Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 20 maja 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

6. Zmiana porządku obrad
zapis wideo wystąpień
Protokół
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę państwa! Dziś rano odbyło się posiedzenie Konferencji Przewodniczących. Zakończyliśmy tę konferencję 10 min. temu. Bardzo dogłębnie dyskutowaliśmy kwestie organizacji głosowania nad rezolucjami w sprawie strategii Europa 2020. Państwo doskonale wiecie, że jest to strategia, która ma przynieść naszym obywatelom pracę, dostatek, stabilizację dla całej Unii na całe dziesięciolecie. A więc jest to strategia kluczowa dla przyszłej sytuacji w Unii Europejskiej, a także na zewnątrz Unii, bo możemy być silni tylko wtedy, jeśli będziemy silni wewnętrznie.

Proszę państwa! W związku z dyskusją w czasie posiedzenia Konferencji Przewodniczących, padały argumenty za przegłosowaniem dzisiaj naszych rezolucji dotyczących strategii Europa 2020, bo chcielibyśmy je mieć jak najszybciej, żeby w sposób odpowiedzialny brać udział w dyskusji prowadzonej na jej temat z innymi instytucjami europejskimi. Ale były również argumenty, że potrzebna jest nam strategia, którą przyjmiemy olbrzymią większością. Jeśli chcemy wpłynąć na sytuację w Unii, musimy zorganizować dużą większość, która popiera rezolucje.

Jest obawa, że dzisiaj takiej większości może nie być. Zatem z jednej strony – jak najszybciej, z drugiej strony – mocna rezolucja. To jest nam potrzebne.

Postanowiłem w związku z tą odpowiedzialną dyskusją pomiędzy przewodniczącymi naszych grup politycznych złożyć Państwu wniosek o przełożenie debaty. Jest to zgodne z art. 140 naszego regulaminu.

Powtarzam jeszcze raz: decyzja jest bardzo ważna, dlatego że zdajemy sobie z tego sprawę, że rezolucja potrzebna nam jest szybko, ale potrzebna nam jest rezolucja z dużym poparciem. I te sprawy mają dużą wagę.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, w imieniu grupy PPE.(FR) Panie przewodniczący! Dziękuję za oświadczenie. Chciałbym dodać, że nasi węgierscy przyjaciele są w takiej samej sytuacji jak nasi polscy przyjaciele w związku z powodzią. Jesteśmy więc w równym stopniu myślami z węgierskich obywatelami, jak i polskimi.

(Oklaski)

Podzielam pana zdanie. W sytuacji kryzysowej, siły demokratyczne powinny się połączyć. Kierując się tym przekonaniem, zaproponowałem Konferencji Przewodniczących, przed tą sesją w Strasburgu, żeby z decyzją wstrzymać się do czerwca, ponieważ zauważyłem pewne rozbieżności i niejasności. Nie uzyskałem większości w Konferencji Przewodniczących - jesteśmy tutaj Parlamentu demokratycznym - podjęliśmy więc próbę przygotowania tej rezolucji.

Wczoraj w porze lunchu, podczas dyskusji w naszych grupach, uświadomiliśmy sobie, że czasu jest mało. Nie chcę przez to powiedzieć, że praca nie przyniosła rezultatów, gdyż byłoby to równoznaczne z brakiem uznania dla pracy wykonywanej przez nasze służby, wiceprzewodniczących i osoby odpowiedzialne za jej przygotowanie. Stwierdziliśmy, w obecności wszystkich bądź niektórych szefów delegacji, że z punktu widzenia wizerunku Parlamentu prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest wycofanie tekstu i przeprowadzenie głosowania nad nim następnym razem. Kryzys, pragnę zwrócić uwagę, nie skończy się do czerwca. Omówiliśmy sprawę i postanowiliśmy podjąć decyzję, że szefowie dużych grup wystąpią z wnioskiem o przełożenie głosowania na czerwiec.

Pan przewodniczący Martin Schulz powiedział mi - jako jedyny - że po pierwsze, muszę uzyskać większość w grupie, ale każdy taką większość w grupie musi mieć. Wczoraj wieczorem nie omawialiśmy więc poprawek w naszej grupie ani nie dyskutowaliśmy nad rezolucją dzisiaj, ponieważ grupa opowiedziała się za przesunięciem terminu w celu znalezienia rozwiązania, zdaniem Parlamentu niezbędnego dla naszych obywateli.

Równocześnie otrzymaliśmy list od pana posła Guya Verhofstadta, który skłonił nas do podjęcia decyzji o wnioskowaniu przesunięcia terminu o trzy tygodnie. W tej sytuacji kryzysowej proszę o wyrażenie zgody, zależy nam, żeby Parlament mógł pokazać naszym obywatelom, że jesteśmy silną i odpowiedzialną instytucją.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Przeciwko tej propozycji chciałby się wypowiedzieć pan przewodniczący Schulz.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, w imieniu grupy S&D.(DE) Panie przewodniczący! Na początku swojego wystąpienia pan przewodniczący Daul nawiązał do trudnej sytuacji na Węgrzech. Wiele państw boryka się obecnie z problemami. Na przykład obywatele Słowacji zostali poważnie dotknięci powodzią. Mamy silne poczucie solidarności z obywatelami wszystkich naszych państw dotkniętych tego rodzaju tragediami, także Węgier Polski i Słowacji.

Panie przewodniczący! Pan i pan poseł Daul przedstawiliście sytuację przed Konferencją Przewodniczących wczoraj i dziś rano. Nie mam nic do dodania na temat kwestii proceduralnych. Jednakże w imieniu pana posła Cohna-Bendita, Bisky’ego i własnym chciałbym wyjaśnić, że nie głosowaliśmy za odroczeniem głosowania nad pana propozycją dziś rano w Konferencji Przewodniczących, ponieważ uważamy, że powinniśmy i w rzeczywistości możemy dziś przeprowadzić głosowanie.

Była wola przyjęcia takiej rezolucji w Parlamencie w szerszym zakresie i przy szerszej większości niż w lutym. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią. Niemniej jednak jedno jest całkowicie jasne. Nastąpiło odejście od treści, w sprawie której osiągnięto ogólny konsensus w lutym, a w obliczu poważnego kryzysu, nie jest to zaskakujące. Istnieje kilka różnych rozwiązań. Istnieją rozwiązania, które niektórzy uważają za dobre, i to jest uzasadnione z punktu widzenia demokracji, są też nasze rozwiązania, odmienne od tamtych, i naszym zdaniem lepsze. Nie możemy doprowadzić się do punktu, w którym zatracimy się w poszukiwaniu konsensusu. Teraz jest czas na zajęcie zdecydowanego stanowiska. Może pan zająć zdecydowane stanowisko i my zrobimy to samo. Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie kompromisowe, ale ten sposób okazał się nieskuteczny. Dlatego też powinniśmy dążyć do uzyskania większość dla jednego bądź drugiego stanowiska.

Jeśli istnieje większość opowiadająca się za odroczeniem, muszę w tym miejscu powiedzieć, że my w grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim będziemy w dalszym ciągu otwarci na nowe rozmowy. Jednak punktem wyjścia tych rozmów będzie tekst, który mamy złożyć wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami posłów z grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie. Dlatego też, panie przewodniczący, jestem zdania, że powinniśmy głosować dzisiaj.

 
  
  

(Parlament przyjął wniosek)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący.- Chciałbym również podziękować panu przewodniczącemu Daulowi i panu przewodniczącemu Schulzowi za zwrócenie uwagi na to, że powodzie są dzisiaj także w innych częściach Europy. Macie panowie całkowitą rację i dlatego wyrazy solidarności należą się wszystkim dzisiaj zagrożonym krajom i mieszkańcom Europy.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). – Panie przewodniczący! Woda zalewająca Polskę płynie z Republiki Czeskiej i spowodowała ogromne straty w pierwszym etapie tych powodzi. Republika Czeska jest również częścią Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę państwa! Właśnie o tym mówiłem przed chwilą, dziękując panu przewodniczącemu Daulowi, panu przewodniczącemu Schulzowi a także panu, kolego Brzezina, za zwrócenie uwagi. Mamy katastrofalne powodzie. Dziękuję bardzo.

 
  
  

PRZEWODNICZY: RAINER WIELAND
Wiceprzewodniczący

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności