Hakemisto 
Sanatarkat istuntoselostukset
PDF 1525k
Tiistai 6. heinäkuuta 2010 - Strasbourg Lopullinen versio
1. Istunnon avaaminen
 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4. Espanjan puheenjohtajakauden yhteenveto (keskustelu)
 5. EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten (keskustelu)
 6. Äänestykset
  6.1. Jäsenvaltioiden liittyminen Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (äänestys)
  6.2. Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekeminen (A7-0191/2010, Jo Leinen) (äänestys)
  6.3. EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus neuvoston päätösten 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS joidenkin säännösten soveltamisesta (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (äänestys)
  6.4. Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen FRONTEXin toimintaan (A7-0172/2010, Philip Claeys) (äänestys)
  6.5. Pyyntö Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (äänestys)
  6.6. Tilastotietojen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (A7-0220/2010, Othmar Karas) (äänestys)
  6.7. Euroopan unionin Itämeri-strategia ja makroalueiden rooli tulevaisuuden koheesiopolitiikassa (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (äänestys)
  6.8. EU:n aluepolitiikan panos rahoitus- ja talouskriisin torjuntaan erityisesti tavoitteen 2 huomioon ottaen (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (äänestys)
  6.9. Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (äänestys)
  6.10. Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (äänestys)
  6.11. Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (äänestys)
  6.12. Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (äänestys)
  6.13. Kestävä tulevaisuus liikenteelle (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (äänestys)
  6.14. Vetoomusvaliokunnan vuosittainen mietintö 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (äänestys)
  6.15. Nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (äänestys)
  6.16. Epätyypilliset työsuhteet, turvattu työura, joustoturva ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uudet muodot (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (äänestys)
  6.17. Biojätehuolto Euroopan unionissa (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (äänestys)
 7. Äänestysselitykset
 8. Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10. Talouden hallinta EU:ssa ja euroalueella sekä kansallisten talousarvioiden valvonta (keskustelu)
 11. Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät - Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen - Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen - Euroopan pankkiviranomainen - Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen - Rajatylittävä kriisinhallinta pankkialalla (keskustelu)
 12. Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet (keskustelu)
 13. Kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely - Julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkat ja palkkiot sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka (keskustelu)
 14. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15. Uuselintarvikkeet (keskustelu)
 16. Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
 17. Puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien toimijoiden velvollisuudet (keskustelu)
 18. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19. Istunnon päättäminen


  

PRZEWODNICZY JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
1. Istunnon avaaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
 

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.)

 

2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja

3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja

4. Espanjan puheenjohtajakauden yhteenveto (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Pierwszym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej – podsumowanie prezydencji hiszpańskiej. Serdecznie witam wśród nas premiera José Luisa Rodrígeza Zapatero, który zabierze teraz głos w imieniu Rady. Bardzo proszę Panie Premierze o zabranie głosu!

 
  
MPphoto
 

  José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente en ejercicio del Consejo. − Señor Presidente, Señorías, comparezco en este acto para rendir cuentas y hacer un balance de lo que ha sido la Presidencia rotatoria española en este semestre. Cuando comparecí en el inicio de ese período, expliqué ante sus Señorías que había dos grandes objetivos en este tiempo político.

El primero de ellos era la aplicación, la entrada en funcionamiento del Tratado de Lisboa, de ese Tratado que busca una unión más perfecta de Europa. Y el segundo gran objetivo, directamente relacionado con esa ambición de una unidad cada vez más avanzada entre europeos, era lograr, para recuperar la situación económica, una unión en la política económica mucho más sólida, que afrontara los desequilibrios de nuestras economías y pusiera a la Unión Europea en las condiciones más adecuadas para ganar competitividad y mantener el estado del bienestar.

Esos dos han sido los grandes objetivos. Puedo afirmar ante sus Señorías que, en la aplicación del Tratado de Lisboa, la Presidencia rotatoria española ha cumplido lealmente para garantizar el nuevo equilibrio institucional, para fortalecer las nuevas instituciones que los europeos, a través del Tratado de Lisboa, nos dimos: es decir, la Presidencia del Consejo Europeo, una Presidencia llamada a fortalecer la representación europea, a garantizar la continuidad de los programas políticos en el ámbito de la Unión Europea, así como el Alto Representante, destinado a fortalecer la acción común en materia de política exterior.

Ese nuevo equilibrio institucional tenía, además, una vertiente fundamental en el espíritu y en la letra del Tratado de Lisboa: la vertiente del nuevo papel de este Parlamento, la vertiente de un avance en las facultades de la representación de los ciudadanos europeos.

Hemos procurado, señor Presidente, en todo momento durante estos seis meses, ser fieles a la letra y al espíritu del Tratado de Lisboa: con este Parlamento, con la nueva figura de la Presidencia del Consejo y en un diálogo siempre fructífero, siempre positivo, siempre fácil de llevar a la práctica, con la Comisión Europea. Comisión Europea a la que hago referencia en último lugar para recordar a este Parlamento que, en el espíritu fundacional y en el espíritu del Tratado de Lisboa, está la defensa de las instituciones comunitarias, del método comunitario, como la gran garantía de la esencia y del avance de la Unión Europea. Ha estado presente y estará siempre, en España y en el Gobierno de España, ese fortalecimiento y corresponsabilidad con las instituciones comunitarias.

Si algo extrae como experiencia la Presidencia rotatoria española tras el Tratado de Lisboa, es que necesitamos cuanto más método comunitario mejor, es que necesitamos fortalecer el papel de las grandes instituciones comunitarias, en la acción y en la corresponsabilidad de los grandes temas europeos.

Señorías, les decía que, sin duda, la economía —la crisis económica y el afán por poner en marcha una política económica común, una mayor unión económica— había sido un objetivo fundamental de la Presidencia europea. Y quiero resaltar que hemos generado en este período resultados de gran calado.

Se ha producido un avance sustancial en el gobierno económico. La prueba más evidente es que se han puesto en marcha nuevos instrumentos para afrontar situaciones de dificultad: nuevos instrumentos de cooperación hasta ahora inéditos en la Unión, como el apoyo a la situación problemática de la deuda soberana en Grecia o el Instrumento Financiero de Estabilidad aprobado por el Consejo, por el Ecofin, y puesto en marcha por los veintisiete países de la Unión.

Además, en este período, como saben, hemos adoptado una estrategia común para el crecimiento y el empleo hasta 2020. Una estrategia en la que hemos colaborado dando apoyo a la Comisión. Una estrategia más ambiciosa para nuestra competitividad, para la innovación, para la generación de empleo, para la inclusión social. Una estrategia con una nueva gobernanza. Lisboa tuvo el problema de la gobernanza, la Estrategia Europa 2020 está llamada a fortalecer nuevos principios de funcionamiento para garantizar tanto los objetivos del conjunto de la Unión como los objetivos particulares de cada uno de los países.

Junto a ello, en este período hemos consolidado una nueva perspectiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aún por desarrollar en sus detalles. Una nueva perspectiva para garantizar de una forma más exigente el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, con nuevos criterios y con nuevos mecanismos de prevención y de garantía por parte de las instituciones europeas.

También en este período hemos facilitado el avance, de manera determinante, de ese paquete de nueva regulación en el ámbito financiero. Sabemos que la crisis tuvo un origen financiero, no dentro de nuestras fronteras, sino en los Estados Unidos. Sabemos que tuvo una gran repercusión en nuestras entidades financieras y hoy podemos decir que, prácticamente, se han perfeccionado los aspectos de supervisión financiera gracias a la decisiva intervención de este Parlamento y que, en pocos meses, tendremos un nuevo marco de regulación, de supervisión financiera, que abarque todos los productos financieros, que garantice soluciones ante situaciones de crisis y que tenga muchos más mecanismos de prevención ante lo que pueden ser riesgos sistémicos.

Y en esa línea, debo celebrar también la decisión del Consejo Europeo de fortalecer la confianza en las entidades financieras europeas a través de la publicación de las «pruebas de esfuerzo» de nuestros bancos. Sin duda alguna esa fórmula de transparencia va a permitir restaurar parte de la confianza que se ha puesto en cuestión durante este período.

En definitiva, señor Presidente, Señorías, avances sustanciales en la unión económica. Simplemente debo recordar que, en dos aspectos fundamentales, que han estado en el objeto del debate durante este período, como consecuencia especialmente de la crisis económica, que han sido objeto de profundo debate político, público y de reflexión entre europeos, los avances, en mi opinión, deben ser definitivos.

Uno, en lo que afecta al refuerzo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tanto en su brazo preventivo como correctivo, tanto para aplicar incentivos como sanciones, tal y como defendió la Presidencia rotatoria española desde un primer momento y, el otro, en lo que afecta a la supervisión macroeconómica para desarrollar indicadores que evalúen la competitividad y los desequilibrios en el marco de una acción coordinada.

Por lo que respecta a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debo resaltar, como hacía al principio de mi intervención, el equilibrio institucional. Como la primera Presidencia rotatoria después del Tratado de Lisboa, debo decir que hemos hecho un buen Tratado. Que es un Tratado mejor. Que es un Tratado que busca la unión más perfecta. Pero que es un Tratado que exige una gran voluntad política. Voluntad política de los Veintisiete. Voluntad política de los veintisiete Gobiernos para atribuir la responsabilidad que tiene la figura del Presidente del Consejo Europeo, para dar cada vez más capacidad de iniciativa a la Comisión y, por supuesto, para reconocer el ya decisivo, trascendental papel que tiene el Parlamento Europeo.

Y si el Tratado de Lisboa es ante todo el camino hacia una Unión más perfecta, la unión más perfecta de los europeos no será real, no será visible, si no se nos reconoce desde fuera. Por tanto, el camino hacia una Unión más perfecta comporta necesariamente una política exterior, una política exterior cada día con más unidad, una política exterior cada día con más espacios comunes y con un fortalecimiento de esa voz única que muchos europeístas deseamos que Europa tenga en el mundo.

Por ello, permítanme que haga una brevísima referencia a los pasos que hemos dado en ese objetivo de fortalecer la política exterior. El primero de ellos: la Presidencia rotatoria ha cumplido el mandato del Consejo Europeo al adoptar, en abril, una decisión política sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior. El pasado 21 de junio, este Parlamento, el Consejo y la Comisión alcanzamos un acuerdo político sobre el lanzamiento del nuevo Servicio de Acción Exterior Europeo, sobre el que el Parlamento, en Pleno, tiene que pronunciarse, precisamente en este período parcial de sesiones, y espero que con un resultado positivo porque, sin duda alguna, es un pilar nuevo, relevante para esa política exterior y de seguridad común que deseamos.

Junto a ello, nuestra Presidencia ha dado un respaldo activo a la figura del Alto Representante para la Política Exterior, que ha participado en la preparación de las cumbres con la Comisión y con el Consejo, numerosas en este período —con Rusia, Japón, Pakistán, Canadá, con Marruecos, con América Latina y el Caribe—, dando importantes frutos con acuerdos comerciales que fortalecen la posición económica de la Unión Europea, que abren expectativas a muchos países de América Latina y que, sin duda, ensanchan los ya de por sí poderosos vínculos del continente europeo con América Latina en el terreno cultural, económico, político y social.

De igual manera hemos fortalecido las relaciones de vecindad. Hemos celebrado una cumbre con Rusia y, aunque no hemos celebrado una cumbre con los Estados Unidos tal como estaba en la agenda inicial, he de recordar que hemos llegado a acuerdos de gran trascendencia con los Estados Unidos en este período: acuerdos en la lucha contra el terrorismo, acuerdos de gran alcance jurídico y político como el Acuerdo SWIFT, en el que también este Parlamento ha colaborado decisivamente —en un tema nada fácil— y sobre el que va a tener que pronunciarse en Pleno durante este período parcial de sesiones. Y de igual manera un acuerdo que tiene importancia económica, firmado el pasado 24 de junio, relativo a los servicios aéreos entre los Estados Unidos y la Unión Europea conocido como el «acuerdo de cielos abiertos», que va a suponer la creación de una zona transatlántica común de aviación que abarcará el 60 % del tráfico mundial de pasajeros.

En el área del Mediterráneo, una de las áreas también de gran sensibilidad para la Unión Europea, como saben, la Presidencia, de acuerdo con las instituciones, decidió posponer la cumbre de la Unión para el Mediterráneo, previsiblemente, hasta el mes de noviembre, atendiendo a la situación de conflictividad que existía en la zona y entendiendo que el intento de celebrar esa cumbre de la Unión para el Mediterráneo, en ese momento, en el mes de junio, hubiera podido tener un riesgo de fracaso para la propia Unión y que, seguramente, tendremos un tiempo mucho más proclive, más facilitador, para el papel que también debe cumplir la Unión para el Mediterráneo, que es contribuir al diálogo en Oriente Próximo.

Resaltaré que, bajo nuestra Presidencia, la política de cooperación llegó al Consejo Europeo por primera vez en un debate específico en esta alta Institución y que, en asuntos que han tenido una gran trascendencia ciudadana, un gran impacto por su capacidad devastadora, como los terremotos de Haití y de Chile, la Presidencia, en coordinación con la Comisión, con los Estados miembros y con la Alta Representante, ha tenido una presencia significativa en el esfuerzo de cooperación y de solidaridad.

Hay importantes avances en el proceso de negociación con Croacia, con el cierre de tres capítulos y la apertura de cinco. También se ha producido la apertura, en relación con Turquía, del capítulo doce. Se ha desbloqueado el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación y Estabilización con Serbia, por lo que hoy todos los países de los Balcanes se hallan inmersos en el proceso de integración europea y la perspectiva europea de los Balcanes ha conocido un avance importante.

De igual manera, se ha producido la apertura de las negociaciones con Islandia, aprobada por el pasado Consejo Europeo, tras superarse las reservas de algunos Estados miembros, lo cual es una muy buena noticia para este país y pone de manifiesto que Europa sigue creciendo, que la Unión Europea sigue siendo un gran foco de atracción para el conjunto de los países vecinos y, por tanto, un gran proyecto de estabilidad y de progreso para el mundo.

Termino, señor Presidente, haciendo una brevísima referencia a algunas de las iniciativas vinculadas directamente a la extensión de la Unión Europea en el ámbito de la ciudadanía. Hemos dado pasos para la puesta en marcha de la iniciativa ciudadana, como es conocido; su puesta en funcionamiento, a través de la negociación que hay que tener con esta Cámara, será un fuerte compromiso con la participación ciudadana en el proceso de construcción europea. Hemos aprobado, y por unanimidad, el mandato de adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que era una gran prioridad de la Presidencia europea, y hemos dado pasos en la lucha contra la violencia de género, en favor de la igualdad, a través de la creación del Observatorio Europeo, o a través del impulso de la tramitación de la Directiva sobre una orden de protección europea para las víctimas de violencia contra las mujeres.

De igual manera, hemos aprobado el plan de acción del Programa de Estocolmo de 2010 y la Estrategia de seguridad interior. Por otro lado, hemos efectuado la primera evaluación del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo y, asimismo, hemos aprobado nuevas normativas sobre donación y trasplantes de órganos y hemos aprobado la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza. En definitiva, aspectos importantes que tienen que ver directamente con los intereses de los europeos en su condición de extensión de derechos y en su condición de mayor participación en el proceso de formación de la voluntad política europea.

Termino con una brevísima reflexión, señor Presidente. Hemos pretendido en estos seis meses afrontar los cambios institucionales, que necesariamente obligaban a una respuesta de altura política, de generosidad y de compromiso. Hemos intentado afrontar en estos seis meses las consecuencias de la grave crisis económica, para generar confianza y unidad entre europeos, y hemos apostado y trabajado, durante estos seis meses, por fortalecer la proyección y la presencia de Europa en el mundo, convencidos como estamos de que este proyecto tiene más fuerza y más vitalidad que cuando nació, con tanto entusiasmo y con tanto horizonte para los europeos, convencidos de que, con el Tratado de Lisboa, podemos hacer que Europa recupere un gran liderazgo mundial en estabilidad política, en ejemplo de funcionamiento democrático y también en fortaleza económica, en competitividad y en mantenimiento del modelo social.

Termino agradeciendo al Parlamento Europeo su colaboración, al señor Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo, su ejemplar sentido de la responsabilidad y asunción de liderazgo, y a la Comisión la felicito por que esté en su sitio, por que mantenga el espíritu comunitario y por que sea beligerante en su defensa, a pesar de que, a veces, a los Gobiernos nos cueste. Pero eso es hacer Europa, tener un interés europeísta y saber que ese es el camino de verdad.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Presidente da Comissão. − Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados...

Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Presidencia española y los últimos seis meses han marcado un momento muy especial para la Unión Europea.

En primer lugar, ha sido una época de profunda transición, con la reciente entrada en vigor de un nuevo Tratado, que ha dotado de nuevas fuerzas a este Parlamento, ha establecido una nueva relación entre el Consejo Europeo y la Presidencia rotatoria y ha traído una nueva Comisión gracias al apoyo de este Parlamento. Y, por encima de todo, también ha sido una época de gran tensión para la economía europea, especialmente para la zona del euro. Una crisis que nos ha planteado nuevos retos y nos ha exigido nuevas respuestas.

Hasta ahora, hemos superado esta prueba. Hemos demostrado ser capaces de tomar medidas sin precedentes para asegurar la estabilidad financiera en la zona del euro. De este modo, hemos mantenido los principios básicos de solidaridad y de responsabilidad, aprobado el paquete de rescate para Grecia, establecido un mecanismo de estabilización —750 000 millones de euros— y empezado a reforzar la gobernanza económica de la Unión Europea para evitar y prevenir futuras crisis.

Hoy quiero rendir homenaje a España y a su Presidencia en ejercicio del Consejo, que ha sido muy positiva y acertada y que ha tenido lugar en un contexto difícil y muy especial. El firme compromiso personal del Presidente Rodríguez Zapatero con Europa y con el espíritu y el método comunitarios han sido esenciales para abordar estos desafíos. También han sido cruciales los esfuerzos realizados por todas las autoridades españolas. Por eso, muchas gracias. Estoy especialmente satisfecho de que hayamos trabajado juntos para conseguir, durante estos seis meses, resultados importantes, dando a la Unión Europea una agenda para un nuevo crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y adoptando decisiones clave para estabilizar y reforzar la economía en la Unión Europea.

Con la adopción de la Estrategia Europa 2020 hemos establecido, por primera vez, un enfoque global que combina una configuración presupuestaria inteligente con reformas estructurales, la coordinación política y económica reforzada y la reforma de nuestros mercados financieros. Europa 2020 es nuestra agenda para la economía social de mercado europeo en el siglo XXI. Contribuirá a movilizar todos los instrumentos, a todos los niveles, para promover la creación de empleo y explotar las nuevas fuentes de crecimiento.

La Presidencia española ha sido instrumental para conducir esta agenda hacia delante y, en particular, para alcanzar un acuerdo sobre los cinco objetivos principales propuestos por la Comisión. Esos objetivos son importantes. Dotan a Europa 2020 de un mensaje político que todos pueden comprender y al que nadie puede oponerse: empleo, educación, innovación, medio ambiente e integración social. Me gustaría resaltar especialmente el apoyo de España para alcanzar el acuerdo sobre el objetivo de lucha contra la pobreza. Muchos expresaron dudas sobre la pertinencia de fijar tal objetivo en el ámbito europeo. Creo, sin embargo, que hemos demostrado con este acuerdo que la dimensión social es una parte indispensable de nuestro proyecto común.

Nuestros objetivos tienen un efecto catalizador. Comunican bien y están bien dirigidos. Además, nos proporcionan una estructura para impulsar y verificar el progreso. Tras ser aprobada por el Consejo Europeo de junio, los Estados miembros y las instituciones disponen ahora de las herramientas para aplicar Europa 2020 en la práctica, especialmente a través de las siete iniciativas insignia y los programas nacionales de reforma. El siguiente reto para todos es asegurar que esto se traduzca en resultados reales.

Together with the European Parliament the Spanish Presidency has also brought significant progress in the area of financial regulation.

I said ‘progress’, bearing in mind the positions of the Council and Parliament only six months ago. However, I did not say ‘breakthrough’. Yes, we are on the verge of an agreement on the financial supervision package but we must not lose this momentum. I call on all Member States and all Members of this House to assume their full responsibility. The target date of seeing the new system up and running by the end of the year is not just for practical convenience. It is a critical political signal. All three institutions must now make decisive moves to seal the package before the summer break. I think it would be very difficult to explain to our partners in the G20 that we, who were the first to start this process, are not able to be the first to conclude it.

The Presidency rightly placed great emphasis on the implementation of the Lisbon Treaty’s new instruments and I would like to highlight in particular progress on two important files.

The first is the European citizens’ initiative. This will be a very concrete and tangible expression of the Lisbon Treaty’s goal to strengthen direct democracy in the European Union. The Commission strongly supports the objective of putting it in place as quickly as possible. We have been quick to make our proposal after an extensive consultation involving all relevant stakeholders. I welcome the fact that the Council, under the guidance of the Spanish Presidency, has now formulated its position and is able to enter into discussions with Parliament, which has of course a particular interest and legitimacy in this matter.

Secondly, during the Spanish Presidency the Council agreed negotiating directives for the Union’s accession to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. This is a powerful expression of our values and of the commitment to uphold human rights and the rule of law.

Finally, I would like to commend the Spanish contribution in promoting the external dimension of EU policies. The Presidency has helped prepare an unprecedented number of summits with Europe’s strategic partners in the world. I would like to mention in particular the remarkable results of the Latin America and Caribbean summits, where the conclusion of negotiations with the Andean Community, the signature of the Peru and Colombia agreements and the relaunch of Mercosur negotiations took place. I would also like to mention – particularly because it took place for the first time – the summit with Morocco.

It is also important to mention here the crucial contribution of the Spanish Presidency to the conclusion of the negotiations on the EU-US agreement on the Terrorist Finance Tracking Program. Thanks to its efforts and those of Commissioner Malmström, we now have a text that takes into consideration the European Parliament’s specific concerns. I know this House is going to debate Mr Alvaro’s report today, and I hope that new compromise and debate will bring us to a positive vote by the Parliament next Thursday.

Spain has also made an invaluable contribution in setting up the European External Action Service. Thanks to its efforts, the commitment of Baroness Ashton and the help of the European Parliament, we now have a political agreement which I am convinced will bring a successful External Action Service on track. The service, as it is designed, will articulate well with the work of the Parliament, Council and Commission on external relations. I therefore strongly believe that the agreement deserves the support of Parliament.

Discussion has also brought us a long way on the necessary amendments to the Staff Regulations and to the Financial Regulation, where the Council and Parliament are now ready to enter into the full codecision process. It goes without saying that Parliament will fully play its role in deciding the amending budget for 2010 and adjudicating on the amending letter for the 2011 budget, which the Commission will submit after the summer break. In the mean time, the High Representative, Vice-President of the Commission, will have the political support she needs to put the service in place.

The Spanish Presidency can look back with satisfaction at a number of important achievements in times of economic, social and institutional change. During the last six months, when Europe has been confronted with unprecedented challenges, Spain has shown once again its seriousness and its European commitment in holding the Council rotating presidency. It has made every effort to show that Europe works and delivers, tackling the issues of concern to our citizens head-on. But there is no room for complacency, and we have to continue to build solid foundations for the future. The European Commission is working on this objective with full speed, together with Parliament, the European Council and Belgium, which now holds the rotating Council Presidency and which receives from Spain a solid record of achievement. To Spain: thank you, muchas gracias.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Messieurs les Présidents, Monsieur le Premier ministre, la Présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne a essayé de faire sa place dans un nouveau contexte institutionnel, entre les nouveaux acteurs que sont le président du Conseil et la haute représentante, et la montée en puissance du Parlement européen comme colégislateur européen à part entière.

Dans le même temps, cette présidence est intervenue dans une période de difficultés économiques majeures pour l'Europe, avec la crise de l'euro en Grèce et un malaise social grandissant, comme en Espagne, qui compte près de 5 millions de chômeurs. Dans ce contexte, plusieurs avancées ont été réalisées: création de mécanismes européens de stabilisation financière, progrès dans la régulation des marchés financiers – là, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de continuer dans la même voie pour aboutir à ces régulations – ou encore préparation du service européen pour l'action extérieure.

Mais il est difficile d'attribuer à telle ou telle présidence tournante, présidence du Conseil européen ou Parlement, le mérite de ces mesures positives, qui ont toutefois connu plusieurs revers ou retards, comme vous l'avez souligné. Je pense en particulier à l'annulation du sommet entre les États-Unis et l'Europe, qui a été une occasion perdue de relancer un partenariat transatlantique indispensable. Mon groupe souhaite que, lors du sommet de septembre sur les partenariats stratégiques, le Conseil européen rattrape le temps perdu et prône la mise en place d'un marché transatlantique, qui constitue sûrement une piste sérieuse pour générer, sur nos deux continents, croissance et emploi.

Mesdames, Messieurs, l'importance des enjeux nous oblige à envoyer aux Européens, et pas seulement aux marchés, des signes de confiance: confiance dans notre capacité commune à innover et à entreprendre, confiance aussi dans la capacité de l'Europe à renouer avec la compétitivité, et donc avec la croissance.

Pour parvenir à ces résultats, chacun de nos États membres doit jouer sa partition et s'inspirer des meilleures pratiques de ses voisins. Mais pour que le concert soit harmonieux, il faut un chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre doit être européen. Mon groupe attend des dirigeants européens qu'ils affichent un message d'unité et de confiance et qu'ils s'organisent en conséquence. Mon groupe attend aussi que la méthode communautaire prévale sur la méthode intergouvernementale, dont la crise actuelle a montré les limites.

Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, nous comptons, même après la présidence espagnole, conserver la même attitude, très forte, à l'égard de cette méthode communautaire. Autant de défis qui attendent la présidence belge, à qui je recommande, comme à nous tous, humilité, mais aussi efficacité.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beginne mit einer persönlichen, aber sehr wichtigen Bemerkung. Herr Premierminister, die politische Logik gebietet es, dass ich mich freue, wenn Angela Merkel traurig ist, und ich eigentlich Ihre Freude normalerweise teile. Morgen Abend wird es umgekehrt sein, dann werden Angela Merkel und ich gemeinsam jubeln, und ich werde keinerlei Mitleid mit Ihnen haben.

(Beifall)

Kollege Cohn-Bendit wird seine mangelhaften fußballerischen Kenntnisse nachher auch noch zum Besten geben, aber jetzt zur spanischen Präsidentschaft.

Herr Ministerpräsident, die spanische Präsidentschaft hat einige herausragende Erfolge erzielt, über die ich hier reden will. Der Abschlusserfolg in den letzten Tagen nach den doch sehr schwierigen Verhandlungen über den Auswärtigen Dienst der Europäischen Union – das will ich hier ausdrücklich feststellen – ist in enger Zusammenarbeit mit Catherine Ashton erarbeitet worden, durch viel Arbeit der Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, aber in der Schlussphase war es die Präsidentschaft, die die entscheidenden Beiträge geleistet hat. Das ist ein Erfolg der spanischen Präsidentschaft. Ich will ausdrücklich Ihren Außenminister Moratinos nennen, der Wesentliches beigetragen hat, um das zum Erfolg zu bringen.

Die spanische Präsidentschaft hat beim SWIFT-Abkommen einen wesentlichen Beitrag geleistet. Ich will mich hier ausdrücklich bei Alfredo Rubalcaba bedanken, ohne den das SWIFT-Abkommen in dieser Form nicht zustande gekommen wäre. Ich will an Ihre Adresse sagen, Herr Kommissionspräsident: Wenn das apparative Denken der Kommission und insbesondere der Kommissarin Malmström sich durchgesetzt hätte, hätten wir das SWIFT-Abkommen nicht. Das ist ein ausdrückliches Verdienst des Parlaments und der spanischen Präsidentschaft.

Ich hoffe, dass wir bei den jetzt notwendigen Schritten zur Bankenaufsicht und zur Finanzmarktregulierung zum Abschluss kommen werden. Da haben wir in diesen Tagen große Fortschritte erzielt. Wir sind nicht am Ende, aber ich hoffe, dass wir zu vernünftigen Kompromissen und vernünftigen Abschlüssen kommen. Wir brauchen im Übrigen eine europäische Vorreiterrolle. Wir brauchen sie auch deshalb, weil wir gesehen haben, wenn die Europäer – und auch das ist ein Erfolg der spanischen Präsidentschaft – einheitlich handeln, dann haben wir eine große Chance, europäische Maßstäbe zu definieren, die wir auch international durchsetzen können.

Schauen wir doch einmal auf die Realität der letzten vierzehn Tage! Der spekulative Angriff gegen den Euro ist zunächst gebremst. Was passiert? Die Spekulanten sehen, dass die europäischen Maßnahmen die Währung schützen, sie wenden sich jetzt an die USA und spekulieren gegen den Dollar. Das wäre übrigens ein gutes Argument für all diejenigen, die bei den G-20-Gipfeln waren, dem Präsidenten der USA und anderen zu sagen, glaubt doch nicht, die Kapitalisten hätten nur uns im Visier. Die gehen dahin, wo sie glauben, dass sie am ehesten ihre Profite machen können. Das ist jetzt der Dollar, aber wer weiß, beim nächsten Mal ist es vielleicht das Britische Pfund oder welche Währung auch immer. Was wir brauchen, sind weltweite Regelungen. Wenn wir sie jetzt europäisch in Teilbereichen durchsetzen, dann ist das richtig, weil wir sie dann international als starke Europäische Union mit durchsetzen können. Auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Herr Ministerpräsident, ich bin dankbar dafür, dass Sie als Ratspräsident hier deutlich gesagt haben, dass wir die Kommission unterstützen. Ich habe nicht immer den Eindruck, dass das im Rat bei allen so ist. Joseph Daul hat zu Recht auf die Verteidigung der Gemeinschaftsmethode hingewiesen. Was wir brauchen, ist ein Bündnis der Europäischen Institutionen gegen diese furchtbare Tendenz der Renationalisierung, die es insbesondere im Europäischen Rat gibt. Man muss ja das Kind beim Namen nennen, und deshalb schönen Dank dafür, dass Sie Herrn Van Rompuy gelobt haben. Ich finde ihn auch ganz nett, aber als Mitglied dieses Hauses muss ich sagen, dass unser Ansprechpartner die rotierende Präsidentschaft ist. Ich habe gerade drei Beispiele genannt, wo wir mit der rotierenden Präsidentschaft – die im Übrigen geführt wird von Politikern und nicht von irgendwelchen Beamten, die in Apparaten in Brüssel sitzen –, und Politiker haben in der Regel – als Minister sind sie ja auch Abgeordnete – ein wesentlich besseres Verständnis dafür, was in einem Parlament abläuft, als irgendein Beamter, der in einem Generalsekretariat sitzt, auch wenn es von Herrn Van Rompuy geführt wird. Deshalb glaube ich, dass sich die rotierende Präsidentschaft bewährt hat. Insbesondere ist sie für uns als Parlament ein unmittelbarer Ansprechpartner, mit dem wir in den konkreten Gesetzgebungsverfahren Probleme direkt lösen können. Ein Resultat des Vertrags von Lissabon – den ich auch für einen Fortschritt halte – ist die Tatsache, dass die Europäischen Institutionen, wenn sie zusammenwirken, wenn sie sich als gegenseitig komplementär betrachten, einen viel größeren Erfolg haben können, als wenn sie – wie das im Rat sehr häufig geschieht – versuchsweise gegeneinander geschoben werden.

Die spanische Präsidentschaft war in der Summe eine erfolgreiche Präsidentschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, ich danke für die Aufmerksamkeit.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Wenn Fußball nicht zählt, dann mache ich jetzt auch eine Fußballanalogie. Mir kommt die spanische Ratspräsidentschaft ein bisschen vor wie die Weltmeisterschaft von Fernando Torres: mit hohen Erwartungen gestartet, aber bisher ein etwas enttäuschendes Turnier. Ich hoffe ganz ehrlich, dass sich das morgen fortsetzt, was Fernando Torres angeht, dass wir 2008 nicht noch einmal erleben müssen.

In der Wirtschaftspolitik hat sich die spanische Ratspräsidentschaft ein wirklich ambitioniertes Programm gegeben: EU 2020, Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften für Banken, Regulierung von Hedgefonds, die Reform der europäischen Finanzaufsicht. Das war in der Krise ganz sicher der richtige Ansatz.

Ich muss für meine Fraktion allerdings sagen, dass wir vom Ergebnis enttäuscht sind. Nicht so sehr von der Ratspräsidentschaft als solcher, aber von den Mitgliedstaaten. Wir wissen alle, wie diplomatisch José Manuel Barroso ist. Wenn er sagt, es hat Fortschritte gegeben, aber keinen Durchbruch, dann sind das für ihn ja schon sehr deutliche Worte.

Bei den Kapitalvorschriften konnte eine Einigung erzielt werden, das ist richtig. Bei der Regulierung von Hedgefonds nicht. Hier sind die Verhandlungen ins Stocken geraten, weil man sich im Rat auf keinen Gemeinsamen Standpunkt einigen kann, doch auch hier muss gehandelt werden. Probleme im Rat gibt es auch bei der Finanzaufsicht. Glauben die Mitgliedstaaten wirklich, dass in einem gemeinsamen Markt für Finanzdienstleistungen die Aufsicht am besten national organisiert werden sollte? Die Krise hat gezeigt, dass dieser Ansatz gescheitert ist. Der Rat sollte sich einer effizienten europäischen Finanzaufsicht nicht in den Weg stellen. Der Steuerzahler kann und will das Bankensystem nicht noch einmal retten.

Ähnlich verhält es sich mit der Strategie EU 2020. Im Rat tut man so, als ob die Lissabon-Strategie nicht aufgrund der falschen Konzepte gescheitert wäre. Doch genauso ist es doch. Die offene Methode der Koordinierung hat versagt. Auch hier brauchen wir mehr europäische Zusammenarbeit. Eine auf Erfolg ausgerichtete Job- und Wachstumsstrategie muss auf der Gemeinschaftsmethode basieren. Das tut die neue Strategie nicht in ausreichendem Maße. Dieses Haus hat anderes gefordert.

Wenn wir in Europa nicht auf Dauer einen Verlust an Wohlstand hinnehmen wollen, dann müssen wir wettbewerbsfähiger werden. Dazu gehört eine effiziente, erfolgsversprechende Wachstumsstrategie. Dazu gehört eine Regulierung und Neuausrichtung der Finanzmärkte, die die Finanzierung der Realwirtschaft wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. Dazu gehört eine effektive Krisenprävention und Krisenabwicklung in Form einer europäischen Finanzaufsicht, die den Namen verdient, und ein europäischer Währungsfonds.

Dazu gehört aber auch, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten endlich ihre Haushalte in Ordnung bringen, und dass wir in Europa unsere Wirtschaftspolitik besser koordinieren. Das kann kein race to the bottom sein, dass muss ein race to the top sein, wir wollen mehr Wettbewerbsfähigkeit in mehr Mitgliedstaaten.

In der Außenpolitik wäre sicher einiges mehr erreichbar gewesen, wenn Spanien den Kosovo anerkennen würde. Das hat von vorneherein die Position des Rates in dieser Frage geschwächt. Der USA-EU-Gipfel und das Treffen der Union für das Mittelmeer wurden abgesagt.

Lassen Sie mich eine abschließende Bemerkung machen: Meine Fraktion hat eine ausgesprochen konstruktive Haltung, was die Verhandlungen mit der Türkei angeht, aber am letzten Tag der Präsidentschaft, quasi als Belohnung für das Abstimmungsverhalten der Türken im UNO-Sicherheitsrat bei den Iransanktionen, noch eben einmal schnell ein Kapitel so zu eröffnen, das ist auch bei den Türkeibefürwortern durchaus auf Kritik gestoßen. Ich glaube, dass das Engagement mit der Türkei anders, differenzierter und engagierter, besser durchdacht vorgenommen werden muss, als so auf den letzten Drücker Entscheidungen übers Knie zu brechen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich werde keine Bemerkung zum Fußball machen. Ich weiß, Ihr seid alle so schlau. Ich will nur sagen, es ist traurig, dass Ghana ausgeschieden ist. Damit sind wir einverstanden, ja? Okay.

Ich wundere mich über das Verhältnis zu den Aussagen, die heute gemacht werden, nämlich dass wir alle zufrieden sind. Wir halten Fensterreden. Es werden Fortschritte, Fortschritte, Fortschritte gemacht, und irgendwie habe ich den Eindruck, außer hier, in diesem Raum, merkt das niemand. Also man kann mir erzählen, dass das etwas damit zu tun hat, dass wir hier im Moment nicht gut genug kommunizieren. Nein, das ist nicht das Problem! Das Problem ist schlicht und einfach, dass wir einmal die Realität sehen müssen. Die Realität ist folgende: Wir beschließen 2020, aber sind unfähig, für die sieben oder acht Flaggschiffe irgendeinen Pfennig zur Verfügung zu stellen. Das wird nicht funktionieren! Ich sehe schon den Rat, der sagt, dass wir aufgrund der Krise den europäischen Haushalt reduzieren werden, das heißt, Ihr könnt 2020 schon einmotten.

Wir sagen immer, wir wollen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, aber welches Wachstum? Und wer Wachstum will, kann nicht nur Wachstum kriegen, indem er spart. Wir brauchen einen Europäischen Fonds. Ja, aber es muss ein Fonds für Solidarität und Investitionen sein. Wo spricht Europa heute von Investition? Wo? Ich habe es in all den Reden nicht ein Mal gehört! Ja, ihr habt den Stabilitätspakt perfektioniert: Noch mehr Strafen, die nicht funktionieren werden, wenn ihr die Wirtschaft nicht ankurbelt. Dann könnt Ihr so viele Strafen aussprechen wie Ihr wollt, das wird nichts nützen! Um positives Wirtschaftswachstum, das heißt nachhaltiges Wachstum, grünes Wachstum, zu kriegen, muss man auch in bestimmten Bereichen investieren. Ich habe heute darüber nichts gehört. Kein Wort.

Ich will noch einmal etwas zu SWIFT sagen. Lieber Martin, dieses Parlament hat hier zu SWIFT einen Satz beschlossen: Es muss bei den Anfragen der Amerikaner eine Justizbehörde geben, die überwacht, ob die Anfrage legitim ist oder nicht. Jetzt kommt das Abkommen, das Du lobst, und das ist Europol. Ich wusste nicht, dass Europol eine justizielle Institution ist. Das ist neu! Ein amerikanischer Polizist fragt einen europäischen Polizisten, ob das in Ordnung ist, und Du glaubst, dass ein europäischer Polizist einem amerikanischen Polizisten sagen wird, das ist nicht in Ordnung? Das ist doch Quatsch, weil die Polizei miteinander arbeiten muss! Die können sich nicht gegenseitig kontrollieren. Das gibt es in keiner Rechtsordnung, dass die Polizei eine andere Polizei kontrollieren kann. Also entspricht SWIFT so, wie es ist, nicht dem Anspruch des Europäischen Parlaments, wie wir hier darüber abgestimmt haben. Dazu solltest Du auch etwas sagen und es nicht nur toll loben, weil es einfach nicht die Wahrheit ist.

Monsieur le Premier ministre, sur la base de votre expérience de la présidence rotative, je crois qu'il y a un problème institutionnel.

Moi, je crois qu'après six mois... Il faut voir après les prochaines présidences. Je ne crois pas que, comme Lisbonne a défini les institutions, la présidence rotative et la présidence permanente puissent fonctionner. Il y a un vrai problème de dysfonctionnement. Nous devrions avoir la lucidité de discuter de ce problème à l'avenir.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Mr President, this Presidency took office at a critical time with much at stake. As the first rotating presidency which would also chair the European Council and the General Affairs Council, it could have given shape to a new kind of presidency, developing constructive relationships with the President and the High Representative. In the ongoing work of the Council and the preparations for the European Council, it could have had a vital role to play in driving forward a modern and progressive European reform agenda, and in facing the crises in the economy and public debt and in the eurozone the European Union was owed a positive force for action.

Instead, sadly, too often this Presidency has appeared more interested in sound bites than substance. It proposed a transatlantic summit which it could not deliver, while simultaneously pursuing a policy on Cuba which has destabilised the Atlantic relationship and contributes nothing to liberating the imprisoned people of that important island. It had sought a summit of the Mediterranean Union, but this was cancelled.

In foreign policy it seems their only consistent objective has been to try to undermine the High Representative by criticising her, for example, for not attending meetings and yet, to be frank, given the Presidency record in arranging summits, I can quite understand her reluctance in putting their meetings into her diary.

Turning to the economy, the Spanish Presidency has been virtually invisible. Making the banks’ stress tests public is clearly a significant step, but let us not pretend that it amounts to a complete strategy for recovery. It is hard not to avoid the impression that the main objective of the Presidency during the eurozone crisis has been to hide away, but with a budget deficit of over 11% perhaps they felt good reason to avoid international scrutiny. With a large deficit and a timid reform plan for their own economy at home, they were in no position to offer Europe leadership or to set an example, and so the historic opportunity from being the first presidency following the Lisbon Treaty has been lost.

Spain is a key member of the European Union, with its proud heritage and vibrant modern democracy. It has so much to offer, and in this House we have many distinguished Spanish representatives. Yet this uninspired, lacklustre presidency has let down the Council, has let down the European Union and, I very much regret to say, has let down Spain as well.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, señor Barroso, señor Rodríguez Zapatero, mire usted, señor Rodríguez Zapatero, ejerza quien ejerza la Presidencia de turno, si no cambia la orientación económica de fondo de la Unión, está llamado a desmontar el modelo social europeo. Esta es la cruda realidad. Por eso, las huelgas generales de Grecia, de Italia, de Francia, de Portugal y la próxima, del 29 de septiembre, de España.

Huelgas generales que son las respuestas de los trabajadores y trabajadoras, de los pensionistas, a esta orientación económica pactada por ustedes y por una gran mayoría de la Cámara. Hay un gran consenso. Por eso, fíjese usted en las diferencias que hay en los debates nacionales y, cuando vienen ustedes aquí, todos están de acuerdo. Porque aquí están todos de acuerdo en la orientación de fondo de una política económica que castiga a los trabajadores y a los pensionistas, que no son los responsables de la crisis. No son los responsables y, sin embargo, van a pagar la crisis.

Por eso, señor Presidente, creo que la cuestión de fondo es si hay fuerza suficiente para cambiar esta orientación económica, que pone en peligro el modelo social y la cohesión social y territorial. A finales de los ochenta, el Consenso de Washington se trasladó a Bruselas. No se debía intervenir la economía, había que privatizar todos los servicios estratégicos que estaban en manos públicas y, por lo tanto, avanzar hacia desregular el mercado. Esa receta de no intervenir la economía nos trae una crisis sin precedentes en la Unión Europea y pone en jaque el modelo social europeo. Por eso, es imposible que un Presidente de turno pueda salvar la situación si no se cambia ese modelo que hace del consenso de Bruselas la fotocopia del Consenso de Washington fracasado. Es la fotocopia, señor Presidente.

Y, efectivamente, usted empezó con el fracaso estrepitoso de la Estrategia de Lisboa. No era competencia suya y, sin embargo, a pesar de ese fracaso estrepitoso —se pretendía crecer el 3 %, llegar a veinte millones de empleos y destinar el 3 % del PIB a investigación y desarrollo—, se presenta otra estrategia sobre la misma base de no intervenir la economía, de no tener instrumentos públicos ni un Tesoro público europeo, ni una política fiscal europea, ni políticas activas de empleo, ni políticas industriales de empleo. No tenemos ni un solo instrumento y se sigue apostando por esa política fracasada. Y claro, lógicamente, la respuesta del movimiento obrero europeo no puede ser otra. Ese movimiento al que le costó tanto garantizar ese modelo social y que la respuesta que tiene son las huelgas generales. Huelgas generales.

Por eso, señor Presidente, nosotros no compartimos el resultado de esta Presidencia. Y le digo, como al inicio, que sea quien sea quien ejerza la Presidencia de turno, si no se modifica la política económica, está llamado a ser ese instrumento que desmonte el modelo social.

Para terminar, en materia de política exterior, nosotros no compartimos la doctrina europea aplicada en política de vecindad en relación con aquellos países que incumplen la cláusula 2 de los acuerdos de asociación. El crimen de guerra cometido por Israel contra la flotilla humanitaria tenía que haber tenido como respuesta una congelación inmediata...

(El Presidente retira la palabra al orador)

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, on behalf of the EFD Group. – Mr President, I should like to address Mr Zapatero. You have exercised the EU rotating presidency in the same way you govern your country, Spain – that is with your back to your citizens. Today I am coming back here to remind you of the infamous Spanish land-grab, a matter which I first brought to your attention in January. You have done nothing to resolve the madness affecting hundreds of thousands of people across Spain who face confiscation and demolition of their houses.

A few days ago the head of the planning inspectorate in Andalusia acknowledged that in that region alone 300 000 houses are affected. This is not the handful of British citizens that some want us to believe. The suggested solution is that the owners can have their houses legalised for a fee. They have already paid, Mr Zapatero. My constituents regularly ask who is running Spain. Mr Westerdale writes that he fears he is facing a situation similar to that experienced by British subjects at the hands of President Mugabe in Zimbabwe and wonders why he is receiving this treatment in a friendly European country. This is why he feels that the European Union is not capable of protecting British citizens.

¿Se da cuenta, señor Rodríguez Zapatero, de que esta situación que se está produciendo es una violación de derechos humanos, amén de ser componente importante de la crisis que vive España? ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?

For my part, you can be sure I will continue to fight in defence of all the people – the British, the Spanish and all Europeans – who are suffering this injustice.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). - Señor Presidente, señor Rodríguez Zapatero, fue el suyo un error de planteamiento. Pensaba usted que iba a presidir realmente Europa y a influir en los engranajes que hacen funcionar la compleja maquinaria europea. Llegó a creer, incluso, porque así dejó que lo proclamaran personas cercanas a usted, que el mundo iba a vivir bajo su Presidencia un momento estelar. Nada de esto se ha hecho realidad.

Procedamos a algunas precisiones. En lo que han sido estos seis meses de Presidencia española, a mí me gustaría distinguir entre, de un lado, la dirección política de la misma y, de otro, la labor de los funcionarios que han estado trabajando en las salas de máquinas. Es la primera la que ha fallado y ello se debe a la ausencia de un adecuado impulso desde la Presidencia del Gobierno, que ha tejido la Presidencia europea más bien a golpe de péndulo. Sin embargo, quiero destacar el esfuerzo de los funcionarios, su valiosa voluntad de servicio a Europa y a España. Y, es que, señor Presidente, España cuenta con magníficos funcionarios profesionales, y si algo hay que lamentar es que se les margine demasiado en la realidad diaria.

Dicho esto, procede reconocer que se han adoptado algunas iniciativas meritorias en estos seis meses. Entre ellas, me complace citar el plan de donación y trasplante de órganos y el tratamiento que se ha dado a los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.

Más en el aire han quedado los acuerdos sobre la nueva Estrategia Europa 2020 y, sobre todo, los relativos al Servicio Europeo de Acción Exterior, ambos demasiado frágiles todavía.

Lamentable ha sido lo ocurrido con la orden europea de protección para las víctimas de la violencia de género y el mismo sombrío resultado ha ofrecido la patente comunitaria básica para la vida de miles de empresas y bloqueada, en parte, por los problemas lingüísticos que la legislación española estimula.

Pero son todas las grandes acciones políticas las que se han saldado con un fracaso espectacular: desde la cumbre del Mediterráneo hasta la de la Unión Europea con los Estados Unidos, cita esta última respecto de la que su propio Gobierno fue el encargado de crear unas expectativas desmesuradas. Sin embargo, debemos convenir en que no poder sacar adelante su política respecto a Cuba ha sido altamente positivo para los cubanos.

Por último, los avances hechos en el camino hacia un mejor gobierno económico europeo no pueden ser, en modo alguno, imputados a su Presidencia, clamorosamente ausente en las cuestiones más relevantes.

Adiós, pues, a la Presidencia española. Una conclusión positiva sí quiero extraer de esta experiencia: mi fantasía de europeísta convencido se excita al pensar que pueda significar el fin de las Presidencias rotatorias tal como han sido concebidas hasta ahora. Sería esta una buena noticia, pues mientras Europa no refuerce sus instituciones comunes uniendo sólidamente sus fragmentos, seguirá corriendo el riesgo de verse hundida en los espacios vacíos de la irrelevancia.

 
  
MPphoto
 

  Jaime Mayor Oreja (PPE). - Señor Presidente, señor Presidente del Gobierno de España, estos seis primeros meses, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, exigían y merecían un cambio de actitud política.

Si la crisis económica y financiera ha sido una consecuencia del alejamiento de la economía «verdad» y un desordenado desarrollo de la economía «ficción», lo mismo cabe decir en el ámbito político.

El 20 de enero, en este Parlamento, el señor Rodríguez Zapatero anunció las cuatro prioridades —no dos— de su Presidencia: primera, el mercado común de la energía; segunda, la inversión en la sociedad de la información; tercera, la economía o industria sostenible con un plan de desarrollo del vehículo eléctrico; cuarta, la culminación del espacio universitario de Bolonia. Y me pregunto, ¿en qué se aproxima aquel enunciado de objetivos a la realidad que hemos vivido?

En su primera intervención, de presentación de objetivos, no citó una sola vez los términos de déficit y de deuda. Toda la Presidencia cambia radicalmente en la reunión del Ecofin los pasados 9 y 10 de mayo, y emerge la crisis del euro.

Se sigue llegando tarde y mal. Se tienen que improvisar unas medidas necesarias en la Unión Europea debido a la falta de previsión y de profundidad en el diagnóstico de la crisis. Con una dificultad adicional: quien ejercía la Presidencia rotatoria, por los resultados de su política económica, no estaba en condiciones de participar en el liderazgo de la solución porque se había convertido en parte del problema.

Las Presidencias rotatorias, que, sin duda, ya son diferentes tras el Tratado, en una situación de crisis económica tan aguda, o bien se reafirman o, por el contrario, están aún más limitadas y lastradas por la falta de confianza y credibilidad de sus políticas económicas en sus respectivos países, como en este caso.

Señor Presidente, la mayor de las crisis que los políticos estamos viviendo es de confianza. Una crisis de desconfianza de tal envergadura solo se resuelve atreviéndonos a decir la verdad.

Por ello, la descripción de la tercera ficción en esta Presidencia la podemos encontrar en el discurso de esta mañana, en el que parece que el Presidente solo está interesado en magnificar esta Presidencia.

La pregunta que debemos hacernos es si vamos a ser capaces de no volver a improvisar o, por el contrario, si vamos a ser capaces de diagnosticar y prever el propio escenario de la crisis que tendrá dimensión social.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, en veinticinco años, España ha ejercido cuatro veces la Presidencia en ejercicio de la Unión Europea. Y, como en las tres anteriores, la ha ejercido en esta ocasión con dedicación y con responsabilidad intensamente europeístas.

Pero, sobre todo, con resultados. Y nunca como ahora, en un contexto tan difícil, seguramente el más difícil que ha conocido la Unión Europea en toda su historia. Y, en ese contexto de crisis, los resultados expuestos en el balance del Presidente Rodríguez Zapatero son doblemente remarcables, porque la crisis no es solo económica. Ha sido también política. Ha afectado al vínculo de confianza de las opiniones públicas de los Estados miembros con las instituciones y con el proyecto europeo. Y, en las sucesivas citas electorales, muchos ciudadanos se han alejado de las urnas preguntándose quién manda ante la crisis: ¿los mercados financieros, que no responden ante nadie, o los Gobiernos, democráticamente responsables ante la ciudadanía?

Por eso, este semestre, que arrancó con el retraso del aterrizaje de Lisboa, en cuatro meses ha conseguido que la gobernanza económica y política de la Unión Europea avance, y eso es alentador. Y, ahora, el impulso europeísta de esta Presidencia se transfiere, de acuerdo con la dinámica de trío establecida en el Tratado de Lisboa, a las Presidencias sucesivas: Bélgica y Hungría. Y ninguna puede ignorar que ninguno de los desafíos de la globalización —el demográfico, el energético, el social y la lucha contra la pobreza— puede ser acometido por ningún país por sí solo. Debemos remar juntos, so pena de que la Unión Europea se deslice hacia la irrelevancia.

Por eso, la lección es clara. Nos ha enseñado nuestra vulnerabilidad: la de la moneda única frente a la deficiente coordinación fiscal, presupuestaria y económica; la de los tiempos de respuesta frente a la enormidad y a la velocidad de los retos. De ahí el lema de la Unión Europea: unidos en la diversidad. En ningún caso, desunidos ante la adversidad. Por eso, de ahora en adelante, toda Presidencia debe pensar globalmente, no localmente. Y toda Presidencia, por encima de los legítimos intereses nacionales, debe actuar «en europeo», responder desde Europa y por Europa.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, Presidente Rodríguez Zapatero, la crisis nos ha obligado a tomar medidas de gobernanza económica sobre el paquete de supervisión financiera —que ayer, a la una y media de la madrugada, fracasó—, la creación del fondo de rescate, la puesta en marcha del Servicio Europeo de Acción Exterior o la Estrategia Europa 2020 y su apuesta radical por la innovación.

Pero liderar estos proyectos requiere, además de prestigio, autoridad y reconocimiento. En este contexto, usted ha estado condicionado, limitado por los pésimos datos de España y los constantes rumores sobre su solvencia y el déficit de sus cuentas públicas. Además, la improvisación y las prisas por vender alguna foto han perjudicado el recorrido de buenas ideas, como la orden europea de protección. Cabe preguntarse también si las Presidencias rotatorias ayudan a fortalecer un verdadero liderazgo europeo.

Y, por lo que respecta al País Vasco, nosotros incluimos toda la «Y vasca» en la lista de corredores ferroviarios. No ha habido avances en el reconocimiento del euskera como lengua minorizada en Europa, ni para el concierto económico vasco ni para integrar la Ertzaintza, la policía vasca, en el Sistema de Schengen. España y Francia han liderado el plan de la anchoa, que ha sido tan importante para el sector, cuando estaba acordado con ellos y por el Parlamento.

El Tratado de Lisboa no ha avanzado, como usted anunciaba, en sus aspectos regionales y en los anexos sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad. Y poco respeto, de nuevo, al finalizar, a este Parlamento. No nos invitó al comienzo de la Presidencia española y ha hecho el balance antes en el Congreso que aquí. Vamos a seguir reclamando la voz de las regiones europeas.

(El Presidente retira la palabra a la oradora)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). - Señor Presidente, tengo que decirle que esta Presidencia nos ha fallado, fundamentalmente porque, en lugar de apostar por la Europa de los pueblos y de los ciudadanos, como esperábamos, ha seguido apostando por la Europa de los Estados y de los mercados.

No esperábamos resultados —sea dicho, no es culpa suya en particular, sino del sistema—, pero sí esperábamos liderazgo. El que ha demostrado, por ejemplo —y ahí sí le felicito—, impulsando la orden europea de protección. Pero ese mismo liderazgo habría querido verlo también en otros aspectos: por ejemplo, promoviendo la supervisión financiera a escala europea; por ejemplo, comprometiéndose a una reforma fiscal a escala europea; por ejemplo, apostando realmente por una tasa sobre las transacciones financieras. En lo ecológico siguen apostando por obviar la importancia de la eficiencia energética, siguen apostando por subsidiar el carbón, siguen sin afrontar la destrucción de las costas. El SWIFT para mí no es una buena noticia; es una pésima noticia.

Y, por último, en cuanto al respeto de los pueblos, tengo que decirle que en Cataluña, como sabe usted, estamos profundamente decepcionados. La sentencia de la semana pasada lo que ha hecho es que muchos europeístas catalanes, como yo, estemos replanteándonos seriamente cuál es nuestro papel en esta Europa que queremos construir y de la que nos sentimos parte, y aquí le hemos echado mucho en falta.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - Panie Przewodniczący! Wydaje mi się, że jest bardzo trudno ocenić prezydencję, która postawiła przed sobą bardzo ambitne zadania. Może jednym z problemów tej prezydencji były te ambitne zadania, a obok tego kwestia, że wypadła ona w czasie zmiany układu instytucjonalnego Unii określonego w traktacie lizbońskim. Do plusów prezydencji zaliczyłbym to, że jednak powstała i została przyjęta strategia „Europa 2020”, chociaż istnieje też obawa, że podzieli ona w przyszłości los strategii lizbońskiej, ale na to prezydencja nie będzie już miała wpływu.

Niestety w polityce zewnętrznej okazało się, że Hiszpania nie sprostała zadaniom. Nie do końca udany szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone, a także w tych sprawach, które mnie interesują – czyli partnerstwo wschodnie – nie udało się zrobić żadnego kolejnego kroku. Nawet korzystając z życzliwości nowego komisarza Füle, nie udało się, moim zdaniem, pójść ani jeden krok naprzód w sprawie zniesienia czy złagodzenia reżimu wizowego dla Ukrainy, co mogłoby być takim pierwszym punktem, pierwszym otwarciem jakiegoś konkretnego zadania z zakresu partnerstwa wschodniego. Oczywiście w to miejsce powinna była wejść aktywność pani przewodniczącej Ashton, ale tego także zabrakło. Nie może być tak, że cele Unii Europejskiej zależą od tego, która akurat prezydencja prowadzi Unię Europejską. Jeśli jest to prezydencja z Południa, realizuje ona cele związane z południem, jeśli ze Wschodu – inne.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως διαμορφώθηκε το τελευταίο εξάμηνο η Ισπανική Προεδρία είχε τελικά λίγο χρόνο άσκησης καθηκόντων και ίσως δεν θα έπρεπε να ασκούμε και τόσο έντονη κριτική. Παρ’ όλα αυτά, πρακτικά, θα ήθελα να επισημάνω δύο κορυφαίες παραλήψεις της Ισπανικής Προεδρίας.

Πρώτον, χάσατε τη μεγάλη ευκαιρία διαμόρφωσης ενός προγράμματος δράσης για την ορθολογική διαμόρφωση της αγοράς ενέργειας στην ευρω-μεσογειακή περιοχή, όπου επικρατεί ένα χάος, και όλοι περιμέναμε ότι η Ισπανική Προεδρία θα έβαζε μια σειρά σ' αυτό το χάος.

Δεύτερον, όσον αφορά την αναπτυξιακή προοπτική της Ευρώπης, χάσατε την ευκαιρία της προώθησης ενός θεσμικού πλαισίου για το LNG, το οποίο είναι το κυρίαρχο υλικό ενέργειας στην Ευρωμεσόγειο.

Παρ’ όλα αυτά σας εκφράζω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου για την εργασία που κάνατε στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Meine Herren Präsidenten! Die spanische Ratspräsidentschaft war ein Halbjahr der verpassten Chancen. Herr Zapatero ist im Januar hier aufgelaufen wie ein Stierkämpfer, der den Finanzmarkt in die Knie zwingen will, und am Ende haben wir festgestellt, er hatte gar keinen Degen dabei.

Herr Zapatero, die spanische Ratspräsidentschaft, hat keine dauerhaften Spuren hinterlassen. Wir hatten den Eindruck, bei allen Bemühungen Einzelner, es war lustlos, weitgehend initiativlos, insgesamt erfolglos. Wir erkennen durchaus an, dass gewaltige innenpolitische Probleme zu bewältigen waren, für deren Entstehung möglicherweise auch die Regierung mitverantwortlich war. Aber statt Europa in der Finanzkrise zu stabilisieren und zu führen, hat Spanien die Krise noch beflügelt. In der Fußballersprache würde man sagen: ein Selbsttor geschossen.

Ich will nur einige wenige Dinge nennen. Sie haben gesagt: Buchstaben und Geist des Vertrags von Lissabon sind wir treu geblieben. Das stelle ich in Frage. Das Rettungspaket verstößt gegen Verträge und gegen die Haushaltsrechte des Parlaments nach Artikel 352. Noch nicht einmal der Parlamentspräsident ist eingebunden gewesen. Wir haben keine Einigung über die Finanzmarktaufsicht und die Finanzmarktregulierung, sondern wir arbeiten jetzt mit der belgischen Ratspräsidentschaft daran. Wir haben im Stabilitäts- und Wachstumspakt keinen einzigen konkreten Fortschritt zu verzeichnen. Das sind die Fakten! Und in der Wirtschafts- und Währungspolitik ist am 9. Mai 2010 die Methode Monnet, also die Gemeinschaftsmethode, zu Grabe getragen worden.

Es ist also keine erfolgreiche Bilanz. Sie werden zu meinem großen Bedauern – ich hätte mir das anders gewünscht – keine dauerhaften Spuren hinterlassen.

(Der Redner erklärt sich einverstanden, auf eine Nachfrage gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu antworten).

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D). - Herr Kollege Langen! Wären Sie denn so freundlich, die Kritik, die Sie Herrn Zapatero vorgetragen haben, auch der Frau Bundeskanzlerin Merkel in dieser Form vorzutragen. Das wäre ja ein Beitrag zur inneren Kohärenz Ihrer Argumentation.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Kollege Schulz! Wir sind hier nicht im Deutschen Bundestag, auch nicht in Deutschland, sondern wir bereden hier die spanische Ratspräsidentschaft. Und Präsident Zapatero hat gesagt, er hat in Treu und Glauben alles zustande gebracht. Die Realität ist anders.

Selbstverständlich werde ich diese Sicht – ich habe das bereits gegenüber dem Kommissionspräsidenten getan – auch gegenüber der französischen und der deutschen Regierung deutlich machen. Aber hier reden wir über den verantwortlichen Ratspräsidenten und nicht über innenpolitische Auseinandersetzungen in Deutschland. Das können wir auch noch machen, Herr Kollege Schulz.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). - Mr President, Prime Minister Zapatero has had some difficult issues during Spain’s presidency, and these are testing times for Europe, but I am pleased that he also kept focus on other pieces of legislation which are important to citizens – a breakthrough on cross-border health, agreement on organ donation and political agreement on pharmacovigilance. I would like to commend the work of the Spanish civil servants who worked with me as rapporteur on that dossier. They were extremely professional and really have delivered a very good piece of legislation with the European Parliament. This week we are also going to vote on illegal logging and industrial emissions. It is a solid record of achievement.

On the Spanish property issues, Prime Minister, you have seen today people who want to make political capital out of the real problems of ordinary people who fear for their life savings. We have had discussions with you and your government and officials on this issue and I hope that you will listen to this – as I know you will – because we know you care about citizens; we therefore look forward to more constructive talks.

Thank you for your work on the environment and health, and we look forward to working with you in the future.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - Señor Presidente, señor Rodríguez Zapatero, en enero, usted dijo que venía a relanzar la Unión Europea, pero ha sido Europa quien le ha forzado a cambiar su política autárquica contra la crisis.

La intervención de la economía española en 2010 recuerda la de 1959. Como entonces, se ha tenido que vencer el inmovilismo del Gobierno español y, como entonces, se recomienda a España una profunda reforma del mercado de trabajo.

Su Presidencia europea ha sido muy pobre. Usted ha quedado fuera de las grandes decisiones. La supervisión financiera europea o la Directiva sobre los fondos especulativos, que venían del año pasado, se tenían que haber aprobado ya, pero usted no tiene liderazgo. Hablando en términos futbolísticos, Felipe sí habría rematado a gol este balón.

Su Presidencia ha coincidido con el desplome económico español, del cual usted estaba avisado. Yo mismo, en enero, le recordé las negras previsiones de la Comisión Europea, que se han cumplido por su inacción: aumento del paro, descontrol del déficit público y caída del crédito bancario a las empresas. Y por eso, hoy, siguen cerrados los mercados financieros internacionales para muchísimas empresas españolas.

Señor Rodríguez Zapatero, les propuse para hoy el uso del catalán en esta Cámara y usted se ha lavado las manos. Veo que usted comparte la «solución final» para el catalán.

Concluyo con unos versos de Machado que sus frivolidades me han inspirado: «Castilla [...], ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora».

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). - Señor Presidente, señor Rodríguez Zapatero, a pesar de sus promesas del pasado mes de enero, España ni ha liderado la salida de la crisis ni la proyección exterior de la Unión Europea.

En concreto: ¿Qué ha pasado con la cumbre euromediterránea o con la cumbre con los Estados Unidos? ¿Para cuándo el reconocimiento de Kosovo? ¿Dónde están las medidas para garantizar el cumplimiento de la Estrategia Europa 2020? ¿Cuáles han sido sus aportaciones a la regularización del mercado financiero, al mercado común de la energía o al espacio universitario? ¿En qué documentos ha establecido la prioridad del eje mediterráneo?

Seis meses han sido más que suficientes para que Europa haya constatado que su Presidencia de turno y su Gobierno son un modelo fracasado. Muchos de nosotros llevamos mucho más tiempo soportando este modelo.

Y, sin duda, usted y su Gobierno constituyen un excelente recurso didáctico de por qué deseamos constituirnos en un Estado dentro de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, veramente una grande Spagna quest'anno, Presidente Zapatero, ma non la sua... Grande Spagna appunto è quella di Del Bosque, Casillas, Villa, non quella di una Presidenza di turno dell'Unione che è parsa troppo a lungo completamente estranea e disinteressata alle sorti di un continente in crisi.

Eppure, sei mesi fa, nel giorno in cui presentava il suo programma, nonostante le differenze ideologiche che ci caratterizzano, avevo colto nelle sue parole alcuni segnali positivi, soprattutto per quanto riguarda uguaglianza dei diritti umani. Purtroppo la fiducia che a priori avevamo riposto nella Presidenza spagnola non è stata affatto ripagata.

Io non faccio altro, signor Presidente, che dare voce a ciò che molti, anche tra i colleghi a lei politicamente più vicino, pensano, e cioè che esattamente come nel caso del processo di Barcellona, lei si è affidato a un nominalismo vuoto, in virtù del quale annunciare dei risultati equivale ad averli ottenuti.

La ragione di questa posizione si fonda nel radicalismo di una politica che non ha perso la sua fortissima impronta ideologica, nemmeno in un periodo di grave crisi. In questi sei mesi servivano pragmatismo e volontà di attingere a piene mani dai valori fondanti l'Unione europea, lei ha preferito rispolverare utopie prive ormai di ogni nesso con la realtà in molti interventi e rassegnarsi a un semestre scialbo nonostante il forte aiuto ricevuto dal Parlamento in relazione, ad esempio, al dossier del servizio di azione esterna.

Non accolga queste parole di critica aperta con astio, signor Presidente, non sono il frutto di un'opposizione preconcetta ma costituiscono un giudizio che farebbe bene a prendere in considerazione...

(il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). - Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Präsident Barroso, sehr verehrter Herr Ministerpräsident Zapatero! Aus Sicht der Haushaltskontrolleure dieses Hauses hat die spanische Präsidentschaft Geschichte geschrieben. Wir sind dankbar, dass es dieser Präsidentschaft gelungen ist, das Entlastungsverfahren für den Rat aus der Sphäre der Unklarheit herauszulösen. Bisher weigerte sich der Rat, dem Europäischen Parlament ausreichend Rechenschaft abzulegen.

Sitzungen hatten bestenfalls informellen Charakter, Dokumente musste man zusammensuchen oder waren nicht vorhanden, Fragen wurden unzureichend beantwortet. Der Rat bezog sich dabei ernsthaft auf eine Vereinbarung aus dem Jahr 1970, das sogenannte gentlemen’s agreement, das angeblich die Fragen der Entlastung klärt, obwohl dieses gentlemen’s agreement kein Wort darüber verliert.

Nun hat sich das verändert. Der Generalsekretär des Rates hat zugestimmt, ein würdiges Entlastungsverfahren einzuleiten in einem geklärten Verfahren, das demokratischen Standards genügt. Dieser Erfolg der spanischen Präsidentschaft belegt die demokratische und europäische Gesinnung der spanischen Regierung. Dafür verdient sie ein Lob des Hauses.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). - Señor Presidente, señor Rodríguez Zapatero, créame que me hubiera gustado pronunciar hoy un discurso distinto. Planteó usted un semestre lleno de ambición y puso el listón tan alto en sus pretensiones que, al compararlo con lo realmente alcanzado, es inevitable la decepción. Lo cierto es que no ha sido capaz de superar una situación compleja para la que hacía falta liderazgo y credibilidad.

Usted mismo ha recordado alguna vez que la Unión Europea es un club con reglas. Y yo estoy de acuerdo. Pero era a usted a quien le correspondía exigir el cumplimiento de esas reglas. La realidad es que fue al Gobierno de España al que le exigían imperiosamente el cumplimiento de sus obligaciones.

En este marco, logros positivos, que no han faltado, han quedado deslucidos. Usted ha tenido tiempo para relatarlos. Yo no.

La democracia es un régimen de opinión pública. Y es lo que parece: el desdén de Obama, la cancelación de la cumbre del Mediterráneo y de la anunciada entre la Unión Europea y los Estados Unidos, constituyen fracasos de mucho calado.

Las prisas por cerrar acuerdos improvisados a cualquier precio no han favorecido la imagen de la gestión española. Como chapucero ha sido calificado el modo de alcanzar algún objetivo respetable.

España es una gran nación y lo seguirá siendo pese a una mala gestión de este tiempo. Nuestros diplomáticos y funcionarios han mantenido el tipo y, gracias a ello, el prestigio de España perdurará.

La verdad es que en el juicio de valor que se hará de esta Presidencia pesará más la situación de España que lo hecho o no hecho aquí. Difícilmente podría liderar una empresa tan difícil quien ha colocado a su país en una etapa de incertidumbre y desasosiego.

En el mejor de los casos, esta Presidencia ha resultado tristemente irrelevante.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - Mr President, although the EU got its new legal framework by the end of 2009, it was the task of the Spanish Presidency to make Europe move and to make the framework work.

The Spanish Presidency delivered what was expected concerning the most important institutional issues. We did not agree on everything but we began to fill the Lisbon framework with life and concrete details. Next to these seemingly technical issues, the presidential programme of our Spanish friends did not lack policy ambitions. They established themselves as models for working towards gender equality and the promotion of women’s rights. Huge thanks go to this Presidency, especially to Mr López Garrido and his team, for making this often neglected issue a core one during the last six months. We have not yet managed to finalise the European Protection Order but I am hopeful that we will do so under the Belgian Presidency.

The Spanish also met high expectations on democratic rights. This is clearly reflected in their diligent effort on making the European Citizens’ Initiative operational as soon as possible. As thanks for this, the rapporteurs, Alain Lamassoure and myself, have already prepared a working document in the Committee on Constitutional Affairs on the ECI.

Muchas gracias, una vez más, por la tarea que ha llevado a cabo y espero seguir trabajando para la realización de los objetivos que usted ha establecido. ¡Flores para usted!

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Premierze! Ocena prezydencji hiszpańskiej jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ jest to pierwsza prezydencja w czasie obowiązywania traktatu lizbońskiego i jest to dla nas ważne, na przykład dla Polaków, którzy przygotowują się do polskiej prezydencji. Pytanie brzmi, czy stan faktyczny, który został osiągnięty, wzmacnia przyszłe prezydencje, czy nie.

Muszę powiedzieć, że w czasie tej prezydencji okazało się to, czego się spodziewaliśmy – że traktatu lizboński, który w zamierzeniach miał wspierać silną Europę, w gruncie rzeczy doprowadza do osłabienia metody wspólnotowej. I niestety w czasie prezydencji hiszpańskiej było to bardzo czytelne, czego najlepszym przykładem jest osłabienie roli Parlamentu Europejskiego w budowie strategii 2020.

Prezydencja hiszpańska podejmowała ciekawe działania, między innymi bardzo interesujące spotkanie w Toledo, dotyczące miast, i tutaj należy się uznanie. Natomiast dla nas, posłów z innych państw, bardzo ważna jest obserwacja tego, co się dzieje również w Hiszpanii. Ponieważ prezydencja to nie tylko przewodzenie, ale również liderowanie całej Unii Europejskiej. W związku z czym dla nas bardzo ważne jest, co się dzieje w sytuacji gospodarczej hiszpańskiej i w czasie prezydencji, i argumenty, jakie są stawiane. Jak również dla nas ważne jest to, jaki model spraw społecznych, obywatelskich i bronienie zapisów traktatu – który mówi o tym, że sprawy rodziny należą tylko i wyłącznie do państw – są lansowane przez Hiszpanię. I to wzbudza nasze bardzo duże zaniepokojenie.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - Mr President, the Spanish Presidency has coincided with a deep financial and credibility crisis in the Union. This crisis has hit the country holding the presidency very hard. The deficit of trust in the EU economy and common currency is rooted in the huge debt burden, which is still looming large in the way of life: living today at the cost of tomorrow. Last week’s Economist asked: ‘Is there life after debt?’.

The Prime Minister referred to enhancing competitiveness as one of the main goals of the Presidency, but no real recipe has been offered as regards how to address the crisis of values, the moral crisis, and even how it would be practically possible to return to a balanced budget.

On several occasions we have missed the Council at Question Time in Strasbourg. Numerous MEPs are still waiting for the opportunity to put a question to the Council on how the new ESDP could be applied to arms sales to third countries and whether we could we finally agree to have consultations in the Council before deciding to sell modern military technology to partners outside the EU.

Lastly, I am concerned that cyber threats have not been high on the Spanish agenda. Cyber weapons are being developed secretly and we have no idea of how and when they could be used. The EU needs to take the lead in the debate on how to reduce the threat of cyber war, how to restrict cyber attacks before it is too late, and establishing whether there is any chance of agreeing on any rules on good behaviour in cyberspace.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). - Mr President, the policies implemented by the EU institutions during the Spanish Presidency were disastrous for the working-class people of Europe. We saw an abject capitulation to the sharks in the financial markets, whereby predatory banks and hedge-fund pirates were allowed to exercise more control over economic policy than supposedly solid governments. President Barroso and the EU Commission acted as the enforcer for these sharks in the markets, demanding cuts across the board in public spending and in services, and you too, Señor Zapatero, acted as an enforcer for the speculators in the markets. Instead of fighting them, as a real socialist party would do, you imposed savage cuts on the living standards of the Spanish people at their behest. We now have a social nightmare of mass unemployment and a tax on living standards across Europe. I salute the workers of Spain for fighting these cuts with strong strike action. Clearly the capitalist system only contains more and more disasters as it goes into deeper crisis. We have to sweep it away and replace it with a socialist and democratic society that can really transform the lives of our people in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Consider că trebuie să apreciem eforturile deosebite făcute de preşedinţia spaniolă în această perioadă extrem de dificilă. O importantă realizare o constituie crearea mecanismului european de stabilizare financiară, care prevede un sprijin financiar acordat statelor în situaţii excepţionale, în limita unei sume de 60 de miliarde de euro.

În plan extern, preşedinţia spaniolă a obţinut rezultate pozitive în urma reuniunilor la nivel înalt care au avut loc, în special, cu America Latină.

În mod concret, redeschiderea negocierilor pentru acordul de asociere între UE şi ţările Mercosur ar crea un spaţiu de comerţ liber pentru 750 de milioane de oameni. Însă este necesară o evaluare temeinică a impactului acestui acord, deoarece, după cum declara domnul comisar Cioloş, acordul ar putea avea un impact negativ asupra fermierilor europeni datorită creşterii importurilor de produse agricole.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D). - Mr President, first of all I would like to congratulate Mr Zapatero on the many successes he has had during the Spanish Presidency.

Earlier we heard criticism about issues relating to Spanish property. It is true that this affects many thousands of Spanish citizens and ordinary people who have chosen to make Spain their home. It is easy to shout from the sidelines in order to capture headlines, but if we are serious about resolving this problem, we need constructive engagement. That is what we, in the British Labour delegation, want to do. I am pleased that my colleague, Michael Cashman, and I recently had a meeting with our Spanish colleagues in the European Parliament in the hope of setting up a commission in Spain to examine those cases in which people have purchased property in good faith and used the legal system appropriately. This would be a great step forward for the many people who are suffering as a result of these issues. We hope it will have your full support and we look forward to working with you on this in the future.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). - Panie Przewodniczący! Panie Premierze! Sześciomiesięczna prezydencja hiszpańska przypadła na okres szczególny: trudny i eksperymentalny. Pierwszy raz wypełniła swoją rolę po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, który na nowo zdefiniował i podzielił jej kompetencje. „Docieranie” stanowiska z nowo powołanym przewodniczącym Rady nie urosło do rangi większego problemu w kontekście niepowodzeń politycznych, gospodarczych i finansowych.

Nie udało się doprowadzić do ustalonego wcześniej szczytu Unia Europejska-Stany Zjednoczone (prezydent Obama odmówił przybycia) oraz ważnego dla Hiszpanii projektu Unii Śródziemnomorskiej. W obliczu potężnego kryzysu gospodarczego ster Unii przejęły Niemcy i Francja, nadając ton programowi pomocy finansowej dla Grecji. Widmo zapaści finansowej zawisło również nad samą Hiszpanią. Stąd trudno się dziwić, że to działania innych krajów wybiły się na pierwszy plan w tej prezydencji. Bardziej niż nad priorytetami prezydencji hiszpańskiej zastanawiano się nad przyszłością strefy euro. Problemy te będzie musiała teraz podjąć także prezydencja belgijska.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Spaniens Ratspräsidentschaft war bekanntlich höchst problematisch. Statt den Stier nach traditioneller spanischer Art bei den Hörnern zu packen und die notwendige Neuregulierung der Finanzmärkte und der Rating-Agenturen schnell und beherzt zu forcieren, flüchtete sich die spanische Ratspräsidentschaft in Beschwichtigungsversuche und verschob wichtige Vorhaben in die nächste Präsidentschaft.

Als historisch richtungsweisend wurde die spanische Ratspräsidentschaft zu Jahresbeginn angekündigt. Tatsächlich aber wurden sechs Monate sinnlos vertan, dem Irrweg des Zentralismus gemäß dem Vertrag von Lissabon wurde blind weiter gefolgt. Da Spanien bekanntlich selbst massive Finanzprobleme hat, war es nicht nur mit der Bewältigung der Finanzkrise überfordert. Unter Spaniens Führung ist der Welt wieder einmal die politische Bedeutungslosigkeit der EU vor Augen geführt worden. Wichtige Treffen sind geplatzt, und einigen konnte man sich nur auf Notlösungen.

Dennoch war der Vorsitz einzigartig. Noch nie wurden so massiv EU-Verträge gebrochen wie mit den milliardenschweren Rettungspaketen, die uns bald auf den Kopf fallen werden, da sie die wahren Probleme der EU nur auf die lange Bank geschoben haben.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! Rozpoczynaliśmy ten rok pełni obaw, wynikających ze światowego kryzysu, ale i nadziei, związanych z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. Hiszpański premier prezentował w styczniu ambitne plany do realizacji w czasie swojego przewodnictwa. Niestety, niewiele udało się z tego osiągnąć. Ale nie to jest główny powód, dlaczego hiszpańskiej prezydencji nie można ocenić pozytywnie.

Jej głównym mankamentem był chaos, którego proroczym sygnałem było umieszczenie przez hakera twarzy Jasia Fasoli na hiszpańskiej stronie internetowej. Ten chaos objawiał się tym, iż Madryt z jednej strony doprowadził do ogromnego bałaganu w działaniach zewnętrznych Unii, wchodząc w kompetencje Wysokiego Przedstawiciela, z drugiej zaś nie podjął żadnych aktywnych działań w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys budżetowy. Pan premier Zapatero nie potrafił wczuć się w nastroje panujące w Unii, gdzie potrzeba było silnego lidera, nie na arenie międzynarodowej, ale wewnętrznej. Głównym problemem Unii nie była polityka wobec Kuby, embargo na dostawy broni do Chin czy proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, ale osłabienie Europy w wyniku kłopotów budżetowych Grecji, Włoch, Portugalii i samej Hiszpanii.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Szeretnék gratulálni Zapatero miniszterelnök úrnak és a spanyol elnökségnek, hiszen rendkívül nehéz belpolitikai, gazdasági helyzet mellett, teljes mértékben oda tudtak figyelni Európára. A spanyol-belga-magyar elnökségi trió képviseletében azért is köszönöm, hogy a Lisszaboni Szerződést beüzemeltették, működik a Lisszaboni Szerződés. Elindították a gazdasági kormányzást, amiből még marad a belga elnökségnek, de félek attól, hogy a magyar elnökségnek is lesz teendője e tekintetben. Ugyanígy elindították a pénzpiacok, a spekulációs nemzetközi pénzügyletek rendbetételét. Ez a belga elnökségnek is, de még a magyar elnökségnek is feladata lesz. S végezetül köszönöm, hogy a közös agrárpolitikáról való gondolkodást intenzíven folytatták. Ebben az évben kijön a Bizottság papírja, és a magyar elnökségnél kemény viták várhatók, és köszönöm, hogy a spanyol elnökség eljött a magyar agrárakadémiára Villaruiz államtitkár asszony 500 magyar mezőgazdasági termelő előtt ismertette a közös agrárpolitikát.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, firstly I must say as a football fan I am delighted to see three European Union countries in the last four of the World Cup, and I can say without fear of contradiction that if my country, Ireland, were involved we would be in the last four as well!

Regarding the Spanish Presidency, I think that the dynamic is all wrong in terms of judging it. We have not taken into account the fact that the new Lisbon Treaty has changed utterly the way the Presidency operates and should be judged in the future. There is too much talk about leadership, success, flagship projects and so forth. The role of the Presidency is really one of facilitation, and that is the way it should be judged in future.

In fairness to the Spanish, they did a good job in moving from pre-Lisbon to post-Lisbon. Especially in the financial area there are now measures in place to rein in rogue banks and weak governments. So the Spanish did not do too badly and they must be given credit for making the transition during the most difficult presidency of all.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente en ejercicio del Consejo. − Señor Presidente, deseo en primer lugar agradecer a todas sus Señorías el interés que han mostrado por la Presidencia rotatoria de la Unión Europea. Interés que, en alguna de las intervenciones —a las que no me podré referir de manera individualmente considerada por la limitación de tiempo— me ha parecido más bien que era propio quizá del deseo de estar o de intervenir en el Parlamento de España más que en el Parlamento Europeo. De hecho, algunas personas incluso puede que tengan nostalgia de esa situación y lo comprendo perfectamente. Cuentan con mi respeto y con mi aprecio, pero el tiempo es el que toca en este momento y estamos en el Parlamento Europeo juzgando otras cosas y no en el Parlamento de España.

(Aplausos)

Ha habido algún otro interviniente que me ha parecido que también tenía esa tendencia a sentirse más bien copartícipe, corresponsable, o a intentar echar una mano a sus colegas del Parlamento español. Sus colegas de afinidad política e ideológica. Pero estamos aquí para otras cosas, en mi opinión. Estamos para juzgar y evaluar la Presidencia y sus seis meses de ejercicio, en los grandes temas. Es verdad que se han podido plantear cuestiones individuales, pero no me voy a poder referir a todas ellas. En mi intervención inicial quería adoptar dos perspectivas que creo deben ser el hilo conductor de un análisis ponderado, sosegado y objetivo de estos seis meses.

Primero, es la primera Presidencia rotatoria que se enfrentaba a la aplicación de un nuevo Tratado que, antes que nada, es un Tratado que modifica reglas institucionales, nuestra forma de gobierno, en una Unión de 27, con una conocida complejidad institucional. Para mí, como Gobierno europeo y europeísta, la primera obligación que consideré en estos seis meses es que no hubiera una sola queja, una sola disfunción, un solo roce institucional y que, desde el primer día, las nuevas instituciones gozaran de toda la legitimidad política y de función para llevar a cabo su funcionamiento. Y, además, facilitar a las instituciones, digamos ya consolidadas, como la Comisión, que su relación con el nuevo entramado institucional funcionara adecuadamente.

Puedo decir con satisfacción que la Presidencia rotatoria española no ha recibido más que respaldo y reconocimiento, por su actitud constructiva, de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, y agradezco que hoy no se haya expresado ni una sola crítica a la actitud en la relación con las grandes instituciones. Ese era nuestro primer gran reto en una Unión Europea como la que hemos construido. Y, con toda la humildad, con la misma humildad con que le diría al señor Schulz —que no está aquí en este momento porque ha tenido, y se ha disculpado, que ir a una reunión precisamente para abordar el diálogo sobre la supervisión financiera—, que, desde luego, esperamos que mañana por la noche el resultado sea en favor de la creatividad y, por tanto, podamos tener para los españoles un día de alegría que compartiré absolutamente con todos los representantes políticos, igual que el señor Schulz hará con la Canciller Merkel llegado el caso —y al final, todo quedará en Europa, lo que siempre es una satisfacción—; con esa misma humildad, debo decir que España ha cumplido satisfactoriamente para que el Tratado de Lisboa funcione, y funcione desde el primer día, para que todas las instituciones se sientan en su papel y avancemos hacia una tarea de más Unión.

Y el segundo gran objetivo, señor Mayor Oreja, fue, desde el primer día de la Presidencia europea, avanzar en la unión económica, en la política económica común. El mercado digital, en el que se ha avanzado, o el plan del vehículo eléctrico, en el que también se ha avanzado, no son más que instrumentos para fortalecer una unión económica, igual que el mercado interior. Por tanto, distingamos los grandes objetivos de lo que son instrumentos para hacer esa unión económica que favorezca más competitividad, que sume las sinergias de todos los europeos en los distintos sectores energético, industrial, de innovación, de investigación, de competitividad, y ojalá pudiéramos también, de empleo y otros.

Y veamos cuál es el resultado. A lo mejor es que no se comparte el objetivo, lo cual es completamente legítimo. Pero si el objetivo era, según expresó la Presidencia rotatoria, una mayor unión en política económica, se ha cumplido con creces. Porque, primero, tenemos supervisión financiera, espero que con un acuerdo que cumpla los objetivos deseados, y regulación de todos los productos financieros; y segundo, tenemos impulso para una reforma del Pacto de Estabilidad, para una mayor exigencia y rigor presupuestario, con nuevos instrumentos de cumplimiento del Pacto de Estabilidad. Por cierto, he de decir, ya que se ha hablado tanto de las reglas, que, desde el nacimiento del euro, España ha respetado mucho más el Pacto de Estabilidad que otros muchos países de los que alguna de sus Señorías ha presumido aquí.

(Aplausos)

Por tanto, atengámonos a los hechos. Sí, sí, atengámonos a los hechos. España es el país que más ha respetado el Pacto de Estabilidad y hay otros que lo han incumplido hasta siete veces. Hasta siete veces han estado sometidos a determinados expedientes. Pero, en fin, las cosas son así. Lo cierto es que, en estos seis meses, hemos avanzado hacia nuevas reglas en el Pacto de Estabilidad, con más incentivos, con más sanciones y con más exigencias. Vamos a avanzar hacia una nueva consideración y hacia un análisis de la situación macroeconómica de los países, incluyendo la competitividad.

Por cierto, España se ha ofrecido a la Comisión para ser evaluada, junto con Finlandia, creo recordar, en torno a su potencial de competitividad. Y vamos a avanzar con la Estrategia Europa 2020, que también se ha aprobado en este período, intentando rectificar el fallo que tuvo la Estrategia de Lisboa: la gobernanza. Porque los objetivos nacionales van a ser mucho más exigentes, porque va a haber seguimientos, porque va a haber recomendaciones y porque va a haber, y debe haber, una mayor corresponsabilidad de cada Estado y, por supuesto, de la Comisión, en el cumplimiento de la Estrategia Europa 2020. Todo esto es el balance de una mayor unión económica, a la que añadiría —fruto de los acontecimientos de la crisis en la deuda soberana— los instrumentos de estabilización financiera adoptados o los compromisos para el apoyo a Grecia. Compromisos que, desde luego, España respalda y cumple en primer lugar, como hemos cumplido en el apoyo a Grecia. De los primeros, por cierto. Cumpliremos todos y cada uno de nuestros compromisos.

Todo esto son hechos. Y algunas de sus Señorías aquí han hecho alguna retórica, más o menos brillante. Pero, si nos propusimos cumplir bien la entrada en funcionamiento del Tratado de Lisboa, lo hemos hecho. Y si nos decidimos a avanzar con la Comisión en una unión económica mucho más sólida, más fuerte, con más política económica común, también lo hemos hecho. Y en política exterior, es verdad que con los Estados Unidos no hubo cumbre, pero ha habido dos grandes acuerdos. Y es verdad que con América Latina ha habido grandes acuerdos y cumbres. Y es verdad que, en la Unión para el Mediterráneo, la prudencia aconsejó no hacer la cumbre, lo cual no quiere decir que estén parados los proyectos en favor de la Unión para el Mediterráneo, y habrá cumbre cuando pueda contribuir a la paz en Oriente Próximo. Por tanto, con cumbres o sin cumbre —con los Estados Unidos, en este caso— ha habido acuerdos importantes.

Desde luego, si la Presidencia rotatoria ha querido marcar algo desde un primer momento, es que no ha querido pelearse por el protagonismo en las instituciones europeas. Lo importante es que se aprobara la Estrategia Europa 2020, y se aprobó; lo importante es que se aprobara un mecanismo de apoyo financiero a los países, y se aprobó; lo importante es que el paquete de supervisión financiera esté a punto, y lo está; lo importante es que SWIFT se aprobara, y el Parlamento espero que lo apruebe; lo importante es que la «euroorden» se haya puesto en marcha, y se ha puesto en marcha; lo importante es el acuerdo sanitario en materia transfronteriza, y se ha hecho. Lo importante es todo el relato de acuerdos. A ellos, a todos, ha contribuido, con su impulso, o con la buena tarea de sus funcionarios, de los funcionarios españoles, la Presidencia española. Y, en todo caso, habrá que reconocer, aunque no se quiera reconocer la parte política, que, aun así, será un acierto de los políticos impulsar y dar buen trabajo a los funcionarios.

Hay un punto referido por alguna de sus Señorías sobre la situación de ciudadanos europeos, fundamentalmente británicos, en el ámbito de nuestro país, sobre todo en la costa, en relación con la propiedad inmobiliaria. He de decir que no puedo asumir, como Presidente del Gobierno de España, la comparación que se ha hecho, o que se ha pretendido hacer aquí, por una representante de un grupo político determinado desde Gran Bretaña, citando textualmente a Zimbabue. No lo puedo admitir bajo ningún concepto. Es inasumible. No lo acepto. Lo rechazo drásticamente. Mi país es un Estado de Derecho.

(Aplausos)

Mi país es un Estado de Derecho que respeta y hace respetar las leyes. Y, en la aplicación de las leyes, son los tribunales los que tienen que aplicar esa ley. Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicas, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y, en ese sentido, estamos trabajando con el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios. Trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos y, además, este Parlamento ha exigido a España, en más de una ocasión, la protección de su litoral, la protección medioambiental. Y tenemos una Ley de costas destinada a protegerlas frente a la vorágine inmobiliaria. Debemos aplicarla. Y debemos, desde esta gran institución que es el Parlamento Europeo, defender que se proteja el litoral y combatir los abusos que puedan afectar a espacios naturales, espacios medioambientales y a ese litoral, que tanto estamos decididos a defender.

En definitiva, señor Presidente, a los señores presidentes de los grupos, al señor Daul y al señor Schulz de manera singular, les quiero agradecer su tono ponderado en esta sesión. La Presidencia rotatoria española ha afrontado sus compromisos con voluntad europea y europeísta, ha afrontado sus compromisos con actitud de lealtad y colaboración con la Comisión, con el Parlamento y con el Consejo, y ha afrontado su período de trabajo con los objetivos en materia económica y en materia de acción exterior, que se han cumplido, de manera global, satisfactoriamente. Evidentemente, no en todos los casos ni en todos los puntos que nos habíamos propuesto, pero, si repasamos —lo digo por mis interlocutores, más directamente, de mi país— lo que aprobó el Parlamento de España, podremos comprobar que se han cumplido satisfactoriamente.

En todo caso, sí quiero, como Presidente rotatorio del Consejo, agradecer muy profundamente al Parlamento Europeo, y de manera singular al Presidente del Parlamento Europeo, toda la colaboración que hemos tenido en este período de seis meses. Nos hemos sentido apoyados por usted, señor Presidente. Nos hemos sentido comprendidos por usted, estimulados por usted. Hemos sentido a esta institución cerca, aunque, a veces, haya voces ásperas. Pero la hemos sentido cerca. Y nos sentimos reconfortados de que el Parlamento Europeo esté al lado de quienes, de verdad, tenemos una vocación europeísta, servimos con lealtad a Europa y estamos convencidos de que no hay otro destino mejor que caminar juntos, unidos y, a veces, dejar las disputas más pequeñas para otros momentos.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Presidente da Comissão. − Senhor Presidente, serei muito breve. As questões foram essencialmente dirigidas ao Presidente do Governo de Espanha, mas queria apenas aqui reflectir sobre um ponto que foi uma preocupação expressa por vários dos Srs. Deputados. Estou a lembrar-me do Sr. Deputado Daul, do Sr. Deputado Schulz, do Sr. Deputado Lambsdorff. Tem a ver com a questão institucional e quero mais uma vez agradecer ao Presidente do Governo de Espanha, Zapatero, o seu compromisso com a Europa e com o método comunitário.

Eu penso que é justo ressaltar que muito dependia desta primeira Presidência rotativa. Qual a leitura que a Presidência rotativa faria do Tratado de Lisboa? E a verdade é que, como disse o Presidente do Governo de Espanha, essa leitura foi no sentido comunitário.

Nós queremos que o nosso sistema, que é um sistema muito complexo e que continua sendo complexo com o Tratado de Lisboa, possa funcionar de um modo mais eficiente. Eu penso que haverá um tempo em que deveremos proceder a um balanço rigoroso da evolução das nossas instituições, porque a verdade é que, mesmo com o Tratado de Lisboa, é difícil por vezes, para um cidadão comum, ler de maneira clara o funcionamento da União Europeia.

Mas queria sublinhar, como foi dito, que a Espanha deu este impulso europeísta à construção do nosso projecto comum, que eu sei ser também a orientação da grande maioria deste Parlamento.

O Tratado de Lisboa fez-se para mais Europa, não para menos Europa. O Tratado de Lisboa vai no sentido comunitário quando reforça os poderes deste Parlamento, quando cria uma Presidência permanente do Conselho Europeu, quando cria a figura do Alto Representante que é também Vice-Presidente da Comissão Europeia, quando aumenta os poderes da Comissão, nas questões externas ou, por exemplo, nos mecanismos de fiscalização do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

O Tratado de Lisboa é para mais Europa, não para menos Europa. Mais Europa não no sentido da centralização de poderes, mas no sentido do valor acrescentado daquilo que podemos fazer em conjunto: Estados-Membros/instituições europeias. E essa foi a leitura feita pela Presidência espanhola, no sentido de mais Europa.

Mas como disse, e muito bem, o Presidente do Governo de Espanha, o Tratado não resolve todos os problemas. É necessária a vontade política que se põe na execução desse tratado, nomeadamente por parte dos 27 governos, porque na realidade as instituições europeias, por vocação própria, são instintivamente comunitárias. É isso que temos de pedir também aos nossos Estados-Membros, aos nossos 27 Estados-Membros, que apliquem o Tratado de Lisboa neste espírito comunitário.

Espanha deu o exemplo. Estou seguro de que a Bélgica, que agora assume a Presidência rotativa do Conselho, vai continuar ou aprofundar a mesma linha, conhecendo nós como conhecemos a grande tradição europeísta da Bélgica.

Mas é necessário que Parlamento, Comissão, Conselho e Conselho Europeu estejam verdadeiramente empenhados numa aplicação europeísta daquilo que é um tratado que se fez para respondermos com mais vigor às expectativas, aos anseios dos nossos concidadãos. E por isso quero, mais uma vez, agradecer ao Governo de Espanha, ao seu Presidente, a todos os colaboradores, a toda a equipa espanhola, que trabalharam com tanto empenho durante estes meses, e foi às vezes extremamente difícil.

A verdade é que estes meses foram dos meses mais difíceis que tivemos na história da integração europeia, em que houve um teste. O verdadeiro stress test não é aos bancos, o verdadeiro stress test tem sido à União Europeia, à vontade de estarmos juntos na Zona Euro e na Europa. E foi neste contexto extremamente difícil que a Espanha teve de assumir a Presidência rotativa, ao mesmo tempo que entrava um novo tratado em vigor, com a Comissão, que só entrou em funções em Fevereiro. Esta Comissão tem menos de cinco meses. Também fizemos os possíveis para recuperar os atrasos que houve por causa dessa transição, e a verdade é que temos de reconhecer que houve um esforço, com grande empenho, com grande honestidade, por parte da Presidência espanhola.

É por isso que, sem prejuízo, obviamente, da pluralidade de pontos de vista políticos que existem neste Parlamento, eu queria sublinhar que devemos estar juntos, todos nós, aqueles do centro, da esquerda, da direita, que acreditamos na Europa, as diferentes instituições. Devemos estar juntos para fortalecer o nosso projecto europeu.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję Panu Przewodniczącemu Komisji Europejskiej. Jeszcze raz dziękuję hiszpańskiej prezydencji, Panu Premierowi. Na tym kończymy ten punkt programu.

Oświadczenia pisemne (art. 149)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Dou nota suficiente ao trabalho realizado pela Presidência espanhola tendo em conta as circunstâncias particularmente difíceis que marcaram o primeiro semestre deste ano. Por um lado, o mandato da Presidência espanhola coincidiu com o período de transição para a nova arquitectura institucional resultante da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Há agora novos actores como o Presidente do Conselho e a Alta Representante para a Acção Externa. Neste novo contexto institucional, realço ainda o reforço das competências e poderes do Parlamento Europeu. Por outro lado, esta Presidência enfrentou um período de grave crise financeira e social na Europa. Enfrentou o ataque ao euro, a crise grega, e debateu-se com um crescimento alarmante do desemprego e do défice no seu próprio país. Contribuiu para a criação do mecanismo de estabilização financeira no valor de 750 mil milhões de euros e para o avanço da regulação dos mercados financeiros. Em simultâneo, a Presidência espanhola nunca perdeu de vista a execução das prioridades políticas europeias, sobretudo no domínio ambiental. A este propósito destaco a cooperação da Presidência espanhola na preparação e debate do meu relatório sobre os biorresíduos, que a Presidência apoiou incondicionalmente e que foi aprovado, por larga maioria, esta semana em plenário.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – Lamentavelmente, a Presidência espanhola não procurou encontrar respostas para os graves problemas que se vivem na União Europeia. Aliás, foi durante este período que foram tomadas medidas inaceitáveis, que provam a falta de solidariedade existente. Além disso, o que fizeram relativamente à dívida soberana é muito grave.

De facto, ficou à espera das decisões da Alemanha e deixou que o problema se arrastasse, com graves consequências para a Grécia, Portugal e a própria Espanha. O que também prova quem, afinal, detém o poder na União Europeia. O directório das grandes potências está cada vez mais reduzido à Alemanha e, quando muito, inclui a França.

Depois, as soluções tardias foram más. Em vez da solidariedade dos países mais ricos, do reforço do orçamento comunitário para acções de solidariedade e para assegurar uma verdadeira coesão económica e social, o que fizeram foi recorrer ao FMI e a empréstimos à Grécia, a juros mais elevados do que aqueles que o BCE pratica para os bancos privados. A agravar a situação impuseram condições inadmissíveis que fazem recair sobre os trabalhadores e as populações mais carenciadas os custos da crise que a própria UE ajudou a criar, apenas para facilitar os ganhos dos grupos económicos e financeiros. Vai no mesmo sentido a aprovação da chamada Estratégia 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – Zakończona niedawno hiszpańska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej była, z co najmniej kilku powodów, jedną z najważniejszych w minionej dekadzie.

Po pierwsze, Hiszpania musiała zmierzyć się z trudnym zadaniem „przetestowania” zmian wprowadzonych przez traktat z Lizbony. Zmiany te udało się wdrożyć sprawnie, mimo iż prawie do początku prezydencji rząd w Madrycie nie wiedział, w oparciu o który traktat będzie kształtował unijną agendę.

Po drugie, Hiszpania musiała stawić czoła największemu kryzysowi finansowemu w historii wspólnej waluty euro. Wszystkim, którzy sceptycznie oceniają niedawno zakończoną prezydencję, chciałabym przypomnieć, iż rząd Hiszpanii jako jeden z pierwszych właściwie oszacował skalę kryzysu i domagał się wprowadzenia skutecznych środków zaradczych, między innymi sankcji za przekraczanie limitu dopuszczalnego deficytu budżetowego.

Po trzecie, prezydencję hiszpańską należy docenić za ogromny wkład pracy dotyczący negocjacji SWIFT oraz kształtu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Dzięki mało efektownej, na pierwszy rzut oka, pracy Madrytu porozumienie w obu obszarach jest teraz na wyciągnięcie ręki. Bilans prezydencji hiszpańskiej w Radzie Unii Europejskiej z całą pewnością można uznać za pozytywny. Miejmy nadzieję, że właśnie rozpoczęta prezydencja Belgii podtrzyma dotychczasowe tempo pracy i podąży drogą wytyczoną przez rząd w Madrycie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), in writing. – Recently, one of the Commission’s spokespersons publicly regretted the way the Romanian Parliament had amended the law on the functioning of the National Agency for Integrity. However, the Romanian Parliament was implementing a decision taken by the Constitutional Court, declaring unconstitutional some of the articles of the initial law. The fact that the Romanian Government – motivated by internal politics – has not reacted and that the Commission probably considers it tolerable to combat corruption in Romania using means that go beyond the law of the land does not make those remarks acceptable, because, in fact, they question the Constitution, the actions of the national parliament and the sovereignty of a Member State and are, therefore, a matter of principle and not of political opportunity! Besides, if the Romanians are ‘corrupt’, who was it who ‘corrupted’ them?

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. − Gratuluję prezydencji hiszpańskiej minionego półrocza przewodnictwa w Unii. To była trudna i znacząca prezydencja. Trudna, bo pierwsza po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, z powołaniem przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Wysokiej Przedstawicielki Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Program prezydencji został opracowany na bazie starego traktatu, gdyż w fazie przygotowań losy traktatu z Lizbony były „niepewne”. Kryzys w Grecji spowolnił realizację celów prezydencji. Utrudnieniem było późne zatwierdzenie nowego składu Komisji Europejskiej (luty 2010) i wynikające z tego opóźnienie w przyjęciu programu legislacyjnego jej prac.

Prezydencja była znacząca: a) instytucjonalnie, gdyż wyznaczyła pewne kanony zachowań w ramach instytucji wraz z przyjęciem nowego traktatu, b) perspektywicznie, gdyż wraz z przyjęciem strategii 2020, wyznaczyła kierunki działań Unii na kolejne 10 lat.

Za najważniejsze osiągnięcia socjalistycznego rządu premiera Zapatero należy uznać: a) przyjęcie planu działania wdrażającego zapisy programu sztokholmskiego (współpracy w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości), b) zaangażowanie prezydencji na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet, c) przyjęcie przez Radę (3-4 czerwca 2010 r.) mandatu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia UE do Europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności, d) rozpoczęcie działalności Komitetu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI), e) przyjęcie projektu rozporządzenia PE i Rady określającego procedury i warunki wymagane do przedstawienia inicjatywy obywatelskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. Preşedinţia spaniolă a Uniunii Europene şi-a asumat ca obiectiv implementarea rapidă şi integrală a prevederilor Tratatului de la Lisabona. Acesta a instituit un nou echilibru institutional, dând puteri sporite Parlamentului European şi parlamentelor naţionale şi o dimensiune europeană respectării drepturilor fundamentale.

Pe durata preşedinţiei spaniole a UE au fost făcuţi paşi importanţi în domeniul aplicării iniţiativei cetăţeneşti, în domeniul opiniilor avizate ce trebuie transmise de către parlamentele naţionale în baza protocoalelor adiţionale ale Tratatului de la Lisabona, în domeniul noilor reguli privind delegarea de puteri executive către Comisie, precum şi în domeniul Serviciului de acţiune externă. Salutăm încheierea acordului OpenSky între SUA şi UE, acord care vizează 60% din transportul internaţional de pasageri, precum şi acordurile privind regulile comune în domeniul aviaţiei civile şi în domeniul siguranţei transportului aerian dintre UE şi Canada. Doresc să salut şi progresul privind acordul de cooperare dintre UE şi Mercosur.

Pe durata preşedinţiei spaniole, Uniunea Europeană s-a confruntat însă şi cu o creştere alarmantă a şomajului, pe fondul crizei economice şi financiare începuta în 2008. De aceea, consider că reducerea şomajului şi asigurarea unei creşteri economice durabile ar trebui să rămână prima prioritate şi pentru preşedinţia belgiană a UE.

 
  
  

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka minut)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

 

5. EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του Alexander Álvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ/Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)) (A7-0224/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, Berichterstatter. − Herr Präsident, Frau Kommissarin! Herzlichen Dank für die Anwesenheit der Kommissarin! Ich bin mir sicher, dass Diskussionsbedarf in der spanischen Ratspräsidentschaft gerade gegen Ende besteht. Das, was wir als bulk data transfer in SWIFT hatten, haben wir also auch in Massenansammlung im Parlament. Nun, so sei es denn.

Wir haben im Februar als Parlament ein sehr deutliches Signal gesetzt, dass der Vertrag von Lissabon uns nicht nur mehr Möglichkeiten gibt, sondern vor allem auch mehr Verantwortung als Europäisches Parlament. Wir regieren mit, und zwar gemeinsam mit der Kommission und mit dem Rat auf der europäischen Ebene. Die Kommission ist gebeten worden, und das Verhandlungsmandat ist durch das Europäische Parlament bestätigt worden, ein verbessertes Abkommen vorzulegen und nochmals in die Verhandlungen einzutreten. Bei allen Differenzen, die möglicherweise unter den Fraktionen bestehen, und vor allen Dingen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, glaube ich, wäre es nicht ehrlich zu sagen, dass die Kommission nicht auch wirklich Fortschritte erreicht hat. Das ist etwas, das man ihr sehr hoch anrechnen muss, gerade im Rahmen des Gefüges, in dem sie gearbeitet hat, und der Möglichkeiten, die gegeben waren.

Gleichzeitig hat sich in den Verhandlungen, die im Nachgang geführt worden sind aber auch herausgestellt, dass das Wort „unmöglich“ recht oft auftauchte. Es war unmöglich, bestimmte Dinge zu ändern, das Abkommen nochmals zu öffnen. Es war unmöglich, von den Vereinigten Staaten Zugeständnisse zu verlangen, geschweige denn, dass das Europäische Parlament auf den Rat Einfluss nehmen konnte. Wenn ich persönlich etwas aus dieser Diskussion gelernt habe, dann dass das Wort „unmöglich“ nicht im Politischen existiert, wenn der politische Wille da ist. Denn wir haben gesehen, dass das Europäische Parlament in der Lage war, in Zusammenarbeit mit der Kommission zu erreichen, dass Verbesserungen in den Abkommenstext eingefügt worden sind. Die Kommissarin hat im Nachgang der Paraphierung des Abkommens mit den Vereinigten Staaten erreicht, dass ein wesentliches Anliegen – nämlich dass europäische Beamte in Washington vor Ort sind, die Extrahierung der Daten überwachen und in Missbrauchsfällen gegebenenfalls auch blockieren können – Eingang in das Abkommen gefunden hat, namentlich in Artikel 12 Absatz 1.

Des Weiteren war fraktionsübergreifend ein wesentlicher Punkt die Übertragung von Sammeldaten, Massendaten, im Englischen so genannte bulk data, an die Vereinigten Staaten. Das ist etwas, das wir in Zusammenarbeit mit dem Rat und zugegebenermaßen auch unter Ausübung eines gewissen Druckes erreicht haben, dass wir mittelfristig in der Lage sind, dieses Problem zu beheben. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, aber wir haben das klare Zugeständnis der Kommission, verankert in einem Ratstext – wo ich als Fußnote sagen kann, das ist einmalig, das ist bisher noch nie geschehen, dass wir einen Ratstext mit unserem Wortlaut haben verändern können –, dass nach einem Jahr die Kommission einen technischen und rechtlichen Rahmen präsentieren muss, wie diese Daten auf europäischem Grund und Boden extrahiert werden.

Gleichzeitig soll nach drei Jahren ein Fortschrittsbericht präsentiert werden, wie weit dieses System inzwischen ist. Es gibt eine Verbindung mit Artikel 11 des Abkommens in diesem eingefügten Teil, dass innerhalb von drei Jahren der Fortschrittsbericht erfolgen soll, und Artikel 11 des Abkommens sagt, dass, wenn die Europäische Union selbst an einem Verfahren arbeitet, beide Parteien – die USA und die Europäische Union – den Abkommenstext entsprechend anpassen müssen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, da nochmals rein zu gehen, ohne für Verwunderung zu sorgen, ohne die wechselseitigen Interessen zu verletzen. Wir haben erreicht, dass, wenn nach fünf Jahren dieses System nicht besteht, ernsthaft darüber diskutiert und dann auch gehandelt werden muss, dass das Abkommen dann nach Artikel 21 Absatz 2 beendet werden soll, und auf der Basis dessen, was dann besteht, ein neues erarbeitet werden muss.

Ich möchte vor allen Dingen auch denjenigen, die Sorge haben, dass ihre persönlichen Bankdaten, Mietzahlungen, sonstige Überweisungen in die USA übertragen werden, diese Sorge nehmen. Es ist explizit kein nationaler Datentransfer erfasst von der Übertragung der Daten an die Vereinigten Staaten. Und auch der innereuropäische Bankdatentransfer wird größtenteils nicht über SWIFT abgewickelt, sondern es handelt sich dabei um so genannte SEPA-Daten, die auch von diesem Abkommen explizit ausgenommen worden sind. Was also übrig bleibt, sind Daten von der Europäischen Union an Drittstaaten, die in die Vereinigten Staaten übertragen und ausgewertet werden, bis wir in der Lage sind, das selber zu machen.

Abschließend, weil ich ja im Anschluss an die Runde auch noch ein wenig Zeit habe, möchte ich sagen, dass dieser Prozess uns gelehrt hat, dass sowohl Kommission, Rat als auch Parlament näher zusammenrücken müssen und in der Abstimmung noch besser miteinander kooperieren müssen. Ich glaube, dass wir in Bezug auf die Entwicklung, die der Vertrag von Lissabon aufgezeigt hat, gezeigt haben, in welche Richtung das gehen kann, und wir sind uns zusammen mit Kommission und Rat unserer Verantwortung bewusst, eine vernünftige Lösung zu präsentieren.

Wie gesagt, nicht jeder in diesem Haus ist glücklich. Aber ich möchte explizit den Kollegen, auch denjenigen, die dies ablehnen werden, für die Bereitschaft danken, wesentliche Punkte mit einzubringen. Für die Kollegen der großen Fraktionen, die bereit sein werden, mit uns am Donnerstag diesem Abkommen zuzustimmen, bedanke ich mich auch für die Kooperation und für die gute Zusammenarbeit, die wir geleistet haben. Wie gesagt, ausdrücklich Respekt für diejenigen unter den Kollegen, die ablehnen werden, weil sie sich sehr konstruktiv eingebracht haben in diesen Prozess, aber man wird niemals 100 % erreichen können, wenn man vier Verhandlungsparteien hat.

 
  
MPphoto
 

  Stefaan De Clerck, fungerend voorzitter van de Raad. − Voorzitter, dames en heren, ik feliciteer uiteraard in eerste instantie de rapporteur met het vele werk dat hij heeft verricht, maar ook mevrouw Cecilia Malmström met het prachtige opbouwende werk. In het kader van de kunst van het roteren dank ik uiteraard het Spaanse voorzitterschap letterlijk - Zapatero zat hier daarnet. Ik heb de eer de eerste Belgische aanwezigheid te mogen meemaken. Wij zullen proberen het roterend voorzitterschap met verve en met veel Belgische overtuigingskracht te vervullen. We leggen meteen de laatste hand aan een kwestie die het onder het Zweedse en het Spaanse voorzitterschap is voorbereid.

Het Parlement heeft hier duidelijk zijn rol gespeeld. Er was de beslissing van 11 februari 2010 om de interim-overeenkomst te verwerpen. De nieuwe overeenkomst is op 28 juni 2010 goedgekeurd. Het is inderdaad het bewijs van een daadkrachtig Europa dat wij op deze manier, in overleg tussen alle instellingen, tot een resultaat zijn gekomen. Ik zal niet de vele verbeteringen opsommen. Dat is al gebeurd. Ik zal alleen drie fundamentele versterkingen toch even aanstippen. Het is belangrijk dat er effectieve rechtsmiddelen komen voor iedereen om te kijken of de correctie, het wissen of het afschermen van gegevens worden toegepast. Artikel 18 is een goed artikel. Ten tweede, artikel 12 is een verbetering. Ik geef graag toe dat het evident is dat onafhankelijke controleurs toezicht houden en dat het om een positieve aanpassing gaat op verzoek van het Parlement, zodat - ook met de preciseringen en aanbevelingen die er nog zijn bijgekomen - de wijze waarop dagelijks toezicht zal plaatsvinden op het extraheren van SWIFT-gegevens een positieve versterking vormt.

Ten derde ben ik heel tevreden dat het een Europese oplossing is en dat Europol een rol speelt. Het is een methodiek die we ons eigen moeten maken. We moeten onze eigen instellingen verder versterken. We moeten vertrouwen hebben. Europol heeft ervaring met gegevensbeschermingsregels en we moeten ervan uitgaan dat dit een goede keuze is geweest.

We moeten ook zeggen dat het TFTP al belangrijke resultaten heeft opgeleverd en we moeten dus blijven opkomen voor de veiligheid van onze burgers. Terrorismebestrijding is noodzakelijk. We moeten daarvoor zorgen. Er zijn op die manier al 1500 dossiers overhandigd. Ik denk dat we dus op die lijn moeten voortgaan, want we zijn als Raad de verbintenis aangegaan om niet alleen op onze partners te rekenen, niet alleen op het Amerikaanse systeem terug te vallen, maar ook binnen Europa stappen te zetten om vooruit te gaan en om een eigen systeem, een Europees systeem te ontwikkelen. De stappen na 1 jaar, na 3 jaar en eventueel na 5 jaar zijn door de rapporteur uiteengezet en deze zijn opgenomen in het ontwerpbesluit van de Raad.

Dus conclusie, geachte parlementsleden, wij moeten de veiligheid van onze burgers maximaal waarborgen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid op dat vlak nemen en wij moeten dat doen in een goede balans met de bescherming van data. We moeten dat tevens doen met de verbintenis dat we onze beschermingsmechanismes opbouwen. Ik dank u bij voorbaat voor de steun die u hopelijk zult geven aan deze belangrijke stap, aan deze belangrijke interventie van het Europees Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, I am really glad to be back in the plenary today on the occasion of this debate. I am especially happy that we have achieved, as the rapporteur and the President said, good cooperation between the three institutions for a text that I hope you will approve later this week.

This has only been possible because of the close cooperation we have had: all the institutions, the rapporteur, the political group, the committee, and outside representatives of the group. I would like to thank all of you wholeheartedly.

I am very satisfied that the agreement we signed on 28 June gives us a new base and a new start for EU-US cooperation. I am delighted that the structures and the procedures have worked well – not without difficulty but they have worked well – and it has allowed us in record time to negotiate an agreement which ensures good high-level protection of personal data, whilst maintaining a counter-terrorist programme that helps to save lives in Europe and in the US and beyond.

The agreement for which I ask your consent this week is considerably different from the interim agreement that you rejected in February. Let me just mention a few points.

It empowers a European public authority, namely Europol, to verify that each and every request is tailored as narrowly as possible in order to minimise the amount of data requested.

It takes account of Parliament’s call for a twin-track approach, holding out the prospect of an EU mechanism in the medium term allowing for extraction of data on European soil and for a more targeted transfer of data.

The rapporteur laid out the provisions that we will take. Immediately after the vote I will begin a study to consider the possible introduction of a European system. This system will be the basis for a full impact assessment taking into account the legal, technical, economic and other aspects of a future European TFTP mechanism.

The agreement also includes significant data protection when it comes to transparency, rights of access, rectification, erasure and redress. It allows the Commission to appoint a person who will monitor the day-to-day extraction of data from the TFTP database and who will be empowered to query and even block searches. This person will be on the premises where the US analysts are working and will have full access to the TFTP searches to ensure permanent monitoring. This is a major achievement.

Moreover, the agreement empowers the EU to undertake regular and detailed reviews of the TFTP. The first such review will take place six months after the entry into force of the agreement. The review team will include data protection experts and an expert with a judicial background and they will be able to do random checks.

Many of these changes are the direct results of discussions that I have had with the European Parliament rapporteurs – both of them, and I would like to thank them both – and other key members of the political groups. This is indeed an achievement of Europe: the Council, Parliament and the Commission.

Another important point here, which the President referred to, is that the Terrorist Finance Tracking Program will help to make our lives safer. Member States have confirmed the enormous value of this information derived from the TFTP which the US authorities share with us.

We also know that since the start of this year leads on known suspects have gone cold because EU-stored TFTP data have not been transferred to the US for the last six months. This has been a serious situation and I am relieved that we are now closing this security gap.

The London bombings took place exactly five years ago. This sad anniversary makes us remember the victims and their families and we wish that this tragedy had never happened and that it will never happen again. We must do our best to prevent future attacks and this agreement is one important tool in the fight to prevent horrible attacks like this one.

For all these reasons I would ask you to give your consent to the agreement on Thursday. I am confident that most of you will share the opinion of the rapporteur and acknowledge the many important improvements that have been made in this agreement.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Ernst Strasser, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Diese Vereinbarung ist nicht nur eine Vereinbarung, diese Vereinbarung ist ein Meilenstein in der Umsetzung des Prozesses von Lissabon. Hier hat das Parlament Verantwortung bekommen, hier hat das Parlament Verantwortung übernommen, und hier hat das Parlament auch Verantwortung gezeigt.

Zum Zweiten: Das ist ein großer politischer Erfolg des Parlaments gegenüber den Amerikanern, gegenüber dem Rat, gegenüber der Kommission. Zum Dritten: Es ist ein großer inhaltlicher Erfolg, denn dieses Abkommen hat auf Initiative des Parlaments die eigene TFTP-Installation gebracht, die wir brauchen, damit wir hier in Europa weiterkommen.

Es wurde nicht alles erreicht, aber sehr viel wurde begonnen, und zu danken ist der guten Zusammenarbeit von Kommission und Rat – der Rat hat sich sehr bewegt – und innerhalb des Parlaments der Fraktionen. Ich möchte ganz besonders den Berichterstattern danken, Sie haben hier ganze Arbeit geleistet.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, on behalf of the S&D Group. – Mr President, in the context of our group’s rejection of the interim TFTP Agreement, we welcome the decision by the Spanish Presidency and the US to reopen negotiations to take on board key data-protection safeguards for all EU citizens.

Today our group can support the Alvaro report, not because it represents the perfect agreement, but because it contains the key protections we would all expect to see in an international data-sharing deal of this importance – as Mr Strasser said, in this milestone event. It signals the Parliament’s ability, post-Lisbon, to represent the interests of all EU citizens in its dealings with the Council, Commission and third countries. It is a new start, as Mrs Malmström said.

On the central point, the transfer of bulk data of EU citizens, we have successfully brokered the so-called twin-track approach, combining strict safeguards, such as the EU appointment of EU staff in the US Treasury, with a concrete timetable leading the way to a European solution for the extraction of data on EU soil.

This Agreement is about the serious balance between fighting terrorism and protecting the freedoms of our citizens. Tomorrow in my constituency of London, we celebrate the anniversary of the 7/7 bombing. We all know what this Agreement is about, but balance is critical. In any negotiation there must be give and take, but my group believes that EU citizens can feel that their Parliament, working with an effective Presidency, secured many of the safeguards they expect and an agreement which would infinitely outstrip the negative potential of 27 bilateral agreements. Bilateral agreements may not contain elements such as judicial redress on a non-discriminatory basis, rectification and erasure and a prohibition on data mining and profiling. Better an EU deal with real safeguards than bilateral agreements with unknown consequences.

For all of these reasons, our group will support this renegotiated deal and proudly stand by the safeguards we have helped to secure with the rapporteur and all of the other groups on behalf of EU citizens and their freedoms.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, let me start by congratulating my colleague Alexander Alvaro on today’s result. I know that he has been working very hard to achieve what we have today. Let me also thank Jeanine Hennis-Plasschaert for her hard work on this difficult dossier while she was a Member of this House.

The text of this agreement is not perfect. However, in the months between today and February, when we rejected the first version, Parliament has shown itself to be a reliable and responsible player. We have been constructive from the start. It has never been our goal to obstruct the whole process for no reason, because combating terrorism is as important for us as it is for our American partners, but at the same time we wish to stick to our own values and principles.

So let us vote on this new agreement and let us focus on the future and make sure that both the Commission and the Council live up to their respective promises as enshrined in the agreement or attached to the agreement, because our ultimate goal remains a durable and legally sound European solution. We promised our citizens extraction of data by the EU on European soil – a promise that we have to keep.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Die Art und Weise, wie meine Vorrednerinnen und Vorredner von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen ihre geplante Zustimmung zum neuen SWIFT-Abkommen rechtfertigen, hat meines Erachtens eher etwas von „Offensive ist die beste Verteidigung“, als dass sie tatsächlich von ihren Worten überzeugt sind.

Denn das neue SWIFT-Abkommen hat sich in der Substanz der Kritik, die dieses Hohe Haus mit großer Mehrheit durch die Ablehnung im Februar und seine Entschließung im März deutlich geäußert hat, praktisch nicht geändert. Weiterhin werden Unmengen von persönlichen Bankdaten überwiegend vollkommen unverdächtiger Bürgerinnen und Bürger an die US-Behörden übertragen und dort für ganze fünf Jahre gespeichert, ohne dass es eine Überprüfung durch eine unabhängige Justizbehörde gibt.

Lediglich die selbst an Ermittlungsergebnissen interessierte Europäische Polizeibehörde Europol soll die Anfragen der US-Behörden nun genehmigen. Das alles ist nicht nur politisch falsch und schädlich für den europäischen Grundrechtschutz, sondern in hohem Maße konträr zum Verfassungsrecht in Europa. Sowohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und nationale Verfassungsgerichte als auch die Datenschutzbeauftragten haben die im Abkommen geregelten grundlegenden Mechanismen für rechtwidrig erklärt. Wir als Europäisches Parlament haben es nicht einmal geschafft, unseren eigenen Rechtsdienst vor der Abstimmung um eine Einschätzung zu befragen.

Auf dieser Grundlage dürfen wir als Parlament einem solchen Abkommen nicht zustimmen. Als Grüne wären wir deswegen für eine erneute Ablehnung und für eine echte Aushandlung gemeinsamer Grundsätze mit den USA, bevor wir den Informationsaustausch dermaßen ausweiten.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I would like to thank Alexander Alvaro and his predecessor, Jeanine Hennis-Plasschaert, as well as the US authorities and in particular the American Ambassador, Mr Kennard, for their hard work, perseverance and determination to produce another agreement and maintain a positive relationship between the EU and the US. We should congratulate the US in their sustained belief that progress was possible here, and for once again continuing down the route to an EU-US international agreement.

I believe that this time we are all here with a lot more goodwill and cohesion following six months of mostly successful but testing negotiations. Parliament has had to push hard to be heard and for its voice to be respected. What we are finally being presented with is an agreement which is not only new, but improved; one which we can live with, and one which we should be happy about, especially with vital lessons having been learned within our Parliament and within the EU institutions. The deal is good compared with last time, including, as it does now, a judicial review, EU oversight, review procedures and blocking mechanisms. It represents for us the future possibility of our own EU TFTP system. It is certainly more equal, more open and more democratic.

For those Members who have remaining concerns, it is not perfect, but may I remind this House that we do not live in a perfect world. Indeed, we live in a world full of dangers, as Claude Moraes highlighted a moment ago in relation to London. That is exactly why this agreement is needed. It is why we do not just have a duty to protect the data and the rights of our citizens, but also to protect their ongoing security and their safety.

Last night in committee this agreement was overwhelmingly adopted. It was a victory for common sense and I hope the same result can be echoed within this House when we vote together. Now is the time to put aside our individual ideals and be practical for the sake of the people we represent. Now is the time for the reputation of the EU as a serious international body to be renewed. Now is the time for us to behave reasonably and responsibly. Now is the time for this House to vote in favour of the text, which my group will certainly do.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, caros amigos, de que estamos a falar? Estamos a falar de cerca de 90 milhões de mensagens financeiras por mês, o que dá mais de mil milhões de mensagens financeiras por ano. Mensagens financeiras com origem na Europa, intra-europeias ou entre a Europa e o resto do mundo. Isto é o que nós temos durante meses ou anos referido neste Parlamento como bulk data, transferência de dados em bloco.

Este Parlamento julgou matar a transferência de dados em bloco, pela primeira vez, em Fevereiro, quando rejeitou o acordo. Pela segunda vez em Maio, com uma resolução em que disse claramente: a transferência de dados em bloco é ilegal. E agora a transferência de dados em bloco está aqui. Esta é a essência do acordo, a essência do acordo não muda e todos nesta Casa o sabem muito bem. Portanto há razões para continuar a votar contra ele.

Este acordo tem muitos pontos fracos. Quando nos dizem que dá direito de recurso judicial, de transparência... meus caros senhores e senhoras, sabemos muito bem que este é um acordo executivo com a Casa Branca. Não muda a lei americana, não passa pelo Congresso. Os cidadãos europeus não residentes nos Estados Unidos da América são discriminados por um acordo destes. Não é verdade que muitas palavras bonitas que estejam no acordo tenham qualquer transferência na prática, e sabemo-lo bem.

E depois apresentam-nos um ponto forte, que é o papel da Europol. Ora devemos dizê-lo claramente: a Europol não tem papel de protecção de dados. Nós temos uma Agência Europeia de Protecção de Dados que a Comissão Europeia e o Conselho Europeu nunca quiseram pôr neste acordo.

A Europol é uma agência que deve ser controlada, porque é beneficiada por este acordo. Recebe pistas policiais, mas não é uma agência que filtre e que sirva para proteger os dados dos cidadãos europeus. Nós sabemos que isto é incorrecto, sabemos que isto é ilegal e sabemos que isto é inconstitucional. E ontem já a Comissão das Liberdades e Direitos Civis prestou um mau serviço ao Parlamento ao rejeitar que se peça ao Serviço Legal do Parlamento uma opinião acerca do papel da Europol aqui, que nós sabemos que é muito incorrecto.

O grupo da esquerda pedirá essa opinião ao Serviço Legal, porque, meus caros amigos, e agradecendo ao colega Alexander Alvaro, que trabalhou muito e que trabalhou em transparência e em cooperação com todos os relatores de todos os grupos, nós podemos escolher saber ou não saber. Nós temos o dever, enquanto legisladores, de prever as implicações legais deste acordo, e o grupo da esquerda votará contra este acordo determinadamente.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Mr President, this agreement is proposed under the Lisbon Treaty and therefore lacks all democratic legitimacy. The peoples of Europe were systematically denied referenda on the Lisbon Treaty because the Europhile political elite knew that they would reject it.

This is a problem that will come back to haunt us continually in the years to come. You have created an illegal state and now you are making illegal laws! Look at the way that this was done. Those few MEPs who were given access to this secret report, or secret agreement, were only allowed to see it after signing a declaration of honour not to reveal its contents. Most importantly, the people of Europe, to whom the information actually belongs, are totally unaware of its contents. More specifically, the proposed legislation is illegal under existing UK data protection law governing the international transfer of private citizens’ personal details. Under the Act such information cannot be shared without the consent of the individuals concerned. The US authorities have already shown that they simply help themselves to such data as and when they feel fit. The USA cannot be trusted to observe other nations’ rights.

The confidential and private financial data in question belongs to the individual – and not to the European Union or the European Parliament. They have no right to share it with the USA or anybody else. Britain’s representative on the Council appears to have overridden existing national law in order to reach this agreement. By what right? However, we all know that the totally undemocratic and illegitimate EU legislation takes precedence over national democratic law!

Terrorism has to be opposed, but it must not be used as a cloak to remove citizens’ rights and protections. This is just the latest example of how the EU is creating an undemocratic, illegitimate political state. The UK Independence Party will vote against.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid zal voor de overeenkomst met de Verenigde Staten en dus het onderliggende verslag stemmen. Samenwerking op het gebied van terreurbestrijding is ontzettend belangrijk voor mij en ook voor mijn partij. Maar laten we niet vergeten waarom het helaas nodig is om op deze manier met de Verenigde Staten samen te werken. De globale jihad bedreigt de wereld meer en meer. Vanuit het Midden-Oosten wordt de strijd tegen westerse normen en waarden gefinancierd en ideologisch aangemoedigd. Laten we ons daar heel helder bewust van zijn.

Voorzitter, op 11 september 2001 was ik zelf aanwezig in Washington DC en heb daar enkele uren na de aanslagen de rampplek bij het Pentagon bezocht. Er hing daar een ondoordringbare en ondefinieerbare geur van een vliegtuig dat in een gebouw was gevlogen. Een verschrikkelijke geur was dat, Voorzitter. Het was de geur van terrorisme. Als we deze week door middel van het goedkeuren van de overeenkomst met de Verenigde Staten terreurdaden kunnen voorkomen, dan zou dat fantastisch zijn.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). - Mr President, I am a law-abiding citizen and I want my security to be protected without excessive intrusion into my privacy. But, equally, I want my privacy to be respected without this having to be done at the expense of my security.

With this agreement we have done just this. We have shown that privacy and security do not need to be played off against each other. We have shown that we can have them both. We have shown that we can strike a fair balance. This is not a zero-sum game. I believe that this is precisely the kind of balance that our law-abiding citizens expect from us. This is why we should support this agreement, and we should be proud to support it because we have played a major role in shaping it.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). - Herr Präsident! Eine Vorbemerkung: Zustimmung oder Ablehnung, jede Entscheidung verdient Respekt. Nicht akzeptabel sind jedoch manche von Sachkenntnis häufig unbelasteten Übertreibungen, Halbwahrheiten und Falschaussagen, auch in der veröffentlichten Debatte. Mehr Sachlichkeit statt Emotionalität wäre sicher angemessen.

Zur Sache: Terrorismus bekämpfen bedeutet zugleich auch die Verteidigung demokratischer Werte und Freiheiten. Das eine erfordert auch die Nutzung von Daten, das andere ein hohes Maß an Datenschutz. Gerade hier konnte unter dem Druck des Europäischen Parlaments viel erreicht werden: die Prüfung, ob einer Anfrage tatsächlich ein berechtigter Terrorverdacht zugrunde liegt, die tägliche Kontrolle im US-Schatzamt durch EU-Beamte, dass wirklich nur Daten von Terrorverdächtigen eingesehen werden, einschließlich der Möglichkeit, diese Datenentnahme zu stoppen. Wir als Parlament sind der Überzeugung, dass diese wichtige Stelle im Einvernehmen aller Institutionen geregelt werden muss. Die Einhaltung von Standards unter Einbeziehung von Datenschutzbeauftragten muss jährlich überprüft werden, und zur fünfjährigen Speicherfrist gibt es eine jährliche Prüfung, um sicherzustellen, dass nicht benötigte Daten vorzeitig gelöscht werden.

Und noch einmal: Innereuropäische Überweisungen sind nicht betroffen. Gleichwohl konnte nicht alles erreicht werden.

Ein Stichwort: Europol. Ich möchte die Europäische Kommission auffordern, nicht bis 2013 zu warten, sondern schnell einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, der die parlamentarische Kontrolle durch Mitentscheidung sichert.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Mr President, I will vote in favour, but with great reluctance and hesitation. This agreement has serious shortcomings which leave it open to legal challenge. It puts the final verdict in the hands of the courts, rather than the policymakers, where it belongs. Concluding international agreements that are not legally watertight is a risky strategy. This agreement is therefore no reason for jubilation, but it is the least bad option.

Although I share many of the doubts and concerns of the ‘no’ voters, rejection will not result in a better agreement and we all know that. Why? Because the Member State governments – not the US Government, our own governments – insist that the bank data of European citizens be processed by third countries. It is only thanks to the European Parliament that our personal data will in future be filtered by European authorities under our own control. Putting an end to the bulk data transfer in the longer term is major progress that we should recognise.

Finally, colleagues, this House, by voting ‘no’, has a heavy responsibility to ensure quick and full implementation of the Council decision.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). - Monsieur le Président, je remercie Sophia in't Veld pour son intervention. Au moins, elle explique clairement les raisons de son vote positif, parce que, depuis le début, avec les interventions des deux grands groupes, je n'entends que des écrans de fumée.

La réalité, c'est que cet accord n'est pas sensiblement différent, en tout cas sur les points principaux qui ont motivé l'opposition du Parlement européen en février. Il y a toujours transfert de données en vrac, il y a toujours conservation des données pendant cinq ans. Il n'y a toujours pas, effectivement, de droit de recours pour les citoyens européens sur le territoire américain et il y a la question très essentielle soulevée par M. Tavares sur Europol. Europol n'est pas une institution à caractère judiciaire, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes, les traités. Les contrôleurs européens et nationaux pour la protection des données sont tous d'accord sur ces points essentiels.

Moi, j'ai le sentiment qu'après avoir – comme vous dites, Monsieur De Clerck – bombé le torse, on est en train de courber l'échine, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les citoyens européens.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Was da beim SWIFT-Abkommen ausgehandelt wurde und nun als Datenschutz verkauft werden soll, ist eher ein peinlicher Selbstbetrug der Europäer. Solange unbescholtene Bürger dank Datenpaketen allein schon durch außereuropäische Überweisungen ins Visier der US-Geheimdienste gelangen können, wird Datenschutz offenbar verhöhnt.

Da heißt es lapidar, dass eine Zuordnung auf Einzelpersonen technisch derzeit nicht möglich sei. Wenn eine Beschränkung der Überweisungsdaten auf konkrete Anfragen jetzt nicht realisierbar ist, dann dürften diese Daten einfach nicht ausgeliefert werden, und damit basta. Ist das Abkommen erst einmal umgesetzt, kräht sicher kein Hahn mehr nach dieser Beschränkung.

Das EU-eigene Überwachungssystem, das aufgebaut werden soll, wird sich wohl binnen einiger Jahre als Placebo, als Beruhigungspille für die Kritiker herausstellen. Die Vorratsspeicherung grenzenloser Datenpakete über einen so langen Zeitraum – und fünf Jahre sind aus datenrechtlicher Sicht eine kleine Ewigkeit – ohne richterlichen Vorbehalt läuft dem Verständnis eines modernen Rechtsstaats zuwider. Ein Mehr an Datenschutz ist also bei diesem Abkommen bei Weitem nicht in Sicht.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, felicitamos a la señora Malmström y al señor Alvaro, y nos felicitamos por el apoyo al Acuerdo anunciado por los diferentes grupos que conforman una gran mayoría en esta Cámara. También, respeto hacia los discrepantes.

La seguridad transatlántica envuelta en garantías democráticas es lo fundamental para cortocircuitar la financiación del terror. Reafirmamos hoy nuestro apoyo a un nuevo Acuerdo más garantista y en el que el Parlamento ha tenido un mayor protagonismo. El Consejo debe entender y escuchar y colaborar más y mejor con un Parlamento diferente que deriva del Tratado de Lisboa.

La Unión necesita su propio TFTP de tal forma que la extracción de datos pueda realizarse en territorio comunitario y bajo la supervisión de funcionarios europeos. Por eso, la Comisión tiene un papel de impulso fundamental.

Y no debemos olvidar, para terminar, que ha sido determinante la información proporcionada por los Estados Unidos obtenida a través de SWIFT para prevenir y para reprimir atentados en Barcelona, en Madrid, en Londres, y de la Yihad en Alemania.

Yo sí creo en la utilidad del Acuerdo.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal 1° febbraio 2010 il precedente accordo swift con gli USA cessava i suoi effetti, adesso vi è un nuovo accordo! Si potrebbe dire unicamente che è prevalso il senso di responsabilità, a me invece non pare, basterebbe accostare la vecchia ipotesi di disciplina con quella definita dei giorni scorsi per valutare appieno i sensibili miglioramenti intervenuti grazie al contributo del Parlamento europeo, ma grazie alla negoziazione della Commissione e della Presidenza spagnola.

Diceva il mio professore di diritto pubblico che il miglior accordo è quello che dovrà essere perfezionato. Dovremo quindi accontentarci di un buon accordo, che definisce una volontà, una strategia comune contro il terrorismo, ma adesso bisogna coinvolgere i paesi terzi, essenziali in questo processo di contrasto. Ritengo infine che questo accordo definisca un punto d'equilibrio adeguato fra diritto alla privacy e diritto alla sicurezza.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - Senhor Presidente, parabéns à Comissária Cecilia Malmström, ao relator Alexander Alvaro e a todos aqueles que colaboraram neste dossiê. A voz do Parlamento Europeu fez-se ouvir, houve negociação, este acordo é diferente e melhor do que aquele que recusámos em Fevereiro.

Dito isto, quero tornar claro que mantenho dúvidas sobre o artigo 20.°. A sua redacção parece pôr em causa a eficácia dos direitos que estão previstos em todo o acordo, e mantenho a mesma discordância sobre a escolha da Europol, que não é uma autoridade judicial independente nem uma autoridade de protecção de dados.

Seriamente, não creio que possamos recusar este acordo. Ele é diferente do de Fevereiro, mas também não me sinto confortável em aprová-lo, pelo que me irei abster.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Odmítám přednesené argumenty odpůrců. Chci připomenout, že od února, kdy dohodu SWIFT zablokovala levice a euroskeptici, jsou bankovní data předávána bez smluvního základu. Nezapomeňte, že od září 2001 nejsou známy případy jakéhokoli zneužití citlivých údajů Evropanů. Oceňuji, že Evropský parlament dosáhl díky Lisabonské smlouvě toho, že to bude nyní evropský úředník, a nikoli americký úředník či člen Europolu, kdo ve Státech bude rozhodovat o předání kteréhokoli individualizovaného údaje.

Žádám paní komisařku, aby zde uvedla termín, kdy budou známa jména tří kandidátů na tuto funkci. Trvalým odpůrcům evropsko-americké spolupráce chci vzkázat, že naší povinností je účinně chránit životy občanů před teroristickými útoky. Tato dohoda nyní dává vysoké záruky a současně ochraňuje data a nabízí možnost soudního sporu o náhrady, pokud by někdy obchodní data byla zneužita. Děkuji členům Komise a členům výboru LIBE za tento výsledek.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Valóban röviden. A megállapodás nem ideális és nem tökéletes, de azt hiszem, a lehető legjobb megállapodás, amit ennyi idő alatt el lehetett érni. Kiegyensúlyozott abból a szempontból, hogy a biztonságot, az európai polgárok biztonságát és a szabadságjogaikat, adatvédelmi jogaikat egyaránt figyelembe veszi. Azért fontos, hogy elfogadjuk most júliusban, mert ez lesz a biztonság garanciája, illetőleg adatvédelmi szempontból is fontos, hogy nem kontrollálatlanul mennek át adatok a továbbiakban. A szövegbe beépültek további garanciák: részben az adatok kiadásának indokoltsága felett, részben az adatok kiemelésének indokoltsága felett. A jogorvoslat átlátható lesz ezentúl. Maradtak persze kérdések, többen említették ezeket: az EUROPOL indokoltsága, illetőleg a tárolási idő hossza. Ami még fontos a tartalom mellett, az egyrészről az, hogy egy világos menetrendünk van arra, hogy európai TFTP kiépüljön, és egy éven belül kapunk erre egy javaslatot, illetőleg az, hogy a Tanács, a Bizottság és a Parlament kapcsolata újszerű lesz ezek után.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Herr talman! Jag stöder ett avtal som ger specifika uppgifter om en individ som aktivt och medvetet stöder terrorism, och som får sina rättigheter försvarade i domstol. Jag tackar Alexander Alvaro och Cecilia Malmström för att i alla fall ha försökt. Vi sa inga bulkdata – och vi får bulkdata i minst tre år. Vi sa att rättssäkerhet kräver att en domstol försvarar våra mänskliga rättigheter – och vi får ett Europol som ska försvara att avtalet följer avtalet, inte mänskliga rättigheter. Dessutom får vi en definition av terrorism som är i enlighet med definitionen i USA, nämligen en gummiparagraf som står vidöppen att gälla biståndsorganisationer som inte arbetar lojalt mot USA:s utrikespolitiska intressen.

Nej, tyvärr är skyddet av mänskliga rättigheter i detta avtal precis lika naket som den berömda kejsaren.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben über zwei Ebenen zu sprechen. Eine Ebene ist jetzt sehr häufig thematisiert worden, nämlich die des Datenschutzes. Es ist richtig: Einiges wurde verbessert, aber die Massendatenweitergabe ist eben nicht abgeschafft worden. Was mich eigentlich am meisten ärgert, ist, dass Europol in punkto Datenschutz – auf welcher rechtlichen Grundlage, das fragen wir – tatsächlich eine Kompetenzerweiterung erhält.

Aber ich will auch ganz klar sagen, dass es noch eine andere Ebene gibt, über die wir sehr ernsthaft reden müssen, nämlich dass, selbst wenn alle Datenschutzprobleme ausgeschaltet würden, alle, jedes einzelne Problem, doch die Frage bleibt, ob das Prinzip der prophylaktischen Bankdatenweitergabe von Millionen von Menschen in Europa tatsächlich dazu beiträgt, Terror zu bekämpfen. Ich bezweifle das zutiefst, und es gibt keine Evaluation, es gibt nichts, was das belegt. Stattdessen wird Bürgerüberwachung de facto eingeführt, und ich will daran erinnern, dass auch der Datenschutzbeauftragte die Notwendigkeit einer solchen Regelung nicht sieht.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - 28. júna bola podpísaná nová dohoda o odovzdávaní údajov občanov Európskej únie do Spojených štátov. Tie zmeny, ktoré boli na tejto dohode vykonané, myslím si, sú nie celkom presvedčivé.

Hovorili sme o tom, že úradníci Európskej únie budú mať vo Washingtone možnosť ovplyvňovať výber údajov, ktoré sa budú spracúvať. No samozrejme bude záležať od kompetencie týchto úradníkov, ale na to, aby sa mohli k tomu vyjadrovať, ich tam nepotrebujeme, pretože spracúvať dáta a údaje budú predovšetkým americkí spravodajskí dôstojníci.

Ďalej sme hovorili o tom, že nezávislý súd môže zmeniť rozhodnutie. No ale súd môže konať na základe námietok občanov a občania sa o tom, že sú sledovaní spravodajskou službou nedozvedia. Takže ako bude súd potom môcť o čomkoľvek rozhodovať, keď súd nebude vedieť o tom, že občan je sledovaný.

Takisto sa hovorilo o tom, že Európskej únia pripravuje do budúcnosti vlastný postup, no ten postup by už mal byť prijatý a schválený.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the so-called safeguard in the new draft agreement is an element of EU control over the extraction in the United States of transferred bulk data. Even if this control were to be exercised in good faith, I do not believe that the individuals would have the confidence to refuse requests from the United States for extraction if they were said, quite untruthfully, to combat terrorism. However, US foreign policy is much wider than opposition to terrorism and it is quite probable that the United States would seek to gain access to financial data that would be used against its wider political opponents, and not just real terrorists.

However, my opposition to this treaty is not limited to its content. The responsibility for treaties affecting sensitive confidential information belongs properly to sovereign states and not to supranational bodies like the EU.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Köszönet jár Malmström asszonynak és Alvaro úrnak a jelentésért. Örülhetünk, hogy előrelépés történt ebben a számunkra annyira fontos, de sokat vitatott szerződésben. Én már februárban is mellette szavaztam, az EPP csoport többségével, de úgy érzem, bármilyen kellemetlen is volt a késedelem, az új megfogalmazásban az EU polgárai számára előnyösebb feltételeket értünk el. Meg kellett találni az adatvédelem és a biztonság közötti megfelelő egyensúlyt, és úgy érzem, ez nagy részben sikerült. A jövőben azért fontos lesz kiépíteni egy saját terrorizmusfinanszírozás elleni biztonsági rendszert, amelyet az EU talaján, függetlenül tudunk majd működtetni. A rendszer felépítésénél és működtetésénél nagy hangsúlyt kell helyezni állampolgáraink adatvédelmi jogainak maradéktalan betartására.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Doresc să felicit raportorul, pe domnul Alvaro, şi să afirm încă de la început că susţin adoptarea acordului UE-SUA privind transferul de date bancare pentru combaterea terorismului.

Noua variantă de acord asigură o mai bună protecţie a drepturilor cetăţenilor europeni. Clienţii băncilor europene vor putea obţine acum informaţii referitoare la modul în care sunt folosite datele lor bancare personale.

Consider că Europol va avea un rol foarte important, întrucât va verifica dacă suspectarea de terorism a unui client bancar este justificată sau nu, iar desemnarea de către Comisia Europeană a unei persoane care va supraveghea extragerea zilnică a datelor, va întări rolul Uniunii Europene.

În concluzie, doresc să subliniez faptul că trebuie să menţinem un echilibru între responsabilitatea de a asigura siguranţa cetăţenilor şi protecţia datelor cu caracter personal.

 
  
MPphoto
 

  Stefaan De Clerck, fungerend voorzitter van de Raad. − Voorzitter, dames en heren, dit is een gepassioneerd debat. Ik waardeer de stellingen van de diverse fracties en de diverse sprekers, maar ik kan alleen maar vaststellen dat het debat dat overal in Europa, in alle parlementen gevoerd wordt, een debat is dat betrekking heeft op een balans tussen enerzijds de veiligheid, de strijd tegen terrorisme en anderzijds de bescherming van privacy en de bescherming van data. Deze balans moeten wij bewaken en dit is een evolutief proces. We kwamen met overeenkomsten. Die overeenkomsten werden hier verworpen en we komen met een nieuwe overeenkomst die duidelijk beter is en verder zal blijven evolueren. Ik heb er vertrouwen in dat wij met deze overeenkomst een grote stap voorwaarts zetten en dat wij ook nog de kaderovereenkomst over de gegevensbescherming tussen de Europese Unie en de VS zullen krijgen waarover verder moet worden onderhandeld en die mogelijk van invloed zal zijn. Wij zullen kijken op welke manier het toezicht georganiseerd wordt, mede onder controle van de Commissie, opdat wij daar in de Verenigde Staten professioneel Europees toezicht kunnen houden. Dit zijn allemaal positieve stappen.

Maar het is ook zo, Voorzitter, dames en heren, dat als wij hier kritiek formuleren op een partnerschap tussen Europa en de Verenigde Staten, wij wel degelijk onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor een eigen systeem en dat hebben we gedaan. Er wordt een eigen systeem in het vooruitzicht gesteld. Hieraan zal worden gewerkt. Het is gemakkelijk om kritiek te hebben op een systeem met de Verenigde Staten. Dan moeten we echter consequent zijn en doen wat we hier nu hebben afgesproken, namelijk een eigen Europees systeem uitbouwen. Ik denk dat dit de volgende stap is, dus ik heb er alle vertrouwen in dat deze goedkeuring een positieve bijdrage vormt tot meer veiligheid in Europa en dat we tegelijkertijd meer eigen instrumenten zullen uitbouwen om nog meer op Europese manier te opereren. Ik hoop dus dat deze overeenkomst nu door het Parlement kan worden goedgekeurd.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, thank you for this debate. You may or may not like this agreement. All agreements that we make, whether internally between the institutions or with a third country, are the result of tough negotiations, hard efforts and compromise. Compromise is the very essence of the Community method. It is not always 100%, but usually it is a decent compromise and we can live with it.

You may not like it, but I think it is unfair to say that this agreement is equivalent to the one you voted down in February. That is simply not true. Considerable improvements have been made concerning data protection, fundamental rights and integrity. The requests will be as narrowly tailored as possible: there are several review and scrutiny mechanisms, and the idea of an EU TFTP mechanism has also been mooted. It was not even on the agenda a few months ago, and this has been done thanks to you, your very constructive and responsible approach to this, and through hard negotiations.

It has also been made possible thanks to the constructive, open and very determined approach by our US counterparts. They have listened, they have understood our concerns, and together we have come to an agreement that takes these into consideration but is also a tool to fight terrorism and, hopefully, save lives in the future. I am ready to discuss the further details and the development of this, the future TFTP mechanism, and the implementation of the agreement.

Once again I should like to thank everybody involved – the rapporteur, the shadow rapporteurs, the Council and the political groups – for this very constructive report.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, Berichterstatter. − Herr Präsident! Ich glaube, im Anschluss an diese Diskussion muss man zwei Sachen festhalten. Zum einen hat das Europäische Parlament unter Beweis gestellt, dass es nach dem Vertrag von Lissabon bereit ist, mitzuarbeiten. Ratspräsident Garrido hat gesagt, er hätte das Europäische Parlament unterschätzt. Ich glaube, das hat er, und zwar sowohl in seinem Willen, mitzuarbeiten, als auch in seinem Willen, Verantwortung zu zeigen. Ich glaube, wir haben hiermit eine neue Ära im Bereich der EU-Gesetzgebung eröffnet.

Und nun zu den Kollegen, die sich eben dagegen geäußert haben. Mit allem Respekt für die Ablehnung erwarte ich genauso viel Respekt für die Wahrheit. Wir haben nämlich mittelfristig eine Lösung geschaffen, wie wir die Übertragung von Massendaten verhindern werden. Es gab vorher in diesem Abkommen überhaupt keine Regelung, die rechtsverbindlich die mittelfristige Beendigung von bulk data transfers gesichert hätte.

Jetzt zu behaupten, das hätte man von heute auf morgen machen müssen, ist genauso realistisch, wie von heute auf morgen den Atomausstieg zu schaffen, was nämlich politisch und praktisch auch nicht möglich ist. Da muss man ein Stück weit Ehrlichkeit walten lassen, und das erwarte ich im gegenseitigen Respekt ebenfalls.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι.

Το επόμενο σημείο είναι οι ψηφοφορίες.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

in writing. – Instead of the ‘swift’ SWIFT agreement they were aiming for, the involvement of Parliament forced Commission and the U.S. Administration to negotiate a ‘good’ SWIFT agreement. And that is a major victory for Europe and for the future of transatlantic relations. Yes, the final agreement took a little longer to reach, but it achieved a much better balance between fighting terrorism and protecting fundamental rights than was the case a few months ago. It demonstrated that Parliament is a serious interlocutor that can exercise its new powers responsibly and effectively. And it brought a new – and much needed – spirit of openness and cooperation in the American Administration’s relations with the EU. This is not a perfect agreement. I would hope, for example, that the Commission could devise a way to station in Europol a representative of the European Data Protection Supervisor to oversee those initial bulk data grants, just as we have succeeded in stationing an EU overseer in Treasury. But when all is said and done, I firmly believe that this much-improved agreement – as opposed to the highly problematic interim agreement of last February – deserves this Parliament’s consent.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Je tiens à féliciter la Commission pour le résultat auquel elle est parvenue à l'issue de ces difficiles négociations. Cet accord est conforme aux exigences exprimées par le Parlement il y quelques mois. Les autorités américaines ont accepté d'introduire de nombreuses garanties en matière de protection des données qui faisaient défaut dans l'accord précédent. L'efficacité de ces transferts de données dans la lutte contre le terrorisme a été mise en lumière à maintes reprises ces derniers mois. Mais il est temps à présent que l'Union se dote de son propre mécanisme de lutte contre le financement du terrorisme. Je salue à ce titre la volonté affichée de la Commission d'aller de l'avant dans ce domaine et je l'invite à proposer des actions concrètes au plus vite. Enfin, cette « affaire Swift » a été l'occasion pour le Parlement d'exercer ses nouveaux pouvoirs conférés par le Traité de Lisbonne. Les États membres, de même que nos partenaires des pays tiers, savent à présent qu'ils doivent travailler main dans la main avec notre assemblée dans l'adoption de ces accords. Le contenu de cet accord témoigne de cette nouvelle donne institutionnelle. Nos préoccupations ont été entendues et des réponses raisonnables ont été trouvées.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung werden Kontodaten unbescholtener europäischer Bürger massenhaft in die USA transferiert! Daran ändert auch der neue Aufguss von SWIFT wenig! Wir können den Bürgern keinen ausreichenden Datenschutz versprechen denn: - Sensible Daten werden in Bausch und Bogen gespeichert werden anstatt bei Verdacht im Einzelfall! - Die Daten werden willkürlich ganze 5 Jahre lang gespeichert! - Die Einhaltung des Datenschutzes soll durch Europol garantiert werden, obwohl diese ja selbst ein Interesse an den Daten hat! Die Exekutive überwacht sich also selbst - soll das ernsthaft eine unabhängige Kontrollinstanz sein??! - Der in seinem Recht verletzte EU-Bürger hat de facto keine Chance sich juristisch durchzusetzen! Der Bürger müsste erst einmal den Aufwand bewältigen um in den USA ein Verfahren anhängig zu machen! Was erst im Februar als Erfolg des EU-Parlaments gefeiert wurde, wird jetzt zum Umfaller. Selbst der Berichterstatter gibt zu, dass er nicht voll und ganz zufrieden ist. Das ist kein effektiver, kein wirklicher Datenschutz und daher abzulehnen!

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen! Das nun vorgeschlagene so genannte SWIFT-Abkommen ist eine deutliche Verbesserung, so wurde SEPA herausgenommen und es beinhaltet eine Definition von Terrorismus. Die politischen Debatten um SWIFT zeigen jedoch klar und deutlich, wie schwierig und wie wichtig es ist, eine Balance zwischen Bürgerrechten und Engagement für die Sicherheit in der Welt zu finden und zu wahren. Es gibt viele offene Fragen, die einer Antwort bedürfen – so zum Beispiel: 1) Warum müssen die Daten ganze fünf Jahre gespeichert werden? 2) Ich denke, bei einer längeren Verhandlungszeit hätte man definitiv Schwachstellen überarbeiten und unseren eigenen Rechtsdienst mit einbeziehen können; so hätte man ein Abkommen erarbeiten können, das für alle - die EU als auch die USA - tragbar ist. Für mich trägt dieses Abkommen, auch nach seiner Überarbeitung und diversen Zugeständnissen, immer noch nicht der Verhältnismäßigkeit zwischen Sicherheitsbedürfnissen und Achtung der Privatsphäre Rechnung. Abschließend: ich bin davon überzeugt, dass bei einem längeren Verhandlungszeitraum für beide Seiten - die USA und Europa - bessere, detailliertere Ergebnisse hätten erzielt werden können. Danke!

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei portare all'attenzione dell'Unione europea la sorte di duecentocinquanta eritrei che in questo momento stanno lanciando SMS di allarme perché rinchiusi nel deserto del Sahara dalle autorità libiche. Stanno morendo, hanno bisogno di aiuto e chiedo all'Unione europea di occuparsene.

 

6. Äänestykset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, por favor, le ruego que aplace por un minuto la votación porque, en este momento, se están distribuyendo las listas de votación del Partido Popular. Usted mismo lo puede comprobar visualmente.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Pasamos ahora al turno de votaciones.

 

6.1. Jäsenvaltioiden liittyminen Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (äänestys)

6.2. Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekeminen (A7-0191/2010, Jo Leinen) (äänestys)

6.3. EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus neuvoston päätösten 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS joidenkin säännösten soveltamisesta (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (äänestys)

6.4. Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen FRONTEXin toimintaan (A7-0172/2010, Philip Claeys) (äänestys)

6.5. Pyyntö Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (äänestys)

6.6. Tilastotietojen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (A7-0220/2010, Othmar Karas) (äänestys)
 

- Antes de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, Berichterstatter. − Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir mit diesem heutigen Beschluss etwas tun, was wir 2004 tun wollten und der Rat im Frühjahr 2004 abgelehnt hat, nämlich die Prüfungsmöglichkeiten für Eurostat zu erweitern, die Kompetenz zu erweitern und die Prüfung zu automatisieren.

Das ist der erste wichtige gesetzgeberische Schritt als Antwort auf die Erfahrungen der letzten Wochen mit der Krise. Die Unabhängigkeit von Eurostat muss gestärkt und die Abhängigkeit von den Daten der Mitgliedstaaten reduziert werden. Das ist mit dem heutigen Tag in die richtige Richtung entwickelt, aber aus meiner Sicht nicht abgeschlossen. Es muss jederzeit unangekündigte Kontrollbesuche in den Mitgliedstaaten geben können, und alle relevanten Daten müssen eingesehen werden dürfen.

Die Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank gehört intensiviert, und es muss zu einer finanziellen und personellen Aufstockung von Eurostat kommen, kombiniert mit einer hochwertigen Ausbildung der Mitarbeiter.

Was will das Parlament zusätzlich? Sanktionen gegen die Mitgliedstaaten, die Statistiken fälschen und falsche Statistiken übermitteln. Die Kommission hat einen umfassenden Bericht an das Parlament darüber vorzulegen, was die Fehler in den letzten sechs Jahren waren. Wir wollen wissen, wo welche Fehler passiert sind, politisch, rechtlich, kompetenzpolitisch, um die Konsequenzen daraus ziehen zu können.

Die Kommission sollte eine Harmonisierung der Erhebung der statistischen Daten und eine Harmonisierung der Kriterien für Statistikbehörden in den Mitgliedstaaten auf den Tisch legen und vorantreiben. Wir gehen heute einen richtigen und wichtigen Schritt für die Unabhängigkeit und den Ausbau der Kompetenzen, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Wir müssen auf diesem Wege weiter voranschreiten.

(Beifall)

 

6.7. Euroopan unionin Itämeri-strategia ja makroalueiden rooli tulevaisuuden koheesiopolitiikassa (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (äänestys)

6.8. EU:n aluepolitiikan panos rahoitus- ja talouskriisin torjuntaan erityisesti tavoitteen 2 huomioon ottaen (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (äänestys)
 

- Antes de la votación

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE). - Voorzitter, heel kort, onze fractie wil vragen om een elektronische stemming, een hoofdelijke stemming.

 
  
 

(El Parlamento acepta la solicitud de votación nominal)

 

6.9. Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (äänestys)

6.10. Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (äänestys)

6.11. Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (äänestys)

6.12. Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (äänestys)

6.13. Kestävä tulevaisuus liikenteelle (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (äänestys)
 

- Antes de la votación final:

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE). - Voorzitter, namens de EVP-Fractie wil ik graag vragen om een hoofdelijke stemming tijdens de eindstemming, als het mogelijk is.

 
  
 

(El Parlamento acepta la solicitud de votación nominal)

 

6.14. Vetoomusvaliokunnan vuosittainen mietintö 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (äänestys)

6.15. Nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (äänestys)
 

- Después de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - Mr President, as Chair of the Delegation for relations with India, I wonder if I might draw the House’s attention to the fact that we have a group of visitors from the Lok Sabha, the Indian Parliament, in our gallery today. I am sure the House would wish to join in welcoming them.

(Applause)

 

6.16. Epätyypilliset työsuhteet, turvattu työura, joustoturva ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uudet muodot (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (äänestys)

6.17. Biojätehuolto Euroopan unionissa (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (äänestys)
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el turno de votaciones.

 

7. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
  

Explicaciones de voto orales

 
  
  

Informe: Othmar Karas (A7-0220/2010)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). - Dovolte mi, abych vysvětlil své hlasování o zprávě pana Karase o kvalitě statistických údaj. Ta zpráva má samozřejmě celou řadu velmi kvalitních bodů, nicméně zdržel jsem se hlasování, protože nesdílím přesvědčení pana zpravodaje, že Eurostat by měl dominantně, bez jakéhokoli upozornění předem, mít právo vstupovat do výkonu práv národních statistických úřadů.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, it has become a journalistic cliché to talk about the events in Greece as a tragedy, but I think we can fairly define them as a tragedy in the classic Sophoclean sense. We had the hubris of the boom years when we pretended that Greek and German debt were interchangeable. Now we have the nemesis of the overdue market correction.

But the catharsis has been artificially stayed. Rather than allowing a natural market correction, which is to say Greece minting its own currency and pricing itself back into the European markets, we are instead pursuing this policy of pretending that better statistics or more regional aid or more shifting around of money through sales taxes or European debt agencies will somehow postpone the inevitable.

In fact, what we are doing is condemning the people of Greece and – I hope I am wrong – possibly the people of the other Mediterranean countries to years of recession, stagnation and unemployment – but we are at least generating employment for ourselves because we are justifying our own existence. Thus we see the true purpose of the European Union, namely, the employment of its own employees.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, when one looks back at the quality of statistical data for some Member States – when it was quite clear that they were cooking the books and did not provide an accurate reflection of the state of the national economy – I can understand the call for better statistical data. I think we can all understand that there should be better data collection as regards the state of our national economies. But the issue is that this should not be used as an excuse for what has been called ‘European economic governance’. It should not be used as an excuse for the EU institutions, the Commission, to have access to the national budgets of Member States before these national budgets are presented to the parliaments of those countries.

Let us not use the crisis and the mistakes made during that crisis as an excuse for more European economic governance. We should use it to learn the lessons of the crisis, make sure we collect better data, but make sure we all put our own houses in order.

 
  
  

Informe: Wojciech Michal Olejniczak (A7-0202/2010)

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - Mr President, I supported the report on the Baltic Sea Region Strategy and I am satisfied that my amendments have been taken on board, but in certain places I would have liked to have been more explicit. In paragraph 34 we call for the Commission to provide for an environmental impact assessment of energy infrastructure projects, but we have failed to mention that the Commission has not fulfilled its duty to provide for an objective impartial environmental impact study for the Nord Stream project. We call for all states around the Baltic Sea to join the Espoo Convention, but I think it would make sense to call explicitly for Russia to join it too. This would meet our goal.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sostenuto questa risoluzione; credo sia molto importante l'iniziativa portata avanti dai paesi dell'area baltica ai quali va il merito di avere introdotto finalmente nel nostro sistema il concetto di macroregione.

Credo che sia apprezzabile questa iniziativa, sia sul piano politico che sul piano strategico, per gli importanti elementi di merito che inserisce all'interno della strategia operativa di questa azione e soprattutto credo che sia importante la prospettiva che noi ci assegniamo con questa iniziativa di poter immaginare la creazione di altre macroaree che utilizzino quindi questa esperienza come esperienza pilota per poter dare uno slancio ulteriore, possibilmente, alla politica di coesione.

Rispetto a questa iniziativa, la mia richiesta alla Commissione di maggiore attenzione è rispetto all'approvvigionamento di risorse finanziarie, perché condivido pienamente il "no" che abbiamo espresso a tutti i livelli sulla utilizzazione di nuove risorse, di risorse supplementari, ma sono altrettanto convinta che senza risorse questi grandi progetti, i progetti per le macroregioni, non potranno andare avanti, quindi è importante una regolazione per l'approvvigionamento delle risorse.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Balsavau už šitą dokumentą ir labai džiaugiuosi, kad jis yra priimtas. Dokumente kalbame apie Baltijos jūros strategiją, ir pagrindinis jos siekis – paskatinti valstybių narių veiksmų koordinavimą politikos kryptyse, turinčiose teritorinį poveikį. Ši strategija remiasi keturiomis pagrindinėmis politikos kryptimis, kurių viena – ekologiškai tvarios aplinkos užtikrinimas. Tad labai džiaugiuosi, kad šiame dokumente atsispindi ir mano pakeitimai, kalbant apie infrastruktūrinių energetikos projektų planavimą ir įgyvendinimą aplink Baltijos jūrą, kas galėtų turėti tam tikrą poveikį Baltijos jūros ekosistemai. Taip pat turime užtikrinti tinkamos laivybos principus, sumažinti žemės ūkio poveikį Baltijos jūrai, ir visiškai pritariu Europos Parlamento nuomonei, kad strategijos pagrindu reikia stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Ypač kalbant apie aplinkosauginius dalykus. Tad labai tikiu, kad iki 2011 m., kuomet bus strategijos įgyvendinimo įvertinimas, mes pasistūmėsime smarkiai į priekį, ir galėsim startuoti su nauja kokybe.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE). - Tātad — par Baltijas jūras stratēģiju. Baltijas jūras reģions sevī ietver plašas attīstības iespējas, un šai stratēģijai jau ir piešķirts zināms Eiropas Savienības finansējums, taču ir vajadzīga neliela vienība, kas nodarbotos specifiski ar Baltijas jūras stratēģijas ieviešanu. Ir nepieciešams izstrādāt arī konkrētas, koordinētas programmas sadarbībai ar privātajiem uzņēmumiem, inovācijai un pētniecības attīstībai. Baltijas jūras stratēģijas rīcības plānā ir paredzēta vienota patentu politika, atsevišķu vidējo un mazo uzņēmumu un Baltijas zinātnieku sadarbības tīklu, kā arī Baltijas jūras fonda pētniecībai un inovācijām izveide. Turpmākā ekonomiskā izaugsme būs tieši atkarīga no veiksmīgas inovāciju politikas arī Baltijas jūras reģionā. Pārāk ilgi ir atlikta „Rail Baltic” realizācija — tā ir jāīsteno iespējami īsā laikā. Ziņojums par Baltijas jūras stratēģiju atzīmē nepieciešamību palielināt Baltijas reģiona konkurētspēju, bet inovāciju un infrastruktūras projektu attīstīšana ir tam priekšnosacījums, tāpēc es šo ziņojumu arī atbalstīju.

 
  
  

Informe: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). - Par ziņojumu attiecībā uz reģionālo politiku. Kohēzijas politikas otrais mērķis paredz palīdzības sniegšanu Eiropas reģioniem, kas saskaras ar bezdarbu, noziedzību un strauju iedzīvotāju skaita kritumu. Finanšu perspektīvā tam ir piešķirti 54,7 miljardi eiro, tomēr Eiropas Savienības valstu starpā joprojām pastāv lielas ekonomiskās atšķirības, un tieši nabadzīgākie reģioni ir visvairāk cietuši no ekonomiskās krīzes. Palīdzība tiem uzskatāma par absolūtu Eiropas Savienības reģionālās politikas prioritāti. Godīgas konkurences un ekonomiskās vienlīdzības nodrošināšana Eiropas Savienībai ir pirmais solis, bez kura noturīga attīstība nav iespējama. Reģionālajai politikai arī turpmāk jāatbalsta tie Eiropas reģioni, kuru IKP ir zemāki par Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Ir atbalstāma nostāja, ka jāturpina attīstīt finansējuma elastīgumu, tomēr jācenšas uz tādu finansiālo un praktisko atbalstu vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar inovācijām, [uz atbalstu] tehnoloģijām un uzņēmumiem — ko es arī pilnībā atbalstu. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Señor Hannan, vuelva usted a deslumbrarnos con sus conocimientos de los clásicos griegos.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, qué agradable es usted. Y qué placer es verle en la silla presidencial.

Mr President, which are the richest countries in Europe, or rather, the countries with the wealthiest citizens in Europe? I was looking at the OECD data the other day and in 2008, which is the latest year for which we have figures, the countries that are most prosperous are the members of the European Free Trade Association – despite everything they have gone through! Despite a banking crisis that disproportionately impacted Switzerland and Iceland, income per head in the EEA countries is 214% of what it is in the European Union. These guys in EFTA are twice as rich as the citizens of the EU Member States!

Why is that? Let me suggest that it might have something to do with the deal that they have struck with the European Union, whereby they are in the free market, in the four freedoms – free movement of goods and services and people and capital – but they are outside the common fisheries policy and outside the common agricultural policy, they control their own borders and determine who can cross them, they settle their own human rights issues, they control their own energy reserves and they can buy and sell to third countries without being subject to the common external tariff.

Could not our country, the United Kingdom, achieve something at least as good as what seven million Swiss and four million Norwegians have achieved? We are a nation of 60 million, a trading, enterprising nation, a nation whose colonising energies have touched every continent. Surely we could do just as well running our own affairs in our own interest?

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, whenever we talk about the economic and financial crisis it is important that we look back and learn the lessons from that crisis. Have we learned the lesson that it was inappropriate regulation in the United States that forced banks to lend to uncreditworthy customers, thereby leading inevitably to the subprime crisis when one in ten of those taking out loans were uncreditworthy customers who could not pay back those loans and we felt the effects across the world? Have we learned the lesson of those governments that print money as if money has no value, but forget the lessons of what was said by the Austrian economist, Ludwig von Mises, the only economist to have predicted the financial crisis? He said that money has a value and when you make money cheap, companies and individuals make what he calls ‘malinvestments’ and that creates a credit bubble and eventually the market catches up and the whole thing collapses. That is what we did, that is how the financial crisis started and let us make sure we learn those lessons.

 
  
  

Recomendacíon para la segunda lectura: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - Plne podporujem správu kolegu Canciana k nariadeniu o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Napriek ratifikácii dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sú tieto osoby stále vystavené diskriminácii v prístupe k doprave.

Rovný prístup k doprave je jednou zo základných podmienok nezávislého života. Vzhľadom na to, že väčšina cestovania sa uskutočňuje na lokálnej úrovni, prístup k autobusovej doprave má zásadný význam pre osoby so zdravotným postihnutím vrátane nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Plne súhlasím s navrhovanými zmenami a doplnkami, ktoré posilňujú práva osôb so zdravotným postihnutím, a to právo na prepravu, právo na asistenciu a právo na informácie v prístupných formátoch vrátane Braillovho písma a zväčšenej tlače.

Zvlášť vítam požiadavku, aby bol vodičom a pracovníkom terminálov poskytovaný výcvik týkajúci sa zdravotného postihnutia.

So zabezpečením týchto práv dôjde k zásadnej zmene v živote našich nevidiacich a slabozrakých spoluobčanov.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Výsledek hlasování o zprávě Antonia Canciana ukázal, že Evropský parlament má na rozdíl od Rady jasno v prioritách, zejména pokud jde o zajišťování práv občanů, kteří po Evropě cestují v autobusech. Tato naše silná pozice umožní zlepšit ochranu práv cestujících, zejména osob se zdravotním postižením a omezenou pohyblivostí. Jde o zrušení článku 11, tedy možnosti odmítnout jim rezervaci, a ukládáme také firmám povinnost poskytovat bezplatnou pomoc při nástupu do autobusu i během jízdy, tak jak je to v letecké dopravě. Zdravotně postiženým spoluobčanům to umožní samostatně cestovat po Evropě, zlepší jim to kvalitu života. Silný postoj Parlamentu je hozená rukavice členským státům, které, věřím, již nebudou mít možnost tento náš návrh v Radě ve druhém čtení oslabit.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, I supported Amendment 15 because I support the exemption, for a limited time, for domestic, regional, urban, suburban and rural services.

I suppose my concern here is that some of the requirements and costs that will be passed on to SMEs, in particular small operators, will be such that they may even put some of them out of business. Certainly I think that in some cases they may withdraw from certain routes and from certain markets and that will leave customers with no public transport availability. I am particularly concerned about the area of rural transport. Probably urban and regional transport will be all right but, when it comes to rural transport, I think we may be in danger – if this legislation goes through – of finding a situation where rural transport operators will no longer continue to work those routes.

We always talk in this Parliament about overburdening SMEs and about costs and so on. I think that, in the current economic situation, a reasonable compromise would be to allow an exemption for a fixed period of time.

 
  
  

Informe: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione sulla proposta di direttiva sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità perché credo che la creazione di uno spazio di trasporti marittimi senza ostacoli possa rendere più efficiente la circolazione costiera. Il trasporto di merci per mare è infatti soggetto a procedure amministrative molto complesse.

A tale situazione si è aggiunto il problema della scarsa armonizzazione della disciplina di settore, dovuta alla differente implementazione della direttiva 2002 nei diversi Stati membri. È pertanto necessaria una direttiva precisa e dettagliata che riduca al minimo le possibilità di addivenire a diverse interpretazioni.

Lo scopo principale della nuova normativa è quello di arrivare a una semplificazione delle procedure amministrative che tenga anche conto delle moderne tecnologie informatiche. A tal fine auspico un buon livello di cooperazione tra le varie autorità competenti coinvolte.

 
  
  

Informe: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il settore dei trasporti è uno di quegli ambiti le cui implicazioni coinvolgono una molteplicità di temi cruciali e importanti per l'Unione europea: dalla competitività del mercato interno alla salute dei cittadini, dall'efficienza della mobilità urbana alla sicurezza stradale, dall'istituzione e il rafforzamento di agenzie specifiche per le diverse modalità di trasporto alla riduzione di emissioni di CO2.

Ritengo pertanto sia preciso dovere dell'Unione europea fornire una strategia sui trasporti che garantisca efficienza e sostenibilità, oltre a un quadro finanziario adeguato per rispondere alle prossime sfide in maniera opportuna. Do quindi il mio pieno appoggio alla relazione del collega Grosch, cui va il mio plauso per l'eccellente lavoro svolto.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että pyritään luomaan kestävää tulevaisuutta liikenteelle ja sitä kautta voidaan huolehtia siitä, että myös liikenteen päästöt tulevaisuudessa ovat entistä pienemmät – huolimatta siitä tosiasiasta, että kun tällä hetkellä katsotaan kokonaisuutta, liikenne on pieni tekijä, siellä kymmenen prosentin alapuolella. Mutta kaiken kaikkiaan on tärkeää, että kun me luomme kestävää tulevaisuutta, se tapahtuu kaikilla sektoreilla.

Minusta on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että samat säännöt voivat päteä koko Euroopan unionin alueella. Tällä hetkellä on joitakin ongelmia: kuten tiedämme, esimerkiksi laivaliikenteessä on erilaisia määräyksiä eri alueilla. Tässä suhteessa on huolehdittava siitä, että samat säännöt koskevat koko Euroopan unionin aluetta, kun säästöjä tehdään ja liikenteen kestävää tulevaisuutta hahmotellaan. On erittäin tärkeää, että voidaan myös satsata tutkimukseen, teknologiaan, innovaatioihin, jotta voidaan löytää sellaisia kuljetusmuotoja ja myös kulkuvälineiden päästöjä saadaan alaspäin tulevaisuudessa.

 
  
  

Informe: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha riconfermato il ruolo del diritto di petizione come elemento cardine della cittadinanza europea. Esso rappresenta senza alcun dubbio uno strumento che conferisce ai cittadini la possibilità di portare dinnanzi al Parlamento tutte le preoccupazioni riguardanti l'impatto delle diverse politiche e delle legislazioni dell'Unione europea sulla loro vita quotidiana.

Anche per quest'anno le statistiche testimoniano una crescente richiesta di assistenza per questioni concernenti, ad esempio, l'ambiente, i diritti fondamentali, la giustizia, il mercato unico, lo sviluppo delle politiche europee. Così come già sostenuto nelle relazioni degli anni precedenti, non possiamo qui non auspicare ancora una volta un miglioramento della comunicazione istituzionale sui vari meccanismi di denuncia a disposizione dei cittadini a livello europeo, attraverso l'istituzione di uno "sportello unico" che possa fornire loro le linee guida necessarie alla ricerca di soluzioni alla probabile violazione dei loro diritti.

Concordiamo con il relatore quando sostiene che si potrebbe sviluppare un sito web più interattivo al fine di permettere ai cittadini di ottenere le informazioni che necessitano prima di decidere a quale Istituzione rivolgersi direttamente e quale meccanismo utilizzare.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). - Paldies, priekšsēdētāja kungs! 2009. gadā Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja saņēma 1924 pilsoņu lūgumrakstus, tomēr tikai 46 % tika novērtēti kā atbilstoši komitejas darbības jomai. Tas liecina, ka pilsoņiem nav pietiekamas informācijas par to, kādā veidā var sazināties tiešsaistē ar Eiropas Parlamentu. Es gribētu teikt, ka ir jāuzlabo arī konkrētā Lūgumrakstu komitejas interneta vietne, jo lielākā daļa eiropiešu joprojām neko nav dzirdējuši par tiešsaistes problēmu risināšanas tīklu SOLVIT. Es gribētu uzsvērt arī to, ka ir izmantojamas arī tās iespējas, kā informēt tos pilsoņus, kam internets pagaidām nav pieejams. Es gribētu uzsvērt, ka Lūgumrakstu komiteja ir tiešākais un ātrākais eiropieša saziņas veids ar Eiropas Parlamentu kopumā, un šīs komitejas darbībai, manuprāt, ir jākļūst daudz atbildīgākai un aktīvākai, tāpēc es arī atbalstīju šo ziņojumu. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, the Committee on Petitions is one of the great successes of the European Union. I, along with other Members, have seen it provide consolation, support and a sympathetic ear to people who have been met by a wall of frustration and bureaucracy in their own countries. However, one or two things need to be done to improve it: first, we need to communicate the message more to the citizens; second, we need to speed up the process; and, third, the Member States have to be compelled to answer queries more quickly than they are doing at the minute. Delays in answering frustrate the process, and this does not lead to a satisfactory situation.

But this is one great development, and I compliment the committee and everybody involved for lending a sympathetic ear to the people who need it most.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Kelly, next time, do not forget to be included on the list before we start the explanations of vote, because you were not on the list; that is why I did not call you.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - Mea culpa. I take the lesson.

 
  
  

Informe: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la crisi economica ha colpito con particolare intensità i giovani europei, mortificando le loro aspettative professionali e confinandoli in un limbo senza certezze. Il 20% dei giovani sotto i venticinque anni è disoccupato, un esercito di cinque milioni e mezzo di persone senza certezze per il futuro.

Fortunatamente le prospettive economiche e demografiche nei prossimi dieci anni prevedono ottanta milioni di nuovi posti di lavoro in tutta Europa, la maggior parte dei quali richiederà però un alto profilo professionale. Puntare sulle nuove generazioni quindi è la vera sfida da vincere, ed è l'unico investimento sicuro per il presente e per il futuro dell'Unione europea. Basta apprendistati e tirocini più simili allo sfruttamento che ad un momento formativo! Mi auguro quindi che d'ora in avanti, anche grazie al documento votato oggi, qualunque iniziativa volta a rilanciare l'occupazione sia concentrata, senza se e senza ma, sui giovani e sulle loro necessità.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että nuorten työmarkkinoille pääsyä helpotetaan ja edistetään, ja on tärkeää, että edustaja Emilie Turunen on tehnyt tästä mietinnön ja parlamentti on hyväksynyt sen, mutta se ei yksistään riitä. Me tarvitsemme voimakasta asennemuutosta, ei vain parlamentissa vaan myös jäsenvaltioissa, koska me tiedämme, että nuorisotyöttömyys on päässyt kasvamaan aivan liian suureksi. Se on jopa noin 20 prosentin tasolla Euroopan unionissa, ja näin ei voida mennä eteenpäin. Eli tarvitaan käytännön toimia niin jäsenvaltioissa kuin unionin tasollakin, ei niinkään paljon erilaisia päätöslauselmia ja puheita, vaan ihan käytännön tekoja.

Työmarkkinat eivät tällä hetkellä toimi ja jostakin syystä nuoret eivät pääse työmarkkinoille tai heiltä puuttuu kokemusta. Nyt tässä tilanteessa olisi kyllä erittäin tärkeää luoda sellaisia polkuja, sellaisia mahdollisuuksia, että nuoret pääsisivät työllistymään paremmin ja sitä kautta voitaisiin rakentaa kestävämpiä tulevaisuuden ja toivon näköaloja. Toivon, että tämä mietintö ei jää vain lepäämään, vaan se myös pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa ja sitä kautta voidaan helpottaa nuorten tilannetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Jaunimo nedarbas be galo opi problema šiandieną. 20 % mano bendraamžių neturi darbo Europos Sąjungoje. Ir balsavau už šitą Europos Parlamento poziciją, kadangi tikiu, kad mes siunčiame dar vieną svarbią politinę žinią tiek Europos Komisijai, tiek valstybėms narėms dėl situacijos, susijusios su jaunimo nedarbu. Aš manau, kad ir pilnai pritariu pranešime išdėstytoms mintims, kad reikia skatinti ir vystyti tokias programas, kaip „Eurasmus“ jauniems verslininkams, kad labai svarbu pabrėžti neformaliojo ugdymo svarbą jaunų žmonių gyvenime ir profesiniame lavėjime. Kitas dalykas – Europos Sąjungos strategijos „ES 2020“ tikslai. Visgi numatoma, kad ekonominis atsigavimas ateis per inovacijas, žaliąsias technologijas ir jaunimo įtrauktį į darbo rinką, tas yra labai svarbu. Ir tiesiog norėčiau pasidalinti Lietuvos patirtimi, kur darbdaviams yra numatytos mokesčių lengvatos, kurie priima į darbą pirmąsyk darbo rinkoje dalyvaujančius jaunus žmones. Tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas tarp valstybių narių bus glaudus, kad galėtume pasiekti tokių rezultatų.

 
  
  

Informe: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, le forme di lavoro più flessibili spesso si sono tradotte in contratti atipici incapaci di garantire la protezione sociale dei lavoratori. La lotta a queste nuove forme di precariato deve partire da questo Parlamento, che deve essere in grado di garantire maggiore flessibilità e sicurezza a tutti i lavoratori.

L'adozione di questa risoluzione, Presidente, è la base per un nuovo livello di sicurezza occupazionale. Aumentare la possibilità di trovare un lavoro che garantisca buone prospettive di sviluppo dev'essere l'obiettivo primario per permettere una ripresa sempre più rapida all'economia europea. Auspico quindi che tutti i paesi membri possano investire maggiori risorse nello sviluppo di percorsi professionali sempre più specifici e di miglior livello.

Sì all'Europa della conoscenza e del lavoro e no quindi all'Europa del precariato e dell'insicurezza sociale!

 
  
  

Informe: José Manuel Fernandes (A7-0203/010)

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto di oggi sulla relazione Fernandes del quale sono stato shadow per il gruppo S&D è un chiaro segnale di questo Parlamento che richiede alla Commissione europea una direttiva specifica sui rifiuti organici biodegradabili e in particolare l'istituzione di un sistema di raccolta differenziata obbligatorio.

I rifiuti organici biodegradabili, se ben gestiti, possono diventare una risorsa per l'Unione europea, per la produzione di biogas, un'energia rinnovabile che può trasformarsi in biometano, o utilizzata per generare elettricità di base. Mi ha preoccupato la recente comunicazione della Commissione europea, scettica all'idea di presentare una proposta di normativa specifica. A tal proposito, insieme ad altri colleghi, è stata inviata al Commissario Potočnik una lettera motivata. Mi auguro che la Commissione rifletta e che ci proponga presto un suo testo.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Biologinės atliekos, kaip ir apskritai atliekos, yra svarbus ir neatsiejamas visų Europos Sąjungos piliečių reikalas. Europos Sąjungos valstybėse situacija gana skirtinga. Vienose valstybėse į sąvartynus šalinama 10 % biologinių atliekų, kitose, deja, iki 90 %. Tad visų mūsų uždaviniai turėtų būti tokie: pirmas uždavinys – atliekų prevencija ir mažinimas, antras uždavinys, susijęs konkrečiai su dabartine situacija, – kad Europos Sąjungos visuomenė taptų atliekas perdirbanti visuomenė. O kalbant apie kompostą, t. y. tai, kas susiję su biologinėmis atliekomis, turi būti atitinkamai apsvarstytos ir įvertintos prastos kokybės komposto naudojimo galimybės, siekiant nepadaryti žalos aplinkai ir žmonijai. O Europos Sąjungos lygiu, atitinkamai apibrėžus prastos kokybės komposto naudojimo galimybes ir nustačius, kada kompostas laikomas produktu, o kada atliekomis, valstybėms narėms būtų lengviau orientuotis sprendžiant komposto panaudojimo klausimus. Todėl reikalingas atitinkamas teisinis reguliavimas Europos Sąjungos lygiu.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Pane předsedo, velmi vám děkuji za možnost vysvětlit své hlasování o zelené knize o nakládání s biologickým odpadem. Jde o obecný rámec, s jehož cíli souhlasím. Chci však upozornit, že by Komise měla před vypracováním legislativních návrhů doplnit také aktuální globální koncepci zohledňující naše závazky, pokud jde o zajištění dostatku potravin a jejich optimální strukturu jak v EU, tak v rozvojových zemích, kde hladoví miliony lidi. A dále aby prováděla hlubší analýzy celkových ekologických účinků při zpracování biomasy pro alternativní zdroje energií. Dále jako lékařka za klíčové považuji dohled členských států nad bezpečnou likvidací nebezpečných, tedy toxických, biologických odpadů na vlastním území.

 
  
  

Explicacíones de voto por escrito

 
  
  

Informe: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La convention de Paris réglemente la fréquence, la qualité et les procédures d’organisation des expositions internationales. Le rapporteur, que j’ai soutenu, demandait à ce que les Etats membres intéressés par cette convention et qui n’ont pas encore adhéré à celle-ci le fassent au plus vite. C’est une question qui me semble très importante. La convention de Paris ne peut être signée que par des États et non par l’Union européenne. Il est donc primordial qu’un nombre aussi important que possible de pays signent cette convention. Cette convention permettra aux nouveaux États signataires de s’engager, comme d’autres l’ont déjà fait avant eux, dans la diffusion de l’innovation et de contribuer ainsi à l’éducation des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Appoggio con grande favore un provvedimento tecnico che mira ad agevolare la realizzazione delle esposizioni internazionali. Solo la creazione di un circuito della conoscenza efficiente e soprattutto funzionate, che metta in rete le eccellenze e le innovazioni, potrà permettere l´effettiva realizzazione dello scopo delle esposizioni indicato nella Convenzione di Parigi, ovvero non solo la promozione politica, ma manche la coesione economica e sociale attraverso la scienza.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Votei favoravelmente esta recomendação, com a qual concordo na íntegra. Gostaria contudo de salientar que, mais do que o seu conteúdo, considero esta recomendação um bom exemplo da interacção e da fluidez que deverá existir entre o Conselho e o Parlamento Europeu, no caso do processo de parecer favorável, previsto no artigo 81.º do Regimento e introduzido originalmente no acervo comunitário pelo Acto Único Europeu. De facto, o documento original foi apresentado pelo Conselho em 5 de Fevereiro deste ano e, passados 5 meses, o processo de parecer já está concluído no Parlamento Europeu. Sei que no futuro nem todas as matérias poderão ser alvo de um tão amplo consenso quanto esta. Fica, todavia, o bom exemplo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Chamada a pronunciar-se nos termos combinados dos artigos 81.º e 90.º do seu Regimento sobre a autorização aos Estados-Membros que ainda o não fizeram a aderirem à Convenção de Paris sobre as Exposições Internacionais, a Comissão do Comércio Internacional foi esmagadoramente favorável à referida autorização, tendo havido apenas duas abstenções no momento da votação final da proposta.

Efectivamente, pela sua simplicidade e relativa consensualidade, a autorização referida não só não merece reparo, como contribui para que se mantenha a igualdade entre os Estados-Membros. Questão diferente é saber se esta questão tem dignidade parlamentar e se é merecedora de votação em plenário.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em defesa da maior homogeneidade de procedimentos no interior da União Europeia e da promoção de uma actividade cultural que contribua para o reforço da inovação e da educação dos cidadãos, apoio a iniciativa do Conselho em criar condições para que os Estados-Membros que ainda não tenham aderido à Convenção de Paris o possam fazer respeitando as competências exclusivas da União Europeia garantidas pelo Tratado de Lisboa. É absolutamente pertinente a adequação do regime aduaneiro que viabilize uma isenção de direitos e de taxas sobre a admissão temporária de importação e reexportação de artigos para exposições internacionais, cujas durações oscilam entre as três semanas e os três meses.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As exposições internacionais são um meio privilegiado de os países apresentarem aos outros povos a sua cultura, a sua economia e os seus produtos mais tradicionais. Os produtos apresentados nessas exposições têm um regime aduaneiro especial que é regulado pela Convenção de Paris. Neste momento já integram essa Convenção 24 Estados-Membros. Com esta decisão do Conselho é possível que os Estados-Membros que ainda não integram esta Convenção o venham a fazer, respeitando as competências exclusivas da União Europeia garantidas pelo Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Szavazatmagyarázat: Nagyon fontosnak tartom, hogy mivel az Európai Unió nem csatlakozhat a párizsi egyezményhez, ugyanis ezt csak szuverén államok tehetik meg, így a tagországok éljenek ezzel a már a Lisszaboni Szerződés által is biztosított jogukkal. Fontos, hogy ezzel is támogassák a nemzetközi kiállítások létrejöttét, mert ilyen alkalmak által nyernek betekintési lehetőséget az Unió polgárai az innovációs kutatásokba. Teljesen egyetértek azzal, hogy a kiállítást rendező országnak engedélyeznie kell az ideiglenes árubehozatalt a résztvevők számára, ezért támogattam szavazatommal én is ezt a határozatot. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Pariser Abkommen legt für internationale Ausstellungen in seinem Regelungsbereich Häufigkeits-, Qualitäts- und Verfahrensregeln fest. Auch Zollbestimmungen der einzelnen Länder für die eingelieferten Waren werden darin genau geregelt. So sind die Länder verpflichtet, die Waren zuzulassen. Dies bedeutet für Aussteller eine deutliche Vereinfachung des Einreiseprozederes. Meine Stimme hat der Bericht erhalten, da es aus kultureller Sicht nötig ist, die Einfuhr von Waren zu Ausstellungszwecken möglichst zu simplifizieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − La funzione della convenzione di Parigi sulle esposizioni internazionali è quella di disciplinare la frequenza e la qualità delle esposizioni stesse; la convenzione si applica a tutte le esposizioni internazionali che durano dalle tre settimane ai tre mesi, che non siano di carattere essenzialmente commerciale.

Dato che la convenzione disciplina aspetti che rientrano nell'ambito della legislazione doganale dell'Unione europea, uno Stato membro che voglia aderirvi deve prima chiedere l'autorizzazione all'Unione. L'Unione europea non può aderire alla convenzione poiché solo gli Stati sovrani possono farne parte; condivido però l'obiettivo della decisione del Consiglio che è quello di consentire agli Stati membri interessati che non abbiano già aderito alla convenzione, di procedere in tal senso, ovviamente rispettando le competenze esclusive dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Convenţia de la Paris referitoare la expoziţiile internaţionale are funcţia de a reglementa frecvenţa, calitatea şi procedurile expoziţiilor internaţionale care intră în sfera sa de aplicare.

Întrucât Convenţia de la Paris reglementează aspecte care intră sub incidenţa legislaţiei vamale a Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană nu poate ea însăşi adera la convenţia de la Paris, dat fiind că doar un stat suveran poate fi parte la aceasta, un stat membru care doreşte să adere la convenţie are nevoie de autorizaţia Uniunii Europene.

Am votat acest raport pentru ca şi cele trei state membre care nu au aderat încă să poată adera la Convenţia de la Paris.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The function of the Paris Convention on International Exhibitions is to regulate the frequency, quality and procedures of international exhibitions falling within its remit. The main purpose of international exhibitions, as stated in the Paris Convention, is to facilitate the display of innovation and contribute to the education of the public. As it regulates aspects falling within European Union customs legislation, a Member State wishing to accede to that Convention therefore requires EU authorisation. The European Union itself cannot accede to the Paris Convention, as only sovereign states can be parties thereto. So far 24 Member States, with the exception of Latvia, Luxembourg and Ireland, have acceded to the Paris Convention and Latvia has expressed its wish to accede to it.

The purpose of the Council decision is thus to enable the Member States that have not yet acceded to the Paris Convention to do so, while respecting the exclusive competences of the European Union granted by the Lisbon Treaty. The Verts/ALE Group has followed the rapporteur’s proposal in consenting to the proposal for a Council decision authorising the Member States to accede to the Paris Convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Il nostro voto alla proposta di relazione è favorevole in quanto tende ad agevolare le esposizioni delle innovazioni e contribuire all'educazione del pubblico. L'Italia è particolarmente interessata a questo testo in vista dell'EXPO 2015 che si terrà a Milano.

 
  
  

Informe: Jo Leinen (A7-0191/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană este parte semnatară a Convenţiei de la Barcelona pentru protejarea Mării Mediterane împotriva poluării şi are obligaţia de a promova un management integrat al zonelor costiere, ţinând seama de protecţia zonelor de interes ecologic, precum şi de utilizarea raţională a resurselor naturale.

Textul acestui protocol conţine dispoziţii referitoare la activităţile economice, construcţii, turism, pescuit, acvacultură şi activităţi maritime în zonele coastelor Mediteranei. Prin mecanismele sale, protocolul contribuie la o îmbunătăţire a coordonării acţiunilor pentru managementul zonelor costiere între autorităţile naţionale, regionale şi locale.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece include obiective şi principii de bună gestionare a zonelor de coastă şi promovează utilizarea durabilă a resurselor naturale prin folosirea unor instrumente de monitorizare.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto favoravelmente a proposta de conclusão do Protocolo sobre a Gestão Integrada da Zona Costeira do Mediterrâneo. A Convenção de Barcelona é o reflexo de uma preocupação comum entre todos os países que partilham as zonas costeiras do Mediterrâneo, por uma gestão integrada e sustentada daqueles recursos naturais.

Porém, a UE não se deve limitar ao seu papel de mera parte contratante, mas assumir uma posição pró-activa na prossecução dos objectivos previstos pelo Protocolo GIZCM, como a utilização sustentável dos recursos naturais e preservação dos ecossistemas, e no efectivo cumprimento do regulamentado no que respeita às actividades económicas nas zonas costeiras. Ou ainda a monitorização da correcta utilização dos instrumentos para a gestão integrada destas zonas, tendo em conta o seu interesse ecológico e paisagístico.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Congratulo-me com a adopção do Protocolo sobre a Gestão Integrada da Zona Costeira do Mediterrâneo que contém os princípios básicos para uma melhor protecção do ambiente nestas zonas, incluindo o uso sustentável dos recursos, a preservação dos ecossistemas costeiros, bem como provisões específicas, relativas a certas actividades económicas que podem afectar as zonas costeiras, tais como a construção, o turismo, a pesca, a aquacultura ou as actividades marítimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Protocolo sobre a Gestão Integrada da Zona Costeira do Mediterrâneo (Protocolo GIZCM) visa inverter a tendência de agravamento das condições ambientais registadas no Mar Mediterrâneo nos últimos décimos e que vêm merecendo a denúncia de ambientalistas e de homens de cultura como o escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte. A sobreexploração de recursos pesqueiros, o aquecimento, a poluição, o desaparecimento de fauna e flora autóctone e o surgimento de espécies provindas de outros lugares concorrem para a urgência de uma resposta integrada e coordenada entre o maior número possível de Estados costeiros mediterrânicos. A União Europeia tem um papel particularmente relevante neste esforço comum.

Deve assegurar-se que o Mediterrâneo, berço da civilização ocidental, permanece equilibrado do ponto de vista não só ecológico e paisagístico, mas também económico, e que estará em condições de ser legado às gerações futuras em termos tais que estas possam reconhecer nele a marca do passado, saibam usufruí-lo no presente e mantê-lo para o futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia é uma Parte Contratante na Convenção de Barcelona (Convenção para a Protecção do Meio Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo) tal como todos os Estados-Membros costeiros do Mediterrâneo. Nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Convenção, as Partes devem promover a gestão integrada da zona costeira, tendo em conta a protecção das zonas de interesse ecológico e paisagístico e a utilização racional dos recursos naturais. O Protocolo GIZCM apresenta os objectivos e princípios gerais de uma gestão integrada da zona costeira, como a utilização sustentável dos recursos naturais e a preservação dos ecossistemas costeiros. Contém igualmente disposições específicas relativas às actividades económicas nas zonas costeiras, como a construção, o turismo, a pesca, a aquicultura e as actividades marítimas, bem como aos instrumentos para a gestão integrada da zona costeira (como avaliações ambientais, estratégias nacionais e mecanismos de monitorização).

O Protocolo GIZCM já foi aprovado em nome da Comunidade Europeia. A Comissão propõe agora, por meio da proposta de decisão do Conselho atrás referida, que o Conselho proceda à conclusão do Protocolo em nome da UE. O Conselho deve agora obter a aprovação do Parlamento Europeu antes de adoptar a decisão relativa à conclusão do Protocolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Protocolo sobre a Gestão Integrada da Zona Costeira do Mediterrâneo (Protocolo GIZCM) traduz um esforço importante da União Europeia na promoção de uma gestão integrada da zona costeira, tendo em conta a protecção das zonas de interesse ecológico e paisagístico e uma utilização racional dos recursos naturais. As actividades económicas da região, como a construção, o turismo, a pesca, a aquicultura e as actividades marinhas, deverão ser repensadas, reavaliadas e objecto de estudo aprofundado para que não se ponha em risco a sustentabilidade da região, fundamental para as gerações futuras. Julgo, no entanto, que para que tal iniciativa tenha efeitos a curto prazo é necessária uma total entreajuda dos Estados costeiros mediterrânicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die EU hat schon viele Papiere zum Umwelt- und Tierschutz unterschrieben, meist hapert es an der Umsetzung und Kontrolle wie beispielsweise bei den Fangquoten. Die Erhaltung der Ökosysteme für nachkommende Generationen muss der EU ein wichtiges Anliegen sein. Auch wenn Aquakulturen unter bestimmten Voraussetzungen eine Umweltentlastung darstellen können. Generell gilt es, das sensible Gleichgewicht zwischen Umwelt- und Tierschutz und der Wirtschaft zu halten. Mit dem Bericht würde die EU als Ganzes Mitglied des IKZM-Protokolls, die EU-Staaten mit Meereszugang sind jedoch bereits IKZM-Mitglieder. Da dies im Spannungsverhältnis zum Subsidiaritätsgedanken steht, habe ich dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il 19 febbraio 2010 la Commissione ha pubblicato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo ICZM, relativo alla gestione integrata delle zone costiere, ovvero il protocollo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, nota anche come "convenzione di Barcellona".

Come tutti gli Stati membri UE che si affacciano sul Mediterraneo, anche l'Unione Europea è parte contraente della convenzione e, come tale, promuove la gestione integrata delle zone costiere, tenendo in particolare considerazione le aree di interesse ecologico e paesaggistico.

Il protocollo ICZM si prefigge ulteriori obiettivi che comprendono l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la preservazione degli ecosistemi costieri, inoltre prevede alcune disposizioni riguardanti attività economiche legate al turismo, alla pesca e all'acquacoltura. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare preme affinché il Parlamento approvi la conclusione del protocollo ICZM. Io appoggio totalmente la Commissione, la quale propone che il Consiglio proceda in tempi brevi alla conclusione del protocollo a nome dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Zonele costiere ale Mării Mediterane continuă să fie supuse unor presiuni puternice asupra mediului şi unei degradări accentuate a resurselor costiere.

În zona mediteraneeană, extinderea urbană este intensă, ceea ce presupune pierderea treptată a zonelor naturale şi a biodiversității, precum şi intensificarea concurenţei pentru resursele de apă. Problemele de eroziune costieră şi de inundare a litoralurilor joase sunt exacerbate de invazia urbană în zonele din apropierea ţărmului şi în zonele inundabile. Printre factorii care vor agrava probabil presiunile se numără creşterea proiectată a populaţiei concentrate în zonele urbane de coastă, dublarea (aproape) a fluxurilor turistice şi o dezvoltare şi mai mare a transporturilor. Aproape 50 % din litoral ar putea deveni zonă construită până în 2025, ceea ce reprezintă o creştere faţă de 40 % în 2000. Mai mult, bazinul Mării Mediterane este una dintre cele mai vulnerabile zone la impactul schimbărilor climatice.

Protocolul oferă un cadru pentru stimularea unei abordări mai concertate şi integrate, necesară în vederea soluţionării într-un mod mai eficace a acestor probleme şi a realizării unei dezvoltări mai durabile a zonelor costiere ale Mării Mediterane. Iată de ce am votat acest raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − We Greens have not been convinced that we should support the Leinen proposal to consent to the Council position on this issue. The fact is that on 19 February 2010 the Commission published a proposal for a Council Decision to conclude, on behalf of the European Union, the Protocol on Integrated Coastal Zone Management (the ICZM Protocol) to the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (the Convention is more commonly known as ‘the Barcelona Convention’; it was originally signed on 16 February 1976 and subsequently amended on 10 June 1995).

The European Union is a Contracting Party to the Barcelona Convention, as are all EU Mediterranean coastal Member States. Under Article 4(3) of the Convention, the Contracting Parties must promote the integrated management of coastal zones, taking into account the protection of areas of ecological and landscape interest and the rational use of natural resources.

However, personally I find the proposal weak: bearing in mind that we need at least 40% of protected areas, I do not see a strong position in that respect.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Posizione favorevole in quanto il protocollo contiene gli obiettivi e principi generali, che comprendono l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la conservazione degli ecosistemi costieri, e disposizioni specifiche concernenti le attività economiche, tra cui l'edilizia, il turismo, la pesca, l'acquacoltura e le attività marittime.

 
  
  

Informe: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O Tratado de Prüm, de 2005, define um quadro legal que visa o desenvolvimento da cooperação entre os Estados-Membros no domínio da luta contra o terrorismo, a criminalidade transfronteiras e a imigração ilegal. Em 2007, foi decidida a sua transposição para o quadro jurídico da UE. É no âmbito da Decisão de Prüm e respectiva execução, que se verifica o intercâmbio de dados de ADN, dados dactiloscópicos e dados de registo de veículos, bem como o intercâmbio de informações relativas a eventos importantes de alcance transfronteiriço e o fornecimento de informações destinadas à prevenção de actos terroristas. Este Acordo tem como objectivo permitir que a Islândia e a Noruega se juntem aos Estados-Membros da UE neste tipo de intercâmbios que visam, assim, reforçar a cooperação entre as autoridades responsáveis pela prevenção e combate às infracções penais.

Sendo a Islândia e a Noruega países associados a Schengen, é importante que a UE apoie os seus esforços de prevenção e combate ao terrorismo e a todas as formas de criminalidade transfronteiras, garantindo em simultâneo um respeito integral dos direitos fundamentais, nomeadamente a protecção de dados pessoais, e o respeito dos princípios da proporcionalidade e da necessidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto a favor da conclusão deste acordo entre a União Europeia e a Islândia e Noruega. Entendo o aprofundamento da cooperação transfronteiriça, em particular no que respeita à luta contra o terrorismo e criminalidade, como um elemento positivo para todas as partes. A estreita cooperação entre a UE e os seus vizinhos em matérias como o combate ao crime organizado, ao terrorismo ou a partilha de informação e a cooperação policial e judiciária permite o reforço do sentimento de segurança dos cidadãos europeus não só no seio da União, como também num sentido mais vasto na Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and Iceland and Norway on the stepping up of cross-border cooperation, with a view to tackling terrorism and cross-border crime. This decision lays out the necessary administrative and technical provisions for the automated exchange of DNA data, fingerprint data and vehicle registration data. With the freedoms granted by the Schengen area, it is also necessary to extend the tools available to combat cross-border crime and terrorism to those Schengen members not within the EU. I support this agreement, as it will strengthen the fight against terrorist and criminal threats within the Schengen area. It should be recalled that the security of the Schengen area will be further strengthened through the full implementation of the SIS II system. The Commission should exert all efforts to end the continuing delays with SIS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O terrorismo constitui uma das maiores ameaças à vida das sociedades contemporâneas, sendo, por isso, merecedor não só do maior repúdio como da maior conjugação de esforços possível para o erradicar. É hoje evidente que os Estados individualmente considerados não são capazes de fazer face a uma ameaça cada vez mais global e que esta só poderá ser debelada se aqueles conjugarem esforços e partilharem informações de modo eficiente e célere e se articularem eficazmente no que toca a meios e efectivos.

Neste contexto, creio ser de saudar o Acordo da União Europeia com a Islândia e a Noruega, vizinhos com quem partilhamos os mesmos valores, em particular o mesmo apego à democracia e ao Estado de Direito e o repúdio da violência cega e extremista contra cidadãos indefesos, e faço votos para que a sua aplicação permita uma resposta colectiva mais firme e adequada aos desafios que o terrorismo e os crimes transfronteiras colocam aos sistemas judiciais e às forças policiais.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Está em causa a aprovação do texto do Acordo entre a União Europeia e a Islândia e a Noruega sobre a aplicação de determinadas disposições da Decisão 2008/615/JAI do Conselho relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e da criminalidade transfronteiras, e da Decisão 2008/616/JAI do Conselho referente à execução da Decisão 2008/615/JAI relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e da criminalidade transfronteiras, e respectivo Anexo (05060/2009). Não tendo objecções a apresentar, votei favoravelmente a conclusão do Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Je soutiens vivement l'adoption de cet accord, qui prévoit l'application des "décisions Prüm" à l'Islande et à la Norvège. Bien que ces deux États ne soient pas membres de l'Union européenne, ils sont néanmoins partie à la coopération Schengen, ce qui signifie concrètement qu'aucun contrôle aux frontières intérieures n'est opéré entre ces États et les autres États de l'espace Schengen.

Cette situation justifie pleinement d'impliquer davantage ces États à la coopération transfrontalière en vue de lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité internationale. Grâce à cet accord, les autorités norvégiennes et islandaises pourront coopérer plus activement dans ces domaines en appliquant ces deux "décisions Prüm", qui prévoient notamment l'échange d'informations en matière de profils ADN, de données dactyloscopiques et de registres d'immatriculation des véhicules.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote contre cet accord de coopération transfrontalière entre l'Union européenne, la Norvège et l'Islande. Il permet l'échange de données recueillies selon des critères aussi vagues qu'arbitraires, comme la présomption de terrorisme ou la participation à des manifestations d'envergure. Sous prétexte de sécurité, c'est le droit d'opinion qui est une fois de plus bafoué.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Para que o espaço europeu seja cada vez mais um espaço de segurança e bem-estar, é necessário continuarmos com os esforços de cooperação com todos os países da Europa que não integram a zona da UE. É nesse âmbito que se enquadra este acordo entre a UE, a Islândia e a Noruega, que permitirá uma maior cooperação no domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiriça.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος που αφορά σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί ακόμα μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην πάταξη της τρομοκρατίας, η οποία προστίθεται στη συνολική ευρωπαϊκή προσπάθεια που καταβάλλεται προς αυτή την κατεύθυνση. H αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατικής δράσης απαιτεί την αδιάλειπτη ανάληψη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Although the Parliament has backed the Busuttil proposal to consent to the Council proposal regarding the Agreement between the EU and Iceland and Norway on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA and Council Decision 2008/616/JHA, we Greens found too many unanswered questions on how it would be implemented, so we have not supported that approach, and we have voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Posizione favorevole in quanto si potenzia la collaborazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo e alla criminalità tra UE, Islanda e Norvegia.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I wholeheartedly welcome this report, which paves the way towards welcoming Iceland into the EU.

 
  
  

Informe: Philip Claeys (A7-0172/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione del collega Claeys poiché condivido la sua volontà di concludere, positivamente e il più presto possibile, la convenzione tra l'Unione Europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per la partecipazione di quest'ultime alle attività dell'agenzia FRONTEX.

La partecipazione concreta dei paesi sopra citati alle attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE, infatti, rappresenterebbe un ulteriore valore aggiunto per FRONTEX, il cui importante lavoro, a più di cinque anni dalla sua istituzione, sta iniziando a dare i frutti sperati in termini di lotta all'immigrazione clandestina e assistenza agli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Con il voto a questa relazione, il Parlamento è chiamato ad esprimersi sull’implementazione dell’attività dell’Agenzia Frontex. Estendere l’azione dell’Agenzia a Svizzera e Liechtenstein assume rilevanza sì pratica, ma soprattutto dal punto di vista simbolico e programmatico: l’Europa deve dare tutti gli strumenti e tutto il supporto possibili a Frontex, e deve impegnarsi perché l’azione dell’agenzia sia quanto più possibile territorialmente estesa e qualitativamente efficace. Quella dell’immigrazione e del controllo delle frontiere è una delle sfide finora più sottovalutate dall’Unione Europea, che troppo spesso ha cercato di fuggire di fronte all’idea che il presidio dei confini e la prevenzione dell’immigrazione incontrollata siano compiti di cui l’Europa deve occuparsi globalmente.

Pertanto, accolgo positivamente ogni passo che avvicini il continente alla creazione di uno spazio uniforme di controllo dei fenomeni migratori e delle frontiere. L’emergenza immigrazione deve essere affrontata adeguatamente dagli organismi comunitari: non è più pensabile abbandonare gli Stati membri di fronte ad una sfida come quella posta dall’immigrazione massiva che interessa, di fatto, direttamente o indirettamente, tutto il continente. Ben venga quindi ogni sforzo da parte nostra nel senso del rafforzamento di Frontex.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση για την είσοδο της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στο Σύστημα της FRONTEX για λόγους αρχής. Είμαι αντίθετος με την ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργίας συνολικότερα της FRONTEX. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που επικεντρώνεται στο κυνήγι ανθρώπων που επιχειρούν να περάσουν χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα τα σύνορα της ΕΕ με τρόπο που, όχι μόνο δεν σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους, αλλά εξωθεί και πολλούς από αυτούς σε ακόμα πιο παρακινδυνευμένες προσπάθειες εισόδου με κόστος πολλές φορές την ίδια τους τη ζωή και φυσικά την ενίσχυση των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά πολυδάπανο στρατιωτικό μηχανισμό, του οποίου ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της φτώχειας στις χώρες καταγωγής των μεταναστών αλλά και σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξής τους στις χώρες της ΕΕ. Το ζήτημα της μετανάστευσης δεν λύνεται με τη δημιουργία της Ευρώπης-φρουρίου, με την καταστολή, την αντιμετώπιση των μεταναστών με στρατιωτικά μέτρα, ούτε με τις μαζικές απελάσεις που γίνονται στα πλαίσια της FRONTEX.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A Frontex, criada em 2005, tem como objectivo principal coordenar a cooperação operacional entre os Estados-Membros no âmbito da gestão das fronteiras externas. Todos os países associados à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen deverão participar nesta Agência, sendo que as modalidades de participação deverão ser especificadas em Acordos separados entre a UE e esses países. Se, por um lado, a Suíça aderiu a Schengen em 12 de Dezembro de 2008, passando a ter o mesmo estatuto de associado que a Noruega e a Islândia, por outro lado, o protocolo assinado com o Liechtenstein, em 28 de Fevereiro de 2008, não pode ser concluído antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e está neste momento a ser analisado pelo PE.

Apesar disso foi decidido incluir, desde já, o Liechtenstein neste Acordo por razões de eficácia, mesmo que só venha a ser aplicável após a conclusão desse Protocolo. Apoio, assim, a aprovação deste Acordo que estabelece os direitos e obrigações que permitem assegurar uma participação efectiva da Suíça e do Liechtenstein na FRONTEX, nomeadamente no que diz respeito aos direitos de voto, à sua contribuição financeira, em questões relativas à protecção e confidencialidade dos dados, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto favoravelmente a presente proposta, que pretende a associação da Confederação Suíça e do Principado do Liechtenstein à Agência FRONTEX. Tal como previsto pelo Regulamento da Agência FRONTEX, os Estados associados à aplicação e desenvolvimento do acervo de Schengen participam nas actividades da Agência FRONTEX. Contudo, as modalidades da sua participação devem ser definidas através de acordos com a União. Deste modo, a conclusão, tão breve quanto possível, deste acordo de participação entre a UE e estes dois Estados será bastante positiva para todas as partes envolvidas. A FRONTEX, enquanto instrumento vital da estratégia europeia de luta contra a imigração ilegal, deve poder dispor dos meios e condições para assegurar uma eficaz coordenação da cooperação operacional entre os Estados-Membros em matéria de gestão das fronteiras externas da União. Assim, a conclusão deste acordo permitirá que a Confederação Suíça e o Principado do Liechtenstein possam contribuir para uma cooperação mais estreita em matéria de controlo e fiscalização das fronteiras externas entre os seus serviços administrativos competentes e os da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted to support the Claeys report on the Arrangement between the EU, and Switzerland and Liechtenstein on the modalities of their participation in FRONTEX. The important task that FRONTEX provides in coordinating cooperation between Member States and non-EU Schengen members in the field of border management can only be strengthened with the participation of Switzerland and Liechtenstein. It should be recalled that the security of the Schengen area will be further strengthened through the full implementation of the SIS II system. The Commission should exert all efforts to end the continuing delays with SIS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A participação da Confederação Helvética e do Principado do Liechtenstein na Agência FRONTEX aumenta os meios à sua disposição e a capacidade de resposta conjunta ao fenómeno da imigração ilegal envolvendo Estados que se encontram na orla da União e que padecem de problemas semelhantes aos sentidos internamente no que concerne ao combate à imigração ilegal. Saúdo a vontade de cooperação demonstrada pelos dois países, faço votos para que esta se estabeleça efectivamente e frutifique, e desejo que esta experiência de trabalho em conjunto se estenda também a outras áreas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A agência FRONTEX foi criada em 2004, nos termos dos artigos 62.º, n.º 2, alínea a), e 66.º do Tratado CE, e iniciou as suas funções em 1 de Maio de 2005. Esta agência foi concebida como um importante instrumento da estratégia comum europeia de luta contra a imigração ilegal. O objectivo da proposta de decisão do Conselho, submetida ao processo de aprovação, consiste na assinatura e conclusão, em nome da União, do Acordo entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a Confederação Suíça e o Principado do Liechtenstein, por outro, sobre as modalidades de participação destes Estados na Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia, denominada FRONTEX.

Saúdo a conclusão deste acordo, graças ao qual estes dois Estados poderão contribuir para uma cooperação mais estreita em matéria de controlo e fiscalização das fronteiras externas. Espero que os Estados-Membros envidem todos os esforços possíveis para concluir, o quanto antes, os necessários processos de ratificação com vista à associação da Confederação Suíça e do Principado do Liechtenstein à agência FRONTEX.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Rapporteur-shadow pour le groupe de l'ADLE sur ce dossier, j'ai voté en faveur de ce rapport qui va permettre la participation de la Suisse et du Liechtenstein à Frontex. Créée en 2004, l'agence Frontex a pour objectif de permettre une coopération opérationnelle entre les Etats membres en matière de gestion des frontières extérieures. Pour des raisons d'efficacité, il est important qu'y participent tous les Etats associés aux accords de Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Presidente, ho votato a favore di questa proposta di decisione del Consiglio perché ritengo che l'Agenzia Frontex, operante dal 2005, abbia indubbiamente già dimostrato di essere un importante strumento della strategia comune europea nei confronti dell'immigrazione illegale, ma penso che debba essere ulteriormente sviluppata in questo senso.

Si tratta di dare applicazione alla previsione del suo regolamento istitutivo che stabilisce la partecipazione alle sue attività di tutti quei paesi terzi che sono associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Tutto ciò allo scopo di sviluppare i suoi compiti di assistenza nella formazione del corpo nazionale delle guardie di confine e nella valutazione dei rischi.

Pur sapendo che la Confederazione svizzera fa già parte dell'area Schengen dal 1° marzo 2008, mentre il Principato del Liechtenstein attende ancora l'attuazione di uno specifico protocollo, accogliamo, comunque, con favore la conclusione di questa Convenzione, perché riteniamo che possa permettere ai due paesi di contribuire ad assicurare un maggiore coordinamento tra i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati partecipanti. Auspichiamo, quindi, che gli Stati membri si adoperino per portare a termine quanto prima le procedure di ratifica necessarie per associare la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein alle attività di FRONTEX.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'arrangement prévoyant les modalités de la coopération opérationnelle de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de l'agence Frontex.

Opérationnelle depuis 2005, cette agence à la lourde charge de coordonner la coopération entre les États membres en matière de contrôle des frontières extérieures. Étendre le nombre de pays participant aux actions de Frontex est donc une initiative qu'il convient de saluer dans la mesure où elle renforcera encore davantage les compétences opérationnelles et budgétaires de l'agence Frontex. De par leur situation géographique, ces États seront amenés à participer davantage au renforcement du contrôle des frontières aériennes et terrestres plutôt que maritimes. Renforcer le contrôle à ces frontières est l'un des enjeux majeurs de l'Union au regard du nombre considérable de franchissements irréguliers de frontières terrestres chaque année.

Bien sûr, selon cet accord, cette participation se fera sur une base volontaire, mais j'espère vivement que la révision prochaine du règlement créant l'agence Frontex contraindra davantage les États membres à coopérer dans la gestion de nos frontières extérieures communes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote contre ce rapport. Il avalise la participation de la Suisse et du Liechtenstein à Frontex, une agence emblématique de la politique de traque des migrants de la misère que prône cette Union européenne. Les "patrouilles européennes contre l'immigration clandestine" de Frontex ont pour seule conséquence de pousser les migrants à prendre de plus en plus de risques pour atteindre nos côtes.

Seule une politique de répartition équitable des richesses, arrêtant la méthode des APE, permettrait de mettre fin à ces migrations de la faim. L'Europe de la compétitivité permanente que libéraux et sociaux-démocrates nous construisent ne fait, elle, que les accroître.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Agência Frontex foi criada como um importante instrumento da estratégia comum europeia na luta contra a imigração ilegal. O seu principal papel é a coordenação operacional entre os Estados-Membros no âmbito da gestão das fronteiras externas. O alargamento desta cooperação a outros países europeus é muito importante para a luta contra a imigração ilegal, pois dota a Agência de mais meios materiais e humanos para fazer face aos seus objectivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Szavazatmagyarázat: A FRONTEX 2004-es létrejötte óta az illegális bevándorlással kapcsolatos közös európai stratégia fontos eszközévé vált. Ez a fajta nemzetközi egyezmény már rengeteg esetben hatékonynak bizonyult és rámutatott arra is, hogy nem csak a schengeni térségben lévő államoknak kellene folytatniuk ezt a fajta operatív közösségvállalást. Ezért kell lehetőséget biztosítani Svájcnak és Lichtensteinnek is, hogy az együttműködés teljes jogú tagjává válhassanak. Üdvözlöm a megállapodás megkötését és remélem, hogy a tagállamok is mindent megtesznek majd e csatlakozás mihamarabbi megvalósulásához. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Considero que el establecimiento del FRONTEX (Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores) es inaceptable. La cuestión migratoria requiere de una estrategia contra la pobreza y en favor del empleo y de la paz, así como una estrategia comercial equitativa de los países de la UE como contribución significativa a la estabilidad de las regiones que colindan con la Unión Europea. En mi opinión, la gestión que hace la UE del fenómeno migratorio supone una verdadera vergüenza para Europa. Los principales exponentes de esta política que criminaliza la migración y anula los derechos fundamentales de las personas migrantes son la lamentable Directiva de la Vergüenza y la actividad del FRONTEX. Los Estados miembros reducen su ayuda a la cooperación e impiden a los países en vías de desarrollo cumplir con los Objetivos del Milenio. Estoy en contra de la Europa fortaleza que utiliza a las personas migrantes como mano de obra barata, precaria y sin derechos, y de la actual política represiva comunitaria en materia de inmigración.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Ziel des vorliegenden Vorschlags für einen Beschluss des Rates ist die Unterzeichnung und der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits sowie der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein andererseits zur Festlegung der Modalitäten der Beteiligung dieser Staaten an der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, genannt FRONTEX. FRONTEX wurde ja im Jahr 2005 gegründet und leistet wichtige Arbeit bei der Abwehr von illegaler Immigration an den EU-Außengrenzen.

Mit dieser Vereinbarung soll es nun auch der Schweiz und Liechtenstein ermöglicht werden, eine engere Koordinierung bei den Kontrollen und der Überwachung an den Außengrenzen zwischen den zuständigen innerstaatlichen Verwaltungsstellen und jenen der EU sicherzustellen. Dies wird von mir uneingeschränkt unterstützt. Daher habe ich für diesen tadellosen Bericht von Herrn Claeys gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − La proposta di decisione del Consiglio ha come finalità la firma e la conclusione di una convenzione tra la Comunità europea da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dall'altra, recante la modalità di partecipazione di tali Stati all'agenzia FRONTEX.

Questa agenzia è concepita come un fondamentale strumento della strategia comune contro l'immigrazione illegale. Peraltro l'agenzia assiste anche gli Stati membri nella formazione del corpo nazionale delle guardie di confine e offre loro assistenza tecnica e sostegno nell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte o nella sorveglianza delle frontiere. La convenzione tra la Comunità europea e la Svizzera e il Liechtenstein definisce anche alcune questioni come il limitato diritto di voto dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'agenzia, il loro contributo finanziario al bilancio dell'agenzia e la riservatezza dei dati.

Io non posso che accogliere con favore la conclusione di tale convenzione, tramite la quale si consente ai due paesi di contribuire ad assicurare un maggiore coordinamento tra i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati partecipanti nell'ambito del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne. Auspico perciò che gli stati membri si adoperino per portare a conclusione in tempi brevi le procedure di ratifica necessarie per associare la Svizzera e il Liechtenstein a FRONTEX.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The aim of the proposal for a Council decision which is the subject of this consent procedure is the signature and conclusion, on behalf of the European Union, of an Arrangement between the European Community, of the one part, and the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part, on the modalities of those states' participation in the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, called FRONTEX. We Greens did not see many problems there, so we voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Parere favorevole in quanto si firma la convenzione tra UE, Confederazione Svizzera e Liechtenstein per la partecipazione di questi due stati all'agenzia FRONTEX.

 
  
  

Informe: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Leonidas Donskis (ALDE), raštu. − Aš kategoriškai nesutinku su europarlamentaro p. Tomaševskio teiginiais apie Lietuvos lenkų mažumos padėtį, kuriuos laikau neobjektyviais ir gerokai perdėtais. Bet, deja, mūsų Seimo Etikos komiteto mėginimas europarlamentarą traktuoti kaip Lietuvos tarnautoją ar valstybinės tarnybos darbuotoją buvo taip pat pakankamai nesėkmingas ir neadekvatus tikrovei. Moralinių svertų, viešosios nuomonės panaudojimas ir etinės apeliacijos žiniasklaidoje yra viena, o pastanga veikti europarlamentaro žodžio ir minties laisvę politiniais sprendimais – visai kas kita. Suklydome ir todėl nėra kito kelio kaip garbingai pripažinti, kad šioje kolizijoje p. Tomaševskis yra techniškai ir procedūriškai teisus, lygiai kaip teisingas yra ir Europos Parlamento pateiktas šios situacijos vertinimas. Todėl balsuoju už EP poziciją. Kitaip būtų nesolidu ne tik EP, bet ir ES narės Lietuvos atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariu šiam pranešimui, nes pagal Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų protokolo 8 straipsnį negali būti laikoma, kad V. Tomaševskis traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, o aprašyti faktai nėra parlamentinio imuniteto objektas, kadangi Europos Parlamento narių statuto 2 straipsnyje numatyta, kad „Parlamento nariai yra laisvi ir nepriklausomi“. Taip pat 3 straipsnyje nurodyta, kad „1. Parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai. Jie negali būti varžomi jokių nurodymų ir negali turėti įpareigojančio mandato. 2. Susitarimai dėl to, kaip turėtų būti vykdomi įgaliojimai, yra niekiniai ir negalioja.“ Todėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu pažeidžiami Europos Parlamento nario laisvės ir nepriklausomumo principai, įtvirtinti Europos Parlamento narių statutu, kuris yra Europos Sąjungos teisės dalis, o pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai suteikti įgaliojimai stebėti Lietuvoje išrinktų Europos Parlamento narių veiklą galimai pažeidžia Bendrijos teisės nuostatas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Bardzo często w PE podejmujemy działania w obronie podstawowych praw i wolności obywatelskich na całym świecie. PE przyznaje nagrodę Sacharowa osobom szczególnie zasłużonym w obronie praw obywatelskich i praw mniejszości. Tymczasem w UE te prawa są również łamane. Dotyczy to głównie praw mniejszości narodowych. Niektóre państwa członkowskie, mam na myśli państwo litewskie, kpi sobie z Ramowej konwencji praw człowieka Rady Europy. Waldemar Tomaszewski, poseł do PE, pociągany jest do odpowiedzialności przez parlament litewski za obronę praw mniejszości na Litwie na forum PE. To sytuacja karygodna, niedopuszczalna i skandaliczna. Apeluję do Komisji Praw Człowieka PE, do Komisji Europejskiej, by kwestie praw podstawowych, wolności i praw mniejszości narodowych, by standardy Unii Europejskiej w tych sprawach podnieść na wyższy poziom i skutecznie je egzekwować.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do deputado europeu é da competência do Parlamento Europeu, e essa independência não pode ser posta em causa. É no seguimento de uma decisão da Comissão Superior de Deontologia dos Responsáveis Públicos da República da Lituânia que o Parlamento se vê na necessidade de defender a imunidade parlamentar do deputado europeu Valdemar Tomasevski, que viu a independência do seu mandato posta em causa pela referida decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Sprawa posła Waldemara Tomaszewskiego składa się niejako z dwóch problemów. Pierwszy to sytuacja mniejszości polskiej na Litwie, o której prawa upomina się poseł Tomaszewski. Drugi wynika przyczynowo z pierwszego tylko pozornie. Główna Komisja Etyki Służbowej Republiki Litewskiej nałożyła na Waldemara Tomaszewskiego „upomnienie publiczne” na mocy litewskiego Kodeksu postępowania polityków szczebla państwowego. Sytuacja, w której instytucja publiczna danego państwa „upomina” posła do PE z powodu słów, jakie wypowiedział w związku z pełnieniem mandatu jest niedopuszczalna. Fakt, że chodzi o publiczną obronę mniejszości narodowej nie zmienia jakościowo zaistniałej sytuacji. Czyni ją tylko bardziej bulwersującą. Dlatego zdecydowałem się poprzeć wniosek Waldemara Tomaszewskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów.

 
  
  

Informe: Othmar Karas (A7-0220/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, voto a favore di questa relazione perché ritengo che il rafforzamento di Eurostat sia un passo necessario per evitare sia altri casi tipo quello della Grecia, sia la presentazione di statistiche non corrette. Infatti attraverso il conferimento di maggiori poteri ad Eurostat e la più stretta collaborazione tra quest'ultimo e la BCE possono essere pianificate ed eseguite indagini più dettagliate sui dati statistici di tipo economico finanziario.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport Karas s’inscrit dans le cadre de la réponse européenne donnée à la crise grecque. Une amélioration de la surveillance et de la gouvernance économique est en effet plus que nécessaire aujourd’hui, notamment dans le but d’enrayer la méfiance des marchés qui reste un fardeau pour la Grèce ainsi que pour l’ensemble de l’Union européenne. Le rapport vise donc à renforcer Eurostat pour éviter à l’avenir la répétition du cas grec et plus précisément les statistiques erronées. J’ai voté en faveur de ce rapport, étant d'avis que la proposition de la Commission européenne est actuellement acceptable mais que c’est également le minimum de surveillance supplémentaire que l’on puisse accepter. En outre, le rapporteur défend, à mon sens à juste titre, la perspective d’une coopération plus étroite entre la Commission européenne (Eurostat) et la Banque Centrale Européenne, tout cela dans le respect du rôle et de l’indépendance des deux institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'appoggio alla relazione Karas rappresenta, dopo le vicende che hanno visto protagonista la Grecia, una questione di responsabilità. I brogli statistici, le incomprensioni quantitative che hanno visto protagoniste la Commissione e la Grecia impongono non soltanto un deciso e coerente rafforzamento di Eurostat e del suo potere di controllo sui dati prodotti dagli Stati membri, ma anche il bilanciamento di questo giro di vite con la tutela delle garanzie minime di indipendenza degli istituti statistici nazionali. Considerato dunque il ruolo fondamentale dei dati statistici per una buona e sana governance europea, mi unisco al relatore on. Karas nel richiedere con forza alla Commissione un intervento deciso e risolutivo in questo settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Comunitatea Europeană a învăţat o lecţie din experienţa Greciei, iar iniţiativa Comisiei de a reglementa şi a da noi puteri Eurostat-ului va preîntâmpina apariţia unor situaţii similare în viitor.

De aceea, consider că propunerile Comisiei, amendate de Parlament, trebuie puse cât mai rapid în practică pentru a se putea lua măsuri imediate în cazul unor suspiciuni de raportări false de date statistice de către vreun stat membru. Uniunea Europeană nu îşi permite să îşi joace credibilitatea sau poziţia pe pieţele financiare, pentru că este percepută ca un întreg şi culpa devine comună, deşi ea aparţine unui singur stat.

Ideea transformării Eurostat în instituţie de audit a fost respinsă în urmă cu 5 ani. Nu are nici un rost să gândim pe sistemul „ce ar fi fost dacă”, dar este relevant faptul că în acest moment propunerea are toate şansele să fie pusă în practică. Este vital pentru funcţionarea corespunzătoare a uniunii economice şi monetare să existe date statistice corecte şi de încredere. De altfel, regândirea atribuţiilor Eurostat nu poate avea ca rezultat decât creşterea nivelului de încredere între statele membre ale Uniunii Europene şi chiar credibilizarea fiecăruia dintre acestea.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução por concordar com a proposta da Comissão Europeia, com as respectivas alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu. No que respeita às alterações introduzidas pelo Parlamento, gostava de salientar que os Estados­Membros deverão fornecer à Comissão (Eurostat) todas as informações estatísticas e orçamentais com base num método de contabilidade normalizado e internacionalmente aceite e que os valores do défice orçamental programado e do nível da dívida pública deverão ser os valores estabelecidos para o ano em curso pelos Estados­Membros. Tais valores devem corresponder às mais recentes previsões oficiais, baseadas nas mais recentes decisões orçamentais e na evolução e perspectivas económicas, bem como nos resultados mensais e trimestrais. Tais valores devem ser apurados com a maior antecedência possível em relação ao prazo de notificação.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A boa qualidade, fiabilidade e veracidade das estatísticas é fundamental para que em contextos de crise, como os que actualmente vivemos, situações como as verificadas na Grécia não se voltem a repetir. Assim, considero crucial que se verifique uma aplicação eficiente e rigorosa dos compromissos políticos assumidos quanto a este assunto, bem como a conformidade dos dados estatísticos com a legislação comunitária já em vigor, através de, por exemplo, a apresentação à Comissão (Eurostat) de declarações nacionais de segurança.

Por outro lado, os poderes de inquérito da Comissão (Eurostat) devem ser ampliados, passando esta a poder conduzir inspecções, sem aviso prévio, nos gabinetes estatísticos nacionais, tendo acesso a toda a informação contabilística e orçamental, o que lhe permitirá avaliar o estado das finanças públicas nacionais. A imposição de sanções financeiras e não financeiras a estatísticas não apresentadas em conformidade com a legislação comunitária deverá também ser considerada.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório é mais um passo na tentativa de fiscalização da vida interna dos países, agora através das estatísticas. Assim, propõem, por exemplo, que se realizem visitas de controlo a um Estado-Membro cuja informação estatística esteja sob escrutínio. Querem que a Comissão, através do Eurostat, tenha o direito de aceder às contas das entidades públicas a nível da administração central e estadual, das autarquias locais e da segurança social, incluindo a prestação de informações contabilísticas pormenorizadas de base, inquéritos estatísticos e questionários pertinentes e outras informações afins, incluindo transacções de carácter extrapatrimonial, embora acrescentem que se deve fazer no respeito pela legislação sobre a protecção dos dados e a confidencialidade estatística.

Por outro lado, insistem na aplicação rigorosa do Pacto de Estabilidade e defendem que a Comissão deve considerar a elaboração de sanções no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento no que diz respeito à apresentação de estatísticas macroeconómicas deturpadas pelos Estados-Membros.

Na prática, se estas propostas forem aceites pela Comissão e pelo Conselho, a Comissão (Eurostat) terá acesso a todas as informações estatísticas e orçamentais solicitadas para a avaliação da qualidade dos dados das contas nacionais, regionais e locais, inventários, quadros de notificação do procedimento relativo aos défices excessivos (PDE), contas dos organismos de carácter extra-orçamental, das organizações sem fins lucrativos e de organismos afins, que integrem o sector das administrações públicas nas contas nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La crise actuelle n'est pas due à des inexactitudes statistiques mais au dogmatisme dont font preuve les élites libérales qui gouvernent. Ce rapport prône le respect absolu du pacte de stabilité et de croissance. Il pousse à la mise en place de contrôles inopinés des budgets des États. Il érige la suspicion en doctrine politique en demandant que les États qui falsifieraient leurs statistiques soient sanctionnés.

Le projet européen ne peut se confondre avec cet autoritarisme qui nie les souverainetés populaires! Il est plus que temps de construire l'Europe de la coopération solidaire et de la confiance partagée dont nous avons besoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A qualidade e fiabilidade dos dados estatísticos sobre o desempenho económico dos países da UE são de capital importância para o apuramento da real condição das economias dos Estados-Membros. Os dados estatísticos gregos, que, segundo várias notícias, estariam deturpados e não reflectiam a realidade da Economia, foram um importante alerta para se tomarem medidas que não permitam mais situações como esta no futuro. Assim, o reforço de poderes e de meios técnicos e humanos do Eurostat é muito importante, para que no futuro a UE não volte a confrontar-se com uma situação de deturpação dos dados estatísticos por parte dos Estados-Membros. O reforço das inspecções por parte do Eurostat, passando as mesmas a poderem ser efectuadas sem aviso prévio, vai ser muito importante na futura fiabilidade dos dados estatísticos da economia dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Novellierung der Verordnung hinsichtlich der Qualität der statistischen Daten im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit stellt angesichts der gegenwärtigen Probleme in den meisten Staatshaushalten der Mitgliedstaaten eine besonders wichtige und vordringliche Maßnahme dar. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der ja nun erneuert und streng eingehalten werden soll, kann nur dann sinnvoll überwacht werden, wenn Eurostat auch unverfälschte und der Realität entsprechende Daten erhält. Nun wissen wir, dass Griechenland sich die Teilnahme am Euro nur durch die vorsätzliche Übermittlung von gefälschten Daten an die EU erschwindelt hat.

Dies ist natürlich ein Skandal! So etwas Ähnliches darf nie wieder vorkommen. Umso wichtiger ist es daher, die Befugnisse von Eurostat auszweiten und der Behörde auch die Möglichkeit zu geben, unaufgeforderte Kontrollen bei den verschiedenen staatlichen Stellen durchzuführen. Nur so ist der Stabilitätspakt auch das Papier wert, auf dem er steht. Ich habe daher für diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Calitatea datelor statistice este deosebit de importantă în această perioadă, având în vedere necesitatea unui răspuns rapid la orice potenţial semnal de alarmă de natură economică. Precedentele fiind cunoscute, nu este nevoie de argumente suplimentare. De asemenea, datele statistice reprezintă un instrument util în toate sectoarele în care Uniunea Europeană deţine competenţe, fiind indispensabile în adoptarea deciziilor, pe termen scurt, mediu sau lung. Cu cât aceste date statistice vor fi de o mai bună calitate, cu atât deciziile adoptate vor răspunde mai bine provocărilor cu care se confruntă statele membre şi Uniunea Europeană ca întreg.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A proposta da Comissão Europeia era muito positiva e foi melhorada com as respectivas alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu, nomeadamente:

- na aquisição, por parte da Comissão (Eurostat), de um quadro de pessoal com formação apropriada e o maior grau de independência possível;

- na promoção da harmonização da recolha de dados estatísticos;

- na normalização das informações estatísticas e orçamentais fornecidas pelos Estados-Membros;

- na aplicação de sanções no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento no que diz respeito à apresentação de estatísticas macroeconómicas deturpadas pelos Estados­Membros.

Pelo exposto, votei favoravelmente.

 
  
  

Informe: Wojciech Michal Olejniczak (A7-0202/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikiau šį pranešimą. Baltijos jūros regiono strategija yra pirmasis ir iki šiol vienintelis bandymas sukurti kompleksinę bendrąją plėtros strategiją. Šiandien jau aišku, kad atskirų valstybių narių vykdomi veiksmai yra nepakankami efektyvūs ir fragmentuoti, todėl būtina skatinti bendradarbiavimą regioniniu lygmeniu. Šiuo metu Baltijos jūros regione yra disproporcija ekonomikos vystymosi ir naujovių diegimo aspektu, todėl yra būtina didinti visų sričių potencialą, įskaitant transportą, energetiką bei turizmą. Negalima nepraleisti galimybės pasinaudoti papildoma Baltijos jūros regiono strategijos ir kitų būsimų makroregioninių strategijų teikiama nauda tam, kad būtų galima pasiekti kitą sinergijos lygį, kuris galėtų padėti sumažinti esamus skirtumus siekiant sukurti labai konkurencingą, stabilią, bendros gerovės erdvę, nes tai labai svarbu šiomis sąlygomis, kai senėja visuomenė ir atsiranda naujų globalizacijos iššūkių.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je salue le rapport sur la stratégie de l'Union européenne pour la mer Baltique. Le concept de macrorégion apporte des réponses concrètes à de nombreux défis contemporains qui dépassent les frontières nationales. La stratégie pour la mer Baltique est la première tentative de macrorégion. Elle permettra à des territoires différents, mais confrontés à des problématiques similaires, d'entreprendre des actions communes dans un cadre institutionnel souple. Cette macrorégion ne sera pas concurrente des États, mais complémentaire. Elle reposera sur le principe du partenariat entre les différents échelons d'autorités publiques, le secteur privé et le secteur associatif.

Cette nouvelle forme de gouvernance apportera indéniablement une plus-value aux politiques locales, nationales et européennes. Le concept de macrorégion mérite d'être appliqué à d'autres territoires marqués par une forte interdépendance économique, environnementale et culturelle.

Le rapporteur souligne à juste titre que la stratégie pour la région de la mer Baltique constitue un projet pilote dont pourront s'inspirer de futures stratégies relatives aux macrorégions. L'Arc Atlantique devrait, il me semble, être au cœur de la réflexion sur ces futures stratégies. En raison des problématiques communes auxquelles sont confrontés les territoires de ce littoral – en Bretagne, en Cornouailles, en Galice, en Algarve entre autres –, la création d'une macrorégion atlantique contribuera à un développement commun et harmonieux.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A estratégia europeia para a região do mar Báltico é a primeira tentativa de criar uma estratégia de desenvolvimento comum para uma macrorregião. A estratégia tem como finalidade a resolução de problemas comuns e a concertação de acções para atingir objectivos partilhados. Existem duas grandes áreas de interesse para esta região: o ambiente e o desenvolvimento científico. Trata-se de uma estratégia complexa, mas interessante, que poderia ser desenvolvida para outras regiões da Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Leonidas Donskis (ALDE), raštu. − Kaip lietuvis ir liberalas visada pritarsiu strategijai, kuri padės Baltijos jūros regionui tapti geriausiu tvaraus vystymosi praktikos ir regioninio bendradarbiavimo pavyzdžiu. Rezoliucija dėl Baltijos jūros strategijos, kuriai šiandien Europos Parlamentas su liberalų parama pritarė, yra orientuota į Lietuvos galimybes. Strategija siekia mažinti Baltijos regiono priklausomybę nuo Rusijos energijos, sujungti regiono valstybių elektros energijos tinklus ir įvairinti energijos išteklius, užtikrinti geležinkelio ašies iš Berlyno pratęsimą iki Baltijos pajūrio, spręsti sienos su Rusija kirtimo sunkumus. Tai keturi Lietuvai itin svarbūs žingsniai. Be to, kartu su kitais parlamentarais pavyko atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Komisija turėtų stebėti ir kontroliuoti, ar kaimyninėse šalyse, ypač tose, kuriose šalia išorinių ES sienų ketinama statyti branduolines elektrines, laikomasi tokio pat požiūrio ir tarptautinių konvencijų. Visos Baltijos regiono šalys, įskaitant Rusiją ir Baltarusiją, turi laikytis griežčiausių branduolinės energetikos saugos ir aplinkosaugos standartų. To siekiu ir savo rašytiniame pareiškime dėl atominės elektrinės statybos Baltarusijoje, kurį pateikiau kolegoms parlamentarams pasirašyti, ir jų dar stipresnio palaikymo tikiuosi po šio balsavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Como tive anteriormente oportunidade de referir a propósito dos problemas ambientais que nele existem, o Mar Báltico, pelas circunstâncias especialmente graves que o afectam, deve ser uma das prioridades da União Europeia. A circunstância de este ser hoje uma das principais vias de comunicação e de trocas entre Estados-Membros recorda-nos o papel que o Báltico assumiu em outros períodos históricos e realça a necessidade de a União e os Estados que a compõem reconhecerem a existência de regiões que, pela sua identidade e pelos problemas e desafios de desenvolvimento que enfrentam, têm vantagem em ser vistas por aqueles como realidades funcionalmente integradas. O Mar Báltico e as regiões dos Estados que se encontram na sua margem dispõem das potencialidades necessárias para serem tidas e operarem como macrorregião-piloto. Faço votos de que as conclusões que resultem da aplicação prática da estratégia da União Europeia para o Báltico permitam avaliar com mais exactidão e propriedade o futuro papel das macrorregiões na política europeia de coesão.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Encourager la coopération des États riverains de la mer Baltique afin de protéger cette zone et de répondre à des défis communs, économiques, sociaux, énergétiques, de transports, etc. Oui, pourquoi pas, encore qu'il me semble que cette coopération pourrait très bien se passer de l'ingérence de la Commission européenne.

Mais, à vrai dire, l'essentiel du rapport est la promotion des macrorégions comme "niveau de gouvernance" supplémentaire, et peut-être dans le futur, unique, de la politique de "cohésion" de l'Union européenne. Cette cohésion consisterait à agréger des régions de part et d'autres de frontières, si possible sous forme de groupements européens de collectivités territoriales, ces groupements appelés à être dotés de la personnalité juridique et à choisir "souverainement" le droit national qui les régissent. Et tant pis s'il faut, pour cela, chercher ou inventer des intérêts communs auxquels agréger les régions, et créer un impôt européen pour financer tout cela.

Tout est bon, quoi qu'en dise le rapporteur, pour abolir les frontières nationales et recomposer le paysage européen. C'est pourquoi, au delà de l'intérêt que la mer Baltique et ses problèmes peuvent inspirer, nous avons voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il mio voto favorevole alla strategia dell’Unione europea per la regione del mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione. La strategia per la regione del mar Baltico deve rappresentare un apripista, un progetto pilota per le future strategie delle macroregioni, concordo con il relatore Olejniczak. Nell’evoluzione dell’Unione europea, il nuovo approccio “macroregionale” deve mirare a creare le condizioni per assicurare l’occupazione per le generazioni future, a promuovere la coesione territoriale ed a realizzare interventi di protezione ambientale, attraverso l’innovazione dei territori e lo sviluppo sostenibile; il miglioramento della mobilità e accessibilità dei territori e la promozione di uno sviluppo policentrico.

Interessi e finalità comuni che potranno emancipare ed equilibrare i territori che oggi compongono l’Unione europea, nonché rappresentare un’attrattiva per l’adesione di nuovi Stati, per un rafforzamento dell’istituzione europea e per un suo potenziamento sempre più verso i paesi limitrofi. Condivido il ruolo centrale conferito agli Stati membri così proiettati verso un nuovo livello di governance che permetterà loro di recuperare le regioni periferiche e più svantaggiate. Concludo, sottolineando l’importanza del ruolo della Commissione e responsabilizzando la stessa verso la rapida attuazione della strategia per la regione del Baltico e la nascita delle altre macroregioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport a pour seul mérite d'exiger la dépollution de la mer Baltique. Cette dépollution est nécessaire pour la préservation de notre écosystème. Elle doit être réalisée dans les délais les plus brefs. Cependant, ce texte est marqué par le même dogmatisme que la plupart des rapports soumis à nos votes. Alors qu'il se veut écologiquement responsable, il cite le développement du nucléaire dans la région sans le condamner. Quant à sa volonté affichée d'instaurer des macrorégions européennes hautement concurrentielles, elle est parfaitement inacceptable. À travers elles, c'est une fois de plus le démantèlement de l'État social qui est visé. La réhabilitation de la mer Baltique ne peut être celle du libéralisme!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Mar Báltico é um dos mares mais poluídos do mundo, daí que, com o aparecimento do conceito de macrorregiões, onde são focados objectivos ou problemas de desenvolvimento comuns partilhados, e pelas características e condições geográficas, faça todo o sentido a tentativa de criação de uma estratégia comum integrada de desenvolvimento para esta macrorregião. Recursos comuns da região do Mar Báltico são partilhados por muitos países, resultando numa interdependência considerável dos mesmos, justificando assim uma ampla estratégia para esta região. A estratégia para a região do Mar Báltico é a primeira, e até agora única, tentativa de criação de uma estratégia comum integrada de desenvolvimento para uma macrorregião, devendo ser considerada como um projecto-piloto e exemplo no seio da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už pranešimą dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos ir mikroregionų vaidmens būsimoje sanglaudos politikoje visų pirma dėl to, kad strategijos įgyvendinimo procesas turi vykti sparčiau, ypač įgyvendinant energetikos, kaip vienos prioritetinių šios strategijos sričių, politiką. Tai svarbi ES ir jos valstybių narių išorės santykių dalis. Privalome plėtoti Baltijos šalių bendradarbiavimą su aplinkinėmis valstybėmis, nepamiršdami mažinti regiono energetinę priklausomybę. Labai gerai, kad šioje strategijoje atrasta vietos ir atominio saugumo regione klausimams. Tikiuosi, kad nuostata, jog numatytos branduolinės energetikos plėtros Baltijos jūros regione klausimu ES šalys turi laikytis griežčiausių saugos ir aplinkos apsaugos standartų, o Europos Komisija turi stebėti ir kontroliuoti, ar kaimyninėse šalyse, ypač tose, kuriose šalia išorinių ES sienų ketinama statyti branduolines elektrines, laikomasi tokio pat požiūrio ir tarptautinių konvencijų, neliks tik popieriuje, bet ir bus įgyvendinta. Privalome užtikrinti, kad ne tik ES valstybės narės, bet ir kaimyninės šalys, ypač Rusija ir Baltarusija, kuriose planuojama statyti branduolines elektrines, į šias nuostatas nepažiūrėtų pro pirštus. Kuriamas Baltijos atominis trikampis yra ne tik Lietuvos, bet ir Europos rūpestis. Rusijos ir Baltarusijos planai statyti naujas atomines elektrines prie rytinių ES sienų kelia rimtą grėsmę ne tik Skandinavijos, bet ir Vakarų Europos ekologiniam saugumui.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − ES svarbu turėti makroregioninę Baltijos jūros regiono viziją. Aplinkosaugos, energetikos ir kitose srityse kooperacija naudinga ir su ne ES šalimis – Rusija, Baltarusija. Neabejodamas balsavau už pranešimą ir dėl to, kad jame teisingai pažymėta: ES šalys turėtų tapti pavyzdžiu aplinkosaugos, atominės saugos srityje, ypač statant naujas atomines elektrines. Aukščiausių standartų laikymosi ir geranoriško bendradarbiavimo turėtume reikalauti ir iš mūsų kaimynų, ypač planuojančių statyti savo atomines jėgaines prie ES sienų. Deja, Baltarusijos sprendimo naujai AE parinkti vietą tik 25 kilometrai nuo Lietuvos sienos ir 50 kilometrų nuo sostinės Vilniaus nepavadinčiau draugišku gestu. Nė viena kita ES valstybės sostinė nėra taip arti Sąjungos išorinės sienos ir negali atsidurti tokioje situacijoje. Ekologinės NVO Baltarusijoje skambina pavojaus varpais dėl to, kad, jų nuomone, projektuojant ir statant elektrinę nesilaikoma tarptautinių saugumo ir gamtosaugos standartų. Neramina tai, kad projekto pristatymas visuomenei ir Baltarusijoje, ir Lietuvoje organizuoti paviršutiniškai, neatsakant į pagrindinius klausimus. ES negali uždrausti atominių elektrinių statybų prie pat išorinės Sąjungos sienos. Tačiau bendromis pajėgomis galime tartis su Baltarusijos valdžia dėl statybos vietos. Briuselis privalo imtis visų priemonių, kad AE statyba būtų stebima: ar Baltarusija skrupulingai vykdo tarptautinius įsipareigojimus pagal ESPO ir Orhuso konvencijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Strategy for the Baltic Sea Region is the first attempt to create a common development strategy for a macro-region. It is a functional area focusing on common development goals and problems, with certain common features and geographical determinants. As Greens, we believe it is important that Green/EFA amendments were adopted at the committee stage, including stressing that the development of macro-regions is essentially of a complementary nature and should not aim to replace EU financing of individual, local and regional programmes as a funding priority, and giving a prominent role to the sea transport of goods.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Neste relatório defende-se a importância de serem desenvolvidas estratégias para as macrorregiões da União Europeia, sendo estas últimas vistas como um conjunto de territórios agrupados em torno de objectivos e de desafios comuns, e consagra-se, numa primeira iniciativa, a Estratégia para a Região do Mar Báltico. Apoio o documento por considerar essencial um plano territorial integrado que promova uma estratégia baseada nos interesses comuns aos territórios das regiões visadas, que deverá contar com a contribuição de todas as políticas europeias na prossecução dos seus objectivos e ser orientada pelos objectivos da política regional europeia, nomeadamente pelo objectivo da coesão.

Neste sentido aponta o Livro Verde sobre a Coesão Territorial ao destacar a importância de se intervir nas várias regiões da União Europeia com base nas suas necessidades funcionais, sendo de esperar que esta iniciativa seja a primeira de outras capazes dotar as várias macrorregiões europeias de um quadro legislativo e programático adequado, baseado na ideia de cooperação territorial europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), in writing. − The EU Strategy holds enormous potential for us and our neighbours within several policy areas. Successful implementation of the Strategy could enhance the region’s prosperity and accessibility, and ensure security in the region and protect the environment.

Optimal results can only be achieved with the pooling of resources towards commonly defined goals. Closer co-operation between Baltic countries will reduce differences between our countries, help harmonise our markets and make them more accessible.

Its unique geographical position and interdependence puts the Baltic States in a strong position to use the EU Strategy to improve relations with our non-EU neighbours. Possible areas for co-operation with Russia include: transport connections, tourism, cross-border health threats, environmental protection and energy. We also need to address the lack of appropriate infrastructure and accessibility between various transport networks.

The Baltic Sea is one of the most polluted sea areas in the world; only co-ordinated joint action can reverse this. The implementation of the Strategy has been slow so far. We need to kick-start the process and step up our efforts.

Looking ahead, I believe that the Strategy’s agenda will be progressed further when the EU Presidency is held by Baltic States – Poland in 2011 and Lithuania in 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Gratuluję posłowi sprawozdawcy bardzo dobrze przygotowanego sprawozdania. Oczywiście głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz roli makroregionów w przyszłej polityce spójności. Dokument odnosi się do kilku newralgicznych kwestii: środowiska, energetyki, a także wymiaru zewnętrznego. W mojej ocenie jednym z najważniejszych wyzwań dla regionu Morza Bałtyckiego jest stworzenie sprawnej sieci, na którą składają się różne rodzaje transportu. Cieszę się, że w ostatecznej wersji dokumentu znalazła się moja poprawka podkreślająca znaczenie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Rozwój sieci transportowych oraz zapewnienie wszystkim regionom odpowiedniego dostępu do infrastruktury jest gwarancją rzeczywistej spójności Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Zeller (PPE), schriftlich. Ich freue mich, dass der Bericht über die Ostseestrategie eine derart breite Zustimmung im Parlament gefunden hat, und ich danke als Schattenberichterstatter meiner Fraktion dem Berichterstatter für die konstruktive Zusammenarbeit. Der Bericht spiegelt die mannigfaltigen Herausforderungen wider, denen sich die Ostseeanrainerstaaten gegenübersehen, und fordert, die Probleme bei der Bewältigung der Umweltschäden in der Ostsee, bei der wirtschaftlichen Entwicklung und beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in länderübergreifer, makroregionaler Kooperation anzugehen und zu lösen. Russland, Belarus und Norwegen sollten hierbei in die Zusammenarbeit eingebunden werden. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist hierbei, auch in den Ausschüssen des Europäischen Parlaments, nötig. Diese makroregionale Strategie für die Ostsee ist ein Pilotprojekt. Von ihrem Erfolg wird auch abhängen, ob die Struktur einer Makroregion für die künftige Kohäsionspolitik wegweisend ist. Die bereits miteinander kooperierenden Regionen an der Ostsee, aber besonders die Mitgliedstaaten sind nun gefordert, diese Strategie mit Leben zu erfüllen. Die europäischen Institutionen, besonders die Europäische Kommission, sollten ihre koordinierende und unterstützende Funktion wahrnehmen.

 
  
  

Informe: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque considero essencial a contribuição da política regional da União Europeia para o plano de relançamento da economia europeia. A política regional deve ser encarada como uma política a longo prazo de desenvolvimento da União Europeia, que defende a recuperação da competitividade e do emprego nos Estados-Membros. A luta contra a crise económico-financeira passa também pelo aceleramento e simplificação dos programas da política de coesão que considero ser da máxima importância para um maior ajustamento da política orçamental e necessários para combater a difícil conjuntura actual que, através deste aceleramento dos programas, contribuirá para o fortalecimento da União, dos seus Estados-Membros e das suas regiões. É para isso indispensável prosseguir com o objectivo de uma maior competitividade, sustentabilidade e flexibilidade para esses programas no contexto de um mundo globalizado. Considero ainda essencial continuar a dar uma atenção especial às regiões do Objectivo II através do apoio à reconversão económica e social destas zonas, evidenciando todas as suas potencialidades, bem como promovendo a coordenação de todos os meios e instrumentos para alcançar a promoção do crescimento e do emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole a questa relazione poiché riconosco l'importanza capitale della politica regionale per far fronte alle conseguenze della lunga crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo. Purtroppo le regioni europee cosiddette obiettivo 2 hanno pagato un prezzo molto alto in termini di disoccupazione e di esclusione sociale a causa della suddetta crisi, pertanto ritengo particolarmente utile la proposta di sostenere attivamente le PMI di queste regioni, allo scopo di preservare i posti di lavoro già esistenti e possibilmente di crearne di nuovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il faut savoir que la politique régionale de l’Union européenne est le premier facteur européen de relance économique puisque, comme le souligne le rapport, elle est la source communautaire d’investissements la plus importante dans l’économie réelle. Mais il importe que la relance économique de nos régions ne se fasse pas uniquement dans l’immédiateté, mais également sur le moyen et long terme. C’est pourquoi le rapport KRATSA, pour lequel j’ai voté, vise à lutter contre les problèmes structurels, particulièrement concernant la compétitivité et l’emploi. Aujourd’hui, tous les acteurs de nos régions sont touchés par la crise. Les petites et moyennes entreprises par exemple rencontrent de plus en plus de difficultés pour recourir aux microfinancements et aux microcrédits. Renforcer l’attractivité de nos régions est donc un objectif fondamental qui permettra à terme d’augmenter les investissements, si nécessaires, à destination de nos régions.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikiau šį pranešimą. Tinkamai koordinuota ES regioninė politika gali sustiprinti ES regionų konkurencingumą ir užimtumą. Pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis sulėtėjus ekonomikos augimui, ES regioninė politika yra svarbi Europos ekonomikos atkūrimo plano dalis. Manau, kad regioninė politika ateityje turi būti grindžiama strategijoje „ES 2020“ nustatytais prioritetais, kaip žiniomis pagrįstam tvariam augimui, pasiekiamam panaudojant naujus tvaraus ekonomikos augimo būdus, užtikrinant visiems regionams geresnes verslo sąlygas, sąžiningą konkurenciją, skatinant darbo vietų kūrimą, verslumą ir naujoves, plėtojant MVĮ ir remiant jų augimą. Regioninės politikos kontekste ypač aktualu yra struktūrinių paramos fondų naudojimas, todėl manau, kad struktūrinių fondų lankstumo didinimas leistų nedelsiant pradėti numatytas programas, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie ekonominės ir socialinės situacijos gerinimo atskiruose regionuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, da sempre l'Unione europea dimostra scarsa attenzione per il mondo delle PMI, impegnandosi più a parole che nei fatti in politiche mirate alla competitività e all’innovazione. Soprattutto, questa Europa è lontana dalle istituzioni locali e dalle realtà amministrative più lontane dal centro ma più vicine al cittadino.

Tuttavia, le ragioni di fondo espresse dal relatore nel suo lavoro che oggi votiamo, la logica di base che esprime è condivisibile perché, dal mio punto di vista, pone giustamente l'attenzione sulla necessità di un maggiore utilizzo dei fondi erogati dall'UE nella lotta alla crisi e all'impoverimento di aree depresse o a rischio di declino economico e sociale. Ed è soprattutto all'universo vastissimo delle PMI che oggi l'UE deve rivolgere nuovi e più consistenti sforzi, come suggerisce la relazione, se vuole veramente contribuire all'uscita del continente dalla crisi.

Le nostre PMI, che costituiscono il 99% del tessuto produttivo europeo, hanno bisogno di libertà dalla burocrazia, ma oggi, viste le particolari condizioni di difficoltà, hanno anche bisogno di sostegno per superare i problemi di accesso al credito e di adattamento ad un mercato globale sempre più complesso e competitivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia se confruntă cu o criză financiară, economică şi socială majoră şi trebuie să depună eforturi importante pentru a asigura cât mai multe locuri de muncă şi un grad cât mai ridicat de ocupare a forţei de muncă în Europa.

Pentru a depăşi această criză, Uniunea trebuie să îşi intensifice eforturile şi să investească în competenţe, formare profesională şi în crearea de locuri de muncă durabile. Obiectivul strategiei UE 2020 ar trebui să constea în lansarea eficientă a unei iniţiative europene cuprinzătoare în materie de ocupare a forţei de muncă prin care, de exemplu, să se consolideze sistemele de activare, în special pentru persoanele slab calificate, prin consiliere personalizată, calificare/recalificare şi perfecţionare intensivă a lucrătorilor, ucenicii, subvenţionarea locurilor de muncă şi finanţări nerambursabile pentru iniţierea de activităţi independente şi afaceri.

Aceste demersuri pot fi finanţate prin Comisia plăţilor din Fondul Social European. Se impune o intervenţie rapidă în momentul în care sunt suprimate efectiv locurile de muncă, nu în ultimul rând pentru a reduce riscul ca persoanele să fie excluse de pe piaţa muncii. Măsurile se impun în condiţiile în care rata şomajului a crescut în 2009 în UE-27 de la 8% la 9,6%.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – La politique de cohésion constitue une importante source de financements pour les régions européennes et joue à ce titre un rôle déterminant dans la lutte contre la crise économique et financière.

Je rejoins le rapporteur pour souligner l'importance particulière de l'Objectif 2. Si les fonds structurels doivent, certes, contribuer en priorité au rattrapage des régions en retard de développement, les autres régions doivent avoir accès à des financements adaptés à leurs problématiques. Depuis la réforme de 2006, l'Objectif 2 contribue au renforcement de la compétitivité régionale et de l'emploi, avec un financement de 54,7 milliards d'euros pour la période 2007-2013. Cet investissement dans la compétitivité des économies régionales est d'autant plus pertinent en période de crise économique.

C'est en effet à travers un effort d'innovation, de recherche et de développement que l'Union européenne pourra retrouver et stabiliser une croissance durable et des emplois qualifiés. Dans le cadre du débat sur les perspectives financières européennes pour l'après 2013, il est essentiel que le Parlement européen rappelle son attachement à l'Objectif 2. La politique de cohésion doit rester une politique forte et bien financée, et j'insiste donc sur la nécessité de préserver les moyens financiers de l'Objectif 2. Cela est indispensable pour faciliter la convergence de toutes les régions européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Este relatório versa sobre a contribuição da política regional da UE para a resolução da crise económica. Os fundos estruturais são essenciais para o investimento em áreas que contribuem para a melhoria da produtividade e para o crescimento económico. Numa altura de restrições orçamentais, em que existem cortes nos investimentos públicos dos Estados-Membros, o papel dos fundos estruturais é ainda mais significativo. Estes fundos são também decisivos no financiamento de acções que têm como objectivo preparar a Europa para o pós-crise, como, por exemplo, acções de capacitação dos Europeus em novas áreas e em novas tecnologias.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Tendo presente que a recém-aprovada Estratégia UE 2020 está estruturalmente assente na coesão económica, social e territorial, uma política de coesão dinâmica, e os Fundos Estruturais constituem indispensáveis instrumentos para alcançar o objectivo do crescimento sustentável e inclusivo nos Estados-Membros, e muito em particular nas regiões, votei, globalmente, a favor das propostas contidas neste relatório. No contexto da crise económica e financeira em que a UE vive actualmente, a política regional e de coesão e, em especial, os programas do Objectivo 2 assumem maior importância no processo de recuperação da economia, estímulo da competitividade e criação de emprego aos níveis regional e local, prestando um imprescindível apoio aos investimentos públicos.

Considero, por isso, bastante positiva a introdução de maior flexibilidade, vital, por um lado, com a simplificação dos programas da política de coesão. Por outro, um reforço da flexibilidade na alocação dos fundos da União de modo a permitir às regiões beneficiarem plenamente dos apoios para investimentos em infra-estruturas, do apoio ao seu tecido empresarial maioritariamente composto por PME, ou do estímulo à investigação e modernização nos sectores da indústria ou da agricultura.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tendo em conta a importância do princípio da solidariedade, considero fundamental uma efectiva implementação dos fundos comunitários destinados à política de coesão. Como tive oportunidade de expressar noutras ocasiões, a alocação eficiente dos fundos de coesão da União Europeia é crucial para reduzir os desequilíbrios observados nas diversas regiões da UE-27, para ajudar a atenuar desequilíbrios, e fomentar a competitividade europeia. É essencial ajudar as zonas menos favorecidas a desenvolverem-se, acentuar a eficiente alocação de fundos para a inovação e tecnologia, a educação, e aplicar medidas que estimulem em particular o emprego e a competitividade. Os objectivos da Estratégia UE 2020 devem ser elementos condutores também nesta questão.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A coesão regional é um objectivo basilar da integração europeia e que ganha particular ênfase nesta fase de grave e prolongada crise económica, com forte impacto ao nível do desemprego, sobretudo nas regiões mais desfavorecidas.

Com a reforma de 2006, o Objectivo 2 passa a dizer respeito ao reforço da competitividade regional e do emprego num total de 168 regiões em 19 Estados-Membros, correspondente a 314 milhões de habitantes, com um financiamento global para 2007-2013 de 54 700 milhões de euros (pouco menos de 16 % dos fundos totais). Cerca de 74 % deste montante destina-se à melhoria do conhecimento e da inovação (33,7 %) e a mais e melhores postos de trabalho (40 %).

Defendo a aposta de investimentos na economia real e no apoio às pequenas e médias empresas, dando prioridade à inovação, competitividade e emprego. Esta é uma linha orientadora que se enquadra e reforça a estratégia da UE 2020, para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

Para isso, saliento a urgência de os Estados-Membros, e respectivas regiões, recorrerem aos fundos europeus que estão à sua disposição, uma questão que ganha maior importância nesta crise económica e financeira, conforme tenho alertado tanto aqui no Parlamento Europeu como em diversas intervenções em Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório em discussão não disfarça mais uma tentativa de desresponsabilização dos reais responsáveis pela crise económica e social que atravessamos. E, com ela, uma tentativa mais de imputar aos trabalhadores e às populações a responsabilidade exclusiva pela suposta superação desta crise. O documento apoia vigorosamente as prioridades essenciais da Estratégia UE 2020 e apela a um maior reforço das políticas para o aprofundamento da mesma, através da valorização do mercado único europeu. Relembramos que tais prioridades são idênticas às já conhecidas da recauchutada Estratégia de Lisboa, as mesmas que justificaram e promoveram os processos de privatização de serviços públicos, a liberalização dos despedimentos e a degradação das condições de trabalho, o aumento do desemprego e a promoção da regressão social – ou seja, as causas estruturais da crise sistémica do capitalismo que enfrentamos.

Os fundos estruturais, ou qualquer outro instrumento financeiro da política regional que tenha como objectivo central a coesão, deverão ser orientados para uma genuína aposta no desenvolvimento económico e no progresso social, na coesão territorial e na redução de assimetrias regionais. Não deverão ser, perversamente, utilizados para financiar as políticas cujas consequências são, consabidamente, contrárias aos objectivos declarados e, elas próprias, sementes de novas e mais profundas futuras crises.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Gerbiamasis Pirmininke, šiandien kalbame apie ekonominę ir finansinę krizę, bet vargu ar galime pasimokyti iš šios krizės pamokų? Netinkamo reguliavimo Jungtinėse Amerikos Valstijose pasekmes, kai bankai skolino nemokiems klientams, kurie negali grąžinti paimtų paskolų, dėl ko ir neišvengiamai kilo rizikingų paskolų krizė, dar ilgai jausime visame pasaulyje. Todėl Europos Sąjungos regioninė politika tampa itin svarbia Europos ekonomikos atkūrimo plano dalimi ir didžiausiu Bendrijos investicijų į tikrąją ekonomiką šaltiniu, tačiau trūksta veiksmingų Europos Sąjungos ekonomikos koordinavimo ir suderinto augimo mechanizmų. Sanglaudos politika, pasitelkiant struktūrinius fondus ir kitus veiksmus, yra nepaprastai svarbi. Regioninė politika yra ne tik būdas nedelsiant neutralizuoti neigiamą ekonomikos ir socialinės krizės poveikį, bet ir ilgalaikės politikos priemonė įveikiant struktūrinius sunkumus, kurie ypač išryškėjo krizės metu, ypač konkurencingumo ir užimtumo požiūriu valstybėse narėse. Lietuvai taip pat yra svarbu kuo greičiau atsitiesti po krizės ir ypatinga dėmesį skirti konkurencingumo ir užimtumo didinimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă un element esenţial al politicii de coeziune, ţinând cont de criza financiară actuală ce a dus la încetinirea procesului de creştere economică.

Este importat acum să avem în vedere priorităţile strategiei UE 2020 pentru a identifica şi a pune în practică elemente noi ce urmăresc creşterea economică şi consolidarea coeziunii sociale şi teritoriale a UE. Coeziunea teritorială contribuie la creşterea competitivităţii diferitelor regiuni, astfel încât ele să devină cât mai atractive. Totodată, asigură cele mai bune condiţii pentru antreprenoriat şi dezvoltarea IMM-urilor.

De asemenea, un rol-cheie al acestui raport îl constituie valorificarea măsurilor de accelerare a aplicării programelor politicii de coeziune. Obiectivul este a de mobiliza resursele şi instrumentele pentru acordarea sprijinului financiar la nivel local şi regional. Se au în vedere, în acest scop, atât nevoile curente determinate de situaţia economică actuală, mai precis nevoia de a găsi un răspuns în timp real, cât şi identificarea de măsuri pe termen lung.

Programele structurale trebuie implementate nu ca intervenţii de protecţie pentru supravieţuire economică, ci ca obiective de dezvoltare durabilă în viitor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A boa resposta dada no combate à crise financeira e económica veio demonstrar a importância da política regional da UE. No caso concreto do Objectivo 2, que enquadra mais de 300 milhões de habitantes em regiões mais favorecidas, mas que, apesar disso, também estão a sofrer as consequências desta grave crise. Este é então o momento de se reforçarem os instrumentos do Objectivo 2, para se conseguirem atingir as prioridades essenciais da Estratégia UE 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de Mme Rodi Kratsa-Tsagaropoulou relatif à la contribution de la politique régionale de l'UE à la lutte contre la crise économique et financière. Principale source communautaire d'investissements dans l'économie réelle, la politique régionale de l'UE peut contribuer de façon déterminante au plan européen pour la relance économique. Ce sont pas moins de 55 milliards d'euros qui ont été destinés aux mesures de soutien aux entreprises dans le cadre de la politique régionale européenne pour la période 2007-2013. Ces aides sont essentielles - en particulier celles bénéficiant aux PME, fortement fragilisées par la crise économique - et doivent être accrues. Les investissements dans les secteurs de la recherche, du développement, de l'innovation et de l'éducation doivent aussi être renforcés afin de soutenir la croissance économique et l'emploi dans nos territoires - je pense notamment à la circonscription sud-ouest de la France, que je représente. Enfin, la politique régionale de l'UE ne sera vraiment efficace que moyennant une véritable coopération des pouvoirs publics locaux, régionaux, nationaux, transfrontaliers et européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In the context of the global financial and economic crisis, EU regional policy makes a contribution to the Economic Recovery Plan by speeding up implementation of programmes under the cohesion policy. The policy of ‘pre-financing’ for programmes under the 2007-2013 cohesion policy resulted in immediate liquidity of EUR 6.25 billion for investment in 2009, within the framework of the financing packages agreed with the Member States.

At the committee stage, Green/EFA amendments were adopted on: support by the financing instruments earmarked for Objective 2 for bodies working for a social, inclusive economy; adding the protection of the environment and the potential development of renewable energy as areas where added value of EU interventions can be demonstrated; and taking appropriate action (short- and long-term measures) for urban regions and centres that present particular and significant social problems (high unemployment, marginalisation, social exclusion, etc.) which have increased owing to the impact of the crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − It is so important that we use collective action across the EU to combat the global economic crisis which we are facing. I fully welcome this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har avstått från att rösta på betänkandet. Det finns vissa värderingar som jag delar helt och fullt, till exempel skrivningarna om att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Däremot är jag tveksam till den konkurrenskraftsfixering som präglar dokumentet. I initiativbetänkandet begärs en ökning med mer än 25 procent till just mål 2-området för att öka konkurrenskraften. Detta ska ske inom den regionalpolitiska budgetramen. Här saknas det ordentliga konsekvensanalyser. Det behövs en samlad bedömning av de 450 programmen under Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden och den senaste globaliseringsfonden från 2007 om hur dessa stödformer fungerar utifrån ett socialt och könsmässigt perspektiv. Just nu överlappar de varandra och leder till oöverskådlighet. Jag är inte heller ense med betänkandet om att just EU:s regionalpolitik är avgörande för den europeiska återhämtningen. Det är i stället stabilitetspaktens dysfunktionella kriterier som ålägger länderna att införa försämringar av löner, pensioner och social trygghet, vilket innebär att återhämtningen tar mycket längre tid – oavsett EU-bidrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório da Comissão REGI tem uma abordagem realista e extremamente actual da situação que os Estados-Membros e as suas regiões vivem, dado o contexto da crise económica e financeira que assola a Europa. Sendo eu natural da Madeira, uma região ultraperiférica classificada como região de Objectivo da Competitividade Regional e do Emprego, a questão aqui abordada é-me profundamente familiar e relevante, pelo que decidi votar favoravelmente o relatório apresentado. O Objectivo 2 da política de coesão comunitária pretende potenciar as regiões que enfrentam graves problemas de desemprego e que têm dificuldades estruturais que se acentuam ainda mais com a crise que vivemos.

Para que a política regional e os objectivos da Estratégia 2020 possam ser cabalmente realizados, é necessário um reforço da competitividade das regiões, através do desenvolvimento de políticas laborais e económicas. Só assim será possível à Europa alcançar um efectivo crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Por estes motivos sou a favor da opinião da relatora, que propõe uma maior flexibilidade na concessão de fundos e ajudas comunitárias para que as regiões afectadas possam beneficiar de uma modernização e de um apoio que se traduza num verdadeiro desenvolvimento e que, a seu tempo, poderá dar lugar a uma economia mais sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), in writing. − Due to the lack of a single, effective mechanism for economic coordination and balanced growth within the European Union, cohesion policy is playing a leading role in helping us get back on our feet. In particular Objective 2 of the Structural Funds has been – and remains – one of the most important pillars of cohesion policy, especially in the context of exiting the economic crisis. For countries like Lithuania, more flexible access to the EU regional funds would go a long way to help the recovery of areas worst hit by the crisis. This flexible funding could create new jobs and would have to include diverse areas: investment for infrastructure, support for small firms, professional training, and industrial and rural modernisation. It is important that these instruments are not solely used as fire-fighting interventions. Our efforts must also be focused on long-term restructuring outcomes and the transition to a more sustainable economy – flexibility is also crucial for long-term policy. Objective 2 and other cohesion policy branches can also help once again to narrow the gap between EU Member States. For Lithuania it is particularly important to catch up where it left off before the financial tsunami hit, and to regain its hard-earned status as a ‘Baltic Tiger’.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I supported this resolution as EU regional funds are vital in helping those areas worst affected by the current economic crisis. Flexible access to these funds is necessary if regions are to benefit from investment in infrastructure and support for small businesses. I agree fully with the importance of improving aid to ‘Objective 2’ regions; much progress has been made in these regions in recent years and we need to ensure that the present crisis does not hamper further advancements in these poor areas. Implementation of cohesion policy programmes should be sped up in order to help these regions at this time. It is also important to ensure that ‘competitiveness’ remains post-2013 and is not removed from the area of regional policy.

 
  
  

Recomendación para la segunda lectura: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, voto a favore di questa relazione perché sono convinto che le valutazioni e le raccomandazioni del Parlamento europeo su questo fascicolo, che dovrebbe mirare a portare il settore del trasporto su bus ai livelli di qualità di quello aereo e ferroviario, vadano sostenute con forza. Il Consiglio ha invece purtroppo indebolito, se non soppresso, sia le disposizioni della Commissione, sia la maggior parte degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo in prima lettura.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport a pour but d'améliorer les droits des passagers dans le cadre du transport par autobus et par autocar, ambition que j'ai saluée par un vote positif. Je me suis ainsi positionnée en faveur d'une plus grande commodité dans ces transports pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que pour plus de garanties à tous les passagers, en cas d'accidents mais aussi en cas de retard ou d'annulation.

Toutefois, il m'a semblé préférable de m'abstenir pour l'amendement 14. En effet, bien qu'il prévoie la possibilité pour les États membres d'octroyer une dérogation à l'application du règlement en ce qui concerne les services réguliers de transport urbain, suburbain et régional, je pense qu'il ne va pas assez loin et qu'il impose encore trop de contraintes, pour l'assistance notamment, ce qui porterait préjudice aux petites et moyennes entreprises.

Il s'agissait là d'un vote en deuxième lecture. L'important maintenant est de trouver un accord avec le Conseil de l'UE afin que ce règlement entre en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Fáiltím roimh a bhfuil sa togra le haghaidh rialacha a bhunú d’iompar paisinéirí ar bhusanna agus cóistí chun deireadh a chur le hidirdhealú ar bhonn míchumais. Fáiltím roimh a bhfuil ann maidir le cúiteamh comhréireach agus cabhair mar is cuí a chur ar fáil do phaisinéirí i gcás cealaithe nó moille.

Ní foláir a chinntiú, áfach, nach dtarlaíonn sé go mbíonn ar iompróirí beaga seirbhísí faoin tuath a stopadh de bharr rómhaorlathais nó de bharr costais árachais atá i bhfad níos airde de bharr an togra seo. Is iad na hiompróirí áitiúla, na gnóthais bheaga agus na gnóthais teaghlaigh a bhíonn i bhfeighil an-chuid seirbhísí bus in Éirinn. Chuirfeadh an-iomarca rialacháin ar sheirbhísí áitiúla agus réigiúnacha ualach airgeadais agus riaracháin suntasach ar ghnóthais atá ag streachailt cheana féin.

Tá seirbhísí bus tuaithe fíorthábhachtach don saol faoin tuath. Is córas iompair níos “glaise” iad agus go minic níl modh iompair eile ann don dream atá ina gcónaí i gceantair iargúlta tuaithe. Ní foláir a chinntiú nach gcuirtear ualach rómhór ar na gnóthais seo, ualach a chuirfeadh as gnó iad. Níor chóir go mbeadh paisinéirí thíos leis mar gheall ar an togra seo, bíodh sé sin de bharr seirbhísí níos srianta nó praghsanna níos airde.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikau šį reglamentą dėl Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių. Šiuo reglamentu siekiama nustatyti autobusų keleivių teises, kad keleivinis kelių transportas taptų patrauklesnis bei būtų sudarytos vienodos sąlygos įvairių valstybių narių vežėjams ir įvairioms transporto rūšims. Be to, būtina siekti, kad autobusų keleivių teisės prilygtų šiuo metu jau nustatytoms oro susisiekimo ir geležinkelio transporto srityse. Keleiviai turi turėti teisę į kompensaciją kelionės vėlavimo ar nutraukimo, bagažo praradimo, keleivių mirties ar sužalojimo atvejais. Taip pat turi būti numatyta skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo sistema. Būtina užtikrinti neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisę į judumą, suteikiant nemokamą pagalbą, jeigu ji yra reikalinga.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Autobusová doprava je jediná, u níž zatím chybí celoevropská úprava práv cestujících. Přetrvávání různých úrovní ochrany cestujících podle toho, jakým druhem dopravy cestují, je neudržitelné. Proto jsem hlasoval pro zprávu o právech cestujících v autobusové dopravě. Členské státy jdou bohužel na ruku dopravcům a silnějším právům cestujících brání. Evropský parlament však přináší jistotu, že osobám cestujícím autobusem budou náležet stejná práva jako těm, kteří cestují letadlem a vlakem. Oceňuji, že v případě zaviněného zpoždění při příjezdu bude mít cestující právo na náhradu škody ve výši 25 % ceny jízdného, přesáhne-li zpoždění jednu hodinu, a 50 % ceny jízdenky, přesáhne-li zpoždění dvě hodiny. Za významné posílení práv cestujících považuji také možnost cestujícího se v případě zrušení nebo zpoždění spoje o více než dvě hodiny rozhodnout mezi pokračováním do cílového místa bez jakýchkoli dalších nákladů nebo vrácením ceny jízdného a náhradou škody ve výši 50 % ceny jízdného.

Dalším výdobytkem je pro cestující v případě zrušení nebo zpoždění odjezdu o více než hodinu u dálkových linek nárok na stravu, hotelové ubytování a náhradní služby. Evropský parlament odhlasoval i požadavek, aby za ztrátu nebo poškození svěřeného zavazadla odpovídal dopravce do výše 1800 eur a v případě příručního zavazadla do výše 1300 eur.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Este Regulamento pretende estabelecer um quadro comum de direitos para os passageiros que viajam por autocarro, que garanta um nível de protecção comparável ao já estabelecido para outros meios de transporte, como é o caso dos comboios e aviões. É importante que ao nível do transporte de passageiros por estrada se alcancem condições equiparáveis entre as transportadoras dos diversos Estados-Membros e entre os diferentes modos de transporte, as quais deverão incluir uma responsabilidade em caso de morte ou de danos, uma compensação e assistência imediata em caso de cancelamento ou atrasos, sem esquecer a possibilidade do passageiro poder apresentar reclamações caso considere que os seus direitos não foram respeitados.

Lamento a falta de ambição na proposta do Conselho, não só porque reduz consideravelmente o âmbito de aplicação deste Regulamento, mas também porque enfraquece o nível de protecção dos passageiros que viajam por estrada na UE. Não tenho dúvidas de que é importante preservar a viabilidade económica das empresas e ter em conta a especificidade da indústria, neste sector, constituída na sua grande maioria por pequenas e médias empresas. Porém, é igualmente importante assegurar um equilíbrio entre a vertente económica e a vertente relativa à protecção dos direitos dos passageiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo aos Direitos dos passageiros nos transportes por autocarro e camioneta, uma vez que introduz um reforço dos direitos dos cidadãos que utilizem estes meios de transporte, designadamente a indemnização dos passageiros em caso de atraso, cancelamento ou acidentes e a assistência a pessoas com deficiência.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Qualquer que seja o meio de transporte utilizado, os passageiros têm o direito a que lhes seja prestado um serviço de qualidade e com segurança, razão pela qual considero positivo que se pretendam introduzir normas harmonizadas relativas aos direitos dos passageiros no transporte de autocarro em todo o espaço da UE. Mais, considero que os direitos dos passageiros devem ser, tendencialmente, os mesmos, qualquer que seja o meio de transporte utilizado, salvo nos casos em que tal seja incompatível com as características do transporte em causa. Parece-me razoável que os Estados defendam o seu direito a isentar certos operadores de serviços regulares de transportes urbanos, suburbanos e regionais, incluindo serviços da aplicação do Regulamento, desde que estes fiquem vinculados, por normas de direito interno ou obrigações contratuais, a respeitar os direitos dos passageiros. Não podemos esquecer que na Europa não existem apenas grandes transportadores, mas também pequenas e médias empresas de transporte, para as quais teremos que olhar com particular cuidado. Por fim, congratulo o relator e os relatores sombra pelo seu trabalho de conciliação com o Conselho, fazendo votos para que seja possível chegar, rapidamente, a um acordo quanto à versão final deste Regulamento.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia deve ter como linha estratégica e prioritária de intervenções a criação de condições para promover e potenciar a utilização dos transportes públicos. É uma questão fundamental para o sucesso de uma Europa empenhada no combate às alterações climáticas e à poluição urbana, na preferência ao recurso a energias renováveis e na redução da dependência de fontes de energia fósseis.

Nesse âmbito saliento o contributo deste relatório para assegurar não só uma rede eficiente de ligações, mas também condições de comodidade, qualidade de serviços, segurança e assistência, procurando conciliar os direitos dos cidadãos – onde destaco as preocupações com os direitos para as pessoas deficientes e com mobilidade reduzida – com a necessidade de levar também em conta a viabilidade das empresas transportadoras, ainda para mais neste ciclo de grave crise económica.

Assim deve conciliar-se a preservação da viabilidade económica das empresas, tendo em conta as especificidades da indústria de transportes por autocarro, com um nível elevado de protecção dos passageiros, comparável ao que já existe para outros modos de transporte.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. As alterações propostas em segunda leitura garantem, em geral, uma melhoria dos direitos dos passageiros no transporte colectivo rodoviário, que valorizamos. Registamos que as alterações aprovadas melhoram ainda a versão anterior, ao garantirem, designadamente:

- Que os passageiros deverão poder beneficiar de regras em matéria de responsabilidade comparáveis às aplicáveis a outros modos de transporte em caso de acidente que ocasione a morte ou lesões corporais;

- Que os transportadores devem ser responsáveis por extravio ou dano nas bagagens dos passageiros, em termos comparáveis aos que se aplicam a outros modos de transporte;

- A necessária observância de condições adequadas de acesso às pessoas portadoras de deficiência e às pessoas com mobilidade reduzida;

- Que os Estados-Membros devem promover a utilização de transportes públicos e introduzir sistemas de informação interoperáveis e intermodais que permitam informar sobre os horários e os preços com a emissão de bilhetes multimodais a fim de optimizar o uso e a interoperabilidade dos diversos modos de transporte; estes serviços devem ser acessíveis a pessoas portadoras de deficiência;

- Que as empresas de transporte em autocarro serão responsáveis pelas perdas ou danos que resultem da morte ou de lesões corporais dos passageiros, causados por acidentes relacionados com a prestação de serviços de transporte.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Depuis quelques mois, la Commission focalise son attention sur le droit des consommateurs et notamment celui des passagers de tous modes de transports. Elle ne peut cependant pas traiter le secteur des transports par bus ou par car, composé essentiellement de PME, comme on traite une compagnie aérienne ou ferroviaire, ou imposer des obligations proportionnellement plus contraignantes et bien plus coûteuses pour une petite entreprise, qui risque de ne pas y survivre, que pour une grande multinationale.

L'écart prodigieux qui existe entre les amendements du Parlement, très dogmatiques, et le compromis obtenu au Conseil, plus pragmatique, est d'ailleurs significatif. De plus, je pense qu'il y a une iniquité fondamentale à tenir sous la rigueur des obligations proposées en cas d'accident des entreprises par définition "captives" du territoire européen, tandis que les compagnies aériennes ou maritimes sont, elles, régies par des accords internationaux qui leur permettent de déconnecter les indemnités des préjudices réellement subis, comme tend à le prouver le cas tragique du vol Rio-Paris.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Les passagers de bus et d'autocars doivent bénéficier de droits semblables à ceux déjà octroyés par la législation européenne aux passagers aériens et maritimes. Les passagers de bus ne peuvent et ne doivent pas être les seuls à ne pas être protégés par une règlementation communautaire. C'est le message-clef que je souhaite adresser en votant ce texte, et je regrette vivement qu'un cadre commun à tous les modes de transport n'ait pas pu être accepté. Plus particulièrement, j'ai voté en faveur des nombreux amendements qui visaient à instaurer une plus forte responsabilité des transporteurs en cas de perte ou de dégradations de bagages et surtout en cas de blessures ou de décès de passagers. Surtout, j'ai fermement soutenu les propositions visant à consolider les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, leur accessibilité aux transports, mais aussi leur information en formats accessibles, car nous avons une responsabilité dans ce domaine. Je suis déçue qu'un compromis n'ait pas pu être trouvé avec le Conseil, qui s'est montré très peu enclin à avancer. Mais si ce sujet n'est pas facile, nous devons avoir un cadre européen pour protéger les droits de ces passagers et la conciliation nous amènera, à l'automne, à rediscuter de cela.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, ho votato a favore della relazione dell'on. Cancian a nome di tutti i passeggeri ai quali va garantito un giusto riconoscimento in caso di danni a persone o bagagli o di cancellazioni e ritardi nelle tratte operate dai vettori. In tale direzione, i vettori dovrebbero rispondere della perdita o del danneggiamento del bagaglio dei viaggiatori secondo condizioni simili a quelle applicabili alle altre modalità di trasporto. Particolare attenzione, inoltre, va posta alla tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, i quali devono poter ricevere un'assistenza adeguata e poter usufruire di strutture che li agevolino, in particolar modo, nella fase di accesso ai servizi di trasporto pubblico. A tale fine auspico un impegno concreto degli Stati membri per il miglioramento delle condizioni e delle infrastrutture esistenti, per garantire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta un servizio adeguato alle loro esigenze.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − Greater rights for bus and coach passengers are strongly required, and this second reading of the draft regulation reinstates some greatly needed provisions for the liability of carriers, for the rights of passengers in instances of delay or cancellation, and in particular for the rights of disabled persons and persons with reduced mobility. At a time when we should be promoting public transport as an efficient and environmentally friendly option, these new provisions for passengers would afford them the corresponding rights they deserve.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A pouca regulação no que respeita aos direitos dos passageiros nos transportes por autocarro e camioneta leva à necessidade da aprovação desta resolução legislativa, pois os direitos dos passageiros devem sempre estar salvaguardados, independentemente dos transportes que utilizam. É também muito importante adequar as infra-estruturas de transportes, os novos veículos e as remodelações de veículos usados às necessidades dos passageiros com mobilidade reduzida.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Jednym z zadań instytucji UE jest stanie po stronie obywateli w konfliktach ze światem biznesu, dążącym do maksymalizacji zysku. Dążenie to często uderza w prawa osób niepełnosprawnych. Spotykają się oni częstymi przypadkami dyskryminacji, gdy starają się być mobilni, chcą korzystać z usług transportowych. Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność ruchową w transporcie autobusowym i autokarowym uważam za wielki krok naprzód w walce o prawo do równego udziału w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem rozporządzenia, mającego regulować usługi transportu autokarowego i autobusowego, są również znane z transportu lotniczego odszkodowania za odwołane bądź opóźnione połączenia. Powinny stanowić one standard w przypadku wszystkich rodzajów usług transportowych, gdyż świadczą o szacunku przewoźnika wobec pasażerów. Podobnie oceniam przepisy zmuszające firmy transportowe do wypłacania odszkodowań ofiarom wypadków zarówno za uszczerbek na zdrowiu, jak i za zniszczony bagaż. Są to kroki zmierzające w dobrym kierunku, gdyż wzmacniają pozycję obywateli w relacjach z firmami transportowymi. Uwzględniając wymienione wyżej przepisy, zdecydowałem się głosować za przyjęciem zaleceń do drugiego czytania dotyczących stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole e mi congratulo con il collega Cancian per la relazione che trovo completa e plaudo all'attenzione posta nei confronti delle necessità dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta, per i quali il trasporto pubblico rappresenta un fondamentale strumento di integrazione nella società, nonché alle esigenze delle piccole e medie imprese. Nella maggior parte dei casi, infatti, il trasporto su autobus è effettuato da piccole società. Come avviene per i passeggeri che viaggiano via treno o via aereo, ritengo necessario stabilire una serie di diritti e garanzie, tenendo conto però delle tipicità date da questo tipo di servizio. In tal senso la proposta del collega mi trova ampiamente favorevole e condivido in pieno il suo approccio molto ben bilanciato.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Un règlement qui touche le quotidien des citoyens européens et qui tarde pourtant à être adopté, la position du Conseil étant jugée peu ambitieuse et inacceptable par le Parlement européen. À l'instar de ceux des autres modes de transport, les passagers de bus et d'autocars ont des droits essentiels que nous tentons de garantir dans ce règlement: indemnités en cas de retard, d'annulation, de perte ou de détérioration des bagages, non discrimination pour les passagers handicapés et à mobilité réduite, et surtout responsabilité des autocaristes en cas de blessure ou de décès.

Les voyages se sont considérablement démocratisés ces dernières années, et il faut s'en réjouir. Mais on ne peut brader les prix au détriment de la sécurité des centaines de milliers d'enfants, d'aînés, de familles, qui parcourent chaque année nos routes européennes. Par l'adoption de ce règlement, le Parlement a donc aussi l'ambition de mettre fin aux pratiques peu scrupuleuses de sociétés aux offres alléchantes et qui attirent des clients n'ayant pas toujours d'autre choix pour voyager.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Cancian concernant les droits des passagers dans le transport en autobus et en autocar. En effet, ce règlement est essentiel en terme de protection des droits des voyageurs, dans la mesure où il établit des règles européennes concernant l'information à donner aux passagers avant et pendant leur voyage, l'assistance et la compensation en cas d'interruption de ce voyage, ou encore des mesures spécifiques pour les personnes à mobilité réduite.

Le Conseil s'étant clairement écarté de l'approche ambitieuse que notre Assemblée avait adoptée en première lecture, nous confirmons aujourd'hui par notre vote notre volonté d'aboutir à un texte d'envergure et marchons calmement vers la conciliation. Dans cette perspective, je me réjouis en particulier du signal clair que nous envoyons au Conseil en ayant adopté aujourd'hui tous les amendements relatifs à la responsabilité des transporteurs, que ce soit l'indemnisation à prévoir en cas de perte ou de détérioration de bagages, ou encore les dédommagements à fournir en cas de blessures ou – du cas encore plus tragique – de décès de passagers. Je suis certain que le Conseil a pris note de notre détermination.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Cancian recommendation on ‘passengers’ rights for buses/coaches’ was adopted, including the paragraphs relating to aspects as important as liability rules with accidents (2), liability with loss/damage of luggage (3), liability in the event of death or personal injury (4), and more precise formulations for care of passengers in the event of delays or interruptions. Now we go into conciliation.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Mentre la proposta del Consiglio esclude i servizi regolari di trasporti urbani, suburbani e regionali, nonché i servizi transfrontalieri, dando inoltre la possibilità agli Stati membri di escludere per 15 anni i servizi nazionali di linea dall'applicazione del regolamento, la relazione ripristina in sostanza le disposizioni importanti della relazione iniziale, come quelle sulla responsabilità dei vettori, che dovrebbe essere equiparate agli altri modi di trasporto, con particolare attenzione all'assistenza e agli anticipi pecuniari in caso di incidenti, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni e ritardi alla partenza e i diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta. Pertanto il nostro voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Tänane hääletus bussisõitjate õigusi käsitleva raporti üle toob kaasa muudatusi, mis on ühte pidi küll kulukad, ent samas ka vajalikud tagamaks kõigile eurooplastele võrdsed võimalused antud teenuse kasutamisel. Leian, et igati väärib toetamist põhimõte, et tulevikus ostetavad bussid ja ehitatavad bussijaamad oleksid kasutuskõlblikud ka puuetega ja erivajadustega inimestele. Samuti pean oluliseks täiendavate täpsustuste sisseviimist ja reeglite kehtestamist, et tagada reisijate õigused nii reiside ärajäämisel kui ka seoses pagasi käitlemisega. Euroopa inimesed väärivad täpseid ja konkreetseid reegleid, mis tagavad teenuse kvaliteedi ja täpsustavad osapoolte õigusi ja kohustusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Foram hoje votados dois relatórios extremamente importantes para o dia-a-dia dos passageiros e que pretendem assegurar aos utilizadores dos respectivos serviços um leque de direitos tão equiparável quanto possível ao já existente para outros modos de transporte. A posição delineada pelo Conselho quanto à proposta de regulamento esvaziou o conteúdo não só da proposta apresentada pela Comissão em 2008 como da posição adoptada pelo Parlamento em primeira leitura e que, a ser seguida, limitaria em muito o escopo do relatório e isentaria a maioria das entidades prestadoras de serviços de autocarro do âmbito de aplicação do futuro regulamento. Ao invés, pretendo ver consagrado, em pleno, um quadro de protecção legal digno que faça face a situações de extravio de bagagem, de atrasos e cancelamentos dos serviços e, principalmente, que responsabilize as empresas em caso de morte e danos.

Assim, votei a favor das alterações apresentadas pelo meu colega Cancian de forma a assegurar que os passageiros visados, em particular os portadores de deficiência e com mobilidade reduzida, usufruem de um meio de transporte em condições e que estão dotados de um nível de protecção adequado, tendo sempre presente o difícil enquadramento económico em que vivemos e a necessidade de subsistência das empresas prestadoras deste tipo de serviços.

 
  
  

Recomendación para la segunda lectura: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), in writing. − The concerns with the report voted are the following:

– the widening of the scope of the Regulation to also cover small boats would impose additional burdens on small boat operators and in many cases it would not be possible for them to comply with the requirements of the Regulation;

– in several of the amendments responsibilities of compliance are addressed to the port authorities. When passenger terminals are privatised, as in the case of Malta, such responsibilities should rest on the port terminals and not on the port authorities;

– the compensation levels are very often considered to be too high, while the delay periods proposed in the report are considered to be too restrictive when one considers that shipping is much more dependent on weather conditions than other modes of transport in meeting departure and arrival times;

– the proposed timeframe for implementation of twelve months is too short; a period of twenty-four to thirty-six months is more appropriate.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce projet de règlement relatif aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure puisqu’il me semble primordial d’accroître ces droits pour mes concitoyens européens. Les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite doivent notamment se voir consolidés grâce à ce rapport et à cette dynamique de protection des voyageurs au sein de l’Union européenne. J'apprécie également la prise en compte dans ce rapport des circonstances exceptionnelles qui, même si elles restent extraordinaires, peuvent poser de sérieux problèmes aux voyageurs lorsqu'elles se produisent. Ce rapport vise ainsi à faciliter, en de telles circonstances, l’assistance, le réacheminement, le remboursement et l’indemnisation des passagers. Il s'agissait là d'un vote en deuxième lecture. L'important maintenant est de trouver un accord avec le Conseil de l'UE afin que ce règlement entre en vigueur au plus vite.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A plena liberalização do mercado do transporte marítimo de passageiros só poderá ser concretizada quando os consumidores (e não apenas as empresas) puderem aproveitar ao máximo os seus benefícios. É essencial conceder direitos efectivos aos consumidores, para assegurar que a liberalização permita verdadeiras escolhas. Não podemos esquecer que 22 dos 27 Estados-Membros da UE são países costeiros, pelo que urge garantir segurança e certeza aos utilizadores destes meios de transporte, de forma a uniformizarmos as medidas de protecção destes passageiros aos dos restantes meios de transporte. Recorde-se que nalgumas matérias a regulamentação dos direitos dos passageiros marítimos era dispersa e díspar de Estado para Estado. Com este novo complexo normativo os cidadãos europeus poderão contar com soluções imediatas nas situações de atraso, cancelamentos ou recusa de embarque, obrigações de informação aos passageiros e meios de reclamação e recurso.

Considero de particular relevo as disposições introduzidas pelo Parlamento Europeu relativamente aos passageiros deficientes e com mobilidade reduzida, nomeadamente no que respeita à acessibilidade, não discriminação e assistência. Ao consagrar um princípio geral de proibição de recusa de transporte a estas pessoas, garante-se o combate à exclusão social e concretiza-se uma União das pessoas sem fronteiras internas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Depois do sucesso das iniciativas comunitárias em matéria de regulamentação dos direitos dos passageiros no transporte aéreo e ferroviário, temos agora uma proposta de regulamentação dos direitos dos passageiros no transporte marítimo e por vias navegáveis interiores. Estes, como disse relativamente à Recomendação que votámos ainda agora: qualquer que seja o meio de transporte utilizado, têm o direito a que lhes seja prestado um serviço de qualidade e com segurança, razão pela qual considero positivo que se pretendam introduzir normas harmonizadas relativas aos direitos dos passageiros (...). Mais, considero que os direitos dos passageiros devem ser, tendencialmente, os mesmos, qualquer que seja o meio de transporte utilizado, salvo nos casos em que tal seja incompatível com as características do transporte em causa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em defesa da igualdade de tratamento e de critérios para utilizadores de diferentes tipos de transportes públicos, sejam aéreos, marítimos ou terrestres, apoio este relatório, de forma a assegurar a defesa dos direitos dos cidadãos em situações extraordinárias e excepcionais que possam ocorrer no recurso ao transporte por via marítima. A responsabilidade de provar que um navio não pode efectuar um transporte devido a circunstâncias excepcionais ou a condições meteorológicas adversas deve, claramente, incumbir ao transportador. Saliento que as condições de segurança não podem em condição alguma ser descuradas ou relativizadas.

O sistema de reclamações deve ser acessível e claro para os passageiros. Congratulo-me com o facto de os prazos de resolução das reclamações, os atrasos na notificação, o equipamento de substituição e as indemnizações terem sido reforçados do ponto de vista do passageiro. O combate à exclusão é uma prioridade da UE. Assim, considero que os direitos dos passageiros deficientes e com mobilidade reduzida devem ser solidamente garantidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Alaya Sender concernant les droits des passagers voyageant par mer ou voie navigable intérieure, car j'estime important que ces passagers bénéficient des mêmes droits et garanties que les passagers aériens. Que ce soit en cas de retard, de panne, de pertes de bagages ou, plus grave, d'accident, les transporteurs doivent assumer leurs responsabilités et les passagers doivent être protégés, et, le cas échéant, correctement indemnisés. Je me félicite de l'adoption de dispositions spécifiques obligeant les compagnies de transport à accueillir les personnes handicapées ou à mobilité réduite, et à former leur personnel en conséquence.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The new rights afforded to passengers on boats and ships are to be welcomed. Many areas of Scotland are dependent on passenger ferries for their survival and it is correct that people living in these communities are given strong consumer protection. The EU-wide nature of this legislation will also afford protection to my constituents travelling abroad, as well as to the many thousands of people from across the world who come to enjoy the splendour of Scotland’s Highlands and islands.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariu šiam pasiūlymui, kadangi pasiūlymas dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių kartu su pasiūlymu dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių yra dalis 2008 m. gruodį Europos Komisijos pasiūlyto paketo. Remiantis teisėmis, kurias pagal dabartinius Europos Sąjungos teisės aktus yra įgiję oro ir geležinkelio transporto keleiviai (kaip labai sėkmingos Europos Sąjungos teisėkūros, jos piliečiams sukūrusios apčiuopiamų teisių, pavyzdys), šiais pasiūlymais keleivių teises siekiama išplėsti jūrų ir vidaus vandenų transportui, atsižvelgiant į šių sektorių ypatumus. Ši transporto rūšis taptų patrauklesnė, būtų ja labiau pasitikima ir būtų sudarytos vienodos sąlygos įvairių valstybių narių vežėjams. Priėmus reglamentą, kuriuo nustatomos naujos taisyklės, bus sustiprinta apskritai visų keleivių ir ypač neįgaliųjų ir riboto judrumo asmenų apsauga. Tačiau pernelyg išplečiant reglamento taikymo sritį apimant ir mažus laivus būtų nustatyta papildoma našta smulkių laivų operatoriams, dėl to daugeliu atveju greičiausiai būtų neįmanoma jiems atitikti reglamento reikalavimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A União deve preocupar-se com os direitos dos passageiros de viagens marítimas e por vias navegáveis interiores, para que estes tenham um elevado nível de protecção, comparável ao já existente em outros modos de transporte. Também os passageiros com mobilidade reduzida, devido a doença, idade ou qualquer outro factor, deverão beneficiar de condições idênticas às dos restantes utentes, sendo para isso necessário um investimento nos terminais e portos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Fahrgäste von Schiffen, ob auf dem Binnen- oder Seeweg spielt hierbei keine Rolle, sollten die gleichen Rechte eingeräumt bekommen wie jene im Flugverkehr und der Bahnfahrt. Es sollte auch hier für Passagiere die Möglichkeit bestehen, Ansprüche auf Vergütung zu stellen. Auch hier gilt es, vor allem Personen mit besonderen Bedürfnissen entgegenzukommen. Meine Stimme hat der Bericht erhalten, da das Gesamtpaket, zu dem auch die Rechte im Kraftomnibusverkehr zählen, durchaus begrüßenswert ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − With the adoption of the Ayala recommendation on the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway, the agreement with the Transport Council was entirely adopted, so the regulation is finalised at second reading. However, I have to show my concern regarding the fact that one of the amendments included, Amendment 82 jointly presented by the S&D, EPP, ALDE and ECR Groups, weakens notably the rights of persons with reduced mobility.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Nonostante nella relazione vi sia particolare attenzione ai diritti per i passeggeri con mobilità ridotta e vengano rafforzate le norme a favore del passeggero, esprimiamo una votazione contraria in quanto riteniamo vi siano limiti numerici che rendono la norma non completamente applicabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI), schriftelijk. − De Partij voor de Vrijheid heeft de rechten van passagiers, en zeker die van gehandicapten, hoog in het vaandel. Wij zien de rechten van deze passagiers dan ook liefst zo goed mogelijk beschermd. Wij vinden echter dat Europese wetgeving niet het aangewezen instrument is om passagiersrechten te beschermen. De PVV is van mening dat het een verantwoordelijkheid van de lidstaten moet blijven om toe te zien op adequate bescherming van passagiersrechten. Nederland is zelf het beste in staat zijn om op maat toegesneden beleid te maken. Zo bestaat er in Nederland al lokaal beleid voor passagiersinfrastructuur en toegang voor minder valide passagiers die over zee of binnenwateren reizen. Lidstaten, provincies en gemeenten kunnen zelf het beste inschatten wat er nodig is om te voorzien in landelijke en lokale behoeften.

Daarnaast kan deze Europees opgelegde richtlijn in de praktijk leiden tot extra kosten voor kleine terminals en zelfstandigen welke als gevolg hiervan hun bedrijf moeten sluiten. Bovendien betekent dit voorstel dat Nederland in de toekomst gedeeltelijk moet opdraaien voor aanpassingskosten in landen welke hun zaken niet op orde hebben. Dit heeft ons doen beslissen tegen het voorliggende voorstel te stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O objectivo deste relatório é dotar os passageiros do transporte marítimo de um quadro de protecção legal semelhante ao que já existe para o transporte ferroviário e aéreo, com especial ênfase ao caso dos passageiros portadores de deficiência e com mobilidade reduzida. É com agrado que verifico novamente a inclusão de uma menção a catástrofes naturais que, infelizmente, se têm tornado cada vez mais recorrentes na Europa e que provocam danos de elevadas dimensões, conduzindo a situações potencialmente trágicas, pelo que devem ser tidas em conta por forma a permitir a tomada das possíveis precauções e a posterior reivindicação de assistência.

Considero também relevante destacar a importância dada à necessidade de assegurar que a informação destinada aos passageiros, principalmente quando estrangeiros, seja providenciada de forma clara, nomeadamente no tocante aos direitos que lhes assistem em caso de atrasos e reclamações. Por estas razões votei favoravelmente as alterações apresentadas à Posição do Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I fully support the decision to give ferry and boat passengers compensation when facing delays or cancellations. As is the case with the airline industry, passengers deserve to be protected against disruption. Access to services should be a priority, and I am pleased to see that the rights of disabled passengers are being taken into account in this regulation – disability should not be a reason for denying passengers the right to board. I hope that further steps will be taken in the near future to come to an agreement on bus passenger rights to ensure protection for people travelling in Europe.

 
  
  

Recomendaciones para la segunda lectura: Antonio Cancian (A7-0174/2010) y Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Os direitos dos consumidores devem ser protegidos. Esta legislação vai no bom sentido, dando mais direitos aos passageiros que viajam de barco e autocarro. Os passageiros do transporte marítimo vão ter direitos semelhantes aos previstos pela legislação europeia para os passageiros de avião e de comboio. Por exemplo, os passageiros terão direito a indemnização em caso de atraso, cancelamento ou acidentes e direito a assistência no caso de passageiros portadores de deficiência.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Oggi avremmo potuto festeggiare se avessimo approvato congiuntamente i due regolamenti per i diritti dei passeggeri delle navi e degli autobus, invece abbiamo perso un'occasione. Accolgo con favore l'approvazione del regolamento per le navi. In particolare, il fatto di avere previsto nuove norme per il risarcimento in caso di ritardi, oltre che a seguito di cancellazioni, e di aver garantito la piena assistenza ai passeggeri disabili sono due aspetti molto positivi. Al contrario, nonostante l'eccellente lavoro svolto dal Parlamento, non e' stato possibile approvare in seconda lettura il regolamento relativo ai diritti dei passeggeri di autobus. Sembra quasi che il Consiglio non voglia questo regolamento, limitandone eccessivamente il campo di applicazione, ritardandone l'entrata in vigore ed offrendo scarsa tutela ai disabili. Non vogliamo gravare eccessivamente sulle migliaia di piccole e medie imprese del settore ma uno standard dignitoso di protezione dev'essere garantito. Spero che in conciliazione si possa arrivare a un compromesso accettabile.

 
  
  

Recomendacion para la segunda lectura: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport vise à accélérer le déploiement et l’interopérabilité des systèmes de transport intelligents (STI) dans le transport routier au niveau de l’Union européenne. Toujours soucieuse de l'amélioration de la cohésion territoriale au sein de l’Union, je considère que cette directive sera un pas en avant en ce sens. Je l'ai donc soutenue, d'autant que la directive telle qu'adoptée par la commission parlementaire des transports traite de manière équilibrée la question de la protection des données personnelles. J'espère donc qu'un accord sera trouvé avec le Conseil en deuxième lecture car il s'agit d'une directive qui ne pourra que renforcer la confiance des citoyens européens dans les transports de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikau šį reglamentą dėl Pažangiųjų sausumos transporto sistemų ir sąsajų su kitų rūšių transportu sukūrimo. Siekiant išspręsti didėjančias kelių infrastruktūros problemas, siūloma pritaikyti pažangias informacines ir ryšių technologijas. Tačiau pirmiausia turėtų būti parengtos specifikacijos dėl šių priemonių naudojimo, tokios kaip informacijos dėl kelionių įvairiarūšiu transportu, eismo paslaugas teikimo, informavimo apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas, būtinos pagalbos skambučio darnaus įdiegimo visoje Europoje. Tačiau Komisija pirmiausia turėtų parengti metinę darbo programą, kurią įgyvendintų valstybės narės. Savo ruožtu valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių darniam veiksmingam transporto priemonių ir paslaugų diegimui ir naudojimui Bendrijoje užtikrinti: kelių transporto informacijos atnaujinimo, eismo valdymo centrų bendradarbiavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A eficácia da utilização das tecnologias de informação e comunicação no domínio dos transportes rodoviários é indiscutível. Porém, verifica-se que os Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) são utilizados de forma fragmentada, ineficiente. Urge definir um quadro legal, que harmonize a operatividade dos sistemas e que crie um mecanismo de cooperação eficiente entre todas as partes interessadas nos STI. Apoio pois a aprovação, o mais rapidamente possível, da directiva relativa aos STI de modo a acelerar a implementação destas tecnologias no sector do transporte rodoviário e nas interfaces com outros modos de transporte. Esta nova directiva vai contribuir significativamente para melhorar o desempenho ambiental, a eficiência energética, a segurança dos transportes e a mobilidade dos passageiros e mercadorias. Cumpre-se o correcto funcionamento do Mercado Interno!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre sistemas inteligentes de transportes no domínio do transporte rodoviário e interfaces com outros modos de transporte, uma vez que estes permitirão reforçar a segurança e a organização dos sistemas de transportes europeus, tornando-os mais eficientes do ponto de vista económico e ambiental.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A presente proposta propõe um quadro jurídico para a implantação de STI na Europa no domínio dos transportes rodoviários e interfaces com outros meios (GPS, sistema automático de alarme e instrumentos de controlo de tráfego). Esta directiva pretende garantir uma maior interoperabilidade do sistema de transportes e criar um mecanismo de cooperação eficaz entre todas as partes interessadas nos STI. As quatro áreas prioritárias identificadas são: (i) melhor uso de vias de tráfego e dados de viagem; (ii) gestão dos corredores de transporte europeus; (iii) segurança rodoviária; e (iv) integração do veículo na infra-estrutura de transportes. Todos estes objectivos permitem tornar o transporte rodoviário mais eficiente, mais seguro, mais verde e assegurar uma melhor interoperabilidade com os demais meios de transporte, sendo por isso condições de uma aplicação eficaz dos sistemas STI. O acordo agora conseguido com o Conselho, e plasmado nesta Recomendação, permitirá, nas palavras da relatora, recuperar os atrasos das aplicações e serviços STI e eliminar as ineficácias dos transportes, tornando-os mais eficazes e seguros e contribuindo, simultaneamente, para o objectivo de tornar os transportes mais limpos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A instituição de um quadro para a implantação de um sistema que promova a interligação e partilha coordenada de informações, entre os diferentes sistemas inteligentes de transportes terrestres, será determinante para assegurar mais eficiência ao nível da mobilidade terrestre no interior da União Europeia.

Agrupar e harmonizar todas as potencialidades de serviços dos diferentes sistemas de informação, relativos ao tráfego terrestre e que vigoram de forma desconexa e independente, representará grandes vantagens ao nível económico, social e também da qualidade de vida dos cidadãos, permitindo planificar viagens mais seguras e ecológicas, mais curtas ou rápidas. Será ainda importante para a melhor gestão pública de infra-estruturas e definição de políticas de transportes. Para um melhor impacto desta iniciativa, saliento a importância do desenvolvimento de especificações aplicadas ao transporte rodoviário, nomeadamente no que toca a ligações com outros meios de transporte.

Reforço a posição do Parlamento Europeu para comprometer os Estados-Membros na implantação de aplicações e serviços interoperáveis ao nível dos sistemas de transporte inteligente, assim como vincar a necessidade de garantir um acesso sem descontinuidades e a criação de um mecanismo de cooperação eficiente entre todas as partes interessadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – C'est avec enthousiasme que j'ai voté en faveur de ce texte, car il favorise le développement des systèmes de transport dits "intelligents", c'est-à-dire l'utilisation de nouvelles technologies dans le domaine des transports. Ces systèmes permettront une meilleure surveillance et gestion du trafic routier, ainsi qu'une plus grande sécurité et sûreté pour les usagers de la route. Ils permettront de rendre les transports routiers plus sûrs et moins chers, ainsi que de réduire les embouteillages et les émissions de gaz à effet de serre. En cela, l'adoption de ce texte représente une grande avancée pour les citoyens européens, qui seront les premiers bénéficiaires de l'arrivée de ces nouvelles technologies en matière de transport, et je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi būtų greičiau įgyvendinti su intelektinėmis transporto sistemomis susiję sprendimai. Per pastaruosius kelerius metus šie sprendimai buvo įgyvendinami lėčiau nei kitų transporto rūšių, esant padrikam diegimui, dėl kurio kuriamas nenuoseklus nacionalinių, regioninių ir vietos sprendimų rinkinys. Pažangių transporto sistemų diegimas turi būti sveikintinas, ir privalome tai daryti glaudžiai bendradarbiaudami su visomis atitinkamomis viešojo ir privataus sektorių šalimis. Taigi minėtuoju susitarimu sudaroma galimybė išvengti susijusių vėlavimų ir neveiksmingumo kelionių metu: transportas taptų veiksmingesnis, saugesnis, švaresnis, sumažėtų kelionės laikas, o tai būtų akivaizdžiai naudinga transporto naudotojams.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A implantação de sistemas de transporte inteligentes (STI) no domínio rodoviário e as respectivas interfaces com os outros modos de transporte são primordiais para garantir a operacionalidade dos sistemas, a garantia de acesso a todos os transportes sem descontinuidades e a criação de mecanismos de cooperação entre todos os interessados na implementação dos STI. A aprovação deste projecto de resolução legislativo é um passo importante para a implantação dos STI.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Wenn schon intelligente Verkehrssysteme eingeführt werden, dann müssen diese interoperabel sein. Da war das Chaos der Handyladegeräte eine Lehre, dass bereits im Vorfeld gemeinsame Standards zu setzen sind. Gedacht wurde auch an die gegenseitige Anerkennung und den Datenschutz, sodass einer Zustimmung meinerseits nichts im Wege steht.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Greens/EFA have supported the Jensen recommendation on ‘Intelligent Transport Systems’. The agreement with the Council was adopted and the directive has been finalised at second reading.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Il nostro voto su questa relazione è favorevole in quanto fornisce il quadro di azione per l'attuazione dei sistemi di trasporto intelligenti negli Stati membri con l'obiettivo di creare un sistema coordinato e integrato. Particolare attenzione va posta alla privacy elencando principi chiave che dovranno essere usati per le azioni future.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! On väga tervitatav, et tänasel hääletusel kiideti heaks intelligentsete transpordisüsteemide kasutamine maanteetranspordis ja selle liidesed teiste transpordiliikidega. Olen korduvalt transpordikomisjonis tähelepanu juhtinud intelligentsete transpordisüsteemide kasulikkusele ja vajalikkusele ning muidugi nende kasutamisega kaasnevale mõjule nii transpordile kui ka keskkonnale. On meeldiv, et nõukogu on võrreldes algse seisukohaga oma positsioone muutnud ning toetab antud süsteemide kiiremat ja laialdasemat rakendamist. Kokkuvõtvalt võib öelda, et intelligentsed transpordisüsteemid aitavad meile tagada sujuva ja tõrgeteta liikluse, et suurendada reisijate turvalisust ja säästa keskkonda.

 
  
  

Informe: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Todas as medidas destinadas à simplificação de procedimentos e isenção de formalidades desnecessárias para o transporte intracomunitário são bem-vindas e merecem o meu apoio. Não podemos esquecer que maior burocracia equivale a maiores custos para as empresas e, em muitos casos, perda de eficiência, o que não podemos, no actual momento de crise que atravessamos, permitir. Sabemos que os encargos administrativos (e os custos adicionais destes decorrentes) têm tornado o transporte marítimo de mercadorias menos atraente e sido um forte impedimento ao seu pleno desenvolvimento, ainda que este seja o meio de transporte menos nocivo para o ambiente e, por isso mesmo, aquele que mais deveria ser potenciado e apoiado, num quadro de desenvolvimento limpo. É, por isso, com entusiasmo que vejo a proposta de simplificação administrativa (mediante a redução das formalidades aduaneiras, linhas de orientação para as inspecções fitossanitárias e a racionalização de documentos) agora apresentada, esperando que esta consiga transformar-se num impulso para um novo fôlego do transporte marítimo intracomunitário.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Neste ciclo de grave crise económica e fraco dinamismo nos diferentes sectores de actividade, agravado pelas dificuldades das finanças públicas dos Estados, considero prioritária a aposta na simplificação de legislação e regulamentos, de forma a tornar mais eficientes as condições de operacionalidade de empresas e instituições.

A navegação está sujeita a procedimentos administrativos complexos, mesmo no caso dos navios que navegam entre dois portos da União Europeia e não entram em portos de países terceiros trazendo encargos e custos desnecessários. Apoio, por isso, medidas de desburocratização, que rentabilizem o recurso às novas tecnologias e valorizem o conceito do espaço único europeu, eliminando procedimentos administrativos complexos e garantindo ainda ganhos com a redução de encargos administrativos.

Esta iniciativa, de dispensar o transporte marítimo intra-europeu de mercadorias de formalidades administrativas desnecessárias e harmonizar os procedimentos nos portos dos diferentes Estados-Membros, é determinante para a promoção de um espaço europeu de transporte marítimo sem barreiras e para assegurar condições para um serviço de transporte mais atraente, eficaz, económico e amigo do ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – J'ai voté avec conviction pour l'adoption de cette résolution législative, car elle prévoit de simplifier les formalités administratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres. Je me réjouis de son adoption à une écrasante majorité : désormais, les navires ne seront plus soumis à des formalités administratives complexes et répétitives ; un formulaire standard sera établi, ainsi qu'un nouveau système électronique qui permettra de partager rapidement et facilement les informations entre le navire et l'autorité portuaire. Ce texte représente une étape primordiale vers la réalisation d'un grand réseau de transport maritime européen sans barrières, que j'appelle de mes vœux depuis de nombreuses années.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pranešimui, kadangi jūrų transportui, net laivams, plaukiojantiems iš vieno Europos Sąjungos uosto į kitą ir neužsukantiems į trečiosios šalies uostą, taikomos sudėtingos administracinės procedūros. Dėl to atsiranda papildoma administracinė našta, taip pat susidaro papildomų išlaidų, susijusių su prekių vežimu laivais. Dėl šios priežasties krovininis jūrų transportas yra mažiau patrauklus ir iki galo neišnaudojamos jo galimybės. Reikia skatinti platesnį elektroninių duomenų keitimosi priemonių naudojimą ir elektroninių jūros sistemų bei vieno langelio principo taikymą, mažinti formalumus, optimizuoti srautus ir geriausiu būdu panaudoti erdvę uostuose, vartoti bendrą kalbą ir supaprastinti atleidimo nuo laivavedybos sertifikato suteikimo procedūrą.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O transporte marítimo é, sem dúvida nenhuma, um dos mais ecológicos e, por esse motivo, deve ser incentivado para que se consigam atingir os objectivos traçados pela Estratégia UE 2020 em matéria de ambiente. Numa altura de crise internacional, o incremento deste transporte passa pela diminuição dos custos inerentes aos aspectos administrativos exigidos às companhias marítimas. Assim, as formalidades exigidas pela legislação da União Europeia devem ser simplificadas e harmonizadas. É fundamental que se crie um grande espaço europeu de transporte marítimo sem barreiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Verts/ALE Group supported the Sterckx report on formalities for ships at seaports. The agreement with the Council was thus adopted and the directive has been finalised at first reading.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Nonostante la creazione di uno "spazio europeo per un trasporto marittimo senza frontiere" rivesta un'importanza cruciale per la navigazione europea, estendendo il mercato interno al trasporto marittimo intracomunitario, attraverso la soppressione degli ostacoli e la semplificazione delle procedure amministrative a cui esso è soggetto, il nostro voto è di astensione perché la relazione presenta alcuni punti sensibili come la protezione dei dati.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A concretização da liberdade de circulação no espaço europeu passa também pela realização de um conceito de espaço marítimo europeu sem barreiras em que o objectivo é a abolição ou a simplificação dos controlos aplicados aos navios e mercadorias no espaço intracomunitário. As formalidades de declaração exigidas aos navios à chegada ou à partida dos portos dos Estados-Membros devem, por isso, ser simplificadas e um sistema de transmissão electrónica dos dados introduzido (o SafeSeaNet), e com o qual os sistemas nacionais devem ser interoperáveis, acessíveis e compatíveis.

Por considerar que um espaço marítimo com menos obstáculos formais permitirá ao transporte marítimo tornar-se mais atractivo e mais eficaz, e consequentemente contribuirá para uma dinamização das actividades conexas, nomeadamente das zonas costeiras relacionadas, como é o caso das ilhas, voto favoravelmente as medidas propostas no presente relatório.

 
  
  

Informe: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), in writing. − One major problem aviation has in reducing CO2 emissions is that it has a very limited abatement potential, even though one is here talking of 2% of the man-made emissions ( these are 3% of all emissions given that nature emits 97%). The only areas where it can reduce CO2 are through: better technology – the latest are already employed; operational procedures – the price of fuel made sure that they were introduced; Single European Sky – this depends on governments and is a debate which started 40 years ago: the only thing we got last April was a Single Empty Sky with the volcanic ash crisis, an act of God for which airlines have had to foot the bill; and biofuels – unless there is serious government/EU investment, these will never see the light of day in commercial quantities.

The EU airline industry is already in dire straits. What is being suggested in the report does not bode well for a sustainable future for transport, particularly if one intends to guarantee the freedom of movement enshrined in the Treaty for those people like the Maltese not having access to an alternative mode of transport to reach the rest of the EU and other parts of the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Une réflexion de fond sur l'avenir du système de transport européen est rendue nécessaire par trois phénomènes : l’élargissement de l’Union européenne à 27 Etats membres, nos responsabilités environnementales et notre engagement pour la sécurité des voyageurs. Cette réflexion est l'objet de ce rapport, que je trouve pertinent à deux niveaux au moins. D’abord, sur la notion de « co-modalité efficace », qui affirme la complémentarité et non la concurrence entre les différents modes de transport. Ensuite sur la nécessité d’une durabilité des transports, qui nous impose de travailler à une « décarbonisation » des transports, ainsi qu'au développement des systèmes de transport intelligents. J’ai néanmoins soutenu l'amendement déposé sur le paragraphe 32, qui introduisait la notion de fonds européen de transports. En effet, il me semble qu'un fonds indépendant dédié au transport risquerait de porter atteinte à la cohérence de la politique de cohésion, dont 60% des fonds sont accordés aux transports. La réflexion sur l'organisation des fonds structurels doit être menée de manière concertée et globale, dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo toisc go bhfuil gá le beartas soiléir agus comhleanúnach in earnáil an iompair. Tá cúrsaí iompair ag croílár an mhargaidh aonair: cruthaíonn earnáil an iompair poist, tugann sí cúnamh agus cabhair go ghnóthais ar fud na hEorpa agus spreagann sí fás inbhuanaithe agus iomaíochas san Eoraip.

Tá feidhmiúlacht níos fearr agus caighdeáin chomhshaoil níos airde á lorg sa tuarascáil seo. Ní mór, chomh maith, tús áite a thabhairt don tslándáil i mbeartais iompair agus iarrann an tuarascáil ar an gCoimisiún staidéar a chur i gcrích ar chaighdeáin slándála agus ar fhorálacha maidir le tiomáint róghasta sna Ballstáit d’fhonn an dea-chleachtas a chur chun cinn.

I mo thuairimse, ní foláir spriocanna cinnte a leagan síos má tá torthaí suntasacha le baint amach. Sa tuarascáil seo luaitear sprioc de laghdú 40% i mbásanna agus gortuithe troma d’úsáideoirí bóithre, coisithe agus gluaisteánaithe araon. Tá éirithe go maith le hÉirinn sa mhéid seo cheana féin, agus moladh faighte aici i mbliana ó Chomhairle Sábháilteachta Iompair na hEorpa. Ó 2001 i leith, tá laghdú 41% tagtha ar bhásanna ar bhóithre na hÉireann agus is féidir leis an tuarascáil seo cur leis an bhfeabhas sin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Transporto sektorius yra labai svarbus siekiant sukurti Europos bendrąją rinką. Be to, šis sektorius yra svarbi ES ir jos regionų vystymosi dalis ir daro tiesioginę įtaką socialinei regionų sanglaudai, nes šiame sektoriuje sukuriama 10 proc. ES bendro vidaus produkto ir daugiau kaip 10 mln. darbo vietų. Todėl būtina užtikrinti didesnį transporto prieinamumą bei trūkstamų infrastruktūros jungčių sukūrimą ir tobulinimą, skatinti įvairiarūšio transporto naudojimą. Būtina kovoti ir su esmine problema – neigiamu eismo poveikiu sveikatai ir aplinkai, siekti transporto išmetamo CO2 kiekio mažinimo, panaudojant tvarias priemones, tokias kaip iš skirtingų šaltinių gaunamos energijos derinimą, paramą moksliniams tyrimams bei aplinkai mažiau žalingų technologijų ir transporto rūšių plėtojimą. Tačiau šiems uždaviniams pasiekti būtinas didesnis finansavimas ne tik iš valstybių narių, bet ir ES fondų.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O sector dos transportes é crucial na Europa em termos de serviço que presta ao europeu, em termos de empregos e em termos de impacto ambiental. Esta resolução estabelece as linhas principais para a política europeia de transportes para os próximos 10 anos com especial atenção à redução do impacto dos sistemas de transportes no problema das alterações climáticas. Os transportes são responsáveis por 25 % das emissões de CO2 na Europa. É essencial ter veículos mais limpos e sistemas de transportes mais eficientes de modo a reduzir este efeito.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le rapport sur « Un avenir durable pour les transports » est un signal positif en faveur d’une Europe des transports efficace et intégrée. Sans une accélération des procédures de reconnaissance mutuelle et d’autorisation du matériel roulant, l’accès au marché continuera à être long et coûteux. Moins de transports routiers, davantage de liaisons ferroviaires, fluviales et maritimes pour le fret, un environnement sauvegardé et protégé, ces projets nous dessinent l'image d'une Europe idéale. Mais la réalité est un peu différente. Tous ces projets prennent du retard par manque de volonté politique, de coordination entre les Etats membres, et de financement. Il manque à l'évidence une ambition collective. D'ici 2020, l'Union européenne devra faire face à de nombreux enjeux : le prochain livre blanc de la Commission européenne sur la politique européenne pour les transports pour les dix prochaines années représente une l'occasion d'élaborer une stratégie globale, intégrée et transversale à même de relever les défis des années qui viennent. La résolution que nous venons d'adopter est un signal fort en direction de la Commission européenne, une première pierre pour cette stratégie, et souhaite redonner aux transports leur place dans les politiques européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre um futuro sustentável para os transportes, porque a sustentabilidade dos transportes é fundamental, não só do ponto de vista ambiental, mas também para a coesão social, económica e territorial da UE. São necessários mais esforços e formas de investimento inovadoras que permitam concluir a rede transeuropeia de transportes e assegurar o desenvolvimento sustentado dos transportes a médio e longo prazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Segundo os dados do Relatório, o sector dos transportes, na UE, representa 10 % da riqueza (PIB), dá emprego a mais de 10 milhões de pessoas e é responsável por 25 % das emissões totais de CO2. Estes números tornam evidente que falar do futuro da UE, falar de estratégia UE 2020 ou, ainda, falar de políticas de coesão é, também, falar de transportes. Se a política de transportes deve assegurar prioritariamente a segurança dos passageiros e dos utilizadores (e por isso aprovámos hoje duas iniciativas relativas aos direitos dos passageiros), não poderá esquecer outros objectivos como o desenvolvimento, coerente e harmonioso, de todas as regiões, ligando o litoral e o interior e as grandes cidades às zonas mais deprimidas, ou como a protecção ambiental e a redução de emissões de CO2, dando primazia aos meios menos poluentes, como o transporte marítimo e ferroviário, o qual se deverá tornar prioritário para o transporte de mercadorias. Uma adequada e eficiente rede de transportes é fundamental para realizar, na prática, o mercado interno e permitir a livre circulação de pessoas e mercadorias. Por isso mesmo, também, já votámos hoje uma proposta sobre os sistemas de transporte inteligentes (STI) que permitirão um transporte europeu mais integrado, mais seguro e mais eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O sector dos transportes reveste grande importância para a realização do mercado interno europeu. É este sector que permite efectivamente a livre circulação de pessoas e mercadorias em todo o território da UE. Constitui, além disso, um elemento essencial do desenvolvimento da UE e das suas regiões e tem uma influência directa sobre a coesão social das regiões. A política de transportes não deve por isso ser dissociada de outras políticas: política regional, do ambiente, económica, social e do emprego. O sector dos transportes produz, em termos de produto interno bruto, 10 % da riqueza da UE e comporta mais de 10 milhões de postos de trabalho, causando, no entanto, também cerca de 25 % das emissões totais de CO2. Destaco por isso que a descarbonização dos transportes deve ser uma prioridade. Neste contexto, há que salientar a possibilidade de internalização dos custos externos.

Esta só pode, todavia, contribuir de forma decisiva para a redução dos gases de escape e de ruído e reduzir os impasses nos transportes se estiverem preenchidas duas condições: por um lado, a internalização dos custos externos deve abranger todos os modos de transporte e, por outro, as receitas devem reverter em benefício da sustentabilidade da infra-estrutura.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório inclui orientações para o futuro do sector dos transportes que consideramos indiscutivelmente necessárias, como o investimento em meios de transporte ambientalmente mais sustentáveis e a sua correcta articulação, a elaboração de planos de mobilidade urbana sustentável, a promoção dos transportes públicos, o reconhecimento dos direitos dos passageiros, em especial das pessoas com mobilidade reduzida, a adopção de medidas que visem o incremento da segurança rodoviária e o respeito pelos direitos dos trabalhadores do sector. Todavia, este enunciado de orientações a prosseguir choca com a ênfase colocada na conclusão do mercado interno, ou seja, com a insistência na liberalização do sector, seja no transporte ferroviário, no transporte marítimo e nos transportes de cabotagem, seja no transporte aéreo.

O desmantelamento do sector público dos transportes e a sua privatização e consequente sujeição à lógica do lucro – como o evidencia claramente a experiência em diversos Estados-Membros (que o relatório omite) – subtrai-o ao controlo democrático dos cidadãos e conduz precisamente aos resultados contrários às intenções expressas no relatório, a uma notória degradação do serviço e à amputação e descaracterização da sua função social. Seja ao nível da segurança, qualidade e acessibilidade do serviço, seja ao nível dos direitos dos trabalhadores, entre outros aspectos.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − La relazione Grosch e' un'ottima base di partenza in attesa del Libro Bianco della Commissione Europea. Un maggiore sviluppo della comodalita' e dell'interoperabilita', una particolare attenzione alla questione della sicurezza (da garantire in alcuni comparti rafforzando il ruolo delle agenzie), il completamento del mercato unico, gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo degli ITS, rappresentano le linee guida da perseguire. Ma una delle sfide più importanti che ci attende, senza la quale gli altri obiettivi rischiano di rimanere lettera morta, e' quella di garantire finanziamenti adeguati per le reti TEN, a partire dalle prossime prospettive finanziarie attraverso l'istituzione di un apposito Fondo. In quest'ottica occorre guardare al Mediterraneo come collegamento naturale tra l'UE e i mercati emergenti dell'Est del mondo. Infine, condivido la necessita' di investire di più nella mobilita' urbana e in una logistica delle merci più moderna per decongestionare le aree urbane e diminuire le emissioni inquinanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le rapport réclame des transports plus sûrs, plus efficaces, moins polluants ... Rien que du très convenu et du très évident.

Cependant, plusieurs points ont retenu notre attention et motivé notre vote négatif: - l'habituelle focalisation sur les émissions de CO2 avec des objectifs chiffrés contraignants, tandis qu'il n'est fait mention qu'en passant des émissions de SOx et de NOx du transport maritime, par ailleurs paré de toutes les vertus écologiques; - la proposition de créer une agence européenne du transport routier, dont la pertinence est plus que douteuse, au vu des critiques sur l'efficacité réduite, les coûts importants, et la gestion aléatoire de bon nombres des multiples agences européennes existantes ; - la proposition de création d'un fonds européens pour les transports, et donc de dépenses supplémentaires, sans qu'il soit précisé comment elles seront financées ; - et surtout, la réaffirmation que la solution de tous les problèmes viendrait d'une libéralisation accrue du secteur et de l'extension du cabotage, notamment routier.

Or, on sait que cette libéralisation a eu des effets négatifs, notamment sur l'entretien des infrastructures ferroviaires existantes et donc sur la sécurité. On sait aussi, ou l'on devrait savoir, à quel point l'ouverture des transports nationaux aux opérateurs étrangers pose des problèmes de concurrence déloyale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Parliament today has sent out a strong message that Europe must move towards more sustainable transport. My own country, Scotland, has some of the most ambitious climate change legislation in the world and the Scottish government is active in promoting sustainable transport initiatives including support for cycling and walking, low carbon vehicles and alternative fuels. Today’s vote calls for more joined-up thinking across the whole of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Głosowałem za ostateczną wersją sprawozdania. Mam duże zastrzeżenia do wyniku głosowania nad poprawką numer 6 zgłoszoną przez grupę posłów z PPE.

Istota tekstu oryginalnego polegała na tym, że niewykorzystane środki funduszu spójności można inwestować na potrzeby inwestycyjne transportu. Jest to uzasadnione potrzebami inwestycyjnymi państw beneficjentów, co bardzo dobrze widać na przykładzie Polski. Ponadto oczekiwaliśmy kwoty ok. 23 mld euro na TEN-T, a otrzymaliśmy 3 razy mniej. Poprawka 6 nie przewiduje żadnych dodatkowych środków na transport, konserwuje stan niewykorzystania w planowanych zastosowaniach. Otrzymaliśmy, zamiast uelastycznienia funduszu, jego zakonserwowanie. Wyrażam podziękowanie koleżankom i kolegom, którzy głosowali za odrzuceniem tej poprawki numer 6.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Transportul este caracterizat prin multifuncţionalitate, având influenţe directe asupra sectorului economic, social şi teritorial. Acesta reprezintă un factor important în dezvoltarea Uniunii Europene şi a regiunilor sale, fiind o componentă esenţială a economiei europene. Industria transporturilor generează aproximativ 7% din produsul intern brut al Uniunii şi peste 5% din totalul locurilor de muncă.

În acelaşi timp, transporturile oferă acces cetăţenilor la multe dintre libertăţile lor, cum ar fi libertatea de a lucra şi de a trăi în diferite părţi ale lumii, libertatea de a face comerţ şi de a stabili contacte personale.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece susţin scopul politicilor europene în domeniul transporturilor, şi anume instituirea unui sistem de transporturi sustenabil, care să corespundă tuturor nevoilor economice, sociale şi ecologice ale cetăţenilor şi să încurajeze realizarea unei societăţi favorabile incluziunii şi a unei Europe pe deplin integrate şi competitive.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte ne se donne pas les moyens de mettre en place, dans le secteur des transports, les normes sociales et environnementales élevées dont il convient pourtant qu'elles sont indispensables. En se plaçant dans le cadre du marché du carbone, en validant la possibilité d'une augmentation du trafic aérien, en préconisant la libéralisation résolue de ce secteur pour plus de compétitivité, ce rapport réduit à néant toute exigence écologique digne de ce nom.

En se préoccupant seulement des infrastructures et jamais des conditions salariales des employés de ce secteur, il fait preuve d'une indifférence sociale qui est une signature du libéralisme nuisible qui tue le projet européen. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O sector dos transportes é fundamental para o desenvolvimento económico da União Europeia e das suas regiões, tendo influência directa sobre a competitividade e coesão social das regiões, e contribuindo também para a evolução e consolidação do mercado interno. Face ao seu peso na economia, este sector irá desempenhar um papel fundamental na Estratégia UE 2020, principalmente no que respeita à redução das emissões de CO2. Assim, e apesar da sua importância para a economia, emprego e mobilidade profissional e privada das pessoas, é necessário investir na melhoria ecológica dos transportes, nomeadamente do rodoviário, bem como na segurança, já que este sector foi o responsável pela morte de cerca de 39 000 pessoas em 2008. Deste modo, e apesar da crise que afectou gravemente este sector, este é o momento de se proceder a uma grande transformação do sector, tornando-o mais seguro, sustentável e eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Von Nachhaltigkeit im Verkehrswesen sind wir nach wie vor weit entfernt. Es hapert nicht nur an der Abstimmung innerhalb der Länder sondern auch untereinander, wie das Beispiel grenzüberschreitender Zugverkehr zeigt. Auch bei den wichtigen Verkehrsverbindungen im Rahmen der TEN-Projekte hinken wir dem Zeitplan bei weitem hinterher. Und von abgestimmten Fahrplänen, wie sie erneut gefordert wurden, sind wir meilenweit entfernt. Das vorliegende Papier ist im Wesentlichen quasi eine Wiederholung alter, nicht erfüllter Strategien. Aus diesem Grund habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), per iscritto. − Il testo approvato dall'aula fa fare un passo in avanti all'Europa in un settore particolarmente delicato come quello dei trasporti, fulcro del mercato unico, dal quale dipende la circolazione delle persone e delle merci e che assicura la coesione territoriale necessaria per lo sviluppo occupazionale ed economico con ricadute sui costi e sulla protezione dell'ambiente.

Siamo dell'avviso che anche nel settore dei trasporti debba essere dedicata sempre più attenzione al comparto sicurezza intesa sia come sicurezza per le merci trasportate che per i passeggeri e per la viabilità in generale.

Dal futuro sostenibile dei trasporti dipende l'economia europea e perciò l'occupazione, di conseguenza l'Unione dovrà impegnarsi a indicare in tempi brevi agli Stati membri alcuni obiettivi urgenti quali i tempi per la realizzazione delle piccole infrastrutture, la cui mancanza impedisce il flusso agevole delle merci e delle persone con grave danno per l'economia e peggioramento dell'inquinamento

Quindi tempi simili in tutta l'Unione europea per la realizzazione di queste opere, ma anche tempi certi per il ripristino di strade o rotaie interrotte da eventi naturali od imprevisti. La riconversione di parte del trasporto su gomma in trasporto su rotaia o via acqua, a tutt'oggi, rallentata dai troppi ritardi, è necessaria per evitare la perdita di posti di lavoro e il conseguente impoverimento di parte della popolazione.

Infine una particolare attenzione deve essere data alle aree periferiche o svantaggiate che rimangono tali proprio per carenza di sufficienti infrastrutture viabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio voto favorevole alla relazione Grosch in quanto ritengo che le linee guida e le istanze contenute siano equilibrate e mirino a uno sviluppo sostenibile dei trasporti, che da un lato sostiene un settore strategico per la crescita economica e dell'Europa stessa e dall'altro tiene conto del rispetto dell'ambiente.

Il settore dei trasporti contribuisce allo sviluppo, alla competitività dell'UE e al completamento del mercato interno, incidendo inoltre sulla qualità di vita dei cittadini. La comodalità, la qualità dei servizi pubblici, una migliore pianificazione degli investimenti infrastrutturali e di interoperabilità tecnica a lungo termine e un sostegno dell'innovazione tecnologica, la ricerca, l'efficienza energetica, le tecnologie pulite e la sicurezza sono fattori cruciali che mi auguro la Commissione terrà in conto nella redazione del prossimo Libro bianco.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Decarbonizarea traficului este un obiectiv politic semnificativ, care trebuie urmărit mai intens în viitor, deoarece efectele adverse ale transporturilor asupra sănătăţii şi mediului reprezintă o provocare importantă, în special în eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Pentru ca această decarbonizare să contribuie la reducerea considerabilă a cantităţii de gaze de eşapament şi a zgomotului, precum şi la reducerea gâtuirilor traficului, trebuie să fie îndeplinite două condiţii: internalizarea costurilor externe trebuie să includă toate mijloacele de transport, iar veniturile obţinute trebuie folosite pentru a spori durabilitatea infrastructurii.

Efectele crizei financiare şi economice asupra sectorului transporturilor nu trebuie neglijate, deoarece sectorul a reacţionat foarte sensibil la criză. Consider că această criză trebuie privită ca o ocazie pentru a oferi un sprijin specific sectorului transporturilor în viitor prin încurajarea investiţiilor. Acestea nu ar trebui să reprezinte doar un ajutor rapid, ci şi să contribuie la îmbunătăţirea performanţei de mediu şi a siguranţei, la crearea de noi locuri de muncă verzi, prin dezvoltarea atât a instrumentelor naţionale, cât şi a instrumentelor politice europene. Comisia şi statele membre trebuie să continue schimbul de bune practici (de exemplu în cadrul Convenţiei Primarilor, al iniţiativei CIVITAS ș.a.), care oferă comunităţilor şansa de a învăţa din experienţa celorlalţi cetăţeni europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Grosch own-initiative report on a sustainable future for transport was adopted by a large majority (559 in favour; 34 against; 82 abstentions). The Verts/ALE Group voted in favour. Unfortunately, our Amendments 4 (on a 30% CO2 reduction for the entire transport sector (169 in favour; 497 against)) and 5 (on sustainable EU infrastructure cofunding criteria (123 in favour; 540 against)) were rejected. Also, the REGI Committee’s Amendment 6 (on coordinating EU transport cofunding instead of creating a transport fund) was rejected by a narrow majority (311 in favour; 364 against).

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − La proposta serve da base per la preparazione del Libro bianco della Commissione con un particolare riguardo alla tutela dell'ambiente. La risoluzione ci vede favorevoli nonostante i rischi di posizioni troppo integraliste già espresse dal Parlamento. Non possiamo che bilanciare le esigenze della tutela ambientale all'attuale situazione di crisi economica che stiamo vivendo. Abbiamo trovato positivo il forte richiamo alla sicurezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Betänkandet vill påverka en kommande grönbok om en samlad transportpolitik. Jag har röstat nej, eftersom betänkandet förespråkar en total liberalisering av transportpolitiken. Länderna ska tvingas ge upp stora delar av sin skatte- och socialpolitik, liksom områden som utbildning och fortbildning – frågor som tillhör medlemsländernas kompetens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Considero o sector dos transportes um domínio essencial ao desenvolvimento da União Europeia e das suas Regiões, dada a sua influência na competitividade e na coesão económica, social e territorial das regiões e a sua contribuição para a efectiva realização do mercado interno europeu. É importante antever o futuro dos transportes em termos de sustentabilidade e de interoperabilidade e, deste modo, saúdo as propostas no documento que instituem objectivos a alcançar até 2020 e que visam, nomeadamente, uma redução percentual das emissões de CO2 e a redução da taxa de sinistralidade. Da mesma forma, olho de forma positiva para o aspecto da co-modalidade eficiente cuja dimensão é ainda mais relevante nas Regiões Ultraperiféricas, como é o caso da Madeira, nomeadamente no que respeita à articulação do transporte rodoviário, marítimo e aéreo.

Não apoio, porém, a iniciativa de criar um fundo específico para a dinamização do sector dos transportes por considerar que tal financiamento deve continuar a ser realizado pelos vários meios existentes e orientados pelas prioridades da política de coesão e cuja coordenação deve ser facilitada na execução das várias políticas europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul Grosch privind un viitor sustenabil pentru transporturi deoarece consider că recomandările acestuia ar trebui să se regăsească în viitoarea Carte Albă pentru dezvoltarea transportului trans-european.

Sectorul transporturilor este un sector vital, atât pentru dezvoltarea economică şi competitivitatea UE, cât şi pentru coeziunea economică şi socială a UE. Din păcate, resursele financiare alocate acestui sector sunt însă insuficiente. Bugetul TEN-T pentru perioada 2007-2013 este de doar 8,013 miliarde de euro, iar sumele alocate pentru transport prin politica de coeziune reprezintă doar 11% din totalul bugetului alocat acestei politici.

Solicit ca UE să aloce resurse financiare suplimentare pentru dezvoltarea sistemului de transport trans-european şi pentru integrarea acestuia cu sistemele de transport din ţările vecine Uniunii. De aceea, am votat împotriva amendamentului 6. Acest amendament intenţiona înlocuirea înfiinţării unui fond pentru transport care să dispună de mai multe resurse decât cele incluse deja în bugetul UE cu un mecanism pentru coordonarea utilizării diferitelor surse de finanţare existente pentru transporturi. Este evident că UE trebuie să asigure o mai bună coordonare a surselor de finanţare existente pentru sectorul transporturilor, dar este însă absolut necesar să fie create noi instrumente pentru finanţarea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de transport.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), in writing. − At present, the Baltic States are to a large extent isolated from the European transport network. We must strive to integrate the Baltic Sea region more closely into the TEN-T priority axes, including the rail axis from Berlin to the Baltic coast (TEN-T1) and the Motorways of the Sea (TEN-T 21). More emphasis should be also be put on short sea shipping and inland waterway transport, which is cost-efficient as well as increasingly environmentally friendly. In order to remain competitive in the future, many European ports – such as Klaipeda in Lithuania – need to modernise their infrastructure. However, the effects of the financial crisis on the transport sector should not be overlooked. Given the scale of necessary transport investments, it is vital to ensure European cooperation and to prioritise projects prudently. There is more to transport than merely trucks, traffic and tariffs. Transport also relates to the freedom of movement for persons and goods, as well as the development of the European single market. It also boosts employment. Above all, as recent high-profile train and plane crashes tragically reminded us, safety must continue to be one of the priority areas of future transport policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Z zadowoleniem przyjąłem wyniki dzisiejszego głosowania. Sprawozdawca Mathieu Grosch zaproponował osiągnięcie do 2020 roku niezwykle ambitnych celów. Między innymi opowiedział się za zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach, ograniczeniem śmiertelnych wypadków o 40%, zmniejszeniem drogowych emisji dwutlenku węgla o 20% oraz podwojeniem liczby pasażerów autobusów, tramwajów i kolei.

Zgadzam się z ogólnym przesłaniem dokumentu: jest konieczne stworzenie zrównoważonej i spójnej wizji przyszłości transportu jako sektora stanowiącego podstawę rynku wewnętrznego, który gwarantowałby swobodny przepływ osób i towarów oraz zapewniał spójność terytorialną w całej Unii Europejskiej.

Nie mogłem się jednak zgodzić na jedną z propozycji posła sprawozdawcy. Moje wątpliwości wzbudziła propozycja utworzenia funduszu transportowego. Mogłoby to spowodować w przyszłości odchodzenie od obecnego systemu podziału funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

 
  
  

Informe: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Traité de Lisbonne a permis de confirmer le droit de présenter des pétitions au Parlement européen, ce qui s’inscrit réellement dans un processus d’achèvement de la citoyenneté européenne. Cependant, la confusion persistante entre les compétences européennes et nationales et les compétences des institutions européennes souligne que les citoyens européens n’ont pas encore tout à fait conscience de leurs droits. C’est pourquoi, en votant pour ce rapport, j'ai soutenu la mise en place d’une meilleure information relative à la procédure de pétitions. En effet, une pétition européenne doit permettre aux citoyens de partager avec le Parlement leurs inquiétudes quant à l’impact des différentes politiques et législations de l’Union européenne dans leur quotidien. Ce rapport propose ainsi diverses possibilités qui me semblent judicieuses, telles qu’une amélioration de la page Internet consacrée aux pétitions sur le portail du Parlement ou la mise en place d’un guichet unique qui pourrait orienter les citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O PE é directamente eleito pelos cidadãos. Através do direito de petição, os cidadãos europeus têm a possibilidade de se dirigirem aos seus representantes, caso considerem que os seus direitos tenham sido violados. Cabe ao Parlamento a obrigação de investigar a situação e de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para pôr cobro a essas infracções, fornecendo aos cidadãos os meios de recurso mais apropriados e rápidos. O número de petições recebidas tem vindo a aumentar, embora nem todas tenham sido admissíveis, o que demonstra que cada vez mais os cidadãos vão tomando consciência deste seu direito, que permite avaliar o impacto da legislação europeia na vida quotidiana dos cidadãos da UE.

O Tratado de Lisboa reconfirmou esse direito como um pilar da cidadania europeia, e criou as condições necessárias para uma participação acrescida dos cidadãos no processo decisório da UE, de forma a reforçar a sua legitimidade e responsabilidade. Considero essencial criar incentivos a uma maior participação. Para tanto poderá contribuir a criação de um portal que contemple um modelo interactivo com diferentes etapas, aplicável às petições, para informar os cidadãos sobre as soluções que poderão obter através da apresentação de petições, e quais os domínios contemplados.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto a generalidade deste relatório, felicitando a Comissão das Petições pelo trabalho realizado em 2009. Um ano particularmente exigente para uma Comissão cuja agenda é definida pelos cidadãos no exercício do seu direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu.

A entrada em vigor do Tratado de Lisboa reafirma o direito de apresentar petições como pilar da cidadania europeia. Porém, as estatísticas, através do número de petições inadmissíveis, mostram que o direito de apresentar uma petição, enquanto instrumento que permite aos cidadãos europeus exporem junto do Parlamento as suas consternações com os efeitos das políticas e da legislação europeia no seu quotidiano, ainda não é correctamente utilizado por todos os que a ele recorrem.

Este facto evidencia a necessidade de prosseguir os esforços de informação e esclarecimento do cidadão europeu sobre os mecanismos e instrumentos da UE de que pode dispor. Assim, acolho como muito positiva a proposta de criação de um balcão único, ao nível da União Europeia, que tenha por objectivo orientar os cidadãos europeus quando estes procuram respostas e soluções para todas as questões sentidas como violações dos seus direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2009, criou as condições necessárias a uma participação acrescida dos cidadãos no processo decisório da UE com vista a reforçar a sua legitimidade e responsabilidade. É evidente que a legislação europeia tem um impacto directo nos cidadãos. Por isso, devem ser encorajados a ter uma forte atitude participativa de forma a pronunciarem-se sobre a eficácia, as insuficiências e as lacunas da legislação. O direito de petição consagrado no Tratado de Lisboa propicia a possibilidade de os cidadãos europeus se dirigirem ao Parlamento Europeu sempre que considerarem que os seus direitos foram violados.

O Parlamento Europeu através da sua Comissão das Petições investiga e procura resolver eventuais infracções. Estou certo de que o Parlamento Europeu será envolvido na formulação do direito de iniciativa dos cidadãos, de modo a que este instrumento possa alcançar plenamente o seu objectivo e garantir uma maior transparência e responsabilidade no processo decisório da UE, permitindo aos cidadãos propor melhorias ou aditamentos ao Direito da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O relatório anual da Comissão das Petições vem demonstrar que os cidadãos europeus se dirigem cada vez mais aos seus representantes quando consideram que os seus direitos foram violados. É, pois, importante melhorar o acesso às petições por parte dos interessados, nomeadamente através da internet e dos meios electrónicos. A maior parte das petições continuam a manifestar a preocupação relativa à implementação da legislação europeia em sede de mercado interno e de ambiente, pois é nestas áreas que os Estados-Membros mais falham na implementação das directivas comunitárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole sulla relazione annuale della commissione per le petizioni.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono state poste le basi necessarie per una più ampia e responsabile partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea. La petizione è un ottimo e fondamentale strumento di verifica dell´applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri e, in quest'ottica, decisiva è la collaborazione con le autorità nazionali e locali competenti e con la Commissione, con la quale è indispensabile promuovere un diverso e più efficace livello di cooperazione.

La promozione dell'iniziativa legislativa, infatti, è fondamentale per ridurre quel divario che i cittadini avvertono tra loro e le istituzioni europee. Questo meccanismo volto a ridurre il famoso deficit democratico va ulteriormente accresciuto e potenziato e soprattutto portato a conoscenza dei cittadini europei. Plaudo, in tal senso, alle iniziative proposte per lo sviluppo e la diffusione attraverso le nuove tecnologie, internet in particolare.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Iturgaiz report on the deliberations of the Committee on Petitions during the year 2009 has been adopted with a broad majority, without roll-call votes. I am a bit upset, however, because we, Greens/EFA, lost four amendments out of five: on the Committee on Petitions’ right to examine judgments by national courts when these violate EU law; on the Commission's responsibilities vis-à-vis infringement proceedings; on raising concrete examples of petition cases in the annual report; and on the internal procedures and working methods of the Committee on Petitions. The only amendment of ours adopted was a recital on the prohibitive cost of court procedures in some Member States. Thus the outcome could have been better.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution du Parlement européen car elle porte sur le rapport d'activités pour l'année 2009 de la commission des pétitions du Parlement. Au travers de cette résolution, cette commission fait le point sur un des droits directs dont les citoyens européens disposent pour faire valoir leurs points de vue au niveau des institutions européennes. C'est donc un instrument de démocratie et de citoyenneté.

Les principaux thèmes des pétitions concernent l'environnement, les droits fondamentaux, la justice et le marché intérieur, et proviennent essentiellement d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de Roumanie.

Je me félicite des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des recommandations de la commission des pétitions du PE pour améliorer son travail, mais aussi des propositions faites pour permettre un meilleur exercice de ce droit par les citoyens européens, comme la demande de simplification des procédures, et notamment la possibilité d'introduire une pétition via internet.

Un petit regret: que les citoyens français n'utilisent que peu cette procédure.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I voted in favour of the report by Mr Carlos Iturgaiz on the deliberations of the Committee on Petitions during 2009. Even though the report was mostly technical in nature, I believe it touched on some important issues that should be addressed in the future. According to the report, 46% of submitted petitions in 2009 were deemed inadmissible. This is far too high a number. As such, I strongly support the report’s recommendation for improving the information available to the citizens through the petitions web page on the EP portal. Petitions are important because they give the European Parliament a means to connect with its constituencies and vice versa. It is vital that citizens understand what specific issues petitions deal with and, subsequently, what courses of actions are available to them.

 
  
  

Informe: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Promovarea accesului la piața muncii și a calității locurilor de muncă au constituit priorități-cheie ale Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă și ale Pactului european pentru tineret, aceste obiective trebuind menţinute prin eforturi susţinute atât ale statelor membre, cât şi ale Comisiei Europene. Raportul din proprie iniţiativă votat astăzi cuprinde o serie de prevederi care subliniază necesitatea intensificării eforturilor statelor membre de a elabora strategii politice coerente care să fie concentrate asupra ofertei şi cererii de forţă de muncă, care să abordeze atât cantitatea, cât şi calitatea ocupării forţei de muncă, contribuind astfel la promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, voto a favore di questo documento perché sono consapevole che le conseguenze della crisi finanziaria gravano fortemente sulle spalle dei giovani europei, il cui tasso di disoccupazione si aggira sul 20%, il doppio del tasso di disoccupazione complessivo a livello comunitario, ed è purtroppo destinato a salire ulteriormente. Si rendono dunque necessarie delle strategie orientate a promuovere e facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e a rafforzare e rendere più fluido il processo di transizione dal mondo scolastico/accademico al mondo del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La récession économique qui a touché l’ensemble de l’Union européenne a exposé plus que jamais les jeunes aux risques de précarité, et en particulier au chômage. La précarité qui touche les jeunes engendre un coût non seulement économique mais avant tout social. Ce rapport d'initiative visait à identifier les difficultés actuelles et à proposer quelques solutions. Pour l'essentiel, il appelle au développement des investissements économiques et politiques en faveur de la création d’emplois, de l’éducation et de la formation, au renforcement des régimes de sécurité sociale, à la dynamisation du marché du travail et à la promotion du travail décent. Pleinement en accord avec ces objectifs, j'ai voté en faveur de ce rapport. Bien entendu, il ne s'agit pas uniquement d'affirmer haut et fort ces objectifs mais il faut désormais mener une vraie politique économique et sociale à l'échelon européen, afin d'améliorer l'accès des jeunes au marché du travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non posso che sostenere la relazione della collega Turunen volta a promuovere l'accesso dei giovani al mercato del lavoro attraverso il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti. Infatti, la crisi occupazionale giovanile risulta oggi essere uno dei temi più preoccupanti e una delle conseguenze della crisi economica che richiedono un intervento immediato e concreto.

È in questo senso che si inseriscono gli emendamenti che ho apportato al testo. I miei interventi sottolineano, da un lato, l'importanza del legame tra il mondo della formazione e le imprese del nostro territorio per la creazione della competenze necessarie e, dall'altro, quello della flessicurezza, che concilia le esigenze delle aziende e dei giovani lavoratori.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Aproape un sfert dintre tinerii Uniunii Europene cu vârste de până în 25 de ani nu au, în prezent, un loc de muncă. În cifre, asta înseamnă că aproape 6 milioane de tineri sunt şomeri acum, iar această realitate se traduce inclusiv prin sărăcirea bugetelor naţionale, care consumă bani pentru întreţinerea acestor tineri, fără a încasa taxe şi impozite de la ei.

Dezvoltarea, la nivel european global şi la nivelul fiecăruia dintre statele membre, a unor programe de stimulare pentru angajarea acestei enorme resurse umane cu entuziasmul intact şi proaspăt ieşită din şcoală nu poate aduce decât rezultate optime, din punct de vedere economic, pentru toată lumea.

Este pentru prima oară în ultimii 30 de ani când Europa se confruntă cu cifre atât de dramatice când vine vorba de gradul de angajare a tinerilor în câmpul muncii. După cum semnalează anumite studii, şomerii la vârste tinere au toate şansele să repete acest comportament de-a lungul vieţii, iar acest lucru nu se poate traduce decât în punerea unei poveri inutile, pe termen lung, pe umerii bugetelor naţionale şi ai celui european.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα αποχή στην έκθεση, γιατί, παρά τα θετικά σημεία για τα δικαιώματα των νέων εργαζομένων που είχε η έκθεση στην αρχική της μορφή, δυστυχώς ορισμένες ιδιαίτερα αρνητικές τροπολογίες ψηφίστηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίσης, η εισηγήτρια, παρά τις προσπάθειες για στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων των νέων εργαζομένων και παροχή σε αυτούς κοινωνικών υπηρεσιών, επιμένει δυστυχώς στη λογική της flexicurity. Γνωρίζουμε όμως πως όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρξει "ισορροπημένος" συνδυασμός ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια στην εργασία των νέων αλλά πως αυτή η αντίληψη έχει προκαλέσει την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και λειτουργεί προς όφελος του Κεφαλαίου και όχι των εργαζομένων και της κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A actual crise económica tem levado a uma enorme subida das taxas de desemprego, tendo tido um embate especialmente acentuado junto da população mais jovem. Cerca de 21,4 % dos jovens da UE encontram-se desempregados e mantidos à margem da economia, o que se torna ainda mais grave se considerarmos que com o envelhecimento da população estamos a pôr em causa o próprio futuro económico e social da UE. Também são os jovens trabalhadores que ocupam empregos mais precários, temporários, de baixa qualidade, com salários mais baixos e menos segurança social.

É fundamental que se encontrem novas possibilidades de emprego, que tenham um carácter digno, regular e permanente, permitindo que esses jovens se tornem auto-suficientes. Cabe aos EM investir ao nível político e económico na criação de emprego. Deverão assegurar uma igualdade de acesso à educação, investir na educação e formação e reforçar o sistema de orientação escolar de forma a reduzir o risco de abandono e insucesso escolar.

Cabe à UE definir estratégias comuns e, nesse sentido, apoio a proposta do Relator para a criação de uma Garantia Europeia da Juventude que possa assegurar que qualquer jovem da UE tenha o direito de receber uma oferta de emprego, estágio ou formação profissional após um período máximo de 4 meses de desemprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. O desemprego jovem é um dos problemas mais importantes e urgentes que a Europa enfrenta, atingindo actualmente 5,5 milhões de jovens com menos de 25 anos em todo o espaço da União. Um problema estrutural que viu a sua dimensão e impactos económico e social fortemente ampliados pela recente crise económica. É, portanto, com sentido de responsabilidade e a consciência de que é preciso inscrever a juventude entre as prioridades da agenda política que voto favoravelmente este Relatório. Ao premente problema do desemprego jovem associam-se outros riscos e custos sociais e económicos para as nossas sociedades. Estes reflectem-se, por exemplo, na perda de oportunidades de crescimento económico, na erosão da base tributária e respectivas consequências no investimento público, no aumento da despesa em assistência social, ou mesmo no risco de desemprego de longa duração e exclusão social. Entendo que não nos podemos resignar a perder os jovens europeus para a exclusão social. Pelo contrário, a Europa tem muito a ganhar se conseguir incluir os jovens no mercado de trabalho e na sociedade, através de uma abordagem integrada, de estratégias comuns e da combinação coerente de políticas educativas, financeiras, laborais e sociais que confiram robustez à política de juventude.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I support this report, which encourages Member States to create efficient incentives, such as employment subsidies or insurance contributions for young people, guaranteeing decent living and working conditions. There should be better childcare opportunities for young parents, such as all-day schools, and incentives for employers, in both public and private sectors, to set up childcare structures, facilitating the possibility for young mothers to participate in the labour market. Member States are also encouraged to ensure that all young people are individually entitled to a decent level of income that secures for them the possibility of creating an independent adult life. Parliament suggests that the Council and the Commission come forward with a European Youth Guarantee securing the right of every young person in the EU to be offered a job, an apprenticeship, additional training or combined work and training after a maximum period of six months of unemployment. Our youth could become a lost generation with the current crisis. Europe needs to help young graduates and other young people entering the labour market for the first time to gain access to quality traineeships and jobs.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), par écrit. – Plus de 20% des jeunes sont aujourd'hui au chômage en Europe et de nombreux autres occupent des emplois précaires, sans protection sociale. La prolifération des stages précarise les jeunes actifs et est un vecteur de dumping social à l'encontre des autres salariés, en exerçant une pression à la baisse sur les salaires et en se substituant à des postes de travail normaux. Le rapport Turunen demande à la Commission et aux États membres de se mobiliser afin de faire de l'accès des jeunes à des stages et à des emplois de qualité une priorité, et de leur garantir des revenus décents.

Il est inadmissible que certains États prévoient un salaire minimum plus bas pour les jeunes. Avec ce rapport, le Parlement demande également la mise en place d'une "garantie européenne pour la jeunesse" qui donne le droit à chaque jeune de l'UE de se voir offrir un emploi, un contrat d'apprentissage, une formation complémentaire ou un emploi combiné à une formation, à l'issue d'une période de chômage de 4 mois, et l'élaboration d'une "charte européenne de qualité en matière de stages" incluant des normes relatives à leur durée maximale, aux indemnités minimum et aux prestations de sécurité sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. − Vlivem hospodářské krize samozřejmě došlo i k nárůstu míry nezaměstnanosti v EU. Mladí lidé byli tímto společně s předdůchodovými ročníky zasaženi nejvíce. Nezaměstnaných mladých lidí do 25 let máme více než 5,5 milionu, tj. 21,4 %, což představuje téměř dvojnásobek míry průměrné nezaměstnanosti v EU. Nezaměstnanost mladých lidí je velkým problémem. Způsobuje na jedné straně ztrátu nadějí a životního elánu daných osob, jejich postupné úplné sociální vyčleňování, pokles daňové základny státu, zvýšení sociálních výdajů státu a na druhé straně přináší větší míru chudoby, nemocnosti a kriminality. V Evropě tradičně očekáváme, že mladí budou přispívat rodičům a prarodičům, a zejména v dobách ekonomické krize jim budou i finančně pomáhat.

Jak ovšem mají toto naše očekávání naplnit, když sami při vstupu do pracovního procesu jsou nezaměstnaní. Všechny členské státy by měly přijímat priority a strategie vycházející z jejich národních specifik, ale my bychom měli dát na celounijní úrovni boji proti nezaměstnanosti mladých v EU společné strategie. Zpráva kolegyně Turunen je prvním takovým krokem a plně ji podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Apreciez aprobarea raportului privind promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii şi consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor şi uceniciilor, ca fiind un pas înainte spre îmbunătăţirea calităţii muncii în Europa, unul din obiectivele strategiei UE 2020.

Şomajul în rândul tinerilor reprezintă una dintre problemele cele mai urgente ale Europei. Toate statele membre trebuie să intervină şi să combată şomajul în rândul tinerilor prin priorităţi politice şi strategii care să reflecte specificul naţional. UE trebuie, în acelaşi timp, să fie unită în ceea ce priveşte strategiile comune. Această provocare referitoare la tineret necesită o abordare integrată şi coerentă, care să îmbine intervenţii la nivel atât macroeconomic, cât şi microeconomic, să se concentreze asupra ofertei şi cererii de forţă de muncă şi să abordeze atât cantitatea, cât şi calitatea ocupării forţei de muncă. Este necesară o combinaţie coerentă a politicilor educaţionale, financiare, sociale şi a celor din domeniul ocupării forţei de muncă.

Prin investiţiile economice şi politice în noi locuri de muncă, în educaţie şi formare profesională, într-o piaţă a muncii mai dinamică, precum şi în munca decentă, putem transforma piaţa europeană a muncii şi putem reorienta tendinţele actuale către un viitor mai bun pentru tineri.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo ao fomento do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e reforço do estatuto dos estágios e aprendizes, ambos fundamentais para garantir que não seja a juventude a pagar os custos da actual crise. É necessário promover, igualmente, a participação das jovens mães no mercado de trabalho, através do alargamento das redes de estruturas, com qualidade, de acolhimento de crianças.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A relatora termina a sua exposição de motivos com a seguinte exortação: Transformemos a Geração Perdida na Geração da Esperança. Subscrevo o desejo e a boa vontade que esta afirmação encerra e desejaria ter mais certezas de que esta inversão ainda é possível. Reconheço a existência de uma clara separação entre a vida escolar e académica e o mercado de trabalho, bem como a necessidade de colmatar esta ruptura de modo a que seja possível uma transição mais fácil da escola para o emprego, e proceder à avaliação relativa à adequação entre o que é ensinado e a vida profissional. Se o estatuto actual de quem aprende é manifestamente diferente, para melhor, do que acontecia no passado, também é certo que, em muitos casos, aos estagiários de hoje não é dada formação efectiva apropriada às suas necessidades e expectativas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Dada a actual crise económica, temos hoje na UE mais de 5,5 milhões de jovens com menos de 25 anos no desemprego, número que equivale ao dobro da taxa de desemprego total. O desemprego dos jovens acarreta pesados custos sociais e económicos para as nossas sociedades, resultando na perda de oportunidades de crescimento económico, numa erosão da base tributária que entrava o investimento em infra-estruturas e serviços públicos, no aumento dos custos da assistência social e no subaproveitamento do investimento feito em educação e formação. A juventude da Europa é um manancial de recursos humanos não aproveitados. As previsões relativas à situação económica e social exigem acção.

Congratulo-me por isso com a adopção deste relatório que pretende criar mais inclusão no mercado de trabalho através de melhores empregos, de uma transição adequada para o mercado de trabalho e do combate à precariedade das condições de trabalho. Destaco neste contexto as propostas que fiz para que o orçamento da UE de 2011 tenha como prioridade a juventude. Refiro ainda a proposta destinada a ajudar os jovens à obtenção do primeiro emprego no mercado de trabalho europeu através do Erasmus 1.° Emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. É certo que este relatório dá visibilidade ao grave problema do desemprego juvenil, que actualmente está a uma taxa dupla do desemprego em geral, mas não adiantam medidas de fundo que, de facto, resolvam a situação, o que exigiria uma ruptura com as políticas actuais do Pacto de Estabilidade e outras políticas monetaristas, liberais e anti-sociais que estão em vigor.

Embora dando ênfase ao combate ao desemprego juvenil, à promoção de formação e emprego para os jovens e à necessidade de se acabar com os abusos relacionados com os estágios e formações, muitas vezes não remuneradas, transformados numa substituição do posto de trabalho, em vez de um complemento da educação e formação, o relatório não aponta caminhos seguros para sair desta situação.

Mas mais preocupante ainda é a defesa do conceito de flexigurança como uma forma de acabar com o desemprego juvenil e uma forma de transição do sistema educativo para o mercado de trabalho. Ora, o que a realidade nos demonstra é que isso está a significar a precariedade de um trabalho mal pago e inseguro que impede qualquer projecto de vida dos jovens. Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – 5,5 millions d'Européens de moins de 25 ans, c'est-à-dire près d'un jeune sur cinq, sont aujourd'hui au chômage, sans compter ceux qui occupent des emplois précaires. Les moins de 25 ans sont les premières personnes à être touchées par la crise économique actuelle. La politique de formation des jeunes doit alors être ambitieuse pour permettre aux jeunes d'acquérir des compétences plus adaptées aux besoins des entreprises : les stages et apprentissages doivent être plus nombreux, mais il faut aussi veiller à ce que ceux-ci soient de bonne qualité (contenu des stages, durée de l'apprentissage, indemnités versées au stagiaire...) afin de protéger les jeunes d'éventuels abus de la part des employeurs. Malgré des compétences "sociales" limitées, l'Union européenne doit ainsi promouvoir une mobilisation dans ce domaine, et c'est la raison pour laquelle j'ai voté avec conviction en faveur de cette résolution qui propose quelques pistes face à la difficile situation de la jeunesse européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Étant donné les multiples difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes Européens – chômage, précarité salariale, financière et sociale –, il était urgent que le Parlement européen agisse de façon plus ferme pour remédier à cette situation. C'est pourquoi j'ai voté en faveur du rapport d'Emilie Turunen car il présente, selon moi, de nombreuses garanties en matière de protection de la jeunesse européenne, comme par exemple l'élaboration d'une "charte européenne de qualité en matière de stage", la création d'un revenu minimum pour chaque jeune, ou encore la mise en place de la "garantie européenne de la jeunesse". Même si toutes les propositions ne seront pas suivies d'effet contraignant, je pense que les jeunes Européens ont besoin d'être pris en compte de façon plus efficace dans les politiques de l'Union, car ils représentent l'avenir de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch, Britta Reimers und Michael Theurer (ALDE), schriftlich. Striktere Regelungen für Praktika sind ohne Zweifel wichtig. Die FDP im Europäischen Parlament hat sich hierfür eingesetzt. Oft arbeiten junge Menschen monatelang ohne Bezahlung in der Hoffung, danach doch eine feste Anstellung zu bekommen. Das ist kein haltbarer Zustand. Praktika dürfen keine Arbeitsplätze vernichten. Allerdings soll mit der heutigen Plenarabstimmung zukünftig der Weg für ein komplettes Verbot unbezahlter Praktika eingeschlagen werden. Das halten wir für ein falsches Signal. Es sollte auch weiterhin möglich sein, zum Beispiel ein dreimonatiges, unbezahltes Praktikum zu machen. Es gibt viele gemeinnützige oder soziale Organisationen, bei denen ein junger Mensch spannende und interessante Erfahrungen sammeln kann. Solche Einrichtungen sind aber häufig nicht in der Lage, ein Praktikantengehalt zu zahlen. Zentrales Kriterium sollte die Dauer eines Praktikums sein. Bei jedem Praktikum, das länger als sechs Monate läuft, kann der Arbeitgeber auf Arbeitsleistung bauen. Ab dann sollte auch eine Entlohnung erfolgen. Die heute getroffene Entscheidung ist praktisch nicht umsetzbar und schießt über das Ziel hinaus. Dieser Teil der Entschließung wird von uns daher nicht mitgetragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), par écrit. – Les jeunes ne devraient pas rester au chômage plus de quatre mois, c'est un constat avec lequel je suis d'accord. Le rapport sur l'emploi des jeunes propose une "garantie européenne pour la jeunesse" afin de permettre aux jeunes de bénéficier d'un revenu décent et de stages de qualité. Dans le contexte de chômage aggravé des jeunes dans les régions ultrapériphériques, et en particulier à la Réunion, je soutiens pleinement toute mesure plaidant pour l'insertion de la jeunesse dans le monde du travail et contre sa précarisation. Si garantir le droit pour chaque jeune de se voir offrir un emploi, un contrat d'apprentissage, une formation complémentaire ou un emploi combiné à une formation, à l'issue d'une période de chômage maximale de quatre mois, a valeur de proclamation, des mesures concrètes doivent maintenant découler de ce rapport du Parlement. Voilà pourquoi j'ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − My colleague Ms Turunen's report makes the important call for Member States to support more and better apprenticeship schemes. Apprenticeships offer a vital entry for young people into the world of employment which will in turn help us get the economy going again. The Scottish Government last year set a target of securing 18 500 apprenticeships in the year; by March that target had been exceeded and some 20 000 positions had been secured. It is essential that this good work is built upon and governments around the EU must strive to create more opportunities for our younger generation.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pranešimui, kadangi ekonomikos nuosmukis sukėlė didžiulį Europos Sąjungos nedarbo rodiklių padidėjimą, jaunimui tai sudavė labai didelį smūgį. Šiandien daugiau kaip 5,5 mln. jaunuolių (21,4 proc.) iki 25 metų yra bedarbiai ir šis skaičius yra dvigubai didesnis už bendrą nedarbo lygį. Jaunimo nedarbas yra viena iš Europos neatidėliotinų sprendimų reikalaujančių problemų. Dėl jo prarandama ekonomikos augimo galimybė, gali būti suardyta mokesčių bazė, o tai kenkia investicijoms į infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas. Taip pat dėl to didėja gerovės užtikrinimo sąnaudos ir nepakankamai išnaudojamos investicijos į švietimą ir mokymus. Visos valstybės narės privalo imtis veiksmų ir kovoti su jaunimo nedarbo problema atsižvelgiant į nacionalinį specifiškumą. Būtina užtikrinti augimą ir kurti naujas darbo vietas, ypač jauniems žmonėms, pirmenybę teikti verslo ir švietimo paslaugų teikėjų bendradarbiavimui. Valstybėms narėms reikia užtikrinti lygias visų asmenų galimybes į išsilavinimą, garantuojant teisę į nemokamą ir pakankamai finansuojamą mokslą nuo vaikų darželio iki studijų bei finansinę paramą jauniesiems studentams. Būtina skatinti valstybes nares ir toliau investuoti į išsilavinimą ir mokymus, netgi esant fiskaliniams suvaržymams. Svarbu yra jaunų žmonių finansinė nepriklausomybė, kuri jiems garantuotų galimybę gyventi ekonomiškai nepriklausomą gyvenimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, ho votato a favore della relazione sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e sul rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti, perché credo fondamentale promuovere e sostenere l'occupazione giovanile. Oggi, purtroppo, assistiamo ad un periodo di grave crisi finanziaria, che ha causato un notevole aumento dei tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile. I dati statistici di recente rilevati dimostrano, infatti, che i giovani under 25 senza un lavoro sono oltre 5,5 milioni, cioè il 21,4% della popolazione giovanile europea, cifra che rappresenta il doppio del tasso di disoccupazione complessivo. Dinanzi a tale situazione, si è reso necessario chiedere al Consiglio e alla Commissione la definizione di una strategia occupazionale che si concentri sull'elaborazione di politiche che possano garantire ai giovani europei un accesso mirato al mondo del lavoro, al fine di evitare i costi sociali ed economici che la disoccupazione giovanile comporta per la nostra società. Prioritaria è, inoltre, l'adozione di pacchetti di interventi che consentano, da un lato, un forte incentivo per investimenti in materia di istruzione, ricerca e mobilità e, dall'altro, delle possibilità per un più agevole accesso agli strumenti di finanziamento per i giovani che vogliono svolgere attività di impresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), schriftlich. Ich habe heute für den Initiativbericht zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gestimmt. Mit der Annahme des Berichts haben wir beschlossen, verstärkt gegen den Missbrauch von Praktikanten-Arbeit vorzugehen. Kommission und Mitgliedstaaten wurden vom Europäischen Parlament aufgefordert, Mindeststandards für Praktika zu empfehlen. Eine Europäische Qualitätscharta für Praktika soll vorgelegt werden. Ich biete seit Jahren vielen jungen Menschen die Möglichkeit, in meinem Abgeordneten-Büro in Brüssel oder Straßburg Praktika zu absolvieren und spreche mich daher für die Förderung des Praktikantenstatus aus. In Zeiten globalisierter Arbeitsmärkte und der Finanzkrise ist eine solide, praxisnahe Ausbildung besonders wichtig. Praktika sind eine exzellente Möglichkeit, Anforderungen des Arbeitslebens kennen zu lernen und eigenen Fähigkeiten zu testen.

Voraussetzung ist, dass Praktikanten zu gerechten Bedingungen arbeiten und die Ausbildung im Vordergrund steht, nicht der Ersatz für festangestellte Mitarbeiter. Neben einer Beschreibung der Praktikumsstelle und der zu erwerbenden Qualifikationen sollte die Charta Begrenzungen der Arbeitszeit und Empfehlungen für eine Entlohnung enthalten. Das ist ein klares Signal für unsere jungen Europäerinnen und Europäer.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − This is a hugely important report, encouraging Member States to give particular attention to youth employment. The financial crisis has had a significant effect on youth unemployment, which is now as high as 40% in some Member States. Identifying the barriers which young people face – such as earning a living wage and having access to childcare for young parents – is crucial in helping them back into work. I support the Parliament’s calls for a European Youth Guarantee to provide training, apprenticeships and jobs for Europe's young people, and recognising the long-term effects on society of high youth unemployment.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Afirmăm adesea că tinerii reprezintă viitorul Europei. În ciuda strategiilor care ţin cont de acest lucru, statisticile indică faptul că şomajul afectează în mod disproporţionat tinerii. E grav că în rândul acestora şomajul are o rată dublă faţă de media europeană. Din păcate, nici perspectiva nu e încurajatoare.

Tocmai de aceea, consider binevenit proiectul de raport privind accesul tinerilor pe piaţa muncii, cu atât mai mult cu cât nu putem prevedea în acest moment cu exactitate sfârşitul crizei economice. Personal, am depus mai multe amendamente la avizul elaborat de Comisia pentru Cultură şi Educaţie pentru proiectul de raport votat astăzi. Am subliniat importanţa educaţiei antreprenoriale, ca parte integrantă a formării de aptitudini necesare noilor tipuri de slujbe, dar şi necesitatea de a dezvolta programe specifice pentru persoanele tinere cu dizabilităţi. În lipsa acestor măsuri, va fi dificil să le asigurăm şanse cât mai mari la pătrunderea pe piaţa muncii.

Nu în ultimul rând, cred că este util să încurajăm programele de mobilitate destinate inclusiv tinerilor angajatori, la fel cum este extrem de important să generalizăm stagiile de practică, menite să completeze programa şcolară şi să le ofere tinerilor posibilitatea de a câştiga experienţă şi deschidere către piaţa muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O desemprego dos jovens é um dos problemas mais prementes da Europa. Com a recessão económica mundial, este problema toma uma proporção ainda mais preocupante, uma vez que nos confrontamos com mais de 5,5 milhões de jovens, com menos de 25 anos, no desemprego. Desta forma corremos o risco de perder uma geração para a exclusão social, pondo em causa o futuro económico e social da UE. O desemprego dos jovens traduz-se em enormes custos sociais e económicos para as nossas sociedades, afectando consequentemente e de forma gravosa a oportunidade de crescimento económico, numa perda de tributação que atrasa o investimento em infra-estruturas e serviços públicos, num aumento dos custos da assistência social e num subaproveitamento do investimento feito em educação e formação. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Arbeitslosigkeit ist jung und weiblich, und in der Krise verstärkt sich dieser Trend zunehmend. Gerade der Berufseinstieg gestaltet sich immer schwieriger; das wird ausgenutzt, und junge Arbeitnehmer werden in unsichere Zeitarbeitsverhältnisse gezwängt oder in aneinander gereihten Praktika ausgebeutet. Nur wenn man sich um die junge Generation kümmert und die Einstiegschancen verbessert, können diese einerseits ihr Potential in die Gesellschaft einbringen und andererseits irgendwann an Familienzuwachs denken. Bei unsicheren Verhältnissen brauchen wir uns über niedrige Geburtenraten nicht wundern. Ich habe mich der Stimme enthalten, da der Bericht zwar einen Ansatz darstellt, auf einige Problematiken jedoch nicht ausreichend eingegangen wurde.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – Je tiens à féliciter ma collègue Emilie Turunen pour son rapport, qui propose que le Conseil et la Commission présentent une garantie européenne pour la jeunesse, offrant à chaque jeune de l'UE le droit de se voir proposer un emploi, un contrat d'apprentissage, une formation complémentaire ou un emploi combiné à une formation, à l'issue d'une période de chômage maximale de quatre mois.

J'appelle la Commission et le Conseil à élaborer, à la suite de ce rapport, une "charte européenne de qualité en matière de stages" afin de garantir la valeur pédagogique des stages et d'éviter l'exploitation. Il ne faut pas oublier que certaines législations nationales peuvent être considérées comme discriminatoires en termes de revenus, car elles empêchent les jeunes d'être autonomes financièrement. Essayons, avec le Conseil et la Commission, de garantir aux jeunes un revenu décent!

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), per iscritto. − Il provvedimento approvato in aula sottolinea l'importanza di adottare un approccio ai giovani e all'occupazione basato sui diritti, evidenziando l'aspetto qualitativo del lavoro dignitoso che non deve essere compromesso da parametri che vanno al di là di norme fondamentali sul lavoro quali la qualità dello stesso, l'orario, il salario minimo, la previdenza sociale nonché la sicurezza e la salute dei tirocinanti e lavoratori.

Occorre ricordare che proprio in un momento di difficoltà economica e occupazionale c'è la necessità per i giovani di affermare, in maniera inequivocabile, che il futuro dell'Europa non può essere solo legato al potenziamento dell'economia dei servizi ma va difesa l'industria manifatturiera e potenziata la ricerca attraverso finanziamenti comunitari che, nell'era della mondializzazione, devono essere indirizzati anche per la protezione della proprietà intellettuale e per l'artigianato, come strumento della piccola o micro impresa per creare sviluppo e occupazione.

Inoltre c'è ancora molto da fare, e in tempi brevi, per garantire l'equiparazione di tutti i titoli di studio, gli Stati membri devono compiere uno sforzo collettivo per raggiungere un'armonizzazione dei contratti che agevolano l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro e favorire un accesso facilitato al credito per l'acquisto o comunque l'affitto di una casa dove poter vivere e di un luogo nel quale esercitare un'eventuale attività autonoma.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Kryzys najmocniej uderzył w osoby wkraczające dopiero na rynek pracy. Nie mam wątpliwości, że bezrobocie ludzi młodych jest obecnie jednym z największych problemów UE. Nawet jeśli młodzi pracę zdobędą, bardzo często pracują w oparciu o tzw. „śmieciowe” umowy o pracę. Wiele emocji budzą również staże pracownicze. Z jednej strony odgrywają bardzo pozytywną rolę, umożliwiają młodym osobom zdobycie ważnych praktycznych kwalifikacji. Z drugiej często sprowadzają się do sytuacji, w której praca, która powinna być wykonywana przez etatowego pracownika, jest wykonywana za darmo przez stażystę. W niektórych firmach w Polsce obowiązuje zasada, że każdego dobrze płatnego specjalistę da się zastąpić skończoną liczbą darmowych stażystów. Takie podejście nie wpływa dobrze ani na rynek pracy, ani tym bardziej na pozycję pracowników. Z wielką radością przyjmuję podjęcie tego problemu przez PE, co zaowocowało opracowaniem szeregu rozwiązań zmierzających do poprawy pozycji młodych pracowników. Popierając je, zdecydowałem się głosować za sprawozdaniem w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido l'approccio della relazione dell'on. Turunen: la disoccupazione giovanile rappresenta uno dei problemi più urgenti che l'Unione europea si trova ad affrontare. Si rischia di condannare una generazione all'esclusione sociale e di giocare d'azzardo con il futuro economico e sociale dell'UE.

La disoccupazione giovanile comporta elevati costi sociali per le nostre società, che si traducono nella perdita di opportunità di crescita economica, nell'erosione della base imponibile che mina gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi pubblici, in un aumento dei costi sociali e in un sottoutilizzo degli investimenti a favore dell'istruzione e della formazione. L'Unione europea deve avere strategie comuni!

È necessario un approccio integrato e coerente che integri interventi microeconomici e macroeconomici, incentrato sull'offerta e sulla domanda di lavoro e in grado di assicurare sia la quantità sia la qualità dell'occupazione. Investendo economicamente e politicamente nella creazione di nuovi posti di lavoro, nell'istruzione e nella formazione, in regimi di previdenza sociale più forti, in un mercato del lavoro più dinamico e in un lavoro dignitoso, è possibile trasformare il mercato del lavoro dell'Unione europea e reindirizzare le attuali tendenze verso un futuro migliore per i giovani.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το άρθρο 63 της συγκεκριμένης έκθεσης αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι οι νέοι να μπορούν να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι δικαιούνται ατομικά ένα αξιοπρεπές εισόδημα που τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας οικονομικά ανεξάρτητης ζωής. Η συγκεκριμένη σε όλη την Ευρώπη παράγραφος προστίθεται σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη νεολαία. Η ανεργία σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνει πρωτοφανή αύξηση με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ελλάδα όπου η ανεργία μεταξύ των νέων σήμερα ανέρχεται στο 27,5%. Παράλληλα, η συμπίεση των μισθών προς τα κάτω λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής δεν επιτρέπει την ανεξαρτητοποίηση των νέων από την πατρική στέγη αλλά και εμποδίζει την δημιουργία οικογένειας. Οι νέοι σήμερα χρειάζονται ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να ορθοποδήσουν και να διαμορφώσουν τη ζωή τους. Η παράγραφος 63, αν και έχει διακηρυκτική αξία, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επομένως την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Provocările pe calea realizării unei „Europe a tinerei generaţii” sunt acelea de a mobiliza în mod activ investiţiile, de a crea noi locuri de muncă şi a oferi oportunităţi de formare profesională.

Statele membre trebuie să încurajeze angajatorii să ofere locuri de muncă stabile şi de lungă durată tinerilor şi o plată care să reflecte nivelul lor de efort şi capacităţile lor profesionale şi intelectuale, să-i protejeze împotriva contractelor care conţin clauze care îi aşează în poziţii precare în raport cu angajatorul, să asigure un echilibru de gen în ceea ce priveşte condiţiile de angajare între tinerele femei şi bărbaţi la început de carieră şi, nu în ultimul rând, să asigure accesul tinerilor şi al tinerelor mame la mecanisme de protecţie socială.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Dans un monde idéal, le chômage des jeunes serait hors-la-loi. La réalité est tout autre: 5,5 millions d'européens de moins de 25 ans n'ont pas d'emploi, de salaire, vivent un quotidien d'incertitude et de doute. Si Royaume-Uni, Espagne et France sont les pays les plus touchés, la situation n'est pas très différente en Belgique. Depuis 2000, le chômage des jeunes à Bruxelles n'est jamais passé sous la barre des 30%. La faute à un décrochage scolaire prématuré, à l'absence de maîtrise des langues, au manque de partenariats entre écoles et entreprises.

C'est pourquoi et malgré ses compétences limitées en matière de politique sociale, l'Union européenne doit promouvoir l'accès des jeunes au marché du travail. Le rapport Turunen va dans ce sens. Il esquisse des pistes novatrices pour endiguer le chômage des jeunes. La recommandation nouvelle d'une "charte européenne de qualité en matière de stages" afin d'éviter la banalisation du stage participe de cette logique. Elle s'accompagne de l'idée ambitieuse de garantir une formation à chaque jeune au chômage depuis plus de quatre mois. Elle défend aussi l'idée d'un "revenu décent" pour le jeune actif, diplômé ou non. Ne fut-ce que parce qu'on se souvient toujours de son premier salaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien au rapport de ma collègue Emilie Turunen, dont l'objectif est de proposer des réponses à la difficile situation de la jeunesse européenne, confrontée au chômage - qui touche actuellement un jeune de moins de 25 ans sur cinq selon Eurostat -, à la précarité et aux abus des employeurs. La politique de formation des jeunes doit être ambitieuse et leur permettre d'acquérir des compétences adaptées aux besoins des entreprises afin qu'ils puissent s'insérer plus facilement sur le marché du travail. Les stages et apprentissages, qui permettent le développement et le perfectionnement de ces compétences, doivent être plus nombreux, et il convient d'inciter les entreprises à accroître les opportunités qu'elles offrent aux jeunes. Il faut aussi veiller à ce que celles-ci soient de bonne qualité. À ce titre, l'établissement de normes minimales en ce qui concerne le contenu pédagogique des stages et apprentissages y contribuerait. Étendues à la durée de la période d'apprentissage professionnel et au niveau des indemnités versées aux stagiaires et apprentis, ces normes permettraient également de protéger les jeunes d'éventuels abus de leurs employeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The text promoted by our colleague Turunen was adopted as voted in the Committee on Employment. We maintained all good text, especially on financial independence and on access to free education (PPE separate votes). The report was adopted with a large majority in favour. This is a good Green own-intiative report, with some excellent text that can be used on the ground when working with young people and youth NGOs. Key points are a European Youth Guarantee, a Quality Charter for internships, an EU youth taskforce and a call on EU institutions to stop promoting unpaid traineeships and internships.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − È fondamentale per l'Europa del futuro garantire piena e sicura occupazione ai giovani. L'Europa deve avere il coraggio di investire in quelle imprese che non si trasferiscono ma creano posti di lavoro, allo stesso modo deve avere il coraggio di impedire alle merci che provengono da paesi terzi che non rispettano i diritti dei lavoratori di essere commercializzate. Indispensabile è la formazione professionale. Il nostro voto sulla relazione è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Maar liefst 5,5 miljoen jongeren of 21,4% van alle jongeren onder de 25 is vandaag werkloos. Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde werkloosheidscijfer. In het Europese jaar van de strijd tegen armoede en uitsluiting, komen de praktische voorstellen van collega Turunen geen dag te vroeg. We moeten voorkomen dat een hele generatie jongeren sociaal wordt uitgesloten en dat de economische en sociale toekomst van Europa in gevaar gebracht wordt. Jongeren moeten na 4 maanden werkloosheid het recht hebben op een job of betaalde stage, een opleiding of een combinatie van beide. Stages moeten via een kwaliteitshandvest een redelijk inkomen verschaffen en beperkt zijn in de tijd. Verder vraagt de resolutie dat 10% van het Europees Sociaal Fonds wordt gereserveerd voor projecten die jongeren aan werk helpen. Voorts moet de Europese Commissie erop toezien dat bestaande wetgeving in de diverse lidstaten niet discriminerend is voor jongeren en hun toegang garandeert tot sociale voordelen inzake werkgelegenheid. Langdurige werkloosheid op jonge leeftijd is nefast voor het zelfvertrouwen en een positief toekomstbeeld. Daaraan iets doen is een belangrijke opdracht voor politici met verantwoordelijkheidszin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je salue l'adoption du rapport Turunen sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti, qui propose des mesures ambitieuses, mais néanmoins concrètes et réalistes, pour lutter contre le chômage des jeunes. Avec 21,4 % des jeunes Européens de moins de 25 ans au chômage, il est plus que temps d'agir. Aussi voudrions-nous instituer une "garantie européenne" pour la jeunesse, afin de permettre aux jeunes de ne pas rester au chômage plus de quatre mois et de leur assurer des stages de qualité ainsi qu'un revenu décent.

J'insiste tout particulièrement sur la nécessité de fournir aux jeunes des stages de qualité pour éviter l'exploitation qui existe dans de nombreuses entreprises et administrations. Les stagiaires ne sont pas des travailleurs bénévoles et ne sauraient remplacer un salarié; ils doivent bénéficier d'un encadrement pédagogique et d'indemnités minimales.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), in writing. − Tragically, the hardest hit by the economic crisis are those upon whom our future rests. With 5.5 million people unemployed among the under 25 year olds, the youth unemployment rate in the EU is nearly twice the percentage as that observed among the working population as a whole.

In Lithuania, last year, every eleventh young person was unemployed compared to every twenty-fourth in 2008. We need to boost youth employability by helping adapt educational skills to labour market needs. Support measures such as quality internships, apprenticeships and traineeships can aid a smooth transition from education to employment. However, it is important that these internships do not replace real jobs – we need to protect young workers from exploitation; nor should the advantages of non-formal learning be neglected.

For Lithuania it is vital to prevent an increasing brain-drain of skilled labour. EU member states should develop youth retention strategies – although these schemes can only be successful if young people feel they are a valued part of society. If we fail to reduce youth unemployment we will be faced with a lost generation of workers who will grow up with poor job prospects while straddled with growing public debt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue sur ce rapport sur l'emploi des jeunes qui, malgré quelques points positifs – y compris l'adoption de quelques amendements que j'avais proposés en commission de la culture (création d'emplois dans l'économie sociale, lutte contre les discriminations, refus de la banalisation des stages, reconnaissance de l'éducation non formelle ...) –, reste axé sur la flexicurité (des contrats "flexibles" et "sérieux") et les besoins à court terme des entreprises.

Il met l'accent sur les conséquences du chômage massif des jeunes, y compris au regard de la crise, mais réaffirme en même temps le maintien des mesures d'aide aux acteurs économiques qui n'ont pas fait leurs preuves et n'ont conduit qu'à aggraver la précarisation de l'emploi des jeunes.

En outre, le rapport reste fidèle au dogme de la "modernisation" de l'éducation; il parle même de priorité à la coopération entre les entreprises et les "prestataires de services éducatifs" et demande des coopérations précoces entre les écoles et le monde du travail.

 
  
  

Informe: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En ces temps difficiles de crise économique, notre modèle social européen doit plus que jamais constituer la clé du retour à la croissance. Il ne doit pas être vu comme un fardeau mais au contraire comme un moteur pour la progression de nos sociétés. J’ai voté en faveur du rapport Gruny qui vise à lancer une vaste initiative européenne pour l’emploi. L’idée est de faire en sorte qu’une entreprise puisse être créée n’importe où dans l’Union Européenne en trois jours et sans frais. Les formalités pour le recrutement des premiers salariés pourraient s’effectuer via une interface unique, en renforçant les plans d’activation, en particulier pour les personnes peu qualifiées, par des conseils personnalisés, une formation/reconversion intensive des travailleurs et l’amélioration de leurs qualifications, etc. Je pense que la préservation de l’emploi ainsi que la création de nouvelles perspectives d’emploi pour les plus jeunes mais aussi pour ceux qui sont sur le marché du travail mais qui n’ont plus d’emploi, est la condition sine qua non pour un retour de la confiance de nos concitoyens dans notre modèle social européen. Et c’est cette confiance qui est indispensable pour notre avenir, tant sur le plan social qu’économique et politique.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre os contratos atípicos, a segurança no percurso profissional, a flexigurança e as novas formas de diálogo social. As relações de trabalho atípicas definem-se como as novas formas de contrato, que apresentam uma ou mais das seguintes características: trabalho a tempo parcial, ocasional, temporário, a termo certo, trabalho no domicílio e teletrabalho, actividade a tempo parcial por um período igual ou inferior a 20 horas semanais. A crise financeira e económica que a União Europeia está a enfrentar poderá levar a mercados de trabalho instáveis e a uma crescente exclusão social. Assim, é urgente ajudar os Estados-Membros a salvaguardar tantos postos de trabalho e tanto emprego na Europa quanto possível. É preciso intensificar os esforços para investir em competências, formação e criação de emprego sustentável, assim como desenvolver a promoção dos princípios da flexigurança. No âmbito da Estratégia UE 2020, deverão ser propostas orientações claras e medidas concretas tendentes a proteger o emprego e criar oportunidades de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non posso che sostenere con il mio voto la relazione della collega on. Pascale Gruny, sulla quale sono intervenuta proponendo numerosi emendamenti che sono stati accolti dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Due le linee direttrici che hanno ispirato il mio intervento: in primo luogo l´importanza del collegamento tra percorso formativo ed esigenze del mercato del lavoro. In questo senso si rende necessario una riqualifica presso i giovani della percezione delle professioni manuali oggi vissute come un declassamento della persona e del proprio status sociale sebbene i dati confermino che sia in termini d'inserimento al lavoro che in termini di ritorno economico tali professioni che rappresentano un'importante occasione occupazionale.

In secondo luogo la difesa di una flessibilità che non degeneri in sfruttamento della persona condannandola a una precarietà a vita, che non celi intenti illegali di sostituzione di forme di collaborazione a tempo indeterminato, ma di una flessibilità intelligente che sappia essere intelligente interprete delle mutate condizioni del modus operandi aziendale, risponde alle esigenze del mercato garantendo occupazione, e facilitando l´inserimento anche delle fasce più deboli nel mondo del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Gruny, γιατί, παρά τις βελτιώσεις μετά τις συναινετικές τροπολογίες που ψηφίστηκαν στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, πρόκειται για μια έκθεση που προωθεί την αντίληψη της flexicurity και άλλων νεοφιλελεύθερων ρυθμίσεων, οι οποίες οδηγούν στην εργασιακή επισφάλεια. Παρά το γεγονός ότι η έκθεση φέρεται ως πιο "ισορροπημένη" από ότι η αρχική μορφή της, εξακολουθεί να είναι συμβατή με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τα εργασιακά, εξακολουθεί να θεωρεί πως η ευελιξία είναι και πρέπει να είναι "βασικό εργαλείο της οικονομίας".

Βασίζεται στην εργαλειοποίηση της έννοιας της "διά βίου εκπαίδευσης" προς όφελος του Κεφαλαίου και των επιχειρήσεων και όχι για την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο των εργαζομένων, προωθείται δε η άποψη ότι οι "αυτοαπασχολούμενοι" είναι το είδος των εργαζομένων που πρέπει να προωθηθεί. Για τους ίδιους λόγους, τη διατήρηση δηλαδή της αντίληψης της "ισορροπημένης flexicurity", καταψήφισα και το ψήφισμα που είχε καταθέσει η ευρωομάδα των Πρασίνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto favoravelmente a generalidade das medidas propostas neste relatório. É um facto que a crise económica veio agravar significativamente o número de contratos atípicos e situações laborais precárias. E que os mesmos têm um maior impacto junto dos jovens e das mulheres. Porém, acredito que o Modelo Social Europeu, cujos objectivos se centram no crescimento sustentável, pleno emprego, promoção do bem-estar e protecção social, dispõe das condições e meios necessários para conduzir a UE e os seus Estados-Membros através da crise. Neste sentido, gostaria de destacar dois aspectos, que considero vitais face à actual situação de crise económica e números de desemprego anormalmente elevados na UE, tendo em vista a protecção do emprego de qualidade e condigno e a criação de novas oportunidades de trabalho no quadro da Estratégia 2020. O primeiro prende-se com a necessidade de intensificar os investimentos em competências, formação profissional e ao longo da vida. O segundo diz respeito à importância de uma efectiva implementação das estratégias de flexigurança, permitindo assim um verdadeiro combate ao emprego ilícito e a redução da precariedade laboral.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I support this report, which aims at launching an action at EU level to protect atypical workers and further improve social dialogue both at national and EU level. It also aims at redefining flexicurity policies, which have in the past concentrated too much on flexibility and not enough on security for workers. Atypical work includes part-time, fixed-term, temporary, teleworking, but also new types of contracts, such as ‘zero-hour’ contracts, and a growing trend in false self-employment. Although the aim of these contracts is to introduce flexibility in the labour market for both employers and employees, studies show that they are often associated with precarious work and consequent precarious income. These workers are often denied important rights including the right to training or to join a trade union. Our priority must be to fight all forms of precarious employment, and this priority has taken on special importance during this crisis. The crisis should not serve as a pretext for the development of more precarious employment. All workers should have access to equal treatment regardless of their employment contract. Such rights as access to social security and training and the right to join a trade union should never be denied to any worker.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. − Zpráva o atypických smlouvách, zabezpečených profesních drahách, flexikuritě a nových formách sociálního dialogu reaguje na situaci na trhu práce v současné hospodářské krizi. Je třeba vynaložit maximální úsilí pro zachování co největšího počtu pracovních míst, tyto ale musí kvalitativně pracovní místo představovat. V současné době se napříč EU silně rozmáhá zaměstnávat osoby formou tzv. atypických a velmi atypických smluv. To jsou smlouvy na dobu kratší šesti měsíců, s pracovní dobou kratší než 10 hodin týdně či ústně uzavřené smlouvy. K souhlasu s takovými ustanoveními pracovního poměru jsou ekonomickou a sociální situací nejvíce nuceni mladí do 25 let a tzv. předdůchodové ročníky, z genderového hlediska ženy. Měli bychom zvážit, zda je toto adekvátní reakcí na situaci na trhu, a možnosti uzavírání takovýchto smluv upřesnit či omezit a maximálně usilovat o přechod ke kvalitativně lepším pracovním místům spíše než o zachování počtu pracovních míst, má-li jejich výrazná část takovouto hodnotu. Zprávu plně podporuji a budu pro její přijetí hlasovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Nos últimos anos, na sequência da crise económica global, o desemprego na UE cresceu exponencialmente (situando-se nos 10 %, no final de 2009). Tendo o actual modelo provado que não funciona e que não é o mais adequado para a protecção do emprego, é fundamental que encontremos novas formas de vencer a crise e criar uma política de emprego sustentável a longo prazo. Assim, considero que a chave está em investir na formação dos trabalhadores, nas competências específicas de cada pessoa e na inovação. Os modelos rígidos de direito laboral falharam, comprovadamente. O exemplo dos Estados Unidos mostra que a flexibilidade não é sinónimo de insegurança, mas de dinamismo no mercado de trabalho. Isso mesmo mostram os números, citados no Relatório, quando nos dizem que apenas 10 % dos casos de desemprego nos EUA duram mais de um ano, comparados com 45 % (!) na UE. Isto, a meu ver, é o que a Europa deve procurar com o conceito europês da flexigurança. Os contratos atípicos (tempo parcial; trabalho por turnos, ocasional ou temporário; trabalho domiciliário; teletrabalho; etc.) não devem ser olhados com desconfiança apenas por ser atípicos. A sociedade evoluiu, o mundo mudou, e as relações laborais têm, necessariamente, que acompanhar essa mudança.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Definem-se como relações de trabalho atípicas as novas formas de contrato, que apresentam uma ou mais das seguintes características: trabalho a tempo parcial, ocasional, temporário, a termo certo, trabalho no domicílio e teletrabalho, actividade a tempo parcial por um período igual ou inferior a 20 horas semanais. Os postos de trabalho perdidos em resultado da actual crise foram, em primeiro lugar, os pertencentes ao sector do trabalho atípico, onde se verificam dificuldades acrescidas para encontrar um novo emprego. Mais de um quinto dos trabalhadores europeus mudam de emprego todos os anos. Na UE, 45 % de todos os períodos de desemprego duram mais de um ano, comparados com cerca de 10 % nos EUA.

Apela-se a que o Conselho tenha em conta esta realidade e adopte medidas concretas para proteger o emprego de qualidade e condigno e crie oportunidades de trabalho sustentável no quadro da Estratégia UE 2020. Deverá ser assegurado um conjunto de direitos essenciais a todas as pessoas empregadas, independentemente do seu estatuto de emprego. Defendo ainda a extensão urgente da protecção de trabalhadores em formas atípicas de emprego. A UE não pode perder o seu modelo social europeu, devendo pelo contrário fortalecê-lo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votamos contra este relatório sobre os contratos atípicos, percursos profissionais seguros, flexigurança e novas formas de diálogo social, dado que, apesar de ter alguns pontos positivos, como o incentivo à transição de formas de trabalho típico para formas de trabalho formal, a generalidade do relatório faz, sobretudo, a promoção da flexigurança. São disso exemplo muitos dos artigos do relatório, designadamente, quando refere:

Entende que é indispensável uma actualização da reflexão sobre flexigurança ao nível europeu à luz da crise actual, de modo a contribuir para o aumento da produtividade e da qualidade dos postos de trabalho, garantindo a segurança e a protecção do emprego e dos direitos dos trabalhadores, ... permitindo às empresas a flexibilidade organizativa necessária para criarem ou reduzirem postos de trabalho em resposta às necessidades do mercado em constante mudança.

Ora, o que sabemos é que o patronato e os governos no plano comunitário não procuram uma aplicação justa e equilibrada dos princípios da flexigurança que pode contribuir para tornar os mercados de trabalho mais fortes em caso de mudanças estruturais. Pelo contrário, como se tem passado em Portugal, o que aumenta é a precariedade e o que diminui é a segurança, fragilizando cada vez mais as relações laborais e os direitos de quem trabalha.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – La prétendue popularité du travail indépendant est la preuve non d'un enthousiasme nouveau pour la création d'entreprise, mais d'un profond découragement des chômeurs face à l'impuissance ou à l'inefficacité des services de l'emploi.

La précarisation des contrats et de l'emploi est la conséquence des politiques d'ouverture des marchés à la concurrence étrangère. Cette ouverture pèse sur le niveau des salaires et le niveau d'emploi, quasiment la dernière variable d'ajustement qui reste aux entreprises dans un monde de concurrence déloyale. Les politiques d'immigration menées actuellement en Europe pèsent, elles aussi, sur les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs les moins qualifiés, comme le prouvent de très nombreuses études statistiques. Sans compter leurs coûts disproportionnés dans les finances publiques et donc leur responsabilité dans les déficits et les dettes publiques, ainsi que sur la ponction fiscale prélevée sur les citoyens européens.

Mais en ignorant tout cela, le rapporteur persiste dans une logique politique générale qui mène à la précarité, au chômage et à la multiplication des travailleurs pauvres. Il préconise la flexicurité" en sachant que, dans le monde créé par l'Union européenne, les entreprises, par la force des choses, ne retiendront que "flex". Ce n'est pas de Bruxelles que les chômeurs et les travailleurs doivent attendre le salut, bien au contraire !

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Gruny sur les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les nouvelles formes de dialogue social, car, ces dernières années, les formes atypiques d'emploi (temps partiel, horaires décalés...) ont beaucoup augmenté et parce qu'il faut protéger les travailleurs. La crise ne doit pas servir de prétexte au développement du travail précaire. Tous les employés doivent être protégés par le droit du travail, quelle que soit la forme de leur contrat. Le rapport invite également les États à revoir les politiques de flexicurité dans une orientation plus protectrice pour les travailleurs, et rappelle l'importance du dialogue social et des partenaires sociaux pour ces enjeux.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Der heutige Arbeitsmarkt und die damit zusammenhängenden Arbeitsverhältnisse sind von einem Wort geprägt: Flexicurity. Vor diesem Hintergrund gilt es zwei Punkte zu berücksichtigen: Einerseits muss die Möglichkeit gegeben sein, Arbeitsverhältnisse flexibel zu gestalten, die sich nicht in herkömmliche Rahmenbedingungen einfügen lassen. Andererseits muss bei solchen „atypischen“ Beschäftigungsformen die soziale Absicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesichert sein. Ich unterstütze die Vorschläge der Berichterstatterin, die Forcierung der Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze sowie die Aus- und Weiterbildung voranzutreiben und gleichzeitig durch aktive Beratungsgespräche Arbeitslose und -suchende in ihren Vorhaben zu stärken und wieder in die Arbeitswelt einzugliedern. Ich befürworte somit den Bericht der Kollegin Gruny.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), schriftlich. Ich habe heute für den Initiativbericht von Pascale Gruny über atypische Beschäftigungsverhältnisse in der EU gestimmt. Mit ihm senden wir klare Signale an den Arbeitmarkt: Atypische Arbeitsverträge müssen in Europa die Ausnahme bleiben. Der Übergang zu dauerhaften, geschützten und höherwertigen Beschäftigungsverhältnissen muss geschaffen werden! Der rasche Strukturwandel macht zwar flexiblere Arbeitsformen notwendig. Dennoch dürfen atypische Verträge nicht zur Regel werden, falls sie verbunden sind mit schlechter sozialer Absicherung oder gar gezielter Ausbeutung. Der Missbrauch von atypischer Beschäftigung verletzt das Europäische Sozialmodell. Es ist in den Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgeprägt und stellt das Rückgrat der Zustimmung der Bürger für verantwortliches politisches Handeln dar. Nicht nur in diesem Jahr des Kampfes gegen Armut und soziale Ausgrenzung und nicht nur in Krisenzeiten nach dem Crash von 2008 gibt es keine Alternative zum Schutz benachteiligter Gruppen.

Teilhabe, faire Arbeitsbedingungen und die Sicherung von Grundrechten müssen denen gewährt werden, die überproportional von atypischer Arbeit betroffen sind: Frauen sowie ältere und jüngere Menschen. Dafür sind proaktive Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene notwendig: massives Vorgehen gegen Schwarzarbeit; Abbau von prekären Arbeitsplätzen; Zugangssicherung zu Weiterbildung, Qualifizierung und lebenslangem Lernen. Es gilt, die Balance zu finden zwischen Produktivität auf der einen sowie Schutz von Arbeitnehmerrechten auf der anderen Seite.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Uma Europa que se quer cada vez mais concentrada nos cidadãos tem que procurar ser inclusiva no que diz respeito ao mercado de trabalho. Neste tempo de grave crise económica e financeira é necessário aproveitar todos os mecanismos que permitam salvar postos de trabalho, principalmente entre as partes mais desprotegidas do mercado de trabalho. Assim o diálogo e a negociação colectiva podem contribuir em muito para a melhoria do mercado de trabalho e para a preservação do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – Je tiens tout d'abord à féliciter ma collègue Pascale Gruny pour son travail consciencieux visant à trouver le meilleur compromis possible sur ce sujet important des contrats atypiques. Il ne faut pas oublier que les réformes en matière de droit du travail doivent se concentrer sur l'extension de la protection des travailleurs sous contrat atypique et la facilitation des transitions entre les différents types d'emploi et de chômage. Ainsi, j'invite la Commission et les gouvernements nationaux à prendre leurs responsabilités pour ce qui est de la situation des "exclus" (travailleurs sous contrat atypique ou "très atypique") et à trouver un équilibre entre leurs droits et ceux des travailleurs dits "en place". Enfin, j'insiste particulièrement sur le fait que le contrat à durée indéterminée doit être la règle et que la flexicurité ne peut fonctionner sans une protection sociale forte.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole alla relazione della collega Gruny, che trovo ben bilanciata e che tiene conto di una serie di aspetti sociali ed economici. I lavoratori atipici possono rappresentare un valore aggiunto nell'attuale contesto di ripresa economica, per questo motivo devono anch'essi essere tutelati e inclusi nelle direttive già vigenti.

La relazione adotta linee guida ben definite e misure concrete per salvaguardare posti di lavoro, assicurando un'occupazione di qualità in tutta Europa. Ritengo molto importante l'esortazione agli Stati membri affinché sostengano attivamente i lavoratori, garantiscano loro condizioni di lavoro flessibili, il diritto alle ferie, un tempo di lavoro anche parziale e incentivi per il lavoro a domicilio.

L'Europa deve andare verso principi comuni, puntando soprattutto all'aumento della produttività e della qualità occupazionale, garantendo sicurezza, tutela sociale e particolare sostegno alle persone svantaggiate.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Uniunea Europeană se confruntă cu o criză financiară, economică şi socială majoră, iar pentru ca aceasta să fie depăşită, trebuie să se intensifice eforturile de a investi în competenţe, în formarea profesională şi în crearea de locuri de muncă durabile.

În acest context, formele de contract atipice au crescut simţitor, cei mai afectaţi fiind lucrătorii tineri cu vârste cuprinse între 19 şi 29 de ani sau cei trecuţi de 50 de ani, femeile şi lucrătorii slabi calificaţi. În termeni de calitate a muncii, aceşti lucrători se confruntă cu o securitate scăzută a locului de muncă, cu lipsa unui plan stabilit al carierei, cu mai puţine oportunităţi de formare şi de dezvoltare a carierei şi cu dificultăţi mai mari privind reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială.

Astfel, este necesar să se extindă protecţia lucrătorilor angrenaţi în aceste forme de contract atipice, să fie luate măsuri împotriva muncii nedeclarate şi să se faciliteze tranziţia între diferite situaţii de ocupare a forţei de muncă şi şomaj.

Orice formă de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie însoţită de un ansamblu de drepturi care să includă: egalitatea de tratament, protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor, accesul la formare, la negociere colectivă şi la libertatea de asociere şi reprezentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The report as adopted in Committee has been adopted in plenary. The text is not damaging but relatively weak. We in the Verts/ALE Group tabled an alternative resolution for visibility reasons and to state our point in plenary, there was unfortunately no chance to secure a majority for it. As expected, it was rejected, but it was supported by the S&D Group and part of the GUE/NGL Group.

On the negative side we find: there is no reference to a legal framework for equal rights; there is no reference to the definition of worker (important for circumvention); there is too much flexibility and admin-burden PPE wordings; and there is too much about Flexicurity, with the text as a whole being overly in favour of Flexicurity.

On the positive side, the text guarantees core labour rights regardless of employment status, extends protection of atypical workers, stipulates that transition between employment needs to be safe, expresses concern about ECJ cases and emphasises the need to strengthen the social partners.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Esprimiamo un voto a favore di questa relazione in quanto mentre da una parte è corretto che ci sia flessibilità nel mercato del lavoro e che i giovani siano disposti ad accettare contratti atipici utili alla loro formazione, dall'altra bisogna vigilare affinché tali possibilità non siano utilizzate da operatori scorretti che sfruttano i giovani sottopagandoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), schriftlich. In der Europäischen Union nehmen die atypischen Arbeitsverhältnisse rasant zu. Die Analyse im Bericht von Pascale Gruny ist daher gut und begrüßenswert. Gerade im Kultursektor, in den Medien und in den neuen Medien gibt es kaum noch normale Arbeitsverhältnisse. Beispielweise werden Kameraleute und Techniker in Filmteams zu freien Berufen erklärt, obwohl es sich hier um ein Abhängigkeitsverhältnis handelt. Dem Bericht fehlen jedoch in der Konsequenz die notwendigen politischen Schritte, um den betroffenen Arbeitnehmer/innen in ihrer Situation Rechte, wie Pensionsrechte oder Vertretungsrechte, zuzugestehen. Wir gehen deshalb in unserer Alternativresolution weiter. Wir fordern, dass für alle Arbeitsverhältnisse gleiche Rechte gelten sollen und dieses Prinzip in der EU rechtlich festgesetzt wird. Denn es darf keine Zwei-Klassen-Arbeitsverhältnisse geben. Zudem ist es uns von der Grünen/EFA-Fraktion wichtig, die Grauzone für Scheinselbstständigkeit einzuschränken. Deshalb wollen wir erreichen, dass dann, wenn eine organisatorische und finanzielle Abhängigkeit besteht, das als Arbeitsverhältnis mit Status als Arbeitnehmer/in anerkannt wird. Nur so können wir dafür sorgen, dass Menschen, die ihr ganzes Leben arbeiten, auch ein würdiges Alter erleben können.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Werken doen mensen vandaag in alle mogelijke hoedanigheden: in loondienst of als (schijn)zelfstandige, voltijds, deeltijds, beperkt in duur of onbeperkt, thuiswerk of als interim. Feit is dat de door werkgevers gevraagde flexibiliteit vaak ten koste van de noodzakelijke bescherming van werknemers gaat. De Fractie De Groenen diende vandaag een alternatieve resolutie in die vooral wou focussen op een eenduidig statuut van "werknemers" (in welke hoedanigheid ook) en aandrong op een richtlijn die gelijke rechten voor elke werknemer garandeert. Deze resolutie heeft het niet gehaald en het Parlement heeft een kans laten liggen om een sterker sociaal Europa te bouwen. Toch heb ik ook de oorspronkelijke resolutie gesteund omdat die aandringt op een uitbreiding van de bescherming van werknemers, de basisrechten van werknemers wil garanderen alsook een veilige overgang naar ander werk en de rol van vakbonden wil versterken.

In het Europese jaar van de armoedebestrijding kunnen we deze insteek zeker gebruiken, zeker als we weten dat meer en meer mensen in atypische contracten tewerk gesteld zijn. In Europa is 8% van de werknemers arm en 17% van de Europeanen heeft een laag inkomen. Actie is dus zeker gewenst en dus juich ik het standpunt van het hele Europees Parlement toe.