Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg Uitgave PB

24. Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Aan de orde zijn de opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - (RO) In Roemenië en in vele andere landen binnen de Europese Unie zijn er zogenaamde “droomwinkels” verschenen, waarin chemisch bewerkte middelen worden verkocht als alternatief voor verdovende middelen. De Roemeense regering heeft per noodbeschikking tientallen van deze substanties verboden. Vanwege de wijze van functioneren van deze winkels is er echter geen einde gemaakt aan de dreiging van dodelijke middelen, en deze kan niet worden tegengehouden zonder een algemene reactie van de kant van de Europese instellingen en van alle regeringen van de lidstaten. Er zijn al veel doden gevallen en de gezondheid van duizenden personen is in gevaar. Veel ngo’s in Roemenië waarschuwen dat er een groot aantal chemisch bewerkte middelen is dat dergelijke effecten kan produceren, en een stapsgewijs verbod kan geen realistische wijze zijn om dit probleem te bestrijden. Gelukkig heeft Roemenië de groei van dit fenomeen tijdig opgemerkt, maar ook in andere Europese landen kan de situatie net zo ernstig zijn. Daarom geloof ik dat de instellingen van de Europese Unie het initiatief moeten nemen om te zorgen dat er voortdurend strijd wordt geleverd, niet slechts tegen verdovende middelen maar ook tegen de surrogaten voor dodelijke verdovende middelen.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D). - (RO) De rechtse regering in Roemenië gaat nog steeds door met een serie ongerechtigde maatregelen die de vrijheid van meningsuiting beknotten. In het Roemeense parlement wordt er een wetsontwerp besproken betreffende de organisatie en het functioneren van de publieke radio en televisie. Het voorstel van de regering is een directe aanval op de vrijheid van meningsuiting in Roemenië en een ernstige overtreding van de grondwet, inbreuk op de rechten van minderheden en de internationale regels op dit terrein.

Europese organisaties uit de sector maar ook die uit Roemenië hebben al kritiek geleverd. Alle mediaregelgeving in Europa voorziet in respect voor de vrijheid van meningsuiting en informatie, die wordt gegarandeerd in artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Ik roep de Europese Commissie en de Roemeense autoriteiten op tot een correcte en democratische oplossing, een mechanisme waarbij de publieke radio en televisie functioneren op basis van ethische, Europese principes en principes van gelijkwaardigheid.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik heb slechts een klein ogenblik nodig.

(Spreekster verschijnt enkele seconden met een prop in haar mond om duidelijk te maken dat ze niet kan spreken)

Dat zou er in Italië gebeuren als het wetsvoorstel inzake telefoontaps dat de vorige week door de Italiaanse senaat is goedgekeurd, ook door de kamer van afgevaardigden zou worden aangenomen.

Met die wet wordt het journalisten, bloggers en ieder ander in feite verboden afgeluisterde gesprekken te publiceren. Dat is overduidelijk in strijd met de grondwet en ook met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat in artikel 11 bepaalt dat eenieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting en het ontvangen en verstrekken van informatie.

Ik wil slechts met één voorbeeld de aandacht vragen van de Europese instellingen voor wat echt een ongelooflijke vorm van censuur is. Dit uiterst evidente en reële voorbeeld betreft mijn vader, die journalist was en is vermoord door de maffia. Dankzij afgeluisterde gesprekken tijdens de afgelopen zeven jaar is het werkelijke motief voor deze maffiamoord boven water gekomen. Op die manier hebben we ontdekt dat mijn vader is vermoord, omdat een voortvluchtige zich schuil hield in de omgeving waar wij woonden. Ik vraag derhalve om de aandacht van de Europese instellingen voor dit probleem.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik vraag de aandacht van het Parlement voor de situatie van de regionale regering in Noord-Ierland nu zij wordt geconfronteerd met een boete van meer dan 60 miljoen euro, die de Europese Commissie eist in verband met zogenaamde fouten met betrekking tot de toewijzing van subsidies aan boeren.

Hoewel ik volledig begrijp dat men zich dient te houden aan fatsoenlijke procedures, wil ik wel duidelijk maken dat de foutief toegewezen subsidies bij elkaar een bedrag vertegenwoordigen van ongeveer 3 miljoen euro, verspreid over een periode van vijf jaar. Het besluit van de Commissie om een vaste boete op te leggen, en geen boete naar rato, is mijns inziens dan ook vreselijk oneerlijk.

We weten allemaal maar al te goed dat ministeries overal in Europa worstelen met budgettaire beperkingen, en er is dan ook weinig verbeeldingskracht nodig om te bedenken dat de overheidsfinanciën van Noord-Ierland hier zeer zeker onder zullen lijden.

Ik weet niet wie er uiteindelijk schuldig is aan deze situatie, maar ik weet wel dat de schuld niet noodzakelijkerwijs bij de boeren ligt, die dit niet opzettelijk hebben gedaan, noch bij het ministerie of welke andere betrokkene dan ook. Ook weet ik dat de begroting van Noord-Ierland hiervoor de rekening moet oppakken, terwijl die op dit moment echt niet te betalen is.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL). - (DA) Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag Voorzitter Buzek bedanken voor het noemen van de situatie in Iran in zijn inleiding. Deze noemde hij "verontrustend". Dit kan niet anders dan een diplomatiek understatement zijn. De situatie in Iran is rampzalig! Voorvechters van de democratie worden geïnterneerd en gefolterd, de vakbonden worden onderdrukt, religieuze minderheden, bijvoorbeeld de aanhangers van het bahá’í-geloof, zitten jarenlang gevangen op grond van absurde aanklachten en iedere dag zijn er nieuwe executies. Daar komt bij dat deze executies in het openbaar worden uitgevoerd om de oppositie en critici van de regering te intimideren. De Voorzitter heeft echter niet vermeld dat het Europees Parlement sinds de laatste vergaderperiode bezoek heeft gehad van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Derhalve zou ik het Bureau willen verzoeken om te bespreken welke positie we in moeten nemen ten opzichte van officieel bezoek van vertegenwoordigers van het moorddadige Iraanse regime.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI). - (RO) Een aantal weken geleden is een filmpje, gemaakt met een verborgen camera, de wereld overgegaan. De vroegere schoondochter van de Engelse koningin, de gravin van York, Sarah Ferguson, vroeg 500 000 pond smeergeld voor het verschaffen van toegang tot haar voormalige echtgenoot, prins Andrew, om een bepaalde kwestie te regelen. Haar verweer van dronkenschap naderhand heeft niemand om de tuin geleid, aangezien dat haar natuurlijke staat is.

Wat is de verborgen camera toch een wonder van techniek! In ieder land zou er een monument voor moeten worden opgericht. Zonder de verborgen camera zouden we nooit de verborgen kant van de dingen kunnen ontdekken, het verborgen gedrag van zoveel publieke personen.

200 jaar geleden heeft Napoleon van het bureau van Frederik de Grote in het kasteel Sans-Souci een zilveren wekker meegenomen, die hij bij het maken van zijn testament op St. Elena heeft nagelaten aan een vertrouweling. Het was een stuk oorlogsbuit.

Tegenwoordig wordt oorlogsbuit commissie genoemd, of attentie, of sponsoring. Het feit dat Oost-Europa bijna failliet is, is niet alleen te wijten aan de corruptie in onze landen, maar ook aan de corruptie en chantage door bepaalde publieke personen en instellingen uit het westen, met name banken. Dit is het moment om onze krachten te bundelen om de maffia te vernietigen, die zo vindingrijke parasieten...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D).(ES) Mevrouw de Voorzitter, ik zou dit moment willen benutten om het Spaans fungerend voorzitterschap te bedanken voor zijn inspanningen van het afgelopen half jaar om het gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van Cuba te verlaten en een nieuw soort betrekking tussen de Europese Unie en Cuba te creëren, waarin de bescherming van de mensenrechten natuurlijk een prioritaire plaats inneemt.

Dat dit beleid geen succes heeft gehad, is vooral te wijten de starheid van de Cubaanse dictatuur. In januari jongstleden begon de Cubaanse regering het Spaanse voorzitterschap met de uitwijzing van de Europese afgevaardigde die nu tot u spreekt, toen hij het eiland wilde bezoeken met alle visa in orde en op volkomen legale wijze, om zich bezig te houden met de mensenrechten.

Niettemin zal dit nieuwe beleid dat de Spaanse regering op de rails heeft gezet, eerder vroeg dan laat zijn vruchten afwerpen.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). - (SK) De nieuwe rechtse regering van premier Orbán, die over een grondwettelijke meerderheid in het Hongaars parlement beschikt, speelt de kaart van rabiaat nationalisme. Meteen de eerste wet van het nieuwe Hongaarse parlement was een wet inzake dubbel staatsburgerschap. Hiermee krijgen leden van Hongaarse minderheden in naburige landen louter en alleen op basis van hun etnische afkomst de mogelijkheid het Hongaarse staatsburgerschap te verwerven.

De Hongaarse regering heeft geweigerd de naburige landen te raadplegen inzake deze wet met verstrekkende gevolgen buiten Hongaars grondgebied. Dit is een grove schending van het Europees beginsel van vreedzame co-existentie van volkeren. Bovendien worden tot in de hoogste sferen van de Hongaarse politiek de conclusies van het Verdrag van Trianon en de naoorlogse staatsindeling van Europa openlijk in twijfel getrokken. Dergelijke excessen waren al eerder de voorbode van gewapende conflicten op ons continent.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - (RO) Volgens de Italiaanse krant La Repubblica van 31 mei heeft een aantal Italiaanse verzekeringsmaatschappijen een zogenaamde risicotoeslag op basis van nationaliteit ingevoerd. Het gevolg van deze toeslag is dat burgers uit landen met grote migratiestromen, zoals Roemenië of Bulgarije, verplicht zijn om een hogere premie te betalen bij het afsluiten van een autoverzekering.

Volgens Italiaanse juridische specialisten maakt de nationale antidiscriminatiewetgeving gelijke toegang tot diensten verplicht, ongeacht de nationaliteit van de aanvrager.

De vraag die ik vanavond in het Parlement wil stellen is, of een dergelijke praktijk kan worden beschouwd als zijnde in overeenstemming met de Europese antidiscriminatiewetgeving.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova (S&D).(BG) Vandaag had ik over Schengen moeten spreken, maar een ander onderwerp bleek heel wat belangrijker. Het Europees Parlement en de ministers gaan aan Eurostat meer bevoegdheden verlenen om de begrotingen van de lidstaten financieel te controleren. Intussen heeft commissaris Olli Rehn Bulgarije aangewezen als het land waar Eurostat het eerste inspectieteam met de nieuwe controlerende bevoegdheden heen zal sturen omdat er twijfels bestaan aan de betrouwbaarheid van de gegevens die de Bulgaarse regering over het begrotingstekort en de staatsschuld heeft verstrekt. Als gevolg van deze verklaring is de positie van Bulgarije op de financiële wereldmarkten in slechts enkele dagen tijd sterk achteruitgegaan.

De meesten van ons zijn het ermee eens dat de bevoegdheden van Eurostat worden uitgebreid en dat de controlemogelijkheden worden vergroot. We zouden echter graag zien dat er wordt voorzien in mechanismen die voorkomen dat een voorlopige evaluatie ten aanzien van een bepaalde lidstaat tot financiële imagoschade leidt. Allereerst dient de Commissie te beschikken over een analyse waaruit blijkt of er werkelijk, en al dan niet met opzet, gegevens zijn vervalst.

Het is duidelijk dat in dit geval de Bulgaarse regering geen communicatie meer onderhield met de Commissie, en dat daardoor de indruk is achtergebleven dat de verstrekte gegevens onbetrouwbaar en niet transparant zouden zijn. Toch is het niet correct als een afzonderlijk land wordt aangewezen en wordt gebruikt als argument om aan Eurostat nieuwe controlerende bevoegdheden toe te kennen.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, het Iraanse regime heeft de massale protesten die plaatsvonden naar aanleiding van de omstreden presidentsverkiezingen in juni 2009 aangegrepen als excuus om te volharden in zijn vervolging van mensenrechtenactivisten en in zijn weigering vrouwenrechten en de godsdienstvrijheid te erkennen. Volgens verschillende organisaties, waaronder Amnesty International, hebben de inlichtingendiensten van de hoogste leider van de Revolutionaire Garde hun grip op het land verstevigd en daarmee het beeld van het land dat al jaren bestaat, nog eens versterkt.

Recentelijk zijn weliswaar 81 gevangenen vrijgelaten, maar 450 anderen zitten nog steeds vast, waarvan er velen zijn veroordeeld in schandelijke schijnprocessen na afloop van de verkiezingen. Naar verluidt zijn er in Iran in juni alleen al 22 personen geëxecuteerd. Ik vind dat het Europees Parlement op krachtige wijze uiting moet geven aan zijn solidariteit met het Iraanse volk. We mogen onze ogen niet sluiten voor mensenrechtenschendingen en overeenkomstig onze resolutie van 10 februari 2010 wil ik voorstellen dat we ons sterk maken voor de mensenrechtenactivisten door hun tijdelijk asiel te verlenen. Daarnaast moet Europa Iran er nog eenmaal toe oproepen een moratorium op de doodstraf in te stellen, overeenkomstig de resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil voor dit Parlement mijn bezorgdheid uitspreken over de recente toename van terrorisme in Noord-Ierland.

Wellicht zijn sommigen van u op de hoogte van de recente moord op Bobby Moffat. Hij werd rond drie uur ´s middags neergeschoten in Shankhill Road in Belfast, terwijl anderen, jong en oud, daar aan het winkelen waren of druk waren met hun dagelijkse bezigheden. De daders hebben vermoedelijk banden met zogenoemde loyalistische paramilitairen.

De plegers van deze lafhartige moord, die weliswaar beperkt in aantal zijn, denken dat moord, mishandeling en intimidatie vormen van rechtspraak zijn. Recentelijk heeft een hoge commandant van de Noord-Ierse politie gezegd dat de dreiging van het republikeinse terrorisme in vele jaren niet zo groot is geweest.

Ik weet zeker dat ik namens u allen spreek als ik zeg dat dit Parlement zich achter de goede mensen van Shankhill Road in Belfast en de overgrote meerderheid van de Noord-Ierse bevolking schaart, wanneer zij hun afschuw uitspreken over deze moord, en hen zal bijstaan in hun strijd tegen het terrorisme in al zijn verschijningsvormen.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE). - (PT) Tussen de Europese Unie en Colombia en Peru wordt binnenkort een vrijhandelsovereenkomst afgesloten die onze markt nog verder openstelt voor landbouwproducten als bananen, rum en suiker, die van essentieel belang zijn voor de ultraperifere regio’s.

De overeenkomst garandeert aan Europese bedrijven makkelijke toegang tot de markt voor industrieproducten van deze twee landen en biedt voordelen aan de lidstaten die hoogwaardige technologie exporteren of landbouwproducten importeren. Maar dit akkoord benadeelt objectief gezien alle ultraperifere regio’s, die zoals bekend kwetsbaar zijn. Alleen al de Canarische Eilanden hebben de eerste vier maanden van dit jaar ongeveer 20 procent van hun marktaandeel voor bananen verloren.

We willen echter wel duidelijk maken dat we niet tegen de overeenkomst zijn. Wij eisen slechts dat de effecten van dit akkoord voor de regio’s die het hardst worden getroffen, worden geëvalueerd – zie bijvoorbeeld de bananenproducenten van Madeira en de Canarische Eilanden – en dat er compenserende maatregelen worden genomen om de aangerichte schade zo klein mogelijk te houden.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE). (HU) De Midden-Europese regio lijdt zoals misschien nooit tevoren onder overstromingen. Behalve Polen, Hongarije en Tsjechië is ook Slowakije zwaar getroffen door de reeks overstromingen. Daarom is de solidariteit van de Europese Unie nu van groot belang. Het is vooral belangrijk dat de hulp snel ter plaatse is. Ik wil de Commissie vragen alle mogelijke middelen beschikbaar te stellen om de schade te kunnen beperken, want voor het herstel van schade op zulke grote schaal beschikt geen enkele lidstaat over genoeg reserves.

Het andere probleem waar ik u op attent wil maken, is de discriminatie die de wijziging van de Slowaakse nationaliteitenwet met zich meebrengt voor degenen die na 17 juli naast de Slowaakse nationaliteit ook een andere nationaliteit zouden willen aannemen, ongeacht of dit de nationaliteit is van een EU-lidstaat of van een derde land. In de zin van de nieuwe wet zijn voor mensen die een dubbele nationaliteit aanvragen bepaalde banen niet toegankelijk; ze kunnen geen ambtenaar worden, maar ook geen brandweerlieden, op grond van de redenering dat ze een veiligheidsrisico vormen voor de staat. Een dergelijke stigmatisering van burgers is volkomen onaanvaardbaar.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - (RO) In de komende negen maanden zullen de Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement de contouren vaststellen van het toekomstige centrale netwerk TEN-T, en de verbindingsknooppunten met het vervoersnetwerk van de buurlanden van de Unie. De ontwikkeling van het TEN-T-systeem, zowel de infrastructuur als de vervoersdiensten, moeten een belangrijk onderdeel vormen van de EU 2020-strategie. De interne markt en de economische en sociale cohesie van de Unie zijn afhankelijk van een efficiënte, veilige en interoperabele vervoersinfrastructuur. De Unie heeft behoefte aan een spoorweginfrastructuur voor hoge snelheid die alle EU-hoofdsteden en alle grote Europese steden bedient, maar ook aan modernisering van de infrastructuur van rivier- en zeehavens.

Ik roep de Commissie op om, in het kader van de volgende financiële vooruitzichten, het budget voor de ontwikkeling van het trans-Europese transportsysteem te vergroten van 11 procent uit het budget voor het cohesiebeleid, tot minstens 20 procent. Daarnaast roep ik op om het verschil in ontwikkeling van vervoersinfrastructuur tussen het midden en het zuidoosten van de Unie kleiner te maken. Bovendien vraag ik de Commissie om een grotere cofinanciering uit het TEN-T-budget, vooral voor de grensoverschrijdende tracés, om de lidstaten te stimuleren om in de TEN-T-infrastructuur te investeren.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik neem het woord om aandacht te vragen voor de blokkade in de Indiase deelstaat Manipur. Autosnelweg 39, die de deelstaat verbindt met de rest van India, is sinds 12 april afgesloten. Hierdoor kunnen twee en een half miljoen mensen niet worden voorzien van voedsel, brandstof en medicijnen; ziekenhuizen hebben noodgedwongen al hun activiteiten moeten stopzetten, met uitzondering van noodingrepen; de prijzen van essentiële goederen zijn op een zwarte markt met 300 procent gestegen; en onder de zwaarst getroffenen zijn een half miljoen kinderen jonger dan acht jaar.

De weg is geblokkeerd door mensen van de Naga-stam en in het bijzonder door de All Naga Students’ Association. Ik hoop dat het Parlement zich bij mij wil aansluiten en de Indiase regering dringend wil verzoeken te streven naar een via onderhandelingen tot stand gekomen regeling en in het kader daarvan in ieder geval de Armed Forces Special Powers Act te herroepen, om zo een einde te maken aan een humanitaire crisis die bijna net zo ernstig is als die in Gaza.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). (HU) Mevrouw de Voorzitter, in Hongarije en het naburige Slowakije richten overstromingen verwoestingen aan. Vrijwel op hetzelfde moment vinden in beide landen parlementsverkiezingen plaats. Voortbordurend op deze parallel dringt zich een suggestieve metafoor op. Terwijl we ons met verstrekkende solidariteit inzetten om de gebieden die door overstromingen zijn getroffen, te helpen, denken we ongewild aan de landen van het voormalige Oostblok die zuchtten onder het juk van het communisme. Hiertoe behoort ook mijn eigen land, Roemenië, dat in een postcommunistische crisis verkeert.

Terwijl ik mijn medeleven betuig aan de mensen die te lijden hebben onder de overstromingen, dring ik bij de Europese Unie en het Parlement aan op snelle en effectieve materiële steun voor deze slachtoffers. Het is verheugend dat de verkiezingen in Hongarije en Slowakije hebben geresulteerd in anticommunistische overwinningen. Ik vraag het Europees Parlement ook hulp te bieden aan onze landen in de strijd tegen de erfenis van het tweedracht zaaiende communistische verleden.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - (RO) De Europese Commissie bereidt een groenboek over pensioenen voor, waarmee zij het debat over een Europese pensioenstrategie wil stimuleren. De hoofdlijnen van deze strategie moeten gericht zijn op de demografische en financiële problemen waar de lidstaten mee worden geconfronteerd. Gezien het feit dat de bevolking van de Europese Unie vergrijst, zal de druk op de overheidsbegrotingen de komende jaren significant toenemen.

Ongeacht de politieke situatie in de lidstaten zou de grootste prioriteit van een dergelijke strategie moeten bestaan in het garanderen van een fatsoenlijke levensstandaard voor hen die niet meer werken. We moeten niet vergeten dat gepensioneerden een sociale groep met weinig opties zijn. Zij hebben vaak niet meer de mogelijkheid om een andere inkomstenbron of een baan te krijgen, vanwege hun leeftijd. Daarom dring ik erop aan dat dit de belangrijkste doelstelling van het groenboek wordt.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Deze dagen herdenken we de negentigste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Trianon. Onder het dictaat van Trianon heeft het historische Hongarije twee derde van zijn grondgebied verloren en meer dan de helft van zijn bevolking. Miljoenen Hongaren zijn onder de heerschappij van een vreemd land terechtgekomen, zonder ooit hun moederland te hebben verlaten. Toch moeten we over deze onrechtvaardigheid, die ongeëvenaard is in de geschiedenis van het moderne Europa, heenstappen en moeten we in het belang van een gelukkig, gemeenschappelijk Europees toekomstperspectief de situatie in alle nederigheid aanvaarden. We denken niet aan grenswijzigingen als oplossing voor de situatie van de geannexeerde gebieden, maar vragen slechts één ding: respect en vrij gebruik van onze taal en cultuur. Helaas kunnen wij, Hongaren in Slowakije, op dit vlak niet volledig tevreden zijn. De beslissing van de nieuwe Hongaarse regering om de dubbele nationaliteit te verschaffen aan Hongaren die noodgedwongen buiten de landsgrenzen zijn beland, is een symbolisch gebaar, bedoeld om de ideologische saamhorigheid van het Hongaarse volk weer te geven. Dit levert geen enkel gevaar op voor de omringende landen en daarom vragen wij hen dit voor de betreffende personen mogelijk te maken zonder daar verdere voorwaarden aan te verbinden.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). - (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik wil wijzen op een succes dat is geboekt in de strijd tegen armoede in dit Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Tijdens de Raad van ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken is de gekwantificeerde doelstelling voor de bestrijding van armoede – het aantal mensen dat in armoede dreigt te vervallen met 20 miljoen verminderen – namelijk vastgesteld en goedgekeurd door de ministers.

Deze gekwantificeerde doelstelling is neergezet als een van de belangrijkste doelen van de Belgische vicepremier, mevrouw http://www.laurette-onkelinx.be, verantwoordelijk voor sociale zaken, en zelf heb ik deze ambitie namens het Europees Parlement gesteund in onze besprekingen. In de Raad heeft mevrouw Onkelinx samen met andere Europese ministers haar inspanningen op dit gebied voortgezet.

De Belgische regering blijft ondanks de huidige institutionele situatie waarin we verkeren vastbesloten om het toekomstige voorzitterschap tot een goed einde te brengen en de doelstellingen van zijn sociale programma te verwezenlijken. Ik ben er op basis van onze verkiezingsuitslag van overtuigd dat het toekomstig Belgisch voorzitterschap van de Raad actief en betrokken zal zijn als het gaat om het realiseren van deze sociale doelstellingen.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - (RO) Het jaar 2010 heeft nieuwe overstromingen gebracht langs de Donau, waardoor materiële schade is ontstaan in de lokale gemeenschappen. Er moesten veel middelen worden ingezet om de effecten tegen te gaan. De wijze waarop de overstromingen schade toebrengen aan de bedrijven in de plaatsen langs de Donau is een belangrijk punt, dat aandacht verdient in het kader van de EU-strategie betreffende de Donau.

De meest recente besprekingen, die in Constanţa in Roemenië hebben plaatsgevonden, hebben nieuwe zorgen van de lidstaten voor het voetlicht gebracht met betrekking tot de economisch-sociale ontwikkeling van de Donauregio. Het is noodzakelijk dat deze voorstellen gelijktijdig ondersteund worden door innovatieve maatregelen, waarmee de materiële schade door overstromingen kan worden verminderd.

Gebeurt dit niet, dan worden deze regio’s geconfronteerd met grotere verliezen, zowel met betrekking tot bestaande bedrijven als met betrekking tot het ontwikkelingspotentieel van bedrijven. De regio’s hebben steun nodig om de uitdaging aan te kunnen gaan, zodat de door overstromingen van de Donau veroorzaakte schade wordt geminimaliseerd.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna, rapporteur. (MT) Ik wil dit Parlement toespreken over een belangrijk onderwerp dat aan de basis van de democratische principes staat, namelijk vrijheid van meningsuiting.

Als afgevaardigde heb ik de plicht mijn democratische rechten, volgens de wet, te uiten door mijn kiezers aan de hand van de media, waaronder televisieprogramma’s, op de hoogte te stellen van mijn parlementaire werkzaamheden. De omroepautoriteit is als regulator bij wet verplicht het politieke evenwicht veilig te stellen tussen de verschillende programma’s die door alle uiteenlopende particuliere televisiestations tezamen worden uitgezonden. Dit betekent niet dat ieder individueel programma zodanig moet worden afgemeten dat een persoon, die alleen in beeld verschijnt, niet zijn of haar mening kan geven over openbare beleidskwesties. Desondanks werd ik er in drie gevallen van beschuldigd de wet te hebben overtreden – terwijl het televisiestation een boete opgelegd kreeg voor het uitzenden van verslagen die ik voor het Europees Parlement had opgesteld – op de belachelijke beschuldiging van het teweegbrengen van onevenwichtigheid in mijn eigen programma. Achter deze besluiten gaat het foutieve idee schuil dat evenwicht gevonden moet worden niet door pluralisme aan te moedigen en/of degenen met andere politieke overtuigingen aan te sporen naar voren te treden en zich uit te spreken over hun standpunten, maar door ze hierin tegen te houden.

Veel Maltezen, die zeer hoge aspiraties hadden met betrekking tot de Europese Unie en haar waarden zijn teleurgesteld, omdat ten tijde van eventueel verontrustende omstandigheden, censuur de kop op steekt.

Mevrouw de Voorzitter, ik verzoek het Parlement mij te beschermen tegen de schending van mijn democratische rechten als Europees burger en daarnaast als verkozen lid van het Europees Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - (SL) In een van mijn vorige toespraken heb ik gewezen op een probleem dat verschillende onderzoeken hebben aangetoond. Ik heb het over de achteruitgang in de ontwikkeling van de democratie, zowel in de Europese Unie als wereldwijd.

Vandaag wil ik u erop wijzen dat hetzelfde lot voor de mediavrijheid geldt. Zelfs sommige ontwikkelde landen gaan erop achteruit, en dat is ook het geval in sommige nieuwe lidstaten die nog volop een stabiele democratie aan het ontwikkelen zijn.

Ik noem enkel het voorbeeld van mijn vaderland, Slovenië, dat vorig jaar zeven plaatsen in de lijst van mediavrijheid van Reporters Without Borders is gezakt en drie plaatsen in de analyse van Freedom House.

In deze landen in overgang zijn journalisten het meest kwetsbaar en laten ze zich snel beïnvloeden door eigenaars van media, politieke krachten en kapitaal. Ze zijn kwetsbaar omwille van hun onzekere sociale status, door een gebrek aan professionele competentie en ervaringen, enzovoort.

Volgens mij mogen we deze algemene tendensen niet onopgemerkt laten. Ik roep vooral de Europese Commissie en de lidstaten op om een efficiënte strategie in de strijd voor meer mediavrijheid uit te werken. Objectieve informatie is niet enkel een pijler van de democratie, maar ook een van de fundamentele rechten van de mens.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). (HU) Mevrouw de Voorzitter, in maart van dit jaar heeft het Europees Parlement Cuba in een resolutie opgeroepen zijn politieke gevangenen vrij te laten. De reden voor deze resolutie was de tragische dood van een veroordeelde die in hongerstaking was gegaan. Het Cubaanse regime reageerde cynisch en verklaarde niet te zullen bezwijken onder de internationale druk. In het licht van deze voorgeschiedenis is het onbegrijpelijk dat tijdens het Spaanse voorzitterschap steeds vaker stemmen opgaan voor een herziening van de Europese Cuba-strategie.

De wereld is veranderd en we moeten ons zachter opstellen, luidt de redenering ongeveer. De afgelopen jaren is er inderdaad veel veranderd, maar Cuba is een onderdrukkende dictatuur gebleven. Daarom blijft de basisvoorwaarde voor welke toenadering dan ook tussen de EU en Cuba dat het communistische regime als eerste geste de politieke gevangenen vrijlaat. Dames en heren, het gemeenschappelijke optreden van de Europese Unie in het buitenlandbeleid mag niet worden bezoedeld door compromissen op het gebied van de mensenrechten. Ons gemeenschappelijke buitenlandbeleid moet worden gekenmerkt door consequentheid en geloofwaardigheid.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (PPE). (HU) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, miljoenen Europese burgers verwachten snelle beslissingen van ons. De gedupeerden van de overstromingen in Midden-Europa, dat wil zeggen miljoenen Europeanen in een moeilijke situatie houden hun blik vol verwachting en vertrouwen op ons gericht. De overstromingen in Midden-Europa en natuurrampen hebben de afgelopen weken het leven van miljoenen Polen, Tsjechen, Slowaken en Hongaren zuur gemaakt. Een Hongaars gezegde luidt: wie snel geeft, geeft dubbel. Het Europees Parlement lijkt deze verwachting in te lossen. Er is een ontwerpresolutie opgesteld over hulpverlening waar we deze week al over kunnen stemmen. We verwachten dat de Europese Commissie met even snelle en effectieve maatregelen adequate materiële hulp biedt aan de burgers in Midden-Europa voor de wederopbouw.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE).(ES) Mevrouw de Voorzitter, ik spreek hier namens de leerlingen van de Europese scholen, wier cijfers niet worden erkend door het Spaanse Ministerie van Onderwijs.

Het zijn vrijwel allemaal kinderen van Spaanse ambtenaren, die gediscrimineerd en onrechtvaardig behandeld worden. De equivalentietabel die gehanteerd wordt en die onlangs werd bekrachtigd door het Spaanse ministerie, trekt een halve of hele punt af van leerlingen die onderwijs hebben gevolgd op de Europese Scholen. Bovendien zijn het jongens en meisjes die buitenlandse talen spreken. Dit betekent dat ze bij pogingen om te worden toegelaten tot opleidingen met hoge cijfereisen, buiten de boot vallen.

Wij zijn van mening dat dit wezenlijk onrechtvaardig is. In de eerste plaats omdat Spanje alle overeenkomsten en verdragen ondertekend heeft en zich daar niet aan houdt. In de tweede plaats omdat het basale discriminatie is. Een land kan niet beweren Europees te zijn als het in werkelijkheid de leerlingen van onze Europese Scholen onrechtvaardig behandelt en discrimineert.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE). - (PT) Mevrouw de Voorzitter, een aanklacht en een appel. De aanklacht betreft een milieumisdrijf waarbij in 2001 en 2002 320 000 ton zeer gevaarlijk afval is opgeslagen in de open lucht in een dichtbevolkt gebied in Noord-Portugal. Het afval bestaat uit producten met zeer hoge gehaltes aan lood, zink, cadmium, chroom en arsenicum en heeft de bodem en het grondwater vervuild. Hoewel de Portugese centrale overheid is gealarmeerd, onderneemt zij niets.

Tijdens de huidige kabinetsperiode heeft de socialistische regering op een vraag van een lid van het Portugese parlement bevestigd dat zij niets ondernomen heeft, terwijl in een vorige kabinetsperiode een andere socialistische minister van Milieu had verzekerd dat er opgetreden zou worden. Daarom wil ik hier ook een appel richten, mevrouw de Voorzitter, tot de Europese instellingen om op te treden. Ik heb de Europese Commissie al gevraagd tussenbeide te komen. Vandaag uit ik deze aanklacht hier in het Europees Parlement en ik hoop dat de resolutie die ik van plan ben in te dienen kan worden behandeld en in stemming gebracht, zodat de gezondheid van mensen niet langer in gevaar komt te verkeren.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de gelijkheid van man en vrouw wordt niet bereikt door de verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen tot 65 te vervroegen naar 2012. Eerder was er een geleidelijke verhoging van hun pensioenleeftijd voorzien, waardoor in Italië de pensioenleeftijd voor vrouwen pas in 2018 gelijk zou zijn aan die voor mannen.

Hoewel de regering zich er direct bij neer heeft gelegd, betekent dat niet dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen dit overhaaste en zwak onderbouwde besluit. Elk sociaalzekerheidsstelsel kent zijn eigen bijzonderheden en vormen van flexibiliteit en alle besparingen die kunnen worden verkregen moeten juist worden aangewend voor actieve compenserende steunmaatregelen ten behoeve van vrouwen.

Daarentegen kan ik naar aanleiding van wat mevrouw Alfano net heeft gezegd over de Italiaanse wet inzake telefoontaps, laten weten dat er nog geen enkele wet tot stand is gekomen. Er bestaat wel een wetsontwerp dat een evenwicht vormt tussen het recht op nieuwsgaring, dat als zodanig onschendbaar is, en het recht op privacy. Dat zijn allemaal essentiële overwegingen waar het Italiaanse parlement rekening mee zal houden.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - (SK) Op drie juni jongstleden werd aartsbisschop Luigi Padovese, vertegenwoordiger van de katholieke kerk in Turkije, vermoord. Twee opmerkingen hierover.

Alweer krijgen we de overbekende verklaring voor een dergelijke tragedie: geestelijke instabiliteit van de moordenaar. Dit argument wordt ook telkens aangehaald bij andere religieuze moorden in Turkije. De diagnose komt haast eerder tot stand dan dat het onderzoek wordt opgestart. De hele zaak in een hokje proppen en de dader een religieus extremist noemen, is gewoon de weg van de minste weerstand.

Tweede opmerking: het verbaast me hogelijk dat er van politieke zijde, behalve dan van de kant van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten), geen enkele gezaghebbende Europese politicus is opgestaan hiertegen. Daaruit blijkt wel weer dat het werk van de media zo zijn vruchten afwerpt. Als het over een katholieke kwestie gaat, wordt namelijk volstrekt willekeurig gereageerd: ofwel wordt er gezwegen als het graf, ofwel wordt er een omvangrijke haatcampagne op touw gezet.

Ik wil de Europese instellingen oproepen om niet alleen nauwgezet toe te zien op het onderzoek naar deze moord, maar ook om de vervolging van christenen en de schending van de mensenrechten in Turkije hoog op de onderhandelingsagenda te plaatsen.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, vanavond hebben kinderen, vrouwen en mannen uit drie verschillende arbeidersgemeenschappen in Dublin – Coolock, Crumlin en Sean McDermott Street in het noordelijke deel van de binnenstad – bij het stadhuis van Dublin geprotesteerd in een wanhopige poging de sluiting van hun openbare zwembaden, die volgens de gemeenteraad moeten sluiten vanwege geldgebrek, te voorkomen.

In deze gemeenschappen, die gebukt gaan onder een hoge werkloosheid, zijn de recreatiemogelijkheden al zeer beperkt, en de sluiting van deze zwembaden zou dan ook niets minder zijn dan een barbaarse daad van sociaal vandalisme. Deze dreigende sluitingen weerspiegelen de meedogenloze bezuinigingen op de overheidsuitgaven die de Ierse regering, met de volledige steun van de Europese Commissie, heeft doorgevoerd.

De exploitatiekosten van deze zwembaden zouden neerkomen op misschien een miljoen euro per jaar. Ondertussen pompt de Ierse regering dertig miljard euro in de herkapitalisering van banken en ontwikkelaars. Opmerkelijk genoeg is Dublin wel uitgeroepen tot Europese Sporthoofdstad 2010! Ik sluit mij aan bij de eis van deze gemeenschappen dat deze zwembaden open moeten blijven; houd de recreatiefaciliteiten in arbeidersgemeenschappen open voor het volk en laat de ontwikkelaars en obligatiehouders hun deuren sluiten.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Hiermee is het onderdeel beëindigd.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid