednodušenie postupov tiež uľahčí malým a stredným podnikom prístup k takýmto zákazkám a poskytne im možnosť zapojiť sa rovnocennejším a spravodlivejším spôsobom. Je potrebné podporovať verejné orgány v tom, aby sa pri verejnom obstarávaní vychádzalo z environmentálnych, sociálnych a iných kritérií. Vyzývam Komisiu, aby preskúmala možnosť používania tzv. zelených verejných zákaziek ako nástroja podpory trvalo udržateľného rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V roku 2004 vykonala Komisia revíziu smerníc o verejnom obstarávaní, ktorej zmyslom bolo zjednodušiť postupy a dosiahnuť tak transparentnejšie, efektívnejšie, flexibilnejšie a menej byrokratické obstarávanie.

Ako hovorí spravodajca: „Hlavnou úlohou verejného obstarávania je hospodárne a nákladovo účinné obstarávanie tovaru na účely plnenia úloh vo verejnom záujme. Verejné orgány však nie sú typickým účastníkom trhu, keďže však spravujú verejné financie, nesú osobitnú zodpovednosť.“

Musím opäť povedať, že zložité právne predpisy neslúžia najlepšie záujmom zúčastnených strán. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, presný opak je pravdou. Čím komplikovanejšie, menej transparentné a pomalšie sú tieto postupy, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa právne predpisy budú obchádzať, a v krajných prípadoch môže dôjsť ku korupcii. Je preto nevyhnutné, aby sme sa počas procesu revízie súčasných smerníc o verejnom obstarávaní usilovali o vytvorenie jednoduchších a účinnejších pravidiel na reguláciu odvetvia, ktoré predstavuje takmer 16 % HDP Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Celkové ročné výdavky na verejné zákazky v Európskej únii týkajúce sa tovaru a služieb predstavujú 16 % HDP, resp. vyše 1 500 miliárd EUR. Vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu nesmú smernice o verejnom obstarávaní spomaliť alebo zdražiť postup zadávania zákaziek. Zmluvné strany, najmä malé a stredné podniky, vyžadujú právnu istotu a rýchle postupy. Myslím si, že Komisia a členské štáty by mali v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi prepracovať rôzne súbory pravidiel platné pre verejné obstarávanie s cieľom zjednotiť tieto pravidlá a zjednodušiť celý právny rámec pre verejné obstarávanie, aby sa tak znížilo riziko chýb a zvýšila sa efektívnosť využívania štrukturálnych fondov. Malo by sa brať do úvahy, že nesprávna transpozícia pravidiel verejného obstarávania v EÚ spôsobuje veľkú mieru nezrovnalostí pri implementácii európskych projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Myslím si, že Komisia musí zvážiť možnosť pokračovať v používaní zrýchlených postupov v súvislosti so štrukturálnymi fondmi, a to aj po roku 2010, aby členské štáty neplytvali týmito zdrojmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Hoci súhlasím s cieľom správy, aby Komisia zjednodušila postupy verejného obstarávania s cieľom ochrániť miestne samosprávy a podniky pred obetovaním značného množstva času a peňazí len na administratívne záležitosti, s poľutovaním vnímam znenie druhej časti odseku 9.

Myslím si, že tento výklad rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktorý naznačuje možnosť spolupráce medzi miestnymi orgánmi bez akejkoľvek účasti trhu, sa odkláňa od zásady neutrality. To môže škodiť podnikom (súkromným alebo verejným), ktorým môže pripadať, že ich obrali o možnosť súťažiť o zákazky na vykonávanie verejných služieb ekonomickej povahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Táto správa vrhá trochu svetla na sociálne a environmentálne normy, ktoré musíme začleniť do výziev na predloženie ponuky. Tiež navrhuje odporúčania na uľahčenie prístupu na trhy verejného obstarávania pre malé a stredné podniky. Má však veľký nedostatok vzhľadom na jednoznačnú neprítomnosť akejkoľvek zmienky o potrebnom prijatí právneho nástroja, ktorý by vymedzil definíciu a štatút koncesií na služby v čase prepracovania smerníc o verejnom obstarávaní. Nemôžeme sa uspokojiť so súčasnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejných koncesií na služby. Naliehavo potrebujeme rámcovú smernicu o službách všeobecného záujmu. Právne objasnenie je nevyhnutné a je prínosom pre všetkých. Preto som sa zdržala konečného hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), písomne. (PL) Verejné obstarávanie predstavuje na vnútornom trhu Európskej únie asi 15 % HDP. Otvorenie trhu verejného obstarávania prináša úžitok inštitúciám, ktoré zadávajú objednávky, pretože väčšie trhy poskytujú viac možností na výber, ako aj za nižšie ceny a v lepšej kvalite. Spôsob vynakladania verejných prostriedkov je veľmi dôležitý najmä teraz, keď hospodárstvo po prekonaní krízy potrebuje stimuly a členské štáty majú problémy s rozpočtom. Ako už spravodajca správne poznamenal, súčasné právne predpisy sú dosť komplikované, čo predstavuje problém najmä pre miestne a regionálne orgány a malé a stredné podniky. Navyše je ešte stále potrebné objasniť otázky týkajúce sa verejno-súkromných partnerstiev, urbanistického plánovania a koncesií na služby.

Súhlasím preto s hlavnými bodmi správy pani Rühleovej, v ktorých poukazuje na potrebu väčšej právnej transparentnosti v oblasti verejného obstarávania a v ktorých teraz nežiada o zmenu súčasných smerníc, ale o dôkladnú analýzu existujúcich problémov, ktorú majú vykonať útvary Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Verejné obstarávanie predstavuje významnú časť HDP Európskej únie. Jeho úlohou je obstarávanie tovaru a služieb pri najvýhodnejšom pomere ceny a kvality. Európske smernice o verejnom obstarávaní spomaľujú a zdražujú postup zadávania zákaziek a obmedzujú rozsah činnosti verejných obstarávateľov. S takýmito problémami sa, žiaľ, stretáva čoraz väčší počet členských štátov. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu, keďže dôrazne podporujem opatrenia na zjednodušenie a aktualizáciu postupov. Zjednodušené, jednotné právne predpisy sú potrebné pre všetky členské štáty. To nám umožní odstrániť súčasné nezrovnalosti medzi nariadeniami, ktoré členské štáty zaviedli spolu s chybami, ako aj efektívnejšie využívať verejné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Verejné obstarávanie predstavuje veľmi chúlostivú záležitosť, ktorá si zaslúži seriózny prístup, pretože súvisí s verejnými prostriedkami. Verejné zákazky preto musia byť transparentné a verejne kontrolovateľné, aby nevyvolávali žiadne podozrenie. Vzhľadom na to sa zadávanie verejných zákaziek musí uskutočňovať v podmienkach transparentnosti, ktoré zaručujú rovnaké zaobchádzanie so všetkými zainteresovanými stranami a hlavným kritériom je pomer ceny a výkonu projektu, aby zvíťazila celkovo najlepšia a nie len najlacnejšia ponuka. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Verejné obstarávanie predstavuje približne 18 % HDP Spoločenstva, a preto zohráva kľúčovú úlohu v opätovnom naštartovaní hospodárstva a zamestnanosti. Obstarávanie má tiež značný dosah na malé a stredné podniky, ktoré často vystupujú ako subdodávatelia.

V súčasnom kontexte, keď je čoraz jasnejšie prepojenie medzi vnútorným trhom a medzinárodnými trhmi, európske spoločnosti podstupujú vážne riziko nespravodlivej hospodárskej súťaže zo strany spoločností v tretích krajinách (napr. Čína), ktoré na rozdiel od európskych spoločností môžu čerpať zo štátnych dotácií a ktoré môžu ponúknuť výrazne nižšie náklady a rýchlejšie výrobné časy v dôsledku toho, že nedodržiavajú európske bezpečnostné normy a práva pracovníkov.

Na to, aby sme čelili tomuto vplyvu, potrebujeme koordinovaný postup na európskej úrovni. Na záver by som vám chcel pripomenúť význam rešpektovania zásady reciprocity a proporcionality. Čínske podniky majú napríklad prístup na európsky trh, ale európske podniky sa nesmú zúčastniť na výzvach na predloženie ponuky v Číne. Oceňujem prácu spravodajkyne a hlasujem za jej správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Veľmi ma teší, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov, bol zamietnutý, čo umožnilo našej skupine, Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii, hlasovať za správu pani Rühleovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), písomne. (FR) Odsudzujem pštrosiu politiku tých, ktorí si myslia, že súčasná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie týkajúca sa koncesií na služby je dostatočná a že vôbec netreba prijímať nové právne predpisy. Socialisti už dlhé roky bojujú a vedú kampane na dosiahnutie rámcových smerníc na ochranu služieb všeobecného záujmu, nie je teda pochýb o tom, že v tomto záväzku budeme pokračovať. Jedinou dlhodobou zárukou verejných služieb sú skutočné európske právne predpisy, nie súdne rozhodnutia, nech už sú akokoľvek opodstatnené. Ako môžeme vidieť pri komplikáciách s transpozíciou smernice o službách v súvislosti so sociálnymi službami, iba špecifický rámec môže poskytnúť právnu istotu a kvalitu služieb. Malé a stredné podniky, ako aj miestne a regionálne orgány, očakávajú pri zadávaní verejných zákaziek, akými sú napríklad verejné obstarávanie v oblasti sociálneho bývania, jasnosť a právnu istotu. Nechceli sme však ani hlasovať proti tejto správe, ktorá obsahuje dôležité body, najmä pokiaľ ide o sociálne a environmentálne normy, ktoré budeme musieť začleniť do verejných zákaziek, odporúčania na zjednodušenie prístupu pre malé a stredné podniky a jasnú výzvu na obozretnosť v realizovaní zákaziek prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev.

 
  
  

Správa: Franziska Keller (A7-0140/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Je nevyhnutné, aby boli európske politiky rozvoja súdržné. Pokiaľ však ide o formu, správa pani Kellerovej má tendenciu byť buď nadnesená, alebo vágna. Veľmi jasne hovorím áno, pokiaľ ide o súdržnosť politík EÚ, ale nie, pokiaľ ide o spochybňovanie záväzkov, ktoré prijala Európska únia (a Francúzsko) v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Naše poľnohospodárstvo sa musí rozvíjať postupne a tak, aby reagovalo na ťažkosti našich poľnohospodárov, ktorí sú kľúčovými aktérmi nielen vo vidieckych oblastiach, ale aj v našich mestách. Preto som hlasovala proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Európska únia je najväčším poskytovateľom pomoci na svete. V skutočnosti sa v tomto roku očakáva, že objem rozvojovej pomoci poskytovanej štátom, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, dosiahne 69 miliárd EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2008 dvadsaťpercentné zvýšenie. Európska únia preukázala súdržnosť v dodržiavaní záväzkov, ktoré prijala vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám. Rozpor medzi rozvojovými politikami Európy a jej obchodnými politikami je reálny. Európska únia však prijala záväzok, že vo všetkých svojich politikách, ktoré majú vplyv na rozvojové krajiny, sa budú zohľadňovať prijaté rozvojové ciele.

Na rozdiel od prvotných prognóz zasahuje hospodárska kríza najmä chudobné krajiny, z ktorých mnohé sú zapojené do rozvojových projektov financovaných z európskych prostriedkov. Na druhej strane, vývoz a politiky v oblasti poľnohospodárstva, ktoré EÚ v týchto krajinách uplatňuje, majú nepriaznivý vplyv na ich rozvoj. Z uvedeného dôvodu je potrebné riešiť neželaný výsledok tejto situácie: EÚ stavia na makroekonomickej úrovni a má nepriaznivý vplyv na mikroekonomickej úrovni. Za týchto okolností nadobúdajú ciele prijaté v rámci uznesenia, o ktorom sme hlasovali na včerajšom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, nesmierny význam a je potrebné, aby ich prijali všetky inštitúcie EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na hospodársku a humanitárnu krízu, ktorej svet v súčasnom období čelí, je naliehavejšie než kedykoľvek predtým, aby sa politiky rozvojovej pomoci Únie uplatňovali súdržnejším a jednotnejším spôsobom, ktorý by bol v plnej miere prepojený s ostatnými politikami Únie v oblasti obchodu, životného prostredia a tak ďalej. V súčasnosti je zrejmé, že napriek záväzku EÚ vo vzťahu k rozvojovej politike a napriek skutočnosti, že EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete, neexistuje vždy účinné prepojenie medzi týmito politikami, čo oslabuje dosahovanie rozvojových cieľov tisícročia (RCT).

Naším cieľom je zmeniť status quo a to je správne. Oficiálnu rozvojovú pomoc je potrebné vnímať z dlhodobého hľadiska a prepojiť synergie všetkých členských štátov a súdržnosť medzi politikami. Uvedenú súdržnosť je nevyhnutné dosiahnuť, pretože prispieva k plneniu rozvojových požiadaviek chudobných. Vo všeobecnosti podporujem túto správu Európskeho parlamentu a považujem za mimoriadne dôležité, aby predstavitelia EÚ vyvinuli maximálne úsilie a odstránili tak prekážky, ktoré bránia rozvoju, dosiahli RCT, bojovali proti chudobe a zaručili, aby sa v rozvojových krajinách skutočne uplatňovali ľudské, sociálne, hospodárske a environmentálne práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE), písomne. (SV) Delegácia švédskych konzervatívcov včera (18. mája 2010) hlasovala proti správe A7-0140/2010 o súdržnosti politík EÚ v záujme rozvoja a o koncepcii Oficiálna rozvojová pomoc plus (2009/2218(INI)). Hlavným dôvodom nášho hlasovania bolo to, že nepodporujeme návrh na zavedenie dane z medzinárodných finančných transakcií. Zavedenie Tobinovej dane by jednoducho uškodilo rozvojovým krajinám a viedlo by k väčšej chudobe. Chceli by sme však zdôrazniť, že správa obsahuje prvky, ktoré sú v súlade s našimi názormi, ako napríklad bod, v ktorom sa uvádza, že dotácie EÚ na vývoz európskych poľnohospodárskych výrobkov majú katastrofálny vplyv na potravinovú bezpečnosť a na rozvoj životaschopného poľnohospodárskeho sektora v rozvojových krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Jedna miliarda štyristo miliónov ľudí na svete žije zo sumy nižšej ako jedno euro na deň. Európska únia je povinná bojovať proti tejto situácii. Vyžaduje si to účinnejšie a efektívnejšie politiky rozvojovej spolupráce a pomoci. Záväzky v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) sa stále neplnia uspokojivým spôsobom. Z dôvodu riešenia naliehavosti rozvoja vyzývame Komisiu, aby urýchlene stanovila ďalšie inovačné zdroje financií na rozvoj, ako napríklad daň z medzinárodných finančných transakcií, ktoré by generovali ďalšie zdroje na prekonanie najhorších následkov krízy. Rovnako by mali členské štáty opätovne potvrdiť svoj záväzok, ktorý prijali na samite o MCR a v rámci ktorého mali v priebehu nasledujúceho desaťročia poskytnúť 0,7 % HDP na ODA, pričom mali zohľadňovať absorpčnú kapacitu a dobrú správu vecí verejných v krajinách prijímajúcich pomoc. Na záver, európska rozvojová politika musí byť prepojená s pružnou reguláciou v oblasti pohybu osôb, tovarov a kapitálu v spolupráci s tretími krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. – (SV) Podporujeme cieľ tejto správy, ktorý spočíva v súdržnosti politiky EÚ s cieľom Únie podporovať rozvoj v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. V správe pani Kellerovej sa však hovorí napríklad o rozvinutom trhu služieb a o jasných pravidlách hospodárskej súťaže ako o prekážkach pri dosahovaní miléniových rozvojových cieľov. V dôsledku toho nemôžeme podporiť správu ako celok. Jasné základné pravidlá sú predpokladom schopnosti riadneho fungovania trhového hospodárstva a obchod so službami je dôležitým prvkom rozvoja hospodárstiev krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európska únia sa často stretáva s paradoxmi vlastného vytvorenia a s nesúladom, ktorý jej politiky prinášajú členským štátom a ich občanom, ako aj tretím krajinám a ich národom. Európska únia a jej členské štáty sa musia ako najväčší poskytovatelia rozvojovej pomoci na svete usilovať o to, aby ich politika rozvojovej pomoci nebola len účinná, ale aj dôsledná a súdržná, k čomu nedochádza vždy. Treba uvítať každé úsilie o podporu tejto súdržnosti a o snahu mať na pamäti mnohé potreby ľudí, ktorí prijímajú pomoc. Obchodná politika nemôže byť imúnna voči tomuto cieľu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Keďže vieme, že politiky a opatrenia EÚ v mnohých oblastiach sú často v rozpore so stanovenými cieľmi v oblasti rozvojovej pomoci, je téma tejto správy veľmi dôležitá. Existuje niekoľko dôležitých a pozitívnych hľadísk, ako napríklad: upriamovanie pozornosti na tragédiu hladu na celosvetovej úrovni; poukazovanie na rozporuplnosť a neúčinnosť dohôd o rybolove vzhľadom na deklarované ciele rozvojovej spolupráce; odsúdenie dôsledkov vývozných dotácií Únie; kritika liberalizácie služieb, zavedenie pravidiel hospodárskej súťaže, daňových rajov, odliv kapitálu z rozvojových krajín do EÚ spôsobený nesúdržnými politikami, malý rozsah pomoci určený poľnohospodárstvu a obhajovanie vytvorenia patentového fondu pre lieky proti HIV/AIDS. Nanešťastie, v konečnom dôsledku si protirečí aj samotná spravodajkyňa, a to najmä tým, že obhajuje ďalší rozvoj nástrojov, akými sú zóny voľného obchodu a takzvané dohody o hospodárskom partnerstve. Spravodajkyňa prehliada skutočnosť, že tieto nástroje ohrozujú záujmy rozvojových krajín vo viacerých oblastiach. Uvedená skutočnosť začína byť zrejmá z toho, že mnohé z nich nesúhlasia s podpísaním týchto dohôd. Ich nesúhlas sa darí prekonať len v niekoľkých prípadoch prostredníctvom neprijateľného nátlaku a vydierania zo strany EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papastamkos (PPE), písomne. (EL) V plnej miere uznávam význam rozvojovej politiky EÚ a pomoci rozvojovým krajinám. Hlasoval som však proti správe pani Kellerovej pre stanovisko, ktoré zaujíma k vplyvu vývozných dotácií EÚ na poľnohospodárske výrobky na odvetvie poľnohospodárstva v rozvojových krajinách, ktoré je úplne nesprávne.

Navyše, EÚ predstavuje mimoriadne otvorený trh, pokiaľ ide o dovoz tovarov z rozvojových krajín, okrem iného v dôsledku iniciatívy Všetko okrem zbraní a iných preferenčných dohôd. Treba poznamenať, že záväzok, ktorý členské štáty WTO prijali na samite ministrov v Hongkongu (2005), sa týka paralelného odstránenia vývozných dotácií a zavedenia pravidiel pre všetky vývozné opatrenia s rovnocenným účinkom na hospodársku súťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za túto správu, pretože mám osobitný záujem na tom, aby medzinárodné dohody o voľnom obchode obsahovali právne záväzné sociálne a environmentálne normy. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby Európska únia neuplatňovala zásadu sociálneho trhového hospodárstva len v rámci EÚ, ale aj za jej hranicami. Naši partneri v rámci dohôd o voľnom obchode by mali dodržiavať určité normy a som tiež presvedčená, že by sme mali ukončiť rokovania so štátmi, ktoré takéto normy nedodržiavajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Za správu pani Franzisky Kellerovej o súdržnosti politík v záujme rozvoja som hlasoval s veľkým nadšením a som veľmi rád, že bola prijatá väčšinovým hlasovaním. Odsudzujem zamietavé hlasovanie zo strany poslaneckého klubu PPE a skupiny ECR.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písomne. (SV) V hlasovaní Európskeho parlamentu som hlasoval proti správe o súdržnosti politík EÚ v záujme rozvoja a o koncepcii Oficiálna rozvojová pomoc plus. Uplatňovanie zodpovednej a účinnej politiky v záujme rozvoja by malo byť kľúčovým zameraním Európskeho parlamentu. Ide o čosi, na čom spolu s mnohými kolegami dennodenne pracujeme vo Výbore pre rozvoj. Je jednoducho absurdné a nanajvýš nezodpovedné, aby EÚ jednou rukou brala napríklad prostredníctvom vývozných dotácií na poľnohospodárske výrobky, ktoré oslabujú konkurencieschopnosť rozvojových krajín, a druhou rukou poskytovala pomoc, aby „napravila škody“. Rozprava o súdržnosti politík EÚ v záujme rozvoja je dôležitá a cenná.

Predložená správa však obsahuje prvky, ktoré nemôžem podporiť, ako napríklad odsek o zavedení dane z finančných transakcií a použitie bližšie nešpecifikovaného termínu environmentálne práva. Veľké časti správy, ktorej prijatie sa na plenárnom zasadnutí odhlasovalo, sú však veľmi rozumné a moje hlasovanie proti nej by sa nemalo vysvetľovať ako neochota zúčastňovať sa na práci v rámci súdržnosti politík v záujme rozvoja. Naopak, ide o proces, ktorý ma veľmi zaujíma, a veľmi chcem, aby prebiehal čo najlepšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) Som mimoriadne rád, že sa prijala správa o súdržnosti politík EÚ v záujme rozvoja a o koncepcii Oficiálna rozvojová pomoc plus. Je to vynikajúca správa zameraná na zaručenie väčšieho rešpektu voči rozvojovým krajinám. Vítam najmä prijatie odseku 70 tesnou väčšinou v ktorom sa žiada, aby Komisia do obchodných dohôd, o ktorých rokuje Európska únia, boli systematicky vkladané právne záväzné sociálne a environmentálne normy. Je to dôležitý krok smerom k spravodlivejšiemu obchodu. Európska únia musí ísť v tejto oblasti príkladom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na súčasnú svetovú hospodársku situáciu je táto správa mimoriadne dôležitá. Predstavuje úsilie o dosiahnutie väčšej súdržnosti politík Únie, aby dosiahla ciele, ktoré si sama stanovila, ako napríklad rozvojové ciele tisícročia. EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete, posledné sumy dosiahli výšku 49 miliónov EUR, a v rámci svojich zásahov venuje pozornosť krajinám aj ich obyvateľom. Ide teda o ďalekosiahlu politiku Únie s obchodnými, environmentálnymi a sociálnymi záujmami.

V správe sa zdôrazňuje potreba podpory prístupu výrobkov z týchto krajín na európske trhy a okrem iného aj rozvoj nástrojov Únie na zníženie colných sadzieb. Chcel by som však vyjadriť obavu v súvislosti s niektorými návrhmi, pretože je potrebné uviesť, že by mohli mať dôsledky na európskych výrobcov, a to nielen výrobcov pochádzajúcich z geografických oblastí, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť. Rozvojová pomoc a odstránenie chudoby predstavujú maximálne dôležitú požiadavku, ktorá si zasluhuje moju plnú podporu. Myslím si však, že sa nesmú prijímať záväzky, ktoré nie je možné splniť bez ohrozenia záujmov našich spoluobčanov. Na našich občanov nemožno zabúdať alebo klásť ich na druhé miesto. Máme voči nim osobitné záväzky.

 
  
  

Správa: Hella Ranner (A7-0130/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu z vlastnej iniciatívy, ktorú predložil Európsky parlament a ktorá reaguje na analýzu sankcií za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy zo strany Komisie. V súčasnosti existujú medzi jednotlivými členskými štátmi rozdiely, ktoré majú nepriaznivý vplyv na spravodlivé fungovanie vnútorného trhu a na bezpečnosť cestnej dopravy. Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch v tejto súvislosti navrhuje určité spôsoby riešení. Správa obsahuje najmä návrh na harmonizáciu sankcií prostredníctvom spoločnej kategorizácie pokút. Vyzýva na zriadenie koordinačného orgánu, ktorý by zodpovedal za zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi v rámci uplatňovania predpisov v sociálnej oblasti, ako aj za zriadenie kontrolných orgánov. Na záver, v správe sa zdôrazňuje potreba poskytovať dopravcom a vodičom dostatok informácií o platných predpisoch v sociálnej oblasti a s tým spojených sankciách za porušenie predpisov prostredníctvom tlačových médií, informačných technológií a inteligentných dopravných systémov. Keďže v plnej miere podporujem uvedené návrhy, hlasovala som za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Systémy sankcií členských štátov Európskej únie sú veľmi odlišné, a preto je právny stav týkajúci sa medzinárodnej dopravy pre podniky a najmä pre vodičov neprehľadný. Nariadenia a platná smernica o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ponechávajú členským štátom veľa priestoru na výklad, čo vedie k nejednotnej transpozícii do vnútroštátneho práva v členských štátoch. Lisabonská zmluva poskytuje možnosť aproximácie ustanovení v oblasti trestného práva a iných právnych predpisov členských štátov. Som presvedčený, že Komisia musí túto príležitosť využiť na vypracovanie a podporu takýchto harmonizovaných prístupov ku kontrolám a pôsobiť regulačne s cieľom odstrániť prekážky pre európsky jednotný trh a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky. Aby Európska komisia zaručila čo najúčinnejšie uplatňovanie pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, mala by vytvoriť jednotný a záväzný výklad nariadenia týkajúceho sa doby jazdy a odpočinku a kontrolné orgány by mali tento výklad zohľadniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Od roku 2006 ukladá európsky právny predpis všetkým cestným dopravcom v Európe povinnosť dodržiavať rovnaký maximálny denný čas vedenia vozidla a dobu odpočinku s cieľom zaručiť bezpečnosť na európskych cestách. Dodržiavanie týchto opatrení však, bohužiaľ, nie je ani zďaleka optimálne. Sankcie za porušenie predpisov sú v jednotlivých členských štátoch úplne rozdielne.

Pokuta uložená vodičovi za prekročenie maximálneho denného času vedenia vozidla o viac ako dve hodiny je tak v Španielsku desaťkrát vyššia ako v Grécku. V niektorých členských štátoch možno v prípade závažného porušenia prepisov uplatniť trest odňatia slobody, kým v iných sa jednoducho odoberie vodičské oprávnenie. Táto nedostatočná harmonizácia jednoducho podkopáva účinnosť právnych predpisov a zavádza značnú právnu neistotu cestných dopravcov.

Hlasoval som za správu pani Rannerovej, v ktorej sa Komisia vyzýva, aby ustanovila minimálnu a maximálnu výšku trestov za porušenie predpisov, ktorá by sa harmonizovala vo všetkých členských štátoch. Správa obsahuje aj výzvu na vytvorenie jednoduchej a dostupnej informačnej príručky pre vodičov nákladných vozidiel, ktorá by informovala o rizikách podstúpených v prípade porušenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Obavy Európskej únie, ktoré sa týkajú chýbajúceho jednotného systému regulácie sankcií v cestnej doprave na úrovni členských štátov, sú opodstatnené. Presadzovanie takýchto sankcií, prinajmenšom nefinančných, v prípade všetkých vodičov automobilov v členských štátoch by zmiernilo nejasnosti, ktoré zažívajú mnohí dopravcovia alebo jednotliví vodiči v dôsledku rozdielov v právnych predpisoch krajiny pôvodu a tretieho členského štátu EÚ, v ktorom vedú motorové vozidlo.

Na druhej strane, Európska komisia a špecializované parlamentné výbory správne tvrdia, že je priskoro na to, aby sme čo i len uvažovali o zjednotení finančných sankcií uplatňovaných v prípade dopravných priestupkov. Európska únia preukazuje výrazné rozdiely z hľadiska hospodárskej situácie spoločností a obyvateľstva, čo znamená, že pokuty uložené za ten istý dopravný priestupok nemôžu byť vo všetkých členských štátoch rovnaké. Zjednotenie nariadení týkajúcich sa osobnej dopravy by však prenieslo väčšiu zodpovednosť na dopravné spoločnosti.

Bezpečnosť na európskych cestách by sa zvýšila aj harmonizáciou nariadení vo všetkých členských štátoch, ktorá by bola podporená ich striktným uplatňovaním bez toho, aby sa prijatie či neprijatie európskych odporúčaní nechávalo na jednotlivé členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Porušenie predpisov predstavuje v cestnej doprave závažný problém, ktorý prináša množstvo otázok v súvislosti s prekračovaním hraníc. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby Komisia zvážila situácie v jednotlivých členských štátoch, ako aj to, čo v jednotlivých národných právnych systémoch znamená trestný čin, a príslušné sankcie a pokuty. Pokiaľ ide o túto tému, spravodajkyňa argumentuje, „že účinný, vyrovnaný a odrádzajúci systém sankcií sa môže zakladať iba na jasných, transparentných a porovnateľných sankciách medzi členskými štátmi“ a „vyzýva členské štáty, aby hľadali legislatívne a praktické riešenia s cieľom znížiť čiastočne veľmi veľké rozdiely týkajúce sa typu a výšky sankcií“.

Súhlasím s významom účinného a vyrovnaného systému sankcií a s tým, že členské štáty by mali spolupracovať na znížení rozdielov pri riešení porušenia predpisov. Len s veľkými ťažkosťami si však viem predstaviť, že by mal národný zákonodarný orgán stratiť autoritu v prípade trestných vecí v prospech harmonizácie na úrovni Únie, pokiaľ ide o charakter sankcií a výšku pokút.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Správa, ktorú pripravila Európska komisia, sumarizuje rôzne typy sankcií v rámci členských štátov a preukazuje rozdiely medzi systémami, ktoré v tejto oblasti jednotlivé členské štáty prijali. Na záver sa konštatuje, že situácia je neuspokojivá. Z uvedeného dôvodu obsahuje výzvu, aby členské štáty uplatňovali pravidlá v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy harmonizovaným spôsobom. Spravodajkyňa Európskeho parlamentu navrhuje zvýšiť úsilie o harmonizáciu v tejto oblasti najmä na úrovni „uplatňovania právnych predpisov“ a sankcií prostredníctvom „kategorizácie“ týchto predpisov a snahy o „vytvorenie vnútorného dopravného trhu a na zabezpečenie právnej istoty pre vodičov a podniky“.

Bezpečnosť cestnej dopravy je bezpochyby dôležitá vec a rovnako dôležité je aj zlepšenie pracovných podmienok v odvetví cestnej dopravy, v neposlednom rade doba vedenia vozidla a doba odpočinku. Chceli by sme znovu zdôrazniť, že tieto ciele možno dosiahnuť nielen prostredníctvom generickej harmonizácie. Harmonizácia je skutočne potrebná, ale pokroková, nie harmonizácia, pri ktorej všetci klesnú na rovnakú nízku úroveň, ako to bolo bežné pri pokusoch o „vytvorenie vnútorného trhu“. Je potrebné zvýšiť bezpečnosť cestnej dopravy a rovnako zlepšiť pracovné podmienky v odvetví dopravy. Zaručí to lepšiu bezpečnosť cestnej dopravy vo všetkých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Bezpečnosť cestnej dopravy bola vždy v záujme EÚ. Prijatie tohto uznesenia je ďalším krokom smerom k odstráneniu závažného porušenia pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy. Je potrebná zvýšená spolupráca medzi členskými štátmi, aby bolo možné vytvoriť jednoduchú komunikačnú sieť pre všetkých odborníkov v tomto odvetví pri ich práci kdekoľvek na území iného členského štátu. Je potrebné vyvinúť aj finančné úsilie na vytvorenie primeranej infraštruktúry vrátane dostatočného množstva bezpečných parkovacích miest a služieb v európskej cestnej sieti, aby vodiči mohli skutočne dodržiavať predpisy týkajúce sa doby vedenia vozidla a doby odpočinku. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Štatistiky ukazujú, že vysoký podiel dopravných nehôd spôsobujú najmä vysokovýkonné vozidlá. Z uvedeného dôvodu je oveľa dôležitejšie, aby tieto vozidlá boli v bezchybnom stave. Pozornosť vodičov sa znižuje takmer rovnako z dôvodu únavy ako z dôvodu vplyvu alkoholu. Znamená to, že v mene všeobecnej bezpečnosti musíme zaručiť dodržiavanie týchto predpisov. V tejto súvislosti je dôležité, aby platili rovnaké podmienky pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, aby nebol nútený vykonávať falošnú samostatnú zárobkovú činnosť ešte väčší počet ľudí, ktorí sa následne využívajú na dosahovanie alebo prekračovanie hraničných hodnôt, ktoré dokážu zvládnuť.

Pokuty však často predstavujú nevhodný spôsob zaručenia dodržiavania doby odpočinku, ktorý je možný len v prípade, ak vozidlo nie je v pohybe. Vzhľadom na to, že sa neplánuje žiadne rozšírenie opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy, som hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Správa pani Rannerovej, ktorej k jej práci blahoželám, objasňuje nielen rozdiely v pokutách v jednotlivých členských štátoch, ale aj rozdiely, ktoré sa týkajú druhov sankcií, pričom sa zdôrazňuje neuspokojivý charakter tejto situácie pre vodičov a dopravné podniky.

Súhlasím s prístupom uvedeným v správe Parlamentu, v ktorej sa zdôrazňuje význam úplného uplatňovania pravidiel v sociálnej oblasti pre vnútorný trh prostredníctvom častejších kontrol v prípade potreby, zriadenia európskeho koordinačného nástroja a prostredníctvom harmonizácie porušenia predpisov a s nimi súvisiacich sankcií. Zaručenie rýchleho vymáhania pohľadávok za porušenie predpisov bude možné len v prípade jednotných opatrení. Hlasoval som preto za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Táto správa mojej kolegyne z Výboru pre dopravu a cestovný ruch predstavuje vynikajúcu iniciatívu na riešenie niektorých existujúcich problémov týkajúcich sa sankcií v cestnej doprave, ktoré sa vzťahujú na závažné porušenie predpisov. Pravidlá uplatniteľné v prípade závažného porušenia pravidiel v sociálnej oblasti sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia, pokiaľ ide o výšku pokút a charakter a kategorizáciu sankcií. Z uvedeného dôvodu je potrebná väčšia harmonizácia.

Vítam riešenia na odstránenie týchto rozdielov, ktoré sú navrhované v správe, v neposlednom rade potrebnú harmonizovanú kategorizáciu závažných porušení pravidiel a zavedenie systému kontrol, ktorý by bol koordinovaný na európskej úrovni prostredníctvom orgánu s primeranými charakteristikami a ktorého účelom by bolo zlepšenie spolupráce v oblasti uplatňovania pravidiel v sociálnej oblasti a zaručenie odbornej prípravy kontrolných orgánov, ktorých úlohou by bolo uplatňovanie týchto pravidiel.

Chcel by som zdôrazniť aj význam vyvíjania iniciatív na poskytovanie primeraných informácií o pravidlách v sociálnej oblasti a na vytvorenie primeranej infraštruktúry a parkovísk, ktoré by zaručili dodržiavanie týchto pravidiel. Z uvedených dôvodov som hlasoval za správu, ktorá bola dnes predložená Parlamentu.

 

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 

(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

 

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

12. Normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu – Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa (A7-0106/2010) pána Mikolášika v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu [KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD)] a

– správa pána Perella Rodrigueza v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o oznámení Komisie s názvom: Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015): posilnená spolupráca medzi členskými štátmi (2009/2104(INI)) (A7-0103/2010).

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik, spravodajca. (SK) Som veľmi potešený, že mám dnes tú jedinečnú príležitosť predstúpiť pred vás a hovoriť o pokroku, ktorý sme dosiahli v rokovaniach v Parlamente, ale i v následnom trialógu v tejto veľmi dôležitej téme, ktorou je darcovstvo a transplantácia orgánov.

Nielen ako hlavný spravodajca, ale aj ako lekár, považujem ja osobne tento legislatívny návrh za nesmierne dôležitý. Pevne verím, že táto nová smernica podstatne zohľadňuje najväčšiu výzvu, ktorej v súčasnosti v procese darcovstva a transplantácie čelíme, a tou je nedostatok orgánov pre pacientov, ktorí na ne čakajú.

V kontexte čo najvyššej ochrany zdravia občanov Európskej únie je naším cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a bezpečnosť ľudských orgánov určených na transplantáciu.

O návrhu správy sa vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín hlasovalo 16. marca, kde bola jednoznačne prijatá, a v kontexte odporúčaní spravodajcu. Následne sme absolvovali tri intenzívne medziinštituciálne trialógy Parlamentu, Komisie a Rady pod vedením španielskeho predsedníctva.

Dovoľte mi teraz zvlášť vyzdvihnúť nasledujúce body, ktoré boli pre našu diskusiu kľúčové.

Po prvé, zásady platné pre darcovstvo orgánov.

Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo je základným princípom, ktorý nemožno v žiadnom prípade a za žiadnych okolností spochybniť. Altruistická povaha darovania musí byť zachovaná, aby sme zabránili akejkoľvek komercializácii alebo finančnej motivácii darcu. Zároveň musí byť zabezpečená čo najväčšia ochrana žijúceho darcu. Tu by som sa rád zmienil o živej diskusii, ktorú vyvolalo darovanie orgánov živými darcami. Na jednej strane táto forma ostáva komplementárnou k orgánom, ktoré získavame z mŕtvych darcov, no na druhej strane je alternatívou s pozoruhodným potenciálom.

Pochopiteľne nie je naším úmyslom brániť pokroku v tejto oblasti, no musíme zabezpečiť, aby bolo darcovstvo orgánov zo žijúceho darcu, ktorý nemá genetickú či rodinnú väzbu s príjemcom, v každom prípade dobrovoľné a bezodplatné. Zásada bezodplatnosti sa nevzťahuje na prípady tzv. kompenzácie, kedy žijúci darca môže dostať príspevok súvisiaci s výdavkami súvisiacimi s darovaním. Členské štáty však musia presne definovať podmienky, za akých sa tento príspevok môže udeliť, aby sme sa vyhli akýmkoľvek finančným podnetom či ziskom pre potencionálneho darcu.

Ďalšími dôležitými otázkami v kontexte zásad sú alokačné kritériá – zabezpečenie, aby orgány neboli odobrané osobe skôr, než je podľa zákona uznaná za mŕtvu, plne informovaný súhlas darcu. Tieto sa nám podarilo obhájiť v časti úvodných ustanovení. tzv. recitales.

Druhý princíp – vysledovateľnosť, ochrana osobných údajov a dôveryhodnosť. Členské štáty musia zabezpečiť, aby všetky orgány, ktoré boli odobraté, alokované a transplantované na ich území, bolo možné vysledovať od darcu k príjemcovi a naopak. Tento koncept nahradil pôvodný návrh anonymity, ktorá je však v rozpore s bezpečnosťou tohto procesu. Osobné údaje musia zostať dôverné.

Tretie – Máme rámec pre kvalitu a bezpečnosť. Vyjadrili sme jednoznačný súhlas s tým, aby členské štáty ustanovili národný rámec, ktorý organizačne upraví všetky fázy procesu, od darovania až po transplantáciu. Štáty budú následne o aktivitách a výsledkoch uskutočnených v kontexte plnenia tohto nariadenia informovať Komisiu do troch rokov od vstupu do platnosti. Tu očakávame výrazný pokrok, najmä u krajín, kde systém nie je dostatočne dobre rozvinutý a ktoré prijatím vhodných systémových opatrení môžu významne zvýšiť počet transplantácií.

Zvlášť chcem podčiarknuť úlohu transplantačného koordinátora alebo koordinačného tímu, ktorého dôležitosť je nepopierateľná. Osvedčil sa v mnohých fungujúcich krajinách.

Rád by som sa záverom zmienil ešte o kritériách, ako je organizácia a vykonávanie odberu, určenie úloh pre kompetentné autority, angažovanosť tretích krajín, výmena orgánov s tretími krajinami a bezpečnosť procesu. V rámci ustanovení na základe Lisabonskej zmluvy sme schválili tzv. delegované akty (a už budem končiť).

Na záver by som chcel zdôrazniť, že zvýšenie informovanosti verejnosti je nesmierne dôležité, a preto vyzývam Komisiu, aby povzbudila členské štáty prostredníctvom špeciálnych programov k propagácii darcovstva orgánov. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu rokovaní, a zvlášť oceniť efektívny, konštruktívny prístup španielskeho predsedníctva.