Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 15. júna 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Organizácia pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (rozprava)
 5.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom (rozprava)
 6.Kvalita štatistických údajov v Únii a posilnené kontrolné právomoci Komisie (Eurostat) (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  7.2.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: ES/región Valencia (A7-0180/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  7.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Írsko/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  7.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: ES/Castilla-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  7.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: technická pomoc na podnet Komisie (A7-0178/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  7.6.Transparentnosť v regionálnej politike a jej financovaní (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (hlasovanie)
  7.7.Finančné príspevky EÚ do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (hlasovanie)
  7.8.Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  7.9.Prispôsobenie rokovacieho poriadku Lisabonskej zmluve (A7-0043/2009, David Martin) (hlasovanie)
  7.10.Mandát na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011 (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (hlasovanie)
  7.11.Trhy s derivátmi: budúce politické opatrenia (A7-0187/2010, Werner Langen) (hlasovanie)
  7.12.Internet vecí (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (hlasovanie)
  7.13.Správa internetu: ďalšie kroky (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (hlasovanie)
  7.14.Inovačná politika Spoločenstva v meniacom sa svete (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (hlasovanie)
  7.15.Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia: priebežné hodnotenie v rámci prípravy zasadnutia OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v septembri 2010 (A7-0165/2010, Michael Cashman) (hlasovanie)
  7.16.Návrh rozhodnutia o vytvorení a počte členov delegácie pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Hodina otázok pre predsedu Komisie
 12.Ratingové agentúry (rozprava)
 13.Verejná ponuka cenných papierov a harmonizácia požiadaviek na transparentnosť (zmena a doplnenie smerníc 2003/71/ES a 2004/109/ES) (rozprava)
 14.Revízia viacročného finančného rámca (rozprava)
 15.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 16.Rodové aspekty hospodárskeho poklesu a finančnej krízy – Hodnotenie výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a odporúčania do budúcnosti – Charta práv žien – ďalší postup (rozprava)
 17.Spoločný program výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS-169) (rozprava)
 18.Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (rozprava)
 19.Šport, najmä v súvislosti s agentmi hráčov (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1219 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (2513 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia