Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ευρώπη 2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ένωση για τη Μεσόγειο (συζήτηση)
 4.Η αναγκαιότητα μιας στρατηγικής της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες (A7-0132/2010, Louis Grech) (ψηφοφορία)
  7.2.Διάλογος Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων: Μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (ψηφοφορία)
  7.3.Χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για την αποξήλωση των αντιδραστήρων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού του Kozloduy στη Βουλγαρία «Πρόγραμμα Kozloduy» (A7-0142/2010, Rebecca Harms) (ψηφοφορία)
  7.4.Υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη (A7-0138/2010, Lambert van Nistelrooij) (ψηφοφορία)
  7.5.Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (ψηφοφορία)
  7.6.Συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και των στόχων της ΕΕ για το 2020 (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra) (ψηφοφορία)
  7.7.Ένωση για τη Μεσόγειο (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (ψηφοφορία)
  7.8.Η αναγκαιότητα μιας στρατηγικής της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο (A7-0123/2010, Evgeni Kirilov) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  12.1.Θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν
  12.2.Κατάσταση στην Ταϊλάνδη
  12.3.Βιρμανία
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (RC-B7-0271/2010)
  13.2.Κατάσταση στην Ταϊλάνδη (RC-B7-0278/2010)
  13.3.Βιρμανία (RC-B7-0283/2010)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1014 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1126 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου