Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 6 juli 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Sammanfattning av det spanska ordförandeskapet (debatt)
 5.Avtal EU/Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Medlemsstaternas anslutning till konventionen om internationella utställningar som undertecknades i Paris den 22 november 1928 (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (omröstning)
  6.2.Ingående av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (A7-0191/2010, Jo Leinen) (omröstning)
  6.3.Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF och rådets beslut 2008/616/RIF (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (omröstning)
  6.4.Deltagande av Schweiz och Liechtenstein i Frontex verksamhet (A7-0172/2010, Philip Claeys) (omröstning)
  6.5.Begäran om fastställelse av Valdemar Tomaševskis parlamentariska immunitet (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (omröstning)
  6.6.Kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (A7-0220/2010, Othmar Karas) (omröstning)
  6.7.EU:s strategi för Östersjöområdet och makroregionernas roll i den framtida sammanhållningspolitiken (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (omröstning)
  6.8.Bidraget från EU:s regionalpolitik i kampen mot den finansiella och ekonomiska krisen, med särskild hänvisning till mål 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (omröstning)
  6.9.Passagerares rättigheter vid busstransport (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (omröstning)
  6.10.Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (omröstning)
  6.11.Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportsätt (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (omröstning)
  6.12.Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (omröstning)
  6.13.Hållbara framtida transporter (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (omröstning)
  6.14.Årsrapport om arbetet i utskottet för framställningar 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (omröstning)
  6.15.Att främja ungdomens tillträde till arbetsmarknaden och stärka den rättsliga ställningen för praktikanter och lärlingar (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (omröstning)
  6.16.Atypiska anställningsformer, säkra yrkesgångar samt nya former för social dialog (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (omröstning)
  6.17.Kommissionens grönbok: Hantering av bioavfall i Europeiska unionen (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Ekonomisk styrning i EU och euroområdet, och övervakning av nationella budgetar (debatt)
 11.Speciella uppgifter för Europeiska centralbanken i samband med Europeiska systemrisknämndens verksamhet - Befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten - Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet - Makrotillsyn av finanssystemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd - Europeiska bankmyndigheten - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten - Gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (debatt)
 12.Det europeiska instrumentet för finansiell stabilitet och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen samt framtida åtgärder (debatt)
 13.Kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik - Ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag och ersättningspolicyn inom finanstjänstesektorn (debatt)
 14.Frågestund (frågor till kommissionen)
 15.Nya livsmedel (debatt)
 16.Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) (debatt)
 17.Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2795 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy