Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2010. gada 15. jūnijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (debates)
 5.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem (debates)
 6.Statistikas datu kvalitāte Eiropas Savienībā un Komisijas (Statistikas biroja) revīzijas pilnvaru pastiprināšana (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
  7.2.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Comunidad Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  7.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Īrija/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  7.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Castille-La Manche (A7-0179/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  7.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — tehniskā palīdzība Komisijas iniciatīvas īstenošanai (A7-0178/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  7.6.Reģionālās politikas pārredzamība un finansēšana (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (balsošana)
  7.7.ES finanšu iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (balsošana)
  7.8.Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (balsošana)
  7.9.Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam (A7-0043/2009, David Martin) (balsošana)
  7.10.Pilnvarojums trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (balsošana)
  7.11.Turpmākie pasākumi attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem (A7-0187/2010, Werner Langen) (balsošana)
  7.12.Lietiskais internets (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (balsošana)
  7.13.Interneta pārvaldība - turpmāk veicamie pasākumi (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (balsošana)
  7.14.Kopienas inovāciju politika mainīgā pasaulē (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (balsošana)
  7.15.Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī (A7-0165/2010, Michael Cashman) (balsošana)
  7.16.Priekšlikums lēmumam izveidot delegāciju CARIFORUM valstu un EK Parlamentārajā komitejā un palielināt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)
 12.Kredītreitinga aģentūras (debates)
 13.Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana) (debates)
 14.Daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.Ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītie aspekti - Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.-2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējums un ieteikumi turpmākai rīcībai - Sieviešu tiesību harta — turpmākā rīcība (debates)
 17.Kopīga Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma (BONUS-169) (debates)
 18.Šengenas acquis noteikumu īstenošana Bulgārijā un Rumānijā saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu (debates)
 19.Par sportu, it īpaši par spēlētāju aģentiem (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1358 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (1624 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika