Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 6. júla 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Zhodnotenie španielskeho predsedníctva (rozprava)
 5.Dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z EÚ do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Pristúpenie členských štátov k Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísanému 22. novembra 1928 v Paríži (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (hlasovanie)
  6.2.Uzavretie Protokolu o integrovanom riadení pobrežných zón v Stredozemí k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora (A7-0191/2010, Jo Leinen) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Islandom a Nórskom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (hlasovanie)
  6.4.Účasť Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti agentúry Frontex (A7-0172/2010, Philip Claeys) (hlasovanie)
  6.5.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Valdemara Tomaševského (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  6.6.Kvalita štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite (A7-0220/2010, Othmar Karas) (hlasovanie)
  6.7.Stratégia Európskej únie pre región Baltického mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (hlasovanie)
  6.8.Prínos regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hlasovanie)
  6.9.Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (hlasovanie)
  6.10.Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  6.11.Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (hlasovanie)
  6.12.Ohlasovacie formality lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (hlasovanie)
  6.13.Udržateľná budúcnosť dopravy (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (hlasovanie)
  6.14.Výročná správa Výboru pre petície za rok 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (hlasovanie)
  6.15.Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (hlasovanie)
  6.16.Atypické zmluvy, zabezpečené profesionálne dráhy a nové formy sociálneho dialógu (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (hlasovanie)
  6.17.Zelená kniha Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Hospodárske riadenie v EÚ a eurozóne a dohľad nad vnútroštátnymi rozpočtami (rozprava)
 11.Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká - Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy - Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká - Európsky orgán pre bankovníctvo - Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov - Cezhraničné krízové riadenie v bankovom sektore (rozprava)
 12.Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce akcie (rozprava)
 13.Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu - Odmeňovanie riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností a politiky odmeňovania v odvetví finančných služieb (rozprava)
 14.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 15.Nové potraviny (rozprava)
 16.Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (rozprava)
 17.Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (2583 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia