Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2153(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0203/2010

Ingediende teksten :

A7-0203/2010

Debatten :

PV 05/07/2010 - 23
CRE 05/07/2010 - 23

Stemmingen :

PV 06/07/2010 - 6.17
CRE 06/07/2010 - 6.17
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0264

Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 5 juli 2010 - Straatsburg Herziene uitgave

23. Groenboek van de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese Unie (korte presentatie)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009/2153(INI)) (A7-0203/2010)

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, relator. − Senhor Presidente, caro Comissário, caros Colegas, em primeiro lugar permitam-me que saúde e que agradeça a todos os intervenientes neste relatório, que possibilitou uma larga maioria na Comissão do Ambiente – 55 votos a favor, 3 contra e nenhuma abstenção – e agradeço o trabalho, o envolvimento que possibilitou este conteúdo.

Os biorresíduos correspondem a cerca de 30 % dos resíduos sólidos urbanos. São mais de 100 milhões de toneladas que são produzidas anualmente. Não nos podemos esquecer de que os resíduos são responsáveis por mais de 109 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa. São mesmo a quarta fonte de emissão de gases com efeito de estufa, depois da energia, da indústria e da agricultura.

É conveniente que os biorresíduos sejam olhados como um recurso. É conveniente que o potencial dos biorresíduos seja todo ele aproveitado. Até este momento, infelizmente, continua uma grande deposição de resíduos nos aterros, o que provoca custos ambientais.

Temos uma legislação dispersa. Temos uma legislação que está em vários textos legislativos, que precisa de harmonização. Uma legislação que requer e que impõe clareza – outra clareza – e mais simplicidade. Por isso, a defesa que fazemos de uma directiva específica, uma directiva que traga certeza e segurança jurídica para os investidores públicos e privados, no respeito pelas especificidades locais, no respeito pelo princípio da subsidiariedade.

No entanto, esta directiva é essencial. Neste relatório defendemos, obviamente, a hierarquia dos resíduos e, nomeadamente, a prevenção, que deve ser vista de uma forma lata.

O melhor resíduo é aquele que nunca terá hipótese de se transformar num resíduo. Por isso as opções do público no sentido, por exemplo, de evitar que os jardins onde há muita verdura ou que necessitam de muita manutenção e que dão muitos resíduos sejam vistos de outra forma, no sentido de evitar que haja essa quantidade de resíduos que é produzida. Mesmo na alimentação, embalagens com datas de validade que, muitas vezes, devido aos alimentos que contêm, são desperdiçadas, são deitadas fora.

A sensibilização, o avanço para uma sociedade de reciclagem é fundamental no sentido até de criar mais emprego. Por cada 10 mil toneladas de resíduos reciclados podem conseguir-se 250 postos de trabalho, enquanto que na deposição em aterros, para as mesmas toneladas, só se conseguem 10 postos de trabalho.

Os resíduos são importantes para o combate às alterações climáticas. São importantes para combater a degradação dos solos através de um composto de alta qualidade, e defendemos que esse composto tenha normas também em termos da União Europeia e também para a produção de bioenergia.

Defende-se a tónica na questão do resultado, por exemplo, no composto, de forma a que se encoraje a investigação científica, de forma a que se encoraje a inovação. Defendemos, no fundo, a Estratégia 2020, com um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento inteligente e um desenvolvimento inclusivo.

Este é um relatório que tem ambição, mas também realismo, porque, por exemplo, na recolha selectiva, queremo-la obrigatória, mas desde que seja possível do ponto de vista local, desde que seja possível do ponto de vista económico e ambiental. Por isso, esta frase que disse: defendemos a ambição, mas também o realismo.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Dziękując za to sprawozdanie, pragnę powiedzieć, że bioodpadów nie należy traktować jako problemu, jako czegoś, co zanieczyszcza środowisko i ma negatywny wpływ na gospodarkę.

W odpowiednim wykorzystaniu tych produktów ubocznych drzemie ogromny potencjał. Dzięki właściwemu gospodarowaniu bioodpadami jesteśmy w stanie produkować energię odnawialną, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego, ograniczyć zmiany klimatu przez odpowiednio przeprowadzony proces recyklingu czy wpłynąć na ograniczenie procesu degradacji gleb dzięki wykorzystaniu odpadów do produkcji wysokiej jakości kompostu. Oczywiście, aby stworzyć odpowiednią do tego celu infrastrukturę i zachęcić przedsiębiorstwa do prowadzenia badań i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, niezbędne są odpowiednie nakłady finansowe. Jednakże poniesione koszty przyczynią się w przyszłości do polepszenia gospodarki oraz poprawienia jakości życia obywateli, a więc gra jest warta przysłowiowej świeczki.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I should like to compliment Mr Fernandes on his report. It could not be more timely, because right across the European Union the citizens at large are now getting to grips with what is happening to our world, the effect of climate change and especially how they individually can make a difference. It has taken a long time for that message to get through, but you can see it in schools: in my own country, more and more schools are now getting the green flag. The message from this is spreading out to their parents and the environment and there is much greater care as regards how they deal with issues, recycle waste and so forth. It can also be seen in agriculture: for example, farmers realise the damage that too much fertiliser causes, and they are now cutting back. I think now is the time to move and to help people ensure that they can make a contribution to the development of anaerobic digesters and so on, and, as other speakers have said, to the development of job creation for the new economy.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Gratulálok Fernandes úrnak úgy, mint aki 2007-ben a biogázról szóló jelentésnek volt a jelentéstevője. A mezőgazdasági termelés és az erdőgazdálkodás természetes velejárója a biohulladék-képzés. E tekintetben van vitám a jelentéstevővel, hiszen az állatok trágyája az állattenyésztés szerves összetevője. Nagyon fontos lenne, és kérném Sefcovic urat, hogy amit 2007-ben kért a Parlament, azt erősítsék meg, nevezetesen, hogy a biogáztermelésre a Bizottság fordítson forrásokat. És legalább ilyen fontos az, amiről már Kalinowski kolléga is beszélt, nevezetesen a komposztálás, és Fernandes úr jelentésében benne van, hogy az Európai Bizottság nyújtson támogatást a biohulladék komposztálásához, hiszen ez környezetvédelmi, mezőgazdasági szempontból – ahogyan már elhangzott – rendkívül fontos törekvés, és az is, hogy az új tagállamok különös nehézségekkel néznek szembe mind a biogáznál, mind a komposztálásnál. Vegyék figyelembe az új tagállamok sajátosságait.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D). - Panie Przewodniczący! Ja również chciałbym pogratulować sprawozdania i zwrócić uwagę na kilka elementów, które są istotne w całej Unii Europejskiej. Otóż dotychczas nie mamy rozwiązanego problemu związanego z segregacją odpadów i tak jak niektóre gminy sobie z tym poradziły, tak bardzo wiele regionów, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej, jest daleko w tyle. Bez dobrej segregacji nie ma możliwości dobrego wykorzystania bioodpadów, a tu – o tym już była mowa – istnieje wiele możliwości.

Myślę tutaj przede wszystkim o biogazowniach. I to są projekty, które absolutnie powinny być rozwijane w całej Unii Europejskiej i wspierane przez fundusze, – zarówno te fundusze na szczeblu regionalnym, ale też biogazownie na szczeblu bardzo lokalnym – gdyż produkcja prądu i dystrybucja z gazowni jest o wiele bardziej ekonomiczna niż z innych źródeł.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione è senza dubbio un lavoro ben fatto e di questo mi complimento con il relatore. Mi ha colpito molto positivamente una delle prime frasi della motivazione che vorrei citare testualmente: "la politica di gestione dei rifiuti deve riguardare la trasformazione dell'UE in una società del riciclaggio".

Però vi trovo delle contraddizioni, per esempio il fatto che la differenziata debba essere obbligatoria purché sia l'opzione migliore da un punto di vista non solo ambientale ma anche economico, ovvero che gli investimenti degli Stati non vanno messi in discussione pur se in direzione opposta alle indicazioni europee.

Con questo spirito, come è già accaduto con la direttiva quadro sui rifiuti, l'Unione europea fornirà poco più che un suggerimento, e ci scordiamo che al problema rifiuti è nostro dovere fornire risposte ambiziose e incisive, proprio in virtù del principio di sussidiarietà dietro al quale troppo spesso le Istituzioni europee si nascondono. Fissiamo degli obiettivi di differenziata e imponiamo il raggiungimento degli stessi, prendiamo le migliori pratiche, come le politiche "rifiuti zero" – già realizzate in alcune parti degli USA – e rendiamole vincolanti a livello di tutti gli Stati membri!

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, I too would like to give my congratulations to Mr Fernandes. Having read this report, we find it a comprehensive run-through of all of the issues associated with bio-waste: landfill, the loss of an energy resource and the need for quality control on compost. They are all covered.

So it is with great regret that I have to say that I do have an argument with one part of it. The rapporteur lost my support on the point where he talks about a mandatory – that means compulsory – separate collection regime across Europe. I object to this in principle on the grounds of subsidiarity and I object most particularly on the grounds that it seeks to lock in a method that in many places is being superseded by high-tech autoclave and other technology. In other words, it is becoming outmoded before we have even set it up, and this really puts EU regulation in its worst possible light. I object to the knee-jerk reaction to call for more regulation rather than create incentives and I urge the Commission to maintain its position and oppose the call for compulsion.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). - Panie Przewodniczący! Uprzejmie dziękuję za możliwość zabrania głosu. Chciałem podziękować za to sprawozdanie, które wyznacza kierunki radzenia sobie z odpadami biodegradowalnymi. Chcę powiedzieć, że 30% z nich nadaje się do kompostowania. Oczywiście najważniejsze jest posiadanie systemów recyklingu. Niestety kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie posiadają skutecznie wdrożonych dyrektyw. Należy w tym zakresie podnieść skuteczność zwiększania recyklingu, w tym także kompostownia, które jest najlepszym i najbardziej naturalnym środkiem radzenia sobie z tymi odpadami.

Natomiast wydaje się także bardzo zasadne spojrzenie na możliwości odzyskania energii. Chciałbym tutaj podać przykład Danii, która w największym zakresie wykorzystywała w dziedzinie energii odnawialnej właśnie biogazownie. To jest przykład dla całej Europy, jak możemy sobie radzić przy wykorzystywaniu energii odnawialnej na tak dużą skalę. Wydaje się zasadne, aby przyszła agenda finansowa – strategia 2020 – przewidziała środki wspomagające tego typu rozwój w państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Mr President, I would like to start by thanking the rapporteur, Mr Fernandes, for his report on bio-waste. I would also like to thank the members of the committee for their valuable contributions on this very important subject.

As you know, on 18 May, the Commission adopted the communication on future steps in bio-waste management in the European Union. This communication is accompanied by an annex with a detailed technical analysis of the measures that could be taken to improve the management of bio-waste in the EU as a whole and in each Member State individually. While preparing this communication, our departments have been paying close attention to the debates on bio-waste held in the European Parliament. I find it very encouraging that we have arrived at the same general conclusions: there is still room for improvement in bio-waste management in the EU, and this improvement can bring positive economic and environmental results. I also agree that the key to success lies in better enforcement of existing legislation, especially the Landfill Directive. However, as optimal bio-waste policies may differ from country to country or even between regions, further analysis on the grounds of subsidiarity is necessary.

The main difference between the Commission’s approach and the rapporteur’s approach revolves around the issue of a possible bio-waste directive. The Commission takes the view that a self-standing directive would bring limited added value. It is possible to improve the bio-waste management based on existing and already envisaged legislation. Therefore the Commission plans to initiate a number of actions aimed at improving bio-waste management, including: setting criteria for the production of high-quality compost using the ‘end of waste’ procedure envisaged in the Waste Framework Directive; analysing the viability of setting minimum standards for the use of bio-waste in agriculture within the revision of the Sewage Sludge Directive; and analysing the possibility of introducing targets for separate collection or recycling of bio-waste within the review of the recycling targets of the Waste Framework Directive by 2014 at the latest.

I believe that we can meet the essence of the Parliamentary request through the package of measures proposed by the Commission and I am therefore grateful for your readiness to further cooperate on this important and challenging dossier.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη 6 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. – V Evropské unii je ročně vyprodukováno 118–138 milionů tun biologického odpadu, z toho 88 milionů tun představuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Až 40 % biologického odpadu je ukládáno na skládky. Taková praxe představuje významné riziko znečištění podzemních vod, půdy a příspěvek k emisi skleníkových plynů. Dochází tak k nenávratnému vyřazení zdrojů biologického materiálu z hospodářského a přírodního cyklu, místo aby byla pomocí kvalitních kompostů posílena produktivita půdy včetně její schopnosti zadržovat vodu. V souvislosti s potřebou masivního využití kompostů v zemědělství by bylo vhodné, aby Komise vyvinula tlak na odblokování rámcové směrnice o půdě v Evropské radě. Základním nedostatkem v oblasti nakládání s biologickým odpadem je rozdílná úroveň implementace existující legislativy v členských státech. Proto vítám a plně podporuji požadavek, aby Komise vypracovala návrh samostatné směrnice o nakládání s biologickým odpadem do konce roku 2010. Postoj Komise v této věci se musí změnit, musí být významně proaktivní a daleko ambicióznější než dosud. Stejně tak pokládám za nezbytné posílení výchovných prvků v oblasti nakládání s odpadem. Nejlepším a nenahraditelným způsobem podpory recyklace a prevence vzniku odpadů je vytvoření potřebného společenského požadavku. Nejpřímější cestou k tomu je vzdělávání mladé generace a zavedení udržitelného nakládání s odpadem mezi společenské normy.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. – Effective management of biowaste can bring many environmental benefits, such as improved soil quality and the production of renewable energy in the form of biogas. So I support measures which will increase and improve the collection and treatment of biowaste. However, the nature of mandatory collection systems and how collection targets are calculated will be crucial. Many smallholdings in Romania already recycle biowaste, even though this would not be officially recognised under a collection system because it never enters the official waste stream. So any future directive and collection targets for biowaste must be flexible enough to allow for significant national and regional differences.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid