Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 19 mei 2010 - Straatsburg Uitgave PB

6.8. Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011 (stemming)
Notulen
  

Over amendement 4:

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR).(EN) Mijnheer de Voorzitter, een beroep op het Reglement. Kunt u bevestigen dat het aannemen van amendement 4 zal leiden tot een vermindering van het aantal keren dat wij Straatsburg bezoeken maar ons toch laat voldoen aan de Verdragsverplichting om twaalf zittingen te houden?

(Applaus)

 
  
 

Over amendement 2:

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte dames en heren, ik heb op de stemmingslijst gezien dat u, mijnheer de Voorzitter, voornemens bent amendement 2 niet-ontvankelijk te verklaren. Ik vraag u dit te heroverwegen. Het klopt dat artikel 229 van het Verdrag voorziet in een vergadering van het Europees Parlement op de tweede dinsdag in maart. Dit conflicteert echter niet met het amendement dat mijn fractie heeft ingediend.

Met het amendement wil mijn fractie bereiken dat de Straatsburgweek van de tiende week naar de elfde week wordt verplaatst. Dat belet u in het geheel niet op de tweede dinsdag in maart een plenaire vergadering te houden. Wij willen de Straatsburgweek echter verplaatsen naar de elfde week, dus er is geen sprake van niet-ontvankelijkheid. Wilt u hier alstublieft nog eens over nadenken.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - U hebt mijn gedachten gelezen, mijnheer Lehne, want ik was van plan precies dat te doen waar u op rekende.

Over amendement 4:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR) Ik zal het heel kort houden, mijnheer de Voorzitter. Het komt me voor dat Amendement 4, ondanks de tweeslachtige inhoud, niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard omdat het de Verdragen weerspreekt en meer nog de interpretatie van deze Verdragen die het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg eraan heeft gegeven, en waarin het huidige aantal zittingen in Straatsburg wordt gehandhaafd. Ik begrijp dat een aantal van onze collega’s hier tegen is, maar dit neemt niet weg dat de Verdragen hierover geen enkele onduidelijkheid laten bestaan en dat het arrest van het Hof van Luxemburg dat van rechtswege evenmin doet.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Alvorens tot de stemming over te gaan, moet ik u mededelen dat het voorzitterschap, in de overtuiging dat amendement 2 in strijd is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dit amendement niet-ontvankelijk verklaart.

Artikel 229 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt als volgt: het Parlement "komt van rechtswege de tweede dinsdag van maart bijeen". De Conferentie van voorzitters heeft goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een vergaderrooster voor 2011 dat voorziet in een vergaderperiode van 7 tot en met 10 maart, hetgeen in overeenstemming is met artikel 229 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

In amendement 2 wordt geopperd de betreffende vergaderperiode te verschuiven naar de week erna. Aanneming van dit amendement door het Parlement zou een schending betekenen van artikel 229. Om die reden is het amendement niet-ontvankelijk verklaard.

Vóór de stemming over amendement 3:

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, het spijt me, maar zo gemakkelijk is het niet. U hebt artikel 229 weliswaar geheel correct geciteerd, maar dit conflicteert niet met ons amendement. Artikel 229 heeft betrekking op een dag in maart, namelijk de tweede dinsdag in maart. Ons amendement gaat over de Straatsburgweek als geheel, over vier dagen. Daarom moet het ook toegestaan zijn deze voltallige zitting in Straatsburg van de tiende naar de elfde week te verplaatsen. Dat belet niemand op de tweede dinsdag in maart in Brussel te vergaderen. Zoals u zelf al zei, is dat in het Verdrag geregeld.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Mijnheer Lehne, dit amendement schept een situatie die kennelijk alle ruimte biedt om zaken verschillend te interpreteren. Inzake de vraag welke interpretatie in dergelijke gevallen toepassing moet vinden bepaalt het Reglement dat het voorzitterschap het laatste woord heeft. Om de redenen die ik zojuist uiteenzette heeft het voorzitterschap besloten amendement 2 niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het in strijd is met artikel 229 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het spreekt vanzelf dat ook andere interpretaties mogelijk zijn. Het voorzitterschap moet echter de knoop doorhakken en dat heeft het in dezen gedaan.

 
  
  

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, mijn excuses, maar ik wilde gebruik maken van deze gelegenheid om het voorzitterschap erop te wijzen dat het moet optreden om ervoor te zorgen dat er directe vluchten komen tussen Straatsburg en de Europese hoofdsteden, zodat men geen ongemak ondervindt omdat men drie of vier vluchten moet nemen om Straatsburg te bereiken. Ik verzoek u passende maatregelen te nemen.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid