Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 19 май 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Резултат от срещата на високо равнище, състояла се на 7 май 2010 г., и заседанието на Съвета по икономически и парични въпроси (Екофин) — Уместността на политическо равнище на стратегията „ЕС 2020“ в контекста на настоящата финансова и икономическа криза — Последици на финансовата и икономическа криза за стратегията „ЕС 2020“ и нейното управление — Уместността на стратегията „ЕС 2020“ в контекста на настоящата финансова и икономическа криза (разискване)
 4.График на месечните сесии
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Време за гласуване
  6.1.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет — Гражданска инициатива (гласуване)
  6.2.Искане за консултиране с Комитета на регионите — Гражданска инициатива (гласуване)
  6.3.Създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г. (изменение на Решение № 573/2007/ЕО ) (A7-0117/2010, Claude Moraes) (гласуване)
  6.4.Посочване на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработена версия) (A7-0128/2010, Anni Podimata) (гласуване)
  6.5.Коригиращ бюджет № 1/2010: Раздел I — Парламент (A7-0158/2010, Vladimír Maňka) (гласуване)
  6.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  6.7.Норми за качество и безопасност на човешките органи за трансплантация (A7-0106/2010, Miroslav Mikolášik) (гласуване)
  6.8.График на месечните сесии на Европейския парламент през 2011 г. (гласуване)
  6.9.Добавки в храни, различни от оцветители и подсладители (включване на тромбин от говежди или свински произход) (B7-0264/2010) (гласуване)
  6.10.План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.) (A7-0103/2010, Andres Perello Rodriguez) (гласуване)
  6.11.Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (A7-0144/2010, Ramón Jáuregui Atondo) (гласуване)
  6.12.Конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд — Кампала, Уганда (B7-0265/2010) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Прилагане на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие — Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите — Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика — Принос на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията „ЕС 2020“ (разискване)
 11.Диалог между университетите и бизнеса (разискване)
 12.Финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България: Програма „Козлодуй“ (разискване)
 13.Мерки по прилагане (член 88)
 14.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 15.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1354 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1417 kb)
Правна информация - Политика за поверителност