Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Απολογισμός της ισπανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 5.Συμφωνία ΕΕ/ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Προσχώρηση των κρατών μελών στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (ψηφοφορία)
  6.2.Σύναψη του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου (A7-0191/2010, Jo Leinen) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμμετοχή της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στις δραστηριότητες του FRONTEX (A7-0172/2010, Philip Claeys) (ψηφοφορία)
  6.5.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Valdemar Tomasevski (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (ψηφοφορία)
  6.6.Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (A7-0220/2010, Othmar Karas) (ψηφοφορία)
  6.7.Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (ψηφοφορία)
  6.8.Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (ψηφοφορία)
  6.9.Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (ψηφοφορία)
  6.10.Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  6.11.Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (ψηφοφορία)
  6.12.Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (ψηφοφορία)
  6.13.Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (ψηφοφορία)
  6.14.Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (ψηφοφορία)
  6.15.Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των ασκούμενων και των μαθητευόμενων (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (ψηφοφορία)
  6.16.Άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (ψηφοφορία)
  6.17.Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Οικονομική διακυβένρηση στην ΕΕ κα ιτην ευροζώνη, και εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών (συζήτηση)
 11.Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου - Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών - Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων - Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (συζήτηση)
 12.Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (συζήτηση)
 13.Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τις θέσεις τιτλοποίησης και νέας τιτλοποίησης και για την προληπτική εποπτεία των αποδοχών - Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (συζήτηση)
 14.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15.Νέα τρόφιμα (συζήτηση)
 16.Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 17.Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2119 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου