Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 15. kesäkuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen (keskustelu)
 5.Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille (keskustelu)
 6.Unionin tilastotietojen laatu ja komission tarkastusvaltuuksien lisääminen (Eurostat) (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta (äänestys)
  7.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: ES/Comunidad Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (äänestys)
  7.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Ireland/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (äänestys)
  7.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: ES/Castilla-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (äänestys)
  7.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: tekninen apu komission aloitteesta (A7-0178/2010, Barbara Matera)(äänestys)
  7.6.Aluepolitiikan ja sen rahoituksen avoimuus (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (äänestys)
  7.7.Euroopan unionin rahoitustuki Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (äänestys)
  7.8.Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  7.9.Työjärjestyksen mukauttaminen Lissabonin sopimukseen (A7-0043/2009, David Martin) (äänestys)
  7.10.Vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (äänestys)
  7.11.Johdannaismarkkinat: tulevat toimet (A7-0187/2010, Werner Langen) (äänestys)
  7.12.Esineiden internet (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (äänestys)
  7.13.Internetin hallinto tästä eteenpäin (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (äänestys)
  7.14.Yhteisön innovaatiopolitiikka muuttuvassa maailmassa (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (äänestys)
  7.15.Kehitys kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää YK:n korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi (A7-0165/2010, Michael Cashman) (äänestys)
  7.16.Päätösehdotus CARIFORUMin ja EU:n parlamentaariseen valiokuntaan osallistuvan valtuuskunnan asettamisesta ja sen jäsenmäärästä (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Kyselytunti (komission puheenjohtaja)
 12.Luottoluokituslaitokset (keskustelu)
 13.Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen) (keskustelu)
 14.Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Talouden taantumaan ja rahoituskriisiin liittyvät sukupuolinäkökulmat - Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja suositukset tulevaisuutta varten - Naisten oikeuksien peruskirja - seuranta (keskustelu)
 17.Yhteinen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma (BONUS-169) (keskustelu)
 18.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (keskustelu)
 19.Urheilu ja erityisesti pelaajien agentit (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (1171 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (2501 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö