Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 15. juuni 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus (arutelu)
 5.Toidualase teabe esitamine tarbijatele (arutelu)
 6.Statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine (Eurostat) (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)
  7.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: ES / Comunidad Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (hääletus)
  7.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa / Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (hääletus)
  7.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: ES / Castilla-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (hääletus)
  7.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: tehniline abi komisjoni algatusel (A7-0178/2010, Barbara Matera) (hääletus)
  7.6.Regionaalpoliitika ja selle rahastamise läbipaistvus (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (hääletus)
  7.7.ELi rahaline toetus Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (2007–2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (hääletus)
  7.8.Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  7.9.Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga (A7-0043/2009, David Martin) (hääletus)
  7.10.Volitus 2011. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (hääletus)
  7.11.Tuletisinstrumentide turud: edasised poliitikameetmed (A7-0187/2010, Werner Langen) (hääletus)
  7.12.Asjade internet (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (hääletus)
  7.13.Interneti haldamine: järgmised sammud (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (hääletus)
  7.14.Ühenduse innovatsioonipoliitika muutuvas maailmas (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (hääletus)
  7.15.Edusammud aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel (A7-0165/2010, Michael Cashman) (hääletus)
  7.16.Ettepanek võtta vastu otsus CARIFORUMi–EÜ parlamentaarse komitee loomise ja arvulise koosseisu kohta (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Infotund komisjoni presidendi osavõtul
 12.Reitinguagentuurid (arutelu)
 13.Väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine (direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmine) (arutelu)
 14.Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid – Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010 tulemuste hindamine ja soovitused tulevikuks – Naiste õiguste harta – järelmeetmed (arutelu)
 17.Ühine Läänemere teadus- ja arendusprogramm (BONUS-169) (arutelu)
 18.Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (arutelu)
 19.Sport, eelkõige sportlaste esindajad (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord: vt protokoll
 21.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (1112 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (2339 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika