Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2734(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0342/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0342/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 15
CRE 16/06/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0238

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

15. Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  President. − The next item is the Commission statement on Bosnia and Herzegovina.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Member of the Commission. − Madam President, it is a pleasure to start with Cathy still here when we were both just discussing a couple of messages that could be shared with you. I wish to thank the European Parliament for the opportunity to make this statement on Bosnia and Herzegovina at this crucial moment for the country.

I share your views regarding the situation in Bosnia and Herzegovina. The political situation has deteriorated and reforms are progressing slowly. 2010 is an election year and some political leaders are engaged in divisive rhetoric. In addition, the economic crisis makes the situation even more difficult.

On the other hand, stability and security are not at risk, according to the reports of EUFOR and EUPM. Let me reassure you that, in these difficult times, the European Union stays fully committed to Bosnia and Herzegovina’s European future. I share this personal commitment with the High Representative, Baroness Ashton. Our goal is a stable Bosnia and Herzegovina, firmly on its way towards the European Union and we will provide all our support to reach this goal.

However, it is up to the country’s authorities to use all available tools and to make all possible efforts to make this happen. Otherwise, the country risks falling behind the rest of the region. We can both say – Cathy Ashton can be a witness – that the high-level meeting in Sarajevo on 2 June reaffirmed the unequivocal European perspective for the Western Balkans based, firstly, on meeting the Copenhagen criteria and, secondly, the conditionality of the Stabilisation and Association Process.

The high-level meeting was also an opportunity for the European Union to underline the importance of regional cooperation and to encourage positive steps towards reconciliation to be undertaken by neighbouring countries in the region. Together with all European Union interlocutors, the Commission will continue to work for the transition from the office of the High Representative towards a strengthened European Union presence in the country once the conditions are met. This will of course take into account the broader planning on the External Action Service based on the implementation of the Lisbon Treaty. Let me underline one particularly important point here. The Dayton Agreement needs to be fully respected and Bosnia and Herzegovina’s territorial integrity is a part of it. Challenges in this regard are unacceptable.

As a matter of priority, the European Union also expects political leaders to demonstrate responsibility by bringing the constitutions into line with the judgment of the European Court of Human Rights. Further constitutional amendments are needed to make Bosnia and Herzegovina a more functional state, but also to comply with Article 2 of the Stabilisation and Association Agreement. I have asked Prime Minister Špirić to set up an institutionalised body on constitutional reform that could remain operational after the elections.

Indeed, as mentioned in your resolution, joining the European Union means accepting its rules and values. All Western Balkan countries and European Union Member States will organise a population census in March 2011. It is urgent that Bosnia and Herzegovina adopts census law. The 2011 census is crucial for promoting social and economic development and for European Union integration. The Commission is prepared to provide additional technical support and be actively involved in the monitoring of the census. The parliament in Bosnia and Herzegovina is still discussing the draft law on census. The Commission has organised numerous workshops and meetings with Members of Parliament, Ministers and civil servants to explain the importance of the census and urge them to agree on it.

In this challenging environment the Commission continues to promote reforms through a continuous dialogue with the authorities. The Stabilisation and Association Agreement is likely to enter into force before the end of 2010. In order to meet its commitment under this agreement Bosnia and Herzegovina needs to establish viable government structures able to adopt and implement European Union compatible laws.

As regards the visa dialogue, the Commission proposal presented on 27 May maintains only a limited number of outstanding requirements. Visa liberalisation is a proof that political consensus brings tangible results. As soon as our assessments conclude that all benchmarks are met, the European Parliament, and the Council will codecide on the Commission’s proposal.

Let me conclude by underlining that it is important that we all continue to press for a responsible leadership and to give concrete evidence to the population that their future is in the European Union. The resolution presented by Mrs Doris Pack is a positive step in this direction.

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Der Bericht zu Bosnien und Herzegowina hat viele Aspekte, ich kann nur einige aufzeigen.

Die europäische Perspektive, von der auch der Kommissar gesprochen hat, ist offensichtlich der kleinste gemeinsame Nenner in Bosnien und Herzegowina. In den letzten vier Jahren ist Bosnien und Herzegowina diesem Ziel jedoch nicht viel näher gerückt, weil die Politik und die Politiker des Landes auseinanderdriften, vor allem zwischen den beiden Entitäten. Der eine sieht sich als Staat im Staat, der andere hat eine Verfasstheit, die das Funktionieren der einzelnen Ebenen unmöglich macht. Es gibt keinen gemeinsamen Markt in diesem Land. Es gibt keine gemeinsame Energieversorgung. Es fehlt an gemeinsamen Institutionen. Die Verfassung des Landes, die die internationale Gemeinschaft in Dayton erstellt hat, ist keine gute Basis für diesen funktionierenden Rechtsstaat. Zudem verstößt sie gegen die Menschenrechte, was das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg deutlich gemacht hat.

Wir wünschen uns auch eine stärkere Einmischung, Herr Kommissar, von Seiten der EU, wenn nötig eine Sanktionierung durch die EU-Institutionen. Ein laissez-aller, ein laissez-faire bringt uns nichts. Die Herrschaften in Bosnien und Herzegowina sind da andere Töne gewöhnt. Sie selber haben auch andere Töne gegenüber uns.

Die Visa-Liberalisierung haben Sie schon angesprochen, wir hoffen sehr, dass es dazu kommt.

Der Kampf gegen Kriminalität und Korruption ist noch lange nicht gewonnen, in Teilen hat er noch nicht einmal richtig begonnen. Leider sind Administration und Politik auch Teil dieser Korruption. Dies und das schwache Justizsystem schrecken Investoren ab und verhindern damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze, gerade für junge Menschen.

Das bringt mich zum Thema Bildung. Es ist bedauerlich, die Strukturen sind unmodern, sie sind ineffizient. Die Nostrifizierung von Diplomen, die Anerkennung von Abschlüssen – all dies ist ein großes Problem. Dort muss viel mehr gemacht werden, auch auf der staatlichen Ebene. Man nimmt noch nicht einmal an unseren Programmen teil, weil das nötige Know-how nicht vorhanden ist. Deswegen sollten wir ihnen dabei helfen.

Der Rückkehr und Eingliederung von Flüchtlingen stehen Lokalpolitiker im Wege. Es gibt Premierminister, die sagen: „Kommt zurück!“ Aber die Lokalpolitiker legen keinen Strom, sie geben kein Wasser, und damit gehen die Flüchtlinge wieder nach Hause.

Es gibt also noch unheimlich viel zu tun, ich hoffe, Sie helfen ihnen dabei. Denn die Bürger in diesem Lande haben es verdient und sie brauchen unsere Unterstützung, denn ihre Zukunft soll ja auch in der Europäischen Union sein.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt, namens de S&D-Fractie. – Voorzitter, ik wil beginnen met een dankwoord aan rapporteur Doris Pack voor de goede samenwerking.

Nu over Bosnië: de toekomst van Bosnië-Herzegovina ligt in de Europese Unie. Maar de Bosnische politieke leiders moeten voor die toekomst gezamenlijke wil en daadkracht tonen en zich onthouden van nationalistische polariserende retoriek. De Bosniërs mogen niet langer gegijzeld worden door de onwil van hun politieke leiders. Op het gebied van visaliberalisering was het wel degelijk mogelijk gezamenlijke inspanningen voor hervormingen te leveren en visumvrij reizen naar Europa ligt nu binnen handbereik voor de Bosniërs.

Maar niet alleen hervormingen zijn vereist op het pad naar de EU. Ook gaat het erom een goed functionerende staat te zijn voor de eigen burgers. Een land waarin alle burgers kunnen participeren, ongeacht tot welke groep of minderheid zij behoren. Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft geoordeeld dat de Bosnische grondwet in strijd is met de rechten van de mens en wijziging is dringend nodig opdat alle Bosniërs het recht hebben te kiezen en gekozen te worden.

Het belang van regionale samenwerking op de westelijke Balkan voor stabiliteit en vooruitgang kan ik niet genoeg onderstrepen. De Balkanlanden hebben ten opzichte van elkaar verantwoordelijkheid om in harmonie vooruitgang te boeken. Waar disputen bestaan met buurlanden, zoals in het geval van de door Kroatië geplande bouw van de Pelješac-brug, dient een oplossing onderhandeld te worden.

Tot slot wil ik benadrukken dat verzoening met het oorlogsverleden van het grootste belang is voor Bosnië-Herzegovina. Vrouwen die slachtoffer waren van verkrachting en ander seksueel geweld tijdens de oorlog verdienen gerechtigheid. Bosnië-Herzegovina moet de daders straffen en deze vrouwen meer steun verlenen. Aanstaande juli is het vijftien jaar geleden dat de verschrikkelijke genocide plaatsvond in Srbrenica. Die tragische geschiedenis moet een plek krijgen binnen het collectieve geheugen van de Balkan. De verschillende resoluties die door parlementen zijn aangenomen op de westelijke Balkan, zijn in die context zeer te verwelkomen, maar ook de onlangs door de Kroatische president gemaakte excuses voor het Kroatisch beleid in Bosnië-Herzegovina tijdens de oorlog zijn een belangrijk gebaar en een stap naar etnische verzoening op de Balkan.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, Bosnia and Herzegovina incites, at least in me, feelings of both affection and frustration. It needs tough love from us and I think that is what it gets from Doris Pack.

The insistence on reform to make the state work properly is not because of some esoteric desire to dictate or to interfere. Commissioner Füle rightly talked about the economic conditions making the political difficulties more acute. A functional state is essential to welcoming investment, taking up EU funding and export opportunities, thus creating jobs. So reform and economic aspects are intertwined. We desperately need also the reforms to respect human rights and justice and fight corruption. I am very keen on visa-free travel, on the visa liberalisation, and I hope to help in the Foreign Affairs and Civil Liberties Committee to secure that, we hope, by the autumn. That would be very good news, I think, for Bosnian citizens.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, eigenlijk richten we ons hier in het Parlement tot de Bosniërs, namelijk de Bosnische politici en de Bosnische burgers. Er zijn twee zeer positieve punten: de aanstaande visaliberalisering en het feit dat de politieke leiders op de Balkan elkaar weer zien staan. Met die twee positieve punten moeten we nu ook de Bosnische politici aankijken en zeggen: "Als dat kan, dan kunt u met elkaar ook tot een vergelijk komen. Want dat is wat er in de weg staat tussen u en het lidmaatschap van de Europese Unie. Dat gaat er een keer komen, maar dat gaat er alleen maar komen voor Bosnië-Herzegovina als eenheid".

Als we die boodschap kunnen overbrengen, dan komen ze er. Dan moet Bosnië nog wel wat doen, en dan denk ik aan de positie van kwetsbare groepen in de samenleving, de etnische conflicten, het recht op vrijheid van meningsuiting. Al dat soort verbeteringen zien wij graag komen.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Je objektívnou pravdou, že pokrok dosiahnutý v Bosne a Hercegovine na ceste európskej integrácie značne zaostáva za ďalšími štátmi v regióne. Rovnako negatívnou skutočnosťou je to, že už dlhý čas sme svedkami veľmi obmedzeného pokroku vo výsledkoch reforiem, ktoré sú spojené s budúcim členstvom v Európskej únii.

Rok 2010 je v Bosne a Hercegovine volebným rokom. Aj vďaka tomu, alebo možno skôr práve kvôli tomu, boli dosiahnuté veľmi slabé výsledky, pokiaľ ide o akékoľvek reformy. Momentálna situácia v krajine je taká, že niet mnoho dôvodov na to, aby sme očakávali, že po voľbách dôjde k nejakej dramaticky pozitívnej zmene v tejto oblasti. Politické vedenie krajiny by si však malo jasne uvedomiť, že jedine konkrétne výsledky v reformnom procese a v plnení kritérií môžu krajinu posunúť vpred na jej európskej ceste. Jednou z najdôležitejších bude ústavná reforma, ktorá by mala do života uviesť koherentný ústavný systém s fungujúcimi, nezávislými a predovšetkým efektívnymi inštitúciami.

Rovnako dôležité sú tiež ekonomické reformy, osobitne štrukturálne, ktoré by odstránili všetky prekážky na ceste k vytvoreniu jedného hospodárskeho priestoru v krajine a k opätovnému naštartovaniu procesu privatizácie. Negatívny je rast nezamestnanosti, ktorý podľa oficiálnych štatistík dosahuje asi 40 %.

Na druhej strane treba objektívne povedať – a uviesť ako pozitívny fakt – úspešné plnenie kritérií pre zavedenie bezvízového režimu. Uznesenie, o ktorom budeme zajtra hlasovať, podľa mňa hodnotí situáciu v krajine objektívne, ukazuje na ochotu Európskej únie pomôcť krajine v jej integračných ambíciách za predpokladu, že jej štátne vedenie a občania dokážu riešiť a vyriešiť problémy, ktoré sú pre členstvo v Európskej únii potrebné, že ich dokážu riešiť a vyriešiť sami.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). - Frau Präsidentin! Herzlichen Glückwunsch an die Berichterstatterin, aber auch an unsere Schattenberichterstatterin! Hier ist ein guter Bericht zustande gekommen. Die wesentliche Aussage für mich ist, dass beide Seiten, die derzeit das Leben in Bosnien und Herzegowina schwierig machen, endlich Einsicht haben und von ihren extremen Positionen abrücken. Die eine extreme Position ist, immer wieder Bosnien und die Integrität des Landes in Frage zu stellen und mit Referenden zu drohen, die nichts bewirken können, aber doch Stimmung und Hass erzeugen, und die andere extreme Position ist, die Grundstruktur von Dayton in Frage zu stellen. Muss Dayton adaptiert werden? Ja. Es ist ja auch schon adaptiert worden, und das muss auch noch weiter geschehen.

Wenn von einer Seite immer wieder gesagt wird, das Amt des Hohen Beauftragten soll aufgelöst werden, so stimme ich dem zu. Aber die Seite, die das fordert, muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es so weit kommen kann, dass die Politiker im Land selbst die Verantwortung übernehmen. Das muss unser Ziel sein, aber die Politiker müssen auch die Verantwortung übernehmen. Und die Wählerinnen und Wähler müssen hoffentlich bei den nächsten Wahlen auch jene Politiker und Politikerinnen wählen, die bereit sind, Verantwortung für das eigene Land zu übernehmen.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, the European Union has repeatedly offered its commitment to EU membership for the Western Balkan countries, including Bosnia and Herzegovina, but, as we all know, the primary responsibility for the real reforms and for accession lies with the country, and it depends on its will and capacity to implement the Copenhagen criteria and the commitments taken.

We all know, and it has been said here, that at present progress in Bosnia and Herzegovina is limited but, at the same time, we know that the fragmentation of decision-making, of legislation, or the overlapping competences, is rooted to an important extent in the provisions of the Dayton Agreements, which it is true were necessary to stop the killings.

Responsibilities are shared between the international community, including the European Union, and domestic authorities. I think that this is true more than in other countries in the Balkans. We have been active in Bosnia and Herzegovina since 1995 with policies, human resources, energy and funds.

We must support more, and more actively, the authorities and primarily the people of Bosnia and Herzegovina. I would like to make two comments on visa liberalisation. Firstly, in relation to the supposed danger of exporting organised crime if visa requirements are eliminated, I would like to stress that this is not true. On the contrary, in those countries where there is no visa requirement there is less organised crime, because we basically eliminated organised crime which is related to visas and to trafficking in the countries where such a requirement exists.

The second argument I would like to put to you is that people who travel to study, to visit, to make friends, to learn new things, change their vision when they return to their countries. They are more demanding of the authorities in their countries. They ask for more accountability and they are the people who can push for and who can implement and fulfil the reforms in the country.

I have given two arguments in favour of visa liberalisation for Bosnia and Herzegovina, and I hope that this will happen during 2010.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D). - Komisar Štefan Füle in poročevalka Doris Pack sta pravilno povedala, da iz Bosne in Hercegovine zadnja leta v glavnem nismo dobivali dobrih novic.

Menim, da bi leto 2010 moralo biti za Bosno preokretnica. Najprej je potrebno, da izkoristi voljo Evropske unije za vizno liberalizacijo. Tu je odgovornost politikov, da naredijo svoje.

Drugič, Bosna in Hercegovina bi morala izkoristiti dobre okoliščine v svoji soseščini. V Zagrebu in Beogradu imamo sedaj vladi, ki sta naklonjeni enotni, celoviti, nerazdeljeni Bosni in Hercegovini.

Tretjič, oktobrske volitve so velika priložnost za Bosno in Hercegovino, da volivci izberejo politike, ki bodo imeli voljo in sposobnost popeljati Bosno in Hercegovino naprej.

Po volitvah je potreben nov dogovor - post Dayton, ki bo zagotovil državo, ki funkcionira, in vlado, ki funkcionira. Bosna in Hercegovina tega zaenkrat nima. In ta dogovor mora zagotoviti dolgoročni obstoj Bosne in Hercegovine, mora imeti mednarodne pravne garancije s strani Evropske unije, Združenih narodov ter s strani Zagreba in Beograda. Pripravljeni smo storiti vse, da pridemo do tega.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frau Präsidentin! 15 Jahre nach Dayton ist Bosnien und Herzegowina trotz gewisser begrenzter Fortschritte immer noch nicht sehr viel weiter gekommen. Deshalb sollten wir uns nicht in die Tasche lügen. Wenn man sagt, Dayton ist im Prinzip in Ordnung, man muss es nur anwenden und man braucht bessere Politiker, dann stimmt das nicht. Die Struktur von Bosnien und Herzegowina ist so, wie sie ist, nicht funktionsfähig. Bosnien und Herzegowina muss in eine echte Föderation von drei gleichberechtigten Völkern verwandelt werden. Es muss statt der vielen kleinen, starren Kantone größere, effizientere und gemischtnational organisierte Regionen geben. Es müssen natürlich die zentralen Organe des Staates gestärkt werden, und auch die Minderheiten, die elementare Menschenrechte haben müssen, wie der Straßburger Gerichtspruch bewiesen hat, müssen gestärkt werden.

Deshalb ist natürlich eine Reform des Staates an Haupt und Gliedern nötig. Aber diese Reform muss von den Kräften im Land selbst ausgehen, wir können sie dabei nur unterstützen. Hier liegt die große Problematik. Denn es gibt nicht nur Herrn Dodik, aber vor allem Herrn Dodik, der jeden Ansatz zu einer echten Reform blockiert. Deshalb müssen wir alles tun, um junge Führungsschichten in diesem Land heranzubilden, und ich begrüße einen der Schwerpunkte des ausgezeichneten Berichts der Kollegin Pack, der nämlich auf dem Bereich Kultur und Bildung liegt. Dieses Land muss von den multinationalen Europa-Kindergärten bis hin zu einer zu errichtenden Europa-Universität durchgehend ein Bildungssystem bekommen, das seiner großen Geschichte würdig ist.

Bosnien und Herzegowina ist ein Land, das nicht nur für Gewalt stand, sondern auch für eine besonders beispielgebende Toleranz! Hier ist ein toleranter europäischer Islam entstanden. Hier ist in der österreichischen Zeit das erste Islam-Gesetz Europas entstanden, das bis heute vorbildlich ist. Hier gab es auch viel friedliches Zusammenleben. Die Bosnier können stolz auf ihre Geschichte sein, und wenn sie etwas von diesem Geist wieder entwickeln und ins moderne Europa hinübertragen, dann, glaube ich in der Tat, kann das Jahr 2010 zu einem positiven Wendejahr für Bosnien und Herzegowina werden!

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic (PPE). - Fru talman! Jag vill tacka Doris Pack för ett välavvägt och väldigt objektivt betänkande, men jag vill också tacka Štefan Füle för det enorma intresse och de kunskaper han visar i sitt arbete med denna intressanta men mycket komplicerade del av vårt Europa.

Ni har fullständigt rätt, herr kommissionär, när ni säger att Bosniens territoriella integritet inte kan och inte får ifrågasättas. Om jag måste välja ut en sak som jag vill betona i dag så är det visumliberaliseringen. Jag hoppas verkligen att vi lyckas avsluta visumliberaliseringsprocessen före valet i oktober. Om vi inte har tid till detta, att skicka denna signal, så måste vi skicka en tydlig signal från kommissionens sida om att vi kommer att avsluta denna process inom en mycket snar framtid. Annars äventyrar vi tyvärr både resultatet av valet och människors intresse för att delta i valet i Bosnien.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Bohužiaľ, Balkán a oblasť Bosny a Hercegoviny stále môžeme označiť ako oblasť, ktorá by sa dala nazvať „sudom pušného prachu“.

Osobne si myslím, že pre Európsku úniu je veľmi dôležité, aby sme si udržali svoj silný vplyv, ktorý v tomto regióne máme, a aby sme tomuto regiónu, a konkrétne Bosne a Hercegovine, ukázali, že majú možnú európsku budúcnosť, pričom jednou z oblastí, kde to môžme dokázať, je práve liberalizácia vízového režimu, ktorý ja veľmi podporujem.

Takisto si ale myslím, že starých politikov už nezmeníme, ale mladej generácii a novej generácii môžeme dokázať, že Európska únia je tu pre nich, či už prostredníctvom vzdelávania alebo tým, že podporíme väčšiu výmenu medzi mladými ľuďmi v rámci Európskej únie a Bosny a Hercegoviny.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Bosnia-Erzegovina è, tra i paesi dei Balcani occidentali, quello che ha fatto meno progressi nell'adeguamento ai criteri suggeriti dalla Commissione europea, nonostante sia la regione in cui la comunità internazionale e l'Unione europea sono state più presenti, e con istituzioni ad hoc e con aiuti finanziari. La Bosnia-Erzegovina, infatti, presenta ancora grandi difficoltà. L'Unione europea non può concepire un'adesione futura di un paese in cui la presenza dell'Alto rappresentante è ancora vigente ed interviene attivamente nel processo politico decisionale. I progressi dipenderanno quindi molto da un rito graduale dell'ufficio di rappresentanza.

Non è chiaro poi come i diversi partner politici possano collaborare. Il paese è diviso tra Repubblica serba e Federazione, nonché frazionato in tre principali gruppi etnici, ognuno rappresentante una minoranza nella propria parte di territorio. Come risultato la popolazione è diminuita negli ultimi dieci anni da quattro milioni e mezzo a tre milioni e quattrocentomila abitanti. Sembra che la popolazione stessa non sia più convinta che esista un futuro per il proprio paese. La prospettiva di adesione all'Unione europea è stata offerta alla Bosnia-Erzegovina esaminandola come un solo paese e non per parti territoriali separate. In Bosnia-Erzegovina si deve dunque decidere se si vuol far parte di un singolo paese prima che qualsiasi altra considerazione sull'adesione possa essere fatta.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Propunerea de ridicare a regimului de vize pentru Bosnia şi Herţegovina ar trebui să încurajeze această ţară să facă şi mai multe progrese în domeniul reformei justiţiei, a combaterii corupţiei şi crimei organizate şi a consolidării sistemului administrativ. Sper să se întâmple acest lucru. Am fost foarte surprins la Sarajevo să aud că reprezentanţii societăţii civile ne cereau să nu sprijinim liberalizarea vizelor, pentru că, astfel, sprijinim actualii politicieni să ajungă din nou la putere.

Uniunea Europeană trebuie să prezinte un program de aderare clar, realist şi motivant, care să conducă toate ţările Balcanilor de Vest la o cooperare regională viabilă şi, prin urmare, la o reconciliere definitivă. UE trebuie să propună o serie de obiective pe termen scurt, pe care Bosnia să le poată îndeplini, astfel încât cetăţenii să poată observa progresele făcute şi să fie motivaţi să continue reforma. Un asemenea sistem ar putea fi aplicat în toate statele Balcanilor de Vest.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Szarajevóra és Szrebrenicára az Uniónak csak egy válasza volt. Dayton. Itt többen elmondták, hogy más hangnemet kell megütni, és ez nem a gazdasági és politikai szankciók hangneme, hanem az, amiről Posselt kollegám is beszélt. Hiszen mi, az Unió is több vagyunk, mint egy gazdasági érdekközösség. Kultúra, vallás és oktatás hangzott el. Én egy dolgot tudok mondani, egy dologra szeretném bíztatni a kollegáimat. Akkor lesz Szarajevóban béke, akkor lesz Bosznia-Hercegovina független, szabad és boldog emberek országa, hogy ha mi, az Unió példát mutatunk. Az Unió területén is minden nemzeti kisebbség szabadon rendelkezhet az adójával, az anyanyelvével, amikor nem diszkriminálják őket, hanem megadják területi és kulturális autonómiájukat. A jövő kulcsa Bosznia-Hercegovina esetében abban áll, hogy az Unió területén levő kisebbségeknek megadják az önrendelkezési jogaikat.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Member of the Commission. − Madam President, let me start where this very useful debate has ended. I think we are united in our messages. The draft resolution has generated a debate which was about these united messages. I think it shows our joint commitment but it also underlines the seriousness of the situation we face in Bosnia and Herzegovina.

I think it is clear from this debate – and I fully concur with this – that politicians, above all politicians in Bosnia and Herzegovina, have to resume the responsibilities that they have vis-à-vis the citizens and vis-à-vis the country. I also fully agree that the best way to prove it is through concrete progress. Again, the case was made that visa liberalisation has shown that there is a way for the politicians in Bosnia and Herzegovina not only to agree on something, but actually to do a very good job in implementing a rather demanding road map leading us to the visa-free regime.

I think we are also clear on what the short-term and the medium-term priorities are. Regarding the short-term priorities, firstly there is definitely the compliance of the Bosnia and Herzegovina Constitution with the European Convention on Human Rights and the SAA agreement; secondly, the adoption of the state-level census law; and, thirdly, the fulfilment of the outstanding benchmark for visa liberalisation.

At the same time, I do not think we should just wait for the elections to bring certain results in October. We need to start thinking now about the medium term – a holistic, but at the same time comprehensive approach to Bosnia and Herzegovina. Already now we should work on momentum on the window of opportunity, which should be presented by the results of the October elections. I think we need to encourage the politicians during the pre-election campaign to clearly state their vision of the future of Bosnia Herzegovina, their view of the European future and the European relationship and aspirations of that country. There will be many challenges after the elections, including further changes in constitutions, and we need to make sure that both of us – the politicians in Bosnia and Herzegovina and the EU – are ready for the greater part of the ownership to be assumed by the politicians in Bosnia and Herzegovina. I think it is time for these elections to end the Dayton era and put us in a European era.

 
  
MPphoto
 

  President. − I have received one motion for a resolution(1)tabled in accordance with Rule 110(2).

The debate is closed.

The will take place tomorrow (Thursday 17 June 2010) at 12.00.

 
  

(1)See minutes.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου