Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 juni 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (debatt)
 5.Livsmedelsinformation till konsumenterna (debatt)
 6.Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Val av vice talman (omröstning)
  7.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Spanien/Comunidad Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  7.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Irland/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  7.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ES/Castilla-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  7.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Tekniskt stöd på kommissionens initiativ (A7-0178/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  7.6.Öppenhet och finansiering inom regionalpolitiken (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (omröstning)
  7.7.EU:s finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (omröstning)
  7.8.Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  7.9.Anpassning av arbetsordningen till Lissabonfördraget (A7-0043/2009, David Martin) (omröstning)
  7.10.Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2011 (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (omröstning)
  7.11.Derivatmarknader: förestående initiativ (A7-0187/2010, Werner Langen) (omröstning)
  7.12.Sakernas Internet (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (omröstning)
  7.13.Förvaltning av Internet – framtida åtgärder (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (omröstning)
  7.14.Gemenskapens innovationspolitik i en värld i förändring (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (omröstning)
  7.15.Framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 (A7-0165/2010, Michael Cashman) (omröstning)
  7.16.Förslag till beslut om inrättande av delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EG samt sammansättningen av denna (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Frågetimme med kommissionens ordförande
 12.Kreditvärderingsinstitut (debatt)
 13.Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) (debatt)
 14.Översyn av den fleråriga finansramen (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen – Bedömning av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden – Stadga om kvinnors rättigheter – uppföljning (debatt)
 17.Gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) (debatt)
 18.Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Bulgarien och Rumänien (debatt)
 19.Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1152 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2661 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy