Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.CARIFORUMi-EÜ parlamentaarse komisjoni delegatsiooni koosseis (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 4.17. juunil 2010. aastal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine – Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks (26.–27. juuni) (arutelu)
 5.ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused (arutelu)
 6.Tervitus
 7.ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused (arutelu jätkamine)
 8.Hääletused
  8.1.Ühine Läänemere teadus- ja arendusprogramm (BONUS-169) (A7-0164/2010, Lena Ek) (hääletus)
  8.2.Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuurid (A7-0160/2010, Evžen Tošenovský) (hääletus)
  8.3.Maa seire Euroopa programm (GMES) (2011-2013) (A7-0161/2010, Norbert Glante) (hääletus)
  8.4.Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja otsus (A7-0176/2010, Herbert Reul) (hääletus)
  8.5.Tõhustatud koostöö lubamine abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (A7-0194/2010, Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  8.6.Euro kasutuselevõtt Eestis 1. jaanuaril 2011 (A7-0182/2010, Edward Scicluna) (hääletus)
  8.7.Paranduseelarve nr 4/2010 projekt: III jagu - Komisjon (2009. aasta ülejääk) (A7-0200/2010, László Surján) (hääletus)
  8.8.2008. aasta eelarve täitmise heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  8.9.Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (A7-0198/2010, Sarah Ludford) (hääletus)
  8.10.Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus (A7-0137/2010, Edit Bauer) (hääletus)
  8.11.Toidualase teabe esitamine tarbijatele (A7-0109/2010, Renate Sommer) (hääletus)
  8.12.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17. juuni 2010) – EL 2020 (hääletus)
  8.13.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17. juuni 2010) – Majanduse juhtimine (hääletus)
  8.14.Ettepanek võtta vastu otsus 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni loomise ja koosseisu kohta (B7-0295/2010) (hääletus)
  8.15.CARIFORUMi – EÜ parlamentaarses komitees osaleva delegatsiooni liikmete nimetamise ettepanekud (B7-0341/2010) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad (arutelu)
 13.Inimõiguste aastaaruanne (2008) – Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika – Piinamisvahenditega kauplemine – (arutelu)
 14.Olukord Korea poolsaarel (arutelu)
 15.Bosnia ja Hertsegoviina (arutelu)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 17.ELi-USA õhutranspordileping (arutelu)
 18.Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine (arutelu)
 19.Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris (arutelu)
 20.Õigusalane koolitus (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (979 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (2078 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika