Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0005(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0064/2010

Ingivna texter :

A7-0064/2010

Debatter :

PV 05/07/2010 - 17
CRE 05/07/2010 - 17

Omröstningar :

PV 06/07/2010 - 6.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0259

Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 5 juli 2010 - Strasbourg Reviderad upplaga

17. Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar (debatt)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Dirk Sterckx, on behalf of the Committee on Transport and Tourism, on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States of the Community and repealing Directive 2002/6/EC (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD)) (A7-0064/2010).

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, Rapporteur. − Voorzitter, als een container met de vrachtwagen van Gdansk naar Antwerpen wordt gereden, dan blijft die container binnen de EU en moeten die goederen niet uit- of ingeklaard worden. Als je diezelfde container met een schip van Gdansk naar Antwerpen brengt, dan moet je eerst uitklaren en dan weer inklaren, want men doet alsof die container uit de EU gegaan is. Dat is een nadeel voor de kustvaart en ik vind dat de Commissie gelijk heeft dat ze dat nadeel wil wegwerken. Ik denk dat de kustvaart een groter aandeel van het goederentransport in de Europese Unie op zich kan nemen en dat we dat moeten aanmoedigen.

Daarin past ook het akkoord dat we nu hebben gesloten en ik wil de mensen van de Raad die daaraan hebben meegewerkt, de mensen van de Commissie en ook de collega's hier in het Parlement bedanken. Ik denk dat we een goed akkoord hebben. De grote lijn van dat akkoord, het principe van administratieve vereenvoudiging en harmonisatie, is aanvaard. Gegevens worden altijd elektronisch uitgewisseld en alle betrokkenen kunnen die gegevens raadplegen of invoeren via hetgeen wij a single window noemen. Dat betekent dat die computersystemen met elkaar kunnen praten. Alles moet maar één keer ingevoerd worden en dat is een enorme verbetering.

Er komt ook een vrijstelling voor schepen die alleen EU-havens aandoen. Wat we niet hebben bereikt, is dat op basis van de lading ook een regeling, een vrijstelling, kan worden gegeven voor die lading als een schip een haven in een derde land heeft aangedaan. De Commissie gaat nu onderzoeken hoe we dat kunnen oplossen, op basis van de lading dus. De Commissie gaat ook kijken hoe we het systeem van de zeevaart kunnen aansluiten op het systeem van de binnenvaart zodat je een volledige, heel duurzame keten kan krijgen van transport over water.

We hebben geen akkoord - en dat vind ik jammer - over het gebruik van één communicatietaal in de scheepvaart, in dit geval het Engels, dat wij hadden voorgesteld. Er waren heel wat collega's hier die daar bedenkingen bij hadden. De Raad wilde daar absoluut niks van weten. Het maximum dat we eruit konden halen, is dat er een overweging in de richtlijn komt waarin staat dat de lidstaten op zoek gaan naar een gemeenschappelijk communicatiemiddel voor geschreven en mondelinge communicatie. Dat kan leiden tot het gebruik van één taal en ik hoop dat dat uiteindelijk ook gebeurt.

We hebben evenmin kunnen bereiken dat er in de richtlijn iets zal staan over loodsen en het feit dat kapiteins uit de kustvaart die geregeld een haven aandoen, ook een ontheffing kunnen krijgen van de loodsplicht. Commissie en Raad hebben nu een verklaring afgelegd waarin staat dat ze dat gaan bekijken. Ik hoop dat we naar een Europees kader daarvoor gaan en dat dit ook zo snel mogelijk zal gebeuren.

We hebben een compromis over de datum moeten sluiten. De Raad wilde veel te lang uitstellen. Wij wilden volgens de Raad veel te vroeg gaan. Wij hebben 1 juni 2015. Ik had het vroeger gewild, maar ik denk dat we, dankzij het feit dat we nu in eerste lezing een akkoord hebben, toch tijd kunnen winnen.

Ik denk alles bij elkaar, Voorzitter, dat we een stap vooruit zetten. Ik denk dat dat enorm belangrijk is voor de interne vervoersmarkt. Het is ook een schakel in de duurzaamheid van de vervoerssector in Europa en er zijn nog heel veel schakels te gaan - en de Commissie weet dat. Het aanmoedigen van de kustvaart is echter een belangrijke schakel. Het valt mij elke keer weer op dat de Raad daarover zo moeilijk doet. De Raad kijkt alleen naar de kosten, wil nooit spreken over wat een maatregel aan baten kan opleveren. De Raad wil altijd dat alles later wordt ingevoerd, wil nooit inzien wat het belang is van een snellere totstandbrenging van een Europese eenheidsmarkt. Die onwil van de Raad, die negatieve reflex altijd tegenover een echt Europees vervoersbeleid, blijft mij verbazen en eigenlijk ook ergeren. Ik ben blij dat het Parlement altijd en ook dit keer heeft aangedrongen op Europese oplossingen en liefst zo snel mogelijk. Ik ben dus blij met het akkoord dat we hebben en ik zou u willen vragen, collega's, dit te steunen.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mr Dirk Sterckx, for his efforts on the directive on reporting formalities for ships arriving in, or departing from, ports. This is a very important step: it is not merely a matter of formality.

This directive simplifies administrative formalities for shipping services and will reduce costs for the economy and end consumers. Moreover, it will make short-sea shipping more attractive. The directive is part of the action plan to establish a European maritime transport space without barriers, with the concept of extending the internal market to intra-EU maritime transport by simplifying administrative routines.

Indeed, maritime transport is subject to complex administrative procedures even when vessels ply only between EU ports and the cargo consists only of internal market goods. The consequence is that the intra-EU maritime transport of goods is faced with unnecessary extra administrative costs.

An important issue raised during the discussion was a deadline for European ports to accept electronic transmission of port formalities. The compromise suggests 15 June 2015. We accept that the requirements for introducing a single window are stricter in the current text than in the Council general approach. The Commission is also ready to look into the need for a clear framework for the granting of pilotage exemption certificates in European sea ports.

The Commission will communicate its findings to the other institutions and will propose further action based on these findings. The Commission also accepts the report on several other issues: possible extension of the Directive to inland waterways; facilitation of intra-EU maritime transport in relation to ports outside the EU; collection of statistics; and updates of the technical provisions in the Directive.

To conclude, the Commission supports the compromise reached by the rapporteur, Mr Sterckx, and the Council Presidency. This is a good and well-balanced compromise based on the general principles from the Commission’s proposal.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, señor Kallas, se trata de una Directiva que afecta a las formalidades aduaneras aplicables a los buques que entran y salen de los puertos y con la que se favorecerá el transporte marítimo de corta distancia y se contribuirá al equilibrio modal.

Se trata, Señorías, de reducir y simplificar el número de informaciones y los controles documentales y físicos operados por los buques en relación con las mercancías. En la actualidad, esta información debe facilitarse y los controles llevarse a cabo de forma repetida. La actitud del ponente, señor Sterckx, a quien felicito por su trabajo, ha sido inteligente y dialogante. Particularmente, como ponente alternativo, me siento representado en el trabajo final y satisfecho por la incorporación de mis aportaciones. Ha sido un proceso ascendente en el tiempo, en el que se han ido cerrando acuerdos progresivamente, desde lo aprobado en la Comisión de Transportes al trílogo celebrado el pasado 7 de junio.

El resultado final es el consenso entre Parlamento, Consejo y Comisión. Los acuerdos han comprendido aspectos muy importantes, a los que ya se han referido el ponente y el señor Kallas, como Comisario. A mi juicio, las soluciones de compromiso alcanzadas en el tema del idioma empleado, el tiempo de entrada en vigor o la ventanilla única son equilibradas y dignas de apoyo. Creo que se ha hecho un buen trabajo.

Felicito al señor Sterckx y creo que se han cumplido con creces los objetivos que nos ha marcado la Comisión y que debemos felicitarnos por alcanzar ese acuerdo entre las tres partes, entre las tres instituciones.

 
  
MPphoto
 

  Debora Serracchiani, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore Sterckx, che ha fatto un ottimo lavoro su questo rapporto che tratta come estendere la libera circolazione nel settore marittimo per la navigazione all'interno dell'Unione europea.

Condivido con il relatore sullo scopo di questa direttiva, e cioè di esentare tutti i trasporti di merci marittimi all'interno dell'Unione europea da formalità amministrative inutili. Infatti, per avere uno spazio marittimo europeo senza frontiere, non è solo importante che le varie autorità competenti cooperino in maniera soddisfacente, ma anche che i vari sistemi di semplificazione siano applicati allo stesso tempo. Questo è necessario per garantire il buon funzionamento dell'intero spazio marittimo europeo senza frontiere, per far sì che il trasporto di merci per mare sia più attraente e sia usato in maniera ottimale.

L'armonizzazione delle procedure amministrative tra gli Stati membri permetterà una navigazione più fluida fra i vari porti dell'Unione europea e rilancerà il traffico merci via mare, che ad oggi rappresenta meno del 10% del totale. Ad oggi, la navigazione continua a essere ostacolata dalle formalità amministrative che le vengono imposte. I sistemi elettronici dovrebbero pertanto entrare in funzione il più rapidamente possibile, perché permetterebbero un sistema di scambio di dati più veloce.

Inoltre, l'interoperabilità è importante per avere una reale semplificazione amministrativa, infatti, l'avvio delle informazioni tramite la posta elettronica non è del tutto efficiente e risulta inutile se i sistemi d'informazione non sono interoperabili dal punto di vista tecnico.

Quanto alla lingua, credo che l'uso di una lingua comune avvantaggerebbe sicuramente la navigazione marittima europea. In tal modo la comunicazione risulterebbe più spedita, causando meno confusione e minori ritardi amministrativi.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Besset, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, sous le titre quelque peu rébarbatif du rapport de M. Sterckx émerge un enjeu extrêmement important qui va bien au-delà du cadre administratif et technique auquel renvoie ce titre. Il s'agit d'un choix politique majeur: celui de rendre plus attrayant, plus efficace, plus compétitif le secteur du transport maritime qui, à nos yeux, est un secteur d'avenir et le moyen de transport le plus favorable par rapport aux questions d'environnement.

L'excellent rapport de M. Sterckx et l'apport de tous les rapporteurs fictifs permettent une avancée importante dans ce sens. De notre point de vue, l'objectif est atteint: avec cette directive, le secteur du transport maritime sera plus harmonieux, sera plus coordonné, sera simplifié.

Nous soutiendrons donc sans aucune réserve ce rapport lors du vote, même si nous aurions aimé plus de célérité dans la mise en œuvre, même si nous aurions aimé plus de volontarisme dans la mise en place d'un langage commun dans ce secteur-là. Les compromis néanmoins trouvés avec le Conseil restent acceptables. Nous soutiendrons donc ce rapport sans réserve.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, het uitstekende verslag van collega Sterckx brengt de Europese markt voor het zeevervoer concreet dichterbij. Gegevensuitwisseling over de scheepslading wordt gelukkig veel eenvoudiger. Tegelijkertijd heeft de Commissie vervoer wel een paar accenten geplaatst in het debat. Over de binnenvaart bijvoorbeeld hebben we afgesproken dat de Europese Commissie gaat rapporteren over de vraag of de vereenvoudigde procedures ook voor die sector kunnen gaan gelden en ik hoop uiteindelijk dat de Europese Commissie tot die conclusie en ook de bijbehorende wetgevingsvoorstellen komt.

Wat de ontheffing van de loodsplicht betreft, wordt hopelijk een gemeenschappelijk kader opgesteld en dat kader zal de concurrentie tussen de loodsdiensten nog eerlijker maken en tegelijkertijd ook de kwaliteit van de beloodsing blijven waarborgen.

Collega Sterckx noemde het al, de Commissie vervoer wenste ook dat er een en dezelfde taal zou worden gebruikt en de lidstaten hebben hier een formule over toegezegd dat men de communicatie meer gemeenschappelijk zal gaan maken. Voorzitter, dat vind ik een eerste, maar te bescheiden stap. Zolang er nog gewonden of zelfs doden vallen omdat de betrokkenen bij een scheepsongeval soms drie of nog meer talen spreken en elkaar niet begrijpen, blijf ik me ervoor inzetten, Voorzitter, dat de gemeenschappelijke taal tussen de zee- en de binnenvaart, maar ook in de binnenvaart de Engelse taal wordt. Op die manier kan ten aanzien van de veiligheid echt een stap vooruit worden gezet.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet (PPE) - Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement M. Sterckx pour le travail accompli et le féliciter aussi du résultat des négociations menées avec le Conseil.

Le texte qui sera soumis au vote de la plénière représente une étape primordiale en vue de la réalisation d'un espace maritime européen sans barrières. Il contribue, d'une part, au renforcement de la compétitivité du transport maritime, avec donc une valeur européenne ajoutée, nécessaire en ces temps de crise, et fait, en même temps, la promotion d'un mode de transport respectueux de l'environnement.

Le compromis obtenu avec le Conseil est ambitieux. Il vise non seulement à simplifier les formalités administratives des navires à l'entrée et à la sortie des ports, mais procède également à leur harmonisation. En outre, il facilitera de manière significative l'échange d'informations par le biais de l'interface "SafeSeaNet".

En ce qui concerne la délicate question de la langue, qui a été abordée plusieurs fois, je pense que le compromis prévoit une solution appropriée. Le considérant 7 bis souligne l'importance de faciliter la communication écrite et orale sans pour autant imposer une langue unique, même si une langue doit être recommandée en tant que langue commune. Dans la situation actuelle, la position d'une langue unique n'aurait pas tenu compte de toutes les spécificités et, dans certains cas, notamment en cas de langue partagée, différente entre les intervenants, aurait pu avoir des conséquences néfastes.

Je me réjouis du compromis obtenu avec le Conseil. La possibilité d'adopter ce texte à l'issue de la première lecture du Parlement permettra une mise en œuvre très rapide des mesures prévues grâce à l'exigence de M. Sterckx.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Directiva privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea şi ieşirea din porturile statelor membre prevede simplificarea formalităţilor vamale, utilizarea mai largă a schimbului electronic de date şi introducerea sistemelor e-maritim, crearea unui singur ghişeu administrativ şi norme simplificate pentru mărfurile periculoase. Implementarea acestei directive necesită un bun nivel de cooperare între diferitele autorităţi competente.

Comisia va raporta Parlamentului cel târziu până la 31 decembrie 2011 cu privire la extinderea domeniului de aplicare a simplificărilor introduse de prezenta directivă la transportul pe căile navigabile interioare. În acest scop, Comisia va stabili în ce măsură sistemul de informare fluvială River Information System este compatibil cu SafeSeaNet, platforma de schimb electronic de date utilizată pentru implementarea acestei directive.

De asemenea, pentru a garanta o comunicare mai eficientă, raportul recomandă prin amendamentul 9 utilizarea regulii 14 din Convenţia Solas, care prevede utilizarea limbii engleze ca limbă de lucru.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). - Herr Präsident! Der Kommissar sprach von einem europäischen Seeverkehrsraum ohne Grenzen. Ich glaube, den wollen wir alle, den brauchen wir auch ganz dringend, und dieser Bericht ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

Es ist tatsächlich so, dass 95 % unserer Exporte auf dem Seeweg erfolgen und 40 % des innereuropäischen Warenverkehrs über den Seeweg laufen, also auch über Häfen, und da ist es natürlich mehr als notwendig, in diesem Zukunftsbereich eine Vereinfachung, eine Harmonisierung herbeizuführen. Beides wird mit diesem Bericht auch erreicht, und darum kann man ihn gar nicht hoch genug schätzen.

Ich finde es bedauerlich, dass Dirk Sterckx nichts erreichen konnte. Zwei Punkte, die ihm sehr am Herzen lagen, die, wie man hier hören konnte, auch viele andere mittragen, sind zum einen, dass man tatsächlich auch eine Vereinfachung bei der Lotsengenehmigung erreichen sollte, weil das in der Praxis wirklich Sinn machen würde, und zum anderen, dass es keine einheitliche Sprache gibt. Ich glaube, da ist Englisch wirklich die richtige Sprache. Es kann doch nicht angehen, dass nur deswegen, weil viele Seeleute unterschiedliche Sprachen sprechen, Unfälle passieren, bei denen sogar Menschen zu Tode kommen. Es wäre viel besser, in diesem sehr umweltfreundlichen Verkehrsbereich genau wie im Flugbereich eine einheitliche Sprache zu sprechen.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, thank you all very much for your remarks and your unanimous support for this proposal.

I am very happy about this proposal. It is an important step forward, but we will have a much bigger step ahead of us in this task of establishing a single maritime area for European shipping, namely customs barriers. There we will see a lot more difficulties.

Now we are talking about formalities, and this is very important, more important than just an administrative question, but I also ask your support when we come to do the same with customs formalities, which are much more complicated and controversial.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, Rapporteur. − Mijnheer de Voorzitter, ik wil nog eens alle collega's bedanken die hebben meegewerkt. Ik wil hen ook bedanken voor de vriendelijke woorden. De commissaris heeft in zijn laatste interventie de vinger op een volgende wonde gelegd, namelijk de douane. Een van de voordelen van het verslag dat we nu gemaakt hebben, is dat de douanesystemen niet volledig gescheiden zullen zijn van de maritieme systemen. Die moeten met elkaar kunnen praten en ik denk dat dat essentieel is. Dus, mijnheer de commissaris, bedankt, maar er zijn voor u ook in deze richtlijn een aantal taken die we aan u vragen. De loodsen bijvoorbeeld, want daarachter zit de rol die havens spelen als knooppunten in heel die zaak. De havens zijn de knopen tussen kustvaart en de rest van het hinterland. We wachten nog altijd op een aantal voorstellen van de Commissie in verband met het havenbeleid en het is belangrijk dat we die eindelijk ook gaan krijgen, want zonder goede havens heeft een goede kustvaart natuurlijk weinig nut.

Ten tweede, achter de binnenvaart gaan de goede hinterlandverbindingen met andere modi schuil. Ik denk dat we dat niet mogen vergeten. Ik vind het natuurlijk jammer dat we niet hebben kunnen zeggen, okay, het Engels wordt de ene taal die we gebruiken. Ik begrijp de gevoeligheden in verschillende lidstaten zeer goed. Ik kom uit een land waar discussies over taal en het gebruik van taal bijna dagelijkse kost zijn. Ik ben heel trots op mijn taal en ik gebruik haar altijd daar waar ik haar kan gebruiken, zeker hier in deze toren van babel. Maar de taal is in dit geval geen emotionele zaak, maar een technische zaak. Die twee moeten we kunnen onderscheiden. Ik hoop, mijnheer de commissaris, dat we op dat punt vooruitgang kunnen boeken op basis van de overweging die we in de richtlijn hebben staan. Belangrijk zijn ook daar onze relaties met de internationale maritieme organisatie, want daar worden immers heel veel afspraken gemaakt die belangrijk zijn voor de hele maritieme sector. Achter die taal gaan ook de mensen schuil. U heeft het al gezegd of een van de collega's heeft het gezegd. Het gebruik van taal is belangrijk, de mensen die die taal gebruiken zijn van enorm groot belang voor het uitbouwen van een goede maritieme sector die veilig is, die efficiënt is en die dus ook voor het milieu heel veel dingen kan opleveren.

Mijnheer de commissaris, ik wens u veel moed, sterkte en snelheid bij het klaarmaken van al die dingen die wij vragen in artikel 11 A van deze richtlijn.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday 6 July).

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy