Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2230(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0202/2010

Předložené texty :

A7-0202/2010

Rozpravy :

PV 05/07/2010 - 24
CRE 05/07/2010 - 24

Hlasování :

PV 06/07/2010 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0254

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 5. července 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

24. Strategie Evropské unie pro region Baltského moře a role makroregionů v budoucí politice soudržnosti (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva Wojciecha Michała Olejniczaka jménem Výboru pro regionální rozvoj o strategii Evropské unie pro region Baltského moře a roli makroregionů v budoucí politice soudržnosti (2009/2230(INI)) (A7-0202/2010).

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak, zpravodaj. (PL) Pane předsedající, úvodem chci poděkovat stínovým zpravodajům za naši plodnou spolupráci, díky níž jsme dokázali vytvořit dokument, který má obrovský význam pro řadu oblastí práce Unie. Zpráva o strategii Evropské unie pro region Baltského moře a roli makroregionů v budoucí politice soudržnosti zdůrazňuje význam regionální spolupráce pro provádění opatření týkajících se řady politik, včetně politiky dopravní, rybolovu, energetické a zemědělské, ale i vědeckého výzkumu. Reálná možnost k tomu, abychom tento ambiciózní plán uvedli v život, se objevila v roce 2004, kdy se počet baltských států zapojených do struktur Evropské unie zvýšil na osm z devíti.

Prioritní význam v makroregionální spolupráci je přikládán dopravní politice a ochraně životního prostředí. Obě oblasti spojuje nutnost snižování rozdílů mezi různými normami pro infrastrukturu, ale obě také dokonale ilustrují strukturu závislosti našich členských států, která je typická pro tento přístup. Bez integrované činnosti každé ze zemí, které jsou kolem tohoto pobřeží situované, nemohou být žádná opatření pro boj proti znečištění a kontaminaci ekosystému v baltském regionu účinná.

Zadruhé je makroregionální spolupráce nepochybně vkladem a přínosem pro vytváření dobrých podmínek pro rozvoj inovací. Adekvátním využíváním obrovského intelektuálního potenciálu místních obyvatel můžeme dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti hospodářství celého makroregionu. To bude mít zároveň svou nezpochybnitelnou důležitost pro rozvoj celé Evropské unie, pro niž má silnější postavení a stabilnější hospodářská situace obrovský strategický význam.

Zatřetí nesmíme zapomínat na sociální cíle. Nepopiratelný význam má vytváření takových podmínek, které budou zárukou prosperity občanů, a začleňování kulturních, vzdělávacích a turistických prvků do projektů. Přispění k rozvoji občanské společnosti, která je základem demokratického politického systému, samozřejmě současně napomáhá k posílení procesu integrace. O všech těchto změnách však nemůže být ani řeč, dokud se nezlepší celkové životní podmínky obyvatel. Proto je nutné trvale a aktivně podporovat vytváření nových pracovních míst.

Strategie Evropské unie pro průkopnický či pilotní makroregion Baltského moře je v této době důležitým referenčním bodem v rozpravě o budoucí politice soudržnosti po roce 2013. Projekty realizované v rámci strategie obecně využívají prostředků této politiky. Avšak se zřetelem k jejich meziodvětvové povaze by dnešní rozprava měla být zaměřena na to, aby v blízké budoucnosti vznikaly konkrétní metody a zdroje prostředků, ale též vhodný způsob financování makroregionálních strategií v příštím programovacím období.

S ohledem na budoucnost těchto strategií s velkou nadějí očekáváme plán Evropské komise vytvořit databázi osvědčených postupů, jež nám umožní důkladně sledovat opatření, která se v současné době už realizují, a využívat je jako modely pro jiné strategie. Vzhledem k tomu, že je třeba, aby programy realizované v rámci strategie pro Pobaltí a na ně navazující makroregionální projekty byly co nejkvalitnější, vyzýváme Komisi, aby vytvořila nástroje a objektivní kritéria k ochraně toho, co bylo až dosud vykonáno. Díky tomu bude moci být střednědobá analýza provádění strategie referenčním bodem pro další úkoly tohoto typu.

Neměli bychom zapomínat ani na to, že musíme mít odpovědi na otázky, které jsou v tomto ohledu klíčové – mají být tyto strategie realizovány v rámci politiky soudržnosti a jaké prostředky mají být poskytnuty, aby byly finanční prostředky přicházející z Evropské unie využity efektivně? S velkým uspokojením konstatuji rozvoj myšlenky makroregionů. Všechni tak mají příležitost zaměřit se na přeshraniční úrovni na otázky, které jsou důležité z hlediska územní soudržnosti, jinak řečeno pro uplatňování myšlenky integrace, která má podporu už od samých počátků Evropské unie. Navíc vytvoření funkčních regionů sdílejících stejné cíle má naději stát se stimulátorem větší účinnosti regionální politiky.

Dámy a pánové, příklad Baltského moře slouží jako vzor, je to povzbuzení, abychom započali práci i v jiných makroregionech, a svědčí o výrazně lepší integraci.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE) (GA) Pane předsedající, na úvod bych chtěl říci, že jsem zastáncem této strategie pro spolupráci zemí kolem Baltského moře. Především to nezpůsobuje žádné problémy ostatním zemím a nepůsobí to problémy ani samotné Evropské unii.

Jsou s ní spojena tři Ne –, jež jsou pro nás velmi důležitá. Zaprvé nejsou přidělovány žádné další finanční prostředky; zadruhé nevzniká žádný další právní rámec; a za třetí nevznikají žádné další instituce. Jak zpravodaj uvedl, tyto země se spojují proto, aby společně řešily společné problémy, například otázky životní prostředí a sociální a hospodářské problémy. Tato strategie má tedy potenciál přinést velmi dobré výsledky a může se stát vzorem pro další makroregionální strategii v budoucnosti.

Podařilo se mi skončit dřív, než uběhla minuta.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Pane předsedající, jsem přesvědčen, že strategie Evropské unie pro region Baltského moře přispěje k udržitelnému rozvoji tohoto regionu. Je však nezbytné zajistit, aby byl tento dokument pravidelně aktualizován a důsledně uváděn do praxe.

Podle mého názoru je jedním z nějvětších úkolů regionu Baltského moře vytvoření účinné sítě námořní, pozemní a vnitrozemské vodní dopravy. Proto mne těší, že konečná verze dokumentu obsahuje můj pozměňovací návrh zdůrazňující význam středoevropského dopravního koridoru. Myslím, že tento koridor, který je nejkratším spojením mezi Skandinávií a Jaderským mořem, má zásadní význam pro celý region Baltského moře. Posílí infrastrukturu a sociální vazby mezi městy a regiony a zároveň přispěje k růstu jejich bohatství. Vzhledem k tomu, že to není jen projekt hospodářský, ale i politický, kulturní a historický, zaslouží si naši nejvyšší pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). (PL) Pane předsedající, chtěl bych panu Olejniczakovi blahopřát k vynikající zprávě. Jak víme, máme v současnosti před sebou v oblasti politiky soudržnosti novou výzvu. Sfér a oblastí, jako je Baltské nebo Středozemní moře, se makroregionální politika nepochybně týká.

Chtěl bych upozornit na něco, co ve svém vystoupení už zdůraznil pan Zasada. V dnešní době musí dojít k tomu, aby dvě oblasti soudržnosti – Baltské moře a Středozemní moře – byly propojeny souvislým přeshraničním dopravním koridorem. Na to, aby spolu mohla být tato dvě nová centra růstu účinně propojena, potřebujeme uvolnit v rámci nové formy financování veškeré dostupné prostředky. Chtěl bych připomenout, že konzultace ohledně transevropské dopravní sítě v současné době stále ještě probíhají. Tato síť by vyžadovala soudržnost v železniční, silniční a vodní dopravě. Otázka propojení těchto dvou regionů bude patrně asi nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím harmonizaci makroekonomické politiky pro rozvoj Baltského a Středozemního moře.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Při nedávné návštěvě Výboru pro dopravu a cestovní ruch v Lotyšku a Estonsku byl problém dopravního propojení Pobaltí se sousedními regiony oprávněně jedním z velmi diskutovaných témat. Nejde pouze o bezprostřední propojení směrem na východ, kde existují významná úzká hrdla (příkladem za všechny je estonské a současně unijní hraniční město Narva s několikadenním čekáním na průjezd hranice), stejně důležité je i propojení se vzdálenějšími evropskými regiony. Z tohoto pohledu má svůj nesporný přínos tzv. Baltsko-jaderský koridor spojující region Baltského moře s jihem Evropy. Má jednoznačnou podporu všech dotčených krajů a samospráv a povede i k dalším pozitivním efektům pro hospodářský rozvoj území daleko za hranicemi makroregionu Baltského moře.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Blahopřeji panu Olejniczakovi k jeho zprávě, neboť strategie pro Baltské moře byla první makroregionální strategií v Evropské unii. Ti z nás, kdo by rádi vytvořili Dunajský makroregion, se musí v mnohém poučit ze zkušeností, jež jsme získali v souvislosti s regionem Baltského moře. Jedním z takových poznatků je nestanovovat příliš mnoho priorit. Namísto toho by měly být stanoveny dva nebo tři hlavní cíle, které budou pro země Podunají spojující. Podobně jako v případě strategie pro Baltské moře jsou těmito cíli doprava – splavnění Dunaje; ochrana životního prostředí – ochrana čistoty a biologické rozmanitosti Dunaje; cestovní ruch. Jsem přesvědčen, že toto téma bude jednou z klíčových priorit maďarského předsednictví v roce 2011. Velmi mne těší, že Komise je zastoupena slovenským komisařem a místopředsedou Komise panem Šefčovičem. Doufejme, že vytvoření strategie pro Podunají nebude trvat pět let. Region Baltského moře je pro nás dobrým příkladem.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). (PL) Pane předsedající, jako poslanec z Gdaňska, města u Baltu, podporuji strategii pro region Baltského moře jako pilotní projekt pro podobné makroregionální strategie. Byl bych rád, aby to byl úspěšný projekt. Říkám to však se dvěma výhradami.

Zaprvé je nutné, aby byly pro konkrétní projekty, které jsou součástí strategie, k dispozici finanční prostředky. Mají-li být peníze, jsou nutné zvláštní zdroje financování. Jinak se strategie stane jen akademickým cvičením a planým tlacháním. Mají-li být k dispozici zdroje financování, je nutné přijmout rozhodnutí o tom, zda budou na tuto strategii vyčleněny mimořádné finanční prostředky, či zda budou provedeny škrty v jiných odvětvových programech nebo regionálních politikách. To by nebyl dobrý nápad.

Moje druhá výhrada má konkrétnější povahu. Balt je bohužel stále nejvíce znečištěným mořem v Evropě. Mezitím je s tichým souhlasem Evropské unie a podporou některých členských států budován kontroverzní severní plynovod. Jak je správně zdůrazněno ve zprávě, je nutné snížit závislost regionu na dodávkách energie z Ruska. Jakou cenu mají naše usnesení, když se Evropský parlament před dvěma lety proti výstavbě severního plynovodu postavil a nyní, o dva roky později, se plynovod stejně buduje. Navzdory těmto výhradám si strategie zaslouží podporu a tento region si zaslouží příležitost.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Pane předsedající, blahopřeji panu zpravodaji a rád bych znovu zdůraznil, že strategie pro region Baltského moře je první makroregionální strategií tohoto druhu a úspěch, kterého snad dosáhne, bude příkladem pro ostatní obdobné regiony. Cílem strategie je snížit rozdíly v úrovni sociálního a hospodářského rozvoje baltských států. Ochrana životního prostředí a rozvoj dopravní infrastruktury jsou velmi důležitými pilíři strategie. Integrace této oblasti jednoznačně přispěje k rychlejšímu rozvoji a větší přitažlivosti zemí regionu Baltského moře.

Jednou z podmínek úspěchu této strategie je však rozvoj dobré a účinné spolupráce při řízení na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). (RO) Strategie pro region Baltského moře je důležitá ze dvou důvodů. Zaprvé umožňuje v jednotném rámci zvládat výzvy a využívat příležitosti tohoto regionu. Zadruhé je to pilotní strategie pro budoucí makroregionální strategie. Analýza jejího úspěchu proto může posloužit jako vzor pro provádění budoucích strategií, zejména strategie pro Podunají.

Myslím, že politiky a programy Evropské unie jsou pro region mimořádně důležité a budou klíčovým prvkem strategie. Abychom zajistili, že se tak stane, je mimořádně důležité, aby zúčastněné členské státy využily veškeré prostředky, které jim byly na toto programovací období přiděleny.

Dále bych rád zdůraznil, že kdyby se nám podařilo zvýšit profil jednotlivých regionů, mohlo by to značnou měrou přispět k lepšímu využívání těchto prostředků EU a vytvořit přidanou hodnotu na regionální úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, místopředseda Komise. – Pane předsedající, rád bych ještě jednou poděkoval panu zpravodaji za jeho velmi důležitou zprávu a poděkoval Parlamentu za jeho snahu podílet se na strategii Evropské unie pro region Baltského moře. Tento nový makroregion zkouší nový způsob práce. Jeho úspěch bude do značné míry záviset na tom, jak bude naplněn akční plán, který doprovází sdělení Komise. Je zcela zjevné, že pro úspěch strategie Baltského moře bude mít klíčový význam angažovanost států, regionů a dalších zúčastněných subjektů.

Je to poprvé, kdy jsme připravili integrovanou strategii pro skupinu členských států, které se potýkají se stejnými problémy a které mohou využít stejných příležitostí. Bude to strategie šitá na míru. Připravujeme postup provádění strategie, s novým řízením a novými pracovními metodami, jejichž úkolem je proměnit slova v činy. Poprvé se snažíme přijít s celkovou synergií, kdy bychom chtěli zajistit finanční možnosti – různé nástroje, programy a regionální příležitosti – pro vytvoření nového makroekonomického přístupu k regionu.

Strategie řeší otázky životního prostředí, hospodářství, energetiky, dopravy, bezpečnosti a zabezpečení a nabízí tak nový jednotící přístup a propojuje klíčové politické oblasti s tím, že její účinek je maximalizován podněcováním vzájemných interakcí dotčených oblastí. Tento přístup již zaznamenal velký úspěch a mnohé projekty byly vytvořeny, urychleny a spolufinancovány z programů strukturálního fondu a vstoupily do realizační fáze za pouhých osm měsíců.

Komise velmi stojí o to, aby se jí podařilo udržet dosavadní tempo, kterého se v této strategi podařilo dosáhnout. Výroční konference zúčastněných stran, která se uskuteční ve dnech 14. až 15. října tohoto roku v Talinu, poskytne příležitost k tomu, abychom se z prvních měsíců strategie poučili a aby byly případně předloženy další návrhy. Prvním ze čtyř pilířů strategie EU pro region Baltského moře je životní prostředí a klíčovým prvkem strategie je i samotná revitalizace kvality mořské vody.

Několik řečníků hovořilo o dopravě, která je samozřejmě dalším důležitým tématem, které je nutno komplexně řešit. Jsou zvažovány některé slibné projekty, konkrétně v rámci dvaceti prioritních os, což jednoznačně zlepší integraci regionu.

Baltský region je průkopníkem makroregionálního přístupu. Díky jeho výsledkům bude moci vidět, jakou přidanou hodnotu může tento nový pracovní postup přinést. Komise proto vývoj pozorně sleduje a těší se na vznik strategie pro Podunají, která se v současnosti připravuje. Jak řekl pan Tabajdi – jsem ze Slovenska a velmi mne těší, že je tento projekt připravován. Velmi rád říkám, že se tak děje pod bedlivým dozorem komisaře Hahna, který je z Rakouska a jistě regionu Podunají velmi dobře rozumí. Případný vznik dalších makroregionů bude záviset na tom, jak si tyto první dva povedou a zda budou předloženy další návrhy, aby se ukázala zvláštní přidaná hodnota jdoucí nad rámec stávající spolupráce, a zda budou skutečně naplněny jasně stanovené potřeby, které žádnými jinými prostředky nelze naplnit.

Doufám, že další provádění a plnění strategie pro Baltské moře bude úspěšné, a přeji nadcházejícímu maďarskému předsednictví mnoho úspěchů při spolupráci s Komisí, jejímž výsledkem budou kvalitní návrhy pro strategii pro Podunají a region Podunají.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je skončena.

Hlasování se bude konat zítra, v úterý 6. července ve 12:00 hodin.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Vzhledem k tomu, že v regionu Baltského moře jsou mezi jednotlivými oblastmi rozdíly v úrovni hospodářského rozvoje a inovací a že je zde zapotřebí posílit potenciál vysoce rozvinutých regionů a zmírnit nerovnosti s cílem vytvořit oblast s vysokou mírou konkurenceschopnosti, která je nezbytná v souvislosti se stárnutím populace, pevně věřím, že začlenění politik pro využití tvůrčího potenciálu a zkušeností starších lidí může pomoci k upevnění postavení této skupiny mezi obyvateli Evropské unie.

Zároveň vítám přínos budoucí strategie pro posilování spolupráce mezi státy a oblastmi na makroregionální úrovni a pro vypracování nových společných akčních strategií, jejichž cílem je pomoci jim při naplňování modelu přeshraniční spolupráce v Evropě ke zvýšení přitažlivosti tohoto regionu na evropské i světové úrovni.

Pevně věřím, že je naprosto nezbytné vytvořit centrum pro monitorování životního prostředí Baltského moře a výstražný systém pro případ nehody nebo vážného přeshraničního znečištění a rovněž i společnou zásahovou jednotku pro řešení takových situací.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písemně. (PL) Dámy a pánové, strategii EU pro region Baltského moře považuji za legitimní iniciativu, jejímž cílem je podpořit provádění některých evropských politik, zejména politiky soudržnosti, dopravní politiky, námořní politiky, environmentální politiky a inovační politiky. V souvislosti s celkovou koncepcí však vznikají mnohá nedorozumění a já bych je ráda objasnila.

Myslím, že je nutné vyjasnit otázku financování strategie, aby mezi potenciálními příjemci nevznikaly mylné názory a falešná očekávání. V návrhu rozpočtu pro rok 2011 byla odstraněna samostatná rozpočtová položka pro strategii a tato strategie byla zařazena pod evropskou politiku sousedství a východního partnerství. Zástupci Evropské komise hledají způsob, jak nejlépe využít pro tento účel strukturální fondy, většina zdrojů však již byla vyčleněna na jiné programy ještě dříve, než tato strategie vůbec vznikla. Velmi málo toho bylo řečeno o možnosti využívat prostředky dostupné prostřednictvím nástrojů, jako je rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj nebo prostředky vyčleněné na zdokonalení transevropské dopravní sítě.

Vyzývám proto k tomu, aby bylo jednoznačně stanoveno, kdo je zodpovědný za uvádění strategie do praxe a jaké je postavení jednotlivých aktérů, aby to nebyl opět jeden z projektů, o nichž sice padne mnoho slov, nemají však žádný měřitelný přínos.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D) , písemně. (EL) Chtěl bych ještě jednou poblahopřát zpravodaji k vynikající zprávě. Strategie pro baltský region zahajuje novou éru funkčních regionů, které jsou základem pro účinnější práci na důležitých výzvách přijatým integrovaným přístupem. Koordinace činností, co se týče jednotlivých politik s územním dopadem, může posloužit jako vodítko pro budoucí rozvoj politiky soudržnosti. Význam této strategie se však neomezuje jen na to. Mnohem důležitějším aspektem je skutečnost, že byla formulována na základě konzultací mezi všemi zúčastněnými subjekty v zemi a na všech úrovních správy. Pilíře, prioritní oblasti a základní plány strategie nebyly stanoveny shora, nýbrž jsou přirozeným vyústěním plánů a iniciativ, jež se v této oblasti vytvářely dlouho předtím a odrážejí konkrétní každodenní potřeby občanů. U vědomí tohoto cíle je zdůrazněno, že činnosti financované z peněz poplatníků povedou k co nejlepšímu výsledku, bude-li zabezpečeno účinné partnerství mezi všemi subjekty v dané oblasti. Je to v podstatě pilotní běh aplikací určených k budoucímu využití v dalších funkčních regionech.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), písemně. (PL) Na úvod svého projevu bych chtěl poděkovat panu Olejniczakovi za jeho zprávu o strategii pro region Baltského moře – první makroregion v EU – která vymezuje multifunkční základ spolupráce a věnuje zvláštní pozornost společným rozvojovým cílům a výzvám či trendům v budoucí makroregionální politice. Jejím cílem je zároveň připravit podrobný postup pro další makroregionální strategie. Pro region Baltského moře je charakteristická rozsáhlá spolupráce v oblasti hospodářství, ochrany životního prostředí a v různých formách sociálního rozvoje, která probíhá na několika úrovních. Země, které tento region tvoří, sdílí mnohé společné výzvy, a i když zůstávají nezávislé, podporují provádění strategie Evropské unie pro Baltské moře. I přes svou spíše obecnou povahu zpráva definuje mnohé společné cíle a základní doporučení týkající se úspěšné realizace strategie směrem k vytvoření dobré platformy spolupráce, účinné koordinaci a systému řízení. Úspěšná realizace všech těchto výzev je nicméně závislá na finančních prostředcích, a ty bohužel chybí. Strategie má být přínosem pro osm zemí Evropské unie a Rusko. Neměli bychom dopustit, aby nevyřešená otázka financování zabrzdila rozvoj a zdokonalování této ambiciózní nadnárodní iniciativy.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí