Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 19. mája 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Výsledok samitu zo 7. mája 2010 a zasadnutia Rady ECOFIN – Aký je politický význam stratégie EÚ 2020 v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou? – Dôsledky finančnej a hospodárskej krízy pre stratégiu EÚ 2020 a jej riadenie – Aký je význam stratégie EÚ 2020 v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou? (rozprava)
 4.Kalendár schôdzí
 5.Oficiálne privítanie
 6.Hlasovanie
  6.1.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – Iniciatíva občanov (hlasovanie)
  6.2.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov – Iniciatíva občanov (hlasovanie)
  6.3.Európsky fond pre utečencov na obdobie 2008 až 2013 (zmena rozhodnutia č. 573/2007/ES) (A7-0117/2010, Claude Moraes) (hlasovanie)
  6.4.Udávanie spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (A7-0128/2010, Anni Podimata) (hlasovanie)
  6.5.Opravný rozpočet č. 1/2010: Oddiel I – Parlament (A7-0158/2010, Vladimír Maňka) (hlasovanie)
  6.6.Absolutórium za rok 2008: Všeobecný rozpočet EÚ, Rada (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  6.7.Normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (A7-0106/2010, Miroslav Mikolášik) (hlasovanie)
  6.8.Časový rozvrh schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2011 (hlasovanie)
  6.9.Potravinárske prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá (hovädzí a/alebo bravčový trombín) (B7-0264/2010) (hlasovanie)
  6.10.Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015) (A7-0103/2010, Andres Perello Rodriguez) (hlasovanie)
  6.11.Inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (A7-0144/2010, Ramón Jáuregui Atondo) (hlasovanie)
  6.12.Konferencia o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale (Uganda) (B7-0265/2010) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Vykonávanie súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový program pre výskum a vývoj – Vytvorenie jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov – Dlhodobá udržateľnosť verejných financií pre oživenie hospodárstva – Prínos politiky súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ 2020 (rozprava)
 11.Dialóg medzi univerzitami a podnikmi: nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít (rozprava)
 12.Finančná pomoc Spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky „Program Kozloduj“ (rozprava)
 13.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 14.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 15.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (875 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1857 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia