Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2221(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0197/2010

Predkladané texty :

A7-0197/2010

Rozpravy :

PV 05/07/2010 - 21
CRE 05/07/2010 - 21

Hlasovanie :

PV 06/07/2010 - 6.15
CRE 06/07/2010 - 6.15
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0262

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 5. júla 2010 - Štrasburg Revidované vydanie

21. Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της Emilie Turunen, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας των ασκούμενων και των μαθητευόμενων (2009/2221(INI)) (A7-0197/2010)

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, ordfører. − Hr. formand! Jeg står her i dag som ung politiker og som ordfører med en appel. Det sidste år er stadig flere af mine venner blevet arbejdsløse. Det er motiverede unge mennesker, der gerne vil bidrage til samfundet, men som i stedet må stille sig bag i arbejdsløshedskøen, for jobs er der ingen af! Eksempler på disse unge findes i millionvis i Europa, og de bliver flere og flere. Derfor sætter Europa-Parlamentet sig med denne initiativbetænkning i spidsen for en ny dagsorden. Vi vil ungdomsarbejdsløsheden til livs. Vi nægter at lade ungdomsarbejdsløsheden bide sig fast i en hel generation, og vi vil insistere på at hjælpe unge godt i gang med uddannelse og beskæftigelse.

Statistikken fortæller os, at omkring 5,5 millioner unge under 25 i EU er ramt af arbejdsløshed, og at unge således er ramt dobbelt så hårdt som befolkningen generelt.

Årsagen til, at jeg er særlig bekymret for ungdomsarbejdsløsheden, er, at den risikerer at skabe livslange ar for den enkelte og for samfundet. Vi kender kun alt for godt konsekvenserne af at lade stå til fra firserne, hvor man tabte en generation til langtidsledighed, til overførselsindkomster og til social eksklusion. Det er alt for dyrt. Men det handler ikke kun om økonomiske prognoser, det handler om mennesker af kød og blod. Om unge med høje forventninger til sig selv, som føler, at de ikke slår til. Unge, der får svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis ikke vi samler dem op nu.

Derfor beder vi som Europa-Parlament alle medlemslande om at prioritere bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, og vi beder dem om at investere i uddannelse. Og derfor er det også centralt, at EU netop nu som strategisk prioritering samles om fælles strategier. Vi har brug for en integreret og ambitiøs tilgang med en kombination af uddannelsespolitik, økonomisk politik, beskæftigelsespolitik og social politik. Det har vi på lokalt, nationalt og europæisk plan.

Med denne initiativbetænkning sender Europa-Parlamentet en række konkrete forslag til Kommissionen, til Rådet og til medlemslandene. Lad mig fremhæve et par af de mest centrale:

1. Vi foreslår en europæisk ungdomsgaranti, der sikrer, at alle unge under 25 maksimalt oplever fire måneders arbejdsløshed. Derefter skal de tilbydes et job, et uddannelsesforløb eller opkvalificering.

2. Vi foreslår et EU-kvalitetscharter for akademiske praktikanter, der skal sikre, at praktikopholdene (på engelsk internships) sker i forbindelse med uddannelserne, og at praktikanterne ikke bruges som billig arbejdskraft. Samtidig foreslår vi flere og bedre lærepladser (på engelsk apprenticeships) for unge under faglig uddannelse.

3. Vi foreslår, at alle lande i EU etablerer taskforces til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, ligesom EU i fællesskab skal nedsætte en taskforce til koordinering, videndeling og nye initiativer.

4. Vi foreslår flere midler til Den Europæiske Socialfond, og vi vil øremærke 10 %, minimum 10 %, af disse til projekter for unge.

Og så vil vi sikre et stop for diskriminerende praksis på arbejdsmarkedet, hvor unge udelukkende på baggrund af deres alder bliver hindret adgang til sociale ydelser og til ordentlig løn.

Disse forslag og alle de andre forslag i betænkningen er vores bud på at vende ungdomskrisen i Europa. Med de rette politikker og investeringer kan vi transformere det europæiske arbejdsmarked og skabe en bedre fremtid for Europas unge. Vi er her i Europa-Parlamentet klar til at gøre vores del for at skabe flere job og bedre praktikpladser, og vi er i Europa-Parlamentet klar til at gøre en forskel for Europas unge.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - La nivelul Uniunii Europene, şomajul în rândul tinerilor sub 25 de ani a depăşit pragul de 5 milioane, reprezentând un procent de aproape 20 %.

Datorită situaţiei economice dificile, tinerii întâmpină acum şi mai multe dificultăţi în găsirea unui loc de muncă decent. De aceea, consider că statele membre trebuie să promoveze integrarea activă a tinerilor în societate şi pe piaţa muncii, însă acest lucru nu este posibil fără o educaţie solidă şi de calitate.

Potenţialul tinerilor reprezintă o resursă neutilizată suficient. Pe fondul schimbărilor demografice, ei pot contribui în mod activ la consolidarea sistemelor de protecţie socială.

În final, doresc să atrag atenţia asupra situaţiei tinerilor din mediul rural. Statisticile demonstrează că aceştia sunt defavorizaţi. Ei îşi găsesc mai greu un loc de muncă decât cei din mediul urban.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Mobilność i edukacja młodzieży to priorytety budżetowe Parlamentu Europejskiego na 2011 rok. Dopiero kilka tygodni temu przyjęliśmy tutaj na tej sali nasz mandat do negocjacji budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok. Dla mnie sprawozdanie pani Emilie Turunen pokazuje bardzo wyraźnie, jak właśnie te obszary: mobilność i edukacja młodzieży wymagają wzmożonej uwagi oraz aktywnych działań.

Należy podkreślić, że sprawozdanie pani Turunen stanowi kolejny dowód potwierdzający kluczowe znaczenie zapewniania warunków edukacji oraz wspierania wszelkich praktycznych form mobilności młodzieży tak, aby realizować strategię 2020. Ułatwianie młodym ludziom wejścia na rynek pracy to równocześnie działanie niezbędne do zmniejszenia ogólnej stopy bezrobocia w państwach Unii Europejskiej, bezrobocia, które jest największym utrudnieniem i blokadą dla wzrostu gospodarczego. Tym bardziej istotne jest, by w negocjowanym budżecie Unii Europejskiej znaleźć odpowiednie środki na realizację opisanych w sprawozdaniu celów.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Bezrobocie to problem dotykający Unię Europejską szczególnie dotkliwie w ostatnich latach, nasilony przez kryzys gospodarczy. To problem spotęgowany, jeśli dotyka coraz więcej osób młodych, ludzi kończących szkoły, wyższe uczelnie i pragnących rozpocząć samodzielne życie. Poza dotkliwymi konsekwencjami społeczno-psychologicznymi, jakie brak pracy ma dla młodego człowieka, masowa skala tego zjawiska ma również bardzo negatywne skutki dla ekonomiki poszczególnych krajów. Nie możemy dopuścić, aby kolejne generacje obywateli Unii stanęły przed widmem dyskryminacji społecznej i fatalnej koniunktury, dlatego musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować młodzieży solidne wykształcenie wraz z praktyką zawodową oraz sprawiedliwe wynagrodzenie, zapewniające godne warunki życia i startu w dorosłe życie.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo ringraziare la collega Turunen per il lavoro svolto. Come tutte le statistiche impietosamente ci ricordano, nei paesi dell'Unione, senza eccezione alcuna, i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi sono stati coloro che avevano un lavoro temporaneo, le donne e gli immigrati.

I possessori di un lavoro temporaneo sono in prevalenza giovani, per questa ragione abbiamo percentuali impressionanti, che non ricordavamo da tantissimo tempo, di ragazzi che non riescono a trovare un lavoro. La crescita lenta che molti prevedono non prima di due anni, la maggior permanenza degli anziani nell'attività lavorativa per le ragioni di riforma dei sistemi previdenziali che tutti conoscono, faranno sì che questo problema sia destinato ad aumentare nel corso degli anni che verranno.

Per questa ragione è molto importante il lavoro che è stato fatto e credo che sia indispensabile che ciascun paese membro consideri il tema della disoccupazione giovanile come un tema specifico intorno al quale predisporre politiche di intervento.

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, την οποία πάρα πολύ καλά έκανε η κ. Emilie Turunen, και τη συγχαίρω γι’ αυτό, ζητά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή μία καλύτερη στρατηγική απασχόλησης. Και αυτό για έναν πάρα πολύ απλό λόγο: οι νέοι έχουν ανάγκη την Ευρώπη αλλά και η Ευρώπη έχει ανάγκη τους νέους.

Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη, είναι όμως πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να λειτουργήσει για έναν πολύ απλό λόγο: εάν δεν λειτουργήσει αυτή η σχέση, και οι δύο πλευρές θα γίνουν φτωχότερες. Και οι μεν νέοι έχουν όλη τη ζωή τους μπροστά για να έχουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Η Ευρώπη όμως είναι αρκετά γερασμένη για να έχει μια ευκαιρία ακόμη σε τούτους τους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, como este relatório demonstra, é muito grave o que se passa com os jovens, cada vez com mais dificuldades em encontrar emprego.

O desemprego dos jovens já ultrapassa, em média, os 21 % na União Europeia, mas, nalguns países, é ainda muito superior, e cada vez é mais difícil aos jovens que concluem os seus estudos encontrar um emprego com direitos, um emprego com salários dignos. Em geral, o que lhes oferecem é um estágio, muitas vezes não pago, usando assim os jovens e a sua necessidade de um trabalho para os explorar, não lhes pagar sequer os estágios e, quando lhes dão um emprego, é precário, mal pago e sem direitos.

É uma situação inadmissível e, por isso, é preciso que haja políticas direccionadas para impedir que esta exploração continue, inclusivamente criando empregos para os jovens, mas também garantindo os direitos que têm.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, è fondamentale aiutare e guidare i giovani nel mondo del lavoro. Non è sufficiente la scuola a formare i lavoratori del futuro, ma occorre favorire l'apprendistato presso le aziende.

Contrastare la disoccupazione, specie giovanile, è una delle sfide più importanti dell'Unione europea. Proprio per questo dobbiamo fare attenzione a non chiedere troppo, ad esempio nella lotta contro i cambiamenti climatici, alle imprese, altrimenti, se decidono di chiudere, per i nostri lavoratori non ci sarà futuro. Pensiamo piuttosto a contrastare le importazioni di merci a basso costo da quei paesi terzi che non rispettano le nostre regole e i diritti dei lavoratori, specie se minori.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident! Die anhaltende wirtschaftliche Situation in der EU hat gezeigt, wen es wirklich trifft: die jungen Menschen, jünger als 25 Jahre, von denen 21,4 % arbeitslos sind. Das sind doppelt so viele wie die Gesamtarbeitslosenquote in der EU! Junge Arbeitslose leiden auch später unter den Folgen der Arbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit birgt aber auch erhebliche soziale und wirtschaftliche negative Auswirkungen für unsere Gesellschaft, vor allem aber für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Jugend ist unsere Zukunft. Geben wir den Jungen eine gute und faire Chance, zum Beispiel durch Investitionen in u. a. eine bessere Bildung und eine gute Ausbildung, um ihnen dadurch eine gute Basis zu ermöglichen.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Herr Präsident! Die europäische Jugend braucht klare Perspektiven. Mit diesem Bericht wird der erste Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Die Aussicht auf eine gesicherte Zukunft, weg von der finanziellen Abhängigkeit von anderen hin zu einer geregelten Selbständigkeit kann eine solche Perspektive sein.

Dabei spielt der Einstieg ins Berufsleben eine wichtige Rolle. Oft sollen Berufspraktika diesen Schritt erleichtern. Allzu oft werden diese missbraucht. Es muss daher einen geregelten rechtlichen Rahmen geben, der nicht nur junge engagierte Frauen und Männer schützt, sondern auch die Qualität der Praktika, die sie absolvieren, sichert. Ein Praktikum muss als Teil des Ausbildungsprozesses der Jugend verstanden werden und nicht als Möglichkeit eines Arbeitgebers, billige Arbeitskräfte zu lukrieren. Es darf nicht sein, dass junge, motivierte und engagierte Frauen und Männer auf diese oder eine andere Weise ausgenutzt und benachteiligt werden. Der Altersdiskriminierung muss entschieden entgegengewirkt werden, denn Jugend ist unsere Zukunft. Schützen und fördern wir sie!

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D). - Panie Przewodniczący! Ja również z uwagą zapoznałem się ze sprawozdaniem, które przygotowała pani poseł. I muszę powiedzieć, że to jest niezwykle złożony problem. Bezrobocie młodzieży to są dwa aspekty.

Po pierwsze, nasze działania, które powinniśmy przeprowadzić, tak ażeby absolwenci po przebytych szkoleniach rzeczywiście mogli znaleźć miejsca pracy. I temu powinny służyć wszystkie polityki, które w dyspozycji swojej ma Unia Europejska, w tym również polityka rolna. I przy okazji reformy wspólnej polityki rolnej powinniśmy zadbać, żeby odpowiednie programy, projekty i finanse na te cele miały swoje miejsce w całym budżecie Unii Europejskiej.

A druga sprawa to projekty społeczne, które doprowadzą do tego, że młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa domowe i będą mieli zapewnione również wysokiej jakości usługi publiczne. Myślę tu o szkołach, o przedszkolach i o żłobkach, których tak bardzo brakuje nawet w bardzo dużych miastach, nie mówiąc już o małych miejscowościach i wsiach na terenie całej Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, youth unemployment is a travesty in the European Union at this time. It is an absolute tragedy that 20% of young people are unemployed. Many of them are highly educated, fully qualified and mad for work, but they cannot get jobs because they are paying for the sins of others – the sins of financial terrorists, greedy speculators, overpaid bankers, golf-playing non-performing regulators. Young people cannot get jobs as a result.

We have got to do something about it. We have got to create internships for them and give them jobs. They do not have to be highly paid jobs and they do not even have to be full-time jobs, but certainly these young people need to start working because, the longer a person stays without work, the more difficult it is to become a good worker. We have got to take action now. If we do, we will be doing a great service to the youth of this Union and it will remembered for evermore.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me réjouis largement de l'adoption de ce texte en commission de l'emploi. Le vote de ce rapport, alors que nous sommes actuellement en train de négocier le budget de l'Union pour 2011, tombe à point nommé. En effet, le Parlement a exprimé sa volonté de faire des politiques à l'intention des jeunes une priorité. Nous nous réjouissons de cela, mais ces politiques ne peuvent se circonscrire au sujet de la mobilité des jeunes. Elles doivent aussi concerner leurs droits. C'est exactement ce dont il s'agit ici.

Les abus constatés dans l'emploi des stages sont inquiétants et présentent le risque de créer un marché de l'emploi parallèle pour les jeunes. Ces situations précaires de jeunes stagiaires, qui répètent les stages là où ils pourraient être embauchés, sont dommageables à l'économie européenne et notamment au financement des systèmes de sécurité sociale.

À cet égard, je me réjouis que mon amendement demandant à garantir des conditions de travail et de vie décentes pour ces stagiaires ait été intégré à ce rapport. À mon sens, ce rapport est une étape vers un réel statut européen du stagiaire.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Takže symbolicky mladý človek nakoniec. Nezamestnanosť mládeže je skutočne momentálne v priemere v Európskej únii okolo 21 percent, ale v niektorých krajinách sa dokonca pohybuje až okolo 40 percent, čo je obrovské číslo, ktoré treba určite zastaviť.

Mladí ľudia sú najohrozenejšou skupinou v spoločnosti momentálne, pretože ak si nenájdete prácu, nemôžete si zabezpečiť samostatné bývanie a takisto mladí ľudia si nezaložia rodinu, čo sa týka demografického problému Európskej únie ako takého. Potrebujeme ale mladým ľuďom reálne pomôcť, a nie iba rozprávať, že budeme niečo robiť, ale treba reálne kroky, ktoré niečo zmenia.

A takisto si treba uvedomiť, že v čase globálnej hospodárskej krízy škrtať výdavky na vzdelávanie je určite najhlúpejšou cestou, ktorou môžeme ísť, a týmto si zabezpečíme len hlúpu populáciu v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Mr President, let me start by thanking your rapporteur, Ms Turunen, for her report, which is very timely. As was highlighted by several speakers, it is very clear that the young generation has been particularly badly affected by the economic crisis and the unemployment rate for young people is clearly unacceptable. We cannot waste the talent of our young people, where every fifth young European is without a job or without appropriate prospects.

The Commission therefore is particularly pleased, as am I personally, by the very good title of this report, because it is very clear that we need better-quality jobs for young people and that they need to get appropriate work experience. Where and how better to get work experience than through high-quality apprenticeships or internships? I therefore fully agree that these forms of training at the workplace should be used properly and should not replace regular jobs, as was highlighted by several speakers.

Full appreciation of the negative impact of economic crisis on the young generation was fully reflected in the Commission’s proposal for EU 2020 strategy. It is not a coincidence or an accident that two of the key targets for the Europe 2020 strategy are dealing with young people, and dealing with the importance of better education, ensuring that a higher proportion of the young generation have a university diploma and reducing the proportion of young pupils who are not able to complete primary or secondary education.

The Commission will therefore come with a concrete proposal in order to assist Member States in reaching these targets. We will present our flagship initiative on ‘Youth on the Move’ in September and we will put the emphasis on the development of fully integrated policies, bringing together education, training and employment.

The objective will be to establish a framework at EU level for promoting youth employment, including through policies to ensure that young people are equipped with the skills and competences they need and that are required by the labour market by means of specific actions to help young people get a first job and to ensure that they move upwards once in the labour market.

We will present measures on how to support young entrepreneurs and increase the self-employment of young people, and we would suggest targeted actions for young people with no or low qualification to help them to move into the labour market.

As I said at the beginning, I agree with the speakers that we have to find concrete and positive measures to stop the waste of young talent and energy and to help young people in Europe. I am sure that, with the support of the European Parliament, we will find an appropriate recipe to overcome this very serious crisis.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη 6 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. – A Uachtaráin, tá na rátaí dífhostaíochta i measc daoine óga ag fás go fíorthapaidh ar fud an domhain agus faoi láthair níl mórán deiseanna ag daoine óga teacht ar fhostaíocht rialta bhuan. Déantar idirdhealú ar bhonn aoise in aghaidh daoine óga agus iad ag dul isteach sa mhargadh saothair agus cuirim lánfháilte roimh a bhfuil sa tuarascáil maidir le rochtain don óige ar an margadh saothair a spreagadh.

Cuirim fáilte ar leith roimh an togra maidir le níos mó post a chruthú trí fostóirí a spreagadh chun infheistíocht san óige a dhéanamh. Tá traenáil leanúnach agus oiliúint fíorthábhachtach ó thaobh rochtain don óige ar an margadh saothair a fheabhsú agus tá earnáil an oideachais tríú leibhéal mórluachach sa mhéid seo.

Caithfear intéirneachtaí agus printíseachtaí a spreagadh, ag déanamh deimhin de nach bhfuil aon dúshaothrú i gceist agus go mbíonn na daoine óga in ann bunchostais mhaireachtála a íoc agus dul isteach sa mhargadh saothar amach anseo gan idirdhealú ar bith á dhéanamh orthu. Ní foláir go rachadh an Chomhairle, an Coimisiún agus na Ballstáit i dteagmháil le daoine óga ionas gur féidir na riachtanais agus tosaíochtaí seo acu a chur san áireamh agus beartas á dréachtú.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. – Rata îngrijorător de mare a tinerilor fără loc de muncă - dublă faţă de ponderea generală a şomerilor la nivelul UE - reflectă dificultatea tinerilor de a se angaja, această tendinţă fiind amplificată dramatic de recesiune. Afectată disproporţionat de criza economică, tânăra generaţie riscă excluziunea socială. Peste 5,5 milioane de tineri europeni fără loc de muncă se confruntă cu sărăcia şi cu dificultăţile în a urma şcoala. Tinerii sunt obligaţi să accepte locuri de munca precare, cu salarii mici si asigurări sociale reduse, fiindu-le afectate sănătatea şi siguranţa la locul de muncă. Un grad sporit de vulnerabilitate se înregistrează în mediul rural, unde, în ţări precum România, sărăcia, şomajul, munca prematură şi abandonul şcolar distrug destinele a numeroşi copii şi tineri.

Alături de strategiile de relansare economică şi creare de locuri de muncă, de adaptare a procesului de învăţământ pentru a nu produce şomeri pe banda rulantă, de combatere a muncii la negru şi de exploatare a tinerilor, consider că se impune instituirea unei Garanţii europene pentru tineret, care să asigure dreptul fiecărui tânăr ca după 4 luni de şomaj să i se ofere un loc de muncă sau o formă combinata între muncă şi formare suplimentară.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. – Declinul economic a cauzat o creştere masivă a ratei şomajului în rândul tinerilor, aceasta fiind una dintre problemele cele mai urgente ale Europei. În prezent, peste 5,5 milioane de tineri sub 25 de ani sunt şomeri, reprezentând un procent de 21,4% - dublu faţă de rata generală a şomajului. Crizele anterioare au dovedit că tinerii sunt cei mai afectaţi deoarece sunt ultimii angajaţi şi, în multe cazuri, primii care sunt concediaţi.

Mulţi tineri, în special în sudul Europei, au contracte pe termen scurt, ceea ce înseamnă că sunt uşor de concediat în perioade de criză.

Comisia Europeană trebuie să majoreze finanțarea Fondului social european, să aloce cel puțin 10% din acest fond proiectelor destinate tinerilor și să simplifice accesarea acestui fond.

Consider că cele mai importante aspecte ce pot fi abordate la nivelul UE pentru a ajuta tinerii sunt: Carta europeană a calităţii stagiilor, care se va asigura că, în cazul în care experienţa practică va fi încorporată în sistemele de învăţământ, se vor respecta anumite condiţii şi introducerea unei garanţii europene pentru tineret, care să asigure dreptul ca fiecărei persoane tinere din UE să îi fie oferit un loc de muncă după cel mult 4 luni de şomaj.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. – Tineretul reprezintă viitorul Europei, dar şi unul dintre cele mai vulnerabile grupuri din societate, mai ales în actuala criză economică şi financiară. În sudul şi estul Europei, rata şomajului la tineri este de aproape 30%. Tinerii trebuie să beneficieze de oportunităţi mai mari în domeniul educaţiei şi ocupării forţei de muncă, de îmbunătăţirea mecanismelor de inserţie socială şi de o participare activă în societate.

Pentru a contribui la realizarea unei „Europe a tinerei generaţii” pe piaţa muncii, statele membre trebuie: - să asigure un tranzit coerent din sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă prin promovarea şi sprijinirea unor măsuri precum stagiile plătite şi consilierea profesională; - să asigure accesul tinerilor şi al tinerelor mame la piaţa forţei de muncă şi la mecanisme de protecţie socială; - să încurajeze angajatorii să ofere locuri de muncă stabile şi de lungă durată tinerilor şi o plată care să reflecte nivelul lor de efort şi capacităţile lor profesionale şi intelectuale; - să protejeze tinerii împotriva contractelor care conţin clauze care îi aşează în poziţii precare în raport cu angajatorul. Este momentul în care tinerii trebuie să fie promovaţi şi să li se asigure un mediu civilizat, cu adevărat european, de muncă şi viaţă.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia