Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 6. heinäkuuta 2010 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Espanjan puheenjohtajakauden yhteenveto (keskustelu)
 5.EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Jäsenvaltioiden liittyminen Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (äänestys)
  6.2.Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekeminen (A7-0191/2010, Jo Leinen) (äänestys)
  6.3.EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus neuvoston päätösten 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS joidenkin säännösten soveltamisesta (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (äänestys)
  6.4.Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen FRONTEXin toimintaan (A7-0172/2010, Philip Claeys) (äänestys)
  6.5.Pyyntö Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (äänestys)
  6.6.Tilastotietojen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (A7-0220/2010, Othmar Karas) (äänestys)
  6.7.Euroopan unionin Itämeri-strategia ja makroalueiden rooli tulevaisuuden koheesiopolitiikassa (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (äänestys)
  6.8.EU:n aluepolitiikan panos rahoitus- ja talouskriisin torjuntaan erityisesti tavoitteen 2 huomioon ottaen (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (äänestys)
  6.9.Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (äänestys)
  6.10.Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (äänestys)
  6.11.Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (äänestys)
  6.12.Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (äänestys)
  6.13.Kestävä tulevaisuus liikenteelle (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (äänestys)
  6.14.Vetoomusvaliokunnan vuosittainen mietintö 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (äänestys)
  6.15.Nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (äänestys)
  6.16.Epätyypilliset työsuhteet, turvattu työura, joustoturva ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uudet muodot (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (äänestys)
  6.17.Biojätehuolto Euroopan unionissa (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Talouden hallinta EU:ssa ja euroalueella sekä kansallisten talousarvioiden valvonta (keskustelu)
 11.Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät - Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen - Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen - Euroopan pankkiviranomainen - Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen - Rajatylittävä kriisinhallinta pankkialalla (keskustelu)
 12.Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet (keskustelu)
 13.Kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely - Julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkat ja palkkiot sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15.Uuselintarvikkeet (keskustelu)
 16.Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
 17.Puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien toimijoiden velvollisuudet (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1415 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1525 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö