Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 20. května 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

6. Změna pořadu jednání
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předseda. – Dámy a pánové, dnes dopoledne se konala schůze Konference předsedů. Skončili jsme před deseti minutami. Velmi důkladně jsme prodiskutovali otázky ohledně uspořádání hlasování o usneseních o strategii Evropa 2020. Jak velmi dobře víte, je to strategie, jejímž cílem je zajistit našim občanům práci, prosperitu a stabilitu v celé Unii a po celé desetiletí. Je to tedy zásadní strategie pro budoucnost Evropské unie a také pro situaci mimo Unii, protože silní budeme pouze tehdy, budeme-li silní vnitřně.

Co se týče diskuse na schůzi Konference předsedů, byly předloženy argumenty ve prospěch dnešního hlasování o našich usneseních o strategii Evropa 2020, protože bychom je chtěli mít co nejdříve, abychom se mohli odpovědně účastnit diskuse, která je k tomuto tématu vedena v ostatních evropských orgánech. Vyskytly se tam však rovněž argumenty, že potřebujeme strategii, jež bude přijata velkou většinou. Chceme-li ovlivnit situaci v Unii, musíme dát dohromady velkou většinu, která tato usnesení podpoří.

Existuje zde obava, že dnes bychom takové většiny nedosáhli. Takže jednak strategii potřebujeme co nejrychleji, jednak chceme silné usnesení. To je to, co potřebujeme.

S ohledem na tuto odpovědnou diskusi mezi předsedy našich politických skupin jsem se rozhodl předložit návrh, aby byla rozprava odložena. Činím tak v souladu s článkem 140 našeho jednacího řádu.

Řeknu to ještě jednou: rozhodnutí je velice důležité, protože si uvědomujeme, že usnesení je zapotřebí velmi rychle, ale potřebujeme, aby toto usnesení mělo silnou podporu, a tyto záležitosti jsou velmi významné.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, jménem skupiny PPE.(FR) Pane předsedo, děkuji za vaše prohlášení. Rád bych dodal, že naši maďarští přátelé se nachází ve stejné situaci jako naši polští přátelé, pokud jde o povodně. Myslíme tedy stejně tak na naše maďarské spoluobčany jako na naše polské spoluobčany.

(Potlesk)

Souhlasím s vaším projevem. V krizových situacích se musí demokratické síly spojit. S tímto vědomím jsem před tímto štrasburským zasedáním Konferenci předsedů navrhl, aby bylo rozhodnutí odloženo na červen, protože jsem si všiml určitých nesrovnalostí a nejasností. Na Konferenci předsedů jsem nezískal většinu – jsme demokratický Parlament –, a proto jsme se snažili toto usnesení připravit.

Včera v poledne jsme během diskusí v našich skupinách zjistili, že nám chybí čas. Nechci tím říci, že práce byla odvedena ledabyle, protože to by znamenalo neuznat práci odvedenou našimi útvary, našimi místopředsedy a osobami odpovědnými za její přípravu. Řekli jsme si, přede všemi nebo před některými vedoucími delegace, že pro obraz Parlamentu by bylo pravděpodobně nejlepší, aby byl daný text stažen a aby se hlasovalo příště; krize, mohu-li zdůraznit, neskončí v červnu. Tuto záležitost jsme prodiskutovali a společně se rozhodli, že vedoucí velkých skupin požádají, aby bylo hlasování odloženo na červen.

Martin Schulz mi řekl – a učinil tak jako jediný –, že nejprve potřebuji získat většinu ve skupině, ale každý potřebuje získat většinu ve skupině. Proto jsme včera večer v mé skupině nediskutovali o pozměňovacích návrzích, ani jsme dnes nediskutovali o usnesení; skupina totiž byla pro odložení, aby bylo možné nalézt řešení, které Parlament považuje za nepostradatelné s ohledem na naše spoluobčany.

Mezitím jsme obdrželi dopis od Guye Verhofstadta; na jeho základě jsme se rozhodli, že budeme požadovat pouze třítýdenní odklad. V této krizové situaci vás žádám, abyste jej schválili, abychom mohli – my jako Parlament – ukázat našim spoluobčanům, že jsme silný orgán a odpovědní muži a odpovědné ženy.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Pan Schulz by chtěl promluvit proti návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, jménem skupiny S&D.(DE) Pane předsedo, na začátku svého projevu pan Daul zmínil obtížnou situaci v Maďarsku. Mnoho zemí zažívá v současnosti problémy. Například slovenští občané byli tvrdě zasaženi povodněmi. Silně soucítíme s občany všech zemí, které jsou zasaženy takovými strastmi, včetně Maďarska, Polska a Slovenska.

Pane předsedo, vy a pan Daul jste popsali situaci, která panovala na Konferenci předsedů jak včera, tak dnes dopoledne. K procedurálním otázkám nemám co dodat. Za pana Cohn-Bendita, pana Biskyho a sebe bych však chtěl vysvětlit, že jsme dnes ráno na Konferenci předsedů nehlasovali ve prospěch vašeho návrhu na odklad hlasování, protože se domníváme, že bychom měli a vlastně můžeme hlasovat dnes.

Bylo zde přání přijmout takové usnesení v Parlamentu na vyšší úrovni a početnější většinou, než jak tomu bylo v únoru. To, co se stalo v posledních dnech, nesouvisí s postupem, ale s obsahem. Jedna věc je však naprosto jasná. Došlo zde k odchýlení od obsahu, který se ještě v únoru těšil všeobecnému konsensu, a vzhledem k závažné krizi to není překvapující. Je zde několik různých řešení. Jsou zde řešení, o nichž si někteří myslí, že jsou správná, a to je z demokratického hlediska oprávněné, a jsou zde naše řešení, která se od nich liší a o nichž si my myslíme, že jsou lepší. Nemůžeme se vyčerpat již při hledání konsensu. Nyní nastal čas zaujmout pevné postoje. Vy můžete zaujmout pevné postoje a my uděláme totéž. Snažili jsme se nalézt konsensuální řešení, ale nefungovalo to. Nyní bychom se proto měli pokusit získat většinu pro jeden postoj, nebo pro druhý postoj.

Pokud bude většina souhlasit s odkladem, musím v této chvíli říct, že my ve skupině Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu samozřejmě zůstáváme připraveni na nová jednání. Výchozím bodem těchto jednání však bude text, který jsme předložili společně s našimi kolegy ze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance. Proto jsem, pane předsedo, toho názoru, že bychom měli hlasovat dnes.

 
  
  

(Parlament žádost schválil)

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Rád bych také poděkoval panu Daulovi a panu Schulzovi za to, že dnes upozornili rovněž na povodně, k nimž došlo v jiných částech Evropy. Máte naprostou pravdu a vyjádření solidarity náleží všem zasaženým zemím a všem lidem v Evropě, kteří v současnosti čelí nebezpečí.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). – Pane předsedo, povodně se do Polska dostaly z České republiky, kde byly v jejich první fázi způsobeny obrovské škody. Česká republika je rovněž součástí Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Dámy a pánové, hovořil jsem o tom před chvílí, když jsem děkoval panu Daulovi a panu Schulzovi. Děkuji i vám, pane Březino, že jste na to upozornil. Zažíváme ničivé povodně. Mnohokrát vám děkuji.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN WIELAND
Místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí