Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 6. juli 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Status over det spanske formandskab (forhandling)
 5.Aftale EU/USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra EU til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Medlemsstaternes tiltrædelse af konventionen angående internationale udstillinger, der blev undertegnet i Paris den 22. november 1928 (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (afstemning)
  6.2.Indgåelse af protokollen om integreret kystzoneforvaltning til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (A7-0191/2010, Jo Leinen) (afstemning)
  6.3.Aftale EU/Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (afstemning)
  6.4.Schweiz' og Liechtensteins deltagelse i Frontex (A7-0172/2010, Philip Claeys) (afstemning)
  6.5.Anmodning om beskyttelse af Valdemar Tomaševskis parlamentariske immunitet (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (afstemning)
  6.6.Kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (A7-0220/2010, Othmar Karas) (afstemning)
  6.7.EU-strategien for Østersøområdet og makroregioners rolle i den fremtidige samhørighedspoliitik (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (afstemning)
  6.8.EU's regionalpolitiks bidrag til bekæmpelsen af den finansielle og økonomiske krise med særlig fokus på mål 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (afstemning)
  6.9.Buspassagerers rettigheder (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (afstemning)
  6.10.Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (afstemning)
  6.11.Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og samspillet med andre transportformer (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (afstemning)
  6.12.Meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (afstemning)
  6.13.En bæredygtig fremtid for transporten (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (afstemning)
  6.14.Årlig betænkning fra Udvalget for Andragender 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (afstemning)
  6.15.Fremme af unges adgang til arbejdsmarkedet, styrkelse af status som praktikant og lærling (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (afstemning)
  6.16.Atypiske arbejdskontrakter, jobsikkerhed og nye former for arbejdsmarkedsdialog (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (afstemning)
  6.17.Grønbog fra Kommissionen om håndtering af bioaffald i EU (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Økonomisk styring i EU og euroområdet samt overvågning af nationale budgetter (forhandling)
 11.Overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Råd for Systemiske Risici - Beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed - Europæisk værdipapirtilsynsmyndighed - Makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici - Europæisk banktilsynsmyndighed - Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger - Grænseoverskridende krisestyring i banksektoren (forhandling)
 12.Den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme og fremtidige aktioner (forhandling)
 13.Kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker - Aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i finanssektoren (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 15.Nye fødevarer (forhandling)
 16.Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (forhandling)
 17.Krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (2728 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik