Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2646(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-0032/2010 (B7-0308/2010)

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 19
CRE 15/06/2010 - 19

Hlasování :

Přijaté texty :


Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 15. června 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Sport, konkrétně otázka agentů hráčů (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je otázka k ústnímu zodpovězení týkající se sportu, konkrétně otázky agentů hráčů (2010/2646(RSP)) (O-0032/2010 - B7-0308/2010), kterou Komisi pokládá Doris Packová za Výbor pro kulturu a vzdělávání.

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, autorka.(DE) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, ve zprávě pana Beleta o profesionálním fotbalu již Evropský parlament uvedl, že je zastáncem lepší právní úpravy činnosti sportovních agentů, zejména agentů hráčů, a při této příležitosti jsme se dovolávali příslušné směrnice. Nyní se s tímto problémem setkáváme znovu.

Právní situace je nejasná. Vzhledem k tomu, že agenti hráčů často působí ve více zemích, nejsou vnitrostátní právní předpisy, pokud vůbec existují, vhodnou metodou kontroly této činnosti. Sportovní federace zase mohou podniknout pouze omezené právní kroky. Jakožto nestátní činitelé nejsou oprávněné přijímat rozsáhlé předpisy. Například FIFA byla v roce 2000 nucena jen z tohoto prostého důvodu zmírnit svůj proces udělování licencí.

V roce 2009 Komise zveřejnila studii, která poukazovala zejména na znepokojující souvislosti mezi působením agentů hráčů a trestnou činností. Vedle jiných praktik se zde hovořilo o praní špinavých peněz, podplácení, sázkách a daňových podvodech. Takové souvislosti poškozují dobré jméno sportu a jsou neslučitelné s jeho společenskou rolí. Studie zveřejněná Komisí navíc zjistila, že finanční toky související s přestupy hráčů jsou obvykle neprůhledné, což jenom dokládá náchylnost tohoto systému k právě zmíněné trestné činnosti. Se získáváním velmi mladých hráčů je navíc spojeno riziko, že agent využije mládí a nezkušenosti hráčů například z Afriky a naslibuje jim velkou budoucnost v evropském profesionálním fotbalu, ale když se mu nepodaří najít pro ně žádný klub, uvíznou v Evropě jako nelegální přistěhovalci bez práce či jakékoli podpory.

V této souvislosti potřebujeme legislativní návrh na evropské úrovni. Umožnilo by nám to docílit jednotné právní úpravy tohoto problému v celé EU, odstranit mezery v zákonech a podpořit sportovní federace v jejich úsilí o řádné a transparentní zprostředkovávání hráčů. Jak jsme již požadovali v našem návrhu, měl by se v tomto ohledu naším konkrétním cílem stát zákaz vyplácení provizí agentům zprostředkujícím přestupy nezletilých hráčů, abychom tak odstranili finanční pobídky za tyto druhy nekalých transakcí, zejména pokud se týkají nezletilých hráčů. Doufám, že zítra pro náš dnešní návrh získáme podporu pléna a především že Komisi povzbudíme k tomu, aby se touto otázkou zabývala.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komise. – Pane předsedající, dovolte mi nejdříve poděkovat paní Packové za přednesení otázky k ústnímu zodpovězení za Výbor pro kulturu a vzdělávání.

Plně si uvědomuji politickou důležitost této otázky. Ráda bych připomněla, že Komise právě zveřejnila výsledky nezávislé studie týkající se sportovních agentů. Tato studie vyčerpávajícím způsobem analyzuje otázku, kterou se zabýváme. Dozvěděli jsme se například, že ve všech sportovních disciplínách v členských státech působí kolem 6 000 agentů. 95 % z nich je však činných pouze ve čtyřech sportovních odvětvích: atletice, basketbalu, fotbalu a rugby. A v rámci této skupiny fotbal jasně převažuje.

Tato studie nám rovněž ukazuje, že pouze omezený počet členských států upravuje činnost agentů nějakým konkrétním zákonem. Většina zemí jednoduše spoléhá na ustanovení zákoníku práce nebo na smluvní právo. Některé mezinárodní sportovní federace však přijaly předpisy týkající se agentů, a to především v právě zmíněných disciplínách: atletice, basketbalu, fotbalu a rugby.

Přestože stávající veřejné i interní předpisy si mohou vzájemně odporovat a vytvářet právní nejistotu, závěry této studie ukazují, že volnému provozování činnosti agenta v rámci EU se do cesty staví pouze několik málo překážek. Studie však upozorňuje na množství pochybných praktik souvisejících s činností agentů: například vyplácení tajných provizí, vykořisťování mladých hráčů atd. Musíme se těmito problémy zabývat, abychom zachovali poctivost a čestnost sportovního soutěžení.

Sportovní hnutí se již nějakou dobu snaží tyto problémy řešit. Z tohoto důvodu řada řídících orgánů přijala opatření upravující činnost agentů. Pravidla stanovená sportovními orgány mohou mít jednu výhodu: sportovní sankce jsou někdy nejlepším způsobem, jak odradit bezohledné aktéry na trhu, ať již to jsou agenti, kluby nebo hráči. Avšak sportovní orgány nedisponují pravomocí vyšetřovat a trestat to, co všechny členské státy považují za trestné činy: korupci, praní špinavých peněz, daňové úniky a nelegální přistěhovalectví. Sportovní hnutí proto hledají pomoc evropských orgánů při řešení problémů souvisejících s agenty.

Komisi čeká důležitá úloha. Můžeme se podílet na vytváření společných zásad a norem, které by mohly sloužit jako základní soubor pravidel pro země a sportovní federace v Evropě. Momentálně vyhodnocujeme, jaký postup na úrovni EU by byl nejvhodnější. Zvažujeme několik možností, ale abychom se mohli s konečnou platností rozhodnout pro některé řešení, budeme ještě určitě potřebovat další jednání a konzultace.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, jménem skupiny PPE.(NL) Pane předsedající, paní komisařko, nejprve bych se rád zmínil o fotbalovém mistrovství světa v Jižní Africe, které každý den znovu ukazuje, jak báječný může sport být, jakou významnou událost představuje pro stát, kontinent a zejména místní společnost. O to důležitější by pro nás měla být snaha uchránit sport před nežádoucími nezákonnými doprovodnými jevy, na které paní Packová poukázala, nebo podniknout rázné kroky na řešení těchto jevů.

Doslovně cituji ze studie, kterou jste právě zmínila a jejíž výsledky jsou již známy: „Na sport má stále větší vliv organizovaný zločin“. Je to smutná pravda. Hovoříme o obchodování s lidmi, někdy s malými dětmi, ale také o nejrůznějších druzích nezákonných finančních praktik. Je jasné, že samotné sportovní federace nemají ani možnost ani pravomoc tyto praktiky účinně řešit. Evropská iniciativa je proto skutečně žádoucí.

K dispozici již máme různé legislativní nástroje, a to v rámci smlouvy a v některých směrnicích, které nám umožňují jednat. Rád bych uvedl několik návrhů takových kroků. V prvé řadě bychom měli začít pracovat na přísných kritériích platných pro všechny sportovní agenty v rámci Unie. Takové situace se dá nejlépe dosáhnout prostřednictvím systému udělování licencí klubům a povinného rejstříku agentů hráčů. Sportovní federace mohou tyto postupy zavést, ale Evropská unie může být v tomto směru zajisté vůdčí silou. EU může například koordinovat činnost různých vnitrostátních dozorčích orgánů.

Druhým opatřením, které bychom mohli přijmout, je požadavek naprosté transparentnosti peněžních toků v prostředí agentů hráčů, protože v současné době představují hlavní původ zla. O těchto podezřelých finančních tocích nemáme žádné povědomí, což znamená, že se vrcholový sport může nadále využívat k praní špinavých peněz na straně jedné a k podplácení na straně druhé.

Třetí návrh – o němž již paní Packová hovořila – se týká zákazu odměňování agentů hráčů snažících se vydělávat na přestupech nezletilých hráčů. V tomto směru bychom rozhodně měli jednat. Máme k dispozici dostatečné nástroje nejen k vyvíjení tlaku na profesionální sportovní federace, aby se tyto návrhy prosadily, ale také k přijetí vlastních opatření.

V roce 2007 tato sněmovna velkou většinou vyzvala Komisi, aby převzala iniciativu v boji s nezákonnými postupy sportovních agentů. Tato studie nabízí množství konkrétních návrhů. I když jsou dobré, jsou jednoznačně nedostačující. S potěšením slyšíme, že máte skutečně v úmyslu uvést věci do pohybu. Vyzývají k tomu dokonce i hlasy ze samotného sektoru, konkrétně z evropské asociace agentů hráčů. Jsme s nimi v úzkém kontaktu a oni sami na Evropskou unii naléhají, aby se odhodlala zbavit tuto oblast černých ovcí. Navrhuji, abychom na jejich výzvy reagovali v zájmu sportu a jeho neobyčejně důležité společenské úlohy.

 
  
MPphoto
 

  Mary Honeyball, jménem skupiny S&D. – Pane předsedající, podle mého názoru máme opravdu štěstí, že o tomto tématu hovoříme v době konání mistrovství světa, protože mistrovství světa více než kterákoli jiná sportovní událost názorně ukazuje, jak důležitý je sport pro lidi, kolik milionů lidí fotbal sleduje a kolik radosti a nadšení je s ním spojeno.

Proto je tak důležité, abychom zajistili náležitou právní úpravu fotbalu a dalších sportů a abychom přijali opatření týkající se agentů hráčů, která se tak dlouho projednávají. Jak již bylo uvedeno, jsme bohužel svědky velmi závažného jednání: zneužívání, praní špinavých peněz, korupce, vykořisťování nezletilých hráčů, jednání, které představuje závažné trestné činy, proti nimž opravdu musíme zasáhnout, jak již tak dlouhou dobu plánujeme. Kdy bychom tak měli učinit, když ne nyní, v době, kdy snad celý svět fotbalem přímo žije?

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, plně podporuji úsilí o větší transparentnost činnosti sportovních agentů, zejména ve fotbale, a jsem přesvědčena, že EU by měla prostřednictvím podpory různých sportovních orgánů zajistit, aby se tak skutečně dělo. Musíme si posvítit na tento temný svět, kde může bujet vykořisťování, a prozkoumat záležitosti jako dvojí zastoupení, kdy agent hráče zastupuje ve stejném klubu, který se tohoto hráče snaží získat.

Avšak veškerá legislativa, která má toto odvětví upravovat, musí vzejít od vnitrostátních sportovních orgánů a institucí jako je FIFA a UEFA. Právní úpravy v oblasti sportu však nespadají do kompetence EU, zejména proto, že tento konkrétní problém je celosvětový. Pokud můžeme sportu prospět, učiňme tak, ale měli bychom zasahovat pouze na žádost sportovních orgánů tam, kde můžeme skutečně jednoznačně prospět nebo posílit transparentnost.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, jménem skupiny GUE/NGL.(FR) Pane předsedající, vítám otázku, kterou naše předsedkyně vznesla v průběhu konání fotbalového mistrovství světa. Studie Komise vyvolává znepokojení, protože poukazuje na rizika, která ohrožují etiku a dobrou pověst sportu.

Pokud má sportovní hnutí při přijímání právních úprav nadále zůstat hlavním činitelem díky podpoře tisíců mužů a žen, kteří dobrovolně udržují sportovního ducha v podobě, jakou obdivujeme, protože ovlivňuje vývoj jednotlivců, měly by státy být na jejich straně a trestat útoky proti veřejnému pořádku a podobné excesy.

K těmto excesům dochází ve sportovním podnikání, kde se z hráčů stále častěji stává zboží a z jejich agentů makléři zacházející s nimi jako se zbožím. Částky za přestupy dosahují astronomických výšek a práva nezletilých jsou pošlapávána.

Tyto excesy jsou přeshraničním jevem, v němž jsou peníze modlou a jediným cílem a judikatura Soudního dvora Evropských společenství je bohužel ještě posílila. Řídící orgány některých uvedených sportů, a zejména fotbalu, usilují o podporu ze strany evropských orgánů. Ano, paní komisařko, je třeba jednat, a co se mě týče, je mi líto, že Francie právě přijala protichůdnou právní úpravu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Pane předsedající, před hodinou a půl ženy prohlásily, že je příliš pozdě na projednávání situace žen. Teď se blíží půlnoc a my projednáváme záležitosti sportu.

Alespoň však máme příležitost tyto otázky projednat, před Lisabonem jsme ji neměli. Nyní tu příležitost máme a je dobře, že ji využíváme, zvlášť když hovoříme o mladých lidech a o činnosti sportovních agentů.

Jak řekla paní Packová, existuje mnoho příkladů mladých lidí, kterým se naslibuje, že se z nich v budoucnu stanou velké hvězdy. Co se však stane? Agenti je vezmou z domova, z rodiny, ze školy a o rok nebo dva později se jich zbaví. To se stane většině z nich.

Evropská unie má nyní šanci něco s tím udělat, přijmout zákony a stanovit postihy na ochranu mladých lidí před těmito agenty. Měli bychom se zabývat tím, co se děje v různých sportech a v různých zemích, shromáždit informace a přijmout to nejlepší řešení – v prvé řadě pro mladé lidi a pro sport jako takový.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Pane předsedající, sportovní agenti nemusí poskytovat žádné profesionální záruky a podléhají malé nebo vůbec žádné kontrole, a to nemluvím o sankcích za protiprávní jednání, například obchodování s lidmi. EU vypracovala studii a identifikovala způsoby zneužívání, ale doposud s touto situací nic neudělala. Mám velké obavy o nezletilé hráče z důvodu jejich zranitelnosti, zejména o hráče z rozvojových zemí, kteří se obětí obchodování s lidmi stávají nejčastěji. Proti tomu musí EU důrazně zasáhnout.

Usnesení obsahuje konkrétní návrhy: zastavení odměňování agentů nezletilých hráčů, prosazení větší transparentnosti finančních transakcí při přestupech a lepší právní úpravu ze strany členských států v případě, že sportovní federace momentálně nemají situaci zcela pod kontrolou. Je třeba přijmout příslušná opatření, abychom se vypořádali s podmínkami, které panovaly na divokém západu. Komise musí s těmito nezákonnými praktikami účinněji bojovat a postihovat je už proto, že mají konec konců často mezinárodní charakter. Práva nezletilých hráčů je navíc třeba vždy účinně chránit.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Vítám iniciativu navrhovanou panem Ivo Beletem na vytvoření standardního systému ochrany zájmů sportovců a sportovkyň využívajících služeb agentů, který by snížil počet případů protiprávního jednání v této oblasti, jako je nedostatečná transparentnost při přestupech hráčů, praní špinavých peněz a obchodování s lidmi.

Podle mého názoru je třeba zaměřit dostatečnou pozornost nejen na fotbal, ale rovněž na všechny ostatní sporty. Například v Evropě působí momentálně ve 30 sportovních disciplínách kolem 6 000 agentů, kteří se podílejí na obchodních aktivitách, jejichž hodnota se odhaduje na stovky milionů eur ročně. Za těchto okolností nebude zavedení pravidel pro udělování licencí agentům hráčů ani zdaleka snadné.

Navíc budeme muset jasněji definovat postavení agenta, ať již jako manažera hráčů nebo jako prostředníka při přestupech. V budoucnu …

(Předsedající řečníka přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Pane předsedající, rozprava v tak pozdní hodinu má jednu výhodu – nekoná se během přenosů z mistrovství světa, takže máme na diskusi čas. Ale teď vážně, máme Lisabonskou smlouvu, která nás zavazuje podniknout důležité kroky v situaci, která je nepřijatelná a kterou nebylo možné řešit celá léta. Za dva roky nás čeká mistrovství Evropy, které bude pořádat Polsko a Ukrajina, a proto mě velmi potěšilo rozhodnutí pana Beleta, paní Packové a paní Vassiliouové, která se ve věci velmi aktivně angažuje, že je v této oblasti potřebná harmonizace právních. Tento systém skutečně není transparentní a je zatížen desetiletími korupce. Obchodování s mladými hráči dosahuje obrovských rozměrů a vede k mnoha situacím, kdy se peníze rozdělují i po přestupu a zaplacení vysokých poplatků. Poplatky za přestupy jsou někdy tak vysoké, že se kluby zadlužují. Proto potřebujeme nová pravidla …

(Předsedající řečníka přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komise. – Pane předsedající, věřím, že se všichni shodneme na významu sportu a na tom, že nám všem přináší radost. Velice vám všem děkuji za vaše příspěvky a návrhy, které zodpovědně zohledníme.

Není pochyb o tom, že zásah ze strany EU je žádoucí; sportovní federace nemají pravomoc zasahovat do některých nejhorších případů profesních pochybení. S rostoucí globalizací sportu nabývají i tyto problémy mezinárodního charakteru.

Internacionalizace profesionálního sportu ztěžuje vnitrostátní přístup k systémovým problémům. EU může působit jako koordinátor a napomáhat zajišťování harmonizovaného přístupu k záležitosti agentů. Můžeme například využít nově získané kompetence EU k harmonizaci trestního práva. Mnozí činitelé v rámci sportovního hnutí by určitě naši podporu uvítali.

Ať již se rozhodneme k jakýmkoli krokům, budeme samozřejmě úzce spolupracovat s příslušnými federacemi a, jak víte, chystám se v nejbližší době zveřejnit sdělení o sportu, které se touto otázkou bude určitě zabývat podrobněji. Bylo by chybné ohrozit diskuse, které potřebujeme vést s vámi, tedy s Parlamentem, a také se sportovním hnutím samotným. Těším se na úzkou spolupráci s vámi při řešení této otázky.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Obdržel jsem jeden návrh usnesení(1)předložený v souladu s článkem 115 odst. 5 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písemně. – V době komercializace a profesionalizace se agenti stávají nevyhnutelnými aspekty sportovního světa. Ve zprávě Komise je uveden odhad, že v EU působí 6 000 agentů, kteří za přestupy hráčů a atletů dosahují obratu přesahujícího 200 milionů eur.

Fotbal je jediný sport, v němž agenti působí ve všech členských státech EU. Fotbal je v Evropě velký byznys a je nezbytné, aby fair play a dobré jméno sportu byly na prvním místě. Nezákonné obchodování s mladými hráči a jejich přestupy do zahraničí představují znepokojující problém. Tato situace se týká především fotbalových klubů, které hledají nové talenty. Odhady hovoří o přibližně 20 000 mladých Afričanů, kteří přišli do Evropy, aby hráli fotbal, ale nyní v EU žijí nelegálně, protože se jim nepodařilo zajistit si kariéru jako fotbalisté. Větší přeshraniční regulace, kontroly a minimální harmonizované normy upravující smlouvy agentů by přispěly k vyřešení tohoto problému a jsou nezbytné k zajištění bezúhonnosti fotbalu.

Vzhledem k mezinárodnímu rozměru této otázky bych chtěl na Komisi apelovat, aby si vytvořila účinnou a silnou pozici, pomocí níž by chránila nezletilé a zastavila obchodování s hráči.

 
  

(1) Viz zápis

Právní upozornění - Ochrana soukromí