Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2742(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0341/2010

Ingediende teksten :

B7-0341/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/06/2010 - 7.16
CRE 15/06/2010 - 7.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0211

Debatten
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg Uitgave PB

7.16. Voorstel voor een besluit betreffende de instelling en het ledental van de Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EG (stemming)
PV
  

***

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Collega’s, voor degenen die geïnteresseerd zijn in de verklaring over de stemming inzake de heer Tőkés:

Deelnemers aan de stemming: 621 – dat zijn de stemmen vóór en de onthoudingen; uitgebrachte stemmen vóór: 334; onthoudingen: 287, maar deze worden niet als uitgebrachte stemmen meegeteld. De volstrekte meerderheid is 168.

De heer Tőkés kreeg 334 stemmen, meer dan de volstrekte meerderheid van 168. Het systeem van elektronisch stemmen wordt gebruikt als alternatief voor stemmingen met stembriefjes. Op een stembriefje voor een verkiezing kunnen kiezers alleen vóór een kandidaat of een vast aantal kandidaten stemmen. Er bestaat nooit de mogelijkheid om tegen te stemmen, zoals mevrouw Roth-Behrendt al toelichtte. Kiezers die niet vóór willen stemmen laten het stembriefje blanco. Ik heet dominee Tőkés derhalve welkom in het Bureau.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik probeer het te begrijpen. Wat u ons vertelt, is dat bij het kiezen van een ondervoorzitter, het onmogelijk is om géén gekwalificeerde meerderheid te behalen. Want als je alleen kunt kiezen tussen positief stemmen of je onthouden van de stemming, en als onthoudingen niet meetellen voor het totale resultaat, dan krijg je per definitie altijd een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Is dat wat u zegt?

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Zoals u zich herinnert, mijnheer Lambrinidis, waren er bij het begin van het Parlement drie stemmingen om alle ondervoorzitters met een gekwalificeerde meerderheid te kiezen. Dat was de procedure die we destijds hebben gevolgd. Nu was er echter maar één kandidaat en het feit dat hij meer dan 168 stemmen kreeg, betekent dat hij meer dan de gekwalificeerde meerderheid heeft behaald. Hij is derhalve bij één stemming verkozen. Deze procedure is niet gebruikelijk, maar wel volgens de regels.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, u heeft misschien de regels gevolgd, maar wanneer ik 334 stemmen vóór, 168 onthoudingen en 287 mensen die tegen hebben gestemd, bij elkaar optel, dan kom ik op 789 afgevaardigden. Met andere woorden: meer afgevaardigden dan er in deze zaal zijn. Er is dus sprake van fraude bij de stemming, zoals bij de verkiezingen op Corsica. Er is duidelijk gesjoemeld met deze stemming en er moet opnieuw gestemd worden.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Mijnheer Goebbels, het antwoord op uw vraag is dat een aantal leden dacht dat de volstrekte meerderheid een score betrof. Maar dat was het niet; het was een aanduiding van de volstrekte meerderheid. Het getal moet niet worden opgeteld bij het totale aantal stemmen. Ik herhaal, de heer Tőkés heeft 334 stemmen gekregen. Dat is meer dan de gekwalificeerde meerderheid. Hij is derhalve gekozen.

Ik wil heel duidelijk stellen dat het cijfer 168 niet staat voor 168 stemmen. Dit cijfer is een indicatie van het aantal stemmen, de vereiste drempel, benodigd om voor de functie van ondervoorzitter in aanmerking te komen. Het spijt me voor dit misverstand. We hadden het eerder duidelijker moeten uitleggen.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil niet in details treden. Ik wil u eraan herinneren dat degene die de vergadering voorzat en de Voorzitter van het Parlement ons hebben gemeld dat de personen die zich zouden onthouden en de personen die tegen zou stemmen, uiteindelijk hetzelfde zouden doen. Die aankondiging was natuurlijk misleidend, maar toch, aangezien de aankondiging afkomstig was van degene die de vergadering voorzat, was het een geldige aankondiging. Daarom denk ik dat de stemming overgedaan moet worden, gebaseerd op de toelichting die u ons zojuist hebt gegeven.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Ik ben ervan overtuigd dat als de stemming zou worden overgedaan hetzelfde resultaat uit de bus zou komen. Ik denk dat de mensen hebben gesnapt dat ze stemden op een wijze die bij elektronisch stemmen te doen gebruikelijk is. De knoppen stonden immers voor hetzelfde en het resultaat was duidelijk. Wat voor enige verwarring zorgde was het cijfer 168. Als er sprake was van onbegrip kan de Voorzitter zelf uitleggen wat hij bedoelde als hij de volgende keer voor u verschijnt.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D) . (PL) Mijn naam is Senyszyn.

Deze uitleg is absoluut onvoldoende. Voor de stemming kregen we informatie dat stemmen tegen en onthoudingen op dezelfde manier geteld zullen worden, wat conform is met de vereiste voor een gekwalificeerde meerderheid. Want wat betekent een gekwalificeerde meerderheid? Dit betekent dat er meer stemmen voor moeten zijn dan stemmen tegen en onthoudingen. In dit geval weten we helemaal niet wat de uitslag van de stemming was. Voorzitter Buzek zei dat er 334 stemmen voor, 287 stemmen tegen en 168 onthoudingen waren. Het ziet er dus in feite naar uit dat er 789 personen stemden. Als men nu gaat beweren dat bepaalde stemmen niet tellen, kan dat ook betekenen dat bepaalde stemmen van de 334 stemmen niet tellen.

Dit is een absoluut ontoelaatbare situatie als men de definitie in de meeste landen bekijkt. Ik denk dat het in ons Parlement niet anders is. Een gekwalificeerde meerderheid, een absolute meerderheid, dat is een overwicht van stemmen voor op stemmen tegen en onthoudingen. In dit geval was er helemaal geen dergelijke situatie, want er werd een foutief aantal stemmen afgegeven. Dat betekent dat de stemmachine slecht werkte en dat de stemming zonder twijfel herhaald moet worden.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Mijnheer de Voorzitter, als u het mij toestaat, wil ik tweemaal een beroep op het Reglement doen. Mijn eerste beroep gaat over de verkiezing van de ondervoorzitter van het Parlement. Dit was in geen geval een veilige stemming. We werden misleid over de instructies. In deze rij hier hebben we geprobeerd om tegen te stemmen, en de machines lieten dat niet toe. We hebben geprobeerd om een motie van orde in te dienen, maar we werden op dat moment niet gehoord. Ik zou dan ook willen vragen om deze stemming over te doen met papieren stembiljetten of een simpele ja / onthouden / nee - stemming en een goede weergave van de resultaten. In naam van alle mensen die, zoals ik, kritisch staan tegenover deze instelling zou ik u van harte willen bedanken. Dit is een open doel en we zullen er dankbaar gebruik van maken om hierop kritiek te leveren. Heel erg bedankt!

Mijn tweede punt van kritiek is dat mij niet werd toegestaan een stemverklaring af te leggen over het verslag-Tremopoulos. Dit was een hoofdelijke stemming over transparantie en ik heb tegengestemd. Nu krijg ik niet de kans om uit te leggen waarom ik tegen heb gestemd, maar mijn kiezers zullen wel zien dat ik tegen transparantie heb gestemd. Ik wil uitleggen waarom ik tegen dit verslag heb gestemd. Mag ik alstublieft hierover een stemverklaring afleggen?

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Wat het eerste punt betreft, de medewerkers waren aanwezig, net als de Voorzitter die bij de stemming het voorzitterschap bekleedde. Indien er problemen zijn die zijn voortgekomen uit de behandeling van een en ander, dan worden die aangepakt.

Wat het tweede punt betreft, bij een vereenvoudigde procedure wordt er niet gedebatteerd en zijn er geen stemverklaringen. Wel kunt u, mevrouw Sinclair, uw punten schriftelijk kenbaar maken en ik nodig u uit van die gelegenheid gebruik te maken.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik heb u gehoord en ik heb goed gelet op wat u heeft gezegd. U heeft gezegd dat het getal 168 de drempel was voor de gekwalificeerde meerderheid. Dat heb ik gehoord, en zo is het in ieder geval vertaald. Dat lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk, want als dat het geval is, dan zou op de een of andere manier de helft van het aantal mensen dat vóór heeft gestemd beschouwd worden als de drempel voor de stemming.

Op die manier zal de gekwalificeerde meerderheid altijd gehaald worden. Dat is duidelijk. Het is voor het eerst dat ik in dit Parlement hoor dat 168 stemmen de gekwalificeerde meerderheid is. Misschien heb ik uw woorden niet goed begrepen, maar deze procedure als geheel lijkt me volstrekt absurd. Die procedure is misschien geschikt voor een verkiezing met meerdere kandidaten, maar in het geheel niet voor de vervanging van een ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Het cijfer 168 is door de computer berekend, op basis van de werkelijk uitgebrachte stemmen, als meerderheid.

Maar luister eens, ik heb nog nooit in mijn leven een wiskunde-examen afgelegd dus ik zet er nu een punt achter!

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, op dit punt ben ik het voor een keer eens met de heer Gollnisch, zij het hopelijk voor de eerste en laatste keer. Het klopt dat, als 621 leden hun stem hebben uitgebracht, de vereiste meerderheid ten minste 311 moest bedragen. Ik ben erg blij met het resultaat. Onze kandidaat heeft 334 stemmen behaald, wat betekent dat hij hoe dan ook verkozen is, maar ik smeek u om dit te corrigeren. Als dit het programma is dat wij in de computer hebben zitten, dan is het in elk geval op wiskundig vlak onjuist.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Wij hebben kennis genomen van dit punt.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D).(DE) Mijnheer de Voorzitter, het was niet mogelijk om ‘Nee’ te stemmen, omdat mijn stemmachine alleen iets afbeeldde als ik op de knop ‘Ja’ had gedrukt, en vervolgens op de knop ‘Onthouding’. Zou u nogmaals willen controleren hoe de machine de stemmen verzamelt en telt, want volgens mij is dit nog niet helemaal afdoende gebeurd. Ik ben niet de enige die dit heeft geconstateerd; een aantal andere Parlementsleden heeft hetzelfde ervaren. Zij konden niet op de knop ‘Nee’ of op de knop ‘Onthouding’ drukken, maar moesten eerst op de knop ‘Ja’ drukken. Dat maakt het stemmingsproces wat schimmig. Wilt u daarom nogmaals controleren hoe de stemmen zijn geteld?

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Iets zegt mij dat wij dit systeem nooit meer zullen gebruiken. We doen het voortaan wel op papier!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zou aan diegenen die nog in het Parlement aanwezig zijn, willen voorstellen dat we afzien van verdere discussie over deze kwestie. Het is overduidelijk dat er 621 stemmen werden uitgebracht. De ondervoorzitter kreeg er 334. Dat is een meerderheid, dus laten we verder gaan. Als de burgers in onze 27 landen dit zien, zullen ze zeer weinig respect kunnen opbrengen voor dit Parlement. Er zijn grotere problemen dan dit, zoals de hoge werkloosheid. Laten we debatteren over de onderwerpen die van belang zijn en geen tijd meer verspillen aan verdere discussie hierover. Ik ga akkoord met uw uitleg, mijnheer de Voorzitter; ik accepteer de uitleg van de Voorzitter. Gelieve verder te gaan en de aandacht te richten op kwesties die van belang zijn.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE). - Voorzitter, ik stel voor dat u de uitleg die u heeft gegeven en die voor mij duidelijk was, via de e-mail naar alle leden stuurt. Want ik betreur het dat heel veel collega’s die altijd bovenop de kast staan als het gaat over transparantie, duidelijkheid en democratie, zich nu heel snel naar de lunch hebben gespoed. Wellicht is het voor hen duidelijk als u het hen via de e-mail laat toesturen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dat is een besluit dat de Voorzitter moet nemen, maar ik zal die suggestie zeker aan hem doorgeven.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de ondervoorzitter, onze plenaire vergaderingen zijn openlijk toegankelijk en dit maakt toch een wel zeer jammerlijke indruk. Ik zou mij graag willen aansluiten bij wat reeds eerder is gezegd. Ik vraag niet zozeer om een e-mail, maar zou daarentegen wensen dat het op de website van het Parlement officieel uiteen wordt gezet en verklaard. Immers, ten minste één van de verklaringen moet onjuist zijn. 168 kan onmogelijk de drempel zijn. Als er 621 stemmen worden uitgebracht, dan zou de drempel 310 moeten bedragen, tenminste als ik een en ander goed begrepen heb. Ik zou daarom om een schriftelijke verklaring op de website willen vragen, zodat elke burger kan begrijpen hoe het in elkaar zit. Met het oog op de grote hoeveelheid mensen die toekijkt, maken wij hier vandaag echt een erbarmelijke indruk op het publiek.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - (RO) Vanwege de verwarrende en tegenstrijdige uitleg van Voorzitter Buzek over de stemprocedure en het feit dat meerdere stemapparaten niet hebben gewerkt, ben ik van mening dat een legitiem, transparant resultaat kan worden bereikt door de stemming te herhalen. Zoals een van mijn collega’s opmerkte worden wij gevolgd door mensen uit 27 landen, dus ik vind dat wij tegenover onze kiezers transparantie en correctheid moeten laten zien.

Het is betreurenswaardig dat, hoewel veel Europese afgevaardigden protesteren tegen de afwikkeling van de stemprocedure, een herstemming onder normale omstandigheden is geweigerd, hetgeen betekent dat niet alle afgevaardigden eerlijk zijn behandeld.

Daarom moet uw overtuiging, die van u mijnheer de Voorzitter en de overtuiging van de collega’s die hebben gezegd dat deze stemmen zijn ontvangen, de overtuiging zijn van ons allemaal, van alle leden van de Europese Unie.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid