Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2010. gada 6. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Spānijas prezidentūras darbības pārskats (debates)
 5.Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus ES dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Dalībvalstu pievienošanās 1928. gada 22. novembrī Parīzē parakstītajai Konvencijai par starptautiskajām izstādēm (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (balsošana)
  6.2.Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Protokola par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību noslēgšana (A7-0191/2010, Jo Leinen) (balsošana)
  6.3.Nolīgums starp Eiropas Savienību un Īslandi un Norvēģiju par dažu Padomes Lēmuma 2008/615/TI un Padomes Lēmuma 2008/616/TI noteikumu piemērošanu (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (balsošana)
  6.4.Šveices un Lihtenšteinas dalība Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) (A7-0172/2010, Philip Claeys) (balsošana)
  6.5.Pieprasījums aizstāvēt deputāta Valdemar Tomasevski imunitāti (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (balsošana)
  6.6.Statistikas datu kvalitāte pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (A7-0220/2010, Othmar Karas) (balsošana)
  6.7.Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam un makroreģionu nozīme turpmākajā kohēzijas politikā (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (balsošana)
  6.8.ES reģionālās politikas ieguldījums finanšu un ekonomikas krīzes apkarošanā, īpaši atsaucoties uz 2. mērķi (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (balsošana)
  6.9.Autobusu pasažieru tiesības (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (balsošana)
  6.10.Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (balsošana)
  6.11.Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (balsošana)
  6.12.Ziņošanas formalitātes kuģiem, kuri pienāk ostās vai atiet no tām (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (balsošana)
  6.13.Ilgtspējīga nākotne transportam (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (balsošana)
  6.14.Ikgadējais ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (balsošana)
  6.15.Jauniešu piekļuves darba tirgum veicināšana un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšana (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (balsošana)
  6.16.Netipiski līgumi, droša profesionālā izaugsme, elastdrošība un jauni sociālā dialoga veidi (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (balsošana)
  6.17.Komisijas Zaļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Ekonomikas pārvaldība ES un eiro zonas valstīs un valstu budžetu uzraudzība (debates)
 11.Eiropas Centrālās bankas konkrētie uzdevumi saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību – Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvaras – Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde - Finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana – Eiropas Banku iestāde – Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde – Pārrobežu krīzes vadība banku nozarē (debates)
 12.Eiropas Finanšu stabilitātes fonds un Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms un turpmākās darbības (debates)
 13.Kapitāla prasības, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un atlīdzības politikas uzraudzības pārbaude - Biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 15.Jauni pārtikas produkti (debates)
 16.Rūpnieciskās emisijas (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) (debates)
 17.Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (2337 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika