Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2728(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0080/2010 (B7-0314/2010)

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 6
CRE 15/06/2010 - 6

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Rozpravy
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Kvalita štatistických údajov v Únii a posilnené kontrolné právomoci Komisie (Eurostat) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie o kvalite štatistických údajov v Únii a posilnených kontrolných právomociach Komisie (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010), ktorú Komisii položili pán Karas a pani Bowlesová v mene Výboru pre hospodárske a menové veci.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, autor.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár Rehn, dámy a páni, dnešná rozprava je dôležitým politickým signálom, ktorý chce v dnešnej dobe Európsky parlament vyslať. Predloženie tejto otázky na ústne zodpovedanie uprostred prestavby Eurostatu a príprava vyhlásenia Európskeho parlamentu pre Komisiu tiež značia naše odhodlanie.

Predložením samostatného uznesenia dávame najavo, že Európsky parlament vyžaduje a chce, aby Eurostat konal nezávisle a ucelene. Je to prvá priama reakcia zákonodarných orgánov na udalosti v Grécku a skúsenosti s ním. Zároveň by sme nemali zabúdať, že v roku 2005 Rada odmietla päťbodový plán pána komisára Almuniu, čím znemožnila Komisii získať potrebné nástroje. Dostávame sa k tomu, čo sme mohli a mali spraviť už dávno. Preto by som rád Komisii aj Rade pripomenul, že jestvuje politická vôľa na vývoj všetkých nástrojov potrebných na zaistenie toho, aby bolo euro podporované nielen pilierom menovej únie, ale aj pilierom hospodárskej únie. Žiadam Radu, aby Komisiu neblokovala, nezdržiavala a aby jej nestála v ceste, ale aby jej túto možnosť dala.

Tiež chceme vedieť, či prebieha nejaké vyšetrovanie v súvislosti s tým, kde Eurostat alebo členské štáty v uplynulých rokoch konali nesprávne, pretože len keď budeme mať jasnú analýzu, budeme vedieť, aké nápravy a doplnky musíme realizovať.

Čo Európsky parlament chce? Chceme nezávislosť, chceme porovnateľnosť, a preto minimálne štandardy na zhromažďovanie štatistík, minimálne štandardy na inštitucionálnu štruktúru orgánov a spoluprácu s ECB. Chceme, aby sa všetky úkony dali kontrolovať, preto musí byť Eurostat schopný kedykoľvek vykonávať neohlásené kontroly. Chceme, aby sa jeho právomoci rozšírili, pretože chceme mať prístup ku všetkým údajom vrátane údajov na regionálnej úrovni a na úrovni samospráv a údajov pre sociálne zabezpečenie. Chceme neprerušovanú spoluprácu, chceme posilniť koordinačnú funkciu a chceme, aby nám Komisia pred ukončením našej správy povedala, či všetko, na čom sme sa doteraz s Radou dohodli, je dostatočné. Myslíme si, že nie. Hovoríme o minimálnom vysvetlení, vyšlo najavo to, čo sa nespravilo, vykračujeme v ústrety väčšej nezávislosti a väčším právomociam.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, autorka. – Vážený pán predsedajúci, Výbor pre hospodárske a menové veci je súdržný a jednotný v názore, že musíme Eurostat posilniť. Dlho sme sa usilovali o zaistenie vyššej kvality štatistických údajov.

Poznáme pozadie problematiky, keďže pán Karas už o nej hovoril. V roku 2005 sa Rada sama znemožnila a vytvorila podmienky pre súčasné štátne dlhové problémy oslabením Paktu stability a rastu a zároveň upieraním kontrolných právomocí Eurostatu. Bude to trvať dlho, kým si s takouto minulosťou znovu získa dôveru. Nedostatok dôvery prispel k dôvodu, pre ktorý sa museli členské štáty počas nedávnych problémov do veľkej miery venovať peňažnej téme. Slová a politická vôľa Rady Ecofin nestačili.

Čoskoro budeme mať pre Eurostat konečne kontrolnú právomoc, čo je v súčasnosti oveľa dôležitejšie, pretože je kľúčom, ktorý môže ďalšie plány o hospodárskom dohľade zefektívniť. Nástroj, ktorý prinesie výsledok, je oveľa lepší ako len nástroj, ktorý prinesie sľuby.

Chceme, aby sa zvýšila kvalita údajov, aby boli aktuálne, a chceme, aby sme boli schopní preskúmať príjmy na národné účty, a preto sa pýtame, či je nová právomoc, ktorú sme Eurostatu dali, postačujúca. Dokonca teraz Rada Ecofin pridala novej kontrolnej právomoci určitú podmienenosť, ktorá je v podstate menej obmedzujúca, než sme sa mnohí obávali, ale znížila možnosť včasného prešetrenia alebo intervencie?

Správa Európskeho parlamentu podporuje neobmedzené práva Eurostatu vykonávať tzv. metodické návštevy. Samozrejme, zdroje sa musia nasmerovať tam, kde sú potrebné, ale vyšetrovanie sa musí viesť v čase podozrenia, nie po skončení prípadu.

Na záver, kedy budeme vedieť, že sa naozaj porovnávajú rovnaké veci? Ako sa postupuje v oblasti zaistenia štandardizovaných a dostatočne transparentných účtovných postupov na zachytenie mimosúvahovej aktivity a ďalších inovačných postupov?

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi najprv poďakovať pánovi Karasovi, pani Bowlesovej a ďalším za to, že upozornili na tieto veľmi dôležité otázky týkajúce sa kvality štatistických údajov a Eurostatu. Takisto vítam podporu, ktorú ste vyjadrili vo svojom návrhu stanoviska k návrhu Komisie zmeniť a doplniť nariadenie o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku (PNS).

Dovoľte mi upozorniť, že je to úplne prvý legislatívny návrh druhej Komisie pána Barrosa vo februári. Som potešený, že sa čoskoro prijme, verím tomu, a my ho potom budeme mať k dispozícii. Potrebovali sme ho už dávno, ako povedala pani Bowlesová.

Pôvodný návrh v tomto zmysle sa vypracoval v roku 2005, ale potom ho členské štáty odmietli. Časy sa zmenili a dnes máme v súvislosti s ním v Rade značnú podporu.

Čo sa týka tohto návrhu, všeobecný prístup, na ktorom sa Rada Ecofin dohodla 8. júna minulý týždeň, potvrdzuje dôležitosť zaistenia vysoko kvalitnej štatistiky o štátnom dlhu a schodku a v tom zmysle uznáva postavenie Komisie a Eurostatu.

Nariadenie, ktoré sa dokončuje, zachováva hlavný cieľ návrhu, ktorý predložila Komisia, konkrétne udelenie väčšej kontrolnej právomoci Eurostatu v prípade objavenia závažného rizika alebo problému s kvalitou údajov. Komisia preto môže kompromisný text akceptovať.

Komisia mieni podniknúť niekoľko ďalších krokov v súvislosti s posilnením kvality európskej štatistiky pre PNS. Okamžite dôjde k posilneniu personálu, ktorý bude mať na starosti túto prácu, najmä preradením zamestnancov v rámci Eurostatu. Návšteva členských štátov bude pravidelnejšia ako v súčasnosti v rámci tzv. konzultačných návštev k postupu pri nadmernom schodku.

Komisia zaistí integráciu viacerých informácií o zdrojových údajoch na zahrnutie štatistiky do súpisov PNS, ktoré nariadenie predpokladá. Ak sa vyskytne výnimočný prípad, keď sa zreteľne identifikujú závažné riziká alebo problémy v súvislosti s kvalitou údajov, Eurostat využije všetky náležité právomoci, ktoré má podľa nových pravidiel k dispozícií, samozrejme, vrátane kontrolných právomocí.

Než skončím, dovoľte mi povedať zopár slov o Grécku v súvislosti s aktuálnou problematikou. Chcel by som využiť túto príležitosť a možno ukrojiť minútu z vášho času. Ako je známe, Komisia sa podujala dôkladne prejsť grécku štatistiku za uplynulé roky. Zmenené a doplnené nariadenie by malo v budúcnosti viac znížiť riziko podvodu alebo manipulácie so štatistikou alebo iného druhu nezrovnalostí.

Včera došlo v súvislosti s Gréckom k novému pokroku. Dozviete sa, že spoločnosť Moody’s sa včera rozhodla znížiť rating gréckych dlhopisov. Hovoril som o tom tiež so svojím kolegom pánom Michelom Barnierom a s pánom predsedom Komisie. Musím povedať, že načasovanie rozhodnutia spoločnosti Moody’s je prekvapujúce a veľmi nešťastné a prichádza po dohode o makroekonomickom ozdravnom programe medzi Gréckom a Komisiou, ECB a MMF.

Opatrenia prijaté gréckou vládou preukazujú jej záväzok implementovať stratégiu na reformu štatistického systému, stabilizovať verejné financie a obnoviť dlhodobo udržateľný hospodársky rast. Rozhodnutie spoločnosti Moody’s sa zdá byť v rozpore s vývojom obchodovania s gréckymi štátnymi dlhopismi a s rozsahom swapu na kreditné zlyhanie, ktorý sa od prijatia dohody o programe významne znížil. Opäť to prináša otázky týkajúce sa úlohy úverových ratingových agentúr vo finančnom systéme a obozretnej regulácie.

Tieto a ďalšie otázky Komisia zohľadní pri úvahách nad budúcnosťou úverových ratingových agentúr. Komisia sa bude v najbližších mesiacoch venovať najmä otázkam úrovne hospodárskej súťaže v tomto sektore, na ktorý sa momentálne značne sústreďuje, ako aj na transparentnosť týkajúcu sa metodiky a konfliktu záujmov, keďže systém ostáva založený na modeli platiteľ – emitent.

Dovoľte mi skončiť slovami, že je mimoriadne dôležité, aby sme mali presné a spoľahlivé štatistické údaje o národných účtoch. To predstavuje jeden zo základných kameňov správne a efektívne fungujúcej hospodárskej a menovej únie, ako zdôraznil napríklad pán Karas. Preto je tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh o právomociach Eurostatu neoddeliteľnou súčasťou posilnenia hospodárskeho riadenia v Európe, čo je skutočne nevyhnutný cieľ.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna, v mene skupiny S&D. – Vážený pán predsedajúci, som rád, že Komisia poskytla legislatívny návrh na posilnenie Eurostatu, ktorý v súčasnosti skúma Výbor pre hospodárske a menové veci.

Kvalita štatistického riadenia spočíva v jadre krízy v eurozóne. Podľa môjho názoru je nepochybné, že Eurostat by mal mať väčšie právomoci najmä v súvislosti s vykonávaním kontrol na mieste v členských štátoch. Nemali by sa ale kontrolovať len úradníci z ministerstva financií členských štátov, národné štatistické úrady alebo dokonca štátne spoločnosti. Kontroly by mali zahŕňať, ak sa to ukáže ako náležité, akademických ekonómov, odbory, mimovládne organizácie atď. Pre ratingové agentúry alebo dokonca pre delegácie MMF je to samozrejmé.

Po druhé, musíme mať spoločný účtovný systém využívaný všetkými členskými štátmi, založený na štandardizovanom a medzinárodne akceptovanom spôsobe účtovania a odsúhlasený medzi členskými štátmi, Komisiou a Parlamentom. Nemalo by sa to vzťahovať len na finančné správy poskytované Komisii, ale aj na samotný verejný sektor v členských štátoch.

Viac ako desať rokov po vytvorení eurozóny a zavedení eura sme objavili základné medzery v systéme, ktoré spôsobujú škody. Tieto medzery sme paradoxne ignorovali pre falošný dojem bezpečnosti, ktorý vytvorilo úspešné euro. Musíme zaistiť, že v budúcnosti budú trhy vládnym hospodárskym prognózam a štatistikám dôverovať. Musíme tieto medzery odstrániť, a to rýchlo.

Preto nalieham na Komisiu, aby pokračovala v úzkej spolupráci s Parlamentom a Radou na riešení týchto naliehavých problémov.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, súčasnú krízu v eurozóne nemôžeme, pochopiteľne, pripisovať nedostatkom spoločného štatistického systému, hoci mali tieto nedostatky závažné dôsledky. Máme tu hospodárske dôsledky, o ktorých sme veľa počuli, ale máme tu aj dôsledky v súvislosti s dôveryhodnosťou Európskej únie. Tu prichádzame, podľa môjho názoru, k jednému z hlavných problémov v súvislosti so spôsobom, akým Únia dnes funguje. Vlády dali svojim občanom prísľuby, a to oprávnene, hovoria, že vzájomné záväzky sa budú striktne monitorovať, že kritériá sa preskúmajú do úplne poslednej desatinnej čiarky, v pôvodnom nemeckom znení je to drei komma null, ale tieto isté vlády rok čo rok odmietali poskytnúť Eurostatu prostriedky, ktoré pri práci potrebuje. To všetko predstavuje ujmu na spoločnom dobre, keďže všetko, čo oslabuje Komisiu, oslabuje nás všetkých.

Preto bezvýhradne podporujeme toto uznesenie, ktoré žiada, aby Komisia, Eurostat dostali právomoci vyšetrovať a aby sa posilnili spoločné štandardy. Bez tohto úsilia zaistiť dôslednosť vo využívaní a zbieraní údajov nebudú prísľuby dôslednosti dodržané. Európania sa budú cítiť stále viac stratení a Európska únia stratí svoju tvár.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, rozprava o posilnených právomociach pre Eurostat sa v skutočnosti nesústreďuje na problém. Už nikdy sa nesmieme dostať do situácie, keď členský štát klame o svojich rozpočtových údajoch a roky žije vysoko nad svoje možnosti na náklady ostatných. Ak sú dôvody na pochybovanie o údajoch, údaje sa musia overiť. EÚ však nesmie využiť Grécko a súčasnú krízu eura ako zámienku, aby úplne odobrala právomoci rozpočtovej zvrchovanosti členským štátom. Problém musíme radšej odstrániť.

V niektorých prípadoch sa sociálno-ekonomické štruktúry členských štátov značne líšia. Musí si to dokonca uvedomiť aj Eurostat, ktorý s číslami EÚ manipuluje. Nezamestnaný človek v Londýne nepredstavuje to isté ako nezamestnaný človek v Paríži, pretože tu platia rozličné kritériá. Rozdiely v sociálno-ekonomických skutočnostiach medzi krajinami s tradične tvrdou menou a mäkkou menou sú ešte viditeľnejšie.

Eurostat nesmie udržiavať tento mýtus porovnateľnosti za žiadnu cenu. Porovnateľnosť krajín v rámci eurozóny sa musí od základu prehodnotiť.

 
  
MPphoto
 

  Anni Podimata (S&D).(EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dovoľte mi na začiatok vyjadriť úplnú spokojnosť v súvislosti s tým, čo ste povedali o včerajšom náhlom a bezdôvodnom rozhodnutí úverovej ratingovej agentúry Moody’s, ktoré ste nazvali nešťastným a nesprávnym, a tak ste potvrdili, že naše rozhodnutie pokračovať radikálnou kontrolou operačného rámca týchto spoločností na európskom území a do hĺbky preskúmať možnosti vzniku verejnej európskej úverovej ratingovej agentúry bolo správne.

Čo sa týka dnešnej rozpravy a návrhu preskúmať nariadenie o kvalite štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku, všetci vieme, že vychádza z tzv. gréckej aféry v zmysle nepravdivej štatistiky.

Ako grécka poslankyňa nie som, samozrejme, spokojná s tým, že sa Grécko v takejto rozprave využíva ako príklad, ktorému sa treba vyhnúť. Rada by som však Parlamentu pripomenula, ako ste to spravili vy, pán komisár, že Grécko, súčasná grécka vláda prvá rozpoznala problém a okamžite prijala radikálne rozhodnutia na jeho riešenie najprv zmenou národného štatistického úradu na plne nezávislý orgán, na ktorý dohliada parlament, a potom podniknutím krokov na vytvorenie kontrolného úradu, ktorý má prípad prešetriť a vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí boli do tohto neprijateľného postupu zapojení.

Musíme však poznamenať, že táto rozprava je na európskej úrovni oneskorená, keďže existovali dostatočné štatistiky, ktoré nás od roku 2005 mali prinútiť konať.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Rád by som nasmeroval rozpravu praktickejším smerom, pretože pán komisár minulý týždeň tvrdil, že Eurostat vykoná osobitý audit štatistických údajov, ktoré Komisia dostala z Bulharska.

Nanešťastie, z vyjadrenia pána Rehna však nebolo jasné, prečo bol tento audit nevyhnutný. Rád by som preto využil túto príležitosť a položil mu otázku.

Na základe akých kritérií bol vybraný najstabilnejší členský štát na Balkáne, keď všetky ostatné členské štáty na Balkáne majú väčšie ťažkosti? Aké kritériá rozhodli o tom, že audit by sa mal vykonať práve v Bulharsku? Nie je to tiež znakom určitej vašej neschopnosti vychádzajúcej z vašej predchádzajúcej oblasti zodpovednosti, ktorou bolo rozšírenie?

Tiež ste práve povedali, že je veľmi nešťastné, že spoločnosť Moody’s znížila úverový rating Grécka. Uvedomujete si však, že prepieraním takýchto vyjadrení na verejnosti sa môže úverový rating Bulharska tiež znížiť? Potom sa nemôžete hnevať na spoločnosť Moody’s. V takomto prípade sa môžete hnevať len sám na seba.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D).(SV) Vážený pán predsedajúci, jestvujú jednoduché opatrenia, ktoré musíme realizovať, aby sme vytvorili v rámci EÚ hospodársku stabilitu. Jedným z najjednoduchších, ale zároveň aj najdôležitejších opatrení je zvýšenie kvality hospodárskej štatistiky. V tejto oblasti je bezpochyby možné relatívne rýchlo dosiahnuť výrazné zlepšenie. Preto vítam pozitívne signály, ktoré vyslala Komisia aj Rada. Dúfam, že bude možné rýchlo dosiahnuť dohodu o efektívnych balíkoch opatrení, ktoré zvýšia kvalitu štatistiky.

Domnievam sa, že musíme posilniť postavenie a právomoci Eurostatu. Eurostat musí naďalej spolupracovať s tvorcami národných štatistík, ale hierarchia a úroveň rozhodovania musia byť prehľadnejšie. Eurostat musí byť schopný žiadať správne národné údaje a v prípade nedostatočnej kvality využívať sankcie a vykonávať mimoriadne inšpekcie.

Ak máme zlepšiť štatistiku, potrebujeme viac prostriedkov. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že vyššia kvalita si v tomto ohľade vyžaduje aj vyššiu investíciu. Pre Eurostat potrebujeme vypracovať plán. Musíme zvýšiť jeho kapacitu a zaistiť, že rozpočet zabezpečí možnosti na toto zvýšenie. Obávam sa, že doteraz štatistika nebola v tejto oblasti prioritou v rámci prebiehajúcich diskusií o rozhodovaní. Verím, že sa dočkáme tejto vyššej investície.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, všetci vieme, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh smernice o kvalite štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku je osobitne dôležité a naliehavé opatrenie v zmysle súčasných problémov väčšiny národných rozpočtov členských štátov. Bez presných a jasných údajov je náročné rozhodnúť o ďalších opatreniach a zaviesť ich. V tomto ohľade sa musí zaviesť kontrolný mechanizmus, ktorý zabezpečí, že sa údaje od vnútroštátnych orgánov overia včas. V každom prípade sa už nikdy nesmieme ocitnúť v situácii, v akej sa ocitlo Grécko, keď len z dnešného pohľadu je zrejmé, že sa rozhodnutia s rozsiahlymi dôsledkami realizovali na základe nesprávnych alebo sfalšovaných údajov. Musíme sa tiež zamyslieť nad trestom pre krajiny, ktoré úmyselne poskytovali nesprávne údaje alebo štatistiku. Posilnenie Eurostatu a jeho rozšírenie na nezávislý orgán by sme preto mali v každom prípade zvážiť. Do rozpočtovej zvrchovanosti členských štátov to vôbec nezasahuje, ale skôr to predstavuje efektívne kontroly údajov.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že by sme Komisii mali poďakovať za takýto rýchly postup vpred v týchto otázkach. Napríklad len pred pár mesiacmi bol náhľad do štatistických údajov krajiny vnímaný ako drzý v súvislosti s národnou zvrchovanosťou. Vtedy sme to pokladali za prakticky nemožné a teraz sme očividne výrazne pokročili. Je úžasné, že právomoci Eurostatu sa zvýšia. Európa by sa prepadla do určitej morálnej krízy, ak by ľudia, takpovediac, len letmo spozorovali, že štatistiky boli skreslené.

Súhlasím s mojou kolegyňou pani Podimatovou, že ľudia by mali prestať takýmto spôsobom Grécko zosmiešňovať. Grécko by sme si mali vážiť za to, že prijalo niekoľko veľmi prísnych rozhodnutí. Obyvatelia tejto krajiny by mali mať lepší prístup k štatistickým údajom a všeobecným informáciám o hospodárstve ako predtým.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi poďakovať za zmysluplnú rozpravu a vašu podporu návrhu posilniť právomoci Eurostatu. Musím povedať, že súhlasím s pani Jaakonsaariovou, že sme svedkami radikálnej zmeny, skutočnej kultúrnej zmeny v súvislosti s prístupom ku koordinácii hospodárskej politiky v Európe počas uplynulých mesiacov.

Prijatie tohto návrhu je jedným zo základných kameňov nášho úsilia posilniť našu hospodársku a menovú úniu. Zaznelo niekoľko tvrdení týkajúcich sa Grécka a Bulharska a rád by som objasnil niektoré otázky, o ktorých sa tu dnes hovorilo, a odpovedal na ne. Čo sa týka Grécka, nebudem spomínať celú dlhú históriu tohto príbehu. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že nie je správne naďalej útočiť na Grécko, pretože v súčasnosti je na správnej ceste a jeho program sa účinne implementuje. Grécko si zaslúži dôveru a podporu, nie útoky. Čo sa týka štatistických reforiem, spolupracujeme s gréckymi orgánmi. Počas tejto zimy a jari sme uskutočnili množstvo návštev a nedávno sme sa zhodli na akčnom pláne, ktorého cieľom je zvýšiť kapacitu gréckeho štatistického systému a zlepšiť štatistiku verejných financií Grécka.

Čo sa týka Bulharska, naše obavy sa týkajú predovšetkým dvoch aspektov rozpočtovej prognózy. Verím, že prinajmenšom bulharskí poslanci Európskeho parlamentu venujú pozornosť môjmu vysvetleniu týkajúceho sa postupu pri nadmernom schodku Bulharska a štatistických problémov.

Po prvé, Bulharsko len oneskorene informovalo Komisiu o veľkých opravách v rozpočtovom výhľade, čo je v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy. Po druhé, chýbajú nám informácie o tom, prečo Bulharsko v priebehu niekoľkých týždňov prepracovalo svoj plánovaný rozpočet na rok 2010 z vyrovnaného rozpočtu na rozpočet so schodkom 3,8 %, hoci makroekonomický scenár sa nezmenil alebo sa dokonca zlepšil. Následkom toho nie je Komisia v pozícii posúdiť bulharské rozpočtové plány na tento rok.

Plánovaná návšteva Eurostatu v Bulharsku, ktorá sa očakáva v druhej polovici tohto roku, sa nebude venovať rozdielom a otázkam týkajúcim sa výhľadu na rok 2010. To nie je otázka štatistiky. Namiesto toho sa bude Eurostat zameriavať na možné riziká minulých údajov o postupe pri nadmernom schodku za rok 2009 v súvislosti s predchádzajúcimi neohlásenými vládnymi zmluvnými záväzkami.

Som veľmi vďačný za pozornosť venovanú týmto dôležitým otázkam, ktoré môžu mať tiež určité dôsledky na postavenie Bulharska na trhoch. Podľa informácií získaných od bulharských orgánov sa závery vnútorných rozpočtových auditov skompletizujú len uprostred leta. Výsledok takýchto auditov využije Eurostat v kontexte plánovanej návštevy Bulharska v súvislosti s PNS. V závislosti od rýchlosti prijatia revidovaného nariadenia, ktoré dá Eurostatu silnejšie právomoci, by Eurostat mohol tieto právomoci využívať v prípade potreby pri svojej práci.

Dámy a páni, ešte raz ďakujem za vašu pozornosť a najmä za vašu veľkú a silnú podporu nášho návrhu, ktorý je úplne prvým legislatívnym návrhom druhej Komisie pána Barrosa. Jeho prijatie je skutočne základom pre efektívne fungovanie hospodárskej a menovej únie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem, pán komisár, a ďakujem aj za vaše veľkorysé pripomienky týkajúce sa nás, nevenovali sme im dostatočne pozornosť. Podľa mňa je poľutovaniahodné, že keď má niekto v tomto Parlamente prejav, sprevádzajú ho pritom série potleskov, ktoré nemajú nič spoločné s témou ani s prejavom predneseným počas našej rozpravy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 16. júna 2010.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Enikő Győri (PPE), písomne. (HU) Európsky parlament musí zaujať stanovisko k veľmi dôležitej otázke dnešnej rozpravy, konkrétne k riadeniu štatistického informačného systému v súčasnosti fungujúceho v rámci kompetencií Eurostatu, ktoré by sa malo v budúcnosti vyhnúť situáciám pripomínajúcim grécky škandál. Dovoľte mi pripomenúť, že podvod, ktorého sa dopustili grécke orgány, vyšiel najavo už v roku 2004 a že v tom istom čase boli financie maďarskej vlády vedenej socialistami tiež nejasné. Napriek tomu EÚ stále nepodnikla žiadne kroky na reformu štatistického informačného systému. Hoci sa domnievam, že plán Komisie poskytnúť kontrolné práva Eurostatu je krok správnym smerom, som presvedčená, že budeme musieť spraviť viac, keďže v stávke je teraz budúcnosť spoločnej meny. Čo by sme podľa mňa mali spraviť ako ďalšie? Podľa môjho názoru by sa postup pri nadmernom schodku a sankcie nemali ukladať len členským štátom, ktoré opakovane nespĺňajú svoju povinnosť dosiahnuť maastrichtské kritérium na rozpočtový schodok 3 %, ale aj tým, ktoré roky poskytovali falošné štatistické údaje, klamali investorov a EÚ a ohrozili stabilitu eurozóny. Súhlasím s prístupom vyvodiť osobnú zodpovednosť voči úradníkom národných štatistických úradov zodpovedným za kvalitu údajov poskytovaných Eurostatu. Preto navrhujem, berúc do úvahy činnosť pracovnej skupiny Rady pod vedením pána Hermana Van Rompuya, aby sme požiadali Komisiu o vypracovanie prísnejšieho systému sankcií, ktorý nahradí ten súčasný.

 
  
  

PREDSEDÁ: JERZY BUZEK
predseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia