Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 6 lipca 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Podsumowanie hiszpańskiej prezydencji (debata)
 5.Umowa między UE i USA w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Przystąpienie do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (głosowanie)
  6.2.Zawarcie Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (A7-0191/2010, Jo Leinen) (głosowanie)
  6.3.Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (głosowanie)
  6.4.Uczestnictwo Szwajcarii i Liechtensteinu w działaniach agencji FRONTEX (A7-0172/2010, Philip Claeys) (głosowanie)
  6.5.Wniosek o obronę immunitetu poselskiego Waldemara Tomaszewskiego (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  6.6.Jakość danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (A7-0220/2010, Othmar Karas) (głosowanie)
  6.7.Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (głosowanie)
  6.8.Wkład polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze specjalnym odniesieniem do celu 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (głosowanie)
  6.9.Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (głosowanie)
  6.10.Prawa pasażerów podróżujących drogą morską lub żeglugą śródlądową (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  6.11.Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (głosowanie)
  6.12.Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących lub wychodzących z portów (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (głosowanie)
  6.13.Zrównoważona przyszłość transportu (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (głosowanie)
  6.14.Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (głosowanie)
  6.15.Wspieranie dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawa statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (głosowanie)
  6.16.Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (głosowanie)
  6.17.Zielona księga Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Ład gospodarczy w UE i strefie euro oraz nadzór nad budżetami krajowymi (debata)
 11.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego - Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - Europejski organ ds. rynków finansowych - Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanawienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego - Europejski Organ Nadzoru Bankowego - Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych - Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (debata)
 12.Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania (debata)
 13.Wymogi kapitałowye dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń - Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (debata)
 14.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 15.Nowa żywność (debata)
 16.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przeredagowana) (debata)
 17.Obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek drewno i jego pochodne (debata)
 18.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (2794 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności