Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0814(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0199/2010

Indgivne tekster :

A7-0199/2010

Forhandlinger :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0229

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg EUT-udgave

18. Anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Bulgarien og Rumænien (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Coelho for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE)) (A7-0199/2010).

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, ordfører. – (PT) Hr. formand, kommissær Malmström, mine damer og herrer! Jeg har fire hovedpunkter. For det første er der evalueringsproceduren. Siden EU-tiltrædelsen i 2007 har Rumænien og Bulgarien arbejdet hen imod en fuld integration i Schengenområdet. Hvis Rådet beslutter at afskaffe de indre grænser, skal vurderingsprocedurerne bekræfte, at alle de nødvendige betingelser for gennemførelsen af de relevante dele af den gældende fællesskabsret er opfyldt (databeskyttelse, Schengeninformationssystemet, luft-, land- og søgrænser, politisamarbejde og visumpolitik).

Vurderingsprocedurerne startede med databeskyttelsesdelen. Det betyder, at det skal kontrolleres, at de enkelte medlemsstater er tilstrækkeligt forberedte til at gennemføre alle bestemmelserne vedrørende databeskyttelse. Resultaterne er derfor en forudsætning for evalueringsprocessen for Schengeninformationssystemet, der omfatter dataoverførsel til disse lande. En godkendelse af denne beslutning er derfor et første skridt hen imod en ophævelse af kontroller ved de indre grænser til Bulgarien og Rumænien.

For det andet er der adgang til dokumenter. Rådet har forelagt dette beslutningsforslag for Parlamentet. Der blev imidlertid ikke fremsendt de nødvendige evaluerings- og opfølgningsrapporter, der ville have sat Parlamentet i stand til at vurdere alle de oplysninger, der var nødvendige for at udarbejde en begrundet betragtning. Rådet leverede først dokumenterne, efter at Parlamentet havde rykket for dem.

Jeg glæder mig over indsatsen fra Rumæniens ambassadør, der gjorde det muligt at finde en løsning på situationen ved at ansøge om, at fortrolige dokumenter skulle afklassificeres og benævnes "begrænsede". Det gjorde det muligt at overholde tidsfristen, men vi får det samme problem, når Parlamentet skal afgive en udtalelse om andre aspekter af Schengenreglerne. Det er således helt afgørende, at aftalen mellem Parlamentet og Rådet indgås hurtigst muligt med hensyn til overførslen af fortrolige dokumenter.

For det tredje er der evalueringen af Rumænien og Bulgarien. Hvad angår Bulgarien blev der fundet flere mangler vedrørende vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af Rådets henstilling 85/15 om politiets brug af personlige oplysninger, og der blev fundet mangler i driften af den nationale kommission for databehandling. Bulgarien traf passende foranstaltninger i forhold til henstillingerne, og den 26. april konkluderede Rådet, at de nødvendige betingelser i forhold til retablering af data var opfyldt.

Hvad angår Rumænien, blev der fundet svagheder i vedtagelsen af to love, der regulerer behandlingen af personlige data, samt vedrørende de nationale myndigheders faciliteter og ressourcer til databeskyttelse og indførelsen af periodiske vurderinger vedrørende Schengendata. Generelt set har Rumænien truffet de nødvendige foranstaltninger i lyset af henstillingerne, og de udestående problemer forhindrer ikke landet i at opfylde alle de nødvendige krav med hensyn til databeskyttelse. Betingelserne for at give grønt lys til Rumænien og Bulgarien på databeskyttelsesområdet er dermed opfyldt.

For det fjerde er der Schengenevalueringsmekanismen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at gentage behovet for hurtigst muligt at oprette en europæisk evalueringsmekanisme, der er enkel, effektiv og gennemsigtig inden for Schengenevaluering. Parlamentet forkastede de forslag, der blev stillet i oktober måned i fjor. Jeg vil bede Kommissionen om hurtigst muligt at bruge sin initiativret.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg er overbevist om, at Bulgarien og Rumænien vil gøre deres yderste for at nå den planlagte udførelsesdato for ophævelse af den interne grænsekontrol i marts 2011. Kommissionen vil inden for sine kompetenceområder fuldt ud støtte begge lande, så de kan bestå Schengenevalueringen.

Det er Rådets ansvar at gennemføre Schengenevalueringerne, og på basis af disse evalueringer vil Rådet træffe beslutning om ophævelse af de interne grænsekontroller. Disse evalueringer foretages lige nu, så det er for tidligt at vurdere resultaterne af forberedelserne. Men de første skridt har været vellykkede, hvilket bekræftes af den positive evaluering af databeskyttelse, der nu giver Bulgarien og Rumænien adgang til Schengeninformationssystemet.

Europa-Parlamentet og hr. Coelho foreslår, at Bulgarien og Rumænien informerer Rådet og Parlamentet om de opfølgende henstillinger. Det er bestemt praksis i den gældende Schengenevaluering, at de berørte medlemsstater informerer Rådet om de foranstaltninger, de træffer for at leve op til henstillingerne, da evalueringsmekanismen nu fuldt ud er Rådets ansvar. På denne baggrund og under den gældende lovgivning er det op til Rådet at informere Parlamentet i overensstemmelse hermed.

I denne forbindelse vil jeg følge hr. Coelhos forslag og bekræfte, at jeg snart – til efteråret – vil foreslå en ny evalueringsmekanisme efter Lissabontraktatens ikrafttræden af de årsager, som hr. Coelho nævnte.

Efter min mening skal både medlemsstaterne og Parlamentet involveres i denne mekanisme. Medlemsstaterne skal selvfølgelig involveres for at bevare den gensidige tillid til blandt andet deres evne til at anvende alle ledsageforanstaltninger, der muliggør en ophævelse af den indre grænsekontrol, specielt inden for eksterne grænser, visa og politisamarbejde.

Europa-Parlamentet bør bestemt holdes fuldt informeret om resultaterne af evalueringen. Med denne nye mekanisme tilstræber Kommissionen at rette op på de aktuelle svagheder, som ordføreren nævnte. Der er ingen egentlig opfølgning i tiden efter evalueringerne, og henstillingerne gennemføres ikke altid. Parlamentets støtte i denne proces er meget værdsat.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, for PPE-Gruppen. – (BG) Hr. formand! Jeg lykønsker hr. Coelho og glæder mig over det fremskridt, som denne betænkning nævner for Bulgarien og Rumænien. De positive resultater og konklusioner fra revisionen vedrørende beskyttelse af personoplysninger har gjort det muligt også at fastsætte en dato for gennemførelsen af Schengeninformationssystemet i Bulgarien.

Både Bulgariens tiltrædelse af EU og dets tiltrædelse af Schengenområdet skaber entusiasme blandt alle Bulgariens borgere. Det rækker faktisk ud over entusiasme, da det drejer sig om muligheden for at ophæve grænsekontroller og håndhæve retten til fri bevægelighed i hele EU. Denne succes skyldes de enorme anstrengelser og beslutsomme indsatser fra den nuværende bulgarske regering, der har gjort sit yderste for at indhente det forsømte fra de tidligere år, hvor den sakkede bagud, og opfylde betingelserne og gøre de nødvendige forberedelser til at anvende Schengenreglerne.

Schengenområdet handler ikke kun om fri bevægelighed. Det betyder også et styrket politi- og toldsamarbejde – specielt med hensyn til bekæmpelse af ulovlig handel med personer og varer og organiseret kriminalitet på et mere overordnet plan. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengenområdet er en del af en rejse hen imod en realisering af vores drøm om et borgernes Europa. For at nå dette mål er der brug for en konstant indsats, ligesom landenes regeringer skal overholde Schengenreglerne og EU-institutionerne skal yde en urokkelig støtte.

Europa-Parlamentets adgang til henstillingerne i evalueringsrapporterne og dokumenterne om opfølgningsforanstaltninger garanterer, at den konstruktive dialog mellem os alle vil fortsætte. Denne åbne dialog giver også borgerne i Bulgarien og Rumænien garanti for, at de grundlæggende rettigheder, der er knæsat i traktaterne, er en realitet.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu, for S&D-Gruppen. – (RO) Hr. formand! I går fejrede vi 25-året for den dag, da Europas borgere for første gang nød friheden til at rejse uden restriktioner i EU. I anledning af denne dag sagde kommissær Malmström: "Schengen er blevet et af de mest magtfulde symboler på EU's evne til at forbedre borgernes liv". Martin Schulz, der er formand for Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, sagde, at "Schengen er nok EU's mest vellykkede og håndgribelige resultat i de seneste 30 år". Ved samme lejlighed vil jeg blot sige: Tillykke til Schengen og friheden! Rumænien og Bulgarien kunne være en fødselsdagsgave til Schengenområdet.

Efter at havde færdiggjort sine evalueringer konkluderede Rådet, at begge medlemsstater leverer de fornødne garantier til at tage det første skridt hen imod en tiltrædelse af Schengenområdet. Vi bekræfter dette skridt ved at komme med en positiv udtalelse i morgen. Det er ikke kun Rumæniens og Bulgariens borgere, men hele EU, der står til gevinst, når disse to lande endelig tiltræder EU. Et øget samarbejde i de økonomiske, sociale og administrative sektorer vil styrke EU. Regeringerne i begge medlemsstater skal opfylde kravene i Schengenkøreplanen som en del af tiltrædelsesprocessen.

Jeg er glad for, at Europa-Parlamentet med succes har fuldført sin rolle som garant for europæisk demokrati. Ordførerens ændringsforslag tjener kun til at igangsætte en gennemsigtig form for samarbejde mellem EU's institutioner. Kun det kan skabe hurtige og håndgribelige resultater i processen med at drøfte og godkende EU-lovgivningen. Interinstitutionelle uoverensstemmelser i EU må ikke forsinke eller kompromittere rettigheder, friheder og sundhed for EU-borgerne, som alle EU-institutionerne lever for at tjene.

Som hr. Coelho antydede, vil indførelsen af et nyt evalueringssystem gøre det muligt at garantere sikkerheden og styrke princippet om gensidig tillid, der er afgørende for at bevare Schengenområdet. Jeg støtter hr. Coelhos forslag.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! For et par dage siden fejrede vi årsdagen for Schengenaftalerne med Europa-Parlamentets formand Buzek og Kommissionens formand Barroso. Her sent på aftenen lægger vi en særlig ny sten i fundamentet til Rådets beslutningsforslag.

Vi går fra tanke til handling og til samarbejde, til de indledende og uundværlige betingelser for en ophævelse af grænsekontrollerne med Bulgarien og Rumænien, der ifølge foreløbige evalueringer er ved at blive opfyldt. Disse to lande skulle faktisk snart være i stand til at sikre beskyttelse og behandling af personlige data.

Det er gode nyheder, der vil resultere i en fuldstændig integration af disse to lande i Schengenrammerne, hvilket vil bidrage til en styrkelse af sikkerhed og velstand for ikke kun disse lande, men for det europæiske kontinent under ét. Jeg er sikker på, at det vil gøre det muligt at bekæmpe problemerne med ulovlig migration og immigration, international kriminalitet og alle mulige former for svøber. Det vil medvirke til at reducere risiciene.

To korte kommentarer ...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Da SIS er en integreret del af Schengenområdet, er det aktuelle spørgsmål ekstremt vigtigt. Jeg kommer selv fra en ny medlemsstat, og jeg kan huske, hvordan Letland ønskede at komme med i området. I denne henseende glæder jeg mig meget over Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Jeg må ikke desto mindre pointere, at der findes nogle mangler. Min gruppe er helt enig med ordføreren i, at der bør være en opfølgning. Med andre ord skal Parlamentet informeres om, hvordan problemerne er løst under hensyntagen til vores bekymringer vedrørende databeskyttelse. Jeg håber også, at manglen på ledige pladser ikke bliver en hindring for tiltrædelse af SISOne4ALL.

Endelig deler vi fuldt ud ordførerens bekymring over den nye Schengenevalueringsmekanisme. Vi mener, at Parlamentet skal kunne udøve demokratisk kontrol, og jeg bifalder helhjertet fru Malmströms erklæring om, at det bliver tilfældet.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Rumænien og Bulgarien vedtog Schengenreglerne, da de tiltrådte EU i 2007. Nu har vi imidlertid fornøjelsen at diskutere udkastet til Rådets afgørelse om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser i de to nyeste EU-medlemsstater, hvilket er et af de sidste skridt i retning af en ophævelse af kontrollen ved EU's indre grænser til Bulgarien og Rumænien. Begge lande har fået en positiv vurdering fra ekspertudvalget af deres parathed til ophævelse af kontrollen ved EU's indre grænser, og de påpegede mangler bør og vil hurtigt blive elimineret. Hvis det sker, må det forventes, at Bulgarien og Rumænien vil være teknisk parate til en tilslutning til SIS II fra oktober 2010, hvilket er i overensstemmelse med den aktuelle køreplan. Takket være dette vil det være muligt at åbne Schengen for to nye lande, samtidig med at vi bevarer den rette hensyntagen til borgernes sikkerhed og interesser.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton, for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Schengen var en afvejning af hensynet til personers og varers frie bevægelighed med overvejelser om, hvorvidt man kan stole på, at de involverede medlemmer gennemfører passende foranstaltninger til at sikre sikkerheden på deres hjemmebane. Skønt Det Forenede Kongerige ikke er en del af de formelle Schengenregler, anvender vi aspekter af Schengeninformationssystemet til kriminalitetsbekæmpelse. Samtidig vil systemet og Schengenreglerne i almindelighed også give den mere snedige kriminelle en bredere platform for international kriminalitet og korruption.

Efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af SIS må det primære spørgsmål være, om disse medlemsstater på nuværende tidspunkt kan garantere et kontrolniveau, der berettiger til fri bevægelighed over hele kontinentet. Der har været betydelig modstand imod en anden udvikling af Schengeninformationssystemet og specielt balancen mellem omkostninger og effektivitet. Det Forenede Kongerige foretager uafhængige strenge kontroller og deltager ikke i ordningen med pasfrie rejser. Skal vi levere økonomisk støtte til udviklingen af informationsindsamlingssystemer i de lande, der stræber efter Schengen, for at dæmpe den potentielle stigning i kriminalitet i forbindelse med en åben grænsepolitik?

Schengen har gjort det lettere at handle med ulovlige varer og personer på tværs af grænserne. Rejsesikkerheden uden grænsekontroller er meget afhængig af tilliden til de enkelte medlemsstaters evne til at udføre kontroller i henhold til passende standarder.

Udvidelsen af Schengeninformationssystemet øger mulighederne for korruption og skaber en langt større samling af informationer for kriminelle, der ønsker at hacke sig ind i netværket. På lignende måde kan en dybere integrering sideløbende med et bredere engagement fra medlemsstaterne kræve en udvidelse af foranstaltninger i Schengeninformationssystemet – specielt når vi nærmer os ankomsten af SIS II. Hvornår vil f.eks. opbevaringen af biometriske data blive positiv?

Kritikere er også bekymrede over, at systemet kan bruges til overvågning af borgere med særlige politiske holdninger, hvor indsamlede informationer kan udnyttes til politiske formål. Med et stigende antal stater, der tilslutter sig reglerne, øges risikoen. Omkring 500 000 computere har i øjeblikket adgang til Schengeninformationssystemet. Det er ikke til at vide, hvor mange af disse computere, der ikke indeholder skadelig software. Generelt set har hver anden computer været inficeret med skadelig software. Spyware giver en tredjepart adgang til samme data som brugeren. Jo bredere systemet er, desto flere data er der adgang til, ligesom der også er mulighed for flere kriminelle med et ønske om at misbruge systemet.

Medlemsstaterne skal have en meget avanceret sikkerhed, og selv med den største indsats og de bedste intentioner kan man ikke udelukke muligheden for en sikkerhedsbrist, der til gengæld kan bringe alle involverede i fare.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren, hr. Coelho, mange gange for hans håndtering af dette dokument og lykønske ham med hans arbejde. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig hans tidligere bemærkninger – ikke kun om den aktuelle evaluering vedrørende databeskyttelse, men også om andre betænkninger, der skal udarbejdes på de områder, der fortsat mangler at blive evalueret.

Rådet skal kunne garantere, at det kan give medlemmerne af Europa-Parlamentet alle de nødvendige oplysninger, for at Parlamentet kan vedtage en passende og rimelig beslutning. Jeg håber oprigtigt, at vi når frem til en løsning, så vi kan fortsætte arbejdet under normale betingelser og træffe beslutninger på et velinformeret grundlag.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske hr. Coelho med hans enestående arbejde med denne betænkning, der er så vigtig for Rumænien og Bulgarien, og dernæst vil jeg komme med følgende afklaringer. Rumæniens vedtagelse af loven, der skal regulere behandlingen af personlige data, er et vigtigt skridt hen imod en opfyldelse af betingelserne for en tiltrædelse af Schengenområdet.

Ministeriet for administrative og indre anliggender har på det seneste gjort betydelige fremskridt, så Rumænien er på vej til at komme ind i Schengenområdet inden tidsfristens udløb i marts 2011. Rumænien blev nævnt som et eksempel – specielt for dets SCOMAR-grænseovervågningssystem – i en række rapporter fra europæiske eksperter. Samtidig vil andre foranstaltninger omfatte oprettelsen af grænsepolitiets nye territoriale tjenester, en forbedring af samarbejdet med Frontex og fortsatte investeringer i en sikring af landets grænser.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at grænsesikkerhed ...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Hr. formand! Først vil jeg også takke ordføreren, hr. Coelho. Han har virkelig gjort en enestående indsats for Rumænien og Bulgarien.

Først og fremmest vil jeg gerne gøre Dem opmærksom på det faktum, at Rumænien faktisk er nævnt som et eksempel på god praksis vedrørende søtransportsikkerhed. Derudover mener jeg, at Rumænien såvel som Bulgarien opfylder betingelserne for at blive en del af SIS-systemet. Derfor mener jeg, at Kommissionen også skal støtte begge lande for at afslutte de øvrige evalueringer, så vi med succes kan komme med i EU's fælles område.

Her taler vi om at udvide EU i dets helhed inklusive dets værdier. En af disse værdier er frihed og retten til fri bevægelighed.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Hr. formand! Europæerne høster fordelene ved Schengenaftalen, der fremmer turismen, handelen samt en effektiv og fri strøm af mennesker. Det sker takket være os, og det er et stort resultat for EU. Det er imidlertid helt afgørende, at vi har den rette tekniske infrastruktur, der tillader en overvågning af disse processer. Vi ved af erfaring, at de nye lande i Schengenaftalen har som rolle og ansvar at opfylde kravene vedrørende Schengeninformationssystemet. Det er til vores fælles bedste og til gavn for vores fælles sikkerhed. Standarderne på dette område skal bevares.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Hr. formand! Jeg vil også takke hr. Coelho, der er vores parlamentariske Schengenspecialist, og som har ydet en enorm arbejdsindsats på dette område.

Det glæder mig, at gruppen vedrørende Schengenevaluering i Rådet har vurderet Bulgariens og Rumæniens ansøgninger positivt, og at disse lande har elimineret alle de problemer, der stod i vejen for dette vigtige resultat. Jeg finder selvfølgelig beskyttelsen af de indre grænser vigtigst, og vi fortsætter nok også arbejdet med SIS II og de biometriske data, der anvendes. Det hører selvfølgelig fremtiden til, men vi bør huske, at denne proces ligger foran os.

Jeg ønsker, at vores venner fra Bulgarien og Rumænien må opleve det, som vi oplevede med Tjekkiet og andre lande – også mit land, Polen – for to år siden, hvor barriererne symbolsk blev hævet, og Schengen blev en kendsgerning. Det ændrer virkelig EU's samhørighed og den historiske tilgang til en forening af det gamle og det nye EU. Jeg håber også, at Bulgarien og Rumænien vil opfylde alle de væsentlige krav i næste trin, og jeg ønsker fru Malmström god vind med dette arbejde ...

(Formanden fratog taleren ordet)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Der er ikke så meget at tilføje, da der synes at være bred enighed her. Jeg er helt enig med dem, der har sagt, at der bestemt er grund til festligholdelse i denne uge. Schengenområdet er et resultat af EU, som vi kan være meget stolte over. Det repræsenterer fri mobilitet for folk i et Europa uden grænser, og forhåbentlig vil Schengenområdet snart få yderligere to medlemmer. I mellemtiden er adgangen til Schengeninformationssystemet selvfølgelig et meget vigtigt første skridt.

Der er fortsat arbejde tilbage at gøre i disse lande vedrørende visa, politisamarbejde, retslige instanser, organiseret kriminalitet mv., og det vil vi selvfølgelig nøje overvåge. Jeg regner med at besøge begge lande sidst på året for at vise min støtte og undersøge fremskridt på stedet. Jeg ønsker virkelig at takke disse lande for deres aktuelle fremskridt.

Som nogle af talerne har sagt, er tillid meget vigtig for at sikre, at de øvrige medlemsstater ser konkrete resultater, så vi får en lykkelig afslutning på denne historie. I denne henseende er det et meget vigtigt skridt at øge systemets gennemsigtighed samt Europa-Parlamentets engagement i at hjælpe med evalueringen og gennemførelsen.

Derfor håber jeg, at vi kan samarbejde om denne nye evalueringsmekanisme. Jeg vil gerne takke hr. Coelho for hans arbejde med disse to lande, og jeg ser frem til et yderligere samarbejde med ham.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, ordfører. – (PT) Hr. formand! Jeg har fire afsluttende punkter. For det første vil jeg gerne takke for kollegernes venlige ord og for det udmærkede samarbejde med mine skyggeordførere. For det andet vil jeg understrege, at der er bred opbakning til disse initiativer, men også til at kræve, at Parlamentet informeres inden for seks måneder om opfølgningen på henstillingerne, der endnu ikke er realiseret fuldt ud.

For det tredje vil jeg gerne minde Dem om, at dette kun er første skridt. Der skal tages flere skridt, hvilket kommissær Malmström med rette har mindet os om. For det fjerde og sidste vil jeg gerne lykønske kommissær Malmström med hendes forsikringer om, at et lovgivningsinitiativ om evalueringssystemet bliver præsenteret til efteråret.

Disse to lande vurderes udelukkende af Rådet. Som kommissær Malmström sagde, har vi brug for et europæisk evalueringssystem, der inddrager alle EU-institutioner, Kommissionen og Rådet såvel som Parlamentet. Det skal imidlertid først og fremmest være et europæisk evalueringssystem, der ikke opererer med dobbeltstandarder. Det vil sige, at vi ikke kan opstille mere krævende evalueringskriterier for eksterne stater, der gerne vil ind i Schengenområdet, end for de medlemsstater, der allerede er med i Schengenområdet. Alle lande – kommende såvel som nuværende medlemmer af Schengenområdet – skal bevise, at de nøje overholder Schengenreglerne, og at kontrollen med deres ydre grænser er så god, som den bør være. Kun på denne måde kan vi garantere sikkerheden i vores område med fri bevægelighed og forsikre vores borgere om, at de kan rejse frit omkring.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE) , skriftlig. – (HU) En yderligere udvidelse af Schengenområdet er en positiv udvikling, der skal støttes med alle midler, da den vil gøre borgernes frie bevægelighed – der er et centralt element af den gældende fællesskabsret – tilgængelig for alle borgere. Det er en håndgribelig fordel ved EU for alle borgerne i deres dagligdag. Schengenreglerne har særlig stor betydning for os borgere i de nye medlemsstater, der var udelukket fra Europa i årtier. Det betyder meget for mig, at en anden grænse – denne gang grænsen til den rumænske del af Ungarns eksterne Schengengrænser – formentlig forsvinder i den nærmeste fremtid. Det giver borgere fra begge sider af grænsen inklusive de 1,5 mio. ungarere, der bor i Transsylvanien, mulighed for at nyde et Europa uden grænser. Ifølge deres forberedelsesplan bliver Rumænien og Bulgarien i stand til at komme med i Schengenområdet i første halvår af 2011, dvs. under det ungarske formandskab.

Det er vigtigt at overholde denne tidsplan for at sikre, at de midlertidige evalueringsmilepæle også er vellykkede. Ifølge den aktuelle (midlertidige) evaluering bliver der ingen juridiske hindringer for, at Rumænien og Bulgarien også starter de tekniske forberedelser til en integration på dette område i andet halvår. Jeg støtter ordførerens evaluering og beretning – specielt punkterne om, at Europa-Parlamentet og især medlemmer af LIBE-udvalget skal have adgang til evalueringsrapporter og relevante oplysninger, inden de afgiver en kvalificeret udtalelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), skriftlig. – (HU) Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengenområdet næste år kan blive en væsentlig succes for det ungarske EU-formandskab, der starter i januar måned næste år. Beslutningen vil øge sikkerheden i regionen og give rejsefrihed i et Europa uden grænsekontroller for mange flere millioner borgere inklusive ungarere. Jeg glæder mig over den positive evaluering i den sidste rapport fra gruppen vedrørende Schengenevaluering om de to medlemsstaters parathed samt over det faktum, at den blev godkendt af Rådet inklusive medlemsstaternes repræsentanter. Som følge heraf forventes Bulgarien og Rumænien at være teknisk klar til at komme med i Schengeninformationssystemet i oktober 2010. Efter den seneste evaluering, der er planlagt til december måned, vil de to lande højst sandsynligt blive fuldgyldige medlemmer af et Europa uden grænser næste forår. Forsinkelsen som følge af udviklingen af Schengeninformationssystemet kan ikke have negativ betydning for tiltrædelsesprocessen for de lande, der venter på en integration. For Ungarn er det særlig vigtigt at sikre, at borgerne i nabolandene inklusive medlemmer af de ungarske samfund uden for Ungarn kan nyde godt af rejsefrihed uden grænser i hele EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), skriftlig. – (HU) Det glæder mig, at Det Europæiske Råd har konkluderet, at Rumænien og Bulgarien – de to nyeste EU-medlemmer – opfylder de relevante kriterier, og at Schengenreglerne derfor også kan anvendes i disse lande. For Europas borgere er et af de mest håndgribelige resultater af den europæiske integration oprettelsen af Schengenområdet, hvilket giver ubegrænset bevægelighed på tværs af grænserne. Denne mulighed er langt mere betydningsfuld for borgerne i de tidligere kommunistiske lande, da jerntæppet blokerede deres vej både fysisk og i overført betydning og gjorde det fysisk umuligt for dem at rejse til vesteuropæiske lande. Her tyve år efter kommunismens fald virker det alt sammen som en ond drøm. Med tilslutningen til Schengenområdet tager Rumænien og Bulgarien endnu et skridt på vejen mod integration med et forenet Europa. Da de interne grænsekontroller forsvinder, vil begrebet "grænse" få en ny betydning, og grænserne mellem medlemsstaterne får en ny funktion. Grænser vil ikke længere være administrative grænser. I stedet bliver de broer, der forbinder Europas befolkninger og lande. Det er en kærkommen udvikling, at Rumænien og Bulgarien bliver fuldgyldige medlemmer af Schengenområdet, der er sammenvævet med så mange broer og åbne grænser.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik