Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2665(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0278/2010

Debatten :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Stemmingen :

PV 20/05/2010 - 13.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0195

Debatten
Donderdag 20 mei 2010 - Straatsburg Uitgave PB

12.2. Situatie in Thailand
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is het debat over zes ontwerpresoluties over Thailand(1).

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, auteur. (EN) Mevrouw de Voorzitter, Thailand maakt een gewelddadige crisis door, waarin de demonstrerende roodhemden aan de ene kant staan, en het leger en de geelhemden aan de andere. Al tachtig mensen hebben het leven verloren en er zijn er bijna tweeduizend gewond geraakt. De democratie wordt bedreigd en de regering heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen.

De noodtoestand heeft tot censuur geleid. Media, zoals televisie, radio en internet, zijn uit de lucht gehaald. Het stoppen van het geweld is heel belangrijk en we sporen alle partijen aan zich terughoudend op te stellen in dat proces, maar bij pogingen de kalmte terug te brengen mag de noodtoestand niet misbruikt worden om grondrechten en persoonlijke vrijheden in te perken. De censuur moet ophouden en de vrijheid van de media en de vrijheid van meningsuiting moeten hersteld worden. Bij de waardevolle relatie met Thailand zijn dit belangrijke waarden voor het Europees Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, auteur.(RO) Zoals we allemaal sinds begin april veelvuldig op het nieuws hebben gezien, heerst er in Thailand een atmosfeer van politiek geweld die de afgelopen tien jaar niet meer was voorgekomen. Allereerst wil ik mijn solidariteit betuigen met de families van de slachtoffers van het geweld op straat. Ik denk dat we dit kunnen beschrijven als een klassieke confrontatie tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en vergadering en anderzijds de noodzaak van de overheid om de openbare orde te handhaven. De gebeurtenissen hebben zich de afgelopen dagen en uren snel ontwikkeld. In Bangkok schijnt het weer relatief rustig te zijn, hoewel de hoofdstad gisteravond weer in brand stond na ingrijpen van regeringstroepen.

Laten we hopen dat een nieuwe geweldsspiraal kan worden vermeden. Om te zorgen dat dit gebeurt, moet er echter ingehouden worden opgetreden. De democratie kan niet winnen door middel van geweld. Ik ben van mening dat de overheid de op 3 mei gepresenteerde routekaart moet uitvoeren. Ik ben ook van mening dat onderzoek naar de recente gebeurtenissen en bestraffing van de schuldigen noodzakelijke maatregelen voor verzoening zijn.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, auteur. (FR) Mevrouw de Voorzitter, de betogingen van de Thaise roodhemden zijn bloedig neergeslagen. Zonder olie op het vuur te willen gooien, want een spoedprocedure in het Europees Parlement moet een crisis bezweren en er oplossingen voor zoeken in plaats van het vuur nog verder te doen oplaaien, wil ik eenvoudigweg het volgende zeggen. Ten eerste heeft iedere burger het recht naar vrije en eerlijke verkiezingen te streven. Dat is een onbetwistbaar recht dat ook iedere Thai moet krijgen. Deze mogelijkheid werd op een bepaald moment door minister-president Vejjajiva aangeboden, maar vervolgens door de roodhemden verworpen. We moeten daar nu weer naar terug.

Ten tweede veroordeel ik het schieten op de betogers en de gewelddadige onderdrukking van de afgelopen dagen, waardoor er volgens officiële bronnen ten minste twaalf dodelijke slachtoffers zijn gevallen, onder wie een Italiaanse journalist, en een groot aantal mensen gewond is geraakt. Het wordt tijd om een einde te maken aan dit geweld dat het hele land in zijn greep heeft.

Ik pleit er daarbij niet voor om voor het ene kamp of het andere te kiezen, maar ik roep de Thaise regering op om voorrang te geven aan een oplossing op basis van onderhandelingen en ervoor te zorgen dat de uitgeroepen noodtoestand niet ten koste gaat van de individuele vrijheden of de vrijheid van meningsuiting, waardoor de spanningen alleen maar zouden oplopen. Daarnaast roep ik de regering vooral op om nieuwe verkiezingen te overwegen.

De huidige onrust dreigt het land in tweeën te splijten. In het noordoosten, een landbouwgebied waar een Laotiaanse cultuur heerst, zou sprake zijn van een bijna rebellerende oppositie tegen de democratische bolwerken in het midden van het land, Bangkok en het zuiden. Dit zou kunnen leiden tot de opkomst van terrorisme-achtige bewegingen die de aanval inzetten tegen de zogenoemde bureaucratie en elite die de bastions van de macht vormen.

Er is maar één juiste richting en dat is de weg naar de stembus, naar de onderhandelingstafel, naar een stopzetting van de gewelddadigheden, maar zonder dat de vrijheden daarbij in het gedrang komen. Het is natuurlijk makkelijk gezegd en misschien zelfs nogal naïef na het geweld van vandaag. Met deze parlementaire resolutie hebben we er bewust voor gekozen een mogelijke geweldsexplosie in Thailand te vermijden en ruimte te laten voor de dialoog, maar dat betekent niet dat we de roep om democratie niet hebben gehoord.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, auteur.(DE) Mevrouw de Voorzitter, de beelden van de woede, het geweld en de vernielingen in Bangkok staan ons nog duidelijk voor ogen. De gespannen situatie in de Thaise hoofdstad is op dit moment weliswaar iets minder zichtbaar, maar het gevaar van nieuwe gewelddadige conflicten is nog lang niet geweken. Het geweld tijdens de conflicten tussen de zogeheten roodhemden en de regering – gesteund door het leger – heeft inmiddels aan zeventig mensen het leven gekost. Naar schatting zijn hierbij tweeduizend mensen gewond geraakt. De regering heeft aangekondigd onderzoek naar die dodelijke slachtoffers te gaan doen. Dat onderzoek moet dan ook betrekking hebben op de dodelijke slachtoffers van de afgelopen dagen.

Om tot een politieke oplossing met voldoende draagvlak te komen voor deze steeds weer terugkerende protesten en gewelddadige conflicten, is het absoluut noodzakelijk dat de achterliggende oorzaken worden onderzocht. Een deel van de Thaise bevolking bevindt zich in een extreme achterstandssituatie en is sociaal uitgesloten. Zij uiten kritiek op die ongelijke behandeling en op het ontbreken van rechten. Zij verzetten zich tegen hun verhoudingsgewijs lage levensstandaard. Hierbovenop komt nog eens de onbeheersbare en wijdverbreide corruptie, niet alleen onder de politieke leiding, maar ook onder degenen die verantwoordelijke functies in maatschappelijke organisaties vervullen. Deze structurele problemen dienen benoemd en aangepakt te worden, zodat niet alleen de gewelddadigheden worden beëindigd, maar er ook een duurzame oplossing tot stand wordt gebracht.

Alle partijen bij het conflict worden opgeroepen om een constructieve en serieuze bijdrage te leveren om de huidige zware crisis op te lossen. In dat verband mogen beide zijden uitsluitend gebruikmaken van vreedzame en democratische middelen. Daarbij hebben ze ondersteuning van de EU nodig.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteur.(FR) Mevrouw de Voorzitter, de volksbeweging van de roodhemden heeft nu al wekenlang in Bangkok gedemonstreerd om respect voor de democratie te eisen. Laten we niet vergeten dat de huidige regering, ook al is de president pas sinds december 2008 aan de macht, is voortgekomen uit een militaire staatsgreep in september 2006.

Wat wilden de roodhemden? Het aftreden van de minister-president, de ontbinding van het parlement, vervroegde verkiezingen, kortom: democratie. Op 4 mei kondigde de minister-president een verzoeningsplan aan met die befaamde vervroegde verkiezingen, maar de moord op 13 mei op generaal Khattiya, de militaire commandant van de roodhemden, betekende het einde van die onderhandelingen.

Dit is de context waarin wij de resolutie die vandaag wordt ingediend, hebben voorbereid. Gisteren heeft het leger ingegrepen, waarbij meerdere doden zijn gevallen, onder wie een Italiaanse journalist. Voor ons is het van essentieel belang dat de resolutie waar we over gaan stemmen, rekening houdt met deze gebeurtenissen, des te meer omdat de belangrijkste leiders van de roodhemden zich onmiddellijk hebben overgegeven en de bevolking tot kalmte hebben gemaand.

In feite gaat het hier om de opvolging van de koning. Deze laatste heeft zich opvallend stil gehouden. De boodschap die we moeten overbrengen is dat democratie nooit met geweld opgelegd kan worden en dat het niet aanvaardbaar is om betogingen neer te slaan door het leger erop af te sturen met het bevel gericht te schieten. De resolutie veroordeelt het geweld zelfs niet. Wij zullen er niet voor stemmen. De Thaise bevolking heeft recht op democratie en alles moet in het werk worden gesteld om een nieuwe militaire staatsgreep te voorkomen.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, auteur. − (PL) Thailand – tot voor kort gezien als een bastion van democratie en stabiliteit in Zuidoost-Azië – heeft de laatste tijd de meest dramatische gebeurtenissen in bijna een halve eeuw meegemaakt.

De gevechten in het conflict tussen enerzijds de volgelingen van de voormalige premier Thaksin Shinawatra, de zogenaamde roodhemden, en anderzijds de regering en het leger, duren nog steeds voort. Ze hebben al aan meer dan zestig mensen het leven gekost, onder wie buitenlanders, ook burgers van de Europese Unie, bijna tweeduizend mensen zijn gewond geraakt en in de hoofdstad Bangkok zijn op veel plaatsen vernielingen aangericht.

Ons medeleven, onze condoleances en onze solidariteit gaan uiteraard uit naar de families van de slachtoffers. We moeten ons er echter wel van bewust zijn dat de Thaise natie op dit ogenblik bijzonder verdeeld is. De rechten van de mens, zoals de vrijheid van vergadering en van meningsuiting, zijn aanzienlijk ingeperkt. Het zal niet eenvoudig zijn om dit conflict langs vreedzame of politieke weg op te lossen.

We moeten internationale druk uitoefenen, ook van de kant van de Europese Unie, om beide partijen weer rond de tafel te krijgen en dit geschil langs politieke weg en niet met geweld op te lossen.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, namens de PPE-Fractie.(DE) Mevrouw de Voorzitter, bij de straatgevechten die veel weg hebben van een burgeroorlog zijn alleen al in de laatste week 75 mensen om het leven gekomen en meer dan 1 800 gewonden gevallen. De leiders van de demonstranten hebben zich na een massale inzet van het leger overgegeven. De situatie in Bangkok escaleert echter nog steeds. Ik heb daar gisteren en vandaag telefoontjes over gekregen. Tot nu toe zijn een aantal delen van de hoofdstad van geweld gevrijwaard gebleven, maar daar is verandering in gekomen. Ook in het noordoosten dreigt een chaotische situatie te ontstaan. De dramatische beelden moeten toch een boodschap overbrengen! Het maakt niet uit of de mensen rode, zwarte, gele of groene hemden dragen; zij moeten het geweld staken en de situatie niet verder laten escaleren.

Het standpunt van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) is duidelijk: er is geen alternatief voor objectieve gesprekken. Een onafhankelijke commissie moet alle incidenten onderzoeken. Wij zijn met name zeer verheugd over het plan om de parlementsverkiezingen te vervroegen. Commissaris Tajani, de EU, dient een actieve rol te spelen en als bemiddelaar op te treden. Wij beschikken over de diplomatische middelen om de geweldsspiraal te doorbreken en een constructieve dialoog in gang te zetten. Mijnheer de commissaris, laten wij actie ondernemen, want Thailand schudt op zijn grondvesten.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, namens de S&D-Fractie.(RO) Ook ik wil mijn solidariteit betuigen met de Thaise gezinnen die een verlies te betreuren hebben na de gewelddadigheden in Bangkok. De situatie is des te alarmerender omdat er geen reëel vooruitzicht is op een oplossing van dit binnenlandse conflict. De represailles in de straten van de hoofdstad, die tot tientallen doden en honderden gewonden hebben geleid, kunnen niet worden geaccepteerd als oplossing van een bestaand probleem.

Het gebruik van bruut geweld en censuur, waardoor televisiekanalen alleen door de overheid goedgekeurde programma’s mogen uitzenden, betekent een schending van de grondrechten. De Europese Unie en de gehele beschaafde wereld hebben in feite de plicht om het gebruik van wapens tegen burgers te veroordelen, vrijlating te eisen van degenen die onwettig zijn gearresteerd en te vragen om een onpartijdig onderzoek naar de doden die zijn gevallen. Het enige mogelijke effect van het verlies aan mensenlevens is een nog onverzettelijker oppositie en een aanwakkering van het geweld, dat zich ook heeft uitgebreid naar het noordoosten van het land.

Het risico bestaat dat deze confrontaties op straat uitmonden in een burgeroorlog. Ik ben van mening dat internationale organisaties, met name de VN, zo snel mogelijk moeten ingrijpen om te voorkomen dat de situatie verder escaleert en om te bemiddelen bij de start van de noodzakelijke dialoog tussen de autoriteiten en de oppositie. Dat is de enige democratische optie voor een vreedzame oplossing van de huidige crisis.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins, namens de GUE/NGL-Fractie. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik veroordeel de brute onderdrukking door de Thaise regering en de Thaise staat van de demonstranten in Bangkok en elders in Thailand. Er is propaganda verspreid met de strekking dat de demonstranten terroristen zijn, maar in feite bestaat de overgrote meerderheid uit verarmde boeren uit het zuiden en de omgeving van Bangkok, delen van de stedelijke arbeidersklasse, en hun familie, die hun protest zagen als een strijd tegen de enorme armoede en ontberingen waarin zij leven.

Helaas verwachten deze onderdrukte mensen een oplossing van de miljardair en voormalig minister-president Thaksin Shinawatra. Hoewel hij een aantal populistische maatregelen ter bestrijding van de armoede heeft genomen toen hij aan de macht was, vertegenwoordigt de heer Thaksin de kapitalistische elite en misleidt hij het gewone volk. Aan de andere kant staan de huidige minister-president Abhisit en zijn partij, die weer andere delen van de elite vertegenwoordigen.

Ik vind dat de arme plattelandsbevolking en de stedelijke arbeidersklasse in Thailand dringend toe zijn aan hun eigen, onafhankelijke organisatie om voor hun rechten te strijden, en ik hoop dat de volgende stap in Thailand zal zijn dat toegewijde arbeiders, arme boeren, studenten en jongeren gemobiliseerd worden om gezamenlijk te strijden voor de omverwerping van alle corrupte elites, dat zij het grootste deel van de Thaise welvaart in handen van de overheid en onder democratische controle brengen en het leven van de bewoners van het land een transformatie laten ondergaan, en dat ze ook vechten voor de rechten van alle minderheden.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik veroordeel het gebruik van kogels tegen demonstranten in Thailand; daarbij zijn honderden mensen gedood en duizenden gewond geraakt. Amnesty International heeft gemeld dat uit verslagen van ooggetuigen en uit video-opnamen duidelijk blijkt dat het leger met scherp schiet op ongewapende mensen die absoluut geen bedreiging vormen voor de soldaten of anderen. Onder de doden zijn ook artsen en kinderen.

De Thaise soldaten moeten ophouden met schieten; geweld tegen demonstranten kan en zal niet tot een democratische oplossing leiden. De regering moet zich realiseren dat de straten op dit moment wel schoongeveegd kunnen worden door korte metten te maken met de demonstranten, maar dat daardoor het probleem waarvoor de mensen de straat zijn opgegaan, niet wordt opgelost. Mensenlevens gaan voor alles, dus houd op met schieten.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) De demonstraties in Thailand duren helaas al enkele weken voort. De burgerbevolking lijdt onder het geweld als direct slachtoffer van de bloedige confrontaties tussen bewapende demonstranten en door de staat ingezette eenheden. Daarom wil ik mijn medeleven betuigen aan diegenen die een familielid verloren hebben.

In deze gespannen situatie is het naar mijn mening het belangrijkste dat beide partijen zich onthouden van fysiek geweld en verder verlies van levens voorkomen. Ik sluit me tevens aan bij de oproep om het geweld onmiddellijk te staken en een constructieve dialoog aan te gaan om het conflict op een vreedzame en democratische manier op te lossen. Tegelijkertijd roep ik de Thaise regering op niet over te gaan tot het ongerechtvaardigd en ongegrond schenden van de mensenrechten nu de noodtoestand is uitgeroepen.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Het politieke conflict in Thailand is in snel tempo uitgelopen op grootschalige onlusten onder de burgerbevolking, die door repressief ingrijpen van staatswege de dood van vele demonstranten tot gevolg hebben gehad. Als een staat grof geweld gebruikt tegen zijn eigen burgerbevolking en deze ongecontroleerd onderdrukt, verdient dit strenge afkeuring.

Daarom, mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, is het noodzakelijk dat de EU haar politieke invloed uitoefent op de bij het conflict betrokken partijen en oproept tot een vredige oplossing van het politieke conflict, zodat de Thaise bevolking niet het slachtoffer wordt van de politieke onenigheden tussen de leiders van verschillende groeperingen. Vooral de Thaise regering zou de verantwoordelijkheid moeten nemen om dit conflict op een rustige en vredige manier op te lossen.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). (IT) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, de wapens neerleggen en de censuur opheffen: dat is volgens mij de tweeledige actie waarvoor de Commissie zich met de grootst mogelijke vastberadenheid moet inzetten, maar tevens met de grootst mogelijke consistentie en met de waarden die dit Parlement als onvervreemdbaar beschouwt.

In een klimaat van burgeroorlog zoals dat heerst in Thailand, vergt een terugkeer naar democratie via vrije verkiezingen – waarover eerst is gesproken, waarop eerst is gehoopt, maar waarover nu twijfels bestaan – een cruciale stap, namelijk de bewustwording van de steun van de internationale gemeenschap voor de Thaise bevolking en voor een terugkeer naar volledige democratie.

Om de internationale gemeenschap in staat te stellen betrokken te zijn bij deze fase, is informatie van cruciaal belang, en dit is de reden waarom de noodtoestand geen verholen censuur mag zijn. Internet, kranten en de overige media moeten de internationale gemeenschap kunnen informeren over de heersende dynamiek in Thailand, zodat de internationale gemeenschap zo goed mogelijk op de hoogte is van de feiten en iets kan betekenen op een moment als dit, waarop de democratie in ere wordt hersteld.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Commissie.(FR) Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden, Thailand gaat momenteel door een tragische fase in zijn politieke geschiedenis. Het land, dat bekend staat om zijn economische en sociale dynamiek, wordt geteisterd door een diepe crisis die, als er geen oplossing wordt gevonden voor het huidige conflict, een bedreiging zou kunnen vormen voor de stabiliteit van het land.

De crisis raakt het land echt midden in het hart; een groot deel van de bevolking lijkt het vertrouwen in de instellingen die haar regeren te hebben verloren. De regering stuit op haar beurt op problemen bij de tenuitvoerlegging van de oplossingen die in de huidige omstandigheden noodzakelijk zijn. Het gevolg is een politieke kwetsbaarheid die zich vertaalt in gewelddadige confrontaties en agressieve optredens die een directe schending van de mensenrechten en de fundamentele rechten vormen. Er is een voortdurende onzekerheid over de toekomst van het land. In deze omstandigheden betreurt de Europese Unie het dat er doden zijn gevallen, zoals de Italiaanse journalist Fabio Polenghi, die gisterochtend om het leven kwam tijdens gevechten tussen demonstranten en soldaten. Geen enkele politieke of ideologische crisis kan dit feit noch het gewapende conflict rechtvaardigen.

Al bij twee gelegenheden heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheid de strijdende partijen gevraagd om terughoudendheid te betrachten. Zelfs de noodtoestand mag niet leiden tot maatregelen die de fundamentele rechten en het recht op vrijheid van meningsuiting met voeten treden. Deze rechten worden bedreigd door het buitensporige gebruik van geweld.

Om te voorkomen dat de situatie nog verder verslechtert, is het van cruciaal belang dat er opnieuw onderhandelingen beginnen. De Commissie heeft kennisgenomen van de routekaart die premier Abhisit Vejjajiva heeft gepresenteerd. Thailand zal de huidige crisis niet te boven komen als het de belangrijkste structurele problemen van het land niet aanpakt. Het is van groot belang dat de legitieme eisen van achtergestelde bevolkingsgroepen door alle partijen die bij het bestuur van het land zijn betrokken, worden erkend. Dit is een onmisbare stap op de weg naar nationale verzoening. Thailand kan er derhalve niet omheen met alle partijen tot een consensus te komen over hoe er een slagvaardiger maatschappij tot stand kan worden gebracht.

De Europese Unie is als partner van Thailand bereid het land gedurende dit complexe proces zoveel mogelijk bij te staan.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt zo dadelijk plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), schriftelijk.(FR) Thailand maakt een zeer moeilijke periode in zijn geschiedenis door. Het land van de glimlach is een land van tranen en bloed geworden en morgen misschien zelfs een land waar een burgeroorlog woedt tussen de regeringstroepen en de zogenoemde roodhemden. Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat een betoging waarin de organisatie van democratische verkiezingen wordt geëist, uitloopt op tientallen doden en duizenden gewonden, de politieke moord op een leider van de oppositie, taferelen die aan stadsguerrilla doen denken, beginnende opstanden in verschillende provincies, het uitroepen van de noodtoestand en het instellen van een avondklok? De koning, die veel aanzien heeft in het land, lijkt de gemoederen niet te kunnen bedaren. De onzekerheden rond zijn opvolging doen vermoeden dat deze instabiele situatie wel eens langer zou kunnen gaan duren. Er moet een einde komen aan deze gewelddadigheden. De huidige regering is weliswaar door verkiezingen tot stand gekomen, maar het waren verkiezingen die werden georganiseerd na een staatsgreep en de ontbinding van de oppositiepartijen! Er moet een einde komen aan dit onrecht. De enige oplossing is de snelle organisatie van algemene verkiezingen en, daaraan voorafgaand, het herstel van de politieke vrijheden van alle betrokken partijen, zodat het democratisch karakter van de verkiezingen wordt gegarandeerd. De Europese Unie moet haar goede economische en politieke betrekkingen met Thailand gebruiken om deze oplossing te bewerkstelligen.

 
  

(1) Zie notulen.

Juridische mededeling - Privacybeleid