Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0132(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0102/2010

Ingivna texter :

A7-0102/2010

Debatter :

PV 15/06/2010 - 13
CRE 15/06/2010 - 13

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0227

Debatter
Tisdagen den 15 juni 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

13. Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Wolf Klinz, för utskottet för ekonomi och valutafrågor, om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)) (A7-0102/2010).

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, föredragande.(DE) Herr talman, herr kommissionsledamot! Om jag använder lite mer än fyra minuter förkortar jag mina avslutande anmärkningar, så att jag inte överskrider mina sex minuter.

Direktivet om prospekt utarbetades ursprungligen 2003 med villkoret att det skulle ses över i september 2009. Det har också skett. Direktivet om prospekt rör utformningen, godkännandet och offentliggörandet av prospekt som en förutsättning för att erbjuda värdepapper till allmänheten eller emittera dem på en reglerad marknad i EU. Rent allmänt rör den aktuella översynen tekniska frågor och är avsedd att avlägsna rättsosäkerhet och orimligt betungande krav.

Först och främst vill jag verkligen tacka alla ledamöter och skuggföredraganden som har samarbetat med oss i denna fråga. Samarbetet har varit mycket bra, även med kommissionen. Utan ett sådant gott samarbete skulle vi inte ha kunnat föra paketet i hamn i första behandlingen på mindre än tio månader. Jag ska nu kortfattat presentera den utarbetade överenskommelsen och trepartssamtalen, i form av åtta huvudpunkter som vi kunde enas om.

För det första var ett av våra mål att underlätta kapitaltillgången på marknaden för små och medelstora företag. Som ni vet finansieras i USA många fler företag genom marknaden, inklusive små och medelstora företag. I EU är det vanligtvis så, särskilt bland små företag, att finansieringen sker genom banklån. Vi vill göra det möjligt för små företag att utnyttja marknaden oftare än förut. Vi har därför i fråga om erbjudandenas sammanlagda vederlag höjt tröskelvärdet för tillämpning av direktivet om prospekt, som i slutänden belastar de små och medelstora företagen med byråkrati och kostnader, från 2,5 miljoner euro till 5 miljoner euro.

Min andra punkt rör investerarskyddet. I samband med att vi underlättar för företagen vill vi även tillräckligt skydda småspararna. Därför har vi i fråga om enskilda värdepappers nominella värde höjt tröskelvärdet för undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt från 50 000 euro till 100 000 euro.

Den tredje punkten rör frågan om hur man gör det möjligt för anställda att ta del i ett företags aktiekapital utan att företaget ska behöva bära de förhållandevis höga kostnader som är knutna till prospekt. Så det handlar om att lätta på prospektkraven när det gäller program för aktier som riktar sig till anställda. Här har vi infört en proportionalitetsklausul genom att avlägsna det onödiga kravet på offentliggörande. Samtidigt har vi dock sett till att vi har ett dokument med grundläggande information, så att anställda som deltar på detta sätt ges en uppfattning om vad de får. Vi har även sett till att företag som är noterade i tredjeland, det vill säga ett land utanför EU, undantas från skyldigheten att offentliggöra prospekt – precis som företag i EU – när de erbjuder aktier till sina anställda, under förutsättning att de kan bevisa att kraven för offentliggörande är likvärdiga.

Det fjärde området som vi har diskuterat och som vi enades om rör det som i allmänhet kallas prospektsammanfattning. I normalfallet är ett prospekt ett tjockt och omfångsrikt dokument som ofta omfattar hundratals sidor. Sedan finns en sammanfattning som ofta omfattar ytterligare 50, 60 eller 70 sidor. Vi vill att parlamentet ska korta ned denna till vad som är känt som ”basfakta för investerare”, ett dokument med grundläggande information för investerare av det slag som erbjuds av fondföretag med traditionella värdepappersfonder. Kommissionen tog dock inte hänsyn till detta, utan ville endast se till att nyckelinformation verkligen ingår i sammanfattningen.

Vi har nu enats om att behålla sammanfattningen i dess nuvarande form men samtidigt se till att den faktiskt innehåller nyckelinformation som så småningom kommer att stakas ut genom krav i direktivet och behandling på nivå 2. Detta kommer att bidra till att sammanfattningen kortas ned avsevärt, från de nuvarande 60, 70 eller 80 sidorna till kanske 20 eller 30 sidor, samtidigt som den blir lättläst, inte minst för småspararen. Detta är viktigt, eftersom vi inte vill att småspararen ska vara borta ur bilden.

För det femte har vi ansvarsfrågan: vem garanterar att innehållet är korrekt när ett prospekt utarbetas? Om en mellanhand använder prospektet och själv gör ändringar av innehållet blir mellanhanden den ansvariga parten. Skyldigheten att offentliggöra prospekt upphör antingen när erbjudandeperioden har löpt ut eller när handeln har inletts, beroende på vad som inträffar sist.

För det sjunde har vi översynsklausulen: liksom det tidigare direktivet kommer även detta direktiv att ses över om fem år.

Sista punkten är att detta dokument är det första dokument som ligger i linje med bestämmelserna i Lissabonfördraget. Låt mig sist men inte minst påpeka att ordföranden i utskottet för ekonomi och valutafrågor har lyckats se till att parlamentet får tillräckligt med tid. Vi har tre månader på oss att reagera på kommissionens förslag och ytterligare tre månader vid behov. Men om alla andra alternativ faller bort har vi lovat ett tidigt godkännande för att denna rättsakt ska kunna genomdrivas så fort som möjligt.

Så blir alla nöjda.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, ledamot av kommissionen.(FR) Herr talman, mina damer och herrar! När jag hade äran att frågas ut av parlamentet den 13 januari, innan jag utsågs till kommissionsledamot, åtog jag mig att förbättra skyddet för investerare och att minska de administrativa kostnaderna för företagen, framför allt för de små och medelstora företagen som, vilket vi vet, står för 80–90 procent av den ekonomiska verksamheten på den inre marknaden. Därför är jag nöjd med att parlamentet har antagit det reviderade direktivet om prospekt vid första behandlingen. Det ändrade direktivet förenklar och förtydligar reglerna för emission av värdepapper, hjälper små och medelstora företag, som Wolf Klinz nyss mycket riktigt påminde oss om, att få tillträde till kapitalmarknaderna och kommer att bidra till att förstärka den inre kapitalmarknaden. Förhandlingarna om direktivet gynnades av nära samarbete med parlamentet, och mer än så. Parlamentet och rådet föreslog till och med viktiga förbättringar, och kommissionen var givetvis delaktig i processen.

Därför vill jag, på kommissionens vägnar, varmt tacka er föredragande, Wolf Klinz, och utskottet för ekonomi och valutafrågor för deras effektiva arbete och konstruktiva samarbete. Vi är nöjda med den kompromisstext som vi nu har framför oss, och som är i linje med det ursprungliga förslaget.

2003 års direktiv om prospekt hade väldigt tydliga och odiskutabla förtjänster. Det innehöll harmoniserade regler om vad europeiska företag måste offentliggöra när de emitterar värdepapper och en stor innovation. När ett prospekt har antagits i en medlemsstat är det giltigt i hela EU. Direktivet behövde dock justeras för att förbättra den rättsliga klarheten och effektiviteten hos prospektsystemet samt för att minska de administrativa kostnaderna.

Tack vare er och tack vare översynen kommer följaktligen minskade rapporteringskrav att tillämpas för små företag och små långivare samt för nyemissioner och statliga garantier vid vissa typer av emissioner av värdepapper. Prospektsammanfattningens form och innehåll kommer att förbättras. När företag säljer via mellanhänder eller kedjor av icke-professionella investerare eller när de delar ut aktier till sina anställda medges undantag från kravet på att offentliggöra ett prospekt. Slutligen kommer de rapporteringskrav som just nu överlappar kraven i direktivet om insyn att upphävas.

Här är resultatet av vårt gemensamma arbete. Det reviderade direktivet kommer att ge ett balanserat verktyg som är anpassat till de komplexa frågor som ställs av investerare och emittenter på kapitalmarknaderna, oavsett om de är små och medelstora företag eller stora, väletablerade företag. Antagandet av texten vid första behandlingen kommer att ge en stark signal om att EU respekterar sitt åtagande att förenkla och minska den administrativa bördan samtidigt som nivån på investerarskyddet bevaras och till och med förbättras. Därför vill jag återigen tacka er föredragande och er för att ni har antagit denna dynamiska kompromiss som gynnar förenklingen och som framför allt gynnar små och medelstora företag i hela EU.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio, för PPE-gruppen.(PT) Jag vill börja med att ta upp det goda arbete som har varit möjligt inom utskottet för ekonomi och valutafrågor, tack vare förslagen från dess olika ledamöter, och betona den roll som föredraganden, vår kollega Wolf Klinz, spelade för det positiva resultatet. När vi talar om prospekt talar vi givetvis om offentliggörande, marknadssäkerhet och bättre tillgång till investeringar. Därför menar jag att det ibland råder en tydlig konflikt mellan det skydd som konsumenterna behöver och skyddet för investerare, som också är nödvändigt.

Vi lyckades hitta en jämvikt. Ofta var lösningarna inte identiska men icke desto mindre är det värt att betona att i slutändan tog man i översynen hänsyn till situationen för små och medelstora företag och till behovet av att respektera små investerare när det gäller möjligheten till större förenklingar. Man strävade också efter ökad tydlighet angående undantagen och lägre kostnader för företagen genom en minskning av vad som ofta är en överdriven administrativ börda.

Givetvis är rådets, kommissionens och parlamentets ståndpunkter ofta inte exakt desamma under trepartssamtalen. Det var dock möjligt att uppnå en jämvikt om den framtida marknadssäkerheten på EU-nivå, och jag vill betona att det är positivt.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler, för S&D-gruppen.(EN) Herr talman! Jag vill tacka föredraganden och alla skuggföredragandena för deras samarbete.

Jag menar att de kompromisser som har uppnåtts accepteras av S&D-gruppen eftersom de är rättvisa. Enligt vår mening kommer de att leda till större skydd för investerare, framför allt för små icke-professionella investerare. Jag anser, som kommissionsledamoten sade, att det är i linje med det ursprungliga direktivet.

Om vi tittar på sammanfattningen och dokumentet med basfakta – Wolf Klinz har talat om detta och behovet av klarhet – anser jag att vi har fått till stånd en tydlig text där det klart framgår att det civilrättsliga ansvaret alltjämt gäller för prospektet med basfakta.

Dessutom har vi förtydligat inom vilken period ett prospekt eller ytterligare information ska offentliggöras. Vi har också förtydligat kravet på och ansvaret för prospektet när värdepapper säljs via mellanhänder i stället för direkt av emittenten.

När det gäller gränsvärden vill jag påstå att det snarare var fråga om en anpassning än en drastisk förändring, men de kompromisser som uppnåddes var rättvisa och balanserade och S&D-gruppen stöder dem.

Jag anser att det är välkommet med en tydlig definition av en kvalificerad investerare. Kontrollen av handel med tredjeländer har dessutom en positiv effekt.

Liksom bättre reglering är beslutet att programmet för aktier riktade till anställda ska undantas från kravet på prospekt förnuftigt. När allt kommer omkring bör ledningen beakta om anställda inte är beredda att investera i sitt eget företag.

Arbetet med delegerade akter – Wolf Klinz nämnde det. Tremånaderskompromissen är mycket viktig och ett steg i parlamentets riktning.

Jag kommer givetvis att använda beslutet om prospektdirektivet som ett riktmärke för mitt arbete som föredragande om byggprodukter medan rådet snarare använder djurdirektivet än prospektdirektivet som riktmärke.

Jag välkomnar även det elektroniska offentliggörandet av prospektet samt klausulen om översyn om fem år.

På det hela taget stöder S&D-gruppen den kompromiss som har uppnåtts och vi ser fram emot att stödja första behandlingen i morgondagens omröstning.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, för ALDE-gruppen. – Herr talman! I spåren av finanskrisen ställs berättigade krav på större insyn och bättre reglering av den finansiella marknaden. Med detta har jag inga problem, men som alltid när nya regler ska införas måste det ske på ett balanserat sätt. Vi ökar inte växtkraften i Europas ekonomi genom oövertänkta förslag, om än i vällovliga syften.

Jag vill därför tacka föredraganden, min kollega Wolf Klinz, för ett gott arbete som reagerar mot just alltför mycket detaljerande regler och bestämmelser. Man ökar rättssäkerheten och tar bort omotiverat stränga krav för att reducera företagens administrativa bördor med 25 procent fram till 2012. Den kompromiss som har förhandlats fram av Wolf Klinz tillsammans med övriga är givetvis också jag och vår grupp nöjda med. Förslaget minskar de små och medelstora företagens administrativa bördor utan – och det tycker jag är viktigt att säga – att investerarskyddet försämras. Detta var också Michel Barnier inne på.

Diskussionen har ju kretsat kring de tröskelvärden som ska tillämpas vid offentliggörande av prospekt, exempelvis vid nyemission. Jag tycker att de är väl avvägda och att de ger möjligheter till en bättre fungerande inre marknad. Förslaget innebär ju att små och medelstora företag inte behöver lämna prospekt och kan därför lättare dra till sig kapital. Tröskeln höjs från 2,5 miljoner euro till 5 miljoner euro. Det är välavvägt. Förslaget innebär också att regionala banker lättare kan ta ut obligationer eftersom trösklarna höjs från 50 miljoner euro till 75 miljoner euro för värdepapper som inte är aktierelaterade, som till exempel räntebärande skuldebrev och strukturerade produkter.

Sammantaget skulle jag precis som kollegan från S&D-gruppen vilja tacka Wolf Klinz för ett alldeles utmärkt arbete. Detta betänkande är ett viktigt steg på vägen för att förbättra villkoren för miljontals småföretagare i EU.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, för ECR-gruppen.(EN) Herr talman! Jag vet att detta inte är ett av våra mest rubrikskapande betänkanden, men det förtjänar att vara det. Prospektdirektivet har nämligen haft en avgörande betydelse för regleringen av de europeiska företagens tillgång till kapital, vilket i sig är viktigt för Europas framtida potential för ekonomisk tillväxt.

Det har varit ett nöje att arbeta med skuggföredragandena men det har allra mest varit ett nöje att arbeta under Wolf Klinz ledning. Han har verkligen tillfört mervärde till kommissionens ursprungliga förslag och till rådets ståndpunkt. Jag anser att den text som blev resultatet inte bara är tekniskt genomförbar, utan också en bra jämvikt mellan investerarskydd och förenklad tillgång till kapitalmarknaderna för de europeiska företagen. Vi har arbetat hårt för att uppnå rättssäkerhet och det finns ett tydligt förfarande för uppdatering och komplettering av prospekten. Vi har försökt hjälpa investerarna med innehållet i sammanfattningen och med begreppet basfakta.

Jag är framför allt nöjd med att systemet för offentliggörande av emissioner kommer att förenklas. Jag anser att det inte bara kommer att hjälpa stora företag utan även små. I en tid när marknaderna är föränderliga kan kostnaden för ett prospekt hindra företagen från att ens försöka öka sitt kapital. Vi bör verkligen ta hänsyn till detta i nuläget.

Det är ett mycket välkommet exempel. Jag ser fram emot ytterligare analys av sektorn när vi undersöker direktivet om marknader för finansiella instrument senare i år. Som jag sade är detta ett exempel på en konkret åtgärd som vi vidtar för att förbättra den europeiska företagsmiljön och för att investera i vår framtid.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).(ES) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi vet ett antal saker. Vi vet att krisen har varit som ett muterande virus. Den började som en fastighetskris, blev sedan en bankkris, sedan en ekonomisk kris för att slutligen bli en nationell skuldkris som kan utlösa andra kriser inom sektorn.

Vi vet också att krisen har varit oerhört kostsam. Enligt kommissionen uppgick förpliktelserna om stöd till finanssektorn till totalt 3,5 miljarder euro, med andra ord en tredjedel av EU:s bruttonationalprodukt. Vi vet också att en av de främsta orsakerna till krisen var bristen på öppenhet inom produktionen och institutionerna samt på marknaderna.

Därför är betänkandet som vi just nu diskuterar mycket viktigt. Om ni vill ha statistiska uppgifter vill jag påminna er om att enbart i Förenta staterna ökade tillgångsbaserade värdepapper fyra gånger och värdepapper mot säkerhet i hypotek sju gånger mellan 2000 och 2006. I en aktuell rättegång sade dessutom rådgivarna till en välrenommerad bank att de inte visste exakt vad de sålde.

Vi vet också – och detta är det tredje påståendet – att många av de åtaganden vi ingick vid G20-mötet inte har förflyttats, för att citera en spansk poet, ”från muserna till teatern” – det vill säga att de inte har omvandlats från fantasi till skrift.

Vi vet också att under omorganisationen av finanssektorn finns det tre principer som enligt min mening är grundläggande: alleuropeiska organ bör kontrolleras av alleuropeiska myndigheter, vi bör ha tillgång till de åtgärder som krävs för att bekämpa viruset och undvika infektion och slutligen bör vi förhindra att allmänheten själv får betala för dessa infektioner som den inte har orsakat.

Herr kommissionsledamot! Ni måste utföra ett omfattande arbete om vi inte vill att nästa kris ska fånga oss med byxorna nere.

Avslutningsvis vill jag säga på franska att jag rekommenderar ”de l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace” i ert uppdrag – mod, mer mod och alltid mod.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Avskaffande av regler om dubbla skyldigheter och minskade krav på offentliggörande för företag med begränsat börsvärde förväntas leda till besparingar på sammanlagt 110 miljoner euro per år i EU. Översynen av prospektdirektivet kommer därmed att bidra till att främja konkurrenskraften för små och medelstora företag i EU. Vi får inte glömma att små och medelstora företag är drivkraften i EU:s ekonomi. De skapade 9,4 miljoner arbetstillfällen i EU mellan 2002 och 2008 och just nu förser de 90 miljoner EU-medborgare med arbete.

Samtidigt bör kraven på finansiell insyn samordnas på EU-nivå för att minska den administrativa bördan för europeiska företag. Därför bör den nyligen inrättade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten övervaka harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftningar när det gäller undersökning och godkännande av prospekt.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE).(EN) Fru talman! Det har varit stor turbulens på de europeiska marknaderna under de senaste åren och många har drabbats av stora förluster. Därför måste vi se till att investerare, framför allt icke-professionella investerare, får tillräckligt skydd inom EU. Investerare bör kunna få den information som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut. En välstrukturerad ram bidrar också till att göra den europeiska marknaden säker och därmed mer attraktiv för seriösa investerare.

Prospektdirektivet har varit avgörande för inrättandet av industristandarder i EU, precis som fondföretagsdirektivet. Den tekniska lagstiftning som reglerar denna dynamiska industri bör med jämna mellanrum ses över, finjusteras och uppdateras så att den förblir relevant och aktuell. Jag håller med om att vissa bestämmelser i direktivet är onödiga och att vissa krav som organisationerna måste följa bör upphävas. De fördelar som de innebär för investerarna är försumbara samtidigt som de skapar en stor börda för företagen själva. Samordningen av definitionerna i syfte att undvika tolkningsproblem i olika medlemsstater kommer också att harmonisera sektorn ytterligare.

Slutligen vill jag gratulera föredraganden, Wolf Klinz, till hans utmärkta arbete. Jag vill också gratulera alla skuggföredragandena. Jag anser att betänkandet är välbalanserat och välavvägt.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag anser att betänkandet om ändringen av prospektdirektivet är positivt eftersom många av ändringsförslagen minskar den administrativa bördan för företag. Föredraganden och skuggföredragandena har tillsammans utfört ett enastående arbete.

Som en motvikt till en minskning av kraven på ett prospekt bör vi alltid ta hänsyn till frågan om skydd för investerarna. Den rättsliga grunden för prospektsammanfattningen förtydligades och idén om en bred rättslig grund förkastades, vilket är bra. En lång prospektsammanfattning är nämligen svår att förstå och investeraren kanske anser att det inte finns något behov av att noggrant läsa igenom hela prospektet. Nu måste prospektsammanfattningen bara motsvara sammanfattningen. Det får inte finnas några motsättningar mellan dessa två. Det nuvarande rättsliga ansvaret omfattar sanningshalten i prospektet. Jag välkomnar också kraven om att innehållet i prospektet ska förtydligas och att strukturen ska vara enhetlig så att sammanfattningarna blir lätta att förstå.

I det andra ändringsförslaget som jag lade fram ville jag se till att kravet på prospekt gällde vid placeringar av personalen. Detta grundades på idén att alla investerare bör behandlas lika. Det kan inte alltid genomgående antas att en liten investerare i personalen vet tillräckligt om företaget och dess värdepapper. Det kanske är någonting vi bör återkomma till och överväga i framtiden.

Direktivet har ett viktigt syfte: att en investerare ska kunna grunda sitt investeringsbeslut på tydlig och förståelig information som är lättillgänglig. Jag anser att ändringen av direktivet, trots det problem jag nämnde, kommer att bidra till en förändring i rätt riktning.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Jag vill gratulera Wolf Klinz till hans enastående insatser med betänkandet och göra följande förtydliganden. Kommissionens förslag för att förenkla och förbättra prospektdirektivet leder till ett bättre investerarskydd genom att investerarna får tillräcklig, lämplig information. Det unika passet är giltigt på alla marknader i EU efter att det har registrerats och auktoriserats av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat.

När det gäller att minska byråkratin anser jag att det krävs en lämplig rättslig ram för att undanröja osäkerheten angående anmälan i värdmedlemsstaten. Genom att avskaffa överflödiga uppgifter som påverkar företagen kan vi minska de omotiverat höga kostnaderna med 25 procent och den administrativa bördan inom år 2012. Slutligen vill jag säga att de nya reglerna kommer att ge bättre skydd till investerarna och ge dem en chans att bättre analysera riskerna förknippade med ett värdepapper innan de gör en investering.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Fru talman! Tydlig reglering av ansvarsfrågan är givetvis grundläggande för en öppen värdepappersmarknad. Därför bör vi först och främst sträva efter att skydda de små investerarna. När det handlar om återförsäljning av värdepapper behöver investeraren veta vem som är ansvarig för att informationen är riktig och aktuell. Om vi ser investeraren som en konsument som är värd att skydda är det mycket viktigt att han eller hon ges tillgång till den information som behövs för att prissätta produkten, i det här fallet värdepapper. Endast då kan han eller hon fatta välgrundade beslut.

På samma sätt är det viktigt att vi på EU:s gemensamma kapitalmarknad upprättar en jämförande lista över skillnaderna mellan ansvarsreglerna i de nationella civillagstiftningarna. I denna tid av kris och osäkerhet innebär det att investeraren återigen ges en verklig känsla av förtroende genom motsvarande öppenhet på värdepappersmarknaden.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Fru talman, mina damer och herrar! Prospektet reglerar erbjudandet av värdepapper till allmänheten och emitteringen av dem på en reglerad marknad i EU. Det är ett slags pass som ger tillträde till alla marknader i EU. I granskningens och öppenhetens intresse välkomnar jag skyddet för de små investerarna och, framför allt, kravet på anmälan. Jag ser en förbättrad tillgång på värdepapper för små och medelstora företag genom upphävande av administrativa hinder som en investering i framtiden.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, ledamot av kommissionen.(FR) Fru talman! Jag vill återigen tacka alla talare för deras godkännande och ytterligare kommentarer. Självfallet är den text som kommer att godkännas en dynamisk kompromiss. Därför kan den inte omfatta alla idéer och alla förslag, men samtidigt menar jag att parlamentet, Wolf Klinz, hans utskott, utskottet för rättsliga frågor med flera har god anledning att vara nöjda eftersom den nuvarande texten har blivit mycket bättre – och jag ska vara uppriktig här – av era kommentarer och förslag samt av er konstruktiva kritik under hela förhandlingsprocessen.

Ett stort antal av de ändringsförslag ni införde tillsammans med andra kolleger från utskottet för ekonomi och valutafrågor har integrerats i texten. Det gäller framför allt ändringsförslagen om direktivets räckvidd, tillhandahållandet av basfakta i prospektsammanfattningen, det tillämpbara systemet för arbetstagare och till och med ”lissabonifieringen” – för att citera en fras – i prospektdirektivet.

Diogo Feio nämnde konflikten mellan skydd av investerare och små och medelstora företags behov. Jag vill påminna honom om att ett proportionerligt prospekt kommer att utvecklas för små och medelstora företag. George Sabin Cutaş tog också upp detta åtagande, den särskilda behandlingen av små och medelstora företag. Ett proportionerligt prospekt kommer därför att utvecklas för små och medelstora företag, ett nivå 2-prospekt som dock respekterar investerarnas behov av skydd.

En annan punkt som Sari Essayah nyss tog upp är kvalificerade investerare och behandlingen av privatpersoner. I direktivet tar man fullständig hänsyn till skillnaden mellan dem. Jag vill påminna er om att sammanfattningen kommer att spela en avgörande roll när det gäller att garantera tillräckligt och rättvist skydd av privatpersoner.

Kommissionen kan acceptera alla ändringsförslag och stöder därför texten liksom jag har noterat att de andra talarna från grupperna gör, det vill säga Diogo Feio, Catherine Stihler, Olle Schmidt och Vicky Ford, som antog denna utmärkta kompromiss för sina grupper. Vi är förvissade om att direktivet kommer att bidra till att förstärka skyddet för investerarna och minska de administrativa kostnaderna för emittenterna samt att det i ännu större utsträckning kommer att främja en utveckling mot en verklig kapitalmarknad i EU. Vi får inte gå miste om detta tillfälle.

Avslutningsvis vill jag tacka José Manuel García-Margallo för hans bidrag. Förutom den här texten, som utgör ett verkligt framsteg, har han gjort mer allmänna framsteg i och med att han också arbetar mycket effektivt med tillsynspaketet, öppenhetspaketet som just nu diskuteras. Jag vill påminna er om att översynen kommer att förbättra öppenheten och anpassa den till emittenterna, framför allt till små och medelstora företag, samtidigt som – jag upprepar – skyddet av investerarna respekteras. Kontroll integrerades i tillsynspaketet, omnibustexten, och det är denna text som José Manuel García-Margallo arbetar med tillsammans med andra kolleger samtidigt som han uppmanar oss att visa kollektivt mod.

Ni har visat detta i den här texten, som utgör ett verkligt framsteg. Min förhoppning är att vi alla tillsammans med rådet under de kommande dagarna ska visa detta genom lika dynamiska kompromisser om andra texter som för närvarande diskuteras, om förordningen om hedgefonder och private equity och, framför allt, om det stora europeiska tillsynsprojektet som vi behöver för den aktuella texten samt om kreditvärderingsinstitut som vi tidigare talade om och om ett stort antal andra frågor om reglering, öppenhet och kontroll. Detta är den lärdom vi bör dra av krisen. Det är vårt ansvar.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, föredragande.(DE) Fru talman! Jag vill bara göra några korta anmärkningar. För det första vill jag tacka kommissionsledamoten och alla ledamöter för deras vänliga kommentarer. Jag är nöjd med att ni delar mina åsikter. Vårt samarbete har gjort det möjligt för oss att uppnå olika mål, nämligen enklare tillgång till kapital för små och medelstora företag och upphävande av administrativa hinder å ena sidan samt förbättrat och garanterat investerarskydd och framsteg när det gäller inrättandet av en verklig europeisk inre marknad å andra sidan.

När den nya versionen av prospektdirektivet ses över om några år hoppas jag att vi kommer att kunna inrätta en länk mellan prospektdirektivet och direktiven om insyn och marknadsmissbruk och att vi kanske kan gå så långt att vi, när det gäller icke-aktierelaterade värdepapper, inte väljer hemmamarknaden utan en annan medlemsstat som startpunkt för emittering.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum onsdagen den 16 juni 2010.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy