Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 15 czerwca 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (debata)
 5.Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności (debata)
 6.Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji w zakresie audytu (Eurostat) (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  7.2.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/Region Walencji (A7-0180/2010, Barbara Matera) (głosowanie)
  7.3.Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (głosowanie)
  7.4.Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (głosowanie)
  7.5.Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji (A7-0178/2010, Barbara Matera) (głosowanie)
  7.6.Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (głosowanie)
  7.7.Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (głosowanie)
  7.8.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  7.9.Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony (A7-0043/2009, David Martin) (głosowanie)
  7.10.Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (głosowanie)
  7.11.Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (A7-0187/2010, Werner Langen) (głosowanie)
  7.12.Internet przedmiotów (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (głosowanie)
  7.13.Zarządzanie Internetem: kolejne działania (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (głosowanie)
  7.14.Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (głosowanie)
  7.15.Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (A7-0165/2010, Michael Cashman) (głosowanie)
  7.16.Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
 12.Agencje ratingowe (debata)
 13.Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109/WE) (debata)
 14.Przegląd wieloletnich ram finansowych (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego - Ocena wyników mapy drogowej na lata 2006-2010 dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zalecenia na przyszłość - Karta praw kobiet - ciąg dalszy (debata)
 17.Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) (debata)
 18.Stosowanie w Bułgarii i Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (debata)
 19.W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata)
 20.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (2702 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności