Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 19. maj 2010 - Strasbourg EUT-udgave

6.8. Parlamentets mødekalender 2011 (afstemning)
Protokol
  

- Vedrørende ændringsforslag 4:

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR).(EN) Hr. formand! Jeg tager ordet til forretningsordenen og beder Dem bekræfte, at vi ved at stemme for ændringsforslag 4 nedbringer antallet af de gange, vi besøger Strasbourg, men at vi samtidig overholder vores forpligtelser i henhold til traktaten om at afholde 12 mødeperioder.

(Bifald)

 
  
 

- Vedrørende ændringsforslag 2:

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE).(DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg kan se på stemmelisten, at De agter at erklære, at ændringsforslag 2 er uantageligt. Jeg vil gerne bede Dem om at overveje det igen. Det er rigtigt, at traktatens artikel 229 foreskriver en session i Parlamentet den anden tirsdag i marts. Men det strider ikke mod det ændringsforslag, min gruppe har stillet.

Formålet med min gruppes ændringsforslag er at flytte Strasbourg-ugen fra uge 10 til uge 11. Det forhindrer Dem ikke i at afholde en mødeperiode den anden tirsdag i marts. Vi ønsker, at Strasbourg-ugen skal være uge 11, men det betyder ikke, at vores ændringsforslag er uantageligt. Jeg vil bede Dem om at overveje det igen.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Hr. Lehne! De er tankelæser, for jeg havde til hensigt at gøre netop det, De nævnte.

- Vedrørende ændringsforslag 4:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Hr. formand! Jeg mener, at ændringsforslag 4 til trods for den tvetydige formulering skulle have været erklæret for uantageligt, fordi det er i modstrid med traktaterne, og hvad endnu mere er, i modstrid med den fortolkning af traktaterne, som klart blev givet i en afgørelse fra EU-Domstolen i Luxembourg, som fastslår, at man skal bevare det nuværende antal mødeperioder i Strasbourg. Jeg forstår, at nogle medlemsstater måske ikke er enige i dette, men det gøres ikke desto mindre fuldstændig klart i traktaterne, og afgørelsen fra Domstolen i Luxembourg er lige så klar i henhold til nugældende ret.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Før afstemningen skal jeg meddele Dem, at formanden mener, at ændringsforslag 2 er i modstrid med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og ændringsforslag 2 erklæres derfor for uantageligt.

Artikel 229 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at Europa-Parlamentet, og jeg citerer, "træder sammen uden indkaldelse den anden tirsdag i marts". Formandskonferencen har vedtaget et forslag til mødekalender for 2011, der omfatter en mødeperiode fra den 7.-10. marts, og overholder således artikel 229 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

I ændringsforslag 2 foreslås det, at denne mødeperiode udsættes til den følgende uge. Hvis Parlamentet godkendte dette ændringsforslag, ville det være i modstrid med artikel 229. Ændringsforslaget er derfor erklæret for uantageligt

- Før afstemningen om ændringsforslag 3:

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE).(DE) Hr. formand! Jeg er ked af det, men det er ikke helt så enkelt. De citerede artikel 229 fuldstændig korrekt, men den er ikke i modstrid med vores ændringsforslag. Artikel 229 omhandler en bestemt dag, som er den anden tirsdag i marts. Vores ændringsforslag omhandler hele Strasbourg-ugen, som er på fire dage. Det må derfor være tilladt at flytte mødeperioden i Strasbourg fra uge 10 til uge 11. Det betyder ikke, at man ikke kan afholde en mødeperiode i Bruxelles den anden tirsdag i marts. Som De selv sagde, er det fastlagt i traktaten.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Hr. Lehne! Dette ændringsforslag giver anledning til spørgsmål, som kan fortolkes forskelligt. Forretningsordenen fastslår, at det i sådanne tilfælde er formanden, der har det sidste ord med hensyn til den fortolkning, der skal finde anvendelse. Af de grunde, jeg angav, har formanden besluttet at erklære ændringsforslag 2 for uantageligt, da det er i modstrid med artikel 229 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det siger sig selv, at andre fortolkninger også fortjener respekt. Men da det er formanden, der skal beslutte, er det således besluttet som før nævnt.

 
  
  

- Før afstemningen:

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE).(IT) Hr. formand! Undskyld at jeg benytter mig af denne lejlighed til at fremføre, at det er nødvendigt at gøre noget for at skaffe direkte flyforbindelser uden komplikationer mellem Strasbourg og de europæiske hovedstæder for dem af os, der for øjeblikket er nødt til at tage tre eller fire forskellige fly for at nå frem til Strasbourg. Jeg anmoder om, at De gør det fornødne.

(Bifald)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik