Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2224(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0154/2010

Ingivna texter :

A7-0154/2010

Debatter :

PV 14/06/2010 - 26
CRE 14/06/2010 - 26

Omröstningar :

PV 15/06/2010 - 7.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0207

Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

26. Sakernas Internet (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. − Nästa punkt är ett betänkande av Maria Badia i Cutchet, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om sakernas Internet (KOM(2009)02782009/2224(INI)) (A7-0154/2010).

 
  
MPphoto
 

  Maria Badia i Cutchet, föredragande.(ES) Fru talman, fru kommissionsledamot! Om jag ska vara ärlig tror jag inte att jag kommer att använda mina fyra minuter, eftersom det vid denna tid på kvällen och med så många ledamöter närvarande inte behövs någon längre förklaring. Jag skulle dock vilja säga att detta är ett betänkande om ett ämne som helt och hållet kommer att revolutionera förhållandet mellan människor och saker och mellan saker sinsemellan under de kommande tio till femton åren: en ny tillämpning av Internet.

Jag vill lovorda det meddelande som kommissionen har utarbetat och att det lagts fram vid en läglig tidpunkt, för det är ett faktum att vi kan förutse vissa konsekvenser av denna nya tillämpning som har många fördelar. Det kan innebära en förbättring av många aspekter i vårt liv och öppna möjligheterna för nya företag och produktionsförbättringar.

Men det finns också helt klart risker. Då betänkandet utarbetades, vilket jag gjorde tillsammans med skuggföredragandena från andra politiska grupper – jag vill tacka för deras insatser – hade vi för avsikt att användarna skulle få all den säkerhet och det integritetsskydd som de vill ha när de använder denna nya teknik. Vi har tittat på om den rättsliga ramen omfattade alla möjligheter som de nya tillämpningarna ger, och för närvarande förefaller det som att den gör det, men det beslutades att utvärderingar ska göras kontinuerligt. Allteftersom tillämpningarna införlivas i olika aspekter i vårt liv måste de utvärderas för att säkerställa att användarnas integritet och säkerhet skyddas, både ur hälsosynpunkt och när det gäller integritet och många andra frågor.

Jag tycker att det är en bra strategi. Detta är bara början. Kanske bör vi, utöver det som står i betänkandet, fundera över hur vi på ett bra sätt kan informera användarna så att de verkligen vet vad de använder. Sanningen är att när vi talar om sakernas Internet är det inte bara användare, utan också de flesta parlamentsledamöter, som har svårt att hantera dessa frågor och som tittar på oss och säger ”vad är det”? Stämmer inte det?

Jag tycker att det skulle vara intressant för oss att utöver de möjligheter och det ansvar som beskrivs i betänkandet, och även i ert meddelande, fundera över hur vi ska förklara för människor, för allmänheten, för användarna, vad sakernas Internet är, vad de kan göra med denna nya tillämpning och hur deras integritet och säkerhet kan skyddas. Jag anser att det är en central fråga för denna nya tillämpning: att människor kan lita på den och känna sig trygga.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Fru talman! Sakernas Internet är en del av den digitala agendan. Ett av huvudsyftena med agendan är att få allmän tillgång till Internet och att bekämpa digital utestängning. I Europa finns det för närvarande tyvärr mycket stora skillnader när det gäller tillgången till Internet. Polen släpar efter många europeiska länder – endast 13 procent av hushållen har tillgång till Internet via bredband. Planen i den digitala agendan att allmän tillgång till Internet ska vara införd senast 2013 är därför mycket viktig för oss.

När vi talar om sakernas Internet måste vi komma ihåg att inte öka de skillnader som redan finns i fråga om tillgång till Internet. Man fruktar nämligen att ytterligare skillnader kan tillkomma utöver dem som nu finns och att en ny våg av digital utestängning kan uppstå i Europa. En del människor som först nu håller på att träda in i Internetvärlden kommer att ligga betydligt efter dem som redan använder ny teknik, som är väl hemmastadda i denna värld och som vet hur man kan använda den på ett bra sätt. När vi talar om sakernas Internet måste vi därför komma ihåg vilken utmaning detta är för Europeiska kommissionen, så att skillnaderna i tillgången till den digitala agendan inte blir större.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) För att få till stånd ekonomisk återhämtning i Europa måste investeringar göras i ny informations- och kommunikationsteknik för att stimulera den ekonomiska tillväxten.

Sakernas Internet kan vara ett sätt att möta behoven bland äldre och funktionshindrade personer och säkerställa trygg vård. Jag måste dock betona att åtgärder måste genomföras som syftar till att garantera integritetsskyddet och att det måste vara lätt att installera och använda de aktuella systemen samt att kunderna måste få information om de tjänster som finns tillgängliga.

Vi uppmanar kommissionen att noggrant övervaka genomförandet av de förordningar som redan har antagits på europeisk nivå på detta område. Vi vill också att kommissionen före slutet av detta år presenterar en tidtabell för de riktlinjer den har för avsikt att föreslå på gemenskapsnivå för att förstärka säkerheten för sakernas Internet och RFID-tillämpningarna.

Kommissionen måste också göra ytterligare insatser för att se till att den teknik som tillämpas för sakernas Internet uppfyller användarnas krav, exempelvis möjligheten att förhindra spårning, och att också individens fri- och rättigheter respekteras.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Fru talman! Jag vill tacka föredraganden för hennes utmärkta arbete. Denna debatt är faktiskt en debatt om framtiden. På sätt och vis talar vi om en kommunikationsrevolution, kommunikationen mellan människor och saker och kommunikationen mellan olika tillämpningar.

Men samtidigt, med tanke på de utmaningar som vi ställs inför till följd av det ämne vi diskuterar – och det är parlamentets förtjänst att vi har denna debatt i dag, att alla dessa åtgärder genomförs och att detta betänkande har lagts fram – måste vi också se de faror som hotar, eftersom teknik för igenkänning av radiofrekvenser används vilket också möjliggör tillgång till privatlivet. Den fara som uppkommer är tydlig: å ena sidan tillång och å andra sidan skydd, bredband ställs mot integritet.

Problemen är tydliga. Vilka klarar av att hantera den nya tekniken? Vad händer med känsliga personuppgifter? Hur privata kommer personuppgifter att vara i slutändan? Hur bra kommer säkerheten att vara?

Vi behöver en balans inom denna nya teknik. Vi behöver en teknik som är pålitlig, en teknik som vid behandling av sådana uppgifter medger absolut respekt för de grundläggande rättigheterna och principerna om skydd av personuppgifter.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) I mer än tio år har vi sett Internet gradvis förändra vår värld och våra vanor, och vi står bara på tröskeln till den superdigitala revolutionens möjligheter. Jag är mycket nöjd med betänkandet av Maria Badia i Cutchet, eftersom det i betänkandet påpekas att vi behöver en ny europeisk lagstiftning för att stödja utvecklingen av ytterligare en nätverksstruktur för sakernas Internet, varvid driftskompatibilitet mellan olika system garanteras och de ökade säkerhetsriskerna med cyberrymden förutses. Vi behöver dock även en högkvalitativ och läglig utvärdering av hur den ökade mängden radiostrålning påverkar människors och djurs hälsa, även för fåglar och små djur i städerna. Konsumenterna bör lära sig var de passiva och aktiva RFID-etiketterna finns på varje förpackning, avläsningsavstånd, vilken typ av data som utrustningen mottar eller vidarebefordrar. Vi bör se till att medborgarna kan använda och leva med mikrochips på ett säkert sätt, vilket innebär att chips måste skyddas från virus och missbruk, och också att människor kan avaktivera chips som finns inbyggda i saker omkring oss. Vi får inte låta sakernas Internet utvecklas utan förordningar med försiktighetsåtgärder. Detta är en tydlig politisk signal och en uppgift för Europeiska kommissionen.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Jag vill också stödja detta betänkande som verkligen öppnar dörren för införande av ny teknik och framtidens teknik. Genom användande av denna teknik inom industriproduktionen kommer våra medborgares liv verkligen att förändras, och det kommer också att bli förändringar i karaktäriseringen och bedömningen eller offentliggörandet av enskilda produkters och varors egenskaper.

I anslutning till denna teknik är det dock nödvändigt att mycket grundligt fundera över skyddet av medborgarnas integritet genom lagstiftning, eftersom tekniken gör det möjligt att övervaka och spåra inte enbart produkter, utan också produkternas användare. Det är därför mycket viktigt att se till att den teknik som kommer att tillämpas omfattas av lagstiftning på ett sådant sätt att den inte inkräktar på människors integritet.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande. (EN) Fru talman! Jag vill uttrycka min stora beundran för Maria Badia i Cutchet och understryker att vi är inne på samma spår och att parlamentet aktivt har tagit på sig en viktig roll och utgår från ett globalt perspektiv i främjandet av sakernas Internet – inte bara ett lokalt perspektiv för denna del av världen. Det uttrycks väl i ert betänkande, och särskilt genom att ni riktar uppmärksamheten mot de huvudsakliga dragen i utvecklingen, som kommer att få djupgående konsekvenser för EU-medborgarnas vardagsliv under de kommande årtiondena. Jag är imponerad över hur de övriga parlamentsledamöterna har betygat sin aktning för Maria Badia i Cutchet och också har betonat hur viktigt detta är för EU-medborgarna.

Det nämndes helt korrekt att det också är en fråga om kommunikation, och därför måste vi i högre grad uppmärksamma denna viktiga fråga. Jag gratulerar därför till pionjärrollen när det gäller att definiera de huvudsakliga utmaningarna för sakernas Internet. Jag vill upprepa att föredraganden har gjort ett stort arbete genom att betona många viktiga offentligpolitiska frågor.

Jag delar föredragandens uppfattning att Europeiska unionen bör säkerställa ett regelverk och en rättslig ram och jag talade nyligen på detta område om den värdegrund som skyddar EU-medborgarna och samtidigt främjar både offentliga och privata investeringar i sakernas Internet.

För att sakernas Internet ska utvecklas effektivt och hålla vad det lovar behöver vi å ena sidan en offentlig debatt och å andra sidan stabila villkor för investeringar.

Vi måste också helt klart undvika att människor känner att sakernas Internet har tvingats på dem. Det är inte en skyldighet utan en möjlighet, en utmaning om man säger så, och har potentiella konsekvenser. Det är väldigt bra. Vi måste vara medvetna om de beslut som vi fattar och samtidigt måste vi ge forskare och företag utsikter för investeringar på medellång och lång sikt, så att ett spelrum och gemensamma regler skapas. Jag tror att det är en av de utmaningar som parlamentet och kommissionen står inför.

Nu när en agenda har upprättats är det dags att vi kavlar upp ärmarna, så att säga, och börjar genomföra åtgärder. Vi har börjat med detta, för nu är det verkligen dags att genomföra åtgärder, och jag är glad över att kunna meddela att flera av de 14 handlingslinjer som fastställs i meddelandet om sakernas Internet redan är på väg att påbörjas.

En studie om miljöaspekterna av radiofrekvensidentifikation pågår, och den institutionella dialogen har kommit långt. Och i ett längre perspektiv kommer en första våg av åtta EU-finansierade forskningsprojekt att inledas i år, och de kommer med säkerhet att skapa hittills okända synergieffekter för framtiden.

Det finns också flera andra åtgärder såsom förvaltning av sakernas Internet, rätten till tystnad för fartyg, integritetsskydd, dataskydd, standarder och säkerhet som kräver ihärdigt engagemang i fråga om tid och kollektiva insatser.

Och det är därför som jag har beslutat att inrätta en expertgrupp som ska få i uppdrag att se över dessa frågor och inte bara dessa frågor utan även andra. Den ska bestå av företrädare för det civila samhället, industrin, tillsynsorgan, universitet och regeringar. Det jag tänker mig är att de ska träffas varje kvartal under två år, och deras lägesrapporter ska naturligtvis vara tillgängliga för er.

Sammanfattningsvis handlar allt om kommunikation nu och att verkligen genomföra det vi har lovat folket. Och för att helt kort svara ledamöterna är det helt klart att kommissionen har förklarat att alla européer ska ha tillgång till den digitala världen 2013 och detta uttalande har vi angett som att ”detta tror vi” eller snarare ”detta kommer vi att göra” och ”detta kan vi göra”. Jag har privilegiet att ha blivit inbjuden till utskottet för industrifrågor, forskning och energi och kulturutskottet, och vi måste helt klart meddela att detta är vad vi har på att listan över saker att göra.

Det är en handlingslinje som är helt klar, nämligen att alla européer ska ha tillgång till den digitala världen, och det är därför förståeligt att ni tydligt uttalar oro över om detta kan göras.

När det gäller frågan om skydd av personuppgifter är skydd en viktig punkt på vår digitala agenda. Det handlar om tillit och säkerhet. Om man inte utstrålar tillit kan man inte förvänta sig att människor ska använda denna möjlighet, så därav följer att vi måste hantera alla dessa aspekter och sedan verkligen ge EU-medborgarna en utmanande möjlighet.

 
  
MPphoto
 

  President. − Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon (tisdagen den 15 juni 2010).

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), skriftlig. (RO) Sakernas Internet är en it-struktur som omfattar ett nätverk av föremål som är sammankopplade med varandra med hjälp av RFID-teknik och Internet. Nyttan med en sådan uppfinning är att den möjliggör handel med varor och tjänster och överföring av information i realtid om de föremål som omger oss. De huvudsakliga aspekterna av ett regelverk på detta område är bland annat att det uppmuntrar investeringar som möjliggör för europeiska företag att dra nytta av det mervärde som denna uppfinning ger och att ett förvaltningssystem för it-strukturer upprättas, vilket kommer att bidra till att konsumenterna får lämplig information och att skyddet av EU-medborgarnas personuppgifter respekteras. Jag anser därför att det är Europeiska kommissionens uppgift att fortsätta att finansiera projekt som rör sakernas Internet inom ramen för det sjunde ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och att skapa ett öppet, tillförlitligt system för förvaltning av sakernas Internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), skriftlig. (RO) Den teknik som är knuten till sakernas Internet kommer att främja betydande framsteg i fråga om hälsa, transport, energieffektivitet, miljö, detaljhandel och kamp mot förfalskningar. Utvecklingen av nya tillämpningar för sakernas Internet kommer att vara avhängig av det förtroende som de europeiska konsumenterna visar för systemet. Effektiv säkerhet är ett av de viktigaste särdragen i alla former av utveckling som kan utgöra en risk för personuppgifter. Kommissionen måste göra ytterligare insatser för att se till att teknik som är knuten till sakernas Internet uppfyller användarnas krav (särskilt möjligheten att förhindra spårning), och att också människors fri- och rättigheter respekteras. I framtiden måste Europeiska kommissionen genomföra mer ingående utvärderingar av denna teknik, särskilt när det gäller hur människors hälsa påverkas av radiovågor och andra hjälpmedel som används inom identifieringsteknik. Kommissionen måste utveckla ett öppet system som grundas på principen om respekt för integriteten ända från designstadiet, vilket gör det möjligt att uttryckligen ange vilka hjälpmedel som får användas för identifiering och spårning. Samtidigt måste konsumenterna och de behöriga myndigheterna garanteras möjlighet att kontrollera tillförlitligheten hos uppgifterna och den metod som används i systemen, och det måste säkras att uppgifterna endast kommer att vara tillgängliga för de behöriga användarna.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy