Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0814(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0199/2010

Pateikti tekstai :

A7-0199/2010

Debatai :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0229

Posėdžio stenograma
Antradienis, 2010 m. birželio 15 d. - Strasbūras Tekstas OL

18. Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – C. Coelho pranešimas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE)) (A7-0199/2010).

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, pranešėjas.(PT) Pone pirmininke, Komisijos nare C. Malmström, ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keturis pagrindinius aspektus. Pirmasis aspektas – vertinimo procedūra. Nuo įstojimo į Europos Sąjungą 2007 m. Rumunija ir Bulgarija pradėjo siekti visiškos integracijos į Šengeno erdvę. Kad Taryba galėtų priimti sprendimą panaikinti vidaus sienas, vertinimo procedūros turi patvirtinti, kad įvykdytos visos sąlygos, reikalingos įgyvendinti atitinkamas acquis communautaire dalis, t. y. duomenų apsaugos, Šengeno informacinės sistemos, oro, sausumos ir jūrų sienų, policijos bendradarbiavimo ir vizų politikos.

Vertinimo procedūra buvo pradėta nuo duomenų apsaugos. Tai reiškia, kad buvo įvertinta, ar abi šios valstybės narės yra tinkamai pasirengusios įgyvendinti visas duomenų apsaugos nuostatas. Rezultatai yra būtina sąlyga įvertinti Šengeno informacinę sistemą, kuri apima duomenų perdavimą į šias šalis. Šio sprendimo priėmimas yra pirmasis žingsnis siekiant panaikinti vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolę.

Antra, galimybė naudotis dokumentais. Taryba pateikė šį sprendimo projektą Parlamentui. Vis dėlto vertinimo ir pažangos ataskaitos nebuvo pateiktos; jos būtų leidusios Parlamentui gauti visą informaciją, reikalingą pagrįstam požiūriui priimti. Dokumentus Taryba pateikė tik Parlamentui primygtinai pareikalavus.

Džiaugiuosi Rumunijos ambasadoriaus pastangomis, kurio dėka buvo rastas sprendimas ir slapti dokumentai išslaptinti ir pažymėti kaip „riboto naudojimo“ dokumentai. Tai leido laikytis grafiko, bet susidursime su ta pačia problema, kai bus priimama Parlamento nuomonė dėl kitų Šengeno acquis aspektų. Todėl būtina siekti, kad Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl slaptų dokumentų perdavimo būtų pasiektas kuo greičiau.

Trečia, Rumunijos ir Bulgarijos vertinimas. Bulgarijos atveju buvo nustatyti Europos Tarybos rekomendacijos (85) 15 priėmimo, įgyvendinimo ir taikymo trūkumai, susiję su asmens duomenų naudojimu policijos sektoriuje; trūkumų taip pat rasta Nacionalinės asmens duomenų apsaugos komisijos veikloje. Bulgarija ėmėsi reikalingų veiksmų šioms rekomendacijoms įgyvendinti, todėl balandžio 26 d. Taryba padarė išvadą, kad duomenų naudojimo sąlygos įvykdytos.

Rumunijos atveju nustatyti trūkumai priimant du teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą. Taip pat rasta trūkumų, susijusių su nacionalinės priežiūros institucijos priemonėmis ir duomenų apsaugos ištekliais bei periodiškai atliekamų ar atrankinių patikrinimų, susijusių su Šengeno duomenimis, įdiegimų. Iš esmės Rumunija ėmėsi reikalingų veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti, o neįgyvendintos rekomendacijos neužkerta kelio taikyti visus reikalingus duomenų apsaugos reikalavimus. Todėl buvo patvirtinta, kad Rumunija ir Bulgarija įvykdė duomenų apsaugos sričiai keliamus reikalavimus.

Galiausiai, pone pirmininke, Šengeno vertinimo mechanizmo peržiūra. Norėčiau pasinaudoti proga ir pakartoti, kad būtina kuo greičiau priimti paprastą, veiksmingą ir skaidrų europinį vertinimo mechanizmą Šengeno acquis taikymui stebėti. Parlamentas atmetė praėjusį spalio mėn. pateiktus pasiūlymus. Norėčiau paprašyti Komisijos kuo greičiau pasinaudoti iniciatyvos teise.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone pirmininke, esu įsitikinusi, kad Bulgarija ir Rumunija imsis visų priemonių, kad būtų pasiektas tikslas panaikinti vidaus sienų kontrolę 2011 m. kovo mėn. Komisija pagal savo kompetenciją visapusiškai rems abi šalis, kad jos sėkmingai išlaikytų Šengeno vertinimą.

Už Šengeno vertinimą atsakinga Taryba. Remdamasi šiuo vertinimu Taryba priims sprendimą dėl vidaus sienų kontrolės panaikinimo. Vertinimai tęsiasi, todėl vertinti pasirengimą dar per anksti. Vis dėlto pirmieji žingsniai buvo sėkmingi – tai patvirtinta teigiamas duomenų apsaugos vertinimas. Jis leis Bulgarijai ir Rumunijai naudotis Šengeno informacine sistema.

Europos Parlamentas ir C. Coelho pateikė pasiūlymą, kad Bulgarija ir Rumunija informuotų Tarybą ir Parlamentą apie pažangą vykdant nustatytas rekomendacijas. Šiuo metu, atliekant Šengeno vertinimą, valstybės narės išties informuoja Tarybą apie priemones, kurių imtasi rekomendacijoms įgyvendinti, nes vertinimo mechanizmas priklauso išimtinei Tarybos kompetencijai. Dėl šios priežasties ir pagal galiojančius teisės aktus Taryba pati nusprendžia, ar informuoti Parlamentą.

Todėl dėl jūsų, C. Coelho, nurodytų priežasčių norėčiau pasinaudoti jūsų pasiūlymu ir patvirtinti, kad rudenį pateiksiu pasiūlymą dėl naujo vertinimo mechanizmo, susijusį su Lisabonos sutarties įsigaliojimu.

Manau, kad į šį mechanizmą turėtų būti įtrauktos ir valstybės narės, ir Parlamentas. Valstybės narės turėtų dalyvauti, kad būtų išsaugotas abipusis pasitikėjimas dėl gebėjimo taikyti visas papildomas priemones, leidžiančias panaikinti vidaus sienų kontrolę, ypač išorės sienų, vizų ir policijos bendradarbiavimo srityse.

Europos Parlamentas turėtų būti visapusiškai informuotas apie vertinimo rezultatus. Pasiūlydama šį naują mechanizmą Komisija sieks panaikinti esamus trūkumus, kuriuos paminėjo pranešėjas. Šiuo metu atlikus vertinimą nenumatyti jokie tolesni veiksmai, o rekomendacijos įgyvendinamos ne visada. Parlamento parama šiame procese išties labai laukiama.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, PPE frakcijos vardu.(BG) Sveikinu C. Coelho ir džiaugiuosi, kad pranešime paminėta Bulgarijos ir Rumunijos pažanga. Teigiami rezultatai ir asmens duomenų apsaugos audito išvados leido nustatyti datą, nuo kurios bus įgyvendinta Šengeno informacinė sistema.

Bulgarijos narystė Europos Sąjungoje ir prisijungimas prie Šengeno erdvės labai jaudina visus Bulgarijos piliečius. Tiesą sakant, reikėtų kalbėti ne tik apie jaudulį, nes tai susiję su galimybe panaikinti sienų kontrolę ir įgyvendinti laisvo judėjimo teisę visoje Europos Sąjungoje. Tai buvo pasiekta didelėmis pastangomis ir ryžtingais dabartinės Bulgarijos vyriausybės veiksmais. Ji padarė viską, kad būtų įveiktas ankstesniųjų metų atsilikimas, būtų įvykdytos sąlygos ir pasirengta taikyti Šengeno acquis.

Šengeno erdvė reiškia ne tik judėjimo laisvę. Ji taip pat reiškia, kad sustiprės policijos ir muitinės bendradarbiavimas, ypač kovoje su neteisėta prekyba žmonėmis ir prekėmis, arba apskritai organizuotu nusikalstamumu. Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie Šengeno erdvės – kelionės įgyvendinant piliečių Europos svajonę etapas. Kad ši svajonė išsipildytų, reikia nuolatinių pastangų, šalių vyriausybės turi laikytis Šengeno acquis reikalavimų, o Europos institucijos turi parodyti tvirtą paramą.

Europos Parlamento galimybė susipažinti su vertinimo ataskaitose pateiktomis rekomendacijomis ir dokumentais dėl tolesnių veiksmų, kurių reikia imtis, užtikrina, kad konstruktyvus mūsų dialogas bus tęsiamas. Šis skaidrus dialogas taip pat bus įrodymas Bulgarijos ir Rumunijos žmonėms, kad sutartyse įtvirtintos pagrindinės teisės yra tikros.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu, S&D frakcijos vardu.(RO) Vakar sukako 25 metai nuo tos dienos, kai Europos piliečiai pirmą kartą turėjo galimybę pasinaudoti teise laisvai, be apribojimų keliauti Europos Sąjungoje. Paminėdama šią sukaktį Komisijos narė C. Malmström pabrėžė: „Šengenas tapo vienu stipriausių simbolių, rodančių ES gebėjimą pagerinti savo piliečių gyvenimą“. Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininkas M. Schulz teigė: „Šengenas, tikėtina, yra sėkmingiausias ir labiausiai apčiuopiamas Europos Sąjungos laimėjimas per paskutinius trisdešimt metų“. Ta pačia proga taip pat norėčiau pasakyti: gražaus jubiliejaus Šengenui ir laisvei! Rumunija ir Bulgarija galėtų būtų dovana Šengeno erdvei jubiliejaus proga.

Baigusi vertinimą Taryba padarė išvadą, kad abi valstybės narės yra pakankamai pasirengusios žengti pirmąjį žingsnį prisijungimo prie Šengeno erdvės link. Rytoj priimdami palankią nuomonę šį žingsnį sustiprinsime. Prisijungimas prie Šengeno erdvės bus naudingas ne tik Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams, bet ir visai Europos Sąjungai. Glaudesnis ekonomikos, socialinio ir administravimo sektorių bendradarbiavimas sustiprins ES. Abiejų valstybių narių vyriausybės privalo įvykdyti prisijungimo prie Šengeno erdvės reikalavimus.

Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas sėkmingai atliko savo, kaip Europos demokratijos garanto, vaidmenį. Pranešėjo pateiktu pakeitimu siekiama tik inicijuoti skaidrų Europos institucijų bendradarbiavimą. Tik jis gali duoti greitus ir apčiuopiamus rezultatus svarstant ir tvirtinant Europos teisės aktus. Tarpinstituciniai Europos Sąjungos nesutarimai neturi kelti grėsmės Europos piliečių, kuriems tarnauja visos institucijos, teisėms, laisvėms ir gerovei.

Įvedus naują vertinimo sistemą, kaip nurodė C. Coelho, bus galima užtikrinti saugumą ir sustiprinti abipusį pasitikėjimą, kuris būtinas siekiant išsaugoti Šengeno erdvę. Aš pritariu C. Coelho pasiūlymams.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, ALDE frakcijos vardu.(FR) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, prieš kelias dienas su EP pirmininku J. Buzeku ir EK pirmininku J. M. Barroso paminėjome jubiliejinę Šengeno susitarimų sukaktį. Šį vakarą mes įmūrysime naują akmenį į Tarybos sprendimo projekto pamatus.

Pereiname nuo minčių prie darbų ir prie bendradarbiavimo, prie išankstinių ir būtinų sąlygų panaikinti sienų kontrolę su Bulgarija ir Rumunija, kurios, preliminariais vertinimais, yra įgyvendindamos. Šios dvi šalys netrukus turėtų būti pasirengusios užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir apdorojimą.

Tai puiki žinia, kuri reiškia, kad abi šalys visiškai integruosis į Šengeno sistemą, o tai leis sustiprinti ne tik šių valstybių, bet ir viso Europos žemyno saugumą ir gerovę. Esu įsitikinusi, kad tai leis kovoti su nelegalios migracijos ir imigracijos, tarptautinio nusikalstamumo problemomis ir įvairaus pobūdžio „rykštėmis“. Tai padės sumažinti riziką.

Dvi trumpos pastabos...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, Verts/ALE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, SIS yra sudedamoji Šengeno erdvės dalis, todėl svarstomas klausimas yra labai svarbus. Esu iš naujos valstybės narės ir prisimenu, kaip Latvija norėjo prisijungti prie Šengeno erdvės. Todėl labai laukiu Rumunijos ir Bulgarijos narystės.

Vis dėlto norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad rasti keli trūkumai. Mano frakcija visiškai pritaria pranešėjo nuomonei, kad reikalingi tolesni veiksmai. Kitaip tariant, Parlamentas turi būti informuotas apie problemų sprendimą, atsižvelgiant į mūsų susirūpinimą dėl duomenų apsaugos. Taip pat tikiuosi, kad laisvų vietų nebuvimas netaps kliūtimi prisijungti prie SISOne4ALL.

Galiausiai mes visiškai pritariame pranešėjo susirūpinimui dėl naujojo Šengeno vertinimo mechanizmo. Manome, kad Parlamentui turėtų būti suteikta galimybė atlikti kruopštų demokratinį nagrinėjimą, todėl labai džiaugiuosi C. Malmström pareiškimu, kad taip ir bus.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, ECR frakcijos vardu.(PL) 2007 m. stodamos į Europos Sąjungą Rumunija ir Bulgarija priėmė Šengeno acquis. Dabar su džiaugsmu svarstome Tarybos sprendimo projektą dėl Šengeno acquis taikymo dviejose naujausiose ES valstybėse narėse. Tai yra vienas paskutinių žingsnių prieš panaikinant vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolę. Abi šalys sulaukė teigiamo ekspertų komiteto vertinimo dėl pasirengimo panaikinti ES vidaus sienų kontrolę, o nustatyti trūkumai turėtų būti, ir tikrai bus, greitai pašalinti. Jeigu tai bus padaryta, Bulgarija ir Rumunija 2010 m. spalio mėn., t. y. pagal nustatytą grafiką, turėtų būti techniškai pasirengusios prisijungti prie SIS II. Todėl bus galima atverti Šengeno erdvę dviem naujoms narėms, kartu užtikrinant tinkamą piliečių ir jų interesų apsaugą.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton, EFD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, Šengeno susitarimas buvo kompromisas tarp laisvo žmonių ir prekių judėjimo bei pasitikėjimo, kad jo dalyvės imsis tinkamų priemonių ir užtikrins savo teritorijos saugumą. Nors JK nėra oficialiai prisijungusi prie Šengeno acquis, ji naudojasi Šengeno informacine sistema kovoje su nusikalstamumu. Vis dėlto bendrai sistema ir Šengeno acquis sumanesniems nusikaltėliams suteikia platesnę erdvę vykdyti tarptautinius nusikaltimus ir užsiimti korupcija.

Bulgarijai ir Rumunijai prisijungus prie SIS, svarbiausias klausimas turi būti, ar šios valstybės narės yra pajėgios užtikrinti kruopštų vidinį nagrinėjimą, kuris leistų laisvai judėti žemyne. Perėjimas prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos sulaukė didelio pasipriešinimo, ypač dėl sąnaudų ir naudos santykio. JK atlieka nepriklausomus griežtus patikrinimus ir nepripažįsta kelionių be asmens dokumentų. Ar mes turėsime teikti finansinę paramą informacijos rinkimo sistemų plėtrai tose šalyse, kurios siekia prisijungti prie Šengeno erdvės, kad sumažintume tikėtiną nusikalstamumo, susijusio su atvirų sienų politika, augimą?

Atsiradus Šengeno erdvei padidėjo tarpvalstybinės prekybos nelegaliomis prekėmis ir žmonėmis tikimybė. Kelionės be sienų saugumas labai priklauso nuo pasitikėjimo pavienės valstybės narės gebėjimu atlikti pakankamus standartus atitinkančius patikrinimus.

Šengeno informacinės sistemos plėtra atveria didesnę erdvę korupcijai, o nusikaltėliai, norintys įsilaužti į tinklą, galės gauti daug daugiau informacijos. Be to, glaudesnė integracija ir platesnis valstybių narių dalyvavimas gali pareikalauti išplėsti Šengeno informacinėje sistemoje naudojamas priemones, ypač artėjant SIS II įdiegimui. Pvz., kada bus priimtinas biometrinių duomenų saugojimas?

Kritikai taip pat nerimauja, kad sistema gali būti panaudota tam tikrų politinių pažiūrų piliečiams stebėti, o sukaupta informacija gali būti netinkamai panaudota politiniams tikslams. Daugėjant prie acquis prisijungusių šalių, rizika taip pat didėja. Šiuo metu prie Šengeno sistemos gali prisijungti apie 500 000 kompiuterių. Nėra žinoma, kiek jų neturi kenkimo programinės įrangos. Paprastai užkrečiamas vienas iš dviejų kompiuterių. Šnipinėjimo programos leidžia trečiajai šaliai naudotis tais pačiais duomenimis kaip ir vartotojui. Kuo platesnė sistema, tuo daugiau duomenų, kuriais galima pasinaudoti, ir tuo daugiau nusikaltėlių, norinčių tokia sistema pasinaudoti.

Valstybės narės turi užtikrinti labai pažangų saugumą, bet net ir didžiausiomis pastangomis neįmanoma išvengti įsilaužimo tikimybės, kuri sukeltų pavojų visiems.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui C. Coelho už tai, kaip jis sprendė šį klausimą, ir už visą nuveiktą darbą. Aš tvirtai remiu jo pasakytus žodžius ne tik dėl esamo vertinimo, pagrįsto duomenų apsauga, bet ir dėl kitų ataskaitų, kurios bus parengtos tose srityse, kurias dar reikės įvertinti.

Taryba privalo užtikrinti, kad EP nariams būtų suteikta visa informacija, reikalinga jiems priimti tinkamą ir teisingą sprendimą. Nuoširdžiai tikiuosi, kad mes rasime sprendimą ir galėsime tęsti darbą normaliomis sąlygomis bei priimti tinkamus sprendimus.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą rengiant pranešimą, kuris labai svarbus Rumunijai ir Bulgarijai, ir pateikti kelis paaiškinimus. Rumunijos priimtas įstatymas, kuriuo siekiama reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, yra svarbus žingsnis siekiant įvykdyti visas prisijungimo prie Šengeno erdvės sąlygas.

Administravimo ir vidaus reikalų ministerija padarė didelę pažangą, kad Rumunija galėtų prisijungti prie Šengeno erdvės iki nustatyto termino – 2011 m. kovo mėn. Keliose Europos ekspertų parengtose ataskaitose Rumunija buvo paminėta kaip pavyzdys, visų pirma dėl jūrų sienos priežiūros sistemos SCOMAR. Kartu bus imtasi kitų priemonių kuriant naujas teritorines pasienio policijos tarnybas, gerinant bendradarbiavimą su FRONTEX ir toliau investuojant į saugią sausumos sieną.

Baigdama norėčiau pažymėti, kad sienos saugumas...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Iš pradžių taip pat norėčiau prisidėti prie sveikinimų pranešėjui C. Coelho. Ji tikrai padarė labai daug dėl Rumunijos ir Bulgarijos.

Pirmiausia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į faktą, kad Rumunija buvo nurodyta kaip gerosios patirties, susijusios su jūrų transporto saugumu, pavyzdys. Be to, manau, kad Rumunija, kaip ir Bulgarija, atitinka prisijungimo prie SIS sistemos sąlygas. Todėl manau, kad Komisija taip pat turėtų paremti abi šalis, kad būtų užbaigti ir kiti vertinimai ir kad mes galėtume sėkmingai prisijungti prie bendros Europos Sąjungos erdvės.

Kalbame apie visapusišką Europos Sąjungos išplėtimą, įskaitant jos vertybes. Viena šių vertybių yra laisvė ir teisė laisvai judėti.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Pone pirmininke, europiečiai naudojasi Šengeno susitarimo teikiama nauda. Jis prisideda prie veiksmingo ir laisvo žmonių judėjimo, turizmo plėtros ir prekybos augimo. Šiuo susitarimu galime didžiuotis ir jis yra didelis Europos Sąjungos laimėjimas. Vis dėlto, kad taip būtų, reikalinga tinkama techninė infrastruktūra, kuri leistų prižiūrėti šiuos procesus. Iš savo patirties žinome, kad prie Šengeno susitarimo prisijungusių šalių pareiga ir atsakomybė – laikytis Šengeno informacinei sistemai keliamų reikalavimų. Tai svarbu dėl mūsų bendros gerovės ir bendro saugumo. Šios srities standartai turi būti išlaikyti.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Norėčiau padėkoti C. Coelho, kuris yra mūsų Šengeno specialistas Parlamente ir kuris šioje srityje nuveikė labai daug.

Pirmiausia džiaugiuosi, kad Tarybos Šengeno vertinimo darbo grupė teigiamai įvertino Bulgarijos ir Rumunijos paraiškas ir kad abi šios šalys pašalino visas kliūtis, trukdžiusias įgyvendinti šį svarbų laimėjimą. Manau, kad svarbiausias klausimas – vidaus sienų apsauga, todėl manau, kad toliau dirbsime prie SIS II ir naudojamų biometrinių duomenų. Žinoma, tai mūsų laukią ateityje, bet pasistenkime to nepamiršti.

Palinkėsiu mūsų kolegoms iš Bulgarijos ir Rumunijos patirti tai, ką patyrėme su Čekija ir kitomis šalimis – įskaitant mano gimtąją Lenkiją – prieš dvejus metus, kai simboliškai buvo pakeltos užtvaros ir Šengenas tapo tikrove. Tai išties keičia Sąjungos sanglaudą ir istorinį požiūrį į senosios ir naujosios Sąjungos susivienijimą. Aš taip pat tikiuosi, kad Bulgarija ir Rumunija įvykdys visus būtinus kito etapo reikalavimus, ir norėčiau, kad C. Malmström paspartintų šį darbą...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone pirmininke, nelabai turiu ką pridurti, nes panašu, jog šio Parlamento bendras sutarimas labai tvirtas. Visiškai sutinku su tais, kurie kalbėjo apie tai, kad šią savaitę turėjome progą švęsti. Šengeno erdvė yra Europos Sąjungos laimėjimas; mes galime labai juo didžiuotis. Šengeno erdvė atspindi laisvą žmonių judėjimą Europoje be sienų, ir aš tikiuosi, kad ši erdvė dar labiau išsiplės, kai prie jos prisijungs dar dvi narės. Prisijungimas prie Šengeno informacinės sistemos yra labai svarbus pirmasis žingsnis.

Šiose šalyse dar turės būti imtasi veiksmų vizų, policijos bendradarbiavimo, teisenos, organizuoto nusikalstamumo ir kitose srityse, o mes atidžiai juos stebėsime. Aš pati ketinu aplankyti abi šalis metų pabaigoje, kad išreikščiau savo paramą ir vietoje įvertinčiau pažangą. Labai norėčiau padėkoti šioms šalims už daromą pažangą.

Kai kurie iš jūsų minėjo, kad pasitikėjimas labai svarbus siekiant užtikrinti, kad kitos valstybės narės matytų konkrečius rezultatus ir viskas galiausiai susiklostytų sėkmingai. Šiuo atveju labai svarbu didinti sistemos skaidrumą ir Europos Parlamento dalyvavimą padedant ją vertinti ir įgyvendinti.

Todėl tikiuosi, kad kartu imsimės darbo kurti šį naują vertinimo mechanizmą. Norėčiau padėkoti C. Coelho už atliktą darbą dėl šių dviejų šalių. Tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo su jumis.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, pranešėjas.(PT) Pone pirmininke, keturios paskutinės pastabos. Pirmiausia norėčiau padėkoti kolegoms EP nariams už šiltus žodžius ir už puikų šešėlinių pranešėjų bendradarbiavimą, antra, norėčiau pabrėžti, kad pasiektas platus bendras sutarimas, kuriuo sakoma „taip“ šioms iniciatyvoms, ir paprašyti, kad Parlamentas per šešis mėnesius būtų informuotas apie tolesnius veiksmus, susijusius su rekomendacijomis, kurios dar nėra visiškai įgyvendintos.

Trečia, norėčiau priminti, kad tai yra pirmasis žingsnis. Kitus žingsnius, kaip teisingai pasakė C. Malmström, dar reikės žengti. Ketvirta, norėčiau padėkoti Komisijos narei C. Malmström už patikinimą, kad šį rudenį bus pristatyta teisėkūros iniciatyva dėl vertinimo sistemos.

Šių dviejų šalių vertinimą atlieka tik Taryba. Kaip nurodė Komisijos narė C. Malmström, reikalinga europinė vertinimo sistema, į kurią būtų įtrauktos visos Europos institucijos: Europos Komisija, Taryba ir Parlamentas. Vis dėlto pirmiausia tai turėtų būti europinė sistema, kurioje nesivadovaujama dvejopais standartais. Kitaip tariant, išorės šalims, norinčioms prisijungti prie Šengeno erdvės, neturėtų būti taikomi griežtesni vertinimo kriterijai nei valstybėms narėms, kurios jau priklauso Šengeno erdvei. Viso šalys – norinčios prisijungti prie Šengeno ar jau esančios jo dalimi – turi įrodyti, kad jos griežtai laikosi Šengeno acquis, ir parodyti, kad jų išorės sienų kontrolė yra tokia gera, kokia turėtų būti. Tik taip galėsime užtikrinti laisvo judėjimo erdvės saugumą, suteikdami savo piliečiams garantijas, kad jie galės laisvai keliauti.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj 12 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE) , raštu. (HU) Tolesnė Šengeno erdvės plėtra yra sveikintinas dalykas ir turėtų būti skatinama visomis priemonėmis, nes tokiu būdu visi piliečiai galės naudotis judėjimo laisve – pagrindiniu Sąjungos acquis dalyku. Šengeno erdvė yra Sąjungos suteikta apčiuopiama nauda kasdieniam žmonių gyvenimui. Šengeno acquis yra ypač svarbi mums, naujųjų ES valstybių narių piliečiams, kurie dešimtmečius buvo atkirsti nuo Europos. Man labai svarbu, kad artimiausiu metu turėtų išnykti dar viena siena – šį kartą Vengrijos išorės Šengeno sienos Rumunijos atkarpa. Tai suteiks abiejų pusių žmonėms, įskaitant 1,5 mln. etninių vengrų, gyvenančių Transilvanijoje, galimybę džiaugtis Europa be sienų. Remiantis pasirengimo tvarkaraščiu, Rumunija ir Bulgarija galės prisijungti prie Šengeno erdvės pirmąjį 2011 m. pusmetį, t. y. per Vengrijos pirmininkavimą Tarybai.

Svarbu laikytis šio grafiko ir užtikrinti, kad tarpiniai vertinimai taip pat būtų teigiami. Remiantis dabartiniu (tarpiniu) vertinimu, Rumunijai ir Bulgarijai nėra jokių teisinių kliūčių pradėti techninį pasirengimą integracijai į šią erdvę antrąjį metų pusmetį. Pritariu pranešėjo vertinimui ir išvadoms, ypač išvadoms dėl to, kad Europos Parlamentas ir visų pirma LIBE komiteto nariai privalo turėti galimybę susipažinti su vertinimo ataskaitomis ir reikalinga informacija prieš pateikdami savo pagrįstą nuomonę.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), raštu.(HU) Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie Šengeno erdvės gali tapti pagrindiniu Vengrijos pirmininkavimo Tarybai, kuris prasidės sausio mėn., laimėjimu. Sprendimas sustiprins saugumą regione ir milijonams kitų žmonių, įskaitant vengrus, suteiks judėjimo laisvę Europoje be sienų. Džiaugiuosi teigiamu vertinimu, kuris buvo pateiktas paskutinėje Šengeno vertinimo grupės ataskaitoje dėl dviejų valstybių narių pasirengimo, ir tuo, kad jam pritarė Taryba, kurią sudaro valstybių narių atstovai. Po šio vertinimo Bulgarija ir Rumunija turėtų būti techniškai pasirengusios prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos 2010 m. spalio mėn. Po paskutinio vertinimo, kuris numatytas gruodžio mėn., abi šalys kitą pavasarį, tikėtina, taps visateisėmis Europos be sienų narėmis. Dėl Šengeno informacinės sistemos plėtros atsiradęs vėlavimas neturėtų neigiamai paveikti integracijos laukiančių šalių stojimo proceso. Vengrijai ypač svarbu užtikrinti, kad kaimyninių šalių piliečiai, įskaitant vengrų bendruomenes, gyvenančias už Vengrijos ribų, galėtų naudotis judėjimo laisve be sienų visoje Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), raštu. – (HU) Džiaugiuosi, kad Europos Vadovų Taryboje buvo priimta išvada, jog Rumunija ir Bulgarija, dvi naujausios ES valstybės narės, atitinka reikiamus kriterijus ir joms gali būti taikoma Šengeno acquis. Europos piliečiams vienas ryškiausių Europos integracijos rezultatų yra Šengeno erdvės sukūrimas, sudaręs sąlygas laisvai keliauti be sienų. Ši galimybė dar svarbesnė buvusių komunistinių šalių piliečiams, nes geležinė uždanga užkirto jiems kelią tiek fiziškai, tiek perkeltine prasme ir nepaliko beveik jokių galimybių keliauti į Vakarų Europos šalis. Dabar, praėjus beveik dvidešimčiai metų po komunizmo žlugimo, visa tai atrodo tarsi slogus sapnas. Prisijungdamos prie Šengeno erdvės Rumunija ir Bulgarija žengs dar vieną žingsnį integracijos į suvienytą Europą link. Panaikinus vidaus sienų kontrolę, žodis „siena“ įgis naują prasmę, o sienos tarp valstybių narių atliks naują funkciją. Sienos nebebus administraciniai apribojimai, jos taps tiltais ir sujungs Europos tautas bei valstybes. Rumunijos ir Bulgarijos narystė Šengeno erdvėje – erdvėje, kurioje tiek daug tiltų ir atvirų sienų – yra sveikintinas žingsnis.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika