Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0814(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0199/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0199/2010

Keskustelut :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0229

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. kesäkuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

18. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana Carlos Coelhon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE)) (A7-0199/2010).

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, esittelijä.(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Cecilia Malmström, hyvät kollegat, mainitsen neljä olennaista näkökohtaa. Ensimmäiseksi käsittelen arviointimenettelyä. Liityttyään Euroopan unioniin vuonna 2007 Romania ja Bulgaria alkoivat valmistella täysimääräistä yhdentymistä Schengen-alueeseen. Jos neuvosto aikoo tehdä päätöksen sisärajojen poistamisesta, arviointimenettelyjen avulla on tarkistettava, että kaikki asiaa koskevien yhteisön säännöstön osien täytäntöönpanon vaatimat edellytykset täyttyvät. Niitä ovat tietosuoja, Schengenin tietojärjestelmä, ilma-, maa- ja merirajat, poliisiyhteistyö ja viisumipolitiikka.

Arviointimenettelyt aloitettiin tietosuojaan liittyvästä osasta. Tämä edellyttää, että kukin jäsenvaltio on asianmukaisesti valmistautunut panemaan täytäntöön kaikki tietosuojasäännökset. Schengenin tietojärjestelmä edellyttää tiedonsiirtoa kyseisiin maihin, joten tulokset ovat näin ollen sen arviointiprosessin kannalta välttämättömiä. Siksi tämän päätöksen hyväksyminen on ensimmäinen toimenpide tarkastusten poistamiseksi sisärajoilta Bulgariassa ja Romaniassa.

Toiseksi käsittelen asiakirjojen saatavuutta. Neuvosto on jättänyt tämän päätösehdotuksen parlamentin käsiteltäväksi. Arviointi- ja seurantakertomuksia ei kuitenkaan toimitettu; ne antaisivat parlamentille mahdollisuuden tutustua kaikkiin harkitun ja perustellun lausunnon antamisen kannalta välttämättömiin tietoihin. Neuvosto toimitti asiakirjat vasta parlamentin vaadittua niitä.

Olen tyytyväinen Romanian suurlähettilään toimiin; hänen avullaan oli mahdollista ratkaista tilanne pyytämällä salassa pidettävien asiakirjojen määräämistä julkisiksi ja niiden rajoitettua jakelua. Tämän ansiosta pysyttiin aikataulussa, mutta meillä on ratkaistavana sama ongelma, kun parlamentilta pyydetään lausuntoa muista Schengenin säännöstöön liittyvistä näkökohdista. On siis välttämätöntä, että parlamentti ja neuvosto tekevät mahdollisimman pian salassa pidettävien asiakirjojen siirtoa koskevan sopimuksen.

Kolmanneksi käsittelen Romanian ja Bulgarian arviointia. Bulgarian osalta pantiin merkille joitakin puutteita, jotka liittyivät henkilötietojen käytöstä poliisialalla annetun Euroopan neuvoston suosituksen nro (87) 15 hyväksyntään, täytäntöönpanoon ja soveltamiseen, ja puutteita havaittiin myös kansallisen tietosuojakomitean toiminnassa. Bulgaria toteutti näiden suositusten nojalla asianmukaiset toimet, ja neuvosto totesi 26. huhtikuuta, että tarvittavat tietojen palautusta koskevat edellytykset oli täytetty.

Romanian osalta havaittiin joitakin puutteita, jotka liittyivät henkilötietojen käsittelyn sääntelyä koskevan kahden lain hyväksymiseen, kansallisen valvontaviranomaisen toimitiloihin ja tietosuojaresursseihin sekä Schengen-tietojen määräaikaisten tarkastusten käyttöönottoon. Yleisesti ottaen Romania on toteuttanut suositusten perusteella asianmukaiset toimet, ja vielä vireillä olevat toimet eivät estä Romaniaa soveltamasta soveltuvin osin kaikkia välttämättömiä tietosuojamääräyksiä. Edellytykset Romanian ja Bulgarian hyväksymiselle tietosuojan alalla on näin ollen näytetty toteen.

Arvoisa puhemies, lopuksi käsittelen Schengen-arviointimekanismin tarkistamista. Haluan tässä yhteydessä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja korostaa tarvetta perustaa mahdollisimman pian Schengen-arviointia koskeva eurooppalainen arviointimekanismi, joka on yksinkertainen, tehokas, toimiva ja avoin. Parlamentti hylkäsi sen käsiteltäviksi viime lokakuussa jätetyt ehdotukset. Pyytäisin komissiota käyttämään aloiteoikeuttaan mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, olen täysin vakuuttunut siitä, että Bulgaria ja Romania tekevät kaikkensa pystyäkseen lopettamaan sisärajoilla tehtävät tarkastukset määräpäivään mennessä, maaliskuussa 2011. Komissio tukee toimivaltansa rajoissa varauksetta molempia maita, jotta ne onnistuvat läpäisemään Schengen-arvioinnin.

Neuvosto vastaa Schengen-arviointien toteuttamisesta ja päättää näiden arvioiden pohjalta tarkastusten lopettamisesta sisärajoilla. Arvioinnit ovat parhaillaan käynnissä, joten on liian aikaista arvioida valmistelujen tilannetta. Tietosuojaa koskevien myönteisten arvioiden perusteella ensimmäiset toimet ovat kuitenkin onnistuneet, minkä ansiosta Bulgarialla ja Romanialla on nyt mahdollisuus Schengenin tietojärjestelmän käyttöön.

Euroopan parlamentti ja Carlos Coelho ehdottavat, että Bulgaria ja Romania tiedottavat neuvostolle ja parlamentille suosituksista jatkotoimiksi. Nykyisessä Schengen-arvioinnissa käytäntö tosiaankin on, että jäsenvaltiot, joita asia koskee, ilmoittavat neuvostolle toimenpiteistä suositusten täyttämiseksi, sillä arviointimekanismi on nyt kokonaan neuvoston vastuulla. Tällä perusteella ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti on neuvoston tehtävä tiedottaa asiasta parlamentille.

Hyvä jäsen Carlos Coelho, tässä yhteydessä haluan tuoda esiin ehdotuksenne ja vakuuttaa, että esitän piakkoin syksyllä uuden ehdotuksen arviointimekanismiksi Lissabonin sopimuksen tultua voimaan, ja että teen sen mainitsemistanne syistä.

Mielestäni sekä jäsenvaltioiden että parlamentin pitäisi olla mukana tässä mekanismissa. Jäsenvaltiot ovat tietenkin sitoutuneet säilyttämään keskinäisen luottamuksen toistensa kykyyn toteuttaa kaikki ulkorajojen, viisumiasioiden ja poliisiyhteistyön alaan kuuluvat tukitoimet, jotka mahdollistavat tarkastusten poistamisen sisärajoilla.

Euroopan parlamentin pitäisi ehdottomasti saada kattavat tiedot näistä arviointituloksista. Uuden mekanismin avulla komissio aikoo korjata esittelijän mainitsemat nykyiset puutteet. Nykyisin arviointien jälkeen ei toteuteta mitään konkreettisia jatkotoimia eikä suosituksia aina panna täytäntöön. Parlamentin tukea tässä prosessissa arvostetaan todellakin suuresti.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, PPE-ryhmän puolesta.(BG) Kiitän Carlos Coelhoa ja olen tyytyväinen siihen kehitykseen, jota Bulgariassa ja Romaniassa on mietinnön mukaan tapahtunut. Henkilötietosuojaa koskevan tarkastuksen myönteiset tulokset ja siitä tehdyt myönteiset päätelmät ovat mahdollistaneet Schengenin tietojärjestelmän toteuttamisajankohdan vahvistamisen myös Bulgariassa.

Sekä Bulgarian liittyminen Euroopan unioniin että sen liittyminen Schengen-alueeseen herättävät innostusta kaikkien Bulgarian kansalaisten keskuudessa. Oikeastaan innostus on liian lievä ilmaus, sillä kyse on mahdollisuudesta poistaa rajatarkastukset ja käyttää oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen koko Euroopan unionin alueella. Tämä onnistuminen on Bulgarian nykyisen hallituksen suunnattoman vaivannäön ja määrätietoisen toiminnan tulosta. Se on tehnyt kaiken mahdollisen kuroakseen umpeen aikaisempina vuosina syntynyttä välimatkaa sekä täyttääkseen edellytykset ja tehdäkseen tarvittavat valmistelut Schengenin säännöstön soveltamista varten.

Schengenin alueessa ei ole kyse vain liikkumisen vapaudesta. Se merkitsee myös poliisi- ja tulliyhteistyön tiivistämistä varsinkin ihmiskaupan ja tavaroiden laittoman kaupan sekä yleisemmin järjestäytyneen rikollisuuden torjumisen alalla. Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen on yksi vaihe matkalla kohti unelmaamme: kansalaisten Euroopan toteuttamista. Sen saavuttaminen edellyttää jatkuvia ponnisteluja ja sitä, että maiden hallitukset noudattavat Schengenin säännöstössä asetettuja vaatimuksia, puhumattakaan EU:n toimielinten vankkumattomasta tuesta.

Euroopan parlamentin mahdollisuus saada käyttöönsä arviointikertomuksissa annetut suositukset ja toteutettavia jatkotoimia koskevat asiakirjat antaa takeet yhteisen rakentavan vuoropuhelumme jatkumisesta. Avoin vuoropuhelu takaa Bulgarian ja Romanian kansalaisille myös sen, että perustamissopimuksissa määrätyt perusoikeudet toteutuvat.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu, S&D-ryhmän puolesta. – (RO) Eilen vietimme 25. vuosipäivää sen kunniaksi, että Euroopan kansalaiset saivat ensimmäistä kertaa vapauden matkustaa rajoituksetta Euroopan unionin alueella. Tämän vuosipäivän yhteydessä komission jäsen Cecilia Malmström totesi seuraavaa: "Schengen-järjestelmästä on tullut yksi voimakkaimmista symboleista EU:n kyvylle parantaa kansalaistensa elämää". Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän puheenjohtaja Martin Schulz puolestaan totesi seuraavaa: "Schengen-yhteistyö on todennäköisesti yksi menestyksekkäimmistä ja käsin kosketeltavimmista Euroopan unionin saavuttamista tuloksista 30 vuoteen". Tässä samassa yhteydessä minäkin haluan vain toivottaa Schengen-yhteistyölle ja vapaudelle hyvää vuosipäivää! Romania ja Bulgaria voisivat olla lahja Schengen-alueelle sen vuosipäivänä.

Arvioinnit suoritettuaan neuvosto totesi, että molemmilta jäsenvaltioilta on saatu riittävät takeet, jotta ne voivat toteuttaa alustavat toimenpiteet liittyäkseen Schengen-alueeseen. Vahvistamme nämä toimenpiteet antamalla huomenna puoltavan lausunnon. Romanian ja Bulgarian saatua vihdoin liittymismahdollisuuden siitä eivät hyödy ainoastaan näiden maiden kansalaiset, vaan myös koko Euroopan unioni. Yhteistyön lisääminen talouden, sosiaaliasioiden ja hallinnon alalla vahvistaa EU:ta. Osana liittymisprosessia molempien jäsenvaltioiden hallitusten on täytettävä Schengenin etenemissuunnitelmassa asetetut vaatimukset.

Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on onnistuneesti hoitanut tehtävänsä eurooppalaisen demokratian takaajana. Esittelijän käsiteltäväksi jättämän tarkistuksen tarkoituksena on ainoastaan EU:n toimielinten välisen avoimen yhteistyön käynnistäminen. Vain tämäntyyppinen yhteistyö voi tuottaa nopeita, konkreettisia tuloksia EU:n lainsäädännön käsittely- ja hyväksymismenettelyssä. Euroopan unionin toimielinten väliset erimielisyydet eivät saa viivyttää tai heikentää Euroopan kansalaisten oikeuksia, vapauksia ja hyvinvointia, sillä kaikkien toimielinten tehtävä on palvella kansalaisia.

Carlos Coelhon ehdotuksen mukaisesti uuden arviointijärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa turvallisuuden takaamisen ja keskinäisen luottamuksen lujittamisen, mikä on keskeisen tärkeää Schengen-alueen ylläpitämisen kannalta. Kannatan Carlos Coelhon ehdotuksia.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, muutama päivä sitten juhlimme puhemies Jerzy Buzekin ja puheenjohtaja José Manuel Barroson kanssa Schengenin sopimusten vuosipäivää. Tänä iltana, joka alkaa jo kallistua pitkälle yöhön, laskemme konkreettisesti uuden peruskiven ehdotukselle neuvoston päätökseksi.

Siirrymme ajatuksista käytännön tekoihin ja yhteistyöhön, jotka ovat välttämättömiä ennakkoedellytyksiä tarkastusten poistamiselle Bulgarian ja Romanian rajoilla ja jotka alustavien arvioiden mukaan ovat täyttymässä. Näiden kahden maan pitäisi käytännössä pian pystyä antamaan henkilötietojen suojaa ja käsittelyä koskevat takeet.

Tämä on hyvä uutinen, jonka tuloksena molemmat maat integroidaan kokonaan osaksi Schengen-järjestelmää, joka parantaa turvallisuutta ja lisää hyvinvointia paitsi kyseisten maiden myös koko Euroopan mantereen osalta. Olen varma, että tämän ansiosta voidaan torjua laittoman muuttoliikkeen ja laittoman maahanmuuton, kansainvälisen rikollisuuden ja kaikenlaisten epäkohtien aiheuttamia ongelmia. Tämä auttaa pienentämään riskejä.

Esitän kaksi lyhyttä huomautusta…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka , Verts/ALE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, koska Schengenin tietojärjestelmä (SIS) kuuluu olennaisena osana Schengen-alueeseen, käsiteltävä asia on äärimmäisen tärkeä. Olen itse kotoisin uudesta jäsenvaltiosta. Muistan, miten Latvia halusi liittyä Schengen-alueeseen. Tässä suhteessa olen hyvin tyytyväinen Bulgarian ja Romanian liittymiseen.

Huomautan kuitenkin, että joitakin puutteita on havaittu. Ryhmäni on täysin samalla kannalla esittelijän kanssa, että seurantaa tarvitaan. Toisin sanoen parlamentille on tiedotettava siitä, miten ongelmat on ratkaistu, ja tietosuojaa koskevat huolenaiheemme on otettava huomioon. Toivoisin myös, että liittymien rajallinen määrä ei estäisi liittymistä SISOne4ALL-järjestelmään.

Lisäksi yhdymme täysin esittelijän huolenaiheisiin, jotka koskevat uutta Schengen-arviointimekanismia. Mielestämme parlamentin pitäisi pystyä harjoittamaan demokraattista valvontaa, ja olen vilpittömän tyytyväinen komission jäsenen Cecilia Malmströmin toteamukseen, että näin aiotaan tehdä.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, ECR-ryhmän puolesta.(PL) Romania ja Bulgaria hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007. Nyt meillä on kuitenkin ilo keskustella ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin säännöstön soveltamisesta kahteen uusimpaan Euroopan unionin jäsenvaltioon, mikä on yksi viimeisistä toimenpiteistä, jolla edistetään tarkastusten poistamista sisärajoilta Bulgariassa ja Romaniassa. Molemmat maat ovat saaneet asiantuntijakomitealta myönteisen arvion valmiudestaan tarkastusten poistamiseen EU:n sisärajoilta, ja havaitut puutteet on korjattava pian, niin kuin varmasti tehdäänkin. Jos puutteet korjataan, voidaan olettaa, että Bulgaria ja Romania ovat teknisesti valmiita liitettäväksi SIS II -hankkeeseen lokakuuhun 2010 mennessä, mikä on nykyisen etenemissuunnitelman mukaista. Tämän ansiosta näiden kahden uuden maan on mahdollista liittyä Schengen-järjestelmään ja samanaikaisesti huolehtia kansalaistensa turvallisuuden ja heidän etujensa suojelun säilyttämisestä sopivalla tasolla.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton, EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, Schengen-järjestelmässä mukana olevat jäsenvaltiot saavat henkilöiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden vastineeksi siitä, että ne huolehtivat asianmukaisista toimenpiteistä turvallisuuden ja suojelun varmistamiseksi omalla alueellaan. Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta ei ole virallisesti mukana Schengenin säännöstössä, hyödynnämme osia Schengenin tietojärjestelmästä rikostentorjunnassa. Samanaikaisesti tietojärjestelmä ja Schengenin säännöstö yleensäkin tarjoavat taitaville rikollisille laajemman foorumin kansainvälistä rikollisuutta ja lahjontaa varten.

Bulgarian ja Romanian liityttyä Schengenin tietojärjestelmään on ensisijaisesti kysyttävä, ovatko nämä jäsenvaltiot päässeet niin pitkälle, että ne pystyvät takaamaan riittävän sisäisen valvonnan tason saadakseen oikeuden Euroopan laajuiseen vapaaseen liikkuvuuteen. Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmän toiseen kehitysvaiheeseen on kohdannut huomattavaa vastustusta etenkin kulujen ja tehokkuuden välisen tasapainon osalta. Yhdistynyt kuningaskunta tekee riippumattomia tiukkoja tarkastuksia eikä ole mukana passittomassa matkustamisessa. Onko meidän myönnettävä rahoitustukea tiedonkeruujärjestelmien kehittämiseen niissä maissa, jotka pyrkivät Schengen-alueen jäseniksi, vähentääksemme avoimien rajojen politiikan mahdollisesti lisäämää rikollisuutta?

Schengen-alueen takia mahdollisuus rajat ylittävään laittomaan tavarakauppaan ja ihmiskauppaan lisääntyi. Ilman rajatarkastuksia matkustusturvallisuus perustuu pitkälti siihen, että voidaan luottaa yksittäisten jäsenvaltioiden kykyyn tehdä vaatimustenmukaisia tarkastuksia.

Schengenin tietojärjestelmän laajentaminen lisää mahdollisuuksia lahjontaan ja tarjoaa paljon laajemman tietokannan rikollisille, jotka haluavat murtautua tietoverkkoon. Samoin tiiviimpi yhdentyminen yhdessä jäsenvaltioiden lisääntyneen osallistumisen kanssa saattaa edellyttää Schengenin tietojärjestelmässä käytettyjen toimien laajentamista etenkin SIS II -järjestelmän toteutumisen myötä. Missä vaiheessa esimerkiksi biometristen tietojen tallentaminen tulee mahdolliseksi?

Arvostelijat ovat huolissaan myös siitä, että järjestelmää voidaan käyttää määrätynlaista poliittista näkemystä edustavien kansalaisten tarkkailuun keräämällä tietoja, joita todennäköisesti käytetään väärin poliittisiin tarkoitusperiin. Riskiä lisää se, että yhä suurempi määrä valtioita alkaa soveltaa säännöstöä. Nykyisin noin 500 000 tietokoneelta on pääsy Schengenin tietojärjestelmään. On mahdotonta tietää, kuinka monet näistä järjestelmistä ovat säästyneet haittaohjelmilta. Yleensä joka toiseen tietokoneeseen on päässyt haittaohjelma. Vakoiluohjelmien avulla sivulliset pääsevät käsiksi samoihin tietoihin käyttäjän kanssa. Mitä laajempi järjestelmä, sen enemmän tietoa siinä on saatavilla ja sitä suurempi on niiden rikollisten määrä, jotka pyrkivät käyttämään järjestelmää väärin.

Jäsenvaltioiden turvatoimien on oltava erityisen pitkälle kehittyneitä, eikä taitavillakaan toimilla ja suunnitelmilla voida sulkea pois rikkomusten mahdollisuutta, mikä puolestaan vaarantaa kaikki mukanaolijat.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Haluan esittää erittäin lämpimät kiitokset esittelijä Carlos Coelholle tavasta, jolla hän on käsitellyt tätä asiaa sekä kaikesta hänen tekemästään työstä. Olen vahvasti sen kannalla, mitä hän totesi aikaisemmin, en pelkästään tietosuojaan perustuvan nykyisen arvioinnin vaan myös niiden muiden mietintöjen osalta, jotka on määrä laatia vielä arvioimatta olevista aloista.

Neuvoston on kyettävä takaamaan, että se voi antaa Euroopan parlamentin jäsenille kaiken sen tiedon, jota parlamentti tarvitsee tehdäkseen sopivan ja oikeudenmukaisen päätöksen. Toivon vilpittömästi, että löydämme ratkaisun, jotta voimme jatkaa työtämme normaaleissa olosuhteissa ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Aluksi haluan kiittää Carlos Coelhoa poikkeuksellisen hyvästä työstä, jota hän on tehnyt tämän Romanialle ja Bulgarialle erittäin tärkeän mietinnön parissa, ja myös esittää seuraavat selvennykset. Romaniassa hyväksytty henkilötietojen käsittelyn sääntelyä koskeva laki on tärkeä toimenpide kaikkien Schengen-alueen liittymisehtojen täyttämiseksi.

Hallinto- ja sisäministeriö on viime aikoina saavuttanut huomattavaa edistystä, joten Romania valmistautuu liittymään Schengen-alueeseen määrätyn aikataulun mukaisesti maaliskuussa 2011. Romania mainittiin monissa eurooppalaisissa asiantuntijaselvityksissä esimerkkinä erityisesti merirajavalvontajärjestelmänsä SCOMARin ansiosta. Muita samanaikaisia toimenpiteitä ovat muun muassa rajapoliisin uusien alueellisten yksiköiden perustaminen, yhteistyön parantaminen Frontexin kanssa ja maarajan turvaamiseen tehtävien investointien jatkaminen.

Lopuksi haluan korostaa, että rajaturvallisuus…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Minäkin haluan muiden tavoin esittää aluksi kiitokset esittelijä Carlos Coelholle. Hän on todella tehnyt erinomaista työtä Romanian ja Bulgarian hyväksi.

Ensimmäiseksi haluan kiinnittää huomionne siihen, että Romaniaa on todella käytetty esimerkkinä merenkulun turvallisuutta koskevista hyvistä käytännöistä. Lisäksi katson, että Romania, aivan kuten Bulgariakin, täyttää SIS-järjestelmään liittymisen edellytykset. Siksi myös komission on mielestäni osallistuttava molempien maiden tukemiseen saattaakseen muutkin arvioinnit päätökseen, jotta voimme onnistuneesti liittyä Euroopan unionin yhteiseen alueeseen.

Tässä on kyse koko Euroopan unionin laajentamisesta, sen arvot mukaan luettuna. Yksi näistä arvoista on vapaus ja oikeus vapaaseen liikkuvuuteen.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, eurooppalaiset korjaavat hyödyn Schengenin sopimuksesta. Se helpottaa käytännössä henkilöiden vapaata liikkuvuutta, matkailun kehittämistä ja kaupankäynnin kasvua. Siitä on meille hyötyä ja se on suuri saavutus Euroopan unionille. Keskeinen edellytys tälle on kuitenkin sopiva tekninen infrastruktuuri, joka mahdollistaa näiden prosessien valvonnan. Tiedämme omasta kokemuksesta, että Schengenin sopimukseen liittyvien maiden tehtävä ja velvollisuus on Schengenin tietojärjestelmään liittyvien vaatimusten noudattaminen. Niitä on noudatettava yhteisen etumme ja yhteisen turvallisuutemme takia. Vaatimuksista on tällä alalla pidettävä kiinni.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Kiitän Carlos Coelhoa, joka on parlamentin Schengen-asiantuntija ja on todellakin tehnyt valtavan työmäärän tällä alalla.

Ensinnäkin olen mielissäni siitä, että neuvoston Schengen-arviointityöryhmä on arvioinut Bulgarian ja Romanian hakemukset myönteisesti ja että kyseiset maat ovat ratkaisseet kaikki ongelmat tämän tärkeän saavutuksen tieltä. Mielestäni kaikkein tärkein asia on tietenkin sisärajojen turvaaminen, ja uskon meidän jatkavan myös SIS II -järjestelmää ja käytössä olevia biometrisia tietoja koskevaa työtä. Tämä koskee tietenkin tulevaisuutta, mutta muistakaamme, että meillä on tämä prosessi edessämme.

Toivon bulgarialaisille ja romanialaisille samanlaisia kokemuksia, joita saimme Tšekin ja muiden maiden kanssa kaksi vuotta sitten myös kotimaassani Puolassa, jossa rajoista symbolisesti luovuttiin ja Schengen toteutui. Se todella muuttaa unionin yhteenkuuluvuutta ja vanhan ja uuden unionin yhdistämistä koskevaa historiallista lähestymistapaa. Toivon myös, että Bulgaria ja Romania täyttävät seuraavassa vaiheessa kaikki keskeiset edellytykset, ja toivon Cecilia Malmströmiltä tämän työn vauhdittamista…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, tähän ei ole paljon lisättävää, koska täällä näyttää vallitsevan hyvin vahva yksimielisyys. Olen täysin samaa mieltä niiden parlamentin jäsenten kanssa, joiden näkemyksen mukaan tätä viikkoa oli todella syytä juhlia. Schengenin alue on Euroopan unionin saavutus; voimme olla siitä todella ylpeitä. Se edustaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta sisärajattomassa Euroopassa, ja toivon, että Schengenin alueeseen liittyy pian kaksi uutta jäsentä. Sillä välin pääsy Schengenin tietojärjestelmään on tietenkin erittäin tärkeä ensimmäinen vaihe.

Näissä maissa riittää vielä töitä muun muassa viisumien, poliisiyhteistyön, oikeusviranomaisten ja järjestäytyneen rikollisuuden aloilla, ja aiomme tietenkin seurata sitä tiiviisti. Itse aion vierailla molemmissa maissa vuoden loppuun mennessä osoittaakseni tukeni ja selvittääkseni kehitystä paikan päällä. Haluan todella kiittää näitä maita siitä edistyksestä, jota niissä nykyisin tapahtuu.

Kuten jotkut teistä ovat todenneet, luottamus on erittäin tärkeää sen varmistamiseksi, että muut jäsenvaltiot näkevät konkreettiset tulokset, jotta tällä tarinalla voi onnellinen loppu. Tässä suhteessa järjestelmän avoimuuden lisääminen ja Euroopan parlamentin laajempi osallistuminen arvioinnissa ja täytäntöönpanossa auttamiseen on erittäin tärkeä askel.

Siksi toivon, että voimme yhdessä työstää tätä uutta arviointimekanismia. Haluan vuorostani kiittää Carlos Coelhoa näitä kahta maata koskevasta työstä ja odotan innolla yhteistyön jatkamista kanssanne.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, esittelijä.(PT) Arvoisa puhemies, vielä neljä viimeistä huomautusta. Ensimmäiseksi esitän kiitokseni kollegojeni ystävällisistä sanoista ja varjoesittelijöiden erinomaisesta yhteistyöstä ja toiseksi korostan, että näiden aloitteiden hyväksymisestä vallitsee laaja yhteisymmärrys, mutta vaadin myös, että parlamentille tiedotetaan kuuden kuukauden kuluessa niiden suositusten seurannasta, joiden toteuttaminen on vielä kesken.

Kolmanneksi haluan muistuttaa teille, että tämä on vasta ensimmäinen toimenpide. Muita toimenpiteitä on vielä toteutettava, kuten komission jäsen Cecilia Malmström meille aivan oikein muistutti. Neljänneksi ja viimeiseksi haluan kiittää komission jäsentä Cecilia Malmströmiä hänen lupauksestaan, että arviointijärjestelmää koskeva lainsäädäntöaloite esitetään tänä syksynä.

Näitä kahta maata arvioi ainoastaan ja yksinomaan neuvosto. Kuten komission jäsen Cecilia Malmström totesi, tarvitsemme eurooppalaisen arviointijärjestelmän, jossa ovat mukana kaikki EU:n toimielimet: Euroopan komissio ja neuvosto, mutta myös Euroopan parlamentti. Ennen kaikkea sen on kuitenkin oltava eurooppalainen arviointijärjestelmä, jossa arviointiperusteet ovat kaikille samat. Toisin sanoen emme voi soveltaa Schengen-jäsenyyttä hakeviin ulkopuolisiin valtioihin tiukempia perusteita kuin sovellamme Schengen-järjestelmässä jo mukana oleviin jäsenvaltioihin. Kaikkien maiden, sekä niiden, jotka haluavat liittyä järjestelmään, että niiden, jotka ovat jo mukana siinä, on todistettava noudattavansa tiukasti Schengenin säännöstöä ja osoitettava, että niiden ulkorajojen valvonta on vaatimusten mukaista. Tämä on ainoa tapa varmistaa vapaan liikkuvuuden alueen turvallisuus ja siten antaa kansalaisille takeet siitä, että he voivat matkustaa siellä vapaasti.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE) , kirjallinen. (HU) Schengen-alueen laajentuminen on myönteinen kehityssuunta, jota pitäisi tukea kaikin keinoin, sillä se antaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, joka on keskeinen osa EU:n säännöstöä. Se merkitsee, että unionista on kansalaisille konkreettista hyötyä heidän arkielämässään. Schengenin säännöstö on erityisen tärkeä meille uusien jäsenvaltioiden kansalaisille, joilta evättiin pääsy Eurooppaan vuosikymmeniksi. Minulle merkitsee paljon se, että toinen raja, tällä kertaa Unkarin Schengen-ulkorajan Romanian puoleinen osa, on määrä poistaa lähitulevaisuudessa. Tämä antaa kansalaisille rajan molemmin puolin, Transilvaniassa elävät 1,5 miljoonaa etnistä unkarilaista mukaan luettuna, mahdollisuuden hyötyä sisärajattomasta Euroopasta. Valmisteluaikataulunsa mukaan Romania ja Bulgaria voivat liittyä Schengen-alueeseen vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla, toisin sanoen Unkarin puheenjohtajakaudella.

On tärkeää noudattaa tätä aikataulua ja varmistaa, että myös väliarvioinnin tavoitteet saavutetaan. Nykyisen (väli)arvioinnin mukaan ei ole oikeudellisia esteitä sille, että Romania ja Bulgaria käynnistävät Schengen-alueeseen liittymistä koskevat tekniset valmistelutoimet niin ikään tämän vuoden jälkipuoliskolla. Kannatan esittelijän arviointia ja päätelmiä, erityisesti sitä, että Euroopan parlamentilla ja etenkin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntavaliokunnan jäsenillä on oltava mahdollisuus saada käyttöönsä arviointikertomukset ja asiaankuuluvat tiedot ennen perustellun lausunnon antamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), kirjallinen.(HU) Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen ensi vuonna voisi olla Unkarin ensi tammikuussa alkavan EU-puheenjohtajakauden tärkein saavutus. Päätös parantaa alueen turvallisuutta ja lisää monella miljoonalla niiden kansalaisten määrää, jotka voivat matkustaa Euroopassa vapaasti ilman rajatarkastuksia – tämä koskee myös unkarilaisia. Olen tyytyväinen siihen, että Schengen-arviointityöryhmä arvioi edellisessä kertomuksessaan myönteisesti Romanian ja Bulgarian valmistautumista ja että jäsenvaltioiden edustajien muodostama neuvosto hyväksyi arvion. Näin ollen Bulgarian ja Romanian odotetaan olevan teknisesti valmiita liittymään Schengenin tietojärjestelmään lokakuussa 2010. Joulukuussa tehtävän viimeisen arvioinnin jälkeen molemmista maista tulee mitä todennäköisimmin sisärajattoman Euroopan täysjäseniä. Schengenin tietojärjestelmän kehittämisestä johtunut viivästys ei saa vaikuttaa kielteisesti yhdentymistä odottavien maiden liittymisprosessiin. Unkarille on erityisen tärkeää varmistaa, että sen naapurimaiden kansalaiset, Unkarin ulkopuolella elävien unkarilaisyhteisöjen jäsenet mukaan luettuna, voivat käyttää oikeuttaan matkustaa vapaasti koko sisärajattoman Euroopan unionin alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), kirjallinen.(HU) Olen iloinen siitä, että Eurooppa-neuvosto on tullut siihen tulokseen, että Euroopan unionin kaksi uusinta jäsenvaltiota, Romania ja Bulgaria, ovat täyttäneet asiaa koskevat kriteerit ja että näin ollen Schengenin säännöstöä voidaan soveltaa myös näissä maissa. Euroopan kansalaisten kannalta Schengen-alueen perustaminen on yksi Euroopan yhdentymisen konkreettisimmista saavutuksista, jonka ansiosta rajojen yli voi liikkuva vapaasti. Tämä mahdollisuus on paljon merkityksellisempi entisten kommunistimaiden kansalaisille, sillä rautaesirippu tukki heidän tiensä sekä konkreettisesti että kuvaannollisesti ja teki heidän matkustamisensa Länsi-Euroopan maihin käytännössä mahdottomaksi. Nyt, 20 vuotta kommunismin romahtamisen jälkeen, kaikki vaikuttaa vain pahalta unelta. Liittymällä Schengen-alueeseen Romania ja Bulgaria ottavat uuden askelen kohti integroitumistaan yhdentyneeseen Eurooppaan. Kun tarkastukset sisärajoilla poistetaan, "rajan" käsite saa uuden merkityksen ja jäsenvaltioiden välisillä rajoilla on uusi tarkoitus. Rajat eivät enää ole hallinnollisia raja-aitoja, vaan niistä tulee sen sijaan siltoja, jotka yhdistävät Euroopan maita ja kansoja toisiinsa. Romanian ja Bulgarian liittyminen Schengen-alueen täysjäseniksi on myönteistä kehitystä – tätä aluetta yhdistävät hyvin monet sillat ja avoimet rajat.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö